Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov"

Transkript

1 Gårdsten Stampen B Stampen C Stampen A Bagaregården Björkekärr Långgatorna D Långgatorna A Långgatorna C Långgatorna B Johanneberg <15 % ledigt 15-5 % ledigt >5 % ledigt boende dag boende natt besök 1 h dag besök 8 h natt Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov Delrapport: Parkeringsmöjligheter i 6 områden Meddelande X:28 Trafikkontoret Parkering

2 Alla kartbilder som presenteras i denna rapport finns som högupplösta jpg-filer på Trafikkontorets och Stadsbyggnadskontorets intranät. Den första versionen av detta kunskapsunderlag författades av Joachim Karlgren, Stadsbyggnadskontoret, Översiktsplaneavdelningen, Denna omarbetning har utförts av Joachim Karlgren, FB Engineering AB, tel , e-post: uppdragsnummer Rapporten levererades Göteborgs Stad, Trafikkontoret 2/

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Källdata Biltäthet och parkeringssituation per område De studerade områdenas läge i Göteborg Fyra olika parkeringssituationer Långgatorna Stampen/Norra Gårda Gårdsten Bagaregården Björkekärr Johanneberg Sammanställning Effekter av boendeparkering Effekter på beläggning Effekter på långtidsparkering Effekter på pendlingsparkering och distansparkering Analys och slutsatser Överskattat behov av besöksplatser? Samband mellan andel lediga platser och teoretisk beläggningsgrad Samband mellan tillgång på bilplatser och bilinnehav Slutsatser och diskussion Parkeringsstatistik per basområden Statistik för studerade basområden Göteborgs Stad, Trafikkontoret 3/

4 1 Sammanfattning I föreliggande rapport belyses parkeringssituationen i sex studerade bostadsområden, med avseende på antal bilplatser och beläggning vid olika tider på dygnet. Rapporten behandlar även hur parkeringssituationen har förändrats i några andra områden efter det att boendeparkering har införts. Något hög beläggning i centrala områden nattetid Parkeringsräkningarna visar att tillgången på bilplatser i de flesta områden är på en godtagbar nivå, förutsatt att man som bilägare är beredd att promenera en viss sträcka. I de områden som har boendeparkering var mellan 31 och 53 % av platserna lediga under dagtid. Nattetid var mellan 16 och 36 % av platserna lediga, utom i Johanneberg, där endast 4 % av platserna var lediga. Vad gäller vanliga besöksplatser för att stå en timme dagtid var mellan 25 och 63 % av platserna lediga. För att som besökare nattetid stå parkerad 8 timmar var det mellan 8 och 66 % av platserna som var lediga. Detta illustreras i bilden på rapportens omslag, samt i avsnitt 3.9. I första hand är det i Johanneberg, Bagaregården och Långgatorna delområde B, och då för dem som söker bilplats för att stå som besökare eller med boendekort över natten, som det är svårt att finna bilplats (mindre än 2 % ledigt). Dagtid är det endast i Stampens delområde C, och då som besökare, som det är svårt att finna bilplats. För att denna typ av studie ska ge en mer heltäckande bild av parkeringssituationen i Göteborg behövs kompletteras med studier av fler typer av bostadsområden, såsom radhusområde, villaområde, flerbostadshusområde i sydväst, nybyggda områden mm. Alla hyrbara platser är ej uthyrda eller belagda I Gårdsten är det endast omkring 8 % av de hyrbara platserna som är uthyrda. Som högst (nattetid) var beläggningen 6 % på de hyrbara platserna. I Långgatorna delområde C är motsvarande andel 93 %. I Björkekärr finns bl a 85 platser i ett garage och över 9 vanlig bilplatser som alla är hyrbara. Samtliga av dessa var uthyrda under undersökningsperioden men beläggningen var bara omkring 5 %. Även i garaget var omkring 25 % av platserna ej belagda nattetid (men alla var uthyrda). i Bagaregården var beläggningen på de 339 hyrbara platserna omkring 6 %. Inget samband mellan teoretisk och faktisk beläggning Det verkar inte finnas några tydliga samband mellan hur den faktiska beläggningen och den teoretiska beläggningen är i de områden som utgör underlag för denna studie. Den teoretiska beläggningsgraden är hur många bilplatser det teoretiskt behövs i ett område (registrerade fordon inklusive leasingbilar samt bilplatsbehov enligt norm för verksamheter plus besöksplatser till boende och verksamheter) i relation till samtliga besöksplatser och hyrbara platser i området. Dock är det värden för varje enskilt basområde som redovisas i diagrammet nedan. Att samband ej hittas kan bero på att det saknas en eller flera betydelsefulla variabler i datamaterialet. Det kan även vara så att de uppskattningar av bilplatsbehov som gjorts med hjälp av Parkeringsnormer för Göteborg 1996 inte står i paritet med det verkliga behovet. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 4/

5 Inget samband mellan bilinnehav och tillgången på bilplatser Med det underlag som finns tillgängligt inom ramen för detta projekt går det inte att påvisa att det finns något samband mellan basområdens bilinnehav i bilar per lägenhet och hur enkelt det är att finna parkeringsplats där (antal bilplatser per lägenhet som är tillgängliga för boende). Kanske överskattas behovet av besöksplatser av nuvarande norm I Långgatornas delområde C finns det 127 bilplatser för besök dagtid. Bilplatsbehovet för besök är enligt Parkeringsnormer för Göteborg för boende och 99 för verksamheter, alltså 226 platser. Dock var endast 28 (33 %) av platserna belagda dagtid. Nattetid bör besöksbehovet vara 127 bilplatser, alltså endast för besök till boende. Dock finns det endast 35 besöksplatser att tillgå nattetid och hela 6 % av dessa var lediga. I Gårdsten är endast 25 av besöksplatserna belagda och behovet enligt Parkeringsnormer för Göteborg 1996 är omkring 1 platser för boende och 19 för verksamheter. På liknande sätt kan man resonera kring flera av de studerade områdena. Dock finns det även studerade områden med motsatta förhållanden. Här bör påpekas att denna studie inte har haft som syfte att belysa just dessa frågeställningar. En fördjupad diskussion och kanske en separat studie kring det egentliga behovet av besöksplatser vid bostäder, och hur detta samverkar med tillgången på hyrbara platser, skulle ge ett bra kunskapstillskott. Utförligare diskussion om eventuell överskattning av besöksplatser finns i avsnitt 3.3 Kommentar delområden, samt i avsnitt 5.1. Klart förbättrad situation efter införandet av boendeparkering Införandet av boendeparkering i två områden i Majorna och två områden i Bagaregården hade mycket god effekt på beläggningen. I Majorna ökade andelen lediga platser nattetid från 3 respektive 4 % till 11 respektive 27 %. Motsvarande förändring i Bagaregården var från 4 respektive 5 % till 17 respektive 34 %. Vidare var syftet med införandet av boendeparkering att i huvudsak de som bor och har ärenden i området ska nyttja bilplatserna. Före införandet av boendeparkering i Majorna var det 48 % av dem som parkerade som bodde inom det studerade området. Efter införandet var motsvarande andel 81 %. Motsvarande förändring i Bagaregården var från 45 respektive 5 % till 6 respektive 75 %. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 5/

6 2 Inledning 2.1 Bakgrund I projektbeskrivningen från finns följande att läsa: Utifrån dagens efterfrågan på parkering kan Stadsbyggnadskontoret kontrollera om antalet parkeringsplatser som krävs vid bygglov är skäligt. Det är utgångspunkten i utredningsarbetet. /---/ Kommunen, genom byggnadsnämnden, har ett övergripande ansvar för planering av parkering. Anläggandet av parkering ligger däremot på byggherren/fastighetsägaren. /---/ Enligt plan- och bygglagen skall alltså parkering för bebyggelse i skälig utsträckning lösas inom tomten eller i närheten av denna. Byggnadsnämnden har Stadsbyggnadskontoret till sin hjälp att bedöma skäligt (=rimligt, lämpligt) parkeringsantal. 2.2 Syfte Denna rapport och den närliggande delrapporten Beräkning av bilinnehav i planerade områden ska utgöra ett komplement till gällande parkeringsnorm avseende de delar som berör parkeringssituationen för boende och besökande till bostäder. Denna delrapport belyser parkeringssituationen i sex studerade bostadsområden, med avseende på antal bilplatser och beläggning vid olika tider på dygnet. Rapporten behandlar även hur parkeringssituationen har förändrats i några andra områden efter det att boendeparkering har införts. 2.3 Källdata I Göteborg fanns basområden. Dessa är delar av de 94 primärområden som finns. Ett eller flera primärområden utgör i sin tur en av Göteborgs 21 stadsdelsnämnder. Basområden ska i möjligaste mån vara homogena avseende bebyggelsestruktur. Basområden är numrerade med först de tre siffrorna från primärområdet och därefter 1 och uppåt bostadsområden eller 51 och uppåt för grön- och verksamhetsområden. Således finns det inte lägenheter eller invånare i alla basområden. Det mesta av datamaterialet som används i denna rapport finns på basområdesnivå och det har erhållits via stadskansliets statistikgrupp. De får i sin tur materialet från bl a SCB och SIKA. En del av materialet är från , en del från och en del är äldre. I de flesta fall framgår materialets ålder av bilder och text. Vad gäller data om bilinnehav och hur leasingbilarna fördelas på de olika basområdena (det som kallas för RVU-förd i föreliggande rapport) så beskrivs hanteringen av detta i avsnitt 2.3 och 3.4 i delrapporten Beräkning av bilinnehav i planerade områden. Det material som gäller antal bilplatser och deras beläggning vid olika tidpunkter kommer från flera olika studier som utförts på uppdrag av Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Göteborgs Stads Parkerings AB. Data är insamlade genom platsbesök och från studie av ritningar från Stadsbyggnadskontorets arkiv. Avsikten med att sammanställa dessa olika studier är att göra dem jämförbara med varandra och presentera en sammansatt bild av parkeringsförhållandena i de studerade områdena. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 6/

7 Detta underlättar för vidare analyser av materialet och ger bättre möjligheter att ta fram generell kunskap om parkeringssituationen i Göteborg. 3 Biltäthet och parkeringssituation per område I avsnitt nedan redovisas resultat från parkeringsstudier av sex olika områden i Göteborg. Avsnitten är alla upplagda på samma sätt: först kartor över området, därefter diagram och tabell där statistik och insamlad data redovisas, och sist en kortare kommentar till materialet. För de två första områdena följer därefter motsvarande genomgång av delområden. I avsnitt 3.3 Långgatorna beskrivs de olika diagrammen mer utförligt än i de övriga avsnitten. 3.1 De studerade områdenas läge i Göteborg Gårdsten, basområdena Långgatorna, basområdena Stampen/Norra Gårda, basområdena Bagaregården, basområdena Björkekärr, basområdena Johanneberg, basområdena Figur 3.1 Studerade områden och de basområden som ingått i respektive område. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 7/

8 I figuren ovan visas var i Göteborg de studerade områdena är belägna i relation till varandra och hur stora de är. Där listas även de basområden som ingår i föreliggande studie. 3.2 Fyra olika parkeringssituationer De olika studierna som ligger till grund för denna rapports datamaterial har genomförts av olika personer, vid olika tidpunkter och delvis med olika syften. För att förenkla sammanställningen av datamaterialet och för att underlätta för jämförelser har möjligheten att parkera i de olika områdena beskrivits utifrån fyra olika parkeringssituationer använts. I de diagram där respektive situation finns med visar diagrammet hur många platser som är lediga för någon i denna situation och hur många procent av alla möjliga sådana platser som är lediga. I den första parkeringssituationen (förkortas PS1) är det någon som vill parkera på en plats för boendeparkering under dagtid. I nästa parkeringssituation (PS2) är det någon som vill parkera på boendeparkering men denna gång nattetid. I den tredje parkeringssituationen (PS3) är det någon som vill parkera en timme på en vanlig besöksplats dagtid. I den fjärde (PS4) är det någon som vill parkera 8 timmar på en besöksplats nattetid. När sammanställningarna görs i diagrammen nedan tas inte hänsyn parkeringsplatser som är tidsbegränsade till 1 eller 3 minuter, även om dessa troligen tillfredsställer en viss del av behovet av besöksplatser. 3.3 Långgatorna Indelning Området studerades hösten av Viproj AB på uppdrag av Göteborgs Stads Parkerings AB. Området är avgränsat enligt blå markering i kartbilden nedan. Den svarta indelningen med bokstäverna A-D är delområden med olika karaktärer. Därefter följer ett flygfoto över ungefär samma område, också det med områdesgränser. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 8/

9 A D C B Figur 3.2. Bilinnehav och gränser för området Långgatorna. Figur 3.3. Ortofoto och gränser för området Långgatorna. Data om hela området Nedan följer diagram som sammanfattar resultaten av parkeringsräkningar i området, tillsammans med data om bl a bilinnehav. Diagrammen redovisar data för hela området Långgatorna. Längre ned följer motsvarande diagram för vart och ett av de fyra delområdena (A-D). Göteborgs Stad, Trafikkontoret 9/

10 % Långgatorna % PS1 Boendeparkering dag parkering PS2 Boende- natt % 1153 PS3 Besök dag % 935 PS4 Besök natt Lediga platser Vanlig besökare Besökare med boendekort Summa hyrda platser och besöksplatser ej 1/3 min Långgatorna Bilinnehav för besök verksamhet för besök boende för verksamheter Summa bilar inkl leasing (RVU-förd) Figur 3.4 och 3.5. Antal och andel lediga platser vid de fyra olika parkeringssituationerna (diagram till vänster) samt totalt antal tillgängliga bilplatser i relation till teoretiskt behov av bilplatser (diagram till höger), där antalet som anges ovanför den högra stapeln avser skillnaden däremellan och procentsatsen avser den teoretiska beläggningsgraden, d v s hur många procent av den vänstra stapeln som den högra utgör. Diagrammet ovan till vänster visar hur många platser det totalt finns att tillgå för var och en av de fyra parkeringssituationerna PS1-PS4 som beskrevs ovan (hela stapeln sammanlagd). Vidare kan man ur den stapeln utläsa hur många bilplatser som är upptagna av besökare med boendekort, hur många som är upptagna av andra besökare och hur många, av alla tillgängliga bilplatser för aktuell parkeringssituation, som är lediga. I staplarna anges värdena för respektive kategori och, för antal lediga platser, andel i procent. Diagrammet ovan till höger visar med den vänstra stapeln hur många bilplatser det totalt finns i området (de som är tidsbegränsade till 1 eller 3 minuter är ej inkluderade). Den högra stapeln visar antal registrerade bilar inklusive leasingbilar i området och hur många bilplatser det behövs för verksamheterna enligt Parkeringsnormer för Göteborg Även besöksplatser enligt norm för boende och verksamheter redovisas. Hela diagrammet visar alltså hur många platser det finns i relation till hur stort behovet är. Nedan följer en tabell med data om respektive basområde. Längre ned i detta avsnitt finns motsvarande tabell för vart och ett av de fyra delområdena. Ytterligare data finns för varje studerat basområde och delområde i slutet av denna rapport, i kapitlen 6 och % Göteborgs Stad, Trafikkontoret 1/

11 Basomr Bostadslägenheter Bilar (även avställda) ej leasing Bilar totalt inkl leasing RVU Invånare Inv per lgh Dagbefolkn 26 Totalt bil per inv Totalt bil per lgh Bilar per lgh totalt enl modell Totalt antal bilar enl modell ,95 135,29,56, ,76 91,24,43, ,59 126,22,35, , ,18,23, ,8 954,25,46, ,95 997,25,49, ,9 72,27,56, ,66 24,33,55, ,72 429,25,44, Summa/medel ,8 6976,27,48, Tabell 3.1. Olika data för respektive basområde. Basområden med färre än 1 invånare redovisas ej utom vad gäller värden för dagbefolkning (antal arbetstillfällen). Notera att alla data är från utom dagbefolkningen som är från I de två kolumnerna längst till höger i tabellen ovan redovisas värden som tagits fram med den modell för beräkning av förväntat bilinnehav som redovisas i avsnitt 5.5 i systerrapporten Beräkning av bilinnehav i planerade områden. Vi kan se att modellen för att beräkna bilinnehav överskattar bilinnehavet något i området Långgatorna, förutom i ett basområde (194). Kommentar Som visas i diagrammen ovan är det stor skillnad på totalt antal tillgängliga platser (över 65) och hur många som en besökare har att välja mellan, vilket beror på att många av platserna i området är uthyrda. När hela det studerade området hanteras som en enhet verkar antalet tillgängliga platser för besökare vara stort och även de med boendekort bör inte ha alltför stora problem att finna bilplats. Men skillnaderna mellan delområdena är mycket stora och många av de lediga platserna finns i område D. Data för varje delområde Bilderna och tabellen nedan innehåller samma information som figur 3.4 och 3.5 samt tabell 3.1 ovan, men för respektive delområde av hela området Långgatorna. Långgatorna omr A Långgatorna omr A % % % % 365 Lediga platser Vanlig besökare Besökare med boendekort % för besök verksamhet för besök boende för verksamheter Summa bilar inkl leasing (RVU-förd) PS1 Boendeparkering dag PS2 Boendeparkering PS3 Besök dag PS4 Besök natt natt Summa hyrda platser och besöksplatser ej 1/3 min Bilinnehav Göteborgs Stad, Trafikkontoret 11/

12 Långgatorna omr B Långgatorna omr B % 38 9 PS1 Boendeparkering dag 25 8% % % 37 PS2 Boendeparkering PS3 Besök dag PS4 Besök natt natt Lediga platser Vanlig besökare Besökare med boendekort Summa hyrda platser och besöksplatser ej 1/3 min % Bilinnehav för besök verksamhet för besök boende för verksamheter Summa bilar inkl leasing (RVU-förd) Långgatorna omr C Långgatorna omr C Lediga platser Vanlig besökare Besökare med boendekort % för besök verksamhet för besök boende för verksamheter Summa bilar inkl leasing (RVU-förd) % 27 6% PS3 Besök dag PS4 Besök natt 2 Summa hyrda platser och besöksplatser ej 1/3 min Bilinnehav % 35 PS2 Boendeparkering natt Långgatorna omr D % 522 PS3 Besök dag % 182 PS4 Besök natt Lediga platser Vanlig besökare Besökare med boendekort Summa hyrda platser och besöksplatser ej 1/3 min Långgatorna omr D Bilinnehav för besök verksamhet för besök boende för verksamheter Summa bilar inkl leasing (RVU-förd) Figur Diagrammen ovan till vänster visar lediga och upptagna bilplatser vid de fyra parkeringssituationerna för respektive delområde. Diagrammen till höger visar tillgängliga platser i relation till teoretiskt bilplatsbehov för respektive delområde. Långgatorna Bostadslägenheter Bilar (även avställda) ej leasing Bilar totalt inkl leasing RVU Invånare Inv per lgh Dagbefolkn 26 Totalt bil per inv Totalt bil per lgh Bilar per lgh totalt enl modell Totalt antal bilar enl modell Delområde A , ,25,45, Delområde B ,71 867,27,47, Delområde C ,95 135,29,56, Delområde D , ,18,23,32 28 Tabell 3.2. Olika data för respektive delområde av området Långgatorna. Siffrorna för område D bör tolkas med försiktighet, då de är baserade på få invånare, lägenheter och bilar % Göteborgs Stad, Trafikkontoret 12/

13 Kommentar delområden Som nämndes ovan är det stor skillnad på både utbudet och efterfrågan av bilplatser i de fyra delområdena. Område D innehåller i huvudsak verksamheter (även område A innehåller mycket verksamheter, men där bor också många) varför bilinnehavet i det området är mycket lågt och skillnaden mellan bilplatsbehovet och antal tillgängliga bilplatser därmed är stor. Här bör påpekas att undersökningen genomfördes innan Götatunneln var färdigställd och antalet parkeringsplatser har förändrats sedan dess. Där det bor flest, i område A och B, finns det betydligt fler registrerade fordon och där är den teoretiska beläggningsgraden över 1 %. Att hela området Långgatorna har förhållandevis gott om bilplatser gör inte situationen mycket bättre för de som bor längst söderut i området, eftersom större delen av de lediga platserna finns för långt bort för att de ska vara fungerande alternativ. I område A och B finns det dock vanligtvis några lediga platser för de med boendekort som vill parkera nattetid. I område A borde beläggningen vara högre med tanke på att den teoretiska beläggningen är 126 %. Dock är det förhållandevis gott om lediga platser i området, särskilt dagtid. Balansen mellan boende och dagbefolkning är bra vilket kan leda till ett visst samutnyttjande av bilplatserna. Att beläggningen är så pass låg beror dock troligen i första hand på den goda tillgången på besöksplatser i det närliggande delområde D. I område B är det dock endast 8 % lediga platser för denna parkeringssituation, vilket resulterar i söktrafik. Behovet av besöksplatser är enligt Parkeringsnormer för Göteborg , alltså 255 platser. I området är 284 av de 469 tillgängliga platserna upptagna dagtid, vilket alltså är mer än vad normen förutspår. Nattetid är beläggningen ännu högre, kanske beroende på att beläggningen på de nattliga boendeparkeringsplatserna är mycket hög och att det därför kanske är boende som borde ha stått på boendeparkeringen som upptar besöksplatserna. I område C finns ingen boendeparkering och nästan all parkering sker i garage, där mindre än 1 % av platserna är besöksplatser. Omkring 12 av de 18 platserna i områdets garage var ej uthyrda vid undersökningstillfället. I delområdet finns det 127 bilplatser för besök dagtid. Bilplatsbehovet för besök är enligt Parkeringsnormer för Göteborg för boende och 99 för verksamheter, alltså 226 platser. Dock var det endast 28 (33 %) av platserna belagda dagtid. Nattetid bör besöksbehovet vara 127 bilplatser, alltså endast för besök till boende. Dock finns det endast 35 besöksplatser att tillgå nattetid och hela 6 % av dessa var lediga (alla garage kunde dock ej besökas). Sammanfattningsvis är det svårt för de med boendekort att finna bilplats i de områden där de flesta bor, särskilt nattetid, men inte särskilt svårt för besökare att finna plats. 3.4 Stampen/Norra Gårda Indelning Området studerades under våren/sommaren 24 av Viproj AB på uppdrag av Göteborgs Stads Parkerings AB. Området är avgränsat enligt kartbilden nedan. Den östra delen av basområde ingick i den ursprungliga studien men har inte redovisats här eftersom övrigt statistiskt material inte finns med finare indelning än på basområdesnivå. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 13/

14 B C A Figur Biltäthet och gränser för området Stampen/Norra Gårda. Den svarta indelningen med bokstäverna A-C är delområden med olika karaktärer. Dessa områden benämns i texten som: A=Odinsgatan; B=Friggagatan; C=Anders Personsgatan. Figur Ortofoto och gränser för området Stampen/Norra Gårda. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 14/

15 Data om hela området % PS2 Boendeparkering natt Stampen/Norra Gårda % 796 PS3 Besök dag 59 56% 468 PS4 Besök natt Lediga platser Vanlig besökare Besökare med boendekort Summa hyrda platser och besöksplatser ej 1/3 min Stampen/Norra Gårda Bilinnehav för besök verksamhet för besök boende för verksamheter Summa bilar inkl leasing (RVU-förd) Figur 3.16 och Diagrammet ovan till vänster visar lediga och upptagna bilplatser vid de tre aktuella parkeringssituationerna (det finns ingen boendeparkering dagtid i detta område). Diagrammet till höger visar tillgängliga platser i relation till teoretiskt bilplatsbehov. Basomr Bostadslägenheter Bilar (även avställda) ej leasing Bilar totalt inkl leasing RVU Invånare Inv per lgh Dagbefolkn 26 Totalt bil per inv Totalt bil per lgh Bilar per lgh totalt enl modell Totalt antal bilar enl modell ,39 576,25,35, ,65 194,33,54, ,27 342,31,39, , ,31,51, ,67 119,23,38, ,56 218,34,53, Summa/medel ,55 898,3,47, Tabell 3.3. Olika data för respektive basområde i Stampen/Norra Gårda. Basområden med färre än 1 invånare redovisas ej utom vad gäller värden för dagbefolkning (antal arbetstillfällen). Notera att alla data är från utom dagbefolkningen som är från För basområde finns inga data alls. I detta område stämmer framtagen modell för beräkning av bilinnehav bättre med verkligheten än i området kring Långgatorna. Vi kan se i tabellen ovan att bilinnehavet generellt ligger på samma nivå som Långgatorna men att det är stor variation mellan de olika basområdena. Särskilt basområdena 1171 och utmärker sig med ett lågt bilinnehav. Kommentar Liksom för Långgatorna är det i detta område stor skillnad mellan hur många bilplatser det totalt finns i området och hur många som det finns att välja på i de enskilda parkeringssituationerna. Även här beror det på den stora mängden uthyrda bilplatser, oftast belägna i garage. I detta område finns det ingen boendeparkering under dagtid, vilket kanske medverkar till att beläggningen nattetid inte är så hög för de platserna (eftersom det inte är möjligt att låta bilen stå kvar även dagtid). Parkeringstillgången för besökare är god, sett över hela området. Dock är det skillnader mellan de olika basområdena eller delområdena, vilket visas i diagrammen för delområdena nedan % Göteborgs Stad, Trafikkontoret 15/

16 Data för varje delområde Stampen/Norra Gårda omr A Stampen/Norra Gårda omr A % PS2 Boendeparkering natt 71 29% PS3 Besök dag 12 42% 14 PS4 Besök natt Lediga platser Vanlig besökare Besökare med boendekort Summa hyrda platser och besöksplatser ej 1/3 min % Bilinnehav för besök verksamhet för besök boende för verksamheter Summa bilar inkl leasing (RVU-förd) Stampen/Norra Gårda omr B Stampen/Norra Gårda omr B % % % Lediga platser Vanlig besökare Besökare med boendekort % för besök verksamhet för besök boende för verksamheter Summa bilar inkl leasing (RVU-förd) PS2 Boendeparkering natt PS3 Besök dag PS4 Besök natt Summa hyrda platser och besöksplatser ej 1/3 min Bilinnehav Stampen/Norra Gårda omr C Stampen/Norra Gårda omr C % 5 Lediga platser för besök verksamhet % % Vanlig besökare för verksamheter PS3 Besök dag 36 PS4 Besök natt Summa hyrda platser och besöksplatser ej 1/3 min Bilinnehav Figur Diagrammen ovan till vänster visar lediga och upptagna bilplatser vid de två eller tre parkeringssituationerna för respektive delområde. Diagrammen till höger visar tillgängliga platser i relation till teoretiskt bilplatsbehov för respektive delområde. Stampen Bostadslägenheter Bilar (även avställda) ej leasing Bilar totalt inkl leasing RVU Invånare Inv per lgh Dagbefolkn 26 Totalt bil per inv Totalt bil per lgh Bilar per lgh totalt enl modell Totalt antal bilar enl modell Delområde A ,6 385,33,52, Delområde B ,53 131,29,44, Delområde C 3793 Tabell 3.4. Olika data för respektive delområde av området Stampen/Norra Gårda. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 16/

17 Kommentar delområden En stor del av områdets bilplatser finns i delområde C, som enbart innehåller verksamheter. Där är också beläggningen på besöksplatserna förhållandevis hög under dagtid. Som nämndes ovan är boendeparkeringarna förhållandevis lågt utnyttjade, kanske beroende på att det inte är tillåtet att stå där dagtid (om man inte avlägger avgift). Sammanfattningsvis kan sägas att platstillgången är förhållandevis god för besökare i de områden som har många boende, särskilt nattetid. Däremot är den inte lika god dagtid i det verksamhetstäta området C. 3.5 Gårdsten Indelning Området studerades under vinter/vår 26 av Viproj AB på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Göteborgs Stads Parkerings AB. Området är avgränsat enligt kartbilden nedan. Figur Biltäthet och gränser för området Gårdsten. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 17/

18 Figur Ortofoto och gränser för området Gårdsten. Data 8 7 Gårdsten Gårdsten % 89 62% PS3 Besök dag PS4 Besök natt Lediga platser Vanlig besökare Summa hyrda platser och besöksplatser ej 1/3 min Bilinnehav för besök verksamhet för besök boende för verksamheter Summa bilar inkl leasing (RVU-förd) Figur 3.26 och Diagrammet ovan till vänster visar lediga och upptagna bilplatser vid de två aktuella parkeringssituationerna (det finns ingen boendeparkering i detta område). Diagrammet till höger visar tillgängliga platser i relation till teoretiskt bilplatsbehov. Basomr Bostadslägenheter Bilar (även avställda) ej leasing Bilar totalt inkl leasing RVU Invånare Inv per lgh Dagbefolkn 26 Totalt bil per inv Totalt bil per lgh Bilar per lgh totalt enl modell Totalt antal bilar enl modell ,95 6,3,59, ,15 146,28,59,54 42 Summa/medel ,1 152,28,59, Tabell 3.5. Olika data för basområde 631 och 636 i Gårdsten. Notera att alla data är från utom dagbefolkningen som är från % Göteborgs Stad, Trafikkontoret 18/

19 I tabell 3.5 ovan syns att framtagen modell underskattar bilinnehavet något i Gårdsten, särskilt för basområde 631. Kommentar Tillgången på lediga platser är mycket god i Gårdsten. Många platser finns i garage och även där är tillgången god. Av de hyrbara platserna i området är bara omkring 8 % uthyrda. Dock ser vi att det teoretiska bilplatsbehovet är något större än tillgången på bilplatser. Om vi istället tar de 77 tillgängliga platserna som visas i diagram 3.27 till höger ovan, och drar bort de 591 bilarna som finns i området så återstår det 116 platser. Och i diagram 3.26 till vänster ovan ser vi att det var 9 lediga platser i området, varför vi kan anta att ungefär 25 platser är upptagna av besökande bilar. Enligt gällande parkeringsnorm bör det finnas 1 bilplatser för besökande till boende och 19 för verksamheter. Baserat på presenterade data ovan verkar behovet inte vara alls så stort. 3.6 Bagaregården Indelning Området studerades under vinter/vår 26 av Viproj AB på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Göteborgs Stads Parkerings AB. Området är avgränsat enligt kartbilden nedan. Figur Biltäthet och gränser för området Bagaregården. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 19/

20 Figur Ortofoto och gränser för området Bagaregården. Data Bagaregården Bagaregården % % % 37 12% Lediga platser Vanlig besökare Besökare med boendekort % för besök verksamhet för besök boende för verksamheter Summa bilar inkl leasing (RVU-förd) PS1 Boendeparkering dag PS2 Boendeparkering natt PS3 Besök dag PS4 Besök natt Summa hyrda platser och besöksplatser ej 1/3 min Bilinnehav Figur 3.3 och 3.31 Diagrammet ovan till vänster visar lediga och upptagna bilplatser vid de fyra parkeringssituationerna. Diagrammet till höger visar tillgängliga platser i relation till teoretiskt bilplatsbehov. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 2/

21 Basomr Bostadslägenheter Bilar (även avställda) ej leasing Bilar totalt inkl leasing RVU Invånare Inv per lgh Dagbefolkn 26 Totalt bil per inv Totalt bil per lgh Bilar per lgh totalt enl modell Totalt antal bilar enl modell ,86 65,33,62, ,82 72,3,55, ,79 36,4,72, ,53 155,28,98 1,17 12 Summa/medel ,97 328,33,66, Tabell 3.6. Olika data för respektive basområde i Bagaregården. Notera att alla data är från utom dagbefolkningen som är från I tabell 3.6 ovan ser vi att framtagen modell inte helt parerar för de stora skillnader i bilinnehav som det är mellan de olika basområdena i området Bagaregården. Dels skiljer det mycket i bilinnehav per lägenhet, vilket till viss del förklaras av skillnader i bebyggelse och därmed lägenhetsstorlek. Men det är även skillnader i antal bilar per invånare. Det är basområde 235 som avviker mest, naturligtvis för att bebyggelsen där enbart utgörs av småhus, till skillnad från övriga basområden där mindre än fem procent är småhus. Kommentar Den teoretiska beläggningen är 123 % vilket inte stämmer med vad parkeringsräkningarna säger. Dock är det svårt att säga om det är bilplatser för verksamheter eller besöksplatser som tilldelas för höga värden enligt Parkeringsnormer för Göteborg I samband med att detta område studerades utfördes även nummerskrivningar vid olika tidpunkter av bilar parkerade på Landerigatan och Gustavsgatan (inom basområde 235). I hela basområdet finns 64 platser som kan nyttjas med någon form av boendekort och 13 platser som är helt fria. Det visade sig att av de uppställda på de två gatorna var hela 29 % registrerade på adresser utanför Göteborg, Partille och Mölndal samt 27 % på adresser utanför undersökningsområdet men inom Göteborg, Partille och Mölndal. Vidare var det många som stod kvar på samma ställe under flera dagars tid, medan i princip alla bilarna hade flyttats över helgen. Detta kan eventuellt tolkas som att gatan används av veckopendlare som ställer bilen i Bagaregården och därefter åker kollektivt. Här bör påpekas att ovan nämnda parkeringsräkningar gjordes efter det att boendeparkering införts på vissa platser i området. En parallell studie utfördes samtidigt för att utröna effekterna av införandet av boendeparkering i Bagaregården. Denna redovisas i korthet i avsnitt 4.3. Sammanfattningsvis är tillgången på bilplatser är relativt god i Bagaregården, dock med undantag för de som kommer som besökare nattetid. 3.7 Björkekärr Indelning Området studerades under vinter/vår 26 av Viproj AB på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Göteborgs Stads Parkerings AB. Området är avgränsat enligt kartbilden nedan. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 21/

22 Figur Biltäthet och gränser för området Björkekärr. Figur Ortofoto och gränser för området Björkekärr. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 22/

23 Data 8 Björkekärr 24 Björkekärr % 18 66% 7 56 PS3 Besök dag PS4 Besök natt Lediga platser Vanlig besökare Summa hyrda platser och besöksplatser ej 1/3 min Bilinnehav för besök verksamhet för besök boende för verksamheter Summa bilar inkl leasing (RVU-förd) Figur 3.34 och Diagrammet ovan till vänster visar lediga och upptagna bilplatser vid de två aktuella parkeringssituationerna (det finns ingen boendeparkering i detta område). Diagrammet till höger visar tillgängliga platser i relation till teoretiskt bilplatsbehov. Basomr Bostadslägenheter Bilar (även avställda) ej leasing Bilar totalt inkl leasing RVU Invånare Inv per lgh Dagbefolkn 26 Totalt bil per inv Totalt bil per lgh Bilar per lgh totalt enl modell Totalt antal bilar enl modell ,38 27,32,44, ,74 44,33,57, ,55 43,44,68, ,43 41,39,56, ,58 5,34,54,58 18 Summa/medel ,57 16,35,55, Tabell 3.7. Olika data för respektive basområde i Björkekärr. Notera att alla data är från utom dagbefolkningen som är från Som visas i tabell 3.7 ovan beskriver framtagen modell bilinnehavet i detta område med relativt god precision. Kommentar För att erhålla bättre överensstämmelse mellan bostadsområde och tillhörande parkeringsplatser har gränsen mellan statistikområdena 2121 och 2122 flyttats så att de garage som hör till 2121 redovisas tillsammans med 2122, där de som nyttjar garagen bor. Detta påverkar dock inte vad som redovisas i detta avsnitt, utan vad tabellerna i kapitel 6 säger. I detta område, som saknar boendeparkering, är glappet mellan tillgängliga platser och det teoretiska bilplatsbehovet stort. Ser vi till behovet av besöksplatser enligt Parkeringsnormer för Göteborg 1996 är detta , alltså 233. Endast 7 av de tillgängliga 164 platserna för besök är belagda dagtid och 56 nattetid. Antingen är behovet av besöksplatser inte så stort som normen anger eller så väljer besökare att parkera på annat håll. Här finns vissa oklarheter vad gäller ett antal parkeringsplatser som hör till Östra sjukhuset men som ligger inom undersökningsområdet men som nyttjas mer för långtidsparkering. Vidare är många av de avgiftsbelagda bilplatserna utnyttjade även nattetid (avgiften är 1 kr/timme). Sammanfattningsvis är tillgången på lediga bilplatser, dock belagda med låg avgift, god % Göteborgs Stad, Trafikkontoret 23/

24 3.8 Johanneberg Indelning Området studerades under hösten 23 av Viproj AB på uppdrag av Trafikkontoret. Området är avgränsat enligt kartbilden nedan. Figur Biltäthet och gränser för det området Johanneberg. Figur Ortofoto och gränser för området Johanneberg. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 24/

25 Data 8 Johanneberg 24 Johanneberg % % 29 4% % 57 8% Lediga platser Vanlig besökare för besök verksamhet för besök boende Besökare med boendekort för verksamheter Summa bilar inkl leasing (RVU-förd) PS1 Boendeparkering dag PS2 Boendeparkering natt PS3 Besök dag PS4 Besök natt Summa hyrda platser och besöksplatser ej 1/3 min Bilinnehav Figur 3.38 och Diagrammet ovan till vänster visar lediga och upptagna bilplatser vid de fyra aktuella parkeringssituationerna. Diagrammet till höger visar tillgängliga platser i relation till teoretiskt bilplatsbehov. Basomr Bostadslägenheter Bilar (även avställda) ej leasing Bilar totalt inkl leasing RVU Invånare Inv per lgh Dagbefolkn 26 Totalt bil per inv Totalt bil per lgh Bilar per lgh totalt enl modell Totalt antal bilar enl modell ,59 83,43,69, ,49 7,41,61, ,32 99,35,46, ,22 133,19,43, ,41 73,31,44, ,3 58,31,4, ,37 31,3,41, ,38 24,32,44,46 19 Summa/medel ,52 571,32,49, Tabell 3.8. Olika data för respektive basområde i Johanneberg. Notera att alla data är från utom dagbefolkningen som är från Kommentar Framtagen modell beskriver bilinnehavet i Johanneberg med relativt god precision. Som visas i tabellen ovan varierar bilinnehavet mycket inom det studerade området. Basområdena 1111 och 1115 utgör extremerna sett till antal bilar per invånare. Invånarna i 1115 har lägre medelinkomst samt fler antal invånare per lägenhet än övriga basområden (här finns många studentrum som inte alltid klassa som lägenheter, varför det blir många boende på få lägenheter) och 1111 har större lägenheter än övriga områden. Johanneberg är det område i denna rapport som har mest besvärlig parkeringssituation. Som visas i diagrammet ovan till höger är antalet fordon i området betydligt högra än antal tillgängliga bilplatser, vilket medför att många av de i området som äger bil tvingas parkera den utanför området. Endast 4 % av bilplatserna för de med boendekort och 8 % av besöksplatserna är lediga nattetid, vilket i sammanhanget är mycket lågt och det genererar söktrafik. Dagtid är det däremot inga större problem att finna bilplats, där är över hälften av platserna lediga. 3.9 Sammanställning I figur 3.4 nedan har parkeringsbeläggningen redovisats för de fyra olika parkeringssituationerna och för de studerade områdena och delområdena. Parkerings- Göteborgs Stad, Trafikkontoret 25/

26 beläggningen har delats in i tre intervall, där det första (fyllda ringar) anger att det är mycket svårt att hitta en ledig plats (mindre än 15 % ledigt) och att detta troligen ger upphov till söktrafik. Nästa intervall anger att det inte bör vara några större problem att finna bilplats men även att nyttjandegraden av bilplatserna är god. Det sista intervallet, när mer än hälften av platserna är lediga, anger att det finns ett tydligt överskott av bilplatser för just den parkeringssituationen. Gårdsten Stampen B Stampen C Stampen A Bagaregården Björkekärr Långgatorna D Långgatorna A Långgatorna C Långgatorna B Johanneberg <15 % ledigt 15-5 % ledigt >5 % ledigt boende dag boende natt besök 1 h dag besök 8 h natt Figur 3.4. Andel lediga bilplatser i de olika studerade områdena och delområdena vid de fyra olika parkeringssituationerna. Som visas i kartbilden ovan är det i Johanneberg, Bagaregården och Långgatorna delområde B som det är svårt att finna bilplats, och då för dem som söker Göteborgs Stad, Trafikkontoret 26/

27 parkeringsplats för att stå över natten (besök i Bagaregården, boende i Långgatorna, båda i Johanneberg). En sammanställning av den här typen blir givetvis något grov. Exempelvis är det några områden som nästan får en helt fylld cirkel (där är det mindre än 2 % ledigt): besöksplats dagtid i Stampen delområde C, nattlig boendeparkering i Bagaregården. Vidare redovisas andel lediga platser och inte absoluta tal. I exempelvis Långgatornas delområde C är 6 % av platserna för besök nattetid tillgängliga, men dessa är bara 27 till antalet, varför det ändå kan vara lite svårt att finna ledig plats. Några områden eller delområden är stora till ytan, varför det ändå kan uppfattas som svårt att finna plats inom rimligt avstånd från målpunkten, trots att det finns många lediga platser i området. Nedan sammanställs motsvarande som i figur 3.4 ovan, men här i procentsatser och endast för hela studerade områden, ej delområden. Motsvarande sammanställning på basområdesnivå finns i kapitel 6, tabell 6.1 och 6.3. Procent lediga platser för boendeparkering dag Procent lediga platser för boendeparkering natt Procent lediga besöksplatser dagtid (1h) Procent lediga besöksplatser nattetid (8h) Långgatorna Stampen x Gårdsten x x Bagaregården Björkekärr x x Johanneberg Tabell 3.9. Andel lediga platser vid olika parkeringssituationer i de studerade områdena. Ett annat sätt att illustrera parkeringssituationen i ett område kan vara att ställa antalet lediga bilplatser i relation till hur många bilar det finns i området som är potentiella nyttjare av platserna. Detta kan ge lite bättre känsla för hur stor konkurrensen är om de tillgängliga bilplatserna. I de första två kolumnerna i tabellen nedan har värdena relaterats till totalt antal bilar i respektive område (inklusive avställda och teoretiskt antal leasingbilar). I de sista två kolumnerna har även antal bilar som enligt gällande norm väntas generas av verksamheterna i området. Motsvarande tabeller finns på basområdesnivå i kapitel 6 nedan (tabell 6.2 och 6.4). Antal lediga Antal lediga boendeplatser per boendeplatser natt per teoretiskt antal bilar (ej teoretiskt antal bilar (ej bilar för verksamheter) bilar för verksamheter) Antal lediga besöksplatser per teoretiskt antal bilar inkl bilar för verksamheter Antal lediga besöksplatser natt per teoretiskt antal bilar inkl bilar för verksamheter Långgatorna,6,7,18,21 Delområde A,7,13,12,9 Delområde B,1,3,15,8 Delområde C,8,2 Delområde D,7,15 Stampen x,16,7,16 Delområde A x,18,6,8 Delområde B x,14,12,21 Delområde C,13,29 Gårdsten x x,13,13 Bagaregården,28,12,34,4 Björkekärr x x,7,8 Johanneberg,2,2,2,3 Tabell 3.1. Antal lediga platser per potentiella nyttjare av platserna i de studerade områdena. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 27/

28 Även i tabell 3.1 utmärker sig Johanneberg med mycket få lediga platser per potentiella nyttjare nattetid. Även Bagaregården har få besöksplatser per nyttjare nattetid, men där finns betydligt bättre tillgång på platser för de med boendekort. I området Långgatorna är det få nattliga boendeplatser lediga i delområde B och få nattliga besöksplatser i delområde C, sett per potentiell nyttjare. Dagtid är det Stampen (i huvudsak delområde A) och Björkekärr som har sämst tillgång på lediga platser med detta sätt att räkna. Även Långgatornas delområden C och D har något låg tillgång på besöksplatser dagtid. Trots att det är så låg beläggningsgrad i Gårdsten är antalet lediga platser per potentiell nyttjare inte så stort. I Bagaregården finns det mycket god tillgång på platser dagtid enligt detta sätt att räkna. 4 Effekter av boendeparkering I två mindre områden i Majorna och Bagaregården har parkeringssituationen före och efter införandet av boendeparkering studerats. 4.1 Effekter på beläggning I Trafikkontorets rapport Parkeringsmätning, Uppföljning Majorna (Meddelande 8:) beskrivs parkeringssituationen på och omkring Såggatan (se kartbild nedan) före och efter införandet av boendeparkering. Av studien framgår inte hur det totala antalet platser påverkades eller hur beläggningen omkring (ej Trafikkontorets platser) påverkades. Figur 4.1. Studerade områden i Majorna. I område 2 var det före införandet av boendeparkering (i början av juni 24) endast 2 % lediga platser nattetid. I område 3 var det 4 % ledigt. Vid uppföljningsmätningen i maj, en månad efter det att boendeparkeringen införts, var det 11 % lediga platser i område 2 och 27 % i område 3. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 28/

29 4.2 Effekter på långtidsparkering I studien i Majorna studerades antalet långtidsparkerande bilar på några slumpvis utvalda gator, före och efter införandet av boendeparkering. Före införandet av boendeparkering var det 19 % av bilarna i område 2 som stod kvar på samma plats efter 2 dygn och 5 % efter en vecka. Motsvarande för område 3 var 24 % respektive 4 %. När boendeparkering hade införts var andelen i område 2 som stod kvar efter 2 dygn 14 % efter en vecka 1 %. Motsvarande i område 3 efter införandet av boendeparkering var 13 % respektive 2 %. Således ledde införandet av boendeparkering till kraftiga minskningar av långtidsparkeringar. 4.3 Effekter på pendlingsparkering och distansparkering I studien i Majorna framgår att det före införandet av boendeparkering var 48 % av parkerarna i område 2 som bodde inom det studerade området. 9 % bodde i Göteborg men mer än 5 meter från området och 22 % bodde på annan ort. Efter införandet av boendeparkering var det 81 % av parkerarna i område 2 som bodde inom samma område, 3 % bodde inom Göteborg men mer än 5 meter från området och 8 % bodde i övriga Sverige. I Bagaregården studerades Uddevallagatan samt några närliggande gator inom det som i bilden nedan kallas område 1 och 2, med avseende på var ägarna till de parkerade bilarna bodde. Studien utfördes på uppdrag av Trafikkontoret före och efter det att boendeparkering infördes Figur 4.2. Studerat område i Bagaregården samt hur närområdet avgränsas. För område 1 gäller att andelen av parkerarna som bodde i det egna området eller i område 2 ökade från 45 % till 6 %. Andelen från närområdet minskade från 13 % till 1 %. Andelen parkerande som kommer från övriga Göteborg eller övriga Sverige minskade från ca 27 % till ca 15 %. För område 2 ökade andelen av parkerarna som bor inom område 1 eller 2 från 5 % till 75 % med införandet av boendeparkering. Andelen från närområdet minskade från 14 % till 6 % och andelen parkerande som kommer från övriga Göteborg eller övriga Sverige minskade från ca 26 % till ca 12 %. Några av dessa långväga parkerare kan ha varit pendlare som bor på annan ort och parkerar i Bagaregården för att sedan åka kollektivtrafik in till centrum. Göteborgs Stad, Trafikkontoret 29/

30 Parkeringsbeläggningen före införandet av boendeparkeringen var 96 % i område 1 och 95 % i område 2. Efter införandet var den 83 % i område 1 och 66 % i område 2, alltså en väsentlig förbättring. 5 Analys och slutsatser 5.1 Överskattat behov av besöksplatser? För flera av de studerade områden verkar det som att det verkliga behovet av besöksplatser inte stämmer med vad Parkeringsnormer för Göteborg 1996 anger som behov. Som exempel visas nedan delområde A i området Långgatorna. I områden med tyngdpunkten på verksamheter är andelen lediga platser på natten ofta högre än på dagen. Enligt parkeringsnormen bör antal bilplatser inte räcka i detta område eftersom denna stapel är större än den till vänster. 8 Långgatorna omr A 24 Långgatorna omr A % % % % 365 Lediga platser Vanlig besökare Besökare med boendekort för besök verksamhet för besök boende för verksamheter Summa bilar inkl leasing (RVU-förd) PS1 Boendeparkering dag PS2 Boendeparkering PS3 Besök dag PS4 Besök natt natt Summa hyrda platser och besöksplatser ej 1/3 min Bilinnehav Dessa är nästan lika stora vilket kan borga för goda möjligheter till samutnyttjande av bilplatser. Figur 5.1. Exempel på hur resonemang kan föras om överskattning av behov av besöksplatser och bilplatsbehov för verksamheter. I figur 5.1 ovan ser vi att det vanligen är minst 1 platser lediga i delområde A, Långgatorna, vilket är motstridigt mot vad det borde vara enligt gällande parkeringsnorm. Att stapeln till höger i det högra diagrammet är för hög kan bero på att bilplatsbehovet för verksamheter är överskattat. Om detta skulle halveras (och så även besöksplatserna för verksamheter) så blir den högra stapeln lika stor som den vänstra. Men fortfarande är det för många platser lediga enligt diagrammet till vänster. Detta kan bero på att några parkerar på andra gator eller i andra garage som ligger utanför området. Det kan även bero på att det finns ett samutnyttjande av bilplatserna mellan de som parkerar nattetid och de som parkerar dagtid. Förutsättningarna för detta är gissningsvis bäst när det är en jämn balans mellan invånare som använder bilen dagligen och arbetstillfällen i området. Att det är så för detta delområde syns bland annat i att staplarna för bilinnehav och bilplatsbehov för verksamheter är någorlunda likvärdiga (se figur 5.1 ovan), och att det finns en viss balans mellan antal invånare och arbetstillfällen (dagbefolkning), vilket det gör i detta område (se tabell 3.2 ovan). Göteborgs Stad, Trafikkontoret 3/

STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT. Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB

STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT. Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB Augusti 2004 1 INNEHÅLL SID SAMMANFATTNING 2 UTREDNINGSOMRÅDETS INNEHÅLL 4 BILPLATSBEHOV 8 BEFINTLIGA BILPLATSER

Läs mer

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov Meddelande X:2008 Trafikkontoret Parkering Alla kartbilder som presenteras i denna rapport finns som högupplösta jpg-filer på Trafikkontorets

Läs mer

Parkering i Fullriggaren

Parkering i Fullriggaren Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Anna Stjärnkvist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2013-04-11 Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Bakgrund I byggherredialogen

Läs mer

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord I samband med upprättandet av detaljplaner och bygglov ställs bl.a.

Läs mer

Enkät om parkeringen i södra Kungsladugård September 2007. Meddelande 7:2007. Trafikkontoret Parkering

Enkät om parkeringen i södra Kungsladugård September 2007. Meddelande 7:2007. Trafikkontoret Parkering Enkät om parkeringen i södra Kungsladugård September 2007 Meddelande 7:2007 Trafikkontoret Parkering Förord Trafikkontoret får ofta in synpunkter från boende i södra Kungsladugård om att det är svårt att

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Uppföljning juni Parkeringsmätning Fusk med boendeparkering 2005. Meddelande 7:2005. Trafikkontoret Parkering

Uppföljning juni Parkeringsmätning Fusk med boendeparkering 2005. Meddelande 7:2005. Trafikkontoret Parkering Uppföljning juni Parkeringsmätning Fusk med boendeparkering 2005 Meddelande 7:2005 Trafikkontoret Parkering 2(20) Förord Detta är resultatet från en uppföljande parkeringsmätning som Göteborgs Stad Trafikkontoret

Läs mer

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg 1/7 Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg Beslut i Trafiknämnden 1992-11-12 304 Nämnden beslöt bifalla kontorets förslag: godkänna mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Läs mer

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 Innehåll 1. Sammanfattning sid 4 2. Inledning sid 5 3. Handlingsplan för parkering

Läs mer

Johanneberg kring Viktor Rydbergsgatan Parkeringsstruktur

Johanneberg kring Viktor Rydbergsgatan Parkeringsstruktur Johanneberg kring Viktor Rydbergsgatan Parkeringsstruktur Meddelande 9:2003 Trafikkontoret Parkering 1 2 FÖRORD Det är fullt av parkerade bilar på gatorna i stora delar av staden. Läget är kärvt såväl

Läs mer

Parkeringsnorm - vad är det?

Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnormen innehåller regler för hur många bilplatser som fastighetsägare skall ställa i ordning vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnad. Antalet bilplatser

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Parkering i Haga Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Februari 2000 Trafikutredning Denna rapport har, på uppdrag av Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, utarbetats av Christer Olsson, Gatubolaget

Läs mer

Effekter av rutlös parkering 2000-02-18. Trafikkontoret

Effekter av rutlös parkering 2000-02-18. Trafikkontoret Effekter av rutlös parkering 2000-02-18 Trafikkontoret 1 (21) Förord Göteborg har under de senaste åren infört ett nytt sätt att skyltsätta och märka ut gatuparkering. Istället för att måla parkeringsrutor

Läs mer

Parkering i Sollentuna

Parkering i Sollentuna Parkering i Sollentuna En rapport med underlag till Sollentuna kommuns parkeringsplan Detta är en rapport om parkeringssituationen i Sollentuna kommun. Dokumentet är upprättat på Trafik- och fastighetskontoret

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning

Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning Inventering av registrerade föreningar Fritidsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 211-4-5 1.3 Thomas Sterner (Gustaf Johansson/David Nilsson) Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Sammanställning resvaneundersökning

Sammanställning resvaneundersökning Sammanställning resvaneundersökning Syftet med resvaneundersökningen har varit att få en översiktlig bild av hur resandet ser ut kring Alvesta resecentrum med koppling till parkeringen på östra sidan.

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Dnr E2015-00923 Dnr T2015-00933 Dnr SBK 2015-06397-30 2015-05-20 Kontaktpersoner Exploateringskontoret Patrik Berglin/Ingmarie

Läs mer

Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011

Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011 Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011 På uppdrag av Exploateringskontoret Stockholms Stad har genomförts en parkerings- och trafikutredning för Gällerstagränd i Hagsätra.

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam...

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam... Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med omsorg- och äldreförvaltningen, vilka tillsammans ansvarar för framtagandet

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg 1 (11) PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg Bakgrund och Syfte Denna parkeringsutredning är genomförd på uppdrag av Värmdö kommun och syftar till att klargöra parkeringsbehovet kring Gustavsbergs

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 Författare Susanne Gustafsson och Hans Thulin FoU-enhet Transportsäkerhet och vägutformning Projektnummer

Läs mer

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

SOPHUS HUNDSKALL MC GARAGE

SOPHUS HUNDSKALL MC GARAGE Nummer 1/03 Utgivningsdatum ca 15/3, 15/6, 15/9, 15/12 Bidrag och annonsmanus mottages intill fjorton dagar före utgivningsdatum. Lämna i fritidslokalens brevlåda eller någon i styrelsen. PARKERINGEN Styrelsen

Läs mer

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19)

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19) Nybro kommun Parkeringsutredning Nybro Uppdragsnummer 2222099 Malmö 2014-06-05 Sweco TransportSystem AB Kristofer Lilja 1 (19) Sweco Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö Telefon +46 (0)10 4846600 www.sweco.se

Läs mer

Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01

Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 Tekniska nämnden 2010 11 18 124 304 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 11 04 188 463 Dnr 2010/847.514 Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 Bilagor: Zonindelning Luleå centrum 2010, bil 1 Zonindelning Luleå

Läs mer

Förslag till plan för gatuparkering. Bilaga 3

Förslag till plan för gatuparkering. Bilaga 3 Förslag till plan för gatuparkering Bilaga 3 Inledning Stockholm växer. Det skapar många nya möjligheter men ställer också stora krav, bland annat på att kunna bygga ett stort antal bostäder till rimliga

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad Parkeringsutredning kvarteret Fältet 2008-09-16 WSP Samhällsbyggnad 2 (11) 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 2 Resultat...4 2.1 Parkeringsräkning...4 2.2 Befolkning och bilägande...5

Läs mer

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Titel: Parkeringsnorm Landskrona stad Datum: 2016-05-30 Beställare: Birthe Bunke, Landskrona stad Konsult: Karin Caesar, Tyréns (uppdragsnummer: 263 083) PARKERINGSNORM

Läs mer

Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor)

Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor) Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor) För att åskådliggöra insamlat material från en undersökning används mått, tabeller och diagram vid sammanställningen. Det är därför viktigt med en grundläggande

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 2 Handlingsplan för parkering fördjupning Innehåll Personbil sid 2 Parkeringsutbud

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 12137 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund PG Carlsson Arkitekt AB Bredgränd 2 111 30 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-04 12137 Rapport A (Förhandskopia) Märsta C, Sigtuna Trafikbullerutredning för

Läs mer

FÖRÄNDRING AV BILINNEHAVET I NÅGRA OMRÅDEN I CENTRALA GÖTEBORG ÅREN

FÖRÄNDRING AV BILINNEHAVET I NÅGRA OMRÅDEN I CENTRALA GÖTEBORG ÅREN FÖRÄNDRING AV BILINNEHAVET I NÅGRA OMRÅDEN I CENTRALA GÖTEBORG EN 1991 2004 Trafikkontoret Viproj AB oktober 2006 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID SYFTE 2 UNDERSÖKTA OMRÅDEN 2 UNDERSÖKTA VARIABLER 3 REDOVISNING

Läs mer

Utvärdering av försök med fri parkering

Utvärdering av försök med fri parkering PM 2009-06-09 1 (8) TF 2006/894 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 Mobiltfn 070-162 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Tekniska nämnden Utvärdering av försök med fri

Läs mer

Bybladet. Oktober 2015

Bybladet. Oktober 2015 Bybladet Oktober 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Städdagen hösten 2015 Fasadprojektet Takprojektet Byte av filter Möjlighet till fler nycklar Kostnad för borttappade brickor till tvättstugan

Läs mer

Luftkvalitetsbedömning vid Ängsgärdet i Västerås

Luftkvalitetsbedömning vid Ängsgärdet i Västerås Ängsgärdet - förstudie luft buller Luftkvalitetsbedömning vid Ängsgärdet i Västerås Malmö 2011-04-20 Luftkvalitetsbedömning vid Ängsgärdet i Västerås Datum 2011-04-20 Uppdragsnummer 61151145168000 Utgåva/Status

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 23 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd

Läs mer

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Sofia Heldemar Henrik Carlsson Sidan 2 av 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 4 3 METODIK OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1 DAGENS SITUATION...

Läs mer

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD Upprättad den 24-09-2013 NORMALT PLANFÖRFARANDE Antagen av kommunfullmäktige. Laga kraft.. Genomförandetid t o m Dnr 1404/2010 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens yttrande

Sammanfattning av styrelsens yttrande 2014-08-20 1 (8) HSB BRF KALLKÄLLAN Medlem i HSB Stadsbyggnadskontoret Box 2554 403 17 Göteborg YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET Diarienummer: 0688/09 Styrelsen för HSB Brf Kallkällan

Läs mer

Andel lediga platser Andel i lediga område platser 2, andra mättillfället. Antal lediga platser 97% Uppdelning efter varifrån bilarna kommer 25% 34%

Andel lediga platser Andel i lediga område platser 2, andra mättillfället. Antal lediga platser 97% Uppdelning efter varifrån bilarna kommer 25% 34% Andel lediga platser Andel i lediga område platser 2, andra mättillfället 3% 97% Antal lediga platser Antal parkerade bilar Uppdelning efter varifrån bilarna kommer 0% 25% 10% 17% 34% 14% Samma gata Inom

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning

Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning Sedan tilläggsavtal nr 1 träffades har Trafikverket i nära samarbete med kontoren utrett ett antal olika lägen för cykelparkeringar

Läs mer

Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J

Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J Bakgrund Våra gator behöver ses över utifrån ett framkomlighetsperspektiv för att försäkra oss om att vi har gator där utryckningsfordon och snöröjning kan komma

Läs mer

Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram

Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram 2.1 Grundläggande matematik 2.1.1 Potensfunktioner xmxn xm n x x x x 3 4 34 7 x x m n x mn x x 4 3 x4 3 x1 x x n 1 x n x 3 1 x 3 x0 1 1

Läs mer

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken.

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Bilaga 1 till TN 2011 03 Parkeringsavgift Förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning. Zon

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Kommunstyrelsens förv Marianne Toreblad

Kommunstyrelsens förv Marianne Toreblad Helsingborgs Stad Kommunstyrelsens förv Marianne Toreblad Statistik över Helsingborg brukar vanligtvis presenteras per statistikområde i staden, men här presenterar och analyseras statistiken oberoende

Läs mer

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Beräkning av externt buller från butiksområde Uppdragsnummer: 150462 Beställare: Hifab AB Att: Krister Johansson Dokument: R150462-2 rev 2 Datum: 2016-04-04 Antal sidor: 7 Handläggare:

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

NORDOSTPASSAGEN OCH JUNGMANSGATAN TOMTMARKSPARKERING

NORDOSTPASSAGEN OCH JUNGMANSGATAN TOMTMARKSPARKERING NORDOSTPASSAGEN OCH JUNGMANSGATAN TOMTMARKSPARKERING Trafikkontoret Viproj AB Rapport juni 2005 1 BAKGRUND OCH SYFTE Trafikkontoret inventerade under år 2003 de nybyggda bostadsprojekt inom boendeparkeringsområdena

Läs mer

Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet)

Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet) YIMBY Yes in my Back Yard. Stockholm 2008-11-25 SBN/2008:349 Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet) - Inledning YIMBY ser det som oerhört positivt att det äntligen görs kraftansträngningar

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Antagen av byggnadsnämnden september 2013 BN 2011/74 Innehåll Inledning..3 Vad säger plan- och bygglagen?... 3 Vem är ansvarig?... 3 En balanserad parkeringsförsörjning...

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 29 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Allmänna lokala trafikföreskrifter

Allmänna lokala trafikföreskrifter Allmänna lokala trafikföreskrifter Stadsbyggnadskontoret 2009 1 Allmänna lokala trafikföreskrifter 2009 Jönköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 551 89 Jönköping Layout: Kerstin Olsson Omslagsbilder: Lars

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget

Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget 1 Promemoria om PARKERINGSKÖP Uppdraget Trelleborgs kommun har för avsikt att införa möjligheter till parkeringsköp i samband byggnationer där parkeringsmöjligheter inte kan tillgodoses på den egna tomten

Läs mer

13. Omvandlingsområden

13. Omvandlingsområden 13:1 13. Omvandlingsområden 13.1 Långsiktigt hållbar utveckling Använda mark och vatten så att en ekologiskt god hushållning främjas Säkerställa dricksvattenförsörjning för omvandlingsområden som helhet

Läs mer

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar 6 Övriga markeringar Markeringar som inte är längsgående eller tvärgående räknas som övriga markeringar. Till dessa hör följande: körfältspilar anvisning om körfältsbyte spärrområde texter uppställningsplats

Läs mer

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Parkera Styrelsen vill meddela följande, att det endast råder P-förbud på Kärrdalsvägen och Myrekärrsvägen enligt beslut från Göteborgs kommun Trafikkontoret och

Läs mer

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar 1 2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar av Sven Gärderud, Carl-Erik Särndal och Ivar Söderlind Sammanfattning I denna rapport använder

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Statistisk analys. Ingrid Pettersson Analysavdelningen. 08-5630 8762 Ingrid.pettersson@ukambetet.se. www.uk-ambetet.se 2013-06-18 2013/5

Statistisk analys. Ingrid Pettersson Analysavdelningen. 08-5630 8762 Ingrid.pettersson@ukambetet.se. www.uk-ambetet.se 2013-06-18 2013/5 Statistisk analys Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå samt på forskarnivå. Analyserna

Läs mer

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. -Från tanke till handling-, Ramprogram, 2002 6

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. -Från tanke till handling-, Ramprogram, 2002 6 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping B a k g r u n d - H i s t o r i a - N u t i d PLANFÖRUTSÄTTNINGAR Jönköping ligger i den norra delen av småland vid Vätterns sydligaste

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Avd. Matematisk statistik

Avd. Matematisk statistik Avd. Matematisk statistik TENTAMEN I SF1902 SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIK, TORSDAGEN DEN 23:E MAJ 2013 KL 14.00 19.00. Kursledare och examinator : Björn-Olof Skytt Tillåtna hjälpmedel: miniräknare, lathund

Läs mer

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas:

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas: Stockholm 2012-09-25 City i Samverkan Korgmakargatan 2 111 22 Stockholm Stockholms stad Trafik- och renhållningsnämnden 105 35 Stockholm Synpunkter på förslag till parkeringsplan Remissversion augusti

Läs mer

Stanna och parkera 1

Stanna och parkera 1 Stanna och parkera 1 Vad är stannande? Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar 1. för att undvika fara, 2. för att trafikförhållandena kräver det, eller 3. för att parkera

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad 1 (25) HANDLÄGGARE DATUM DNR Caroline Jansson 2015-06-10 TN/2014:320 Handlingsplan för parkering i Lidingö stad Inklusive parkeringsnorm 2 (25) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...4

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

Medborgarmöte för Kvarteret Neptunus, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Kvarteret Neptunus, Svedala tätort, Svedala kommun 2011-04-12 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Kvarteret Neptunus, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Centralskolans aula 19:00-21:00 Närvarande: Åhörare: ca 60 medborgare () Förtroendevalda:

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer