Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008"

Transkript

1 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg

2 Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6 Kapitel 3 Bakgrundsinformation om de svarande 7 Kapitel 4 Besöker bibliotek 10 Kapitel 5 Besöker inte bibliotek 18 Kapitel 6 Kännedom om vad man kan göra på Stadsbiblioteket 24 Kapitel 7 Stadsbibliotekets geografiska läge 26 Kapitel 8 Förbättringar av Stadsbiblioteket 28 Om Splitvision Research 33-2-

3 Kapitel 1 Inledning På uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborgs Stad har Splitvision Research genomfört en Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg. Syftet med undersökningen har varit att synliggöra gruppen som inte besöker Stadsbiblioteket och se varför de inte besöker Stadsbiblioteket. Som kontrast synliggörs även gruppen som besöker Stadsbiblioteket och andra bibliotek. Vi ser till vad samtliga svarande känner till om och uppskattar respektive saknar hos Stadsbiblioteket. I undersökningen ingår: Boende från de västra stadsdelarna (Askim, Frölunda, Högsbo, Styrsö, Tynnered, Älvsborg och Majorna). Boende från de nordöstra stadsdelarna (Angered, Bergsjön, Gunnared, Kortedala och Lärjedalen). Citera och använd gärna resultatet i rapporten, men uppge att undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg. Rapporten finns att tillgå hos: Stadsbiblioteket i Göteborgs Stad, Håkan Grissler, , Framsidans illustration är gjord av Marika Sigvardsson. Vi vill tacka alla som har ställt upp och besvarat telefonintervjuerna för denna undersöknings räkning. Resultat I denna rapport presenteras kortfattat resultatet från undersökningen. I ett separat PowerPoint-dokument presenteras alla diagram och tabeller som omfattas av undersökningen. I slutet av varje kapitel finner ni vilka diagram och tabeller i PowerPoint-dokumentet som hör till vilka avsnitt i rapporten. Samtliga frekvenstabeller och korstabeller redovisas även i en separat bilaga. Läsanvisningar Vi vill här ge lite råd inför läsningen av rapporten. Statistik kan ge sken av att leverera sanningar med alltför stor exakthet. Så är inte fallet. Därför ber vi er att läsa siffror och diagram utifrån att de ger er en fingervisning om vilka tendenser som råder. -3-

4 Understiger en grupp 20 personer redovisas de inte i rapporten då de är för få för att en djupare analys ska kunna genomföras med statistisk säkerhet. Tabeller och diagram numreras löpande i rapporten var för sig. I rapporten används 2 typer av diagram för att redovisa resultat. Dels frekvensdiagram (exempel 1), dels regnbågsdiagram (exempel 2). I exempel 1 redovisas frekvensen för hur samtliga har svarat. För denna fråga har 47% svarat att de har ett lånekort som används aktivt, 23% har svarat att de har ett lånekort som de inte har använt på länge och 30% har svarat att de inte har ett lånekort. Har lånekort som används aktivt 47% Har lånekort, fast har inte använt det på länge 23% Har inte ett lånekort 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Exempel 1 Frekvensdiagram. I exempel 2 nedan kan vi se att 17% av samtliga svarade jakande på denna fråga. Man Kvinna 10% 24% Indikerar att 24% av männen och 10% av kvinnorna har svarat ja på denna fråga år år år år 20% 19% 16% 15% Arbetar Studerar Förtidspensionär/långtidssjukskriven Pensionär 16% 20% 17% 28% Nordost Väst 14% 19% Svenska som modersmål Annat modersmål Samtliga 12% 17% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Indikerar frekvensen, vad samtliga har svarat. Exempel 2 Regnbågsdiagram. Stapeln för samtliga redovisar frekvensen, vilket utgör snittet för frågan, se rödstreckad linje i diagrammet. -4-

5 Tabeller i denna presentation redovisas oftast med svarsalternativ i olika kluster. Svarsalternativ med högre procentsatser har mörkare blå färg, svarsalternativ med lägre procentsatser har ljusare blå färg. N står för det antal individer som har besvarat frågan, i det här fallet 396 stycken. I vissa tabeller nämns A som står för antal svar, då varje individ kan ha lämnat flera svar (detta är dock ej med i tabellexemplet nedan). Procent Det ligger för långt bort 31% Har inte tid 17% Besöker inte bibliotek/inte intresserad 17% Köper böcker istället 13% Har inte behov då jag går till annat bibliotek 10% Annat 5% Läser inte så mycket böcker 3% Lånar böcker av familj och vänner 2% Parkeringsplatsproblem 1% N= 396 Högre värde Mellanvärden Lägre värden Exempel på tabell som återfinns i rapporten. Begrepp De västra stadsdelarna omfattas i undersökningen av Askim, Frölunda, Högsbo, Styrsö, Tynnered, Älvsborg och Majorna. De nordöstra stadsdelarna omfattas i undersökningen av Angered, Bergsjön, Gunnared, Kortedala och Lärjedalen. POWERPOINT Tillhörande PowerPoint-bilder till detta kapitel är sidorna 2-6. Bild 2 Rubrik (Bakgrund) Bild 3 ger bakgrundsinformation om undersökningen. Bild 4 redovisar konfidensintervall. Bild 5 och bild 6 presenterar hur diagram och tabeller ska läsas. -5-

6 Kapitel 2 Metod Attityd- och kunskapsundersökningen gällande Stadsbiblioteket i Göteborg är genomförd i form av en telefonundersökning. 500 telefonintervjuer genomfördes under vecka Köns- och åldersfördelningen för de svarande följer den demografiska profilen, se diagram 3:1 och 3:2 i Bakgrundsinformation om de svarande. Undersökningen baseras på 500 telefonintervjuer som genomfördes med boende i de västra och nordöstra stadsdelarna av Göteborg. Undersökningen har genomförts med ett etnografiskt perspektiv, vilket innebär att vi i intervjuerna har försökt samla in viktig kringinformation som de intervjuade lämnar under samtalets gång. Insamlandet av kringinformation har genomförts på sådant sätt att det inte har påverkat standardiseringen av genomförandet av intervjuguiden. Intervjuerna har huvudsakligen skett på eftermiddagar, kvällar och helger, då flest privatpersoner har varit nåbara i sina hem, men även på dagtid. Urval Undersökningen har skett som en urvalsundersökning enligt nedan ställda kriterier. Namn och telefonnummer har erhållits via Teleadress databas. Ett urval har skett enligt följande urvalskriterier: Geografisk begränsning till boende i de nordöstra och västra stadsdelarna i Göteborg Åldersmässig begränsning till åldersintervallet år NIX-rensning har genomförts vid urvalsförfarandet (NIX-anslutna är telefonabonnenter som är spärrade mot telefonförsäljning). Med hänsyn till NIX-anslutna personer ansåg vi det bra att genomföra NIX-rensning för denna undersökning, även om det här sortens samhällsundersökning inte ingår i de NIX-anslutnas kriterier. Frågeunderlag Enkätunderlaget har utformats i samarbete mellan Splitvision Research och Stadsbiblioteket i Göteborgs Stad. Enkätundersökningen består av 12 frågor som alla deltagare har fått besvara samt 2-18 frågor som deltagarna besvarat beroende på om de har besökt något bibliotek eller ej under det senaste året. Enkätunderlaget är framtaget för att lämpa sig för en telefonintervju på cirka ferm minuter. -6-

7 Kapitel 3 Bakgrundsinformation om de svarande I detta kapitel presenteras en bakgrund till situationen för de svarande boende i de västra respektive nordöstra stadsdelarna. Nedan följer en beskrivning av kön, ålder, sysselsättning, högsta avslutade utbildning, modersmål, tillgång till Internet samt om de har lånekort. I de västra respektive nordöstra stadsdelarna utgörs 52% av de svarande av kvinnor och 48% av män. I jämförelse med statistik från Befolkningsregistret (2008) följer köns- och åldersfördelningen för de svarande boende i de västra och nordöstra stadsdelarna den demografiska profilen, se diagram 3:1 och 3:2. Köns- och åldersfördelningen i undersökningen följder den demografiska profilen. Man Kvinna 49% 48% 51% 52% år år år år 14% 12% 21% 21% 25% 25% 41% 42% Befolkningsregistret 2008 Undersökning % 20% 40% 60% Diagram 3:1 Köns- och åldersfördelning per svarande i de västra stadsdelarna av Göteborg. N=251. Jämförelse med data från Befolkningsregistret N= Man Kvinna 51% 48% 49% 52% Befolkningsregistret år år år år 15% 13% 28% 25% 38% 37% 19% 24% 0% 20% 40% 60% Undersökning 2008 Diagram 3:2 Köns- och åldersfördelning per svarande i de nordöstra stadsdelarna av Göteborg. N=249. Jämförelse med data från Befolkningsregistret N=

8 34% av de svarande i nordost och 15% av dem i väst har annat modersmål än svenska. Svenska som modersmål 85% 66% Väst Annat modersmål 15% 34% Nordost 0% 50% 100% Diagram 3:3 Modersmål bland de svarande i de västra samt nordöstra stadsdelarna. 65% av de svarande i väst och 61% av dem i nordost arbetar. Arbetar Arbetssökande Studerande Långtidssjukskriven Föräldraledig Pensionär 4% 5% 15% 14% 3% 4% 2% 1% 10% 12% 65% 61% Väst Nordost Sjukpensionär/förtidspensio Annat 2% 1% 1% 0% 20% 40% 60% 80% Diagram 3:4 Sysselsättning bland de svarande i de västra samt nordöstra stadsdelarna. <1% av de svarande i väst är sjukpensionär/förtidspensionär. 44% av de svarande i väst och 36% av dem i nordost har en eftergymnasial utbildning. Grundskola 12% 18% Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning, t ex universitet och högskola 42% 45% 44% 36% Väst Nordost Annat 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Diagram 3:5 Högsta avslutade utbildning bland de svarande i de västra samt nordöstra stadsdelarna. Annat utgörs av <1% bland de svarande i de nordöstra stadsdelarna. -8-

9 87% av de svarande i de västra och 81% av de svarande i de nordöstra stadsdelarna har tillgång till Internet hemma. 70% av de svarande i de västra och 68% av de svarande i de nordöstra stadsdelarna har ett lånekort. 87% av de svarande i västra och 81% av de svarande i nordöstra Göteborg uppger att de har tillgång till Internet hemma. Har lånekort som används aktivt Har lånekort, fast har inte använt det på länge Har inte ett lånekort 23% 27% 30% 32% 47% 41% Väst Nordost 69% av de svarande uppger att de har ett lånekort. 0% 10% 20% 30% 40% 50% Diagram 3:6 Lånekort bland de svarande i de västra samt nordöstra stadsdelarna. POWERPOINT Tillhörande PowerPoint-bilder till detta kapitel är sidorna Bild 7 är diagram som presenterar köns- och åldersfördelning bland de svarande i de nordöstra delarna av Göteborg i jämförelse med den demografiska profilen. Bild 8 är diagram som presenterar köns- och åldersfördelning bland de svarande i de västra delarna av Göteborg i jämförelse med den demografiska profilen. Bild 9 - Rubrik (Bakgrundsinformation om de svarande) Bild 10 presenterar sysselsättning bland de svarande i de västra och nordöstra delarna av Göteborg. Bild 11 presenterar högsta utbildning bland de svarande i de västra och nordöstra delarna av Göteborg. Bild 12 presenterar modersmål bland de svarande i de västra och nordöstra delarna av Göteborg. Bild 13 presenterar tillgång till Internet samt lånekort bland de svarande i de västra och nordöstra delarna av Göteborg. -9-

10 Kapitel 4 Besöker bibliotek I detta kapitel kommer vi att presentera information sett till dem som uppgett att de besöker bibliotek. Besökt något bibliotek under det senaste året 59% av undersökningens deltagare uppger att de har besökt något bibliotek under det senaste året (2007). Av undersökningens deltagare har: 43% besökt ett lokalt bibliotek 30% besökt Stadsbiblioteket 6% besökt universitetsbiblioteket (UB) 3% besökt annat bibliotek 2% besökt bokbussen 59% har besökt något bibliotek under det senaste året. 43% har besökt lokalt bibliotek och 30% har besökt Stadsbiblioteket. Ingen större skillnad föreligger jämfört med boende i de östra och västra stadsdelarna av Göteborg. 17% av undersökningens deltagare uppger att de har besökt både ett lokalt bibliotek och Stadsbiblioteket. 17% har besökt både ett lokalt bibliotek och Stadsbiblioteket. Mer specifikt om vilka bibliotek undersökningens deltagare har besökt Vi kan se att 24% av undersökningens deltagare enbart har besökt ett lokalt bibliotek, 11% har enbart besökt Stadsbiblioteket och 2% har enbart besökt universitetsbiblioteket (UB). Enbart besökt ett lokalt bibliotek 24% Enbart besökt Stadsbiblioteket 11% Både besökt Stadsbiblioteket och ett lokalt bibliotek Både besökt Stadsbiblioteket, lokalt bibliotek och UB 2% 15% 17% har besökt både ett lokalt bibliotek och Stadsbiblioteket Annat 3% Enbart besökt UB 2% Både besökt UB och Stadsbiblioteket 1% Både besökt UB och det lokala biblioteket 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Diagram 4:1 Vilka bibliotek de svarande har besökt under det senaste året (2007). -10-

11 Har besökt något bibliotek 59% av undersökningens deltagare uppger att de har besökt något bibliotek under det senaste året (2007). I högst omfattning uppger studerande och arbetssökande att de har besökt något bibliotek under det senaste året, se diagram 4:2. 60% av invånarna i väst och 58% av invånarna i öst har besökt något bibliotek under det senaste året. Studerande och arbetssökande uppger i hög omfattning att de har besökt något bibliotek. Man Kvinna 52% 66% år år år år 50% 65% 66% 59% Arbetar Arbetssökande Studerande Pensionär 54% 51% 70% 86% Nordost Väst 58% 60% Svenska som modersmål Annat modersmål 58% 61% Samtliga 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Diagram 4:2 Andel som uppger att de besökt något bibliotek under det senaste året (2007). Per undersökningens samtliga deltagare. Per bakgrundsvariabler. Besöker Stadsbiblioteket i Göteborg 30% av undersökningens deltagare uppger att de har besökt Stadsbiblioteket under det senaste året (2007). Ser vi till dem som uppger att de har besökt något bibliotek under det senaste året (296 personer), har 51% av dessa besökt Stadsbiblioteket. Det resultat som presenteras nedan baseras på dem som uppger att de har besökt något bibliotek under det senaste året. Andel Stadsbiblioteksbesökare minskar med stigande ålder. Bland dem som har besökt Stadsbiblioteket under det senaste året finns framförallt personer i åldern år, se diagram 4:3. De som i högst omfattning uppger att de har besökt Stadsbiblioteket är personer i åldern år och studerande. Även personer i åldern år har i hög omfattning besökt Stadsbiblioteket. Andelen som besöker Stadsbiblioteket minskar med stigande ålder. Personer i åldern år och studerande uppger i hög omfattning att de har besökt Stadsbiblioteket. De som i låg omfattning uppger att de har besökt Stadsbiblioteket är pensionärer och personer i åldern år, se diagram 4:3 (se -11-

12 även kapitel 5, Besöker inte Stadsbiblioteket, där anledningar till varför de svarande inte besöker Stadsbiblioteket redovisas). Man Kvinna 50% 51% år år år år 27% 47% 61% 76% Arbetar Studerande Pensionär 14% 50% 72% Nordost Väst 49% 52% Svenska som modersmål Annat modersmål 48% 52% Samtliga 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Diagram 4:3 Andel som uppger att de besökt Stadsbiblioteket under det senaste året (2007). Per dem som har besökt något bibliotek under det senaste året samt per bakgrundsvariabler. Besöksfrekvens 27% av dem som har besökt Stadsbiblioteket uppger att de besöker det en gång i månaden eller oftare. 27% av dem som besökt Stadsbiblioteket, uppger att de besöker det en gång i månaden eller oftare. En gång om året eller mer sällan 19% 54% En gång varje halvår Ungefär varannan månad 27% 27% 46% 46% av dem som besökt Stadsbiblioteket, uppger att de besöker det en gång i halvåret eller mer sällan. En eller flera gånger i månaden 21% En gång varje vecka eller oftare 6% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Diagram 4:4 Hur ofta brukar du besöka Stadsbiblioteket? Per dem som har besökt Stadsbiblioteket. Besöker Stadsbiblioteket via Internet 42% av dem som besökt Stadsbiblioteket uppger att de någon gång har besökt Stadsbiblioteket via Internet. Främst är det studerande och personer i åldern år som uppger att de någon gång har besökt Stadsbiblioteket via Internet. 42% uppger att de har besökt Stadsbiblioteket via Internet. Studerande och åringar uppger i hög omfattning att de har besökt Stadsbiblioteket via Internet. -12-

13 Fler bland dem som har besökt både Stadsbiblioteket och det lokala biblioteket än bland dem som enbart har besökt Stadsbiblioteket uppger att de har besökt Stadsbiblioteket via Internet (49% vs 29%). Ärende vid besök på Stadsbiblioteket Det Stadsbibliotekets besökare främst uppger att de gör när de besöker Stadsbiblioteket är: Lånar/lämnar tillbaka böcker (43%) Läser böcker (10%) Läser dagstidningar/tidskrifter/magasin (9%) Bland dem som i hög omfattning läser böcker utmärker sig personer i åldern år. Bland dem som i hög omfattning läser dagstidningar/tidskrifter/magasin utmärker sig personer i åldern år. Ser vi till de personer som enbart har besökt Stadsbiblioteket och till de besökare som både har besökt Stadsbiblioteket och lokalt bibliotek, är det inte några större avvikelser till vad de har svarat att man kan göra på Stadsbiblioteket (skillnaden ligger inom den statistiska felmarginalen). Vad Stadsbibliotekets besökare främst gör: Lånar/lämnar tillbaka böcker Läser böcker Läser dagstidningar/magasin åringar läser i hög omfattning böcker åringar läser i hög omfattning dagstidningar/tidskrifter/magasin. Uppskattar med Stadsbiblioteket Det Stadsbibliotekets besökare främst uppger att de uppskattar med Stadsbiblioteket är: Stort utbud (48%) Bra service (9%) Att det är gratis/en allmän plats (7%) Personer i åldern år, män och studerande uppger i hög omfattning att de uppskattar Stadsbibliotekets stora utbud. Vad Stadsbibliotekets besökare främst uppskattar med Stadsbiblioteket: Stort utbud Bra service Gratis/allmän plats Besöker lokala bibliotek i Göteborg 43% av undersökningens deltagare har besökt ett lokalt bibliotek under det senaste året (2007). Ser vi till dem som uppger att de har besökt något bibliotek under det senaste året (296 personer), har 73% besökt ett lokalt bibliotek. Det resultat som presenteras nedan baseras på dem som uppger att de har besökt något bibliotek under det senaste året. I motsats till Stadsbiblioteksbesökarna, ökar andelen besökare till lokala bibliotek med stigande ålder. Bland dem som har besökt lokala bibliotek under det senaste året finns framförallt personer i åldern år, se diagram 4:5. De som i hög omfattning har besökt lokala bibliotek är personer i åldern år och pensionärer. De som i låg omfattning har besökt lokala bibliotek är studerande och personer i åldern år, se diagram 4:5. Andelen besökare till lokala bibliotek ökar med stigande ålder. Personer i åldern år och pensionärer har i hög omfattning besökt ett lokalt bibliotek. -13-

14 Man Kvinna år år år år Arbetar Studerande Pensionär Nordost Väst Svenska som modersmål Annat modersmål Samtliga 49% 56% 71% 74% 69% 78% 85% 74% 70% 75% 72% 76% 73% 89% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Diagram 4:5 Andel som uppger att de besökt det lokala biblioteket under det senaste året (2007). Per dem som har besökt något bibliotek under det senaste året samt per bakgrundsvariabler. Besöksfrekvens 45% av dem som har besökt något lokalt bibliotek besöker dem en gång i månaden eller oftare. En gång om året eller mer sällan En gång varje halvår Ungefär varannan månad En eller flera gånger i månaden En gång varje vecka eller oftare 13% 16% 19% 21% 37% 31% 45% 45% av dem som besökt ett lokalt bibliotek, besöker det lokala biblioteket en gång i månaden eller oftare. 37% av dem som besökt ett lokalt bibliotek, besöker det lokala biblioteket en gång i halvåret eller mer sällan. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Diagram 4:6 Hur ofta brukar du besöka det lokala biblioteket?. Per dem som har besökt lokalt bibliotek. Ärende vid besök på lokalt bibliotek Det lokalbibliotekens besökare främst uppger att de gör när de besöker de lokala biblioteken är: Lånar/lämnar tillbaka böcker (46%) Läser dagstidningar/tidskrifter/magasin (10%) Läser böcker (9%) Bland dem som i hög omfattning lånar/lämnar tillbaka böcker utmärker sig personer som arbetar. Bland dem som i hög omfattning läser dagstidningar/tidskrifter/magasin utmärker sig personer i åldern år, män och personer med annat modersmål. Vad lokala bibliotekets besökare främst gör: Lånar/lämnar tillbaka böcker Läser dagstidningar/magasin Läser böcker Personer som arbetar lånar/lämnar i hög omfattning tillbaka böcker åringar, män och personer med annat modersmål läser i hög omfattning dagstidningar/ tidskrifter/magasin. -14-

15 Besöker både Stadsbiblioteket och det lokala biblioteket 17% av undersökningens deltagare uppger att de har besökt både ett lokalt bibliotek och Stadsbiblioteket under det senaste året (2007). Ser vi till dem som uppger att de har besökt något bibliotek under det senaste året (296 personer), har 29% besökt både ett lokalt bibliotek och Stadsbiblioteket. Det resultat som presenteras nedan baseras på dem som uppger att de har besökt något bibliotek under det senaste året. De som i hög omfattning uppger att de har besökt både Stadsbiblioteket och ett lokalt bibliotek är studerande och personer i åldern år. De som i låg omfattning har besökt både Stadsbiblioteket och ett lokalt bibliotek är pensionärer och personer i åldern år, se diagram 4:7. Studerande och personer i åldern år har i hög omfattning uppgett att de har besökt både Stadsbiblioteket och ett lokalt bibliotek. Man Kvinna 26% 31% år år år år 19% 28% 32% 36% Arbetar Studerande Pensionär 14% 27% 38% Nordost Väst 28% 29% Svenska som modersmål Annat modersmål 28% 29% Samtliga 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Diagram 4:7 Andel som uppger att de besökt både det lokala biblioteket och Stadsbiblioteket under det senaste året (2007). Per dem som har besökt något bibliotek under det senaste året samt per bakgrundsvariabler. Upplevda skillnader vid besök hos Stadsbiblioteket och de lokala biblioteken Bland dem som har besökt både Stadsbiblioteket och de lokala biblioteken uppger man främst följande skillnader när det gäller att besöka Stadsbiblioteket och det lokala biblioteket: Stadsbiblioteket har större utbud (21%) Mer målinriktade besök till det lokala biblioteket (har specifikt syfte med besöket) (13%) Det lokala biblioteket ligger närmare (12%) Mer målinriktade besök till Stadsbiblioteket (har specifikt syfte med besöket) (11%) Upplevda skillnader vid besök hos Stadsbiblioteket och det lokala biblioteket: Stadsbiblioteket har större utbud Mer målinriktade besök till det lokala biblioteket Det lokala biblioteket ligger närmare Mer målinriktade besökt till Stadsbiblioteket -15-

16 Bland dem som i hög omfattning uppger att Stadsbiblioteket har större utbud utmärker sig boende i nordost. Bland dem som i hög omfattning uppger att de gör målinriktade besök till det lokala biblioteket utmärker sig kvinnor. Bland dem som i hög omfattning uppger att de gör mer målinriktade besök till Stadsbiblioteket utmärker sig boende i väst och kvinnor. Bland dem som i hög omfattning uppger att det lokala biblioteket ligger närmare utmärker sig personer i åldern år. Besöker universitetsbiblioteket (UB) 6% av undersökningens deltagare uppger att de har besökt universitetsbiblioteket under det senaste året (2007). Ser vi till dem som uppger att de har besökt något bibliotek under det senaste året (296 personer), har 10% besökt universitetsbiblioteket. Studerande och personer i åldern år har i hög omfattning uppgett att de har besökt universitetsbiblioteket. Det resultat som presenteras nedan baseras på dem som uppger att de har besökt något bibliotek under det senaste året. De som i hög omfattning uppger att de har besökt universitetsbiblioteket är studerande och personer i åldern år. Personer med annat modersmål än svenska har i låg omfattning uppgett att de har besökt universitetsbiblioteket. Pensionärer och personer i åldern år har inte alls besökt universitetsbiblioteket, se diagram 4:8. Man Kvinna 8% 14% år år år år 7% 17% 22% Arbetar Studerande Pensionär 6% 33% Nordost Väst Svenska som modersmål Annat modersmål Samtliga 3% 10% 10% 10% 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Diagram 4:8 Andel som uppger att de besökt universitetsbiblioteket under det senaste året (2007). Per dem som har besökt något bibliotek under det senaste året samt per bakgrundsvariabler. -16-

17 POWERPOINT Tillhörande PowerPoint-bilder till detta kapitel är sidorna Bild 14 Rubrik (Besöker bibliotek) Bild presenterar hur många som har besökt något bibliotek under det senaste året. Bild 17 Diagram över vilka bibliotek de svarande har besökt. Bild 18 Regnbågsdiagram över vilka som har besökt något bibliotek. Bild 19 Rubrik (Besöker Stadsbiblioteket i Göteborg) Bild 20 presenterar hur många som har besökt Stadsbiblioteket under det senaste året. Bild 21 Regnbågsdiagram över dem som gjort det. Bild 22 Diagram över besöksfrekvensen på Stadsbiblioteket. Bild presenterar de som har besökt Stadsbiblioteket via Internet. Bild 27 diagram över varför de som inte har besökt Stadsbiblioteket via Internet inte har besökt det. Bild 28 presenterar tabell över vad besökarna oftast gör när de är på Stadsbiblioteket (per samtliga som besökt Stadsbiblioteket). Bild Regnbågsdiagram över de 3 främsta svarsalternativen gällande vad besökarna gör på Stadsbiblioteket. Bild presenterar tabell över vad besökarna oftast gör när de är på Stadsbiblioteket (per dem som enbart har besökt Stadsbiblioteket samt per dem som besökt både Stadsbiblioteket och lokalt bibliotek). Bild 34 Tabell över vad besökarna uppskattar med Stadsbiblioteket. Bild Regnbågsdiagram över de 3 främsta svarsalternativen gällande vad besökarna uppskattar med Stadsbiblioteket. Bild 38 Rubrik (Besöker lokala bibliotek) Bild 39 presenterar hur många som har besökt lokala bibliotek under det senaste året. Bild 40 Regnbågsdiagram över dem som besökt lokala bibliotek. Bild 41 Diagram över besöksfrekvensen på lokala bibliotek. Bild 42 Tabell över vad besökarna oftast gör när de är på lokalt bibliotek. Bild Regnbågsdiagram över de 3 främsta svarsalternativen gällande vad besökarna gör. Bild 46 Rubrik (Besöker både Stadsbiblioteket och lokala bibliotek) Bild 47 presenterar hur många som har båda biblioteken under det senaste året. Regnbågsdiagram över dem som gjort det. Bild 48 Rubrik (Upplevda skillnader vid besök hos Stadsbiblioteket och lokala bibliotek) Bild presenterar upplevda skillnader vid besök hos Stadsbiblioteket och lokala bibliotek. Bild Regnbågsdiagram över de 3 främsta svarsalternativen gällande skillnader vid besök hos Stadsbiblioteket och lokala bibliotek. Bild 56 Rubrik (Besöker universitetsbiblioteket) Bild 57 presenterar hur många som har besökt UB under det senaste året. Regnbågsdiagram över dem som gjort det. -17-

18 Kapitel 5 Besöker inte bibliotek Detta kapitel kommer att behandla en viktig grupp av undersökningens deltagare: nämligen de som inte besöker Stadsbiblioteket respektive det lokala biblioteket. Besöker inte bibliotek 41% av undersökningens deltagare har inte besökt ett bibliotek under det senaste året. Dessa består i hög omfattning av åringar (50%), pensionärer (49%) och män (48%) (se diagram 5:1). 41% har inte besökt ett bibliotek under det senaste året. Man Kvinna 34% 48% Det är främst åringar, pensionärer och män som inte har besökt något bibliotek år år år 55 70år 35% 34% 41% 50% Arbetar Arbetssökande Studerar Förtidspensionär* Pensionär 14% 30% 42% 46% 49% Nordost Väst 42% 40% Svenska som modersmål Annat modersmål 42% 39% Samtliga 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Diagram 5:1 Andel som inte har besökt något bibliotek under det senaste året (2007). Per bakgrundsvariabler. Av de deltagare i undersökningen som har besökt något bibliotek (296 personer) under det senaste året, har: 49% inte besökt Stadsbiblioteket 27% inte besökt lokalt bibliotek 97% inte besökt bokbuss 96% inte besökt annat bibliotek 90% inte besökt UB -18-

19 Besöker inte Stadsbiblioteket Av de 70% som inte besöker Stadsbiblioteket anges främst skälen ligger för långt bort (31%), har inte tid (17%) och är inte är intresserad av bibliotek (17%) som orsak till varför man inte besöker Stadsbiblioteket (se tabell 5:1). Skäl till att inte besöka Stadsbiblioteket är: Det ligger för långt bort Tidsbrist Inte intresserad av bibliotek Procent Det ligger för långt bort 31% Har inte tid 17% Besöker inte bibliotek/inte intresserad 17% Köper böcker istället 13% Har inte behov då jag går till annat bibliotek 10% Annat 5% Läser inte så mycket böcker 3% Lånar böcker av familj och vänner 2% Parkeringsplatsproblem 1% A= 396 Tabell 5:1 Varför besöker du inte Stadsbiblioteket? Det ligger för långt bort De 31% som anser att Stadsbiblioteket ligger för långt bort består främst av pensionärer (40%), förtidspensionärer (40%) och åringar (38%). Ju högre upp i åldrarna, desto större andel tillfrågade upplever att Stadsbiblioteket ligger för långt bort (se diagram 5:2). Upplever att Stadsbiblioteket ligger för långt bort: Pensionärer Förtidspensionärer åringar Man Kvinna 25% 37% år år år år 14% 27% 31% 38% Arbetar Studerar Förtidspensionär/långtidssjukskriven Pensionär 27% 26% 40% 40% Nordost Väst 31% 31% Svenska som modersmål Annat modersmål 31% 32% Samtliga 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Diagram 5:2 Andel som tycker att Stadsbiblioteket ligger för långt bort. Per bakgrundsvariabler. -19-

20 Har inte tid De 17% som uppger att de inte har tid att besöka Stadsbiblioteket består i hög omfattning av tillfrågade med annat modersmål (30%) och personer mellan år (25%). Är inte intresserade av bibliotek De 17% som har svarat att de inte är intresserade av bibliotek representeras främst av studerande (29%) och män (26%). Köper böcker istället Den grupp på 13% som anger att de köper böcker istället består främst av pensionärer (19%) och kvinnor (17%). Vad skulle leda till ett besök på Stadsbiblioteket? Vad skulle då få de tillfrågade som inte besöker Stadsbiblioteket att besöka det? 32% uppger tillgången till böcker. Denna grupp består främst av åringar (45%) och boende i nordöstra stadsdelarna (40%). 22% uppger att gå på arrangemang, en grupp som främst består av pensionärer (30%), åringar (29%) och kvinnor (28%). Den tredje vanligaste faktorn som uppges är mera tid, vilket 11 % av de som inte besöker Stadsbiblioteket uppger. Besöker inte det lokala biblioteket De vanligaste skälen till att inte besöka det lokala biblioteket är brist på intresse (23%), att man köper böcker istället (19%) och att man inte har tid (18%) (se tabell 5:2). Upplever att de inte har tid att besöka Stadsbiblioteket: Med annat modersmål åringar Anger att de inte är intresserade av att besöka Stadsbiblioteket: Studerande Män Anger att de köper böcker istället för att besöka Stadsbiblioteket: Pensionärer Kvinnor Skäl till att besöka Stadsbiblioteket: Tillgång till böcker Att gå på arrangemang Mera tid Tillgång till böcker som skäl till att besöka Stadsbiblioteket anges främst av åringar. Att gå på arrangemang anges främst av pensionärer, åringar och kvinnor. Procent Besöker inte bibliotek/inte intresserad 23% Köper böcker istället 19% Har inte tid 18% Det är för litet/har för litet utbud 3% Läser inte så mycket böcker 3% Annat 3% Vet ej var det lokala biblioteket ligger 2% Går via Internet 2% Lånar böcker av familj och vänner 2% Har egna böcker 1% Dåliga öppettider 1% Finns inget lokalt bibliotek 1% Gillar inte det lokala biblioteket 1% Brist på ork 1% A= 299 Skäl till att inte besöka det lokala biblioteket är: Inte intresserad av bibliotek Köper böcker istället Tidsbrist Tabell 5:2 Varför besöker du inte det lokala biblioteket? Per de som inte besöker det lokala biblioteket. -20-

21 Är inte intresserade av bibliotek De 23% som uppger att de inte är intresserade av bibliotek består främst av pensionärer (33%), män (28%) och åringar (26%). Anger att de inte är intresserade av att besöka det lokala biblioteket: Pensionärer Män Köper böcker istället Den grupp på 19% som anger att de köper böcker istället för att besöka det lokala biblioteket består i hög omfattning av pensionärer (37%), åringar (26%) och kvinnor (24%). Har inte tid 18% uppger att de inte har tid att besöka det lokala biblioteket. Denna grupp består i hög omfattning av tillfrågade med annat modersmål (32%). Vad skulle leda till ett besök på det lokala biblioteket? 29% av dem som inte besöker det lokala biblioteket anger att tillgången till böcker skulle få dem att besöka det. Denna grupp består främst av kvinnor (36%) och studerande (35%). Vidare uppger 13% att de skulle besöka det lokala biblioteket för att gå på arrangemang, en grupp som främst består av åringar (19%). 11% av de som inte besöker det lokala biblioteket uppger att ett större utbud av böcker skulle leda till ett besök. Jämförelse mellan Stadsbiblioteket och det lokala biblioteket 70% har inte besökt Stadsbiblioteket och 57% har inte besökt ett lokalt bibliotek. Det är alltså fler tillfrågade som inte besöker Stadsbiblioteket jämfört med det lokala biblioteket (se diagram 5:3) åringar Anger att de köper böcker istället för att besöka det lokala biblioteket: Pensionärer åringar Kvinnor Upplever att de inte har tid att besöka det lokala biblioteket: Med annat modersmål Skäl till att besöka det lokala biblioteket: Tillgång till böcker Att gå på arrangemang Ett större utbud av böcker Tillgång till böcker som skäl till att besöka det lokala biblioteket anges främst av kvinnor och studerande. Att gå på arrangemang anges främst av åringar. 70% har inte besökt Stadsbiblioteket och 57% har inte besökt ett lokalt bibliotek. Har inte besökt Stadsbiblioteket 70% Har inte besökt lokalt bibliotek 57% Har inte besökt något bibliotek 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Diagram 5:3 Andel som inte har besökt Stadsbiblioteket eller det lokala biblioteket under det senaste året (2007). -21-

22 Skäl till att inte besöka bibliotek De som inte besöker Stadsbiblioteket respektive det lokala biblioteket har överlag samma åsikter om varför man inte besöker biblioteken. Att man inte är intresserad av bibliotek, inte har tid och att man köper böcker istället tillhör de främsta förklaringarna. Dock är det vanligaste skälet till att inte besöka Stadsbiblioteket att det ligger för långt bort. Inte intresserad av bibliotek Det finns skillnader mellan vilka som anger att de inte är intresserade av att besöka respektive bibliotek. De som inte är intresserade av att besöka Stadsbiblioteket, består främst av åringar, studerande och män. De som uppger att de inte är intresserade av att besöka det lokala biblioteket är främst pensionärer, män och åringar. Skillnaderna visar sig alltså i ålder. Har inte tid De som anger att de inte har tid att besöka respektive bibliotek består främst av tillfrågade med annat modermål, både vad gäller Stadsbiblioteket och lokalt bibliotek. Köper böcker istället Både vad gäller Stadsbiblioteket och lokalt bibliotek hör pensionärer och kvinnor till dem som i hög grad anger att de köper böcker istället. Vad som skulle leda till ett besök De som inte besöker Stadsbiblioteket respektive det lokala biblioteket har samma åsikt om vad som skulle få dem att besöka respektive bibliotek. I första hand skulle man besöka biblioteken för tillgången till böcker och i andra hand för att gå på arrangemang. Skäl till att inte besöka biblioteken: Stadsbiblioteket: det ligger för långt bort Både Stadsbiblioteket och lokalt bibliotek: Inte intresserad Har inte tid Köper böcker istället Inte intresserade av att besöka biblioteken: Stadsbiblioteket: yngre och män Lokalt bibliotek: äldre och män Har inte tid att besöka biblioteken: Både Stadsbiblioteket och lokalt bibliotek: tillfrågade med annat modersmål. Köper böcker istället: Både Stadsbiblioteket och lokalt bibliotek: pensionärer och kvinnor. Vad som skulle leda till besök på biblioteken: Både Stadsbiblioteket och lokalt bibliotek: tillgång till böcker och gå på arrangemang. -22-

23 POWERPOINT Tillhörande PowerPoint-bilder till detta kapitel är sidorna Bild 58 Rubrik (Besöker inte bibliotek) Bild 59 ger information om hur många som inte besöker bibliotek. Bild 60 Regnbågsdiagram över vilka som inte besöker bibliotek. Bild 61 Rubrik (Besöker inte Stadsbiblioteket) Bild 62 ger information om hur många som inte har besökt Stadsbiblioteket Bild 63 Tabell över skäl som angetts till att inte besöka Stadsbiblioteket. Bild 64 Regnbågsdiagram över vilka som angett det vanligaste skälet till att inte besöka Stadsbiblioteket. Bild 65 och bild 66 Diagram över de som angett det vanligaste skälet till att inte besöka Stadsbiblioteket. Bild Regnbågsdiagram över vilka som angett andra till fjärde vanligaste skälet till att inte besöka Stadsbiblioteket. Bild 70 Tabell över vad som skulle få de som inte besöker Stadsbiblioteket att besöka det. Bild 71 och bild 72 Regnbågsdiagram över vilka som angett de två vanligaste faktorerna som skulle leda till ett besök på Stadsbiblioteket. Bild 73 Rubrik (Besöker inte lokala biblioteket) Bild 74 ger information om hur många som inte besöker det lokala biblioteket. Bild 75 Tabell över skäl som angetts till att inte besöka det lokala biblioteket. Bild Regnbågsdiagram över vilka som angett de tre vanligaste skälen till att inte besöka det lokala biblioteket. Bild 79 Tabell över vad som skulle få de som inte besöker det lokala biblioteket att besöka det. Bild Regnbågsdiagram över vilka som angett de två vanligaste faktorerna som skulle leda till ett besök på det lokala biblioteket. Bild 82 Rubrik (Jämförelse mellan dem som inte besöker Stadsbiblioteket och det lokala biblioteket) Bild 83 Diagram över hur många som inte besökt respektive bibliotek. Bild 84 Jämförelse över skäl att inte besöka respektive bibliotek. Bild 85 Jämförelse över vilka som anger att de inte är intresserade av respektive bibliotek. Bild 86 Jämförelse över vilka som anger att de inte har tid att besöka respektive bibliotek. Bild 87 Jämförelse över vilka som anger att de köper böcker istället för att besöka respektive bibliotek. Bild 88 Jämförelse över vad som skulle få de som inte besöker respektive bibliotek att besöka det. Bild 89 Jämförelse över vilka som skulle besöka respektive bibliotek för tillgången till böcker. Bild 90 Jämförelse över vilka som skulle besöka respektive bibliotek för att gå på arrangemang. -23-

24 Kapitel 6 Kännedom om vad man kan göra på Stadsbiblioteket 91% av undersökningens deltagare nämner saker man kan göra på Stadsbiblioteket. Det de främst uppger att man kan göra på Stadsbiblioteket är låna böcker (22%) och läsa dagstidningar/tidskrifter (10%). Det de intervjuade främst anger att de känner till att man kan göra på Stadsbiblioteket är: Låna böcker Läsa dagstidningar/tidskrifter Låna böcker 22% Läsa dagstidning/tidskrift Läsa böcker Låna CD Använda dator Vara på arrangemang/utställning Låna filmer 10% 9% 9% 9% 9% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Diagram 6:1 De främsta svarsalternativen som nämnts gällande olika saker man kan göra på Stadsbiblioteket. I diagrammet finns ej alla svarsalternativ som nämnts redovisade. Per dem som nämnt saker man kan göra (samtliga). Att vara på arrangemang och utställning är något som flera relaterar till att man kan göra på Stadsbiblioteket. Detta är också något som många efterfrågar mer av när det gäller förslag på förbättringar av Stadsbiblioteket (se Förbättringar av Stadsbiblioteket). Ser vi till vad de som har besökt och de som inte har besökt Stadsbiblioteket samt vad de som inte har besökt något bibliotek nämner att man kan göra på Stadsbiblioteket skiljer det sig inte så mycket åt, se tabell 6:

25 Har besökt Stadsbiblioteket Har inte besökt Stadsbiblioteket Har inte besökt något bibliotek Låna böcker 21% 24% 27% Läsa dagstidning/tidskrift 11% 14% 9% Läsa böcker 9% 9% 10% Låna CD 12% 9% 9% Använda dator 7% 7% 11% Vara på 8% 8% 6% arrangemang/utställning Låna filmer 11% 8% 8% A=624 A=464 A=584 Tabell 6:1 De främsta svarsalternativen som nämnts gällande olika saker man kan göra på Stadsbiblioteket. I diagrammet finns ej alla svarsalternativ som nämnts redovisade. Per dem som nämnt saker man kan göra. Per dem som har besökt Stadsbiblioteket, per dem som inte har besökt Stadsbiblioteket samt per de som inte har besökt något bibliotek. POWERPOINT Tillhörande PowerPoint-bilder till detta kapitel är sidorna Bild 91 Rubrik (Kännedom om vad man kan göra på Stadsbiblioteket) Bild 92 presenterar hur många som nämnt saker man kan göra på Stadsbiblioteket. Bild 93 Tabell på saker de svarande uppger man kan göra på Stadsbiblioteket. Bild 94 Diagram över de främsta svarsalternativen gällande saker de svarande uppger man kan göra på Stadsbiblioteket. Bild 95 Jämförande tabell över de främsta svarsalternativ gällande vad man kan göra på Stadsbiblioteket. Per dem som har/inte har besökt Stadsbiblioteket samt per dem som inte har besökt något bibliotek. -25-

26 Kapitel 7 Stadsbibliotekets geografiska läge 87% av undersökningens deltagare är av uppfattningen att Stadsbiblioteket ligger bra där det ligger (se diagram 7:1). 87% av undersökningens deltagare tycker att Stadsbiblioteket ligger bra där det ligger. Det ligger bra där det ligger 87% Det borde ligga mer centralt 9% Det ligger dåligt 4% Annat 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Diagram 7:1 Vad tycker om du om Stadsbibliotekets geografiska läge? Per de som har angivit något. Det ligger bra där det ligger Det är inga större skillnader mellan vilka grupper som tycker att Stadsbiblioteket ligger bra där det ligger (87%). I lägst omfattning är det arbetssökande som anger att det ligger bra där det ligger (78%). Den vanligaste motiveringen till varför Stadsbiblioteket ligger bra där det ligger är att det ligger centralt, nära till allt och i ett vackert område (beskrivningar som används är pampigt och kulturområde ). Borde ligga mer centralt De 9% som anser att Stadsbiblioteket borde ligga mer centralt är främst arbetssökande (22%) och tillfrågade i åldern år (15%). Det är främst arbetssökande och tillfrågade i åldern år som tycker att Stadsbiblioteket borde ligga mer centralt. Den vanligaste åsikten om var Stadsbiblioteket borde ligga är Brunnsparken. Det ligger dåligt De 4% som tycker att Stadsbiblioteket ligger dåligt består främst av pensionärer (10%) och sjukpensionärer/långtidssjukskrivna (8%). Det är främst pensionärer och sjukpensionärer som tycker att Stadsbiblioteket ligger dåligt. De som anser att Stadsbibliotekets geografiska läge är dåligt, motiverar det främst med att det är dåliga spårvagns- och bussförbindelser och dåligt med parkeringsplatser. -26-

27 POWERPOINT Tillhörande PowerPoint-bilder till detta kapitel är sidorna Bild 96 Rubrik (Stadsbibliotekets geografiska läge) Bild 97 presenterar vad de svarande har uppgett om Stadsbibliotekets geografiska läge. Bild 98 Regnbågsdiagram över dem som har svarat att Stadsbiblioteket ligger bra där det ligger. Bild 99 Regnbågsdiagram över dem som har svarat att Stadsbiblioteket borde ligga mer centralt. Bild 100 Regnbågsdiagram över dem som har svarat att Stadsbiblioteket ligger dåligt. Bild 101 Information om vad som har framgått i de svarandes kommentarer. -27-

28 Kapitel 8 Förbättringar av Stadsbiblioteket Hur tycker undersökningens deltagare att Stadsbiblioteket kan förbättras? Vad har de för önskemål till Stadsbiblioteket respektive lokala biblioteket? Detta kommer följande kapitel att handla om. Förbättringar av Stadsbiblioteket Av samtliga deltagare i undersökningen anger 31% förslag på hur Stadsbiblioteket kan förbättras. Det är främst den grupp som har besökt Stadsbiblioteket som ger förslag. De vanligaste svaren på hur Stadsbiblioteket kan förbättras är mer reklam och marknadsföring (22%) och mer arrangemang (17%) (se tabell 8:1). Procent Mer reklam och marknadsföring 22% Mer arrangemang 17% Ett större utbud av böcker 13% Förbättra lokal/byggnad 13% Café 8% Annat 7% 31% av samtliga deltagare i undersökningen ger förslag på hur Stadsbiblioteket kan förbättras. De vanligaste förslagen på förbättringar av Stadsbiblioteket: Mer reklam Mer arrangemang Ett större utbud av böcker Förbättringar av lokal eller byggnad Mer besökarvänligt 4% Utökade öppettider 3% Mer inriktning mot ungdomar 3% Ett större utbud av film/musik 2% Bättre läge av biblioteket 2% Utveckla tjänster 2% Ta bort reservationsutgifter 1% Fler studieplatser 1% Större bibliotek 1% Mer hjälp till de som inte kan svenska 1% Bättre parkeringsmöjligheter 1% A=192 Tabell 8:1 Har du några förslag på hur Stadsbiblioteket kan förbättras? Per de som har angett förslag. -28-

29 Mer reklam och marknadsföring De 22% som anger mer reklam och marknadsföring består främst av tillfrågade med svenska som modersmål (25%), och i lägst grad av tillfrågade med annat modersmål (12%). Mer arrangemang 17% anger mer arrangemang, och det är främst tillfrågade i åldern år (22%) som föreslår det. I minst omfattning föreslår studerande mer arrangemang (9%). De tillfrågade som har svarat mer arrangemang, önskar främst föreläsningar, studiecirklar och kurser och möten med författare. Föreslår mer reklam: I högst omfattning: tillfrågade med svenska som modersmål I lägst omfattning: tillfrågade med annat modersmål Föreslår mer arrangemang: I högst omfattning: åringar I lägst omfattning: studerande Ett större utbud av böcker Ett större utbud av böcker anges av 13%, och det är främst tillfrågade med annat modersmål (21%) och i lägst grad tillfrågade i åldern år (3%) som föreslår det. Böcker på annat språk och barnböcker är vad som särskilt önskas utökas. Föreslår större utbud av böcker: I högst omfattning: tillfrågade med annat modersmål I lägst omfattning: åringar Förbättra lokal eller byggnad Att lokalen eller byggnaden är något som ska förbättras föreslår 13%. Denna grupp är består främst av boende i nordöstra stadsdelarna (26%) och i lägst grad av kvinnor (9%) och tillfrågade med annat modersmål (9%). Rymligare, ljusare och finare lokaler är de åsikter som var vanligast. Förbättra lokal eller byggnad: I högst omfattning: boende i nordöstra stadsdelarna I lägst omfattning: tillfrågade med annat modersmål -29-

30 Vad besökarna anser saknas på Stadsbiblioteket 36% av Stadsbibliotekets besökare anger att de saknar något på Stadsbiblioteket. Vad som främst saknas är ett större utbud av böcker (25%) och ett café (23%) (se tabell 8:2). Stadsbibliotekets besökare önskar främst ett större utbud av böcker och ett café på Stadsbiblioteket. Procent Ett större utbud av böcker 25% Café 23% Fler sittplatser* 9% Annat 9% Mer arrangemang 7% Mer ordningsamt 7% Ett större utbud av filmer 5% Utökade öppettider 5% Mer att göra för barn 4% Rymligare lokaler 4% Ta bort avgifter 4% A= 57 Tabell 8:2 Vad saknar du på Stadsbiblioteket? Per Stadsbibliotekets besökare som har angivit något. * Sittplatser av varierat slag: fåtöljer eller läsplatser. Gemensamt är att det ska finnas mer utrymme och de ska vara mer bekväma än i nuläget. Stadsbibliotekets besökare anger också vad som skulle få dem att besöka Stadsbiblioteket oftare. En fjärdedel anger fler arrangemang (se tabell 8:3). Stadsbibliotekets besökare skulle besöka Stadsbiblioteket oftare om där var fler arrangemang. Procent Mer arrangemang 25% Om jag hade mer tid 15% Bättre läge av biblioteket 11% Behov av böcker 10% Mer reklam 8% Studiebehov 8% Ett större utbud av böcker 5% Ett ökat intresse för böcker 5% Annat 5% Café 4% Större bibliotek 3% Större utbud av film/musik 3% A= 79 Tabell 8:3 Vad skulle få dig att besöka Stadsbibliotekets oftare? Per Stadsbibliotekets besökare som har angivit något. -30-

31 Det lokala biblioteket Av det lokala bibliotekets besökare anger 54% vad som skulle få dem att besöka det oftare. Närmare en tredjedel anger ett större utbud av böcker. En femtedel uppger att mera tid skulle få dem att besöka det lokala biblioteket oftare (se tabell 8:4). Det lokala bibliotekets besökare skulle besöka det lokala biblioteket oftare om där fanns ett större utbud av böcker och om man hade mer tid. Procent Ett större utbud av böcker 30% Mer tid 20% Mer arrangemang 13% Annat 8% Ett större utbud av film/musik 5% Utökade öppettider 5% Mer barnanpassat bibliotek 4% Om jag köpte mindre böcker 4% Bättre information om böcker 2% Större intresse av böcker 2% Om det var lugnare och tystare 2% Om biblioteket låg bättre till 2% Om det var lättare att lämna tillbaka böcker 2% A= 126 Tabell 8:4 Vad skulle få dig att besöka det lokala biblioteket oftare? Per det lokala bibliotekets besökare som har angivit något. De besökare som har angivit ett större utbud av böcker önskar främst fler böcker på annat språk. -31-

32 POWERPOINT Tillhörande PowerPoint-bilder till detta kapitel är sidorna Bild 102 Rubrik (Förbättringar av Stadsbiblioteket) Bild 103 ger information om hur många som ger förslag på hur Stadsbiblioteket kan förbättras. Bild 104 ger information om hur många av de som besökt respektive inte besökt Stadsbiblioteket ger förslag på hur Stadsbiblioteket kan förbättras. Bild 105 Tabell över förslag som angetts på hur Stadsbiblioteket kan förbättras. Bild 106 Utdrag ur Vad du än tänker tänk tvärtom. Bild Regnbågsdiagram över vilka som angett de fyra vanligaste förslagen på hur Stadsbiblioteket kan förbättras. Bild 111 Information över vad som framgått i kommentarerna om de vanligaste förslagen på förbättring av Stadsbiblioteket. Bild 112 ger information över hur många av Stadsbibliotekets besökare som saknar något på Stadsbiblioteket. Bild 113 Tabell över vad Stadsbibliotekets besökare saknar på Stadsbiblioteket. Bild 114 ger information över hur många av Stadsbibliotekets besökare som anger vad som skulle få dem att besöka Stadsbiblioteket oftare. Bild 115 Tabell över vad som skulle få Stadsbibliotekets besökare att besöka det oftare. Bild 116 Rubrik (Hur kan det lokala biblioteket förbättras?) Bild 117 ger information om hur många av det lokala bibliotekets besökare som har angett vad som skulle få dem att besöka det oftare. Bild 118 Tabell över vad som skulle få det lokala bibliotekets besökare att besöka det oftare. Bild 119 Information över vad som framgått i kommentarerna om det vanligaste skälet till att besöka det lokala biblioteket oftare. -32-

ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD

ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD December 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad Sammanfattning

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GRs effektstudie 2005 Rapport gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003 Juni 2005 Undersökningen är genomförd av

Läs mer

Splitvision. Rapport Effektstudie gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2003

Splitvision. Rapport Effektstudie gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2003 Rapport Effektstudie gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2003 April 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Vuxenutbildningen i

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2.

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Maj 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska

Läs mer

Splitvision ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD

Splitvision ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD December 2004 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad

Läs mer

UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012. Resultat från telefonintervjuer

UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012. Resultat från telefonintervjuer UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012 Resultat från telefonintervjuer December 2012 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Ung i Ulricehamn, 2007

Ung i Ulricehamn, 2007 Ung i Ulricehamn, 2007 -Resultat från Lupp-undersökningen 2007 Innehåll Förord av förvaltningschef 3 I korta drag 4 Kapitel 1 Inledning 7 Kapitel 2 Beskrivning av situationen 11 Kapitel 3 Fritid 18 Kapitel

Läs mer

EFFEKTSTUDIE 2006. Gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2004

EFFEKTSTUDIE 2006. Gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2004 EFFEKTSTUDIE 2006 Gällande studerande på svenskundervisning för invandrare, hösten 2004 Juni 2006 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad Generella

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Jämlikhet i hälsa och vård på lika villkor

Jämlikhet i hälsa och vård på lika villkor Hälso- och sjukvårdsnämnd nord-östra Göteborg - HSN12 Jämlikhet i hälsa och vård på lika villkor Det är dock möjligt att åstadkomma förändringar, men det kräver att resurserna i högre utsträckning fördelas

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Resultatsammanfattning... 4 2. INLEDNING... 7 2.1

Läs mer

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Mars 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Resultat

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

Totalt intervjuades 320 personer. Ingen statistik fördes på svarsbortfallet men få besökare tackade nej till en intervju.

Totalt intervjuades 320 personer. Ingen statistik fördes på svarsbortfallet men få besökare tackade nej till en intervju. Besökarnas profil och upplevelse av Bazaren 2016 2 Innehåll Besökarnas profil och upplevelse av Bazaren 2016...1 Inledning...3 Metod...4 Population...4 Datainsamling och urval...4 Frågeformulär och databearbetning...4

Läs mer

RAPPORT AVSEENDE KUNDUNDERSÖKNING MICRODATA 2006-06-22

RAPPORT AVSEENDE KUNDUNDERSÖKNING MICRODATA 2006-06-22 RAPPORT AVSEENDE KUNDUNDERSÖKNING MICRODATA 26-6-22 Sammanfattning För att öka företagets lönsamhet önskar MicroData få en högre andel aktiva kunder genom att stärka sina långsiktiga relationer till dessa.

Läs mer

Rapport Färgelanda Bibliotek. Ej Besökare

Rapport Färgelanda Bibliotek. Ej Besökare Rapport Färgelanda Bibliotek Ej Besökare 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE PUNKTER ÖVER VAD BIBLIOTEKET KAN GÖRA FÖR ATT LOCKA FLER BESÖKARE.... 4 SAMMANFATTANDE PUNKTER ÖVER VAD BIBLIOTEKET KAN GÖRA

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Effekter av vuxenutbildning, 2009

Effekter av vuxenutbildning, 2009 Effekter av vuxenutbildning, 2009 Juni 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad Effekter av vuxenutbildning i Stockholm 2009, Innehållsförteckning

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2004 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan Attityder, tillgång och användning IT i skolan 1 Förord 4 Bakgrund 5 2 Undersökningens resultat... 5 Presentation

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Februari 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning

Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning Inventering av registrerade föreningar Fritidsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 211-4-5 1.3 Thomas Sterner (Gustaf Johansson/David Nilsson) Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

Attityder till framtidens boende

Attityder till framtidens boende Attityder till framtidens boende Undersökning bland svenska folket om kommande boendeformer Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar.

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. 1 Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Fyra hälsoutmaningar i Nacka

Fyra hälsoutmaningar i Nacka Fyra hälsoutmaningar i Nacka - 1 Bakgrund 2012 är den fjärde folkhälsorapporten i ordningen. Rapporten syfte är att ge en indikation på hälsoutvecklingen hos Nackas befolkning och är tänkt att utgöra en

Läs mer

Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010

Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010 Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010 Bakgrund I början av 2010 tog Gatukontorets projektgrupp i samarbete med kulturgeograf Susan Bolgar fram en enkät om Gyllins naturpark.

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2009 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Metod... 3 Redovisningen... 3 Antal svar... 4 Förhållandet mellan orterna... 4 Användarkategorier...

Läs mer

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015 Om vikten av ljus under vintern Elmätaren nr 10, december 2015 Om undersökningen Detta är den tionde i raden av Ladda Sveriges återkommande index, kallat Elmätaren. 1 Den kvantitativa undersökningen har

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Pensionsbarometern Januari-februari 2005

Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Projektnummer 1513219 2005-02-14 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

Göteborg stad för studenter

Göteborg stad för studenter Göteborg stad för studenter Göteborg & Co Näringslivsgruppen i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet och Göteborgs Förenade Studentkårer HUI Research AB, Yulia Rokotova och Åsa

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna?

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? FORSKNINGSRAPPORT Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? Maria Ek Styvén Åsa Wallström Anne Engström Esmail Salehi-Sangari Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010 1 Konsumentvägledning Nöjd kund-undersökning 2010 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se www.radron.se 2 3 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 driver KonsumentCentrum

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN BAZAREN 2014 UTVÄRDERING BLAND BESÖKARE PÅ BAZAREN 2014 RAPPORT P1324 VINTERN 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp...

Läs mer

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan GALLUP SVERIGE KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan Lärare och elever Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 5 2. METOD... 6 2.1 URVAL...6

Läs mer

KA RKUNSKAP. Vad vet samhällsvetarna om sin kår? Julius Schmidt, Hannes Jägerstedt, Hanna Johansson, Miro Beríc STAA31 HT14

KA RKUNSKAP. Vad vet samhällsvetarna om sin kår? Julius Schmidt, Hannes Jägerstedt, Hanna Johansson, Miro Beríc STAA31 HT14 KA RKUNSKAP Julius Schmidt, Hannes Jägerstedt, Hanna Johansson, Miro Beríc Vad vet samhällsvetarna om sin kår? STAA31 HT14 Handledare: Peter Gustafsson Ekonomihögskolan, Statistiska institutionen Innehållsförteckning

Läs mer

Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg

Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg - Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg Institutet för kvalitetsindikatorer Välkommen att använda Indikators webbverktyg Institutet för kvalitetsindikatorer i Göteborg

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN Josefine Sternvik 2003 Dagspressens annonsmarknad Annonserna

Läs mer

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013.

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån

Läs mer

Analys av kompetensutvecklingen

Analys av kompetensutvecklingen Analys av kompetensutvecklingen inom landsbygdsprogrammet - Fördjupning av rapport 1:3 Efter rådgivning menar cirka procent att de har förändrat sitt arbetssätt oberoende av om det var en konsult eller

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Bilaga 1 Checklista för förberedelser

Bilaga 1 Checklista för förberedelser Bilaga 1 Checklista för förberedelser Har valberedningen fått ta del av verksamhetens: JA NEJ Värderingar Vad styrelsen vill uppnå under mandatperioden; affärsidé, visioner och mål Hur styrelsen förväntas

Läs mer

Tolvan öppenvård förändring i försörjning och andra faktorer efter behandling, 2007 april 2009

Tolvan öppenvård förändring i försörjning och andra faktorer efter behandling, 2007 april 2009 Karl Martin Sjöstrand 2009-06-14 Tolvan öppenvård förändring i försörjning och andra faktorer efter behandling, 2007 april 2009 Målgruppen för Tolvan öppenvård är personer som fyllt 20 år med beroende/missbruksproblem

Läs mer

Antagningen till polisutbildningen

Antagningen till polisutbildningen Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv Februari 2008 www.polisen.se Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Februari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska rådet

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Barnverksamhet på folkbiblioteken i Örebro län

Barnverksamhet på folkbiblioteken i Örebro län Rapport Datum: 2015-11-22 Författare: Lena Adem Barnverksamhet på folkbiblioteken i Örebro län Regionbiblioteket Örebro län 2015 Hallsbergs kommun, foto Björn Olsson Barnverksamhet på folkbiblioteken i

Läs mer

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov Gårdsten Stampen B Stampen C Stampen A Bagaregården Björkekärr Långgatorna D Långgatorna A Långgatorna C Långgatorna B Johanneberg 5 % ledigt boende dag boende natt besök 1

Läs mer

Bilden av Lidingö. Rapport från attitydundersökning, november 2004

Bilden av Lidingö. Rapport från attitydundersökning, november 2004 Bilden av Lidingö Rapport från attitydundersökning, november 24 Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Syfte 3 3. Metod och urval 4 4. Vem har svarat 5 5. Resultat 6 6. Slutsatser 16 För frågor angående

Läs mer

Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten

Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten Resultat från en riksomfattande undersökning vintern 2001 RSV Rapport 2002:16 2 Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet

Läs mer

Statistik för Brandingenjörer. Laboration 1

Statistik för Brandingenjörer. Laboration 1 LUNDS UNIVERSITET 1(6) STATISTISKA INSTITUTIONEN Statistik för Brandingenjörer Laboration 1 Beskrivande statistik VT 2012 2 En marknadsundersökning Bakgrund Uppgiften kommer att omfatta en del av en marknadsundersökning

Läs mer

Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 2006.

Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 2006. Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 26. Enkäten delades ut i två versioner, en pappersform och en webform. Skillnaden mellan de olika versionerna var att kurserna fick

Läs mer

Rapport. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Rapport. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsoutskottet

Läs mer

En rapport om villkor för bemannings anställda

En rapport om villkor för bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se maj 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Är framtiden vår? En rapport om villkor för bemannings anställda på en Kartläggning bland Linné studenter i Kalmar

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet

SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö -Förväntningar, erfarenheter, attityder, spelande och spelproblem före etableringen

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 39 37,1 B. Kvinna 66 62,9 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 10 9,5 B. 26 45 år 32 30,5 C. 46 65 år 34 32,4 D. äldre än 65 29 27,6 Tid för mitt besök

Läs mer

Statistik RAPPORT. Bodil Mortensson Lena Otterskog Gunnel W ahlstedt. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling

Statistik RAPPORT. Bodil Mortensson Lena Otterskog Gunnel W ahlstedt. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling Statistik RAPPORT. AVDELNINGEN ENVIRONMENT FÖR AND MILJÖ- REGIONAL OCH STATISTICS REGIONALSTATISTIK Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling Bodil Mortensson Lena

Läs mer

S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 2011-01- 0 1 2011-08- 31

S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 2011-01- 0 1 2011-08- 31 Delårsbokslut 211-8-31 1 S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 211-1- 1 211-8- 31 HANDLÄGGARTEAMEN VID AF ANGERED OCH AF GAMLESTADEN Deltagarflöde s start nya avslutade s slut

Läs mer

Hela staden socialt hållbar

Hela staden socialt hållbar Hela staden socialt hållbar Social resursnämnd är processägare för mål som följer med från 2014 Öka förutsättningarna till goda livschanser och därmed utjämna dagens skillnader. Göteborgarnas hälsa ska

Läs mer

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor. Attraktionsindex Sölvesborg Dokumenttyp: Slutrapport Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.se Datum: 29 april, 2010 Innehåll Information

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

Attitydundersökning: Norrmän och skidsemester

Attitydundersökning: Norrmän och skidsemester Attitydundersökning: Norrmän och skidsemester HUI Research på uppdrag av SkiStar April 2013 Författare: Karin Olsson Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt: Metod Semestervanor Skidintresserade

Läs mer

Konsumenten på apoteksmarknaden

Konsumenten på apoteksmarknaden Rapport 2009:15 Konsumenten på apoteksmarknaden - Viktiga aspekter vid köp av läkemedel 2 Konsumenten på apoteksmarknaden Viktiga aspekter vid köp av läkemedel Rapport 2009:15 Konsumentverkets kontaktpersoner:

Läs mer

Stadskontoret. Ung i Malmö. Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir. Stadskontoret.

Stadskontoret. Ung i Malmö. Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir. Stadskontoret. Stadskontoret Ung i Malmö Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir Stadskontoret Malmö Stad 2 FÖRORD Ungdomars delaktighet, engagemang och inflytande i

Läs mer

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL. 25 september 2 oktober 2014. Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel.

SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL. 25 september 2 oktober 2014. Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel. SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL 25 september 2 oktober 2014 Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel Metod: E-enkät 1 67 av 158 har svarat, 42,4% svarsfrekvens 2 har påbörjat enkäten men

Läs mer

Det gäller att kunna en hel del Om lärarstudenternas förväntningar på digital kompetens och digitala medier i utbildningen - Daniel Larsson -

Det gäller att kunna en hel del Om lärarstudenternas förväntningar på digital kompetens och digitala medier i utbildningen - Daniel Larsson - Ung Kommunikation Hösten 27 Det gäller att kunna en hel del Om lärarstudenternas förväntningar på digital kompetens och digitala medier i utbildningen - Daniel Larsson - 1 Innehållsförteckning 1. Inledning......

Läs mer

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Folkhälsoskrift 2013:1 Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Uppföljningsrapport Leva med barn & Små och stora steg.docx

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner

Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner Julia Lööf Ekström Inledning I och med det nya EU-direktivet om offentlig upphandling (publicerat mars 2014) vill Fairtrade Sverige

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport Rapport Nöjd Studentindex 2012 Upprättad av: Version: Carina Wikstrand 1,0 Dnr Datum MIUN 2007/525 2012-09-27 Rapport Nöjd Studentindex 2012 1 INLEDNING 2 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 1.2 METOD 2 1.2.1 FRÅGOR

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Manpower Work Life Drömjobbet 2016

Manpower Work Life Drömjobbet 2016 Manpower Worklife Life Rapport 2016 Manpower Work Life Drömjobbet 2016 Vilket är svenskarnas drömjobb? Det är en fråga som Manpower ställt till svenskarna sedan 2008 i Sveriges största arbetslivspanel

Läs mer