Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR UN ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen Ärendet i korthet Elisabeth Johansson informerar om måluppfyllelse, resultat och ekonomi utifrån Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2013 Bakgrund Kunskapscentrum Nordost (KCNO) är ett kommungemensamt kansli för vuxenutbildningen för kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm. KCNO ansvarar för kommunal vuxenutbildning, grundläggande- och gymnasial utbildning, samt sfi, svenska för invandrare. Redovisningen i verksamhetsberättelsen omfattar både kommunnivå, KCNO-nivå samt kommunsamarbeten inom VUX 18 och 7-gruppen. De båda senare utgör samarbete mellan 18 respektive 7 kommuner. KCNO s organisation under året har bestått av fem vägledare, en webguide, två handläggare/administratörer samt ledning med rektor och biträdande rektor. Handlingar 1. Rapport,versamhetsberättelse KCNO Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2013 Marie Truedsson - Ska expedieras till: BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR UN SID 2/2 Akten

3 2013 Kunskapscentrum Nordost 0(60) Kunskapscentrum Nordost Svante Ingler [VERKSAMHETSBERÄTTELSE ] [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet. Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet.]

4 1(60) 1(60)... 3 Bakgrund... 3 Organisation och samarbeten... 3 Vägledning... 5 Administration/Handläggning... 6 Systematiskt kvalitetsarbete... 7 Systematiskt kvalitetsarbete i samarbete med andra kommuner... 7 Årshjul... 8 Tillsyn Gemensam utvärdering av Komvux (ej SFI) Årsrapporter/Kvalitetsrapporter från anordnare till beställare Dialogmöten Särskilt stöd Studerandeenkäter Resultat Komvux-anordnare Avtalsuppföljning Lärarbehörighet Utbildningsanordnare, ekonomisk ställning, ägarbyten mm I fokus, viktiga händerser under 2013 i punktform Gemensam vuxenutbildningsregion Gällande avtal, två avtal från 1 juli Måluppfyllelse Målgruppen, Komvux, antal elever, Komvux Volymer, Vux18-nivå Antal studerande, Vux18-nivå Avbrott, Vux18-nivå, Grundläggande Avbrott, Vux18-nivå, Gymnasial Genomströmning, Vux18-nivå, Grundläggande och Gymnasial Volymer, KCNO -nivå, Grundläggande och Gymnasial KCNO-nivå, Grundläggande och Gymnasial Volymförändringar på kalenderårsbasis dvs budgetåret Betygsresultat, grundläggande och gymnasial Elever som avbryter sin kurs, eller ej kommer till start Nationella prov Sammanställning av mål inom ramen för KCNO- samarbetet för vuxenutbildningen Åtgärder och utvecklingsområden Avtal och tillsyn Kommunikationsplattform Lärlingsplatser Framtida upphandlingar? Utökad betygsrätt... 52

5 2(60) Frisök Marknadsföring, mässa KCNO, kansliets verksamhet SFI- Svenska för Invandrare SFI-utbildning, betyg SFI-bonus... 57

6 3(60) Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Kunskapscentrum Nordost (KCNO) är ett kommungemensamt kansli för vuxenutbildningen för kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm. KCNO ansvarar för kommunal vuxenutbildning (grundläggande- och gymnasial utbildning) samt sfi, svenska för invandrare. Denna redovisning avser att ge en bild av måluppfyllelsen och det systematiska kvalitetsarbetet inom KCNO och följer den mall som anvisats av Täby Kommun, men med fylligare bakgrundsbeskrivning för att kunna nyttjas både som Verksamhetsberättelse och Kvalitetsrapport. Den ekonomiska redovisningen görs separat av respektive KCNO-kommun. Redovisningen avser 2013 men redovisning av resultat avser läsåret , enlogt den ordning som infördes i och med förra avtalsstarten 1/ och införandet av Vux12 per 1/ Underlagen omfattar data på olika nivåer beroende på vad som redovisas; på kommunnivå (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), på KCNO-nivå samt från kommunsamarbeten inom Vux18 (Vux10+Vux8) och 7-gruppen. Detta beroende på att respektive samarbetsgruppering har samma utbildningsanordnare och samma villkor. Det blir även ett kraftfullt verktyg för både utbildningsanordnare och beställare i de olika kommunerna när resultat och analys kan göras gemensamt. Organisation och samarbeten KCNOs organisation har bestått av fem vägledare och en webbguide (delvis under året), två handläggare/administratörer, samt ledning med rektor och biträdande rektor. Se tabell nedan.

7 4(60) Personal SYV Admin Ledning SYV1, Biträdande rektor 0,5 0,25 0,25 SYV2 1 SYV3 1 SYV4 0,75 SYV5 0,75 Webbguide 0,25 4,25 Adm1 0,94 Adm2 1 1,94 Kanslichef/Rektor 1 1,25 Totalt, Antal tjänster 7,44 KCNO har ett brett samarbete med kommunerna i Stockholmsregionen genom KSL, Kommunförbundet Stockholms Län samt ett nära samarbete med nedanstående kommungrupperingar. Respektive gruppering har gjort samordnade upphandlingar. Vux10: Samordning av verksamheten inom all Komvux, d.v.s. grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning för KCNOkommunerna, Stockholm, Solna, Sollentuna samt Sigtuna, Sundbyberg och Upplands Väsby inom gymnasial yrkesutbildning. Totalt 22 upphandlade leverantörer. Avtalet är tvåårigt (1 juli juni 2013, med möjlighet till 1+1 års förlängning (längs till 30 juni 2015). Vux8: Samordning av det systematiska kvalitetsarbetet inom grupperingen Vux18 (Vux10+Vux8) med gemensam mall för skolornas kvalitetsrapporter som analyseras och återkopplas till leverantörerna, samordnat tillsynsarbete (schema för reguljär tillsyn) samt gemensamma Dialogmöten med alla leverantörer. 7-gruppen: För SFI-undervisning, med 6 upphandlade leverantörer, förutom KCNO-kommunerna också Solna, Sollentuna och Upplands Väsby. De 6 leverantörerna ingår också i Vuxtio-gruppen. Avtalet är tvåårigt (1 juli juni 2013), möjlighet till års förlängning (längs till 30 juni 2016). Medborgare i KCNO-kommunerna har stor valfrihet med ett stort utbud bland de 22 upphandlade utbildningsanordnare som KCNO har avtal. KCNO köper också utbildningsplatser från andra kommuner med s.k. interkommunal ersättning. Köp görs antingen för att motsvarande plats inte finns i eget utbud eller betingat av den sökandes önskemål om att studera på annan ort. Det är tämligen populärt att studera på Åsö Vuxengymnasium-

8 5(60) Stockholms egen regi för Vuxenutbildning, den i särklass största utbildningsgivaren inom Komvux i Stockholmsregionen. Respektive egenregiers verksamhet inom Vux10 är valbart på lika villkor som KCNOs upphandlade utbud som konsekvens av de samordnade upphandlingarna (samma pris, inget administrativt påslag vid köp av plats). De upphandlade anordnarna är en blandning av stora koncerner, små familjeföretag, folkhögskolor och stiftelser. Ersättningen till anordnare ges för satta betyg (kr per verksamhetspoäng), med olika nivåer per kurskategori/programområde. Det finns fem ansökningstillfällen per år för de gymnasiala kurserna medan det är möjligt att påbörja studier på grundläggande nivå och inom SFI kontinuerligt. Den enskilda eleven väljer även studieform; klassrum dag, klassrum kväll, distans eller flex (olika benämningar förekommer såsom flex, närlärande, halvdistans mm). Eleven kan välja heleller deltidsstudier. Uppföljning av KCNOs upphandlade verksamhet görs genom avtalsuppföljning och tillsyn och då inom ramen för dessa etablerade kommunsamarbeten. Detta arbete beskrivs mer i detalj under Systematiskt Kvalitetsarbete i denna rapport. Rektor rapporterar till en styrgrupp representerad av respektive chef för den verksamhet som vuxenutbildningen sorterar under i Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm. Styrgruppen har regelbundna möten med rektor (var 5-6 vecka, under 2013 hölls 6 styrgruppsmöten). Vägledning Samtliga vägledare har den högskoleutbildning som krävs för arbete som studie- och yrkesvägledare. En av KCNOs vägledare har under året ingått i arbetsgruppen för det rikstäckande SYV-nätverket inom ViS och är adjungerad medlem i styrelsen för ViS som är en branschorganisation för utveckling av Vuxenutbildningen i Sverige, Vägledning erbjuds även via kortare vägledningssamtal (på öppna besökstider i Infoteket), e-post, telefon och SYV-chatten. SYV-chatten är ett samarbete mellan Norrtälje, Österåker, Sollentuna, Järfälla och KCNO. Glädjande är att fler kommuner i landet önskar delta, vilket kan innebära utökade öppettider och utveckling av tjänsten. Vägledning är en process som tar tid och ska leda till hållbara mål för individen. Det finns ett växande behov av att hjälpa människor att hantera övergångar mellan olika utbildningar samt övergångar mellan utbildning och arbetsmarknad. Det handlar om information, rådgivning, vägledning och karriärhantering Vägledarna deltar regelbundet i nätverksträffar inom Stockholmsregionen på vuxsidan och i ett nätverk med vägledare på ungdomsgymnasiet i KCNOs samarbetskommuner. Under året har också vägledarna deltagit i

9 6(60) webbmöten med webbkamera för erfarenhetsutbyte med en grupp vägledare från flera kommuner (Stockholm, Norrtälje, Järfälla, Österåker, Täby, Danderyd, Vallentuna och Vaxholm). Väglednings uppdrag är att tillsammans med rektor bevaka nyheter inom utbildningssystemet och hålla sig informerad om arbetsmarknaden för att kunna ge den information och service som medborgarna önskar och behöver. All Komvuxutbildning söks genom webbansökan i KCNO verksamhetsvertyg Alvis (leverantör Gotit AB i Göteborg). SFI-ansökningar görs pappersvägen men registreras i Alvis. Vid besök hos KCNO görs en kartläggning av utbildningsbakgrund, arbetserfarenhet och språkkunskaper. Därefter placeras personen på studieväg baserat på utbildningsbakgrund och språkkunskaper, både svenska och andra språk. Medborgaren väljer skola och genom Alvis går information om beviljande till skolan som antar den blivande eleven. Var 14:e dag är det start av nya grupper som börjar med en introduktionskurs i 14 dagar. De flesta väljer att läsa på Eductus som är den enda skolan i Täby. Den nästa största SFI-anordnare som medborgarna väljer är Folkuniversitetet i Stockholm. Under året har en ny pappersbaserad broschyr tagits fram. Broschyren presenterar KCNOs verksamhet med tillgång till vägledning, villkor för studier, hur ansökan görs, möjlighet till extra stöd, kursutbud, studier genom annan kommun, studiestöd genom CSN samt information om hur besked om beviljande och antagning ges av KCNO. Broschyren distribueras till olika nyckelverksamheter i KCNO-kommunerna (bibliotek, gymnasieskolor mm) samt till Arbetsförmedlingen. Under 2013 har lärlingsplatserna för Vux blivit alltmer efterfrågade. Till starten i januari 2014 har 45 personer antagits till lärlingsutbildning från KCNO-kommunerna. Som en konsekvens av den nya förordningen, Vux12 - övergången från slutbetyg till gymnasieexamen, väcks många frågor som vägledarna måste hantera. Det optimala är att individen får en studieplan som medför så kort studietid som möjligt. Detta sparar både tid och ekonomi för både medborgaren och hemkommunen. Under året har 44 slutbetyg (38 slutbetyg 2012), utfärdats av KCNO. Gymnasieexamen (relaterande till införandet av Vux12) har ännu inte utfärdats. Administration/Handläggning Handläggarnas huvudsakliga uppgifter är uppföljning av ansökningar/elevärenden i samarbete med utbildningsanordnarna, statistikrapportering (CSN, SCB och verksamhetsstatistik till kommunerna) samt uppföljning av

10 7(60) ekonomin. Handläggarnas kontaktyta mot utbildningsanordnarna är omfattande. All Alvis-utbildning sköts av handläggarna. Under året två utbildningstillfällen i KCNOs lokaler genomförts. Administrationen håller tillsammans med vägledningen en mycket hög servicegrad i form av: Kort tid mellan ansökan och besked och beviljande till den sökande. Automatiskt mail med information om beviljande går ut direkt när ansökan beviljats. Kontinuerlig behandling av ansökningar, besked till sökande enligt ovan samt kontinuerligt besked till upphandlade skolor om beviljanden (fördelning). Den anordnande skolan ser alltså närmast i realtid hur många elever som beviljats att läsa på skolan och vilka kurser dessa valt. Telefontider varje dag, både vägledning och administrationen. Korta svarstider för mottagen mail. Under hösten 2012 infördes sista steget mot automatisk resurstilldelning d.v.s. månadsvis direkt utbetalning till respektive utbildningsanordnare, utan behov av fakturering från anordnarens sida. Slutavräkning görs med viss tids fördröjning efter avslutade läsperioder. Systemet fungerar mycket väl och har medfört förbättring av ekonomikontrollen. Systematiskt kvalitetsarbete KCNOs systematiska kvalitetsarbete görs inom två områden: 1. Aktiviteter/processer som avser att kvalitetsäkra och utveckla vuxenutbildningen. Det omfattar det dagliga arbetet med betoning på kvalitetsutveckling och uppföljning, tillsyn, dialogmöten mellan beställare och utförare, utbildningsmässa mm. 2. Kansliets verksamhet (kvalitetssäkring av processer). Det förts området beskrivs nedan i sina huvuddrag. Kansliets verksamhet för förbättring av verksamhetens kvalitet beskrivs som en del av I fokus längre fram i rapporten. Systematiskt kvalitetsarbete i samarbete med andra kommuner En samordning av det systematiska kvalitetsarbete mellan samverkande kommuner har setts som en av de stora fördelarna med samverkan. Syftet är att alla samverkande kommuner har samma rutiner för denna del av det systematiska kvalitetsarbetet. KSL är en part i detta arbete med inriktning mot att skapa förutsättningar för en gemensam vuxenutbildningsregion. Som tidigare nämnts så genomförs det samordnade systematiska kvalitetsarbetet inom flera grupperingar, Vux10, Vux18 (vux10+vux8) samt 7-

11 8(60) gruppen. Det bör tilläggas att rektor för KCNO också finns representerad KSLs kvalitetsgrupp för arbetet med en gemensam vuxenutbildningsregion. 1. Gemensamt kvalitetssystem, fortsatt utveckling 2. Planering och genomförande av dialogmöten 3. Planering och genomförande av tillsynsbesök 4. Utbyte av information om klagomål som når någon av beställarkommunerna. Ett urval av kvalitetssystemets olika komponenter beskrivs nedan. Årshjulet återfinns i bilaga 1. Samma modell för kvalitetsarbetet gäller inom Vux10, Vux18 och 7-gruppen. Årshjul Uppföljning av vuxenutbildningen sker via rektors tillsyn, analys av uppnådda resultat, årsrapporter/kvalitetsredovisningar från skolorna, studerandeundersökningar, andelen behöriga lärare, anordnarnas ekonomiska stabilitet m.m. I årshjulet finns även mallar och anvisningar för rektorernas tillsyn och avtalsuppföljning (Stockholm har huvudansvaret inom Vux10 och Solna för 7-gruppens avtal). Årshjul för läsåret framgår av bilden där några av årets huvudaktiviteter listas.

12 9(60)

13 10(60) Tillsyn Rektorerna inom Vux18 har samarbete kring tillsynen och arbetar två och två vid tillsynsbesöken. Inom SFI (7-gruppen) så har tillsynsarbetet delats upp så att varje beställarpart ansvarar för två skolenheter vardera. KCNO ansvarar för Eductus i Täby samt Folkuniversitetet nära Odenplan, där huvudelen av KCNOs SFI-studerande väljer att gå. Rektorerna besöker varje utbildningsanordnare en till två gånger under läsåret på planerade tillsynsbesök. Tider för besök görs upp enligt schema och minnesanteckningar skrivs som delges samtliga inom beställargruppen. När rektorerna är ute på besök så görs det för hela beställargruppens räkning vilket medför att anteckningar och noteringar som görs vid besöken sprids och blir kända av samtliga rektorer i gruppen. Utöver dessa besök görs även akuta besök, oftast då föranlett av en missnöjd elev eller elever som har särskilda behov. Klagomålen följs upp och vid behov så upprättas handlingsplaner som ligger till grund för ställningstaganden. I avtalen är det reglerat hur denna hantering ska ske. Tillsynen av Eductus-enheten i Täby har gradvis under året utökats genom frekventa besök på skolan av den av KCNO i augusti 2012 nyanställde personen (SYV/Biträdande rektor, tillika med visst administrativt arbete i sin tjänst). Gemensam utvärdering av Komvux (ej SFI) Under 2012 tog samtliga kommuner i Stockholmsregionen, genom KSLsamarbetet beslut om gemensam observation/utvärdering. Överenskommelsen (med gemensam finansiering) gäller i tre år och planeras så att samtliga anordnare, såväl kommuners egenregier och upphandlade fristående anornare som verkar i Stockholmsregionen ska utvärderas under denna 3-års period. Botkyrka kommun är värdkommun och arbetsgivare för en erfaren utvärderare. Sedan start av denna utvärderingsform så har nedanstående anordnare utvärderats. Utvärderingsrapporterna kan accessas via KSL webbplats, Komvux i Upplands- Bro kommun Komvux i Södertälje kommun Komvux på Stockholms Stadsmissions Skola Komvux i Österåkers kommun Komvux i Haninge kommun Komvux i Järfälla kommun (Lärcentrum) Komvux på ABF, Stockholm Komvux på Competens

14 11(60) Komvux på JB Kompetens Utvärderingarna genomförs av samordnaren och en medbedömare (skolledare) från kommunerna. Denna utvärderingskomponent är en värdefull genomlysning av en anordnares hela verksamhet och har flera syften: bidra till ökad kvalitet hos utbildningsanordnarna så att lärandet för de studerande stärks stödja huvudmannens avtalsuppföljning utbildningsanordnarna blir utvärderade av någon utifrån som komplement till det systematiska kvalitetsarbetet enligt skollagen utvärderingen är mer omfattande än Skolinspektionens granskning och till skillnad från den inriktad på att även stödja utveckling skapa underlag som underlättar för den studerande att välja utbildningsanordnare medbedömarna får kompetensutveckling då de utvärderar annan verksamhet Årsrapporter/Kvalitetsrapporter från anordnare till beställare För skolornas rapportering till beställande kommuner så används gemensamma mallar, en för Komvux och en för SFI. Rapporterna redovisar läsårets verksamhet och resultat. Rapporterna har levererats under september (Komvux) respektive oktober (SFI) Rapporterna har analyserats av olika grupperingar inom beställargrupperingarna, för Komvux uppdelat efter anordnarens huvudsakliga lärform eller programområde enligt nedan och för analys av SFI-rapporterna så har samtliga 5 parter inom 7-gruppen (KCNO=4, Solna, Sollentuna, Upplands Väsby) bildat en gemensam analysgrupp. Klassrumsbaserad undervisning ABF Eductus Competens Folkuniversitet Kungsholmens UC Stadsmissionen Distansbaserad undervisning Hermods InfoKomp Jensen Miroi NTI Vård och Omsorg / Barn- och Fritid Consensum Didaktus KompetensUtvecklingsInstitutet Analysgrupp från Solna Järfälla Lidingö Analysgrupp från Stockholm Salem Värmdö Analysgrupp från Huddinge Sigtuna Södertälje

15 12(60) Lärgården Medlearn Moa lärcenter (enbart Vux8) Omsorgslyftet SweJa SVOK Medel- till tyngre Yrkesutbildning Lernia JB Kompetens Yrkesplugget Säbyholm (enbart Vux8) Analysgrupp från Botkyrka Sollentuna Sundbyberg Upplands Väsby Rektor för KCNO samt en person i Stockholms ledning för Komvux har ej ingått i någon enskild analysgrupp detta läsår utan har haft en samordnade funktion för genomförandet av analysarbetet. Beställarnas analysarbete har återkopplats till utbildningsanordnarna i form av poäng i skalan 1-4, samt skriftliga kommentarer, inom vissa valda fokusområden i rapporten. Rapporternas innehåll och fokusområden relaterar till Läroplanen för vuxenutbildningen. I listan nedan har de sex fokusområden som låg till grund för poängsättningen läsåret markerats med fet stil. 1. Verksamhets Organisation och lokaler 2. Det systematiska kvalitetsarbetet 3. Lärarbehörighet och lärarlegitimation 4. Studievägledning och Studieplan 5. Kunskapsutveckling 6. Betyg och bedömning 7. Inflytande och stöd till den studerande 8. Värdegrundsarbete, likabehandlingsplan, plan mot kränkning och diskriminering 9. Klagomålshantering 10. Analys av betygsresultat, avbrott och studerandeenkäter 11. Utvecklingsområden Motsvarande fokusområden för SFI redovisas under SFI-redovisningen längre fram i rapporten. I december 2013 genomfördes Dialogmöten med fokus på resultaten under läsåret , ett möte för anordnare av Komvux-utbildning (grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, 24 skolor för Vux18-gruppen), och ett annat med de sex SFI-skolorna. Komvux-mötet var ett heldagsmöte den 5 december och SFI-mötet en halv dag den 9 december 2013.

16 13(60) Vid dessa två mycket viktiga årliga möten så gås årets verksamhet igenom och en diskussion förs om hur verksamheten förbättras och utvecklas. Några hållpunkter på dessa dagar är: Resultatgenomgång, hela Vux18, hela 7gruppen (statistik mm) Generella observationer, gemensamma nämnare Årets studerandeenkät Goda exempel. Utvalda skolor redovisar något fokusområde där beställaren anser att de har uppnått en mycket bra resultat Årets Komvux-mässa. Hur gick det? Utvärdering av under året genomförda Dialogmöten Nytt inom Vuxenutbildningen (både bakåt och framåt i tiden). Utredningar, kommande upphandlingar, KSL-initiativ mm) Poängsättningen och några generella kommentarer ges längre fram i rapporten under rubrikerna Resultat för respektive Komvux- och SFI-anordnare. De anordnare som bedöms inte uppnått tillfredställande resultat under läsåret kallas till Rödmöten där anordnarens årsrapport och resultat gås igenom tillsammans med anordnaren och överenskomna åtgärder protokollförs. Rödmötesunderlaget ligger sedan tillsammans med övrigt material att till grund för fortsatt tillsynsarbete. Dialogmöten Under året har ett antal dialogmöten genomförts mellan beställarna och samtliga utbildningsanordnare inom avtalsgruppen, både inom Komvux och SFI (olika mötesgrupperingar). Beställarkommunerna har representerats av rektorer och annan ledning och respektive anordnare med sin utbildningsansvarige plus annan ledning (t.ex skolledare/platsansvariga). Träffarna är uppskattade av anordnarna och välbesökta. Träffarna har fokuserat på viktiga aktuella frågor och möjlighet finns att få sina frågor belysta på olika sätt. Några teman som förekommit under året är: Markandsföring-Vuxmässan Matematik- hur förbättra resultaten? Särskilt stöd Studieformer inom gymnasial vuxenutbildning - klassrum dag, klassrum kväll, flex, distans, halvdistans närlärande, grupp. Gemensamma definitioner? - lärarledda tiden utlagd i schema - pedagogiska konsekvenser har de olika studieformerna? - betygsresultat beroende på studieform?

17 14(60) Särskilt stöd I avtalen för Komvux och SFI anges att anordanen skall ge särskilt stöd till elever som har behov av det, generellt och på individuell basis men att om särskilda insatser krävs såsom individuell extra undervisning, behov av speciell utrustning eller andra speciella förhållande så kan anordnaren vända sig till beställarkommunen för överenskommelse om hur sådana insatser ska organiseras av anordnaren och ersättas av beställaren. Stockholms Stad har ett speciellt team, Vuxenteamet, som arbetar med att utveckla sådant stöd för sina medborgare och med stöd till vuxenutbildningsenheter i frågor om särskilt stöd. Vuxenteamet bedriver ett aktivt arbete med de vuxenutbildningsanordnarna för att utveckla ett bra stöd till de vuxenstuderande. Insatserna av Stockholms Vuxenteam kommer på detta sätt alla skolor inom Vuxtio tillgodo. KCNO eller andra beställarkommuner i gruppen kan däremot inte köpa tjänster från Vuxenteamet för sina medborgare längre (upphörde 2011 pga. kapacitetsproblem). KCNO har därför sökt en lösning via Elevstödsenheten i Täby. Under året har ett 10-tal sökande hänvisats till kartläggning av Elevstödsenheten med anvisning av lämpliga hjälpmedel eller pedagogiskt förhållningssätt till den sökande som kan kommuniceras av KCNOs vägledare till den skolenhet som den sökande valt. Samarbetet med Elevstödsenheten utvecklas kontinuerligt Studerandeenkäter Ytterligare ett område som ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet är studerandeenkäter som genomfördes under hösten 2012 och likaledes hösten 2013, en för Komvux och en annan för SFI. Den senaste studerandeenkäten genomfördes oktober-november 2013, samma enkäter för samtliga kommuner inom Stockholms län. Upphandlat företag (gm KSL-samarbetet) var SWECO, som tilldelats uppdraget för de närmast 3 åren dvs hösten 2013, våren 2014 och våren Svarsfrekvensen är förstås en mycket viktig faktor för att kunna bedöma tillförlitligheten i de svar som fås. Medel för Komvux-enkäten var 55% och för SFI-enkäten 56%, ett reultat som kan betecknas som hyggligt och ungefärligen i nivå med 2012 års enkät. Svarsfrekvenserna 2013 per anordnare framgår av tabellerna på nästkommande sidor. De anordnare som har relevans för KCNOs avtal är färgmarkerade med grönt, gult och rött med avseende på bra svarsfrekevens (>65%), bör höjas (50-65%) och för låg (<50%). Om svarsfrekvensen beräknas på av KCNO upphandlade anordnare så blir svarsfrekvensen 60% för SFI, eller så hög som 80% om endast Eductus och Folkuniversitetet beaktas (där majoriteten av SFI-eleverna går). Motsvaraande siffra för Komvux-anordnare inom KCNO-avtalen är 58%. SFIresultaten är alltså synnerligen tillförlitliga vad gäller SFI på skolor som KCNO-eleverna huvudsakligen går på (se antal elever per uba under SFIavsnittet).

18 15(60) Utbildningsanordnare, SFI, Stockholms län Svarsfrekvens Antal svar SFI Huddinge >100% 34 Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg 94% 85 Iris Hadar AB Jobb - Sfi 88% 263 SFI Söderort 87% 173 Eductus AB 82% 870 Centrum Vux Haninge 74% 283 Hermods SFI 73% 922 SFI Tyresö 71% 103 Sfi-skolan i Salem 71% 29 Lidingö Vuxenutbildning 68% 89 Folkuniversitetet Kursverksamheten 65% 99 Kunskapsbolaget Integra 63% 49 Sfi Södertälje 63% 436 Miroi 60% 60 ABF Stockholm sfi (city) 58% 232 Utbildningsborgen 54% 269 SFI Österåker 52% 71 InfoKomp 51% 127 Lernia Utbildning 51% SFI Västerort 51% 152 Botkyrka vuxenutbildning 45% 493 Vuxenutbildning i Upplands Bro 45% 73 Competens 42% 525 Centrum för vuxenutveckling Sigtuna 36% 142 Sifa 35% 27 Nynäshamns kompetenscentrum 30% 37 Omsorgslyftet 30% 84 Järfälla Lärcentrum 29% 200 Centrum för arbete och studier Värmdö 28% 27 Totalt hela undersökningen % 6 995

19 16(60) Utbildningsanordnare, Komvux, Stockholms län Svarsfrekvens Antal svar Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB >100% 83 Kunskapsbolaget Integra AB 94% 17 AB Institute af Lärande 91% 32 Centrum Vux Haninge 88% 442 SweJa Kunskapscenter AB 87% 514 Eductus AB 83% 392 Style Education Leyla Nuay 80% 24 MoA Lärcentrum 79% 26 Lärgården Utbildning AB 77% 413 Sverigehälsan AB 73% 8 Consensum VUX Consensum Lund AB 71% 50 Lärvux Stockholm 71% 75 Kungsholmens Utbcentrum - Lidingö Folkhögskola City 69% 54 Didaktus Utbildningar AB 68% 338 JB Kompetens 68% 230 St Eriks gymnasium vuxenutbildning 68% 70 Botkyrka vuxenutbildning 67% 184 Centrum för arbete och studier Värmdö 67% 158 KompetensUtvecklingsInstitutet 66% 469 Centrum för vuxenutveckling Sigtuna 65% 324 MedLearn 64% 467 Niketo AB 63% 45 NTI-skolan AB 63% 507 InfoKomp AB 61% 286 Hermods AB 58% 493 Stockholms Transport o Fordonstekniska Vuxutb. 58% 23 Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning 57% 106 Stadsmissionens skola 57% 47 Lernia Utbildning AB 56% 641 Åsö vuxengymnasium 54% 747 Lidingö Vuxenutbildning 50% 73 Vuxenutbildning i Upplands Bro 49% 127 Vuxenutbildning i Huddinge 48% 325 Folkuniversitetet 45% 52 JENSEN Education AB 44% 437 ABF Stockholm Vux 43% 222 Competens Utbildning Sverige AB 43% 163 Miroi i-learning AB 42% 105 Vuxenutbildning i Södertälje 40% 269 Säbyholm Friskola AB 39% 21 Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg 36% 145 Järfälla Lärcentrum 29% 103 Komvux Österåker 29% 89 Stockholm sifa 27% 35 Nynäshamns kompetenscentrum 23% 93 VUX Tyresö 22% 81 OmsorgsLyftet Utbildningar 20% 121 Totalt hela undersökningen % 9819

20 17(60) Resultatet av enkäten finns redovisat på olika nivåer; Rapport till KSL med resultat per anordnare i jämförelse med medel av samtliga svar. Resultat på varje fråga per KCNO-kommun. Studerandeenkäterna ger en mycket stor mängd data. Tiden har inte medgivit möjligheten att analysera enkätresultaten i den omfattning som planerats. Resultaten från bägge enkäterna kommer förstås att användas i det fortsatta tillsynsarbetet, både inom Komvux och SFI, och enkätresultaten kan komma att redovisas i andra sammanhang under våren Eftersom nöjdhetsfrågan är central som indikator i kommunernas verksamhetsuppföljning så redovisas nedan påståendet Jag är nöjd och jag kan rekommendera min skola till andra. Svaren redovisas per utbildningsanordnare i jämförelse med alla skolor och kommuner i länet, både för SFI och Komvux. Enkätsvaren 2013 är gjord på en femgradig skala där 1 står för stämmer inte alls och 5 innebär att påståendet stämmer helt, men för SFI 2012 så användes en 4-gradig skala (omvandlad i jämförelsen nedan till 5-gradig). Tabellerna nedan ger en jämförelse med föregående års enkät. På nästkommande sidor ses resultatet för samtliga skolor (på leverantörsnivå, inte skolenhetsnivå).

21 18(60) Tabellen visar en jämförelse av SFI- skolor, per anordnare (svar från hela 7- gruppens elever). Det är tillfredställande att kunna konstatera att de skolor som KCNO-elever i huvudsak väljer har positive förbättringsfaktorer, ett faktum som stämmer väl med resultatet av tillsynsarbetet. De negativa siffrorna för InfoKomp och Miroi med än lägre nivå på nöjdhet som också försämrats stämmer också väl med andra utvärderingskomponenter. 7-gruppen har valt att inte förlänga avtalet med Miroi, utan avtalet avslutades i förtid redan vid årsskiftet 2013/14. Miroi s SFI-enhet låg i Solna och har nästan uteslutande haft elever därifrån. InfoKomp har två enheter, Sollentuna och Medborgarplatsen. InfoKomp har genomgått större förändringar under året och fick i slutet av 2013 ny ägare (Work for You). Competens, som tidigare hade en väl fungerande enhet i Täby, men i och med flytten öppnade en skola i Upplands Väsby visar också negativa förändringar men från en god nivå (4,6 till 4,0). Förklaringen finns i stora personella förändringar på mycket kort tid där två av skolan fyra lärare lämnade skolan med kort varsel. SFI-skola Påståendet, Jag kan rekommendera min skola till andra Hösten gradig skala Hösten 2012 Omvandlad siffra till 5- gradig skala Hösten gradig skala Differens Eductus AB 2,55 4,3 4,5 0,3 Competens 2,76 4,6 4-0,6 Folkuniversitetet 2,58 4,3 4,4 0,1 Hermods SFI 2,26 3,8 4,4 0,6 InfoKomp 2,83 4,7 3,4-1,3 Lernia Utbildning 2,46 4,1 4,2 0,1 Miroi 2,6 4,3 3,4-0,9 Medel 2,5 4,2 4,3 0,1

22 19(60) I nedanstående tabell görs motsvarande jämförelse för av KCNO upphandlade Komvux-skolor. Svaren ligger på länsnivå, alltså alla elever som deltagit i enkäten i 22 kommuner 2012 och alla 26 kommuner Resultaten korrelerar på ett tydligt sätt med andra utvärderingskomponenter och observationer under både läsåret och kalenderåret 2013, både vad gäller nivån (skala 1-5, medel 4,3 i länet) och förändringen , med något undantag. Trenden att de anordnare som ligger i topp är huvudsakligen de som levererar utbildning inom Vård-och omsorg samt Barn-och Fritid framkommer tydligt. Det finns också kända förklaringar till varför de som ligger längre ner i tabellen gör det. Infokomp; Turbulens, byte av ägare, JB Kompetens; Turbulens, konkurs i moderbolaget, klagomål på flera av JBs leverans, Didaktus; Turbulens, ledningsproblematik, administrativa problem. Komvux-skola Hösten Hösten Påståendet, Jag kan rekommendera Differens min skola till andra Consensum VUX Consensum Lund AB 4,65 4,9 0,25 Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB få 4,7 Eductus AB 3,78 4,5 0,72 KompetensUtvecklingsInstitutet 4,35 4,5 0,15 Lärgården Utbildning AB 4,46 4,5 0,04 Stadsmissionens skola 3,75 4,5 0,75 ABF Stockholm Vux 4,42 4,4-0,02 Kungsholmens Utbcentrum - Lidingö Folkhögskola City 4,35 4,4 0,05 MedLearn 4,03 4,4 0,37 OmsorgsLyftet Utbildningar 4,28 4,4 0,12 SweJa Kunskapscenter AB 4,37 4,4 0,03 Competens Utbildning Sverige AB 3,96 4,3 0,34 NTI-skolan AB 3,93 4,3 0,37 Länet (22 kommuner 2012, alla 2013) 4,05 4,3 0,25 Didaktus Utbildningar AB 4,22 4,2-0,02 JENSEN Education AB 4,07 4,2 0,13 Lernia Utbildning AB 3,76 4,2 0,44 Hermods AB 3,79 4,1 0,31 Miroi i-learning AB 3,67 3,9 0,23 Folkuniversitetet 3,89 3,8-0,09 JB Kompetens 3,84 3,6-0,24 InfoKomp AB 3,56 3,5-0,06

23 20(60) I nedanstående tabeller redovisas några utvalda enkätresultat, motsvarande frågor inom Komvux och SFI, relaterande dels till nöjdhet (jag kan rekommendera min skola) och frågor relaterande till KCNOs prestation. Några utvalda enkätresultat per KCNOkommun Enkät 2013 Komvux SFI Jag kan rekommendera min skola till andra Jag är nöjd och jag kan rekommendera min skola till andra % vikt vikt Danderyd 4,3 86% 0,24 Danderyd 4,4 88% 0,24 Täby 4,0 80% 0,47 Täby 4,2 84% 0,47 83% Vallentuna 4,2 84% 0,21 Vallentuna 4,2 84% 0,21 85% Vaxholm 4,5 90% 0,08 Vaxholm 4,2 84% 0,08 Jag är nöjd med det utbud av vuxenutbildning som erbjuds genom Kunskapscentrum Nordost (KCNO). Jag är nöjd med det utbud av SFI/SFX-skolor som erbjuds genom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) vikt vikt Danderyd 85% 0,24 Danderyd 90% 0,24 Täby 89% 0,47 Täby 82% 0,47 89% Vallentuna 93% 0,21 Vallentuna 81% 0,21 Vaxholm 96% 0,08 Vaxholm 100% 0,08 85% Att göra webbansökan har fungerat bra. vikt Danderyd 83% 0,24 Täby 89% 0,47 Vallentuna 91% 0,21 Vaxholm 96% 0,08 89% Webbplatsen ger mig den information som jag behöver. Ansökan görs genom personligt besök på KCNO Jag fick bra information av vägledaren på KCNO när jag ansökte till SFI/SFX. vikt vikt Danderyd 81% 0,24 Danderyd 88% 0,24 Täby 85% 0,47 Täby 76% 0,47 86% Vallentuna 88% 0,21 Vallentuna 81% 0,21 Vaxholm 96% 0,08 Vaxholm 100% 0,08 82% Kunskapscentrum Nordost erbjuder sammanlagt den service jag efterfrågar. Kunskapscentrum Nordost erbjuder sammanlagt den service jag efterfrågar. vikt vikt Danderyd 83% 0,24 Danderyd 79% 0,24 Täby 83% 0,47 Täby 74% 0,47 85% Vallentuna 89% 0,21 Vallentuna 79% 0,21 Vaxholm 88% 0,08 Vaxholm 100% 0,08 78%

24 21(60) En jämförelse av motsvarande siffror inom Komvux från 2012 till 2013 ger nedanstående tabell. Motsvarande tabell för SFI har inte tagits fram. Kommun 2012% 2013% Diff (%- enheter) Kommentar Danderyd 82,3 86 3,7 God ökning Täby 82,1 80-2,1 Minskad nöjdhet Vallentuna 85,9 84-1,9 Minskad nöjdhet Vaxholm 81,5 90 8,5 Stark ökning

25 22(60) Resultat Komvux-anordnare Poängsättningen utifrån analys av respektive Komvux-anordnares årsrapport för läsåret ges av nedanstående tabell. Som framgår av tabellen så har många inom Vux18 ett väl utvecklat arbetssätt kring det systematiska kvalitetsarbetet (poäng 3-4), men 7 av 24 som behöver utveckla detta mycket viktiga arbete, som sedan lägger grunden för några av de övriga listade fokusområdena. Det är tillfredställande att områdena Kunskapsutveckling (medel 3,1 på den 4-gradiga skolan) och Inflytande (medel 3,2) är väl välutvecklade. Områdena Analys av Resultat och val av Utvecklingsområden bör utvecklas mer. Övriga kommentarer: studie-och yrkesvägledningen fungerar bättre än förra läsåret, med tydligare skrivningar om vägledningsarbetet, samarbete SYV- lärare samt användande av den (fördjupade) individuella studieplanen (ISP). området betyg- och bedömning är tillfredställande för de flesta Mer än hälften av anordnarna förbättrade sin rapportering med mellan 1-32 procentenheter (satta poäng i förhållande till möjlig maxpoäng) Poängen för 10 av de bedömda 24 anordnarna fick lägre poäng än förra året i spannet -1 till -14 procentenheter.

26 23(60) Medelpoängen för samtliga förbättrades marginellt från i jämförelse med förra läsåret (+2 procentenheter). Det ska framhållas att värderingarna av årsrapporterna enligt ovan, bara är en parameter bland flera för att bedöma utbildningens kvalitet. I årsrapporterna bedöms det skrivna ordet och det är inte säkert att eleverna har samma uppfattning om kvaliteten de möter i praktiken. Elevernas uppfattningar mäts dels genom årliga enkäter, dels genom möten mellan rektor och elevgrupper vid tillsynsbesök. Motsvarande tabell för poängsättning av SFI-anordnarna ges i SFI-delen i denna rapport.

27 24(60) Avtalsuppföljning Uppgiften att årligen genomföra avtalsuppföljning med utbildningsansvarig samt med den eller de personer som har tecknat avtalet för vuxenutbildningen koordineras av Stockholms Stad när det gäller Vux10 och av Solna vad avser 7-gruppens avtal. För Komvux-uppföljningen så används en förutbestämd dagordning enligt nedan. Utbildningsansvarig Målen för vuxenutbildningen; enligt avtal ska 80 % av eleverna uppnå minst godkänd nivå och minst 80 % av deltagarna ska vara nöjda med sin utbildning. Slutsatser från brukarundersökning hösten 2012 Studievägledningen; enligt avtal så ska vägledning och studieplanering kunna erbjudas hos utbildningsanordnaren för elever som är inskrivna som studerande. Utveckling av den individuella studieplanen. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen samt legitimationskrav; lärare som anställts efter den 1 juli 2011 ska från och med den 1 december 2013 ha legitimation för att självständigt kunna sätta betyg. Lokaler Administrationen och faktureringsrutiner Minnesanteckningar skrivs och delges samtliga beställarkommuner och berörd anordnare. I avtalsuppföljningen ingår också att bevaka utbildningsanordnarnas ekonomiska ställning vilket görs kontinuerligt under året. Uppföljning görs också av hyreskontrakt på lokaler som används i undervisningen liksom krav på tillkommande utbildningsansvariga personer. Avtalsuppföljningen inom SFI görs på liknande sätt, men utan fast dagordning/möten med samtliga anordnare utan endast påkallat av när brister i verksamheten gett anledning till uppföljning. Lärarbehörighet För Komvuxverksamheten följs lärarbehörigheten upp genom Stockholms Stad. Uppgifter från personalrapporteringen till SCB samkörs med register som hålls av UHÄ på högskoleexamina och ger då lärarbehörighetssiffror. Lärarbehörigheten, det vill säga andel personer med pedagogisk högskoleexamen. Uppföljningen anses ge ett tillräckligt gott mått för hela Vux10 eftersom Stockholms andel av vuxenutbildningen är stor. Noteras att i Stockholms uppföljning ingår egen regi. Det är synnerligen glädjande att arbetet för att höja lärarbehörighet har burit frukt och att ökningen av lärarbehörigheten ligger inom känsliga utbildningsområden såsom 10% ökning i medel bland de anordnare som i huvudsak levererar distansutbildning och hela 30%-enheters förbättring inom yrkesutbildningssidan. Försämringen inom vård /BF- utbildning oroar en del

28 25(60) även om det är känt att dessa anordnare har både bra fungerande lärare och verksamhet. Det finns tydliga signaler från dessa anordnare att det har blivit svårare att rekrytera lärarkompetens inom området. Intressant är att följa om lärarbehörigheten kan kopplas till den enskilda anordnarens uppnådda betygsresultat. Inom vårdområdet så återfinns en hög andel behöriga lärare och också goda betygsresultat. Inom övrig yrkesutbildning som består mestadels av restaurang, bygg, VVS, fastighet samt el, ses en låg behörighet men resultaten är även där goda. Till en del kan det förklaras med att undervisande personal har en yrkeskunskap och erfarenhet av undervisning. Det vilar samtidigt ett stort ansvar hos utbildningsansvariga att bevaka skollagens krav gällande betyg och bedömning i samverkan med myndighetsutövande rektor. Många av lärarna går också kompletterande utbildningar som ännu inte syns i statistiken.

29 26(60) Lärarbehörighet per anordnare och område Uppgifterna bygger på en mätvecka under hösten 2011 respektive 2012 av Stockholms Stad Andel behöriga lärare Område Anordnare SCB 2011 SCB 2012 Diff (%- enheter) Teori Genomsnitt 67% 71 % 4% ABF 92 % 95 % 3% Academedia - Eductus 56 % *50 % Se notat Competens 38 % *50 % 12% Folkuniversitetet 57 % 67 % 10% Kungsholmen Lidingö Fhs 75 % 92 % 17% Stadsmissionen folkhögskola 50 % 60 % 10% Åsö Södermalm 92 % 85 % -12% Distans Genomsnitt 73% 83 % 10% Hermods 90% 89 % -1% Info Komp 80% 81 % 1% Jensen 69% 74 % 5% MiRoi 69% 94 % 25% NTI 67% 78 % 11% Vård / BF Genomsnitt 80% 73 % -7% Consensum 100 % *25 % -75% Didaktus 73% 91 % 18% Kompetensutvecklingsinstitutet 75 % 50 % -25% Lärgården 94 % 94 % 0% MedLearn 62 % 85 % 23% Omsorgslyftet 85 % 81 % -3% Svok - Svensk Vård och Kompetens 75% 75 % 0% SweJa 79% 83 % 4% Yrke Genomsnitt 17% 47 % 30% JB Kompetens 17% 27 % 10% Lernia 32% *44 % 12% Yrkesplugget 20% 50 % 30% Total andel behöriga lärare 72% 78 % 6% Inom området Teori finns stor variation där *Academedia-Eductus och *Competens har låga värden. Academedia har enligt egen uppgift i september 2013 höjt behörigheten till 100 procent. I dagsläget har * Lernia redovisat en höjning till 54 procent. Dessa anordnare har lämnat in handlingsplaner, för hur behörigheten ska höjas, vilka har godkänts.

30 27(60) Lärarbehörigheten inom SFI framgår av nedanstående tabell: Utbildningsanordnare Lärarexamen Ämnesbehörighet SFI-skolor där merparten av KCNOs SFI-elever studerar Eductus Täby 100% 80% Folkuniversitetet 100% 100% SFI-skolor där endast ett fåtal av KCNOs SFI-elever väljer att studera Eductus Sollentuna 100% 60% Eductus Medborgarplatsen 64% 93% Infokomp 92% 85% Hermods Solna 100% 75% Hermods Kista, Kungsholmen 100% 92% Hermods City 100% 88% Competens U-V 100% 100% Lernia Arenav % 100% Lernia Arenav % 100% Lernia U-V 100% 67% Lernia Liljeholmen 94% 100% Lernia Kista 100% 100% Lärarbehörighetsfrågan inom SFI har varit i fokus under läsåret med fortsatt uppföljning under hösten Kravet från beställargruppen (7gruppen) är 100% lärarbehörighet, ett krav som gruppen räknar med ska vara uppfyllt vid årsskiftet Ämnesbehörigheten (min 30 hp i svenska som andra språk) hanteras i linje med lärarbehörighetsfrågan/lärarlegitimation genom Skolverket. Beställarkommunerna inom 7gruppen har följt upp att det finns handlingsberedskap för att samtliga SFIlärare ska nå ämnesbehörigheten inom de tidsgränser som Skolverket satt upp. Behörigheten hos SFI-anordnarna inventerades vid avtalsstart (juli 2011) och var då tillfredställande, men det har noterats att förändringar till det sämre har skett undervägs, inte minst på Eductus i Täby när enheten har vuxit i storlek p.g.a. att andra anordnare lagt ner SFI-enheterna i Täby under året (Competens, Utbildningsborgen). Eductus har på KCNOs begäran omorganiserat sin verksamhet med ny ledning och delvis ny personal med start i januari 2013, och har som framgår av tabellen nu 100% lärarbehörighet. Det är också tillfredställande att det numera finns en specialpedagog på enheten.

31 28(60) Utbildningsanordnare, ekonomisk ställning, ägarbyten mm En viktig del av avtalsuppföljningen är att följa och bedöma respektive leverantörs utveckling vad gäller ekonomi mm. Under de senaste året så har följande händelser påverkat (eller kan tänkas påverka) leveransen av vuxenutbildning. Academedia Eductus har köpt KUI KompetensUtvecklingsInstitutet, i samband med konkursen för JB Education. Köpte Hermods under Competens har bytt ägare, uppköpta av Iris Hadar InfoKomp fick ny ägare i slutet av Work for You. Kungsholmen Utbildningscentrum med Lidingö Folkhögskola som ägare av verksamheten har haft en ekonomiskt trängd situation som resulterade i avvecklingen av kursgård och utbildning inom hotell och konferens som de bedrev. Tibble Vux drog sig ur avtalet med Vux10-gruppen vid årsskiftet Hermods (ägdes av IKEA som kvarstår som minoritetsägare) har köpts upp av Academedia Eductus uner Miroi har genomfört en stor omorganisation/omstrukturering. Avtalet inom SFI-undervisning med 7gruppen avvecklades vid årsskftet Didaktus tappade en stor del av sin tidigare mycket kompetenta ledning (pension) vilket tillsammans med andra faktorer påverkat verksamheten negativt under (alltför) lång tid. KompetensUtvecklingsInstitutet, ett friskt och välfungerande företag som ägdes av JB Education såldes av JB i samband med konkursen till Academedia Eductus. Lärgården har tidvis brottats med ekonomiska problem pga för hög kostnadsnivå. Ser ut att ha stabiliserats nu. MedLearn har utvecklats positivt genom förändrat ägarskap (2 år sedan). Den nye ägaren är ett norsk riskkapitalbolag med ett tydligt samhällsengagemang. Omsorgslyftet, ett snabbt växande skola har öppnat en ny enhet i Älvsjö som komplement til moder-enheten i Nacka. Beställare av vuxenutbildning kan märka viss växtverk. Lernia har genomgått ett stålbad med många förändringar i ledning och organisation/struktur. Ultra/JB Kompetens, ägda av JB Education gick i konkurs i juni Upphandlad Vuxenutbildning låg i bolaget Ultra, egentligen ett misstag av JB eftersom Ultra är ett gymnasie-bolag. Inför konkursen så riskerade vuxenutbildningen att dras med i konkursen eftersom avtalen hörde till Ultra som skulle gå i konkurs. Efter en mycket intensiv vecka i juni så blev utfallet: o Avtalen i Ultra överfördes till bolaget JB Kompetens som inte var konkorsutsatt trots ekonomiska problem. o JB Kompetens köptes upp av Thoren-gruppen o KUI köptes upp av Academedia Eductus

32 29(60) o Vuxenutbildningsverksamheten har sedan fortsatt i JB Kompetens och KUI under samma avtalsvillkor som innan konkursen. Teknologisk Institut. Verksamheten inom Komvux avvecklades i slutet av Elever som fanns i verksamheten har slutfört sin utbildning, men inga nya elever har antagits.

33 30(60) I fokus, viktiga händerser under 2013 i punktform Gemensam vuxenutbildningsregion Gemensamma enkäter för både Komvux och SFI genomförda för samtliga kommuner i Stockholms län. Upphandlad leverantör, SWECO, kommer att genomföra nästa enkät april 2014 och den sista inim upphandlingen i april Gemensam utvärdering påbörjades 2013, Utvärderare anställd av Botkyrka kommun och samfinansieras av samtöiga kommuner i Stockholms län KSL har samlat in och behandlat frågor relaterande till nästa steg i arbetet med en gemensam vuxenutbildningsregion. Förberedelse för mycket stora gemensamma samordnade upphandlingar inom både Komvux och SFI har påbörjats. Gällande avtal, två avtal från 1 juli 2011 I fokus för arbetet tillsammans med KCNOs samarbetskommuner har under året varit att framförallt utveckla kvalitetsarbetet men också en rad andra viktiga aktiviteter, specifikt för Komvux: samordning av policys av rutiner. samordnad tillsyn av leverantörernas skolor med en gemensam dokumentbas som kan acessas av samtliga beställare. genomförande av fyra dialogmöten under året (samtliga leverantörer). genomförande av speeddating, ett tillfälle för personal från samtliga Vuxtio-kommuner att träffa alla leverantörer. Årets modell var att erbjuda VIP-tid fär vägledare och administratörer i samband med Vuxmässan i oktober genomförande av avtalsuppföljning med Stockholms Stad som ansvariga genom enskilda möten under maj-juni med samtliga leverantörer. genomförande av vuxenutbildningsmässa i oktober 2013 med deltagande av alla leverantörer inom Vux18 samt egenregier diskussioner angående möjligheten att på sikt upphandla gemensamma IT-system för administrativt stöd till Vuxenutbildningen. Har uppnått en dellösning i och med att fler kommuner inim Stockholmsregionen har anslutit sig till Alvis. KCNO som tidigare var enda kommunen i Stockholms län som har haft Alvis har samordnat en gemensam katalog för alla Alvis-kunder. De nya Alviskommunerna är; Salem, Sollentuna, Upplands Väsby, Södertälje, Solna och Järfälla. I och med detta så är det 10 av de 26 Stockholmskommunerna som har Alvis. samordnad utveckling av konceptet för lärlingsplatser. Vid slutet av året inlämnades ytterligare en gemensam ansökan från Vuxtio-

34 31(60) kommunerna för lärlingsutbildning med Solna som koordinerande kommun vilket återigen renderade en mycket generös tilldelning av lärlingsplatser. genomförande av analys av samtliga Komvux-enheters årsrapporter med återkoppling till anordnarna i en rapport per anordnare. Avslutat med ett gemensamt dialogmöte på temat årsrapporter/resultat. Samverkan inom avtalen för sfi-undervisning har skett på ett liknande sätt som för Vuxtio-arbetet, med målet att förbättra kvalitet och genomströmning. Viktiga händelser med bäring på sfi-verksamheten under året har varit: uppföljning av lärarbehörigheten på samtliga SFI-enheter. Eductus har under 2013 omorganiserat verksamheten med ny ledning och delvis ny personal med start i januari Utfallet har varit mycket positivt! I slutet av 2013 så avvecklades avtalet med Miroi pga kvalitetsbrister. Miroi har i huvudsak haft elever från Solna kommun. Regelbundna möten med organisationen för flyktingfrågor i NOkommuner och Arbetsförmedlingen för avstämning av Vuxenutbildningsfrågor och andra aktiviteter relaterande till integrationsarbetet. Utökat samarbete med Arbetsförmedlingen genom att vara värd för möten, AF+SFI för avstämning av schema och progression för personer som antingen är flyktingar (Etablering på Af) eller personer som får aktivitetsstöd från AF. I fokus för arbetet tillsammans med kommunerna i 7-gruppen har under året varit att utveckla kvalitetsarbetet genom bl.a.: samordning av policys av rutiner. samordnad tillsyn av leverantörernas skolor. Varje skola har besökts i ett delegerat ansvar inom 7-gruppen, där KCNO har ansvarat för Eductus i Täby samt Folkuniversitetet. under året har ett 4 dialogmöten hållits. genomförande av enkätundersökning för sfi-elever analys av inkomna årsrapporter med skriftlig återkoppling till respektive anordnare. Dialogmöte på temat årsrapport och resultat genomförs den 9 december Andra fokusfrågor under 2013 har varit: Fortsatt arbete med Vux12 med anpassning av vägledningsrutiner mm. Yrkesvux. KCNO tilldelades totalt 106,7 platser från Skolverket inom ramen för Yrkesvux. Ny ansökan i slutet av 2013 för platser till 2014 resulterade i 76,1 platser.

35 32(60) Utveckling av KCNOs webbplats, och telefonväxel. KCNO har tillsammans med Täby kommun utarbetet konceptet för hur en ny växellösning för KCNO ska se ut, och den nya växeln implementerades i januari Behovet av utveckling av KCNOs webbplats har inte kunnat tillgodoses under året. Förfrågan till Täby kommun om att flytta från nuvarande webbhotell till Täby kommuns webbservrar har inte besvarats av kommunen. Diskussioner med SPSM, Specialpedagogiska myndigheten angående vilket typ av tjänster/support som myndigheten kan erbjuda. SPSM har omdefinierat sin verksamhet så att även vuxenutbildningsfrågorna finns med i myndighetens arbete i större utsträckning än förut. Rektor har deltagit i ledningsmöten och andra aktiviteter i funktionen som kommunens representant i ledningsgruppen för Yrkeshögskolan, Klart Skepp i Danderyd för utbildning av sjöbefäl för inre fart. Studiebesök till KCNO från Lund och Västerås Diskussioner med Österåkers kommun på kommunens inbjudan, för diskussion om eventuell anslutning till KCNO. Dialog med Skolverket i vuxenutbildningsfrågor. Följt de två stora statliga utredningar som om de genomförs kommer att innebära väsentliga förändringar av vuxenutbildningsverksamheten: o Gruv-utredningen. Klar i mars o SFI-utredningen. Presenterades i november Är ute på remiss. Under året har både Vallentuna och Vaxholm fått nya Utbildningschefer. Täby har fortsatt en tf Utbildningschef, ny ska rekryteras i och med att Täby fick en ny kommundirektör som tillträdde vid årsskiftet

36 33(60) Måluppfyllelse Under denna rubrik redovisas målgruppen, betygsresultat och andel avbrott mm. Resultat redovisas för KCNO-kommunernas vuxenelever och i möjligaste mån per kommuntillhörighet, men det förekommer också andra nivåer t.ex Vux18-nivå. Ibland redovisas alla tre nivåerna. Betygsresultat redovisas för läsåret med samma betygsskala (A, B, C, D, E och ej - godkänd-nivån F). Volymredovisningar finns både för läsåret och för kalenderåret Anordnarna inom Komvux kan i huvudsak kategoriseras i fyra områden utifrån deras kursutbud. SFI-undervisningen redovisas separat. Teori - Allmän teoretisk utbildning Distans utbildning huvudsakligen på distans Vård - Yrkesutbildning inom vård, barn och fritid Yrke - Annan yrkesutbildning Teori och Distans är i huvudsak studieförberedande medan Barn och Fritid, Vård och Omsorg samt Yrke är yrkesförberedande. Men även andra använder delvis formen yrkesförberedande i sin undervisning (t.ex. ekonomiassistent och liknande kombinationer inom programområdet Handel och Administration). Det finns också ganska omfattande distansundervisning inom båda programområdena Barn- och Fritid samt Vård-och Omsorg. KCNO är medveten om att gränserna mellan de olika områdena inte är skarpa. Resultat och analys i läsårets redovisning kommer i huvudsak att bygga på denna uppdelning. Detta för att lättare kunna bedöma utbildningsanordnarnas resultat utifrån kursutbud och undervisningsform. Komvux omfattar undervisning på två nivåer, grundläggande (motsvarande grundskolan) och gymnasial vuxenutbildning. Målgruppen, Komvux, antal elever, Komvux Under kalenderåret 2013 har 2220 personer från KCNO-kommunerna studerat inom Komvux vilket är 188 personer fler än 2012 då 2032 personer deltog dvs en ökning med 9,3%. Andelen som studerar på grundläggande nivå utgör 18% i genomsnitt av KCNO-kommunernas elever (16% 2012, 12% 2011). Kvinnorna dominerar inom den kommunala vuxenutbildningen precis som tidigare år, ca 2/3 är kvinnor. Beträffande åldern på eleverna är det många unga. Största enskilda åldersgruppen är unga vuxna mellan år, som är 38 %, 60 procent är under 30 år.

37 34(60) Antalet elever inom gymnasial vuxenutbildning har ökat med totalt 7,5%, (endast KCNO-elever). Gy, kalenderår Antal elever Antagna, betygsatta, avbrott Ökn. Övriga Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Minskn Kom. Totalt Gy, ,5% Gy, ,3% Gy, ,7% Gy, Gr, kalenderår Antalet KCNO-elever inom grundläggande vuxenutbildning har ökat från 331 till 392 (+18,4%). Antal elever Antagna, betygsatta, avbrott Ökn. Övriga Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Minskn Kom. Totalt Gr, ,4% Gr, ,3% Gr, ,1% Gr, Volymer, Vux18-nivå Det stora antalet upphandlade enheter och det faktum att numera 18 kommuner (Vux10 och Vux8) av 26 i Stockholmsregionen har likalydande avtal i sin upphandling föranleder att ge en bild av fördelningen av volymer inom Komvux. Nytt för detta läsår var att låta anordnarna redovisa resultat för alla kommuner inom Vux18 (föregående år togs det fram underlag för hela Vux10) i ett och samma dokument. Resultaten har varit skiftande och underlagen inte alltid pålitliga till 100 procent. Men det underlag som KCNO ändå väljer att redovisa för elever inom hela Vuxtio är volymuppgifter och genomströmning i utbildningssystemet. Nedanstående diagram visar volymfördelningen i storleksordning per anordnare inom Vux18 (antagna), både för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

38 35(60) Grundläggande, elever till start, Vux18. KCNOs elever väljer företrädesvis att gå hos Eductus i Täby Gymnasial, elever till start, Vux18. KCNOs elever finns hos i stort sett alla anordnare. Jansen är ojämförbart störst bland de upphandlade anordnarna i Stockholmsregionen (i alla fall Vux18).

39 36(60) Antal studerande, Vux18-nivå Nedanstående visar antal studerande (unika individer) inom Vux18, både för grundläggande och gymnasiala studier. Totalt elever

40 37(60) Avbrott, Vux18-nivå, Grundläggande Avbrott, Vux18-nivå, Gymnasial

41 38(60) Genomströmning, Vux18-nivå, Grundläggande och Gymnasial Här ser man att det finns en större eller mindre andel av eleverna som beviljats vuxenutbildning aldrig kommer till start (=ej påbörjat), 15% inom grundläggande och 23% inom gymnasial vux. Avbrotts-andelen är 13% respektive 16%, bägge siffrorna lägre än för riket. Andel som får betyg räknat som andel av de som beviljats är som synes 74 respektive 65%.

42 39(60) Volymer, KCNO -nivå, Grundläggande och Gymnasial Diagrammet visar volymfördelningen per anordnare för KCNO-elever. Obs- detta diagram visar antalet genomförda poäng dvs kaegorin ej påbörjat och avbrott finns inte med i underlaget. Bilden ger dock en god uppfattning om vilka anordnare inom Komvux som KCNO-elever väljer. I bilaga 2a och 2b återfinns motsvarande diagram för respektive KCNOkommun.

43 40(60) Andelen Externa/IKE uppgår till 4,4 % - beviljanden av utbildning som ligger utanför KCNOs upphandling av Komvux. Observera att bilden är på läsårsbasis Jensen har en mycket stor andel liksom Academedia Eductus där nästan alla studerande inom grundläggande väljer att gå. Det finns en stor andel distansutbildning av teoretiska kurser (Jensen, NTI och Hermods). Andelen för Barn och Fritid samt inom Omvårdnadsområdet är stor (KUI/Kompetensutvecklingsinstitutet, Didaktus, Medlearn, Lärgården, Consensum, Stadsmissionen, Sweja, SVOK)- sammantaget 32 % av hela verksamheten! Nedanstående visar volymen (helårsplatser) per kommun. Volym, gymnasial och grundläggande. Lå Helårsplatser* Gy Grund % Grund Tot Danderyd % 119 Täby % 321 Vallentuna % 193 Vaxholm % 49 KCNO % 682 * Helårsplats=800p Trendsiffror över de senaste åren för grundläggande och gymnasiala platser redovisas nedan. Observera att redovisningen ges per kalenderår men sedan lå på läsårsbasis med som senaste jämförelsesiffra. Volym, gymnasial och grundläggande. Trendsiffror 2009-idag senaste åren gy, antal helårsplatser KCNO, totalt Hpl varav IKE ,0% ,2% ,0% lå ,7% lå ,4% Från föregående läsår så har alltså volymen ökat med 5% (30 helårsplatser).

44 41(60) Genomströmning, KCNO-nivå, Grundläggande och Gymnasial Genomströmningssiffror på Vux18-nivå har redovisats tidigare i denna rapport. Motsvarande statistik för KCNO-elever visas i nedanstående diagram där det kan ses att bortfallet inför start är stort, i genomsnitt 35% för Gy, 22% för Gruv. Det är i medeltal 56% för Gy och hela 70% för Gruv som genomför sin utbildning räknat på totalen d.v.s. totala antalet elever som beviljats gå en kurs/utbildning. De som avbryter studier som påbörjats uppgår till 14% för Gy, 11% för gruv, en liten ökning för Gy jfr förra läsårets mycket bra siffra på 12%.

45 42(60) Att det är ett stort antal elever som aldrig kommer till start har varit känt länge och rapporterats i tidigare verksamhetsberättelser. Det är ett fenomen som finns inom alla vuxenutbildningar. Inte desto mindre så finns det anledning att borra lite djupare i anledningar till detta eftersom det har stor påverkan på anordnarnas organisation. Beställarkommunerna påverkas förstås också när en stor andel ansökningar behandlas där elever inte kommer till start. En förklaring är att tiden mellan ansökan och kursstart är för lång, vilket är ett accentuerat problem i och med att KCNOs samarbete inom Vuxtio där tidsschemat styrs av Stockholms mycket stora elevvolymer. Det kan ta tre månader från ansökan till kursstart och besked om antagning skickas ut ca två veckor innan kursstart. För många sökande är det en för lång period av osäkerhet om man blir antagen till sökt kurs eller inte med tanke på barnomsorg, tjänstledighet mm. De långa tiderna är dock inte den enda förklaringen eftersom andelen ej påbörjat varit hög tidigare, även i de tider när KCNO har haft mer eller mindre kontinuerlig antagning. Diskussionen om förändringar i Stockholm med kortare tider mellan ansökan och både besked om beviljande och kalleles till start har först under 2013 och förväntas få genomslag under våren Trendsiffror över de senaste tre åren framgår av tabell och diagram på nästa sida.

46 43(60) Nedanstående diagram visar andelen ej påbörjade respektive avbrott för KCNO totalt för åren i jämförelse med läsåret och Andelen anges i procent, av totalen antagna för Ej påbörjat och i procent av antalet som kommit till start när det gäller avbrottsfrekvensen. Motsvarande siffror i diagramform nedanför. Grund Lå Lå Ej Påbörjat Avbrott Gymnasial Lå Lå Ej Påbörjat Avbrott

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-04 7 Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2014 (UN 2015.013) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -08-19 DNR UN.076 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län Vuxenutbildning I Stockholms län Vuxenutbildning Normer och värden Medel Vet ej Antal Jag behandlas bra av mina lärare 8% 22% 63% 9% 22% 62% 4.5 3% 12632 4.4 2% 12941 Jag behandlas bra av andra studerande

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-14 DNR UN 2013.029 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 Uppföljning Analys Värdering analys av årsrapporter Återkopplingsrapporter

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

VUXENUTBILDNING 2017 I

VUXENUTBILDNING 2017 I VUXENUTBILDNING 207 I STOCKHOLMS LÄN ANALYSRAPPORT Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning -Så tycker eleverna om sin utbildning och sin skola 2 57 svarade på enkäten Det var nästan 600 som svarade

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare Vuxenutbildning 2012 Resultat på koncernnivå Följande rapport är framtagen i syfte att skapa ett jämförelsematerial mellan de olika utbildningsanordnarna inom 10vux. Respektive utbildningsanordnares medelvärden

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Vuxenutbildning 2012 Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Hösten 2012 genomförde Netigate i samverkan med KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) en undersökning bland elever på olika vuxenutbildningar

Läs mer

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-14 DNR UN 2013.029 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

SFI SFX 2013 I Stockholms län

SFI SFX 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerande-undersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN )

Utbildningsnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN ) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 18 Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN 2017.010) Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 sfi och sfx Nacka

Vuxenutbildning 2015 sfi och sfx Nacka Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDE LNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-09-30 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2010-10-21 Upphandling av kommunal

Läs mer

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12%

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96% 4% 40% 60% 12% 25% 55% 8% 98% 2% 48% 52% 61% 39% 19% 39% 42% 59% 41% 1 Stämmer inte alls 2 3 4 5 Stämmer helt 6 Vet inte Samtliga 4.41 3 2 9 20 62 4 0 20

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal vuxenutbildning och sä r- skild utbildning för vuxna för läsåret

Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal vuxenutbildning och sä r- skild utbildning för vuxna för läsåret ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN ELISABETH RYDE EVA HELLSTRAND BILAGA 2 DNR AMN 2011-0110-1.2 SID (19) 2013-02-04 Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal

Läs mer

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Tjänsteskrivelse 2010-11-22 1 (11) Dnr UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för vuxenutbildningen Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Kvalitetsredovisning Täby vuxenutbildning. Kunskapscentrum Nordost, KCNO

Kvalitetsredovisning Täby vuxenutbildning. Kunskapscentrum Nordost, KCNO Kvalitetsredovisning Täby vuxenutbildning Kunskapscentrum Nordost, KCNO 2 2017-08-11 Sammanfattning Under första halvåret 2017 har implementering av auktorisationssystemet påbörjats med ansökningar och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN.

OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN. Ärende 6 VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2013-10-09 I (11) 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning Uppsala kommun Huvudmannabeslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10984 2 (4) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015

Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015 2016-02-03 Handläggare Helen Tronje Rektor Vuxenutbildningsenheten 2016NÄN/0004 Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015 Innehållsförteckning Organisation... 2 Samverkan... 3 Ansökningar... 4 Ersättning...

Läs mer

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 Sammanställning av utbud inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna I kommunerna Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem, Nynäshamn,

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning)

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) 13 december 2011 Lisa Alm 1. Bakgrundsinformation Interna 1 Externa 2 Totalt Våren 2011 Svarsfrekvens

Läs mer

Tid och plats 19.00 Bällstarummet. Kallade tjänstemän

Tid och plats 19.00 Bällstarummet. Kallade tjänstemän KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-29 Tid och plats 19.00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Roland Beijer, utbildningschef Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef Eva Lod, enhetschef kvalitet och utveckling

Läs mer

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning Blankett budget 2012 - enutbildning Driftbudget för programområdet enutbildning Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 156 300 300

Läs mer

KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013

KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013 Arbetsmarknadsförvaltningen Bilaga 2 Vuxenutbildning Stockholm Dnr 2012-0345-1.2 Sida 1 (25) 2014-01-23 KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013 Resultat inom kommunal vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Utbildningsförvaltningen Samordningsenheten Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Läsåret 2009-2010 1 Innehåll 0 SAMMANFATTNING OCH 1.1. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever 2014-01-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar att notera informationen om en fördjupad

Läs mer

Auktorisation inom vuxenutbildning

Auktorisation inom vuxenutbildning 2014-11-27 Handläggare Annica Lempke Kansli- och utvecklingsavdelningen 14FNU/0143 Finansieringsnämnden för utbildning Auktorisation inom vuxenutbildning Förslag till beslut Förvaltningen ges i uppdrag

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning 2015-04-08 Handläggare Karin Jöback Samhällsbyggnad- och Tillväxtsektorn 15NÄN/33 Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Godkänna bifogade auktorisationsvillkor för kommunal

Läs mer

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 17 MARS 2011. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 17 MARS 2011. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 17 MARS 2011 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Övriga kallade Roland Beijer, utbildningschef, Annika Hellberg,

Läs mer

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län 2009-09-16 Dnr: 2008/0058 Anne-Marie Johansson Hernander Till Skolverket 106 20 Stockholm Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län I enlighet med den överenskommelse som gjorts

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-04-02 DNR UN 2012.203 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information om utredning av

Läs mer

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Kungsbacka kommun Enheten för Vuxnas lärande Besöksadress Telefon Södra Torggatan 16 434 30 Kungsbacka 0300-83

Läs mer

Svar på skrivelse om likvärdig vuxenutbildning

Svar på skrivelse om likvärdig vuxenutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (16) 2012-09-13 Handläggare: Pille Pensa-Hedström 08-508 35 449 Anna Sundbom 08-508 35 455 Eva Hellstrand 08-508 35 546 Till Arbetsmarknadsnämnden den

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Delårsrapport januari- juni 2014

Delårsrapport januari- juni 2014 DELÅRSRAPPORT Jan-juni 2014 1(19) Kunskapscentrum Nordost Delårsrapport januari- juni 2014 Sammanfattning Sammanfattning eller utdrag till kommunens redovisning görs av respektive KCNO-kommun utifrån den

Läs mer

Centrum för samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-10-23 DNR SN 2012.193 DAVID MATSCHECK SID 1/2 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (6) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANNA SUNDBOM Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Vaxholms kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Vaxholms kommun Tillsyn i Vaxholms kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Vaxholms kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län B A K G R U N D Det här är en plan och ett styrdokument för hur kommunerna som samverkar via Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun Nr, Skolinspektionen Täby enskilda gymnasium AB Box 2800 187 28 Täby Att: poul.sorensen@tabyenskilda.se 1 (6) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms

Läs mer

Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014

Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014 Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014 Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad stockholm.se Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013-2014 Februari 2015 Kontaktperson: Lisa

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning En undersökning genomförd

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 16-30 Plats och tid Sammanträdesrum Höken, Eriksövägen 27, kl. 18.30 21.02 Beslutande Ersättare Michael Baumgarten (FP) ordf. Peter Lindqvist (M) Svante Nordell (M) Susanne König (M) Adrian Brunkhorst

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-28 DNR UN 2013.039 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn I Skolinspektionen Beslut Umeå kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besök: Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 08

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter Mellan kommunerna

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Stockholms kommun 'kolinspektionen Utvecklingspedagogik Sverige AB Box 418 191 24 Sollentuna Att: niklas.ahlstrom@up.se 1 (5) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Stockholms kommun

Läs mer

Rekommendation att teckna Avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx

Rekommendation att teckna Avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx KOMMUNFÖRBUNDS STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli ink. 20B8-12- 16 REKOMMENDATION 2008-12-12 Dnr: 2007/0064 För kännedom: Till: vfz2t Nämnd med ansvar för vuxenutbildningen Förvaltningschef med

Läs mer

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2013-06-04 10 (17) 5s4 Enkätundersökning till elever i gymnas et i åk 2 (UN 20t3.109) Beslut Arbetsutskottet föreslår att:

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

4 000 svarade på enkäten

4 000 svarade på enkäten 2 4 000 svarade på enkäten Det var 4 000 som svarade på enkäten. Av dessa var 58 procent kvinnor och 64 procent var över 30 år. Det var 24 procent som hade bott i Sverige mindre än år och nästan 60 procent

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Kalix kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Kalix kommun Tillsyn i Kalix kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Kalix kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer