DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016"

Transkript

1 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

2 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen finns många förutsättningar som gynnar n, bland annat utvecklas köpkraften fortsatt starkt och lönesummetillväxten i regionen är högre än i både Malmöregionen och Stockholmsregionen. Därutöver bidrar en stark inflyttning till en ökad efterfråga som kommer fortsätta en lång tid framöver. Västra Götaland är det storstadslän i Sverige där mest ny handelsyta planeras; här finns planer för omkring m 2 ny handelsyta. I Göteborgsregionen pågår ny- och ombyggnationer av handelsplatser på flera håll inklusive i Göteborgs citykärna. Konkurrensen om kunderna kommer därmed att öka än mer. Utmaningarna ligger i att förverkliga alla handelsvisioner och att skapa en attraktivare shoppingdestination. Detaljhandelsstatistiken i denna rapport kommer från Handelns Utredningsinstitut (HUI) och baseras huvudsakligen på SCB:s regionala omsättningsstatistik vilken bygger på företagens momsredovisning. Källan för invånarstatistiken som används i rapporten är SCB. Malmöregionen består av 12 kommuner som av SCB definieras som Stor-Malmö och Stockholmsregionen utgörs av de 26 kommuner som bildar Stockholms län Trevlig läsning! Statistiken omfattar de 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunförbund, alltså: Ale, Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 1

3 Handelns position i Göteborgsregionens näringsliv I Göteborgsregionen framstår den totala handeln som en av de viktigaste branscherna för både sysselsättning och skatteintäkter. Regionens fem största branscher i termer av omsättning visar att handeln står för mer än en tredjedel av den totala omsättningen (se Tabell 1). Handel omsätter därmed mer kronor än traditionellt starka branscher i regionen som Tillverkning och Transport. Om Detaljhandel bryts ut från Handel så blir delbranschen sjätte störst i regionen med cirka 61 mdkr i omsättning. Med drygt 291 mdkr i omsättning är Partihandel regionens största bransch. Även när man studerar regionens antal anställda efter branschtillhörighet framgår det hur viktig Handel är för Göteborgsregionens näringsliv och invånare. Handel är den tredje största arbetsgivaren i regionen med sina drygt anställda (vilket motsvarar cirka 13% av regionens totala antal anställda). Endast Företagstjänster och Vård och omsorg har fler anställda (se Tabell 2). Inom Handel är drygt personer anställda inom Partihandel och strax under är anställda inom Detaljhandel. Tabell 2 De fem största branscherna i Göteborgsregionen, efter antal anställda och andel av totalt anställda (%) 2015 Bransch Antal anställda Andel av total Företagstjänster ,6% Vård och omsorg ,6% Handel ,9% Branschen Handel består av två stora branschgrupper, nämligen Partihandel och Detaljhandel. Fokus i denna rapport är riktat mot ns utveckling i Göteborgsregionen. Tillverkning ,6% Utbildning ,5% Göteborgsregionen ,0% Partihandel ,5% Detaljhandel ,5% Källa: SCB Tabell 1 De fem största branscherna i Göteborgsregionen, efter omsättning (mdkr) och andel av total omsättning (%) 2014 Bransch (mdkr) Andel av total Not: Notera att tabellen visar siffror för antal anställda inom de olika branscherna. Dessa siffror skiljer sig från siffror över antal sysselsatta inom branscherna. Sysselsatta inkluderar personer som under en viss vecka utförde något arbete (minst en timme), är anställda, deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program (t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd). Handel ,5% Tillverkning ,2% Företagstjänster ,6% Transport 91 8,9% Byggverksamhet 61 6,0% Göteborgsregionen ,0% Partihandel ,5% Detaljhandel 61 5,9% Källa: SCB För att kunna jämföra ns betydelse mot andra branschers omsättning i regionen används referensår 2014 för omsättning i det första avsnittet. I återstående delar kommer referensår 2015 användas för ns omsättning. 2

4 Detaljhandelns omsättning i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner Tabell 3 visar hur ns omsättning är fördelad efter typ av handel i Göteborgsregionen, andra storstadsregioner och Sverige Fördelningen för ns omsättning är nästintill identisk i storstadsregionerna. Här framgår det att sällanköpshandeln utgör en knapp majoritet av ns omsättning. För Sverige skiljer sig detta mönster då dagligvaruhandeln bidrar mest till den totala omsättningen i n. Tabell 3 Detaljhandelns omsättning (mdkr) och fördelning (%) i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner, 2015 klar majoritet för sällanköpshandel. Malmö har dock en ännu större andel sällanköpshandel av total omsättning i n jämfört med Göteborg och Stockholm. Tabell 4 Detaljhandelns omsättning (mdkr) och fördelning (%) i Göteborgsregionens kommuner och andra storstadskommuner, 2015 Kommun (mdkr) Andel av omsättning Dagligvaror Sällanköpsvaror Kungsbacka 4,85 52% 48% Mölndal 4,14 25% 75% Alingsås 2,58 56% 44% Partille 2,34 50% 50% Kungälv 2,19 69% 31% Stenungsund 1,49 57% 43% Region (mdkr) Andel av omsättning Dagligvaror Sällanköpsvaror Lerum 1,45 78% 22% Härryda 1,12 78% 22% Ale 1,07 73% 27% Göteborgsregionen 64 49% 51% Malmöregionen 45 49% 51% Stockholmsregionen % 51% Sverige % 48% Not: Malmöregionen utgörs av tolv kommuner som av SCB definieras som Stor-Malmö, Stockholmsregionen utgörs av 26 kommuner som tillsammans bildar Stockholms län. Göteborgsregionen utgörs av tretton kommuner som av SCB definieras som Stor- Göteborg. Detaljhandelns omsättning i Göteborgsregionens kommuner och andra storstadskommuner Per kommun i Göteborgsregionen är ns omsättning störst i Göteborg, följt av Kungsbacka och Mölndal. Hur ns omsättning fördelas varierar från kommun till kommun. Bland annat utgör sällanköpshandeln i Mölndal en stor del av omsättningen, medan den utgör en mindre del av omsättningen i Lilla Edet (se Tabell 4). Detaljhandelns omsättning fördelas ganska snarlikt i både Göteborg och Stockholm med Tjörn 0,62 86% 14% Öckerö 0,52 75% 25% Lilla Edet 0,31 90% 10% Göteborg 41,14 46% 54% Malmö 24,22 43% 57% Stockholm 69,12 46% 54% Detaljhandelns omsättningsutveckling på kort sikt i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner Detaljhandelns omsättning 2015 ökade mest i Stockholmsregionen, vilken stannade vid 9 mdkr realt eller drygt 6 procent på årsbasis. I Göteborgsregionen var motsvarande ökning 5,3 procent (drygt 3 mdkr realt). Historiskt sett är ns notering år 2015 bland de högsta tillväxterna för Göteborgsregionen. Även n i Malmöregionen hade ett bra år då ns omsättning i regionen ökade med drygt 2 mdkr realt. Procentuellt växer ns omsättning i Malmöregionen i linje med Sverige på strax under 5 procent (se Tabell 5). 3

5 Tabell 5 Detaljhandelns omsättning (mdkr realt) och förändring i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner, Tabell 6 Detaljhandelns omsättning (mdkr realt) och förändring per kommun i Göteborgsregionen och andra storstadskommuner, Region (mdkr realt) Förändring Kommun (mdkr realt) Förändring # % # % Göteborgsregionen ,3% Malmöregionen ,9% Stockholmsregionen ,2% Sverige ,0% Not: Procentuell förändring avviker från tabellens absoluttal i mdkr på grund av avrundning. Öckerö 0,48 0,52 0,04 7,9% Alingsås 2,44 2,58 0,14 5,9% Kungsbacka 4,59 4,85 0,26 5,7% Lerum 1,39 1,45 0,07 4,7% Partille 2,24 2,34 0,10 4,3% Härryda 1,07 1,12 0,05 4,2% Stenungsund 1,44 1,49 0,05 3,7% Lilla Edet 0,30 0,31 0,01 3,7% Tjörn 0,59 0,62 0,02 3,6% Kungälv 2,13 2,19 0,06 2,7% Källan för sstatistiken är Handelns Utredningsinstitut (HUI). Uppgifterna baseras huvudsakligen på SCB:s regionala omsättningsstatistik vilken bygger på företagens momsredovisning. Mölndal 4,03 4,14 0,11 2,6% Ale 1,06 1,07 0,02 1,7% Göteborg 38,83 41,14 2,31 5,9% Malmö 22,79 24,22 1,43 6,3% Stockholm 64,87 69,12 4,25 6,6% Detaljhandelns omsättningsutveckling på kort sikt i Göteborgsregionens kommuner och andra storstadskommuner Öckerö är den kommun i Göteborgsregionen där ns omsättning ökar mest procentuellt, följt av Alingsås och Kungsbacka. Frånsett Göteborg, ökar ns omsättning i absoluta tal mest i Kungsbacka, Alingsås, Mölndal och Partille (se Tabell 6). Lägst procentuell omsättningstillväxt i n har Ale, medan ns omsättning i absoluta tal ökar minst i Lilla Edet. Bland storstadskommuner har Stockholm störst ökning i ns omsättning, både procentuellt och i absoluttal. Procentuellt sett är Göteborgs omsättningstillväxt lägre än Malmö, men högre än Sverige i stort. Detaljhandelns omsättning per invånare i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner Hur mycket spenderar den genomsnittlige invånaren i Göteborgsregionen på varor i n? Hur står sig köpkraften mot andra storstadsregioner och Sverige? I Göteborgsregionen spenderas i genomsnitt drygt kr per invånare på dagligvaror ( kr) och sällanköpsvaror ( kr) år Jämfört med året innan är det en ökning med drygt kr eller 4,1 procent. Ökningen per invånare i Göteborgsregionen är större än i Malmöregionen och Sverige, men klart lägre än i Stockholmsregionen som ökar med strax över kr eller 4,6 procent. Malmöregionen är den enda storstadsregionen som visar en långsammare tillväxttakt i ns omsättning per invånare än Sverige (se Tabell 7). 4

6 Tabell 7 Detaljhandelns omsättning per invånare (kr realt) och förändring i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner, Tabell 8 Detaljhandelns omsättning per invånare (kr realt) och förändring per kommun i Göteborgsregionen och andra storstadskommuner, Region per invånare (kr realt) Förändring Kommun per invånare (kr realt) Förändring # % # % Göteborgsregionen ,1% Malmöregionen ,7% Stockholmsregionen ,6% Sverige ,9% och SCB Detaljhandelns omsättning per invånare i Göteborgsregionens kommuner och andra storstadskommuner Bland kommunerna i Göteborgsregionen spenderar Göteborg mest per invånare med drygt kr, följt av Mölndal och Alingsås där drygt kr omsätts per invånare inom n (se Tabell 8). Både Malmö och Göteborg omsätter mer per invånare inom n än Stockholm. Alla tre storstadskommunerna har betydligt högre omsättning per invånare än Sverige. Bortsett från Göteborg så framgår det att tillväxten (i absoluta tal) i ns omsättning per invånare är störst i Alingsås och Öckerö som ökar med drygt kr, samt Kungsbacka där ökningen per invånare är strax över kr. Lägst ökade ns omsättning per invånare i Ale. Procentuellt växer Öckerö klart snabbast, följt av Alingsås, Göteborg och Kungsbacka. Tittar vi på förändringar i ns omsättning per invånare (i absoluta tal och procentuellt) i de tre storstadskommunerna så halkar Göteborg efter både Stockholm och Malmö. Tillväxten per invånare var starkast i Stockholm som ökar med drygt kr (eller 5,2 procent). I Malmö var tillväxten per invånare drygt kr, vilket motsvarar en tillväxt på 4,8 procent. Öckerö ,6% Alingsås ,8% Kungsbacka ,5% Lerum ,7% Härryda ,2% Partille ,1% Stenungsund ,8% Lilla Edet ,6% Tjörn ,4% Mölndal ,0% Kungälv ,8% Ale ,1% Göteborg ,6% Malmö ,8% Stockholm ,2% och SCB Sysselsatta i i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner Drygt 41 procent ( sysselsatta) av landets sysselsatta inom finns i storstadsregionerna. Strax över är sysselsatta i Stockholmsregionens, medan Göteborgsregionen har drygt sysselsatta. I Malmöregionen finns sysselsatta i n. Sysselsättningsfördelningen efter typ av skiljer sig något mellan regionerna. I Malmöregionen och Stockholmsregionen är 60 procent sysselsatta inom sällanköpshandeln. Göteborgsregionen ligger i linje med Sverige där 43 procent är sysselsatta inom dagligvaruhandeln och resterande 57 procent inom sällanköpshandeln (se Tabell 9). 5

7 Tabell 9 Detaljhandelns sysselsättning (antal) och fördelning (%) i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner, 2015 Tabell 10 Detaljhandelns sysselsättning (antal) och fördelning (%) i Göteborgsregionens kommuner och andra storstadskommuner, 2015 Region Sysselsatta Andel av sysselsatta Dagligvaror Sällanköpsvaror Kommun Sysselsatta Andel av sysselsatta Dagligvaror Sällanköpsvaror Göteborgsregionen % 57% Malmöregionen % 60% Stockholmsregionen % 60% Sverige % 57% Kungsbacka % 52% Mölndal % 78% Alingsås % 63% Partille % 60% Kungälv % 38% Lerum % 35% Stenungsund % 55% Härryda % 37% Sysselsatta inkluderar personer som: under en viss vecka utförde något arbete (minst en timme), är anställda, deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program (t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd). Ale % 42% Tjörn % 15% Öckerö % 25% Lilla Edet % 17% Göteborg % 60% Malmö % 64% Stockholm % 64% Sysselsatta i i Göteborgsregionens kommuner och i andra storstadskommuner Drygt två tredjedelar av Göteborgsregionens sysselsatta i n arbetar i Göteborg (cirka sysselsatta). Kungsbacka och Mölndal sysselsätter också många inom n. Lägst antal sysselsatta finns i Lilla Edet, Öckerö och Tjörn (se Tabell 10). Sysselsättningsfördelningen efter typ av handel varierar stort mellan kommunerna i regionen. I Mölndal är bland annat 78 procent sysselsatta inom sällanköpshandeln, medan motsvarande siffra för Lilla Edet är 17 procent. Cirka är sysselsatta i Stockholms, medan Malmö har drygt sysselsatta. Jämfört med Göteborg, har både Malmö och Stockholm en större andel sysselsatta inom sällaköpshandeln. Sysselsattas utveckling i Göteborgsregionens kommuner och i andra storstadskommuner och storstadsregioner Tabell 11 visar hur antalet sysselsatta i Göteborgsregionens kommuner, storstadskommuner samt storstadsregioner har utvecklats 2015 jämfört med året innan. Bland storstadsregioner ökar antal sysselsatta mest i absoluta tal i Stockholmsregionen. Drygt fler sysselsattes i Stockholmsregionens 2015 jämfört med Motsvarande ökning i Malmöregionen blev drygt 900 sysselsatta och i Göteborgsregionen drygt sysselsatta. Procentuellt växer både Malmöregionen och Göteborgsregionen starkare än Stockholmsregionen. Drygt hälften av ökningen i sysselsatta i svensk n skapades i storstadsregionerna. Bland kommunerna i Göteborgsregionen är ökningen i absoluta tal störst i Göteborg, följt av Kungsbacka och Mölndal. I Lilla Edet minskar dock antal sysselsatta i n, 6

8 medan förändringen i Ale är marginellt positiv. Sett procentuellt är det Öckerö, Kungsbacka, Mölndal och Göteborg som har starkast sysselsättningstillväxt. När vi tittar på storstadskommuner framstår Malmö som den kommun som växer starkast. Med en sysselsättningstillväxt på drygt 8 procent ökar antalet sysselsatta med strax över 700. I absoluta tal är ökningen i sysselsatta större i Stockholm och Göteborg, men procentuellt växer både Göteborg (6,0%) och Stockholm (4,1%) klart sämre än Malmö. Tabell 11 Detaljhandelns sysselsättning och förändring i Göteborgsregionens kommuner och i andra storstadkommuner och storstadsregioner, Kommun/Region Sysselsatta Förändring # % Öckerö ,8% Kungsbacka ,3% Mölndal ,1% något längre tidsperspektiv. Figur 1 visar att n vuxit alla år utom 2011 i storstadsregionerna och Sverige (2008 var dock tillväxten negativ i Stockholmsregionen och något stillastående i Göteborgsregionen). Mestadels har tillväxttakten över perioden varit starkast i Stockholmsregionen. År 2015 visar att ns omsättning ökat rekordartat i storstadsregionerna och Sverige. Jämfört med 2014, procentuellt, är det Göteborgsregionen som växer starkast. Göteborgsregionen går från en tillväxt på 1,1 procent 2014 till 5,3 procent 2015, vilket är en ökning med hela 4,2 procentenheter. Motsvarande ökning i Malmöregionen var 2,9 procentenheter och i Stockholmsregionen samt Sverige stannade ökningen på 2,5 procentenheter. Figur 1 Årlig real tillväxt (%) i ns omsättning i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner, Kungälv ,7% Härryda ,7% Tjörn ,4% Stenungsund ,8% Lerum ,4% Partille ,9% Alingsås ,7% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Malmöregionen Stockholmsregionen Göteborgsregionen Sverige Ale ,2% Lilla Edet ,8% Göteborg ,0% -4% Malmö ,9% Stockholm ,1% Göteborgsregionen ,2% Malmöregionen ,5% Stockholmsregionen ,6% Sverige ,0% Detaljhandelns omsättningsutveckling på lite längre sikt i Göteborgsregionen och andra storstadsregioner Avslutningsvis riktas fokus mot hur ns omsättning har utvecklats över ett Detaljhandelns omsättningsutveckling på lite längre sikt i Göteborg och andra storstadskommuner Sett till storstadskommuner har ns omsättningstillväxt varit positiv stora delar av undersökningsperioden (se Figur 2). Endast under 2008 och 2011 var utvecklingen något haltande eller rent av negativ. De senaste åren har Stockholm haft starkast tillväxt, med Malmö tätt efter. Detaljhandelns omsättningsutveckling i Göteborg har under stora delar av tidsspannet varit långsammare 7

9 än i både Malmö och Stockholm. Bara under 2009 var tillväxten starkast i Göteborg. Figur 2 Årlig real tillväxt (%) i ns omsättning i Göteborg och andra storstadskommuner, % 6% 4% 2% 0% Malmö Stockholm Göteborg Sverige 2015 visar alla kommunerna i Göteborgsregionen upp en positiv omsättningstillväxt i n. En stark arbetsmarknad och en ökad befolkningstillväxt är framförallt de två faktorer som drivit ns omsättningstillväxt i regionen det senaste året. Tabell 12 Årlig real tillväxt (%) i ns omsättning per kommun i Göteborgsregionen, Kommun Öckerö 4,3% 5,1% 0,3% 7,9% -2% -4% Göteborg 4,4% -2,0% 2,3% 5,9% Alingsås 5,1% -3,3% 1,2% 5,9% Kungsbacka 11,5% -2,8% 2,1% 5,7% Lerum 3,8% -0,7% 5,1% 4,7% Partille 10,1% -1,4% 1,0% 4,3% Härryda 0,8% -2,0% 6,4% 4,2% En bra fråga som går utanför ramen för denna rapport, men kräver fördjupning berör varför omsättningsutvecklingen inom n i Göteborg är långsammare jämfört med andra storstadskommuner. Stenungsund 5,4% -3,8% -1,9% 3,7% Lilla Edet 3,8% -2,9% 2,1% 3,7% Tjörn -2,6% 2,9% 0,2% 3,6% Kungälv 3,2% -0,6% 1,4% 2,7% Mölndal 4,0% -4,8% -7,0% 2,6% Ale 1,6% -1,4% 22,4% 1,7% Detaljhandelns omsättningsutveckling på lite längre sikt i Göteborgsregionens kommuner. Not: Tabellen är sorterad efter starkast tillväxt Tabell 12 visar årlig real tillväxt (i procent) i ns omsättning per kommun i Göteborgsregionen, vartannat år från År 2009 var omsättningstillväxten i n till större del positiv bland kommunerna i Göteborgsregionen. Endast Tjörn hade en negativ tillväxt Under krisens år (2011) var det endast regionens ö-kommuner som lyckades med att redovisa en positiv omsättningstillväxt för n var utvecklingen positiv för de flesta kommunerna i Göteborgsregionen, endast Mölndal och Stenungsund gick åt motsatt håll. Starkast växte n i Ale och även Härryda och Lerum visade stark omsättningstillväxt i n. 8

10 VI HJÄLPER DIG Business Region Göteborg representerar tretton kommuner och jobbar för att skapa fler arbetstillfällen och hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Vi erbjuder kunskap och kontakter som skapar förutsättningar att starta, utveckla och etablera företag här. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. E-post: Telefon: Har du frågor gällande rapportens innehåll är du varmt välkommen att kontakta vår analytiker. E-post: Telefon:

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg.

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg. Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg 18 september 2013 Henrik Vestin Senior konsult Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

FRANCHISING I SVERIGE 2013

FRANCHISING I SVERIGE 2013 Tryck: Lindgren & söner AB, Mölndal 214 FRANCHISING I SVERIGE 213 S P O NS O R ER Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av föreningen Svensk Franchise. Svensk Franchise

Läs mer

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats?

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats? 2011-01-29 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP.

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP. LOKALEN LEDIG LOKAL Planlösning butik En del Planlösning butik Två delar 1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 UTHYRBAR AREA TYP NÄRLIGGANDE BUTIKER TILLTRÄDE 1 234 / 617 m 2 Handel ÖoB, Sova, Rusta, Mediamarkt m.fl

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund Regional planering - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund En regionplan var nittonde år! 6 3 Från regionplan till rådslag

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

Västra Götalands län. Rapport från Företagarna 2011

Västra Götalands län. Rapport från Företagarna 2011 Västra Götalands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale Ale invånare i Ale för respektive Fallskadorna i Ale kostar varje år: Regionens kostnad 6,7 milj. kr Kommunens kostnad 6,7 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 13,6 milj. kr bland de

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad

Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. juni 2013 1

Mäklarstatistik - t.o.m. juni 2013 1 Mäklarstatistik - t.o.m. juni 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under juni månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de senaste

Läs mer

Brukarundersökning 2013, årskurs 8

Brukarundersökning 2013, årskurs 8 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs i Härryda kommun och i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla grundskolor

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år Statistik om Västerås Västerås arbetsmarknad år 2014 Västeråsare i förvärvsarbete år 2014 Antalet personer med förvärvsarbete ökade i Västerås med 470 personer mellan år 2013 och år 2014, vilket innebär

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Bakgrund GRsfi startade 2011-07-01 som ett delprojekt i Kommungemensam plattform. Erbjuda fler alternativ som kan skapa snabbare

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Göteborgs kranskommuner Orust Tjörn Stenungsund Kungälv Lilla Edet Ale Alingsås Lerum Partille Härryda Mölndal Kungsbacka Vad händer när skolan

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Brukarundersökning 2016, årskurs 8

Brukarundersökning 2016, årskurs 8 , årskurs 8 Brukarundersökningen genomförs årligen via en digital enkät i Härryda kommun och Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten besvaras av vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal Göran Brunberg Närodlat Karteller Etiska regler kollektivavtal KKV LOU/LUF tingsrätt Transportsamordning

Läs mer

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik Ale anordnarkommun Naturvetenskap L Edet Estetisk, Musik 0 2 4 6 8 Alingsås anordnarkommun Restaurang & livsmedel Estetisk, Dans Övriga Ekonomi 0 2 4 6 1 International Baccaleurate Restaurang & livsmedel

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling

Läs mer

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66 Totalrapport Index per frågeområde samt NKI 0 0 03 04 Trivsel och trygghet 96 95 93 93 93 Delaktighet och inflytande 88 9 85 85 85 Skolmiljö 75 74 67 67 66 Kunskap och lärande 95 95 90 89 89 Bemötande

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Gamla Långedragsskolan - Åk 4 - Göteborgs Stad

Gamla Långedragsskolan - Åk 4 - Göteborgs Stad Gamla Långedragsskolan - Åk 4 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Arbetskraftsrörelser Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Gunnar Hedin 6 Bakgrund Sedan mer än femtio år har det funnits ambitioner inom det nordiska

Läs mer

Utländsk bakgrund i staten 2006

Utländsk bakgrund i staten 2006 Utländsk bakgrund i staten 2006 2007-08-06 0707-0436-15 Innehåll Utländsk bakgrund i staten 3 Sammanfattning 3 Statistik om utländsk bakgrund 4 Andelen anställda med utländsk bakgrund ökar snabbare i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Sveriges Nya Geografi Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Strukturella attraktivitetsfaktorer kartlagd Befolkning Befolkningsutveckling 2013 Arbetsmarknad Förändring

Läs mer

Svenska Balettskolan - Åk 5 - Göteborgs Stad

Svenska Balettskolan - Åk 5 - Göteborgs Stad Svenska Balettskolan - Åk 5 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

Utländsk bakgrund i staten

Utländsk bakgrund i staten Utländsk bakgrund i staten Rapportserie 2008:5 Arbetsgivarverket Utländsk bakgrund i staten år 2007 2008-10-16 Dnr: 0809-0486 Innehåll Utländsk bakgrund i staten år 2007 3 Sammanfattning 3 Statistik

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer