Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat"

Transkript

1

2 Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat

3 Innehåll

4 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs 2 (Index, fördelningsdiagram per frågeområde, kommentarer) Årskurs 5 (Index, fördelningsdiagram per frågeområde, kommentarer) Årskurs 8 (Index, fördelningsdiagram per frågeområde, kommentarer) Gymnasium år 2 (Index, fördelningsdiagram per frågeområde, kommentarer) Markörs projektgrupp

5 Om undersökningen

6 Om undersökningen bakgrund och syfte 2010 påbörjade Göteborgsregionen (GR) tillsammans med kommunerna inom regionen arbetet med att ta fram underlag för en gemensam undersökning inom skolan. Syftet med undersökningen är att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Genom att undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner ges även möjlighet för regionen att arbeta med gemensamma frågeställningar. En gemensam undersökning möjliggör även för jämförelser mellan den egna kommunen och övriga kommuner inom GR som därmed kan lära av varandra. Resultatet av undersökningen ska ligga till grund för verksamhetsutveckling av skolan för såväl Göteborgsregionen totalt som för enskilda skolor och klasser. Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasielever i årskurs 2. Utöver den gemensamma omfattningen gavs skolorna/kommunerna även möjlighet att utöka undersökningen till att omfatta elever från flera årskurser och/eller föräldrar. Undersökningsföretaget Markör Marknad och Kommunikation genomförde den första undersökningen 2011 och har även genomfört årets undersökning (2012).

7 Om undersökningen bakgrund och syfte 2011 års undersökning kan ses som en pilot, då det tidigare inte genomförts någon liknande undersökning inom skolan. Svarsfrekvensen bland eleverna landade 2011 för hela undersökningen på 58 procent. Antal elever som omfattades av undersökningen var drygt (Göteborgs stad valde att inkludera alla elever i grundskolan i undersökningen). Inför årets undersökning har vissa justeringar i genomförandet gjorts utifrån lärdomar från den första undersökningen. De största förändringarna har inneburit att det i år har varit färre inblandade vid inrapporteringen av elevantal, men även att det har lagts mer tid till att förankra undersökningen internt. Resultaten för undersökningen redovisas årskursvis på följande nivåer: Totalnivå för GR (alla deltagande kommuner) Kommunnivå Stadsdel/område (i de fall kommunerna önskar) Skolnivå

8 Om undersökningen metod och omfattning Metod Alla deltagande kommuner har haft en gemensam basenkät för grundskolans elever åk 2, 5 och 8 samt gymnasieskolans åk 2. De kommuner som önskat, har haft möjlighet att lägga till frågor och målgrupper (såsom föräldrar). Föräldraenkäten (för de kommuner som valt att föräldrar skall ingå) är identisk för samtliga kommuner. Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät. Omfattning Den gemensamma målgruppen är grundskoleelever i årskurs 2, 5 och 8 samt gymnasieelever i årskurs 2 inom Göteborgsregionen (ej Härryda). Övriga målgrupper såsom elever i andra årskurser, vuxenutbildning och särskola samt föräldrar är tillval och varierar mellan kommunerna.

9 Om undersökningen genomförande Undersökningens enkäter togs fram gemensamt inom projektet. Följande enkäter togs fram: Enkät åk 2 grundskola (har språkligt omarbetats till ett enklare språk inför årets undersökning) Enkät åk 5 och 8 grundskola Enkät år 2 gymnasium Det togs även fram gemensamma enkäter för föräldrar inom grundskola och förskola.

10 Om undersökningen genomförande De deltagande kommunerna utsåg en kommunrepresentant som sedan skickade in namn och kontaktuppgifter till kontaktpersoner ute på de enheter/skolor som ingår i undersökningen till Markör. Kommunrepresentanten ansvarade även för att rapportera in antalet individer som ingår i urvalet till Markör. Utifrån underlaget skapades sedan inloggningsuppgifter på klassnivå. Därefter fick kontaktpersonerna i uppdrag att distribuera ut inloggningsuppgifterna till klasserna, något som i regel skedde via mentorer/pedagoger. För att svara på enkäten uppmanades elever och föräldrar att via Markörs hemsida gå in på en länk till undersökningen. Den totala fältperioden kom att omfatta vecka Då fältperioden avslutats sparades kompletta svar ned och bearbetades av Markörs statistiker. I de fall svaren från en årskurs/skola understiger fem individer redovisas inte svaren.

11 Om undersökningen svarsfrekvens per kommun Antal svar % Ale kommun Alingsås kommun Göteborgs stad Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Lerums kommun Lilla Edets kommun Mölndals stad Partille kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun Öckerö kommun GR totalt Svarsfrekvenserna är högre inom årskurserna 2 (81 procent) och 5 (82 procent). Lägst svarsfrekvens har gymnasiet med 61 procent. Svarsfrekvenserna baseras på det elevantal som respektive kommun rapporterat.

12 Om undersökningen liten ordlista Index: Visar andelen som svarat instämmande av alla som tagit ställning i frågan (vet ej svar exkluderas). NKI: Nöjdkundindex, beräknas på tre standardiserade frågor. Frågorna besvaras på en tiogradig skala. Frågorna är ett tillval. Fördelningsdiagram: Redovisar hur svaren fördelat sig över samtliga svarsalternativ (vet ej svar inkluderas). Svarsfrekvens: Andelen av totalen som svarat på undersökningen.

13 Om undersökningen läsanvisning Kom ihåg att procentandelarna på gruppnivå ofta motsvarar relativt få personer. Varje persons svar kan därmed få stort genomslag. Om en större andel av gruppen har svarat blir resultatet mer tillförlitligt. Om sju av tio (70%) har svarat är således resultatet mer tillförlitligt än om tre av tio (30%) har svarat. I samtliga diagram anges svarsfrekvensen (anges i procent). Antalet svarande på frågorna om fritidshem är färre på övriga frågor då alla elever inte har fritidshem. Om antalet svarande är färre än fem redovisas inte frågan. Det betyder att det kan saknas frågor/siffror i vissa diagram. Utöver bakgrundsinformation som kön och eventuella tillvalsfrågor består undersökningen i huvudsak av skalfrågor där svarsskalan är från ett till fyra där ett står för Stämmer inte alls, och fyra står för Stämmer helt och hållet.

14 Resultat Grundskola årskurs 2

15 Resultat - Index

16 NKI (Beräknat på de kommuner som valt att inkludera NKI-frågorna.) GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent 100 NKI *NKI baseras på tre frågor: 1. Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då den? 2. Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? 3.Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola? GR totalt åk 2

17 NKI per kommun GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent NKI per kommun Alingsås kommun 81 Göteborgs stad 80 Kungsbacka kommun 84 Kungälvs kommun 80 Lerums kommun 85 Lilla Edets kommun 81 Partille kommun 76 Tjörns kommun 84 GR totalt åk %

18 Delområdesindex GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent Delområdesindex (Andel 3-4) GR totalt åk GR totalt åk Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö/Miljö Kunskap och lärande Bemötande Fritidshem

19 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent Trivsel och trygghet Ale kommun 92 Alingsås kommun Göteborgs stad Kungsbacka kommun 97 Kungälvs kommun 95 Lerums kommun 98 Lilla Edets kommun 94 Mölndals stad 96 Partille kommun 91 Stenungsunds kommun 95 Tjörns kommun 97 Öckerö kommun 94 GR totalt åk %

20 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent Delaktighet och inflytande Ale kommun 85 Alingsås kommun Göteborgs stad Kungsbacka kommun 95 Kungälvs kommun 92 Lerums kommun 96 Lilla Edets kommun Mölndals stad Partille kommun 87 Stenungsunds kommun 92 Tjörns kommun 96 Öckerö kommun GR totalt åk %

21 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent Skolmiljö Ale kommun 66 Alingsås kommun 72 Göteborgs stad 74 Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Lerums kommun Lilla Edets kommun 77 Mölndals stad 73 Partille kommun 65 Stenungsunds kommun 74 Tjörns kommun 86 Öckerö kommun 66 GR totalt åk %

22 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent Kunskap och lärande Ale kommun Alingsås kommun Göteborgs stad Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Lerums kommun 97 Lilla Edets kommun 96 Mölndals stad 94 Partille kommun 92 Stenungsunds kommun 96 Tjörns kommun 97 Öckerö kommun GR totalt åk %

23 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent Bemötande Ale kommun 89 Alingsås kommun 95 Göteborgs stad 94 Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Lerums kommun 97 Lilla Edets kommun Mölndals stad Partille kommun 90 Stenungsunds kommun 94 Tjörns kommun 98 Öckerö kommun 92 GR totalt åk %

24 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent Fritidshem Ale kommun 81 Alingsås kommun Göteborgs stad Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Lerums kommun 92 Lilla Edets kommun 79 Mölndals stad Partille kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun Öckerö kommun 80 GR totalt åk %

25 Kommentarer GR totalt - Åk 2 Svarsfrekvens: 81 procent Åk 2 och 5 är de årskurser där flest elever valt att svara på undersökningen, 81 respektive 82 procent. Resultaten visar att frågeområdet Skolmiljö/Miljö även i år erhåller lägst andel instämmande. Frågeområdet Delaktighet och inflytande har ökat från 88 procent till 92 procent. Högst värden erhåller frågeområdena Trivsel och trygghet, Kunskap och lärande samt Bemötande.

26 Resultat Grundskola årskurs 5

27 Resultat - Index

28 NKI (Beräknat på de kommuner som valt att inkludera NKI-frågorna.) GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent 100 NKI *NKI baseras på tre frågor: 1. Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då den? 2. Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? 3.Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola? GR totalt åk 5

29 NKI per skola GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent NKI per kommun Alingsås kommun 65 Göteborgs stad 62 Kungsbacka kommun 67 Kungälvs kommun 62 Lerums kommun 62 Lilla Edets kommun 68 Partille kommun 68 Tjörns kommun 57 GR totalt åk %

30 Delområdesindex GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent Delområdesindex (Andel 3-4) GR totalt åk GR totalt åk Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Fritidshem

31 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent Trivsel och trygghet Ale kommun Alingsås kommun Göteborgs stad Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Lerums kommun Lilla Edets kommun 92 Mölndals stad Partille kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun Öckerö kommun GR totalt åk %

32 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent Delaktighet och inflytande Ale kommun Alingsås kommun Göteborgs stad Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Lerums kommun Lilla Edets kommun 83 Mölndals stad 80 Partille kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun 74 Öckerö kommun 85 GR totalt åk %

33 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent Skolmiljö Ale kommun Alingsås kommun Göteborgs stad Kungsbacka kommun 77 Kungälvs kommun Lerums kommun Lilla Edets kommun Mölndals stad 69 Partille kommun 79 Stenungsunds kommun 74 Tjörns kommun 66 Öckerö kommun 75 GR totalt åk %

34 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent Kunskap och lärande Ale kommun Alingsås kommun Göteborgs stad Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Lerums kommun Lilla Edets kommun Mölndals stad Partille kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun Öckerö kommun GR totalt åk %

35 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent Bemötande Ale kommun Alingsås kommun Göteborgs stad Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Lerums kommun Lilla Edets kommun Mölndals stad Partille kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun Öckerö kommun GR totalt åk %

36 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent Fritidshem Ale kommun 76 Alingsås kommun 72 Göteborgs stad 85 Kungsbacka kommun 79 Kungälvs kommun 69 Lerums kommun 89 Lilla Edets kommun 61 Mölndals stad 100 Partille kommun 78 Stenungsunds kommun 73 Tjörns kommun Öckerö kommun GR totalt åk %

37 Kommentarer GR totalt - Åk 5 Svarsfrekvens: 82 procent Åk 2 och 5 är de årskurser där flest elever valt att svara på undersökningen, 81 respektive 82 procent. Resultaten utifrån andelen som svarar instämmande visar ingen förändring över tid. Frågeområdet Skolmiljö erhåller även i år lägst andel instämmande. Högst värden erhåller frågeområdena Trivsel och trygghet, Kunskap och lärande samt Bemötande.

38 Resultat Grundskola årskurs 8

39 Resultat - Index

40 NKI (Beräknat på de kommuner som valt att inkludera NKI-frågorna.) GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent 100 NKI *NKI baseras på tre frågor: 1. Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då den? 2. Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? 3.Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola? GR totalt åk 5

41 NKI per skola GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent NKI per kommun Alingsås kommun 59 Göteborgs stad 51 Kungsbacka kommun 52 Kungälvs kommun 47 Lerums kommun 49 Lilla Edets kommun 41 Partille kommun 54 Tjörns kommun 46 GR totalt åk %

42 Delområdesindex GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent Delområdesindex (Andel 3-4) GR totalt åk GR totalt åk Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

43 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent Trivsel och trygghet Ale kommun Alingsås kommun Göteborgs stad Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Lerums kommun Lilla Edets kommun Mölndals stad Partille kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun Öckerö kommun GR totalt åk %

44 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent Delaktighet och inflytande Ale kommun Alingsås kommun Göteborgs stad Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Lerums kommun Lilla Edets kommun Mölndals stad Partille kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun Öckerö kommun GR totalt åk %

45 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent Skolmiljö Ale kommun Alingsås kommun Göteborgs stad Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Lerums kommun Lilla Edets kommun Mölndals stad Partille kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun Öckerö kommun GR totalt åk %

46 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent Kunskap och lärande Ale kommun Alingsås kommun Göteborgs stad Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Lerums kommun Lilla Edets kommun Mölndals stad Partille kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun Öckerö kommun GR totalt åk %

47 Delområdesindex per kommun GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent Bemötande Ale kommun 76 Alingsås kommun 83 Göteborgs stad 78 Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Lerums kommun Lilla Edets kommun 74 Mölndals stad 81 Partille kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun Öckerö kommun 76 GR totalt åk %

48 Kommentarer GR totalt - Åk 8 Svarsfrekvens: 73 procent Närmare tre av fyra elever i årskurs 8 har valt att svara på undersökningen. Resultaten utifrån andelen som svarar instämmande visar liten förändring över tid. Andelen som svarar instämmande på frågeområdet Delaktighet och inflytande, Kunskap och lärande samt Bemötande har minskat med 3-4 procent Frågeområdena Delaktighet och inflytande samt Skolmiljö erhåller även i år lägst andel instämmande. Högst värden erhåller frågeområdet Trivsel och trygghet.

49 Resultat Gymnasium årskurs 2

50 Resultat - Index

51 NKI (Beräknat på de kommuner som valt att inkludera NKI-frågorna.) GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent 100 NKI *NKI baseras på tre frågor: 1. Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då den? 2. Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? 3.Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola? GR totalt Gy 2

52 NKI per skola GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent NKI per kommun Alingsås kommun 55 Göteborgs stad 56 Kungsbacka kommun 70 Kungälvs kommun 62 Lerums kommun 67 Lilla Edets kommun 57 Partille kommun 56 Tjörns kommun 61 GR totalt Gy %

53 Delområdesindex GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent Delområdesindex (Andel 3-4) GR totalt Gy GR totalt Gy Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

54 Delområdesindex per skola GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent Trivsel och trygghet Ale kommun 88 Alingsås kommun 90 Göteborgs stad 86 Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Lerums kommun Lilla Edets kommun Mölndals stad Partille kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun Öckerö kommun GR totalt Gy %

55 Delområdesindex per skola GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent Delaktighet och inflytande Ale kommun 71 Alingsås kommun 64 Göteborgs stad 61 Kungsbacka kommun 76 Kungälvs kommun 67 Lerums kommun 79 Lilla Edets kommun 81 Mölndals stad 67 Partille kommun 59 Stenungsunds kommun 68 Tjörns kommun 88 Öckerö kommun 78 GR totalt Gy %

56 Delområdesindex per skola GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent Skolmiljö Ale kommun 81 Alingsås kommun 56 Göteborgs stad 62 Kungsbacka kommun 84 Kungälvs kommun 79 Lerums kommun 72 Lilla Edets kommun 66 Mölndals stad 75 Partille kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun Öckerö kommun GR totalt Gy %

57 Delområdesindex per skola GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent Kunskap och lärande Ale kommun 77 Alingsås kommun Göteborgs stad Kungsbacka kommun 82 Kungälvs kommun 75 Lerums kommun 86 Lilla Edets kommun Mölndals stad Partille kommun 71 Stenungsunds kommun 76 Tjörns kommun 90 Öckerö kommun 81 GR totalt Gy %

58 Delområdesindex per skola GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent Bemötande Ale kommun 83 Alingsås kommun Göteborgs stad Kungsbacka kommun 89 Kungälvs kommun 83 Lerums kommun 89 Lilla Edets kommun Mölndals stad Partille kommun Stenungsunds kommun 84 Tjörns kommun Öckerö kommun GR totalt Gy %

59 Kommentarer GR totalt - Gy 2 Svarsfrekvens: 61 procent Sex av tio gymnasieelever i årskurs 2 har valt att svara på undersökningen. En av utmaningarna för att uppnå en hög svarsfrekvens är de långa praktikperioder som finns inom flera av utbildningarna. Resultaten utifrån andelen som svarar instämmande visar ingen märkbar förändring över tid. Frågeområdena Delaktighet och inflytande samt Skolmiljö erhåller även i år lägst andel instämmande. Högst värden erhåller frågeområdet Trivsel och trygghet.

60 Markörs projektgrupp Sofia Palmér Projektledare Roger Söderkvist Projektledare Robert Brundin Statistiker Hanna Engvall Projektstöd Box Örebro Telefon vx: Hemsida:

61

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

INSIKT - Företagsklimat 2015

INSIKT - Företagsklimat 2015 Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(8) Datum 2015-09-08 Ks/2015:173 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor INSIKT

Läs mer

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium

Läs mer

Skolenkäten Teknisk rapport

Skolenkäten Teknisk rapport Skolenkäten Teknisk rapport Enkätomgång 6, vårterminen 2013 Diarienummer 2013:3427 Skolinspektionen 2 (56) Innehåll 1 Inledning... 3 2 akgrund... 4 3 Metod... 5 3.1 Population och urval... 5 3.2 Svarsalternativ...

Läs mer

Effekter av ITiS. Regeringen har haft en särskild satsning på IT i skolan som kallas ITiS. Har du varit med i ITiS eller ej?

Effekter av ITiS. Regeringen har haft en särskild satsning på IT i skolan som kallas ITiS. Har du varit med i ITiS eller ej? 85 7 Effekter av ITiS Nytt för 2004 är att vi undersökt om det är någon skillnad i attityder och användning av IT mellan lärare som deltog i regeringens satsning på IT i skolan (ITiS) 1999 2002, och de

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Business region Göteborg (BRG)

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Business region Göteborg (BRG) Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Business region Göteborg (BRG) Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Ronneby kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Ronneby kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20150907 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Ronneby kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE LAHOLMS KOMMUN

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE LAHOLMS KOMMUN Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE LAHOLMS KOMMUN SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Rättsmedicinalverkets kunder om kontakten med

Läs mer

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kungsbacka kommun

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kungsbacka kommun Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Kungsbacka kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet av Insikt 2015...

Läs mer

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kalmar kommun

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kalmar kommun Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Kalmar kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet av Insikt 2015... 2

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2013-09-10. Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG.

Arbetsmaterial. t.o.m. 2013-09-10. Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Arbetsmaterial t.o.m. 20130910 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Gällivare kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Förskolerapport 214 Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Svarsfrekvens Kadetten % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor % (4 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor RAPPORT 1(7) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och

Läs mer

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Bakgrund och syfte För att följa upp kvaliteten i verksamheterna har Örebro Kommun låtit genomföra en brukarundersökning för servicetjänster. Undersökningen är en

Läs mer