Beslut för vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut för vuxenutbildning"

Transkript

1 Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun

2 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenskundervisning för invandrare Vuxenutbildning för utvecklingsstörda Helhetsbedömning Skolinspektionen genomför tillsyn i Emmaboda kommun under hösten Skolinspektionen genomförde tillsyn av vuxenutbildningen den 27 september Vuxenutbildningen i Emmaboda kommun uppnår i många avseenden goda resultat, med få studerande som avbryter sina kurser och betygsresultat som ligger högt i de kurser där jämförelser kan göras med nationell statistik. De studerande uttrycker i både utvärderingar som redovisas och i intervjuer med Skolinspektionen uppskattning över den utbildning som bedrivs. Varje lärare följer upp och dokumenterar sina elevers studieresultat. Det systematiska kvalitetsarbetet måste dock förbättras så att kunskapsresultaten sammanställs på övergripande nivå, vilket ger möjlighet att genomföra analyser som kan leda till åtgärder inom de förbättringsområden som framkommer. Enligt samstämmiga uppgifter från studerande och personal erbjuder verksamheterna en lugn och trygg studiemiljö. Av intervjuerna framgår att såväl lärare som studerande ser det som en fördel att det finns både vuxenstuderande och gymnasieelever i skolan, och att den samläsning som sker till största delen är positiv. Rektorn måste dock säkerställa att planen mot kränkande behandling omfattar alla verksamheter och att den görs känd för samtliga studerande. Skolinspektionen pekar i denna tillsyn på ett antal områden som huvudmannen måste åtgärda för att förbättra de studerandes måluppfyllelse. Mot denna bakgrund fattar Skolinspektionen följande beslut. Beslut Skolinspektionen har i tillsynen av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun identifierat följande brister som ska åtgärdas: - Verksamhetens plan mot kränkande behandling uppfyller inte författningarnas krav (14 a kap års skollag, Förordning om barns och elevers delaktighet i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling). - Huvudmannen ser inte till att verksamheten följs upp regelbundet. (1 kap års skollag).

3 3 (9) - Rektorn ser inte till att verksamheten följs upp regelbundet (2 kap års skollag, Lpf 94, avsnitt 2.6). En utförligare redogörelse av de konstaterade bristerna finns nedan under rubriken Skäl för beslut.

4 4 (9) Skäl för beslut Måluppfyllelse Sammantaget redovisar vuxenutbildningen i Emmaboda att de studerande i hög grad fullföljer och når målen för sina studier. Det saknas dock resultatsammanställningar över tid på verksamhetsnivå, varför nedanstående beskrivningar endast baseras på nationell statistik för år Såväl inom grundläggande som inom gymnasial vuxenutbildning uppvisar Emmaboda kommun ett resultat i paritet med rikets när det gäller andelen kursdeltagare som avbrutit sina kurser, 24 procent inom grundläggande och 18 procent inom gymnasial vuxenutbildning. Däremot var andelen deltagare som fullföljde sina kurser lägre i Emmaboda än i riket. Betygsresultaten i Engelska A, Matematik A och Svenska A ligger generellt högre i Emmaboda kommun än i riket. I dessa kurser är det en lägre andel av deltagarna i Emmaboda som fått betyget Icke godkänt och fler som fått något av betygen Väl godkänt eller Mycket väl godkänt än genomsnittet för riket. Resultatet i Svenska A skiljer ut sig speciellt; inga studerande i Emmaboda fick år 2010 något av betygen Icke godkänt eller Godkänt, hälften av kursdeltagarna som fick betyg erhöll betyget Väl godkänt, övriga 50 procent fick betyget Mycket väl godkänt. Inom svenskundervisning för invandrare är måluppfyllelsen enligt verksamhetens egen bedömning god, då alla som fullföljde sina studier klarade att få betyg på B-, C- och D-nivå. Enligt nationell statistik var det inga sfi-studerande som avbröt sina studier i Emmaboda år 2010, vilket var avsevärt bättre än för riket som helhet, där mellan 17 och 26 procent av de studerande avbröt sina studier. Däremot var andelen studerande som blev godkända något lägre i Emmaboda, där i stället andelen som fortsatte sina studier inom respektive kurs var högre. Enligt kommunens egen redovisning ligger genomströmningstiden för sfi-kurserna på mellan 3 månader och 1,5 år. Inom Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) redovisas att eleverna är nöjda med kurser och lokaler och att betyg och utvärderingar visar på individuella framsteg och personlig utveckling. Av tillsynen framgår inte annat än att de studerande når målen enligt studieplanerna. Betyg utfärdas vid kursslut såväl inom grundläggande särvux som gymnasial särvux. Huvudområde: Studerandes utveckling mot målen Bedömningsområde: Trygghet och studiero Bedömning: Verksamhetens plan mot kränkande behandling uppfyller inte författningarnas krav.

5 5 (9) Motivering: Vilhelm Moberggymnasiet, där vuxenutbildningen till största delen bedrivs, har upprättat en plan mot kränkande behandling. Av planen framgår dock inte tydligt att den omfattar samtliga verksamheter, även vuxenutbildningen. Det saknas också en redovisning av vuxenutbildningens specifika behov utifrån en aktuell kartläggning. Kartläggningen ska utgöra utgångspunkt för de insatser som avses påbörjas under det kommande året. Planen ska vidare innehålla en redogörelse för hur förra årets åtgärder genomförts. Enligt författningarna ska upprättande, uppföljning och översyn av planen ske under medverkan av eleverna, utifrån deras ålder och mognad. Vid intervjuer med de studerande framkom att de inte har kännedom om den plan mot kränkande behandling som finns, vilket också bekräftades vid intervjuerna med lärare och rektor. Författning: 14 a kap års skollag Förordning om barns och elevers delaktighet i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling Huvudområde: Ledning och utveckling av utbildningen Bedömningsområde: Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen Bedömning: Huvudmannen ser inte till att verksamheten följs upp regelbundet. Rektorn ser inte till att verksamheten följs upp regelbundet. Motivering: Av dokumentstudier och i intervjuer framkommer att det genomförs olika former av uppföljningar och utvärderingar inom vuxenutbildningen. I Vilhelm Moberggymnasiets kvalitetsredovisning för 2010 redovisas att enkäter genomförts i samtliga verksamheter inom vuxenutbildningen. Där har de studerande getts möjligheter att ge sin syn på studierna, alltifrån trivsel och trygghet till inflytande och synen på lärarnas kompetens och förmåga att förmedla kunskaper. Av intervjuer med lärare och studerande framgår att kursutvärderingar genomförs i alla kurser. När det gäller grundläggande och gymnasial vuxenutbildning redovisades en del betygsresultat i samband med Skolinspektionens tillsyn, med det saknas såväl resultat för vissa kurser som en övergripande uppföljning av kunskapsresultat inom dessa verksamheter. Inom särvux finns redovisning av betyg i Vilhelm Moberggymnasiets kvalitetsredovisning. Där redovisas också betygssammanställningar och en analys som leder fram till planerade åtgärder för sfi.

6 6 (9) I bildningsnämndens kvalitetsredovisning 2009 och resultatredovisning 2010 saknas resultat och uppföljningar från vuxenutbildningen. Totalt sett används det material och den information som samlas in i mycket begränsad omfattning i ett systematiskt kvalitetsarbete för att dra slutsatser och ta fram prioriterade åtgärder för utveckling på övergripande verksamhetsnivå. Författning: 1 kap års skollag 2 kap års skollag Lpf 94, avsnitt 2.6 Bedömningsområde: Personalkompetens Bedömning: Alla lärare har inte utbildning som är avsedd för den undervisning de i huvudsak bedriver. Motivering: Av intervjuer framkommer att det finns lärare, framför allt inom de yrkesutbildningar som bedrivs, som saknar utbildning i den undervisning de i huvudsak bedriver. Författning: 2 kap års skollag

7 7 (9) Beskrivning av vuxenutbildningen Vuxenutbildningen i Emmaboda kommun omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och leds av en rektor, som också har ansvar för två program inom kommunens gymnasieskola. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen bildar ett bildningsområde som leds av en områdeschef som också är rektor för ett antal gymnasieprogram. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särvux bedrivs i kommunens regi och är till största delen förlagd till Vilhelm Moberggymnasiet. Flertalet av de gymnasiala kurserna inom vuxenutbildningen samläses med ungdomsgymnasiets elever. Kommunen bedriver också två yrkesutbildningar; en omvårdnadsutbildning som till vissa delar bedrivs som distansstudier kombinerat med schemalagd undervisning vid skolan och en industriteknisk utbildning som är förlagd till lokaler i Lindås. Sfiutbildningen på samtliga nivåer upphandlas sedan ett tjugotal år tillbaka av ABF Östra Småland/Öland och har sina lokaler i Folkets hus, några hundra meter från Vilhelm Moberggymnasiet. Tabell 1: Antal deltagare inom vuxenutbildningen Kommunal vuxenutbildning Antal deltagare Grundläggande vuxenutbildning 13 Gymnasial vuxenutbildning 84 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) 15 Svenskundervisning för invandrare (sfi) 65 Källa: Kommunens uppgifter I ärendets slutliga handläggning har avdelningsjurist Carin Holtz, undervisningsråd Anders Kennberg, utredare Sofia Lindstrand och enhetschef Allan Westerdahl deltagit. På Skolinspektionens vägnar Agneta Sandén Avdelningschef Robert Holmblad Utredare/Föredragande Bilaga: Allmänt om tillsynen

8 Bilaga 1 8 (9) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla kommuner för att granska skolväsendet. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen och bedömer om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Tillsynen fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Tillsynen inriktas vanligtvis mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys görs i vissa fall en begränsad tillsyn som inte omfattar alla områden. Skolinspektionens tillsyn avser att visa i vilken utsträckning kommunens verksamhet inom de granskade områdena och vid den aktuella tidpunkten, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet. Den avser alltså inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i kommunens skolväsende. Varje skola får efter besöket ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den aktuella skolan redovisas. 1 Skolinspektionens bedömning av kommunens ansvarstagande för förskola och annan pedagogisk verksamhet, fritidshem och vuxenutbildning redovisas i separata beslut. Iakttagelser och bedömningar som rör huvudmannens ansvar för utbildningsverksamheten i kommunen sammanställs i ett beslut (kommunbeslut). Beskrivningarna och bedömningarna i besluten grundas på de dokument som huvudman och skolor lämnat, samt på den information som inhämtas via intervjuer och observationer under Skolinspektionens besök i verksamheten. I underlaget ingår också en enkätundersökning riktad till elever, föräldrar och personal genomförd i Skolinspektionens regi. 2 Även information från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Vid förskolor och fritidshem grundar sig inspektionen i huvudsak på intervjuer med personal, föräldrar och ledning. 1 Samtliga beslut går att finna på Skolinspektionen hemsida: Resultat från enkätundersökningen återfinns för respektive skola i Skolverkets databas SIRIS, se 2 Resultat från enkätundersökningen återfinns för respektive skola i Skolverkets databas SIRIS, se

9 Bilaga 1 9 (9) Företrädare för kommunen ges möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter innan Skolinspektionen fattar beslut. Alla beslut kompletteras också med en muntlig återrapportering till företrädare för kommunen. Inom de områden där Skolinspektionen bedömt att det finns brister har huvudman och rektor/förskolechef ett ansvar för att åtgärder vidtas. Med anledning av tillsynen ska huvudmannen redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som har vidtagits i kommunen, på skolorna och i övriga verksamheter inom den tid och i den ordning som anges i beslutet. Ytterligare information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (www.skolinspektionen.se/tillsyn).

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse.

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse. Viktoriaskolan Granrisvägen 33 702 35 Örebro 1 (10) Brickebergskyrkans skolstiftelse Ordf Gunn Öjebrandt Granvägen 30A 702 21 Örebro Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer