Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning"

Transkript

1 Inventering av registrerade föreningar Fritidsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Thomas Sterner (Gustaf Johansson/David Nilsson) Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

2 Sammanfattning Syftet med denna inventering är att utöka förståelsen av Malmös föreningsliv. Detta har gjorts genom att kartlägga de cirka 5 föreningar som finns registrerade hos Malmö stads fritidsförvaltning. Informationen som kartläggningen baseras på är hämtad dels från förvaltningens arkiv, dels direkt från föreningarna. Eftersom föreningarnas svarsfrekvens inte är hundraprocentig förekommer ett visst bortfall. Inventeringen visar att en klar majoritet av föreningarnas utförda aktivitetstimmar genomförs av idrottsföreningar. Kultur-, invandrar-, hobbysamt frilufsföreningar är de typer av föreningar som kommer närmast efter. Fördelningen av förvaltningens bidrag i förhållande till föreningstyp stämmer i stora drag överrens med hur aktiva föreningarna är, även om vissa avvikelser förekommer. Fördelningen av bidragen stämmer väl överrens med i vilken stadsdel aktiviteten utförs i, med undantag att de föreningar som utför aktiviteter i Husie får förhållandevis lite bidrag, medan omvänt förhållande råder för de föreningar som utför verksamhet i Södra Innerstaden. Fördelningen av förvaltningens bidrag stämmer väl överrens med var de registrerade föreningarnas medlemmar bor. Inventeringen visar också att de medlemmar som är under 25 genererar betydligt mer bidrag än de som är äldre än 25, vilke tär logiskt med hänsyn till bidragsbestämmerlserna. Slutligen visar undersökningen att män upp till 25 år får en något större del av aktivitetsbidraget än vad deras medlemsantal motsvarar, samtidigt som kvinnor över 65 år får en något större del av Aktivitetsbidraget för äldre än vad deras medlemsantal motsvarar. Det framtagna materialet kan användas som referensmaterial i framtida undersökningar och som underlag vid framtida frågeställningar kring fördelning av förvaltningens bidrag. Nästa gång en liknande undersökning genomförs kommer det förhoppningsvis vara lättare att samla in information eftersom både förvaltningen och föreningarna då är mer förberedda. 2 Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Metod Bortfall Resultat Beskrivning av SCB:s kategorisering Fördelning av förvaltningens bidrag Bidrag i förhållande till aktivitetstimmar uppdelat på SCB:s kategorisering av föreningar Bidrag i förhållande till aktivitetstimmar uppdelat på var verksamheten äger rum Bidrag i förhållande till var föreningarnas medlemmar bor Bidrag i förhållande till ålder- och genusperspektiv Bidrag i förhållande till omsättning och anställningar Kommentar kring föreningarnas resultat- och balansräkningar Avslutning Sammanfattning Slutord Användning av framtaget material Tankar inför framtiden Bilaga 1 Bilaga 2 3 Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

4 1. Inledning Under juli månad 21 inleddes arbetet med en inventering, som fritidsförvaltningens föreningsavdelning beslutade skulle göras, över de cirka 5 föreningar som finns registrerade i förvaltningens register. Syftet med denna undersökning var att kartlägga och utöka fritidsförvaltningens förståelse av föreningslivet i Malmö stad. Denna undersökning skulle huvudsakligen vara baserad på Statistiska Centralbyråns (SCB) katalogisering av föreningslivet i Sverige. Denna katalogisering är baserad på fem huvudsakliga verksamhetsområden; Politiska föreningar, Intresseföreningar, Solidaritetsföreningar, Religiösa föreningar samt Livsstilsföreningar. Dessa kategorier har i sin tur undergrupper som kommer redovisas längre fram i rapporten, i samband med presentation av resultaten. Ytterligare uppgifter som skulle inkluderas i undersökningen var hur medlemsantal och aktiviteter skiljer sig inom de olika verksamhetsområdena. Denna uppgift skulle tas fram för att fritidsförvaltningen skulle ha möjlighet att jämföra denna uppgift med malmöbornas behov och önskemål. I inventeringen skulle det framgå hur resurserna fördelas mellan de olika verksamhetsområdena. När de kom till målgrupperna involverade i undersökningen skulle detta vara främst ungdomar 4-25 år, funktionsnedsatta och personer över 65 år, men även ett element som skulle inkluderas i undersökningen var den åldersgrupp som oftast lämnas utanför bidragsgivningen, nämligen år. Slutligen skulle kartläggningen av föreningarna visa om det föreligger strukturella eller på annat sätt återkommande brister vad gäller föreningars uppfyllande och efterlevande av gällande bidragsregler. 2. Metod När det kommer till genomförandet kan arbetet kring inventeringen kännetecknas av fem olika faser; planering av inventeringens utförande, insamling av information i förvaltningens arkiv, mail till föreningarna angående ytterligare uppgifter, samtal till de föreningar som inte svarat i andra fasen samt sammanställning av det insamlade materialet. Hur vi skulle lägga upp inventeringen planerade vi i den första fasen, i vilken det ingick noga överväganden av avgränsningar i inventeringen. Den andra fasen innebar insamling av den information som fritidsförvaltningens arkiv kunde bidra med, här kunde vi hitta en stor del av de uppgifter som behövdes för att genomföra inventeringen. I inventeringens tredje fas mailade vi till föreningarnas kontaktpersoner och frågade efter dels ett utdrag ur deras medlemsregister, mer specifikt post- och personnummer, och dels efter en uppskattning på antalet timmar deras malmömedlemmar var aktiva inom föreningen under 29 i Malmö. På dessa mail svarade ungefär en tredjedel av föreningarna. I den fjärde fasen av inventeringen ringde vi till representanter från de föreningarna som inte hade svarat på mailen. Vi ringde vid minst två olika tillfällen, i första hand till de nummer som respektive förening har lämnat till förvaltningen. Den insamlade informationen behandlade vi sedan i ett excel-dokument för att få fram bland annat i vilka stadsdelar som de enskilda föreningarnas medlemmar bor, en indelning i ålderkategorier och hur aktiva 4 Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

5 föreningarnas medlemmar är utöver de bidragsberättigade aktiviteterna. I den femte fasen av inventeringen sammanställde vi all information som vi fått in från föreningarna. Genom att skicka tillbaka de excel-filer där föreningarnas medlemmar har blivit fördelade i de olika stadsdelarna i Malmö stad avslutas denna fas. Cirka 25 föreningar har hjälpt till med att göra en uppskattning på antalet timmar deras malmömedlemmar var aktiva inom föreningen under 29 i Malmö. I övriga fall har vi själva gjort en uppskattning baserat på verksamhetsberättelser, veckoscheman, hemsidor, antalet aktiviteter som har skickats in i samband med ansökan om aktivitetsbidrag, medlemsantal samt övriga dokument i förvaltningens arkiv. Ett flertal föreningar har poängterat att deras uppskattningar inte är exakta, vilket inte heller våra är. 3. Bortfall Som tidigare nämnts har vi under inventeringens gång gjort vissa överväganden för att underlätta processen, ett sådant var när det kom till verksamheterna och verksamhetsplatserna hos föreningarna. Där beslutades att om en del utav en förenings verksamhet uppgick till minst 65 % av föreningens totala verksamhet skulle hela föreningen kategoriseras till denna verksamhet. I övriga fall har föreningens aktiviteter delats upp i olika verksamheter. Samma tillvägagångssätt har använts när det gäller föreningens verksamhetsplats. Detta har gjort att mindre verksamheter och verksamhetsplatser hos vissa föreningar har blivit bortprioriterade under inventeringens gång. Detta övervägande gjordes för att få fram relevant information samt för att underlätta inventeringens utförande. Under undersökningen har en del av problematiken legat kring avgränsningen under inventeringens tredje fas, dvs. insamlingen av medlemsregister och uppskattningen av antalet genomförda aktiviteter. När det gäller denna del beslutades att de föreningar som av förvaltningen betraktas som organisationer samt de föreningar som registrerades under 21 skulle bortprioriteras. Sammanlagt fick vi in uppgifter från 77 procent av medlemmarna i de 421 föreningar som återstod efter denna bortprioritering. Vi har inte tittat närmare på funktionsnedsatta, eftersom det är svårt att få en överblick över vilka medlemmar som ingår i denna kategori. Ett annat bortfall under inventeringens gång var genusperspektivet kopplat till medlemmarnas stadsdelar. Vid insamlingen av post- och personnummer valde en majoritet av föreningarna att lämna in födelsedata istället för personnummer av diverse anledningar. För att få en bild över könsfördelningen hos föreningarna beslutade vi oss därför för att använda de uppgifter om medlemsantal och genus som föreningarna årligen rapporterar in till förvaltningen. Vid omvandlingen av insamlade postnummer till stadsdelstillhörighet förekommer ett visst bortfall eftersom 2,3 % av Malmö stads adresser har plockats bort då adressernas postnummer tillhör flera stadsdelar. Av adresserna i Centrum är därför 3 % bortplockade, Fosie,6 %, Husie,5 %, Hyllie 4,3 %, Kirseberg %, Limhamn-Bunkeflo 3,3 %, Oxie %, Rosengård 4,1 %, Södra Innerstaden 4,2 %, Västra Innerstaden 3 %. 5 Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

6 4. Resultat 4.1 Beskrivning av SCB:s kategorisering och uppdelning per stadsdel Samtliga registrerade föreningar hos fritidsförvaltningen har kategoriserats utefter den indelning som görs av SCB i Rapport nr 98 "Föreningslivet i Sverige", vilken utgavs 23. De fem verksamhetsområdena, inklusive undergrupper och antal registrerade föreningar hos förvaltningen som tillhör respektive kategori tydliggörs i tabellen nedan. Verksamhetsområden Undergrupper Antal föreningar Politiska föreningar Politiska partier 13 Politiska föreningar Lokala aktionsgrupper 1 Politiska föreningar Miljöorganisationer 14 Intresseföreningar Fackliga föreningar Intresseföreningar Föreningar för boende 2 Intresseföreningar Kvinnoföreningar 1 Intresseföreningar Invandrarföreningar 53 Intresseföreningar Föräldraföreningar 1 Intresseföreningar Handikapp- eller patientföreningar 24 Intresseföreningar Pensionärsföreningar 14 Intresseföreningar Nykterhetsföreningar 4 Intresseföreningar Aktieägarföreningar Intresseföreningar Konsumentkooperativ 18 Solidaritetsföreningar Humanitära hjälpföreningar 7 Solidaritetsföreningar Fredsföreningar Solidaritetsföreningar Grupper för internationella frågor 2 9 Religiösa föreningar Grupper inom svenska kyrkan Religiösa föreningar Frireligiösa samfund 7 Religiösa föreningar Andra religiösa samfund 5 12 Livsstilsföreningar Kulturföreningar 61 Livsstilsföreningar Idrottsföreningar 228 Livsstilsföreningar Frilufsföreningar 28 Livsstilsföreningar Motorföreningar 8 Livsstilsföreningar Hobbyföreningar 27 Livsstilsföreningar Frivilliga försvarsföreningar 3 Livsstilsföreningar Ordenssällskap Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

7 Fördelningen av föreningarna per stadsdel visas i nedanstående diagram 1. I diagrammet är endast livsstilsföreningar och intresseorganisationer medtagna då de är de storsta föreningskategorierna. Uppgifterna bygger på var föreningen har sin huvudsakliga verksamhetsplats. Totalt sett finns flest livsstilsföreningar i stadsdel Hyllie i vilken bland annat stadionområdet och flera andra idrottsanläggningar ligger. Även i Södra Innerstaden och Centrum har många föreningar sin huvudsakliga verksamhetsplats. Diagram1 Antal föreningar per stadsdel, baserat på huvudsaklig verksamhetsplats 29, Malmö (intresseorganisationer och livsstilsföreningar) Västra Innerstaden Södra Innerstaden Rosengård Oxie Limhamn Bunkeflo kirseberg Hyllie Husie Fosie Centrum totalt livsstil intresse I diagram 2 redogörs för var medlemmarna i de kartlagda föreningarna har sin hemvist/boende uppdelat på intresseorganisationer och livsstilsföreningar. De allra flesta medlemmarna i de kartlagda föreningarna bor i Limhamn Bunkeflo. Troligtvis beror utfallet till viss del på att många medlemmar från denna stadsel är med i många föreningar. Flest personer som är med i intresseorganisationer bor i Hyllie, Fosie och Rosengård. 7 Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

8 Diagram 2 Medlemmars stadsdelstillhörighet i föreningar i Malmö 29 Livsstilsförening Intresseorganisation Västra Innerstaden Södra Innerstaden Rosengård Oxie Limhamn Bunkeflo kirseberg Hyllie Husie Fosie Centrum I diagram 3 redovisas andelen medlemmar mellan 4 25 år i föreningarna i de olika stadsdelarna. Högst andel medlemmar finns i föreningarna i Södra Innerstaden och Hyllie, tätt följt av Västra Innerstaden och Limhamn Bunkeflo. Diagram 3 Andel medlemmar (%) 4-25 år i föreningar per stadsdel 29, Malmö Västra Innerstaden Södra Innerstaden Rosengård Oxie Limhamn Bunkeflo kirseberg Hyllie Husie Fosie Centrum Medlemmar 4-25 år 8 Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

9 4.2 Fördelning av förvaltningens bidrag I Diagram 1-9 redovisas förvaltningens utbetalda bidrag under ett år i förhållande till en rad olika uppgifter. Siffrorna för förvaltningens bidrag gäller för år 29, med undantag av Grundbidrag samt Grundbidrag verksamhet för äldre som baseras på de bidrag som betalades ut under 21. Detta gör de eftersom dessa bidrag bygger på antalet aktiva medlemmar föreningarna hade under 29. Siffrorna bakom staplarna för aktivitetstimmar är som nämnts i metoddelen ungefärliga. I samtliga diagram i denna del redovisas resultaten procentuellt för att de insamlade uppgifterna ska kunna jämföras mot varandra. I tabellerna som finns bifogade i Bilaga 1 går det att se vilka siffror som ligger bakom staplarna i diagrammen Bidrag i förhållande till aktivitetstimmar och aktivitetsbidrag uppdelat på SCB:s kategorisering av föreningar De två följande diagrammen visar hur föreningarnas uppskattade antal aktivitetstimmar förhåller sig till dels fördelningen av förvaltningens totalt utbetalade bidrag och dels till fördelningen av aktivitetsbidraget. Föreningarna är uppdelade efter de verksamhetsområden (Diagram 4) samt undergrupper (Diagram 5) som SCB använder sig av. När det kommer till definitionen av vad en aktivitetstimme är så har vi under inventeringens framskridande valt att se denna i form av hur aktiva föreningens samtliga medlemmar totalt är i timmar. Det ger en beskrivning om en förenings totala verksamhet. Begreppet aktivitetstimme som vi använder oss av här skiljer sig från de bidragsberättigande aktiviteter som ligger till grund för aktivitetsbidraget. I fritidsförvaltningens föreningshandbok förklaras bidragsberättigande aktiviteter som en ledarledd gruppverksamhet där minst fem medlemmar är aktiva under minst 6 minuter. Den röda stapeln (den översta) i diagrammen visar den procentuella fördelningen av de uppskattade antal timmar som föreningarnas samtliga medlemmar var aktiva under 29. Här ingår inte de föreningar som av förvaltningen klassas som organisationer. Den blåa stapeln visar fördelningen av samtliga bidrag som under året betalades ut av förvaltningen. I den gröna stapeln ingår samtliga aktivitetsbidrag, dvs. även "Aktivitetsbidrag - verksamhet för äldre". I diagram 4 kan vi se att klart mest aktivitet sker hos föreningar som tillhör verksamhetsområdet Livsstilsföreningar och det är också denna kategori som får mest bidrag. Fördelningen av bidragen stämmer i stora drag överens med hur mycket aktivitet som genomförs per verksamhetsområde. Det som skiljer är att de religiösa föreningarna förhållandevis får mindre bidrag till förmån för livsstilsföreningar. 9 Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

10 Diagram 4 I diagram 5 bekräftas bilden från föregående diagram, dvs. att de föreningar som är klart mest aktiva är föreningarna som tillhör undergrupperna till verksamhetsområdet Livsstilsföreningar. På denna nivå är det större skillnader i förhållandet mellan uppskattat antal aktivitetstimmar och utbetalat bidrag inom de olika grupperna. Föreningarna som tillhör undergruppen Andra religiösa samfund samt Hobbyföreningar genomför en högre andel av de sammanlagda aktiviteterna än vad deras andel av bidragen motsvarar. Detta till förmån för Kultur-, Idrotts- samt Frilufsföreningar. En anledning till att Idrotts- och Pensionärsföreningar får större del av aktivitetsbidraget än vad deras del av de aktiva timmarna motsvarar är att aktivitetsbidraget riktar in sig mot ledarledd gruppverksamhet samt att Pensionärsföreningar naturligt nog är överrepresenterade i "Aktivitetsbidrag - verksamhet för äldre". 1 Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

11 Diagram 5 Som konstaterats är de mest aktiva föreningarna de som tillhör undergrupperna till verksamhetsområdet livsstilsföreningar. I denna kategori är det dock stora skillnader i förhållandet mellan antal medlemmar och utbetalat bidrag, totalt och i aktivitetsbidrag inom de olika grupperna. I diagram 6 11 Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

12 framgår att drottsföreningarna får klart störst del av aktivitetsbidraget (77 % av det totala aktivitetsbidraget) och det totala bidragsbeloppet (66 % av det totala bidragsbeloppet) men har bara 44 % av det totala antalet medlemmar. Kulturföreningarna har en större andel medlemmar än vad de får av aktivitetsbidraget. En anledning till att pensionärsföreningar får större del av aktivitetsbidraget än vad deras del av de aktiva timmarna motsvarar är att pensionärsföreningar naturligt nog är överrepresenterade i "Aktivitetsbidrag - verksamhet för äldre". Diagram 6 Bidragsberättigade medlemmar och bidrag per föreningstyp 29 Frivilliga försvarsföreningar Hobbyföreningar Motorföreningar Frilufsföreningar Idrottsföreningar Kulturföreningar Andra religiösa samfund Frireligiösa samfund Grupper för internationella frågor Humanitära hjälpföreningar HANDIKAPP TOTALT Nykterhetsföreningar Pensionärsföreningar Handikapp- eller patientföreningar Föräldraföreningar Invandrarföreningar Kvinnoföreningar Föreningar för boende 1 5, , Lokala aktionsgrupper Politiska partier Bidrag % Aktivitetsbidrag % Bidragsberättigade medlemmar % Not. Handikapp totalt avser all form av verksamhet för funktionsnedsatta. 12 Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

13 4.2.2 Bidrag i förhållande till aktivitetstimmar uppdelat på var verksamheten äger rum Diagram 7 visar fördelningen av förvaltningens totalt utbetalade bidrag samt fördelningen av aktivitetsbidraget i förhållande till föreningarnas uppskattade antal aktivitetstimmar i de olika stadsdelarna i Malmö stad. Genom att titta på diagrammet kan vi se att den stadsdel vars föreningar är mest aktiva är Husie, dock får denna stadsdel i förhållande till uppskattade aktivitetstimmar lite bidrag. Den stadsdel som får mest bidrag är Södra Innerstaden, som i förhållande till hur mycket aktivitet som sker i denna stadsdel får relativt mycket bidrag. Diagram Bidrag i förhållande till var föreningarnas medlemmar bor I Diagram 8 kan vi se hur förvaltningens totalt utbetalade bidrag samt aktivitetsbidraget fördelas i förhållande till var de registrerade föreningarnas medlemmar bor i Malmö stad. Antalet medlemmar per stadsdel är baserat på de medlemsregister som har samlats in från föreningarna. Cirka 77 % av de registrerade föreningarnas medlemmar ingår därmed i denna statistik. Dessa siffror jämförs med de bidrag som har betalats ut till de föreningar som dessa medlemmar representerar. Detta gör att en förhållandevis låg andel (59 %) av de totala bidragen ingår i Diagram Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

14 Genom att titta på diagrammet går det att se att fördelningen av de utbetalda bidragen överlag stämmer väl överrens med var föreningarnas medlemmar bor. Viktigt att nämna i samband med detta diagram är att 16 procent av föreningarnas medlemmar hamnade i kategorin Bortfall. De som hamnar i denna kategori är medlemmar vars postnummer anger att de bor utanför Malmö, medlemmar som har angivit ett felaktigt postnummer samt medlemmar vars postnummer inte har blivit indelat i en specifik stadsdel eftersom det tillhör flera av Malmös stadsdelar. Diagram 8 Aktivtetsbidrag, totalt bidrag och antal medlemmar 4-25 år per stadsdel 29 Västra Innerstaden Södra Innerstaden Rosengård Oxie Limhamn Bunkeflo kirseberg Hyllie Husie Fosie Centrum Aktivitesbidrag% Totalt bidrag % Medlemmar 4-25 år Ålders- och genusperspektiv I diagram 9-11 ingår medlemmar från de föreningar som till fritidsförvaltningen har angivit ålder samt kön på sina medlemmar. De föreningar som av förvaltningen klassas som organisationer ingår inte i diagrammen. Diagram 9 visar ett ålders- och genusperspektiv på fördelningen av föreningarnas medlemmar. Föreningarnas medlemmar är uppdelade i sex olika kategorier. Diagrammet visar hur stor del av föreningarnas medlemmar (av de som är minst fyra år fyllda) som tillhör de olika kategorierna. I diagrammet framgår också hur stor del av Malmös invånare (av de som är minst fyra år fyllda) som tillhör de olika kategorierna. Enligt diagrammet framgår att malmöbor mellan 4-25 år mer frekvent är medlem i en förening än i förhållande till hur många de är av den totala befolkningen. Noterbart är även att andelen medlemmar som är år i föreningarna är ca 4 % av det totala antalet medlemmar. Föreningarna har något fler medlemmar som är män än 14 Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

15 kvinnor. Män mellan 4-25 år är mer frekvent medlemmar i föreningar än hurmånga de är av andelen invånare. Diagram 9 Invånare och medlemmar per åldersgrupper, föreningar i Malmö 29 (%) Invånare Medlemmar år kvinnor 4-25 år män år kvinnor år män 65- kvinnor 65- män Diagram 1 visar hur stor del av föreningarnas 4-25 åringar som är kvinnor respektive män. Detta ställs i förhållande till hur aktivitetsbidraget fördelas utefter könsfördelningen. I diagrammet framgår också könsfördelningen när det gäller de invånare i Malmö som är 4-25 år. Diagrammet visar att de unga manliga medlemmarna får en större del av aktivitetsbidraget än vad deras andel av medlemsantalet motsvarar. Diagram 1 Diagram 11 visar könsfördelningen på föreningarnas äldsta medlemmar. Detta sätts i relation till hur aktivitetsbidraget för äldre fördelas. I diagrammet 15 Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

16 framgår även hur stor del av Malmös äldsta invånare som är kvinnor respektive män. Ur diagrammet går det att utläsa att de äldre kvinnorna får en något större andel av aktivitetsbidraget för äldre än vad medlemsantalet motsvarar. Diagram Bidrag i förhållande till omsättning och anställningar Diagram 12 och 13 visar hur fördelningen av förvaltningens totalt utbetalda bidrag samt lönebidrag+konsulentbidrag förhåller sig i relation till antal anställningar inom föreningarna med stöd från förvaltningen samt föreningarnas omsättning. I Diagram 12 är detta uppdelat per verksamhetsområde, medan Diagram 13 är uppdelat per undergrupp. Efter att ha tagit bort de föreningar som av förvaltningen klassas som organisationer, samt de föreningar som under 21 blivit registrerade hos förvaltningen återstår 421 föreningar. Utav dessa ingår 389 i statistiken över omsättning. Övriga har vi inte kunnat tas med i denna statistik eftersom aktuell resultaträkning av olika anledningar saknas hos förvaltningen. Av de föreningar som har brutet räkenskapsår har vi i första hand använt oss av resultaträkning från 29/21 och i andra hand från 28/29. Diagram Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

17 17 Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

18 Diagram Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

19 4.3 Kommentar kring föreningarnas resultat- och balansräkningar Antalet föreningar som var registrerade hos förvaltningen i början av september 21 som också var registrerade året innan uppgår till 477 stycken. Utav dessa fanns cirka 25 föreningars årsredovisningar från 29 (alternativt 9/1 eller 8/9) inte att tillgå hos förvaltningen när denna undersökning genomfördes, främst eftersom föreningarna inte hade skickat in den senaste årsredovisningen. I knappt 15 av de årsredovisningar som fanns att tillgå skiljer sig siffrorna för tillgångar respektive eget kapital/skulder i föreningarnas balansräkningar, i många fall dock väldigt lite. Drygt 2 andra föreningar har lämnat in preliminära balansräkningar/resultaträkningar. I ytterligare drygt 35 av föreningarnas årsredovisningar framgår föreningens omsättning men det saknas balansräkning. Två andra årsredovisningar innehåller balansräkning men ingen resultaträkning. Utöver tidigare nämnda föreningar bedöms drygt 55 föreningars balansräkningar/resultaträkningar vara utformade på ett icke standardmässigt sätt. Exempel på typer av balansräkningar som har bedömts som icke standardmässiga är sådana som inte är uppdelade i tillgångar och eget kapital/skulder, sådana där tillgångarna är ospecificerade samt sådana där de ekonomiska begreppen används på ett felaktigt eller otydligt sätt. I diagram 15 är 16 enskilda föreningar uppdelade utefter verksamhetsområde och ovan nämnda genomgång. Diagram Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

20 5. Avslutning 5.1 Sammanfattning Efter att ha kategoriserat alla föreningar registrerade hos fritidsförvaltningen under 29/21, enligt SCB:s kategorisering av föreningar, går det att konstatera att det största verksamhetsområdet är Livsstilsföreningar, som av de 498 registrerade föreningar representerar 355. Den undergrupp som klart dominerar hos Livsstilsföreningar är Idrottsföreningar, både sett till antalet föreningar och antal medlemmar. Genom att analysera förvaltningens utbetalda bidrag i förhållande till uppskattat antal aktivitetstimmar är det uppenbart att Livsstilsföreningar är det verksamhetsområde som fick mest bidrag under 29 av fritidsförvaltningen. Andelen aktivitetstimmar i förhållande till bidrag stämmer väl överrens i de olika verksamhetsområdena. Livsstilsföreningarna får dock relativt sett en något större del av bidragen på de religiösa föreningarnas bekostnad. När vi sedan analyserade bidrag i förehållande till aktivitetstimmar uppdelat på var verksamheten äger rum kunde vi se att förhållandet mellan bidrag och aktivitetstimmar i de olika stadsdelarna var jämn med undantag av att Husie, som är den stadsdel med flest antal aktivitetstimmar, får en förhållandevis låg del av bidragen medan föreningarna i Södra Innerstaden, sett till aktivitetstimmar får en stor del utav bidragen. Efter att ha undersökt bidrag i förhållande till var föreningarnas medlemmar bor kunde vi dra slutsatsen att fördelningen av förvaltningens bidrag stämmer väl överrens med var de registrerade föreningarnas medlemmar bor. Undersökningen visar också att män upp till 25 år får en något större del av aktivitetsbidraget än vad deras medlemsantal motsvarar, samtidigt som kvinnor över 65 år får en något större del av aktivitetsbidraget för äldre än vad deras medlemsantal motsvarar. 5.2 Slutord Efter att ha genomfört denna inventering kan vi konstatera att det finns en rad saker som bör beaktas inför framtiden. Dessa presenterar vi i detta avsnitt Användning av framtaget material Det framtagna materialet kan användas som referensmaterial i framtida undersökningar och som underlag vid framtida frågeställningar kring fördelning av förvaltningens bidrag. Utöver de resultat som har redovisats i detta dokument går det att med hjälp av det insamlade materialet att ta fram statistik inom en rad olika områden. Den insamlade informationen kan också användas till att jämföra föreningarnas uppgifter på olika sätt. Malmös föreningsliv får ta del utav inventeringen genom att läsa denna rapport. Dessutom får de föreningar som har bidragit till undersökningen en sammanfattning om hur deras medlemmar är demografiskt fördelade. 2 Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

21 5.2.2 Tankar inför framtiden Här presenteras förslag som förhoppningsvis underlättar utförandet av en liknande undersökning i framtiden. En sådan undersökning bör göras på en regelbunden basis för att få en större överblick över föreningslivet i Malmö stad. En faktor som kan bidra till fler inkomna svar är att tidigt kontakta föreningarna. En annan önskvärd faktor är en öppnare dialog med föreningarna kring undersökningen, på en kanal som alla föreningar tar del av. Många av de föreningsrepresentanter vi tog kontakt med hade inte blivit informerade om undersökningen, trots att information hade skickats ut till dem via både brev och e-post. Det bör beaktas att föreningarna är långsamma på att svara och att majoriteten av föreningarna behöver en påminnelse via telefon för att de ska sätta igång. För att effektivisera dialogen med föreningarna bör de kontaktuppgifter (e-postadresser, telefonnummer och hemsidor) som används för att ta kontakt med föreningarna vara uppdaterade. Av de föreningar som har svarat har många påpekat att det i efterhand är svårt att uppskatta hur pass aktiva deras medlemmar har varit, eftersom de inte för någon statistik över detta. Det är därmed svårt att få en träffsäker bild över hur mycket aktivitet som deras medlemmar utför. För att få ut mer utav inventeringen är det dessutom önskvärt att utförda aktiviteter på ett direkt sätt kopplas till kön och ålder. Tills nästa gång en liknande inventering utförs finns det en möjlighet att ett flertal föreningar kommer var bättre förberedda eftersom de nu vet att förvaltningen är intresserad utav statistik kring antalet utförda aktiviteter. På samma sätt kommer det att vara lättare att samla in medlemsregister i excel-format eftersom föreningarna förhoppningsvis vet vad som väntar. Vår kontakt med föreningarna har vid några tillfällen lett till att de aktuella föreningarna har digitaliserat sina medlemsregister. För att hjälpa de föreningar som ännu inte har gjort detta kan kurser/guider i användandet av Excel samt skapandet av medlemsregister införas, alternativ kan en mall läggas ut på förvaltningens hemsida. Ett krav på digitala medlemsregister skulle ge förvaltningen en bättre bild över föreningarnas medlemmar. Detta är extra viktigt för de bidragsberättigade föreningarna. För att effektivisera insamlandes av material vid en eventuellt ny inventering kan materialet begränsas till det som bedöms vara mest angeläget. I föreningsrapporten som föreningarna årligen lämnar in till förvaltningen skulle föreningarna i idealfallet själva kunna lämna in de flesta utav de uppgifter (alternativt de uppgifter som bedöms som relevanta) som har sammanställts i den här undersökningen. För att får en bättre bild över föreningarnas ekonomi bör föreningarna lämna in tydligare och mer fullständiga resultat- och balansräkningar. 21 Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inventering av registrerade föreningar

Ungas fritid - Förening Förvaltning Malmöbor

Ungas fritid - Förening Förvaltning Malmöbor Ungas fritid - Förening Förvaltning Malmöbor Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2011-04-07 1.0 Thomas Sterner (Frida de Oliveira) Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Familjehemsplacerade barn 2008

Familjehemsplacerade barn 2008 Familjehemsplacerade barn 2008 Sociala frågor Joonas Terje Titel: Familjehemsplacerade barn 2008 Utgiven av: Författare: Länsstyrelsen i Skåne Län Joonas Terje, Länsstyrelsen i Skåne län Beställningsadress:

Läs mer

Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad

Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad Författare Joonas Terje, Kerstin Olsson, Nermina Hrelja Titel: Familjehemsplacerade barn 2004 Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright:

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Malmö Allmänna Schackklubb

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Malmö Allmänna Schackklubb SIGNERAD 2013-09-04 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-30 Vår referens Daniel Olsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse daniel.x.olsson@malmo.se Särskild granskning avseende verksamhetsår

Läs mer

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015 Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014 Rapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: YH 2013/1520 ISBN: 978-91-87073-58-8 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (23) Datum: 2015-12-08 Dnr: YH 2013/1520

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2013 inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2013 inom äldreomsorgen SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-25 Vår referens Per Lövgren Controller Tjänsteskrivelse Per.Lovgren@malmo.se Brukarundersökning 2013 inom äldreomsorgen STK-2013-1188 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 År 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Steg 4. Lika arbeten. 10 Diskrimineringslagen

Steg 4. Lika arbeten. 10 Diskrimineringslagen Steg 4. Lika arbeten 10 Diskrimineringslagen [ ] Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan - Kvinnor

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Är du osäker på hur det ser ut i skolan idag? Lugn, det finns ett lätt sätt att få svar. Vi kallar det SIRIS.

Är du osäker på hur det ser ut i skolan idag? Lugn, det finns ett lätt sätt att få svar. Vi kallar det SIRIS. SIRIS, Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsinformations System, är en informationstjänst där vi har samlat uppgifter om skolors kvalitet och resultat. -1- Är du osäker på hur det ser ut

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET. KKiK-presentationer 2015 ÅRS UNDERSÖKNING. KKiK-presentationer 1

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET. KKiK-presentationer 2015 ÅRS UNDERSÖKNING. KKiK-presentationer 1 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET KKiK-presentationer 2015 ÅRS UNDERSÖKNING KKiK-presentationer 1 KKiK-presentationer 2 KKiK-presentationer 2015 års undersökning Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 Text:

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GRs effektstudie 2005 Rapport gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003 Juni 2005 Undersökningen är genomförd av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Konstgräsplaner

Tjänsteskrivelse. Konstgräsplaner Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-02-26 Vår referens Marja-Leena Ruuska Lokalsamordnare marja-leena.ruuska@malmo.se Tjänsteskrivelse Konstgräsplaner FRI-2014-4085 Sammanfattning Fritidsförvaltningen

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010

Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010 Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010 Projektavslutsrapport Demokratiambassadörer bilaga 1 Bilaga 1 till Projektavslutsrapport Demokratiambassadörer Ansvarig: Sara Arvidsson Förvaltning: Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord av 2013-10-30 Sofia Barlind [Type text] [Type text] [Type text] 1 Innehåll: Om Brottsofferjouren 2 Bidrag 2 Kommunbidragsundersökningen

Läs mer

Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008

Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008 Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008 Bilaga till Vinst och Värderingar i non profit vård och social omsorg Maj 2009 Famnas medlemsorganisationers tillväxt och utveckling åren 2003-2008

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2013 - september 2014 Rapportserie 2015:2 Arbetsgivarverket Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City Trygghetsmätningen 2012 NÄPO City Agenda Trygghetsmätningen Total problembild Totalindex NÄPO City s stadsdelar Huvudindikatorer Brottsstatistik 2010-2012 Malmö NÄPO City olika brottstyper Brottsstatistik

Läs mer

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam...

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam... Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med omsorg- och äldreförvaltningen, vilka tillsammans ansvarar för framtagandet

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND 2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND GENOMFÖRD VÅREN 2014 INOM RAMEN FÖR SKL MATEMATIK PISA 2015 2 (15) Innehållsförteckning Försättsblad sid 1 Innehållsförteckning sid 2 Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Web Service Index 2014. Information & Service. www.fysioterapeuterna.se

Web Service Index 2014. Information & Service. www.fysioterapeuterna.se Web Service Index 2014 Information & Service www.fysioterapeuterna.se Om undersökningen Här kommer Ditt Web Service Index. Med Web Service Index får Du insyn i vad just Dina besökare tycker om Din Webbplats.

Läs mer

Miljösamverkan Skåne projekt Vägtrafikbuller, februari 2010. Version mars 2010

Miljösamverkan Skåne projekt Vägtrafikbuller, februari 2010. Version mars 2010 Trafikbullerstörning i Skåne En specialbearbetning av Folkhälsoenkäten 2008 Theo Bodin, med. kand. Maria Albin, överläkare, docent SAMMANFATTNING Folkhälsoenkäten i Skåne 2008 besvarades av 28 198 personer.

Läs mer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind [Type text] [Type

Läs mer

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 1999 till september 2000

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 1999 till september 2000 Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet statistikperioden september 1999 till september 2000 avtalsperioden för RALS 1998 2001 FÖRORD I december 2000 skickade Arbetsgivarverket, på sedvanligt

Läs mer

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 SCB:s Demokratidatabas 1998 2008 Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 Innehåll 1. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Information om demokratidatabasen... 5 Variabler...5 Källor

Läs mer

RAMS 30 år. Användning av registerbaserad arbetsmarknadsstatistik i gränsregionen Skåne. Christian Lindell christian.lindell@skane.

RAMS 30 år. Användning av registerbaserad arbetsmarknadsstatistik i gränsregionen Skåne. Christian Lindell christian.lindell@skane. RAMS 30 år Användning av registerbaserad arbetsmarknadsstatistik i gränsregionen Skåne Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Varför RAMS? Enkelt lokaliseringsbar information skillnad

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:9. Barn och unga insatser år 2005

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:9. Barn och unga insatser år 2005 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:9 Barn och unga insatser år 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014

Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014 2014-03-27 1 (9) Lärande och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014 Varje sommar anordnar kommuner och landsting feriejobb för ungdomar, syftet är dels

Läs mer

Kommunalskatten 2012

Kommunalskatten 2012 2012-01-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2012 Norrköping på 56:e plats av 290 kommuner Oförändrad kommunalskatt för Norrköping år 2012 i jämförelse med 2011 År 2012 innebar kommunalskattehöjningar i

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan - En enkätundersökning 1 Sammanfattning Elevhälsan är en av de offentliga verksamheter som i hög grad påverkats av det ökande antalet nyanlända barn

Läs mer

Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män

Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män Det här handlar om en metod som kan användas i lönebildningsarbetet på myndigheten. Fokus för metoden BESTA-vägen

Läs mer

Vart tog de vägen fem år efter utbildning? Redovisning av undersökning.

Vart tog de vägen fem år efter utbildning? Redovisning av undersökning. Vart tog de vägen fem år efter utbildning? Redovisning av undersökning. Allmänt Uppställning av denna rapport följer mallen som används för att redovisa den årliga vart tog de vägen undersökningen. Vi

Läs mer

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna 2012-09-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna Enligt Tillväxtanalys,

Läs mer

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Sid 1 (23) Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Könsfördelningen vid Umeå universitet är förhållandevis jämn 1. Trots en jämn könsfördelning råder det en kvinnlig

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 Arbetslösa som fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

BRUKARENKÄT VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD SEPTEMBER 2012 SCANDINFO MARKETING RESEARCH 1 Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Styrkor och prioriterade

Läs mer

Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren.

Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren. Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren. Bilden är tagen av Lotta Westerberg, Sidas handläggare

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid

Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid Avdelningen för analys och prognos 1 Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid Inledning Under senare år har ohälsotalet minskat. Minskningstakten har dock varit betydligt långsammare i gruppen under

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Beslutsunderlag Rapport Malmöpanelen 11 Nordiskt Forum Fritidsexpressen juli 2014 G-Tjänsteskrivelse resultat från Malmöpanelen Fritidsexpressen

Beslutsunderlag Rapport Malmöpanelen 11 Nordiskt Forum Fritidsexpressen juli 2014 G-Tjänsteskrivelse resultat från Malmöpanelen Fritidsexpressen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Malmöpanelen 2014 FRI-2014-367 Sammanfattning Vid nämndens sammanträde

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal Trafiksäkerhet för förskolebarn - en konsumentenkät till föräldrar och personal NTF Skåne 25 Sammanfattning Det totala antalet föräldrar som besvarat enkäten var 945, 8% mammor och 2% pappor. Bland barnen

Läs mer

PM Besvärsstudie 2008

PM Besvärsstudie 2008 Thomas Johansson Ph.D. Utredare PM Besvärsstudie 2008 Inledning Miljö- och byggkontoret, Piteå Kommun har sedan 1980-talet regelbundet genomfört så kallade besvärsstudier. 2008 års studie är den femte

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post GOTLAND Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. Kartläggningen av unga mellan 16-24 i Knivsta

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 ANALYSERAR 2006:12 Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för gemensamma försäkringsfrågor Ylva Rånge 08-786 98 60 ylva.range@forsakringskassan.se

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningens ekonomisektion. Dec. 2006

Brukarundersökning. Socialförvaltningens ekonomisektion. Dec. 2006 Brukarundersökning Socialförvaltningens ekonomisektion 2006 Dec. 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [27-4-2] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 3 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 2 1. Sammanfattning Lagen

Läs mer

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Förord Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

Umeås största arbetsplatsområden Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 2016

Umeås största arbetsplatsområden Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 2016 Umeås största arbetsplatsområden Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 4 Arbetsmarknadens utveckling 2003 2013,

Läs mer

Erfarenheter av Cykelrapporten

Erfarenheter av Cykelrapporten Projektrapport av Grön Trafik: Erfarenheter av Cykelrapporten Medborgardialog med cyklister i Östersund 2010-2011 Innehållsförteckning BAKGRUND...1 FUNKTION OCH KOMMUNIKATIONSKANALER...1 MARKNADSFÖRING...2

Läs mer

Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun

Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2009-10-15 Planeringsavdelningen Mårthen Gunnarsson 08-5555 93 49 marthen.gunnarsson@taby.se Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll: 1. Allmänna bestämmelser: Berättigade

Läs mer

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län 2008-07-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Energibalanser för Uppsala län och kommuner år 2013

Energibalanser för Uppsala län och kommuner år 2013 Energibalanser för Uppsala län och kommuner år 2013 2016-03-29 Jonas Lindros Innehållsförteckning ENERGIBALANSER FÖR UPPSALA LÄN OCH KOMMUNER ÅR 2013... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 BAKGRUND... 5 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Data om svenska fiskodlingar

Data om svenska fiskodlingar SMED Rapport Nr 110 2012 Data om svenska fiskodlingar Utveckling av metodik inför rapportering till HELCOM Johanna Mietala, SCB Publicering: www.smed.se Utgivare: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska

Läs mer

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov Gårdsten Stampen B Stampen C Stampen A Bagaregården Björkekärr Långgatorna D Långgatorna A Långgatorna C Långgatorna B Johanneberg 5 % ledigt boende dag boende natt besök 1

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post NORRKÖPING Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Allt fler kvinnor bland de nyanställda

Allt fler kvinnor bland de nyanställda STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning Datum/ löpunmmer 2013-09-10 / 7 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

BEFOLKNING: S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004

BEFOLKNING: S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004 STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Barnafödande i Stockholms stad S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 FÖRORD... 3 INLEDNING...

Läs mer

Kommun: Strömsunds kommun SKL Matematik PISA

Kommun: Strömsunds kommun SKL Matematik PISA 2014-11-07 Kommun: Strömsunds kommun SKL Matematik PISA Avser tiden 2013-11-01 till 2015-03-01 1. Sammanfattning Organisation på hemmaplan Kommungruppen som består av tolv personer träffas två gånger mellan

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Yttrande över Förslag till tillämpade riktvärden för Silverdal, Sollentuna kommun

Yttrande över Förslag till tillämpade riktvärden för Silverdal, Sollentuna kommun NATURVÅRDSVERKET 1(6) 2003-03-14 Dnr: 642-1880-03-Rf Enheten för förorenade områden Fredrika Östlund Sollentuna kommun Miljö och hälsoskyddskontoret Att: Ann-Christin Granfors 191 86 Sollentuna Yttrande

Läs mer