Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO"

Transkript

1 Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

2 Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning regleras genom lagen (2009:128) yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolan är dessutom ansvarig för kompletterande utbildningar enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. I vilken utsträckning leder utbildningen till jobb? Enligt en enkätundersökning som myndigheten genomfört i samverkan med SCB har ca 86 % sysselsättning ett år efter avslutad YH-utbildning. Vem får delta i utbildningen? Enligt 3 kap. förordningen om yrkeshögskolan är den behörig att antas till utbildningen som 1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng, 2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng, 3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2, 4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Från den första januari 2013 kommer punkt 1 ovan att få följande lydelse: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. Samtidigt kommer punkten 2 att utgå. För behörighet att antas till en utbildning får det utöver vad som anges i punkterna 1 och 2 ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav ska vara nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och får avse 1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper, 2. yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för, och 3. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Högst 20 % av de studerande får antas till en utbildning trots vad som ovan angivits om den sökande bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Om antalet platser inom en utbildning är mindre än antalet behöriga sökande får ett urval göras. Hänsyn ska då tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. Vid urvalet får en eller flera av följande urvalsgrunder användas: betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

3 Elektriska Installatörsorganisationen Sida 3 av 8 Vilken volym har utbildningen? Under 2011 pågick YH- och KY-utbildningar och drygt studerande deltog i utbildningarna. De största utbildningsområdena var ekonomi, administration och försäljning (28 % av de studerande), teknik och tillverkning (18 %) samt hälso- och sjukvård samt socialt arbete (11 %). Inom kompletterande utbildningar, som inte ingår i YH men som administreras av Myndigheten för yrkeshögskolan, genomförs ca 100 utbildningar. Antalet studerande är närmare Hur finansieras den studerandes uppehälle under studietiden? Utbildning i Komvux är studiemedelsberättigande. En studerande i yrkeshögskolan kan - om studierna bedrivs på deltid eller distans - finansiera sitt uppehälle under studietiden genom eget arbete. Hur finansieras utbildningen? 2011 utbetalade Myndigheten för yrkeshögskolan kronor i statsbidrag till YH- och KYutbildningar. För kompletterande utbildningar betalades kronor ut i statsbidrag. (Kostnaden för yrkeshögskolan motsvarar därmed nästan anslaget för grundutbildning vid Lunds universitet, vilket samma år var kronor.) Vem anordnar utbildning? Utbildning inom yrkeshögskolan får anordnas av statliga universitet och högskolor, kommuner, landsting och enskilda fysiska eller juridiska personer. Antalet utbildningsanordnare uppgick 2011 till totalt 241. Av dessa var 122 privata huvudmän (51 %), 109 kommuner (45 %), 8 landsting (3 %) samt 2 statliga (1 %). Inom kompletterande skolor finns ytterligare 50 anordnare, samtliga är privata. Yrkeshögskolan i dag Myndighetens för yrkeshögskolan anslag för statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning under 2012 är drygt 1,6 miljarder kr ( tkr) Diagram 3.1. Utveckling av statsbidraget för yrkeshögskoleutbildning. Statsbidrag för yrkeshögskoleutbildning Tkr Källa: Myndighetens regleringsbrev.

4 Elektriska Installatörsorganisationen Sida 4 av 8 Det bör uppmärksammas att anslaget används såväl till att besluta om nya utbildningar som att ge bidrag till redan beslutade och påbörjade utbildningar. Hur stort utrymme som finns ett visst år för att besluta om nya utbildningar beror på dels hur många utbildningar som upphör under det kommande året, dels hur långa och hur dyra de kvarvarande utbildningarna är. Utbildningarnas antal, sektorsinriktning och regionala fördelning Under 2010 beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan 327 av 920 ansökningar om att bedriva YHutbildning med statligt stöd, vilket motsvarar 28 %. Motsvarande för 2009 var 99 beviljande av 414 ansökningar (24 %) beviljades flest utbildningar inom områdena Ekonomi, Teknik och tillverkning och administration och försäljning. Flest utbildningar beviljades inom storstadslänen. Årsplatser En årsplats inom yrkeshögskoleutbildning omfattar 40 studieveckor på heltid. Detsamma gäller för KYutbildningar. Antalet årsplatser avseende KY- och YH-utbildningar uppgick till 2010 till År 2009 uppgick de till Snittbidraget per utbetald årsplats i KY- och YH-utbildningar uppgick till kr jämfört med kronor för Mest bidrag gick till utbildningar som var mellan 2 och 2,5 år. Antal utbildningar Med pågående utbildning avses en utbildning som haft ett eller flera utbildningsintag/utbildningsomgångar som pågått under året. Det totala antalet utbildningar som pågick någon gång under 2010 uppgick till (905). Detta är en ökning med 231 utbildningar, 25 %, jämfört med året innan. Andelen YH-utbildningar uppgick under 2010 till 38 % och andelen KY-utbildningar till 62 %. KY-utbildningar fasas ut och upphör helt från och med Tabell 8.1. Pågående utbildningar under åren År Totalt Källa: Myndighetens för yrkeshögskolan årsredovisning för Utbildningar fördelade efter utbildningsområden Majoriteten av utbildningsintagen/omgångarna var inom utbildningsområdena Teknik och tillverkning samt Ekonomi, administration och försäljning. Fördelningen av startade utbildningsintag/omgångar mellan de olika utbildningsområdena har under den i ovanstående diagram redovisade fyraårsperioden varit tämligen konstant. Det område där utbudet ökat mest är Teknik och tillverkning med fem procentenheter om man jämför åren 2007 och Diagram 8.2. Andel pågående utbildningar enligt utbildningsområden enligt SUN 2010.

5 Elektriska Installatörsorganisationen Sida 5 av 8 De största utbildningsområdena 2010, avseende antal pågående utbildningar var Ekonomi, administration och försäljning, följt av Teknik och tillverkning, Hälso- och sjukvård samt socialt arbete, Data/IT, Hotell, restaurang och turism samt Samhällsbyggnad och byggteknik. Utbildningar pågick i alla län utom Gotlands län. Pågående och startade utbildningar Med pågående utbildning avses att utbildningen haft ett eller flera utbildningsintag/ utbildningsomgångar som pågått under året. Med startad utbildning innebär att utbildningen haft ett eller flera utbildningsintag/ utbildningsomgångar som startats under året. Av diagram 8.3 framgår att fördelningen mellan olika utbildningsområden varit relativt stabil under de senaste fyra åren. De två största områdena är Ekonomi, administration, försäljning samt Teknik och tillverkning. Diagram 8.3. Pågående KY- och YH-utbildningar under perioden Pågående utbildningar Antal utbildningar

6 Elektriska Installatörsorganisationen Sida 6 av 8 Regional fördelning Diagram 8.4 visar att de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne har en större andel av det totala antalet utbildningar än övriga län tillsammans. Diagram 8.4. Pågående utbildningar 2010 länsvis fördelning (procentuell andel). Pågående utbildningar länsvis fördelning (procentuell andel) 25,0 Andel (procent) 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Antal studerande Under år 2010 fanns totalt drygt studerande inom KY- eller YH-utbildning. Av dessa är cirka 30 procent, ungefär , studerande vid en yrkeshögskoleutbildning, resterande deltar i en KYutbildning. Diagram 8.6 Antal studerande inom KY och YH Antal studerande inom KY och YH Totalt Kvinnor Män

7 Elektriska Installatörsorganisationen Sida 7 av 8 Det totala antalet studerande har ökat med 16 % mellan åren Diagram 8.7 visar att antalet studerande i absoluta tal är störst i storstadsregionerna, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Tar man hänsyn till invånarantalet framträder dock en annan bild. Antalet studerande i relation till invånare i åldern år är klart störst i Kronoberg och Blekinge följt av Västernorrland. Diagram 8.7 Antal studerande inom Ky och YH per utbildningsområde Utbildningsbakgrund Närmare av samtliga studerande 2010 hade genomgått ett yrkesförberedande gymnasieprogram och dryga hade en teoretisk eller studieförberedande gymnasieutbildning. De flesta studerande (85 %) 2010 var födda i Sverige. Därefter följde gruppen födda i övriga världen (länder utanför EU och Norden) med cirka 11 %. Någon skillnad mellan könen avseende födelseland fanns inte. Fördelningen av studerande avseende födelseland har varit stabil under perioden Könsfördelningen mellan de studerande har varit jämn över åren, med en viss övervikt för kvinnor läste män genomsnitt längre utbildningar än kvinnor. Drygt fem procent av männen fanns inom utbildningar på 2,5-3 år, vilket var ungefär dubbelt så hög andel som för kvinnorna. Cirka en tredjedel av kvinnorna fanns inom utbildningar på 1-2 år, vilket är ungefär fyra procentenheter högre än för männen. Skillnaden sedan 2006 har dock minskat något. Andelen kortare utbildningar 1-2 år har ökat över tid sedan 2006 med cirka fem procentenheter. Framförallt är det de ettåriga utbildningarna som ökat i omfattning.

8 Elektriska Installatörsorganisationen Sida 8 av 8 Diagram 8.8. Andelen kvinnliga och manliga studerande i yrkeshögskolan Andel kvinnliga och manliga studerande Procent Kvinnor Män Källa Myndigheten för yrkeshögskolan. Årsredovisning Ålder 2010 var medelåldern för studerande 29,5 år (29,3 år). För kvinnor var medelåldern 30,8 år (30,5 år 2009) och för män 28,1 (27,9 år 2009). Sysselsättning året efter avslutad utbildning De huvudsakliga resultat som avser sysselsättningen året efter examen för examinerade från Ky 2009 var följande: Drygt åtta av tio examinerade 2009 har arbete eller driver eget företag året efter examen. Drygt sju av tio examinerade hittade sitt första arbete efter KY-utbildning inom en månad och omkring åtta av tio inom sex månader efter avslutad utbildning. Andelen examinerade som är arbetslösa är på samma nivå före som efter utbildningen, knappt en av tio. Ungefär åtta av tio examinerade 2009 tycker att deras arbete eller eget företag helt, eller delvis befinner sig inom samma yrkesområde som utbildningen syftade att leda till. Drygt hälften av de examinerade 2009 bedömer att en KY- eller YH-utbildning är lämplig i deras nuvarande arbete medan cirka två av tio anser att en gymnasieutbildning är lämplig och cirka en av tio anser att en universitets- eller högskoleutbildning är lämplig. En jämförelse mellan de olika utbildningsområdena visar att det år 2009 är fram för allt utbildningar inom Samhällsbyggnad och byggteknik som har lyckats bra i det avseendet att de ledde till arbete. Andra utbildningsområden där de examinerade 2009 som året efter examen lyckats mycket bra på arbetsmarknaden är Ekonomi, administration och försäljning, Hälso- och sjukvård samt socialt arbete och Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske. Teknik och tillverkning samt Säkerhetstjänster utmärker sig dels genom att de examinerade tycks ha haft svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, dels genom att de examinerade är mindre nöjda med sin KY-utbildning än samtliga examinerade. Den konjunkturella nedgången i samband med finanskrisen drabbar även examinerade inom utbildningsområdet Transporttjänster.

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan?

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Patrik Lind Alexander Westerberg RAPPORT 2015:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets Varannan i mål. få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets Varannan i mål. få alla elever att fullfölja sin utbildning. Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets efterfrågan Varannan i mål. Gymnasieskolors på kompetens. förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskningsrapport

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014 Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys Återrapportering 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2014-05-05 1 (36) Återrapportering

Läs mer

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Redovisning av regeringsuppdrag U2014/4209/GV 2014 ISBN: 978-91-87073-29-8. Foto: Johnér MYNDIGHETEN

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:3 Adult participation

Läs mer

Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna. de kvalificerade yrkes utbildningarna

Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna. de kvalificerade yrkes utbildningarna Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna och de kvalificerade yrkes utbildningarna Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2010 1 (19) Datum: 2010-08-30 Diarienr: YH 2009/2104 Återrapportering

Läs mer

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. På tal om utbildning. Utbildning och forskning

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. På tal om utbildning. Utbildning och forskning Statistics Sweden På tal om utbildning Utbildning och forskning 2010 På tal om utbildning 2010 2010 Education in Sweden 2010 Statistics Sweden 2010 Tidigare publicering Fickskolan fr.o.m.1983 Previous

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan.

Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan. Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2010 1 (165) Datum:

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX)

Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX) Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX) Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

Yrkesutbildning i Stockholmsregionen

Yrkesutbildning i Stockholmsregionen Yrkesutbildning i Stockholmsregionen Rapport 1 2004 Regionplane- och trafikkontoret Yrkesutbildning i Stockholmsregionen Regionplane- och trafikkontorets rapporter 1998 1 Rörlighetens värde 1998 2 Stockholmsregionens

Läs mer