Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012."

Transkript

1 Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen är genomförd av Attityd i Karlstad AB och kontaktperson för undersökningen är Nina Engdahl. 1

2 Bakgrund Karlstads kommun har beslutat om att årligen genomföra kund- och brukarundersökningar för samtliga förvaltningar och bolag. Fristående aktörer har bjudits in att delta till dessa årligen återkommande undersökningar. Syfte Från Karlstads kommuns sida syftar undersökningen till att ge information om kvaliteten inom de skolor som finns i kommunen, att ge underlag för val av skola samt även ge underlag för utvecklingsarbete på skolorna. Målgrupp Undersökningen är en totalundersökning i årskurs 8 på grundskolan. Samtliga huvudmän i kommunen har erbjudits att delta i undersökningen. Det är endast Karlstads kommun som deltar i undersökningen. Elever på KSPO ingår i undersökningen på totalnivå men presenteras ej på enhetsnivå. För KSPO finns det däremot även en separat rapport. 2

3 Genomförande Undersökningen har genomförts med en kvantitativ metod och valet av insamlingsteknik är en webbundersökning. Framtagande av frågor till undersökningen har gjorts tillsammans med huvudmännen, både den kommunala och de fristående huvudmännen. Tidigare undersökningar inom skolan låg som en grund vid själva framtagandet. Totalt sett består undersökningen av 24 strukturerade frågor som besvarats på en femgradig skala samt med komplettering av ett vet ej-svarsalternativ. De områden som frågorna presenteras inom är: Normer och värden Kunskaper Elevernas inflytande Information mellan hem och skola Skolan som helhet Frågorna har testats på respondenter i målgruppen inför själva datainsamlingen för att identifiera eventuella otydligheter i frågorna. Inga speciella oklarheter framkom. När det gäller själva respondentlistorna så har skolförvaltningen försett oss med klasslistor för samtliga kommunala skolor. 3

4 Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en webbenkät under perioden 16 april- 7 maj Varje elev har fått en unik inloggning så att vi har kunna följa t ex svarsfrekvens löpande. Här har vi haft god hjälp av respektive skola som delat ut ett informationsbrev till eleverna, samt även möjliggjort ifyllande av enkäten under skoltid. Vi försåg varje skola med information om själva undersökningen, unika inloggningsbrev till varje elev, en lista per klass med inloggningarna (för ev borttappade brev) och allt packades klassvis till respektive skola. Svarsfrekvens har rapporterats vid ett flertal tillfällen under datainsamlingsperioden. Inledningsvis rapporterades svarsfrekvens per skola och därefter även nedbrutet per klass. Datainsamlingen förlängdes med några dagar för att få upp svarsfrekvensen ytterligare. Total svarsfrekvens landade slutligen på 83 procent. Totalt ingår åttaskolor i undersökningen, samtliga skolor har kommit upp i över 40 procents svarsfrekvens. Då datainsamlingen avslutats har resultat och analys tagits fram av oss på Attityd. Utöver denna totalrapport finns en unik rapport per skola. Det finns även möjlighet att få resultatet uppdelat per klass. När det gäller resultat uppdelat på bakgrundsvariabler har Karlstads kommuns riktlinjer för KBU använts. Dessa säger: Antalet respondenter per enhet får ej understiga fem respondenter. Svarsfrekvens ska redovisas i procent. Undersökningar med lägre svarsfrekvens än 40 procent redovisas inte på karlstad.se. Om du vill redovisa resultat uppdelat på respondentens bakgrundsvariabler, såsom kön, ålder eller utbildningsnivå, får resultat redovisas om gruppen består av fler än 50 personer och minoritetsgruppen är minst tio personer. Vi har på totalnivå analyserat resultatet utifrån: Kön Vi har även granskat resultatet utifrån respektive skola. 3

5 Läsarinstruktion till totalrapporten Totalrapporten inleds med en beskrivning av svarsfrekvens, totalt sett och per skola. Vi presenterar även en beskrivning av respondenterna utifrån bakgrundsvariabeln; elevens kön. Därefter följer resultatet av undersökningen. Vi har valt att presentera resultatet i medelvärdesform. Skalan är femgradig, från 1 (Instämmer inte alls) till 5 (Instämmer helt). Resultatet innehåller: De två frågorna om bemötande och helhetsintryck. Ett samlat totalindex för samtliga skolor, samt totalindex per skola. Resultat totalnivå, samt per skola Index per frågeområde. Resultat totalnivå Medelvärde per fråga uppdelat på kön. Resultatet i de unika rapporterna per skola innehåller: Index per frågeområde. Medelvärde per fråga, uppdelat på respektive indexområde (även uppdelat på kön om gruppens storlek tillåter). Frekvens per fråga, uppdelat på respektive indexområde i jämförelse med det totala värdet för samtliga skolor i Karlstad. (Även uppdelat på kön om gruppens storlek tillåter). 4

6 Om andelen vet ej överstiger fem procent kommer detta att redovisas inom parantes efter respektive fråga, under aktuellt indexområde. I medelvärdesdiagrammen har medelvärden avrundats till en decimal. Stapeln som visas i diagrammen grundar sig på ett mer detaljerat medelvärde med två decimaler och där kan det avrundade värdet vara det samma men staplarna bli olika långa. 4

7 Tabellen redovisar svarsfrekvensen i undersökningen. 5

8 Tabellen redovisar fördelningen flickor/pojkar per skola samt totalt i undersökningen. Vi har granskat resultatet utifrån respondenternas kön. Totalt sett är det 318 pojkar och 317 flickor som besvarat undersökningen. Resultat utifrån kön presenteras i diagram längre fram i rapporten och i de fall vi sett en relevant skillnad mellan variablerna kommenteras detta. 6

9 Tabellerna ovan redovisar frekvenser över bakgrundsvariabeln huvudman. 7

10 8

11 Påståendet Jag blir bra bemött av personalen på skolan får 4,2 i medelvärde och Jag är som helhet nöjd med skolan får medelvärdet 3,7. På ovanstående påståenden är andelen elever som svarar vet ej 1 procent på respektive påstående. 9

12 10

13 Vid en jämförelse av det totala indexet per skola ser vi att Frödingskolan är den skola som fått högst indexvärde; 4,2. Lägst indexvärde har Vålbergsskolan fått med 3,5 och näst lägst har Norrstrandsskolan fått med 3,7. 11

14 12

15 Indexområdet Trygghet och trivsel byggs upp av följande sju påståenden: Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan Jag har arbetsro i skolan Vi har en bra stämning på skolan Vi behandlar varandra bra på skolan Pojkar och flickor behandlas lika på skolan Jag blir bra bemött avpersonalen i skolan Det högsta totala medelvärdet inom indexområdet hittas för påståendet Jag känner mig trygg i skolan med 4,45 medan lägsta totala medelvärdet återfinns för påståendet Jag har arbetsro i skolan med ett värde om 3,57. Frödingskolan står för 14 (av 24) av de högsta värdena medan övriga höga värden är spridda mellan skolorna. De 17 (av 24) lägsta värdena står Vålbergsskolan för. Påståendena Jag känner mig trygg i skolan har högst värde (4,69) inom indexområdet. Det lägsta värdet inom indexområdet Trygghet och trivsel har fått värdet 3,22 på påståendet Jag har arbetsro i skolan och det kommer från Vålbergsskolan. 13

16 Indexområdet Kunskaper byggs upp av följande sju påståenden: Jag vet var jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Mina lärare är bra på att undervisa Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen Mina lärare tror på min förmåga att lära mig olika saker Högsta medelvärden inom indexområdet får påståendet Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen med värdet 4,30. Lägsta totalmedelvärdet inom indexområdet är 3,04 och det fick påståendet Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. Sett till respektive skola ger Frödingskolan det högsta medelvärdet på 4,7 på påståendet Mina lärare tror på min förmåga att lära mig olika saker. Lägsta värdet inom samma indexområde återfinns för påståendet Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, där Vålbergsskolan ger ett värde på 2,73. 14

17 Indexområde Mitt inflytande byggs upp av följande fyra påståenden: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Jag är nöjd med det inflytande jag har över mitt skolarbete I utvecklingssamtalen pratar vi om vad jag behöver förbättra på ett sätt som jag förstår Jag får den studie- och yrkesvägledning jag behöver Högsta totalmedelvärde i indexområdet är också påståendet I utvecklingssamtalen pratar vi om vad jag behöver förbättra på ett sätt som jag förstår med 4,34. Lägsta totalmedelvärde inom indexområdet har påståendet Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter fått, med ett värde på 3,83. Inom indexområdet har påståendet I utvecklingssamtalen pratar vi om vad jag behöver förbättra på ett sätt som jag förstår högst värde (4,74) från Frödingskolan medan påståendet Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter fått lägst (3,50) från Norrstrandsskolan. 15

18 Indexområdet Skolan som helhet byggs upp av följande sex påståenden: Jag är nöjd med skolmaten Jag är nöjd med miljön inomhus på skolan Jag är nöjd med miljön utomhus på skolan Jag har haft möjlighet att välja vilken skola jag ska gå på (5%) Jag kan rekommendera min skola till en kompis Jag är som helhet nöjd med min skola Mariebergsskolan står för det högsta värdet (4,32) inom indexområdet med påståendet Jag har haft möjlighet att välja vilken skola jag ska gå på. Inom indexområdet Helhetsintryck hittar vi undersökningens lägsta totalmedelvärde, nämligen för påståendet Jag är nöjd med skolmaten, som fått 2,20 från Vålbergsskolan. Det är sex av de åtta skolorna som har sina lägsta värden på detta påstående. Högsta totalmedelvärde inom indexområdet är 4,01 på påståendet Jag har haft möjlighet att välja vilken skola jag ska gå på. 16

19 17

20 Trygghet och trivsel Kön På frågan om det är en bra stämning på skolan har 39 procent av pojkarna angivit att de instämmer helt, jämfört med 25 procent av flickorna. Däremot har fler flickor än pojkar angivit betyg 4. Lite drygt 68 procent av flickorna, jämfört med 77 procent av pojkarna, anger att man behandlar varandra bra i skolan. Även fler flickor än pojkar, 24 procent, har angivit betyg 3, alltså varken eller, jämfört med 15 procent hos pojkarna. Om man vidare ser till frågan om när det gäller pojkar och flickors likabehandling i skolan är det 15 procent av pojkarna som inte instämmer i påståendet. Motsvarande siffra hos flickorna är cirka tio procent. Flickorna har också i större utsträckning angivit betyget 3 än pojkar, 24 procent av flickorna jämfört med 17 procent hos pojkarna. 18

21 Kunskaper Kön Pojkarna har i något större utsträckning än flickorna instämt i påståendet att de känner till kunskapskraven i de olika skolämnena. Strax över 74 procent av pojkarna jämfört med 66 procent av flickorna har instämt i påståendet (betyg 4 eller 5). Det är något fler flickor än pojkar som inte håller med i påståendet om att deras lärare är bra på att undervisa. Av flickorna har tio procent angivit att de inte instämmer (betyg 1 eller 2) jämfört med pojkarna där knappt sju procent angivit samma svar. Flickor har också i högre utsträckning svarat betyget 3, alltså varken instämmer eller instämmer inte; 23 procent av flickorna jämfört med 18 procent av pojkarna. Flickorna är också något mindre benägna att instämma helt i påståendet. På frågan om skolarbetet gör eleven mer nyfiken och får mer lust att lära håller pojkarna i större utsträckning med i påståendet. Flickor har i större utsträckning angivit betyg 3,33 procent jämfört med 28 procent hos pojkarna. 19

22 Mitt inflytande Kön På frågor om inflytande är svaren förhållandevis lika mellan flickor och pojkar. 20

23 Skolan som helhet Kön Pojkar är inte lika nöjda med skolmaten som flickorna. Av pojkarna är det 51 procent som svarar betyg 1 eller 2 varav 32 procentenheter angivit betyg 1. Hos flickorna är det 39 procent som inte håller med i påståendet, varav 18 procentenheter som svarat betyg 1. Pojkar är något mindre benägna att hålla med i påståendet att de haft möjlighet att välja vilken skola de går på. Av pojkarna har 14 procent svarat att de inte instämmer (betyg 1 eller 2) jämfört med tio procent av flickorna. Av flickorna är det 67 procent som är nöjda med skolan som helhet (betyg 4 och 5), jämfört med 62 procent av pojkarna. Av flickorna är det 14 procent som svarar betyg 1 eller 2 och motsvarande av pojkarna är 17 procent. 21

24 22

25 Inledning Resultatet av denna undersökning är tänkt att ge en bild av hur eleverna i årskurs 8 på skolor i Karlstad upplever skolorna. Frågorna i undersökningen är ställda i en strukturerad webbenkät och ger en ögonblicksbild av hur eleverna upplever skolan. En bild som ska informera om den upplevda kvaliteten på skolorna, som ska fungera för att underlätta val, samt även ligga till grund för fortsatt förbättringsarbete. Undersökningen är en totalundersökning av skolorna i årskurs 8 i Karlstad. Samtliga elever i årskurs 8 på de åtta skolorna har erbjudits möjlighet att delta. Vi har totalt sett en svarsfrekvens på 87 procent i undersökningen, vilket är en mycket bra svarsfrekvens. Svarsfrekvenserna ligger mellan procent. Vår bedömning är att resultatet är av god kvalitet i detta avseende. Andelen i undersökningen som svarat vet ej, s k internt bortfall, är litet. Det är på ett fåtal frågor som det interna bortfallet är upp mot fem procent. Vi kan konstatera att eleverna har kunnat ta ställning i påståendena. Totalt sett är eleverna relativt nöjda med sin skola I undersökningen finns två frågor om helhetsintryck och bemötande. Bemötandet får totalt sett 4,2 av eleverna medan helhetsintrycket får totalt sett 3,7. Vi kan alltså konstatera att eleverna i årskurs 8 generellt sett är nöjda med bemötandet och har ett ganska positivt helhetsintryck. I årskurs 8 får helhetsintrycket det lägsta betyget sett till övriga årskurser som ingår i KBU-undersökningarna. Både för dessa frågor och för övriga frågor i undersökningen ser vi, och har redogjort för, att det finns vissa 23

26 skillnader utifrån bakgrundsvariablerna: elevens kön, samt skola. Vi återkommer till dessa skillnader längre fram i analysen. Korrelation grundskola åk 8 De elever som ger ett högt helhetsbetyg är också de som i högre grad kan rekommendera sin skola till en kompis, är mer nöjda med miljön inomhus samt har haft möjlighet att välja skola. Påståendet Jag är nöjd med miljön inomhus på skolan har ett något lägre medelvärde, vilket betyder att inomhusmiljön är ett område som bör förbättras och kan då få en inverkan på helhetsintrycket. Det finns starka korrelationer mellan bemötandet till eleverna och att lärarna hjälper mig i skolarbetet om de behöver, att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter samt att pojkar och flickor behandlas lika på skolan. 23

27 Åttondeklassarna ger relativt höga betyg till skolorna i Karlstad Det varierar vilka helhetsbetyg skolorna i Karlstad får av åttondeklassarna. Högsta totala medelbetygen får Frödingsskolan och Rudsskolan. Även Mariebergsskolan och Nyeds skola får ett högt totalmedelvärde. Resultaten är genomgående i alla indexområden högre för de fyra skolorna än övriga skolor. De lägsta totala medelvärdena får Vålbergsskolan och Norrstrandsskolan. Frödingskolan står för 14 av 24 högsta värdena i undersökningen medan övriga höga värden är spridda mellan skolorna. Frödingsskolan upplevs alltså bra på många områden. Frödingskolan och Rudsskolan har tidigare varit stökigare skolor, ser vi i undersökningen ett resultat av ökade resurser och fokuserade insatser på skolorna? Vålbergsskolan å andra sidan står för 17 av undersökningens lägsta värden. Vilka resurser behöver Vålbergsskolan för att ha möjlighet att förbättra verksamheten? Arbetsro, lust att lära och skolmaten är förbättringsområden De lägsta totala medelvärdena får påståendena Jag har arbetsro i skolan, Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mer samt Jag är nöjd med skolmaten. Det här är förbättringsområden för varje enskild skola som berörs (skillnader finns på skolnivå). Eftersom problemområdet gäller flera av skolorna kanske det är en övergripande fråga för kommunen? Påståendet Jag är nöjd med skolmaten får undersökningens lägsta totalmedelvärde med 2,7. På 13 av undersökningens 20 deltagande skolor har skolmaten fått sitt lägsta värde. Lägst värde av alla skolor gällande skolmaten har Vålbergsskolan fått. Under hösten 2011 genomförde Karlstads kommun ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). 24

28 Också där framkom skolmaten som som ett förbättringsområde. Väl fungerande utvecklingssamtal, men lägre värden på om lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter Påståendet I utvecklingssamtalet pratar vi om vad jag behöver förbättra på ett sätt som jag förstår får det högsta totalmedelvärdet, medan påståenet Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter fått det lägsta totalt medelvärde. Det är ett positivt resultat för utvecklingssamtalen och när det gäller lärarnas hänsyn till elevernas åsikter har det fått det lägsta medelvärdet inom indexområdet, om än inte ett dåligt medelvärde. Elevernas inflytande i skolan är en viktig demokratisk fråga. I LUPP-undersökningen visade resultatet tydligt på att eleverna vid Karlstads skolor i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet inte hade det inflytande som de önskade att ha. Också i resultatet inom KBU för årskurs 5 får vi samma resultat om än högre medelvärde, 4,4. Tendensen finns alltså även i den lägre årskursen. 24

29 Skillnader gällande sociala klimatet i skolan, vetskap om kunskapskrav och skolmat Vi har granskat resultatet utifrån kön, huvudman och åldergrupp. Generellt sett är respondenterna nöjda, med några enstaka skillnader. Pojkar tenderar att i större utsträckning att svara maximalt eller minimalt betyg på påståendena. Flickor svarar i mycket större utsträckning betyg 2 eller 4. Detta är en förhållandevis vanligt förekommande mönster när man jämför män och kvinnor. Var tredje flicka håller inte med om att man behandlar varande bra i skolan. Pojkar håller i större utsträckning med i påståendet att man behandlar varandra bra i skolan. Lite drygt 68 procent av flickorna, jämfört med 77 procent av pojkarna. Av de som instämmer helt i påståendet, alltså som har angivit betyg 5, har 39 procent av pojkarna angivit att de instämmer helt, jämfört med 25 procent av flickorna. Det är också en förhållandevis hög korrelation mellan att behandlas bra och att trivas i skolan. Det är alltså nästan en tredjedel av tjejerna i årskurs 8 som inte håller med i påståendet att man behandlar varandra bra i skolan, och bara knappt en fjärdedel som helt håller med i påståendet. Pojkar anser sig känna till kunskapskraven bättre än flickor. Pojkarna har i något större utsträckning än flickorna instämt i påstående att de känner till kunskapskraven i de olika skolämnena. Strax över 74 procent av pojkarna jämfört med 66 procent av flickorna har instämt i påståendet (betyg 4 eller 5). Detta till trots så får flickor bättre betyg än pojkar. Kan det ha att göra med att flickor känner högre krav på sig att prestera än pojkar? Pojkar upplever att de får det stöd 25

30 de vill ha i något större utsträckning än flickor. Således kanske de känner sig mer bekväma i sin studieroll. Det kan också tänkas bero på att flickor har högre betygambitioner än pojkar, och känner osäkerhet i vad som krävs för att få toppbetyg, samtidigt som pojkar generellt sätt nöjer sig med en godkänt betyg. Flickor är mer nöjda med skolmaten än pojkar - dock är väldigt få helt nöjda Pojkar är inte lika nöjda med skolmaten som flickorna. Av pojkarna är det 51 procent som svarar betyg 1 eller 2 varav 32 procentenheter angivit betyg 1. Hos flickorna är det 39 procent som inte håller med i påståendet, varav 18 procentenheter som svarat betyg 1. Det är svårt att säga exakt vad detta beror på. Kan detta bero på att flickor tenderar att vara mer pragmatiska än pojkar? Eller är det ett resultat av en särskild jargong och attityder kring skolmat? Det omvända förhållandet gäller för årskurs 5, där pojkarna gillar skolmaten i större utsträckning än flickorna. 25

31 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kund- och brukarundersökningarna genererar information i flera olika dimensioner. I den här resultatredovisningen har vi redogjort för resultat per verksamhet. Analysen bygger till stora delar på jämförelser mellan verksamheterna, kön, ålder och huvudman. När vi nu har allt material för samtliga verksamheter inom ramen för kund- och brukarundersökningarna från förskola till årskurs åtta, ser vi att det finns en del resultat som kan vara intressant att analysera ytterligare. Vi ser exempelvis tendenser om att lägre åldrar ger bättre betyg till verksamheterna. Vad kommer det sig? Är det förväntan som är orsak? Vi ser även att det finns resultat som är genomgående inom ett skolområde. Genom att analysera verksamheterna inom ett skolområde gemensamt för skolområdet kan förbättringsområden och styrkor som gäller övergripande för skolområdet identifieras. Vidare ser vi också att information tenderar att vara ett större problem i verksamheterna i lägre åldrar, medan arbetsro, lust att lära och skolmaten är problemområden högre upp i skolåldern. Är det här problemområden där det behövs ett mer övergripande strategiskt stöd och inte vara upp till enskilda verksamheters insatser? I undersökningen ser vi också exempel på verksamheter där stöd och insatser gett resultat. Två exempel på det är Rudsskolan och Frödingsskolan som i årskurs åtta genomgående får de högsta indexvärdena. Det är nu viktigt i tolkningen av resultatet att ha ödmjukhet inför orsakerna till resultatet, vilka förutsättningar respektive verksamhet har för att uppnå bra nivåer i omdömena, likväl som det är av vikt att se kritiskt på verksamheten, ha mod att ta sig an resultatet och genomföra förbättringsåtgärder. Utmana dem med bättre 26

32 värden! På följande sida ger vi några frågeställningar som kan användas vid bearbetning av resultatet. 26

33 Underlag för val Ett av syftena med undersökningen är att ge underlag för val. Nu finns ett gemensamt insamlat resultat som ska ligga till grund för att underlätta framtida val till skolor. Förutom de unika rapporter som levereras tillsammans med denna totalrapport kommer under hösten 2012 informationen att finnas sökbar i en jämförelseportal. De påståenden som kommer att finnas i jämförelseportalen är: Jag känner mig trygg i skolan Jag har arbetsro i skolan Jag blir bra bemött av personalen i skolan Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Mina lärare är bra på att undervisa I utvecklingssamtalen pratar vi om vad jag behöver förbättra på ett sätt som jag förstår Jag kan rekommendera min skola till en kompis Jag är som helhet nöjd med skolan Tillsammans med övrig information om respektive skola kommer undersökningsresultatet vara ett bra underlag för val för framtida val av skola. Det är nu det börjar förbättringsarbetet! Undersökningen är tänkt att bidra till utveckling och förbättringsarbete på respektive skola, ett arbete som bör bedrivas ute i respektive verksamhet. Både totalrapporten och den unika rapporten för respektive verksamhet bör användas. De unika 27

34 resultaten kan med fördel jämföras med tidigare genomförda undersökningar. Observera att det kan finnas skillnader vad gäller skala och uppbyggnad av frågorna mellan undersökningarna. Vid nästa års mätning blir det däremot möjligt att mer direkt jämföra resultaten över tid. Totalrapporten är tänkt att användas för att få en jämförelse med de andra skolorna i undersökningen och eventuellt benchmarka emot. Stödfrågor för den egna analysen och det fortsatta förbättringsarbetet kan vara: Vilka indexområden har skolan höga respektive låga betyg för? Vilka specifika frågor har skolan höga respektive låga betyg för? Hur bibehåller vi de höga betygen, vad i arbetssättet ligger till grund för de positiva omdömena? Vilka nya frågor väcks med anledning av resultatet? Vilken ytterligare information kan behöva samlas in från elever, lärare och vårdnadshavare för att ge en mer nyanserad bild av undersökningsresultatet? T ex om en fråga behöver belysas ytterligare, vem eller vilka kan ge en fördjupad bild av frågan? Här kan mer kvalitativa undersökningsmetoder vara relevanta, t ex personliga intervjuer eller gruppintervjuer. Vad kan ligga bakom resultatet? Kan det till exempel vara organisatoriska aspekter, ledarskap, kommunikativa, eller sociodemografiska orsaker? Vilka slutsatser dras utifrån ovanstående? Vilka aktiviteter planeras att genomföras med målet att förändra ett resultat? Vem eller vilka är ansvariga och när ska det vara klart? 27

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Ilandaskolan

KBU Grundskolan Åk Ilandaskolan KBU Grundskolan Åk 8 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten i verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete Målgrupp Målgruppen

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser förskolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2013.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser förskolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2013. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser förskolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2013. Kontaktpersoner på Karlstads kommun är Johan Sjövall och Anna-Lena

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Kronoparksskolan

KBU Grundskolan Åk Kronoparksskolan KBU Grundskolan Åk 6 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten i verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete Målgrupp Målgruppen

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser fritidshemmen i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser fritidshemmen i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser fritidshemmen i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser familjedaghem i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser familjedaghem i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser familjedaghem i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Måttbandet nr 146 mars 2007

Måttbandet nr 146 mars 2007 Måttbandet nr 146 mars 2007 Enkät till elever i särskolan våren 2007 Sammanställning av elevernas svar. Gunilla Carlson Planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN

Läs mer

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser handikappomsorgen i Karlstads kommun, totalt 12 olika insatser. Undersökningen är genomförd våren 2013. Kontaktperson på Karlstads

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2015.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2015. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2015. Kontaktperson på Karlstads kommun är Anna-Lena Norlander Groth,

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014 Antal svar: 51 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

Skolkvalitetsmätning 2004

Skolkvalitetsmätning 2004 Skolkvalitetsmätning 2004 Vara kommun Februari 2004 ARS P0504 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011 Rapport Gemensam skolundersökning åk Göteborgsregionen Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen är bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2015. Kontaktperson på Karlstads kommun är Anna-Lena Norlander Groth,

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014 Antal svar: 13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet Lå 2008-2009 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Metod...4 Resultat...5 Trivsel och trygghet...

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Föräldrar

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Föräldrar Vara kommun Grundskoleundersökning Totalrapport Presentation Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat Svarsfrekvens Per fråga NöjdSkolIndex (NSI) Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 10 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin Under

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012 Antal svar: 19 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 4 svar, 48% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 4 4 40 4 Medelvärde 7,4,,4 8 7, 4. Mitt barns tankar

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, 5 och 8 Stockholm åk 2 Fri Enskild Norrmalm Stadsdelsförvaltning Vasastans Montessoriskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola.

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Antal elever: 50 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 80% Klasser: BP13A, BP13B, CMP13, MP13 Skolenkäten

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Skolenkäten hösten 2012

Skolenkäten hösten 2012 Skolenkäten hösten 2012 Totalrapport för Skolenkäten till elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 i gymnasiet Antal medverkande skolenheter: 602 Grundskolor Gymnasieskolor Årskurs 5 Årskurs 9 År 2 Antal

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Antal elever: 112 Antal svarande: 78 Svarsfrekvens: 70% Klasser: EE11, HA11A, HA11B, IMIND11, IMINDRV, IMSPR11, IMYRKBA11, IMYRKFT11,

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Delaktighet och inflytande 43 67 67 83 61 68. Skolmiljö 49 79 70 91 82 73. Kunskap och lärande 54 76 84 90 75 78. Bemötande 69 88 85 89 84 85

Delaktighet och inflytande 43 67 67 83 61 68. Skolmiljö 49 79 70 91 82 73. Kunskap och lärande 54 76 84 90 75 78. Bemötande 69 88 85 89 84 85 Regiongemensam elevenkät 215 Index per frågeområde samt NKI 2 212 213 214 215 totalt 215 GR GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 7 98 98 1 9 91 Delaktighet och inflytande 43 7 7 83 1 8 Skolmiljö 49 79 7

Läs mer

Delaktighet och inflytande 89 80 77 67 65. Skolmiljö 67 70 81 66 68. Kunskap och lärande 87 89 95 80 76. Bemötande 84 93 94 88 81

Delaktighet och inflytande 89 80 77 67 65. Skolmiljö 67 70 81 66 68. Kunskap och lärande 87 89 95 80 76. Bemötande 84 93 94 88 81 Regiongemensam elevenkät 2 Skolrapport gymnasieprogram Antal svarande, n=22; Svarsfrekvens=% Index per frågeområde 211 212 213 2 IHGR GY2 totalt 2 Göteborg GY2 totalt 2 Trivsel och trygghet 8 8 8 88 8

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan

Läs mer

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81 Regiongemensam elevenkät 21 Arbetslagsrapport Antal svarande, n=9; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 21 Lerum ÅK3 totalt 21 GR ÅK2 totalt 21 Trivsel och trygghet 99 94 93

Läs mer

Skolundersökning 2009 Grundskolan. Fria Maria. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Grundskolan. Fria Maria. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Grundskolan På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara underlag för stadens och skolornas

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Personalutvecklare Carina Petersson 2016-02-24 1 (2) Planeringssekreterare Lillian Alverö

Läs mer

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 7 Juni 2016, kl 14:00-17:00 Plats: Bokö, barn- och ungdomskontoret Information och överläggningar Sekreterare

Läs mer

Delaktighet och inflytande 83 73 72 66. Skolmiljö 68 75 79 73. Kunskap och lärande 83 78 81 77. Bemötande 88 93 90 83

Delaktighet och inflytande 83 73 72 66. Skolmiljö 68 75 79 73. Kunskap och lärande 83 78 81 77. Bemötande 88 93 90 83 Regiongemensam elevenkät 2 Antal svarande, n= Index per frågeområde samt NKI 2 212 21 2 totalt 2 GR GY2 totalt 2 Trivsel och trygghet 97 9 94 9 Delaktighet och inflytande 7 72 Skolmiljö 7 79 7 Kunskap

Läs mer

Lusten att gå till skolan 2013

Lusten att gå till skolan 2013 Bilaga till Dnr: BoF.2013.0473 1 (7) 2013-04-22 Barn och Familj Pia Persson Lusten att gå till skolan 2013 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning för att få fram hur eleverna upplever

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

KBU Grundskolan Fritids Åk Kronoparksskolan

KBU Grundskolan Fritids Åk Kronoparksskolan KBU Grundskolan Fritids Åk 6 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten i verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete Målgrupp

Läs mer

Kvalitetsuppföljning, Planeten (2010-05-12) Bilaga 1. 1(4) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en tjänst

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Örebro universitet. Rapport: Linje 14. September 2013, Markör Marknad och Kommunikation

Örebro universitet. Rapport: Linje 14. September 2013, Markör Marknad och Kommunikation Örebro universitet Rapport: Linje 14 September 13, Markör Marknad och Kommunikation Markör Örebro Kungsgatan 1 71 47 Örebro Fax: 19-16 16 17 Markör Stockholm Virkesvägen 4 1 3 Stockholm Fax: 8-716 83 81

Läs mer

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 211 212 2 214 215 Sjölins gym. Göteborg GY2 totalt 215 Göteborg GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 93 96 93 9 Delaktighet

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Växthuset. Föräldrar / Förskola - Våren 2008. Genomsnitt Salems kommun. 2. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Växthuset föregående år

Växthuset. Föräldrar / Förskola - Våren 2008. Genomsnitt Salems kommun. 2. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Växthuset föregående år Föräldrar / Förskola - Våren svar, 5% Normer och värden 0,. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 0,, 5,. Det är arbetsro i verksamheten. 5,, 5 5,,,. Personalen bryr sig om mitt barn.,,,5 5, 5. Personalen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Förskolan Andante Västra Vägen - Föräldrar förskola 22 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 ÅSENSKOLAN Linda Karlsson Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 Resultat och måluppfyllelse Filipstads kommun har ett dedikerat uppdrag att arbeta med kontinuerliga

Läs mer

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg.

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. Stockholms stad Förskoleundersökning 15 19177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. 15-5-1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Delaktighet och inflytande 92 93 97 85 87 85. Skolmiljö 75 68 73 64 70 66. Kunskap och lärande 96 93 96 78 84 89. Bemötande 100 92 96 86 92 91

Delaktighet och inflytande 92 93 97 85 87 85. Skolmiljö 75 68 73 64 70 66. Kunskap och lärande 96 93 96 78 84 89. Bemötande 100 92 96 86 92 91 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 2 215 Alingsås ÅK2 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 98 9 98 92 93 93 Delaktighet och inflytande 92 93

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

RF:s Elevenkät 2004. Bakgrundsinformation

RF:s Elevenkät 2004. Bakgrundsinformation RF:s Elevenkät 2004 Bakgrundsinformation Årskurs Hur bor du på RIG-orten? Välj ditt RIG Ort Flicka Pojke Årskurs 2 På elevhem Friidrott Umeå X Årskurs 3 I föräldrahemmet Friidrott Umeå X Årskurs 2 På elevhem

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2012 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2012 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 202 GÖTEBORGS STAD SEPTEMBER 202 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Styrkor och prioriterade

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem

Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem 52 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Åk 3 Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Antal elever som har: Procent Nått målen i ämnesprovet* Svenska

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Gymnasieskolan årskurs På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara ett underlag för stadens

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Resultatsammanfattning... 4 2. INLEDNING... 7 2.1

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen

Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen Inledning Konstruktionen av de nationella ämnesproven utgår från syftet med dessa, d.v.s. att stödja en likvärdig och rättvis bedömning

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Om undersökningen- Denna rapport visar en jämförelse mellan 2015 och 2014 Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun Ugglumskolan - Åk - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Kvalitetsanalys. Lärandesektion

Kvalitetsanalys. Lärandesektion Kvalitetsanalys Lärandesektion Lärandesektionens resultat Normer och värden Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för verksamheten inom kultur

Läs mer

Elevenkät år 6-9 2012

Elevenkät år 6-9 2012 Elevenkät år 6-9 2012 Vilken skola går du på? A. Barkestorpsskolan B. Falkenbergsskolan C. Kalmarsundsskolan D. Lindsdalsskolan 1 0,5 0 0 1 0,5 1 0,5 E. Vasaskolan 0 0 F. Östra Funkaboskolan G. Kalmar

Läs mer

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2013-02-04 ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Skolan förebygger Mobbning i årskurs 7 9

Skolan förebygger Mobbning i årskurs 7 9 Skolan förebygger Mobbning i årskurs 7 9 Resultat från undersökning Höstterminen 2009 i Karlstads kommuns skolor Med särskild redovisning Ilandaskolan Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska

Läs mer

Stadskontoret. Ung i Malmö. Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir. Stadskontoret.

Stadskontoret. Ung i Malmö. Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir. Stadskontoret. Stadskontoret Ung i Malmö Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir Stadskontoret Malmö Stad 2 FÖRORD Ungdomars delaktighet, engagemang och inflytande i

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

Odensala. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Odensala. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Odensala Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 7 7 7 8 0 Medelvärde 7,,, 0, 7,. Mitt barns

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 grundskola Rissneskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola 26 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

KBU Gymnasiet 2017 Praktiska gymnasiet

KBU Gymnasiet 2017 Praktiska gymnasiet KBU Gymnasiet 201 Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer