KVALITETSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning Ledning av den pedagogiska utvecklingen... sid 7 Resultatredovisning Skolans lärandemiljö... sid 8 Resultatredovisning Enskild elevs rätt... sid 9 C:\Users\benast\AppData\Local\Temp\fcctemp\Kvalitetsredovisning Vuxenutbildning enhet 5.docx Sid 2/1

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Skolenhet 5 omfattar Teknikprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet inom gymnasieskolan. Gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning samt Svenska för invandrare inom vuxenutbildningen. Under året har också Samhällsorientering för nyanlända tillkommit i enheten. Nedanstående redovisas resultat från den grundläggande vuxenutbildningen och den gymnasiala vuxenutbildningen i skolenhet 5. I den gymnasiala vuxenutbildningen ingår också Yrkesvux och Lärlingsvux som är särskilda statliga satsningar. Verksamheten har under året präglats av anpassningar till ny skollag och ny vuxenutbildningsförordning samt förberedelser inför vuxenutbildningsreformen VUX-12 som träder i kraft den 1 juli Inom Lärlingsutbildning startades hösten -11 en bergarbetarutbildning som under våren utarbetats i samarbete med gruvbranschen. Utbildningen är i sina teoretiska delar förlagd till Lycksele medan de arbetsplatsförlagda delarna genomförs på olika orter i samarbete med flera företag inom gruvbranschen. New Boliden är den största samarbetspartnern. Inom yrkesvux finns en särskild satsning mot förarutbildningar där Lycksele beviljats platser för godstransporter. En sådan utbildning påbörjades i februari 2011 och färdigställdes under höstterminen. En ny utbildningsomgång startade i april 2012 och ska vara klar i december. Den övriga delen av yrkesvux innefattar flera olika yrkesområden där det enskilt största är vårdutbildningar. Inom vuxenutbildningen finns ett väl inarbetat samarbete mellan åtta kommuner i Västerbottens inland. Inom ramen för detta samarbete erbjuds distansutbildning under det gemensamma namnet Lapplandsvux. Under flera år har ett länsgemensamt samarbete eftersträvats och ett avtal finns nu mellan alla 15 kommuner i Västerbotten. En gemensam upphandling har också gjorts där alla kommuner har möjlighet att köpa utbildning av externa anordnare till på förhand kända priser. C:\Users\benast\AppData\Local\Temp\fcctemp\Kvalitetsredovisning Vuxenutbildning enhet 5.docx Sid 3/1

4 1. Måluppfyllelse och resultat Vuxenutbildning 1. Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Så här har vi gjort bedömningen: Statistiken är framtagen från skolans egna elevregistreringssystem. Elevenkäten och arbetslagsutvärderingen utgör också underlag. Resultat: Tannbergsskolan har under läsåret haft 130 unika elever som fullföljt sin utbildning. 55% av dem har varit kvinnor och 45% män. Medelåldern på de vuxenstuderande är 28 år. 43 elever (33%) är folkbokförda i annan kommun än Lycksele. Bland dem återfinns elever inte bara från Västerbottens inland utan även från Sundsvall, Vimmerby och Tingsryd. Förutom de 130 elever som fullföljt utbildningen har ytterligare 29 anmält sig till kurser men ej påbörjat utbildningen. 44 elever har påbörjat men senare anmält avbrott från kurs. 37% av eleverna påbörjade utbildningen vid läsårsstart i augusti Ytterligare 11% tillkom under höstterminen. 42% registrerades i januari 2012 och den resterande andelen tillkom under våren. De elever som fullföljt sin utbildning har sammanräknade studerat 73 olika kurser. 24 av kurserna har haft 10 eller fler studenter och bör således räknas som de populäraste kurserna på vuxenutbildningen. De populäraste kurserna ses nedan. Kurs Kvinnor Män Totalt Arbetsmiljö och säkerhet Bergarbeten Bergborrning Bergmaskiner Bergsprängning Engelska B Fordonskombinationer Godshantering A Historia A Hydraulik Matematik A Matematik B Naturkunskap A Naturkunskap B Orienteringskurs Samhällskunskap A Samhällskunskap B Svenska A Svenska B Svenska som andraspråk Transportfordon grundkurs Tunga fordon C:\Users\benast\AppData\Local\Temp\fcctemp\Kvalitetsredovisning Vuxenutbildning enhet 5.docx Sid 4/1

5 Tunga godstransporter Underhåll A betyg har satts på vuxenutbildningen. Betygen fördelar sig enligt nedan. Betyg Andel IG 23% G 29% VG 33% MVG 15% Den studiehall som vuxeneleverna har tillgång till har under året fått en del kritik. Dels placeringen i Teknikhuset men att även att gymnasiets elever använder den. Möblering och utrustning har inte heller upplevts som funktionell och trivsam. I arbetslagsutvärderingen framkom under punkten elevernas resultat främst tillgång till studiehall, IT-stöd och att organisera elevgrupper så att de kan stötta varandra. Även möjlighet för elever att under vissa tider få tillgång till handledning anges som en viktig faktor för goda resultat. Särskilt viktigt för de elever som studerar på distans. Förbättringsområden inför nästa läsår: Arbeta för att vuxenutbildningens studiehall kan bli en god resurs för eleverna. God tillgång till IT för vuxenutbildningens elever. C:\Users\benast\AppData\Local\Temp\fcctemp\Kvalitetsredovisning Vuxenutbildning enhet 5.docx Sid 5/1

6 2. Ledning av den pedagogiska utvecklingen Fokus på skolans uppdrag Lärarnas bedömning och utvärdering Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Resultat av SALUT arbetet Beskrivning av förbättringsområden från förra läsåret: Skolledningen har genom att ta fram en utvecklingsplan för Tannbergsskolan, definierat tre prioriterade utvecklingsområden Ett pedagogiskt och närvarande ledarskap Skolans arbete med elevstöd och åtgärdsprogram Fokus på resultat med förbättrat uppföljningsarbete och resultatmål att uppnå till juni 2013 Så här har vi gjort bedömningen: Undervisningsbesöken har följts upp genom ett samtal med läraren. Samtalen genomfördes i nära anslutning till undervisningsbesöken. Arbetslagutvärderingen utgör en del av underlaget. Resultat För vuxenutbildningen del är det punkt ett och tre i förbättringsområdena från förra läsåret som är relevanta. Det uppsatta målet att genomföra två undervisningsbesök per lärare har inte varit möjligt att nå. De undervisningsbesök som genomförts har upplevts positiva både av lärare och rektor. Hösten 2011 infördes lärplattformen Moodle på samtliga distanskurser inom Lapplandsvux. Det har fungerat relativt väl även om en del teknikstrul förekommit. Nämnas kan en stor uppdatering som genomfördes under läsåret och som vållade både lärare och elever en hel del problem. Under året har en webbaserad elevenkät utarbetas och testats vid två tillfällen. Svarsfrekvensen har varit låg vilket gjort det svårt att dra slutsatser från resultatet. Några nyckeltal för uppföljning har också fastställts. Förbättringsområden inför nästa läsår: Hitta vägar för att nå målet om två undervisningsbesök per lärare. Strukturera kvalitetsarbetet med fokus på elevernas resultat och trygghet. T.ex. hitta vägar för att nå en högre svarsfrekvens på elevenkäterna. Definiera nyckeltal som visar resultat och som kan följas under lång tid. Dessutom bör de vara smidiga att ta fram. C:\Users\benast\AppData\Local\Temp\fcctemp\Kvalitetsredovisning Vuxenutbildning enhet 5.docx Sid 6/1

7 3. Skolans lärandemiljö Fokus på lärande Elevinflytande Tillit till elevens förmåga Trygghet och studiero Beskrivning av förbättringsområden från förra läsåret: Ett förslag till ny Likabehandlingsplan som uppfyller författningarnas krav, har utarbetats och skall implementeras under början av höstterminen Våra olika skolformer får separata Likabehandlingsplaner och en något förenklad version kommer att presenteras i broschyrformat, med hänvisning till fulltextversionen. Så här har vi gjort bedömningen: Elevenkäten och arbetslagsutvärderingen utgör underlag. Resultatredovisning för läsåret För vuxenutbildningen har en egen version av likabehandlingsplanen tagits fram. Likabehandlingsplanen har implementerats och innehållet har presenterats för eleverna. Eleverna har också fått en kortversion av likabehandlingsplanen. Förbättringsområden inför nästa läsår: Fortsätta arbetet med att implementera likabehandlingsplanen. C:\Users\benast\AppData\Local\Temp\fcctemp\Kvalitetsredovisning Vuxenutbildning enhet 5.docx Sid 7/1

8 4. Enskild elevs rätt Bedömning (och betyg) Undervisningstid och val - Särskilt stöd Studie- och yrkesvägledning - Avgifter Resultat av elevhälsans arbete Rektorns beslutsfattande Beskrivning av förbättringsområden från förra läsåret: Vuxenutbildning kommer att förbättra informationen till blivande vuxenstudenter om erbjudande att läsa kurser inom samtliga kunskapsområden som skall erbjudas inom komvux. Så här har vi gjort bedömningen: Elevenkäten och arbetslagsutvärderingen utgör underlag. Resultatredovisning för läsåret Av de elever som besvarat enkäten har 88% angett att de varit nöjda med den information de fått. Informationen till eleverna har i enlighet med förbättringsområdet från föregående år förändrats så att samtliga kunskapsområden erbjuds. Idag finns information på Komvux hemsida, Lapplandsvux hemsida och på lärplattformen Moodle. Dessutom pågår ett länsgemensamt arbete med att skapa en hemsida för all vuxenutbildning i länet. Där ska man kunna söka på utbildning i en viss ort men också en viss utbildning oavsett ort. Med flera olika kanaler för information uppstår en problematik i att underhålla och uppdatera informationen. Förbättringsområden inför nästa läsår: Att hitta former för att ge en bra och täckande information som är lätt åtkomlig och som kan hållas aktuell. C:\Users\benast\AppData\Local\Temp\fcctemp\Kvalitetsredovisning Vuxenutbildning enhet 5.docx Sid 8/1

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Kvalitetsredovisning enhetsnivå Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Ansvarig för denna kvalitetsredovisning är Jörgen Norman, samordnande rektor Detta är skolans kvalitetsredovisning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse.

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse. Viktoriaskolan Granrisvägen 33 702 35 Örebro 1 (10) Brickebergskyrkans skolstiftelse Ordf Gunn Öjebrandt Granvägen 30A 702 21 Örebro Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer