Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad"

Transkript

1 Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media, visas på bildskärm eller upptas på band, vare sig det är fråga om hela materialet eller delar därav. Beställare: Malmö Stad Upplägg och rapport: Annelie Ekman/Lena Johnsson Genomförande: september 29 Malmöelevers levnadsvanor 29, Malmö stad Rapport framtagen för Malmö stad, Folkhälsoenheten Projektnummer: 9156 Framtagen av: GfK Sverige AB Er kontakt: GfK Custom Research, Annelie Ekman Direktnummer: +46 () , Fax: E-post:

2 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Malmö stad, Folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 2 (54)

3 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Syfte Genomförande Rapportering Skriftliga rapporter Analysprogram Metod och etik: Bortfall och svarsfrekvens Sammanfattning Resultat Trygghet och trivsel t Årskurs Årskurs Fritid och kamrater t Årskurs Årskurs Tobak t Årskurs Årskurs Alkohol t Årskurs Årskurs Narkotika och dopinganvändning t Årskurs Årskurs Spel med pengar t Sex och samlevnad t Undervisning och samtal i familjen t Hur eleverna lever, boende Bostadsområde och skolsituation t Brottslighet t Politik, samhälle och inflytande t Förteckning grafik: Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 3 (54)

4 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 4 (54)

5 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Bakgrund Malmö stad genomför vart tredje år sedan 1994, en undersökning om Malmöelevers förhållningssätt till vissa riskbeteende. Årets undersökning benämns Malmöelevers levnadsvanor 29. Målgruppen för undersökningen är elever i årskurs 6 och 9 samt gymnasiets årskurs Syfte Folkhälsoenheten vill med hjälp av undersökningen göra en kartläggning av ungdomars livsvillkor och beteenden i förhållande till vissa prioriterade riskområden. Syftet är att säkerställa att jämförbart statistiskt material över tid arbetas fram och därmed att tillförlitligt underlag för planerade av förebyggande insatser bland unga i Malmö finns att tillgå. Frågeformulären omfattar följande områden: Bakgrundsfrågor Frågor om trygghet och trivsel, fritid och kamrater Frågor om tobak, alkohol, narkotika och dopinganvändning Frågor om spel med pengar Frågor om sex och samlevnad Frågor om undervisning och samtal i familjen Frågor om hur eleverna lever, boende Frågor om brottslighet Frågor om politik, samhälle och inflytande 3. Genomförande Folkhälsoenheten är uppdragsgivare och GfK har ansvarat för: Tryck, paketering och distribuerat och samlat in enkäterna Bearbetat resultaten från undersökningen Analyserat och sammanställt resultaten i skriftlig form Tagit fram analysprogram för fördjupande studier av resultaten Genomfört en bortfallsanalys Undersökningen är en totalundersökning som medför att ca 9 6 elever inom Malmö stad har inbjudits till undersökningen. Undersökningen omfattar elever i grundskolans årskurs 6 och 9 samt gymnasieskolans årskurs 2 i såväl kommunala skolor som friskolor inom Malmö stad. Elever inom det individuella programmet födda 1992 har erbjudits att deltaga. Elevers anonymitet har säkerställts och vårdnadshavare har i förväg informeras om undersökningen, denna information ansvarar Malmö stad för. Undersökningen har så långt det är möjligt genomförts på ett sätt så att man kan jämföra resultaten med tidigare undersökningar. Det är möjligt att följa trender avseende elevernas levnadsvanor på vissa specifika frågor. Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 5 (54)

6 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Rapportering 4.1 Skriftliga rapporter Resultatet från undersökningen redovisas via skriftliga rapporter på olika nivåer. Denna rapport redovisar övergripande resultat för alla målgrupper, årskurs 6, 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Förutom en övergripande totalrapport redovisas resultaten för respektive stadsdel samt för varje enskild kommunal gymnasieskola. De skriftliga rapporterna presenteras i kronologisk ordning enligt formulärens uppbyggnad. Inom varje område redovisas såväl huvudresultat, trender, jämförelser mellan stadsdelarna lyfts fram och redovisas. Samtliga resultat uppdelat på kön och ålder. 4.2 Analysprogram Resultatet från undersökningen redovisas även genom ett analysprogram som i tre olika nivåer gör det möjligt för användarna, beroende på statistisk kunskap, att göra korskörningar samt filtreringar för att fördjupa sig i materialet. 5. Metod och etik: GfK har tryckt, packat och distribuerat ut enkäter till respektive skola där en namngiven kontaktperson ansvarat för att skolan genomför och samlar ihop ifyllda enkäter. GfK Sverige AB har efter fältperioden samlat in enkäterna från respektive skola och därefter scannat, bearbetat och analyserat resultaten och därefter sammanställd undersökningen i föreliggande rapport. Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 6 (54)

7 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Bortfall och svarsfrekvens Svarsfrekvensen för årskurs 6 är 87%, årskurs 9, 82% och för elever i årskurs 2 på gymnasiet är svarsfrekvensen 74%. Främsta orsaken till bortfall är sjukdom samt för elever i årskurs 2 gymnasiet även en hög andel olovlig frånvaro. Svarsfrekvensen är beräknad utifrån de skolor som valt att delta i undersökningen. Åk 6 Åk 9 Åk 2gy Antal elever Sjuk Beviljad ledighet Annan skolaktivitet Olovlig frånvaro Deltar ej men närvarande Annat Deltar inte i undersökningen * * = 5 gymnasieskolor, Blandins Int skola (F), Cybergymnasiet (F), NTI gymnasiet (F), Parkskolan (K), Tau Learning (F) Nettourval Inkomna enkäter svarsfrekvens Ej inkomna Svarsfrekvens per stadsdel Åk 6 Åk 9 Centrum 87 7 Fosie 84 8 Husie Kirseberg Limhamn Bunkeflo Oxie Rosengård Södra Innerstaden Västra Innerstaden Gymnasieskolor Kommunala Fristående Svarsfrekvens Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 7 (54)

8 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Svarsfrekvens per skola Åk 6 Åk 9 Annebergsskolan 95 - Bellevueskolan AB 6 91 Europaportens Skolor 85 Kroksbäcksskolan 69 Lindeborgsskolan 85 9 Lorensborgsskolan 77 Mariaskolan Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 8 (54)

9 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Sammanfattning Nedan redovisas skillnader i resultat inom stadsdelen jämfört med staden totalt Trygghet och trivsel Både bland flickor och pojkar trivs man bättre inom stadsdelen jämfört med samma målgrupper för staden totalt. När det exempelvis gäller flickor i årskurs 9 är det 49% inom som angett att de trivs mycket bra, i jämförelse med flickor årskurs 9 staden totalt, 38%. Andelen som skolkar i årskurs 9 är lägre inom jämfört med staden totalt både för pojkar och flickor. Fritid och kamrater Pojkar i årskurs 6 och pojkar och flickor i årskurs 9 i idrottar eller tränar regelbundet i högre omfattning jämfört med samma målgrupper i staden totalt. Elever i årskurs 6 och 9 är i högre utsträckning med i någon idrottsförening jämfört med staden totalt. Tobak Såväl pojkar som flickor i årskurs 9 röker i betydligt lägre omfattning inom stadsdel jämfört med staden totalt. Alkohol Det är färre pojkar och flickor i såväl årskurs 6 som i årskurs 9 inom Hyliie som har druckit folköl eller cider/ starköl, starcider, vin, sprit eller alkoläsk det senaste halvåret jämfört med staden totalt. Det är procentuellt färre pojkar och flickor i årskurs 9 inom stadsdel jämfört med staden totalt som har druckit så mycket alkohol så att de känt sig berusad. Narkotika och dopinganvändning För såväl flickor som pojkar i årskurs 9 är det färre inom stadsdelen som anger att de använt narkotika jämfört med staden totalt. Hur eleverna lever, boende Det är procentuellt fler pojkar i årskurs 6 och årskurs 9 inom som anser att det väldigt och ganska ofta är härligt at leva i jämförelse med staden totalt. För flickor i årskurs 6 och årskurs 9 är det procentuellt färre inom jämfört med staden totalt som anser att det är väldigt och ganska ofta är härligt att leva. Pojkar i årskurs 9 inom dricker läsk eller saft i högre omfattning jämfört med pojkar i årskurs 9 staden totalt. Bostadsområden och skolsituation Det är procentuellt fler elever i årskurs 6 som 9inom som trivs i sitt bostadsområde jämfört med samma målgrupper i staden totalt. Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 9 (54)

10 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Resultat 8.1 Trygghet och trivsel Trivsel: Fråga: Hur trivs du i skolan? Svarsalternativ: Mycket bra; Bra; Varken eller; Dåligt; Mycket dåligt I diagrammen redovisas: Mycket bra Trygghet: Fråga: Känner du dig trygg när du är i skolan? Svarsalternativ: Ja, alltid; Ja, ofta; Ja, men bara ibland; Nej, aldrig I diagrammen redovisas: Ja, alltid; Ja, ofta; Ja men bara ibland Skolk: Fråga: Brukar du skolka? Svarsalternativ: Nej, aldrig; Ja, någon gång per termin; Ja, en eller flera gånger i månaden; Ja, en eller flera gånger i veckan I diagrammen redovisas: Ja, en eller flera gånger i månaden; Ja, en eller flera gånger i veckan Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 (54)

11 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor t Hur trivs du i skolan? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 1: Skoltrivsel, jmf kön och årskurs m totalen. Andel som trivs mycket bra Känner du dig trygg när du är i skolan? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 2: Trygghet, jmf kön och årskurs m totalen.andel som känner sig trygga Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 11 (54)

12 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Brukar du skolka? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 3: Skolk, jmf kön och årskurs m totalen Andel som skolkar en gång i månaden eller oftare Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 12 (54)

13 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Årskurs 6 Hur trivs du i skolan? Pojkar åk Flickor åk Pojkar åk 6, Flickor åk 6, Diagram 4: Skoltrivsel, årskurs 6 över tid Andel som trivs mycket bra Brukar du skolka? Pojkar åk Flickor åk Pojkar åk 6, Flickor åk 6, 2 1 Diagram 5: Skolk, årskurs 6 över tid Andel som skolkar en gång i månaden eller oftare Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 13 (54)

14 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Årskurs 9 Hur trivs du i skolan? Pojkar åk Flickor åk Pojkar åk 9, Flickor åk 9, Diagram 6: Skoltrivsel, årskurs 9 över tid.andel som trivs mycket bra Brukar du skolka? Pojkar åk Flickor åk Pojkar åk 9, 5 Flickor åk 9, Diagram 7: Skolk, årskurs 9 över tid.andel som skolkar en gång i månaden eller oftare Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 14 (54)

15 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Fritid och kamrater Idrott Fråga: Idrottar eller tränar du regelbundet? Svarsalternativ: Ja, flera gånger i veckan; Ja, några gånger i månaden; Nej I diagrammen redovisas: Ja, flera gånger i veckan; Ja, några gånger i månaden Förening Fråga: Är du med i någon förening? Svarsalternativ: Ja, i idrottsförening; Ja, i annan förening än idrottsförening; Nej. Jag vill, men föreningen ligger för långt bort; Nej. Jag vill, men det kostar för mycket; Nej, jag vill inte vara med i en förening; Vet inte) I diagrammen redovisas: Ja, i idrottsförening; Ja, i annan förening än idrottsförening Umgänge fritiden Fråga: Vet dina föräldrar vilka kamrater du är med på din fritid? Svarsalternativ: Ja, alla; Ja, de allra flesta; Ja, några; Nej, ingen; Vet inte) I diagrammen redovisas: Ja, alla; Ja; de allra flesta; Ja några Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 15 (54)

16 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor t Idrottar eller tränar du regelbundet? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 8: Idrottar eller tränar du regelbundet, jmf kön och årskurs m totalen..andel som idrottar eller tränar regelbundet Är du med i någon förening? :Idrottsförening :Idrottsförening :Annan förening :Annan förening Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 9: Förening, jmf kön och årskurs m totalen..andel som är med i någon förening 7 Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 16 (54)

17 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Vet dina föräldrar vilka kamrater du är med på din fritid? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram : Vet dina föräldrar vilka kamrater du är med på din fritid? Jmf kön och årskurs m totalen.andel föräldrar som har kännedom om vilka kamrater barnen umgås med Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 17 (54)

18 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Årskurs 6 Idrottar eller tränar du regelbundet? Pojkar åk Flickor åk Pojkar åk 6, Flickor åk 6, Diagram 11: Idrottar eller tränar du regelbundet? Över tid, åk 6.Andel som idrottar eller tränar regelbundet Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 18 (54)

19 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Årskurs 9 Idrottar eller tränar du regelbundet? Pojkar åk Flickor åk Pojkar åk 9, Flickor åk 9, Diagram 12: Idrottar eller tränar du regelbundet? Över tid, åk 9.Andel som idrottar eller tränar regelbundet Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 19 (54)

20 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Tobak Röker Fråga: Röker du? Svarsalternativ: Nej, jag har aldrig rökt; Nej, jag har bara provat; Nej, jag har slutat; Ja, varje dag; Ja, nästan varje dag; Ja, men bara när jag är på fest; Ja, men bara ibland I diagrammen redovisas: Ja, varje dag; Ja, nästan varje dag; Ja, men bara när jag är på fest; Ja, men bara ibland Svarsalternativen till enkätens tobaksfråga Röker du? förändrades i 29 års undersökning, varför det inte är möjligt att jämföra utfallet med tidigare undersökningar. Fram till och med 26 var frågan Röker du? och det fanns endast två svarsalternativ: Ja eller Nej. Detta har tidigare medfört att det varit omöjligt att ställa Malmösiffrorna i relation till nationella siffror. Man har tidigare inte heller kunnat säga något om vad Ja innebär avseende frekvens. I 29 års enkät är frågan densamma, Röker du?, medan det finns sju olika svarsalternativ. Malmöundersökningen har nu exakt samma rökfråga som den nationella och årligen återkommande CANundersökningen. Frågans formulering ändrad 29. De som svarade Ja på frågan 23 och 26 definierades som rökare. Frågan i 29 års undersökning var fortfarande Röker du? men det finns nu sju olika svarsalternativ: 1- Nej, jag har aldrig rökt 2- Nej, jag har bara provat 3- Nej, jag har slutat 4- Ja, varje dag 5- Ja, nästan varje dag 6- Ja, men bara när jag är på fest 7- Ja, men bara ibland Föräldrar kännedom, rökning Fråga: Vet dina föräldrar att du röker? Svarsalternativ: Jag röker inte; Nej; Ja; Jag vet inte I diagrammen redovisas: Ja Snus Fråga: Snusar du? Svarsalternativ: Nej, jag har aldrig provat; Nej jag har bara provat; Nej, jag har slutat; Ja, varje dag; Ja; nästan varje dag; Ja, men bara ibland I diagrammen redovisas: Ja, varje dag; Ja, nästan varje dag; Ja, men bara ibland Föräldrar kännedom, snusning Fråga: Vet dina föräldrar att du snusar? Svarsalternativ: Jag snusar inte; Nej; Ja; Jag vet inte I diagrammen redovisas: Ja Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 2 (54)

21 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor t Röker du? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 13: Röker du? Jmf kön och årskurs m totalen. Andel som röker Vet dina föräldrar att du röker? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 14: Vet dina föräldrar att du röker? Jmf kön och årskurs m totalen.andel föräldrar som har kännedom om barnet röker Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 21 (54)

22 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Snusar du? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 15: Snusar du? Jmf kön och årskurs m totalen. Andel som snusar Vet dina föräldrar att du snusar? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 16: Vet dina föräldrar att du snusar? Jmf kön och årskurs m totalen Andel föräldrar som har kännedom om barnet snusar Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 22 (54)

23 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Årskurs 6 Röker du? Pojkar åk Flickor åk Pojkar åk 6, Flickor åk 6, Diagram 17: Röker du? Över tid åk 6..Andel som röker. Svarsalternativen till enkätens tobaksfråga Röker du? förändrades i 29 års undersökning, varför det inte är möjligt att jämföra utfallet med tidigare undersökningar. Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 23 (54)

24 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Årskurs 9 Röker du? Pojkar åk Flickor åk Pojkar åk 9, Flickor åk 9, Diagram 18: Röker du? Över tid åk 9.Andel som röker. Svarsalternativen till enkätens tobaksfråga Röker du? förändrades i 29 års undersökning, varför det inte är möjligt att jämföra utfallet med tidigare undersökningar. Vet dina föräldrar att du röker? Pojkar åk Flickor åk Pojkar åk 9, 6 Flickor åk 9, 4 Diagram 19: Vet dina föräldrar att du röker? Över tid, åk 9.Andel föräldrar som har kännedom om barnet röker Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 24 (54)

25 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Snusar du? Pojkar åk Flickor åk Pojkar åk 9, 2 6 Flickor åk 9, 1 Diagram 2: Snusar du? Över tid åk 9. Andel som snusar Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 25 (54)

26 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Alkohol Folköl/Cider Fråga: Har du druckit folköl eller cider det senaste halvåret? Svarsalternativ: Nej; Ja, en gång; Ja, flera gånger; Vet inte I diagrammen redovisas: Ja, en gång; Ja, flera gånger Starköl/starkcider/sprit/alkoläsk Fråga: Har du det senaste året druckit starköl, starkcider, vin, sprit eller alkoläsk? Svarsalternativ: Nej; Ja, en gång; Ja, flera gånger; Vet inte I diagrammen redovisas: Ja, en gång; Ja, flera gånger Berusning Fråga: Har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? Svarsalternativ: Nej; Ja I diagrammen redovisas: Ja Föräldrar kännedom, alkohol Fråga: Känner dina föräldrar till att du dricker alkohol? Svarsalternativ: Jag dricker inte alkohol; Ja, men bara en del av det jag dricker, Ja, allt jag dricker; Nej; Vet inte I diagrammen redovisas: Ja, allt jag dricker Föräldrar köpa ut Fråga: Skulle någon av dina föräldrar skaffa dig en flaska vin om du bad dem om det? Svarsalternativ: Nej; Ja; Jag vet inte I diagrammen redovisas: Ja Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 26 (54)

27 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor t Har du druckit folköl eller cider det senaste halvåret? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 21: Folköl/cider jmf kön och åk m totalen.andel som har druckit folköl/cider Har du det senaste halvåret druckit starköl, starkcider, vin, sprit eller alkoläsk? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 22: Starköl/vin/sprit eller alkoläsk jmf kön och åk m totalen.andel som har druckit starköl/vin/sprit eller alkoläsk Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 27 (54)

28 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 23: Har du druckit så mkt alkohol att du känt dig berusad? jmf kön och åk m totalen.andel som känt sig berusade Känner dina föräldrar till att du dricker alkohol? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 24: Känner dina föräldrar till att du dricker alkohol? Jmf kön och åk m totalen.bas: Elever som dricker. Andel föräldrar som har kännedom om allt barnen dricker Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 28 (54)

29 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Skulle någon av dina föräldrar skaffa dig en flaska vin om du bad dem om det? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 25: Skulle dina föräldrar skaffa dig en flaska vin om du bad dem om det? Jmf kön och åk m totalen. Andel föräldrar som skulle skaffa en flaska vin om barnet bad om det Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 29 (54)

30 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Årskurs 6 Har du det senaste året druckit starköl, starkcider, vin eller alkoläsk? Pojkar åk Flickor åk Pojkar åk 6, Flickor åk 6, Diagram 26: Starkök/vin/sprit eller alkoläsk. Över tid åk 6.Andel som har druckit starköl/vin/sprit eller alkoläsk Har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? Pojkar åk Flickor åk Pojkar åk 6, Flickor åk 6, 4 2 Diagram 27: Har du druckit så mkt alkohol att du känt dig berusad? Över tid åk 6.Andel som känt sig berusade Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 3 (54)

31 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Känner dina föräldrar till att du dricker alkohol? Pojkar åk Flickor åk Pojkar åk 6, 8 Flickor åk 6, Diagram 28: Känner dina föräldrar till att du dricker alkohol? Över tid åk 6. Andel föräldrar som har kännedom om allt barnen dricker Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 31 (54)

32 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Årskurs 9 Har du det senaste året druckit starköl, starkcider, vin eller alkoläsk? Pojkar åk Flickor åk Pojkar åk 9, Flickor åk 9, Diagram 29: Starkök/vin/sprit eller alkoläsk. Över tid åk 9.Andel som har druckit starköl/vin/sprit eller alkoläsk Har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? Pojkar åk Flickor åk Pojkar åk 9, Flickor åk 9, Diagram 3: Har du druckit så mkt alkohol att du känt dig berusad? Över tid åk 9.Andel som känt sig berusade Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 32 (54)

33 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Känner dina föräldrar till att du dricker alkohol? Pojkar åk Flickor åk Pojkar åk 9, Flickor åk 9, 3 13 Diagram 31: Känner dina föräldrar till att du dricker alkohol? Över tid åk 9.Andel föräldrar som har kännedom om allt barnen dricker alkohol Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 33 (54)

34 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Narkotika och dopinganvändning Narkotika Fråga: Har du använt narkotika? Svarsalternativ: Nej; Ja I diagrammen redovisas: Ja t Har du använt narkotika? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 32: Har du använt narkotika? jmf kön och åk m totalen Andel som använt narkotika Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 34 (54)

35 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Årskurs 6 Har du använt narkotika? Pojkar åk Flickor åk 6 Pojkar åk 6, 1 Flickor åk 6, Diagram 33: du använt narkotika? Över tid åk6 Andel som använt narkotika Årskurs 9 Har du använt narkotika? Pojkar åk Flickor åk Pojkar åk 9, 15 8 Flickor åk 9, Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 35 (54)

36 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Diagram 34: Har du använt narkotika? Över tid åk9.andel som använt narkotika Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 36 (54)

37 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Spel med pengar Frågor om spel med pengar har ställts till elever i årskurs 9 Spel Fråga: Vilka spel eller lotterier om pengar har du deltagit i de senaste 3 dagarna? Svarsalternativ: Jag har inte deltagit i spel eller lotterier om pengar de senaste dagarna; Spelautomater; Lotto eller tips; Lotter; Spel på hästar eller hundar; Kortspel om pengar på Internet; Annat spel om pengar på Internet; Kortspel om pengar på Casino eller liknande lokal; Andra spel om pengar på Casino eller annan lokal; Annat spel I diagrammen redovisas: Jag har inte deltagit i spel eller lotterier om pengar de senaste dagarna t Vilka spel eller lotterier om pengar har du deltagit i de senaste 3 dagarna? Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 35: Vilka spel eller lotterier om pengar har du deltagit i de senaste 3 dagarna? Jmf kön och åk m totalen. Andel som EJ spelat Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 37 (54)

38 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Sex och samlevnad Frågor om sex och samlevnad har ställts till elever i årskurs 9 Undervisning - ämne Fråga: Har din skola tagit upp något av följande ämnen när ni arbetat med sex- och samlevnadsfrågor? Svarsalternativ: Sexuellt överförbara sjukdomar; Preventivmedel; Kropp och könsorgan; Sex på nätet; Homosexualitet, Bisexualitet, Transexualitet; Pornografi; Kärlek; Vår skola har inte tagit upp någonting kring dessa ämnen I diagram redovisas: Vår skola har inte tagit upp någonting kring dessa ämnen Undervisning Fråga: Hur mycket undervisning om sex och samlevnad fick du i skolan förra läsåret? Svarsalternativ: Lektioner varje eller nästan varje vecka hela läsåret, Flera lektioner under en eller flera perioder av läsåret, Enstaka lektioner, Ingen undervisning. I diagrammen redovisas: Ingen undervisning Samlag Fråga: Har du haft samlag? Svarsalternativ: Ja, efter jag fyllt 15; Ja, innan jag fyllt 15; Nej I diagrammen redovisas: Ja, efter jag fyllt 15; Ja, innan jag fyllt 15 Preventivmedel Fråga: Använde ni något preventivmedel vid det senaste samlaget? Svarsalternativ: Jag har inte haft samlag; Ja, vi använde kondom som sattes på strax före utlösning; Ja, vi använde kondom som användes under hela samlaget; Ja, p-piller eller minipiller; Ja, annan preventivmedel; Nej, men vi hade avbrutet samlag; Nej, vi litade på säker metod; Nej, men vi tog dagen-efter-piller; Nej; Osäker, vet inte) I diagrammen redovisas: Ja, vi använde kondom som sattes på strax före utlösning; Ja, vi använde kondom som användes under hela samlaget; Ja, p-piller eller minipiller; Ja, annan preventivmedel Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 38 (54)

39 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor t Har din skola tagit upp något av följande ämnen när ni arbetat med sex- och samlevnadsfrågor? Åk 9:Pojkar 5 5 Åk 9:Flickor Diagram 36: Har din skola tagit upp något av följande ämne när ni arbetat med sex och samlevnadsfrågor? jmf kön och åk m totalen. Andel som inte tagit del av något ämne Hur mycket undervisning om sex och samlevnad fick du i skolan förra läsåret? Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 37: Hur mycket undervisning om sex och samlevnad fick du i skolan förra läsåret? jmf kön och åk m totalen. Ingen undervisning Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 39 (54)

40 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Har du haft samlag? Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 38: Har du haft samlag? Jmf kön och åk m totalen. Andel som haft samlag Använde ni något preventivmedel vid det senaste samlaget? Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 39: Använde ni något preventivmedel vid senaste samlaget? Jmf kön och åk m totalen. Andel som använt preventivmedel Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 4 (54)

41 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Undervisning och samtal i familjen Föräldradialog - fritid Fråga: Berättar du om saker som inträffar på din fritid för dina föräldrar? Svarsalternativ: Allt; Det mesta; En del; Bara lite grann; Inte alls I diagrammen visas: Allt Föräldradialog - skolämnen Fråga: Berättar du för dina föräldrar om hur du klarar dig i de olika ämnena i skola? Svarsalternativ: Allt; Det mesta; En del; Bara lite grann; Inte alls I diagrammen visas: Allt Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 41 (54)

42 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor t Berättar du om saker som inträffar på din fritid för dina föräldrar? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 4: Berättar om saker som inträffar på din fritid för dina föräldrar? Jmf kön och åk m totalen.andel som berättar allt för sina föräldrar vad som inträffar på fritiden Berättar du för dina föräldrar om hur du klarar dig i de olika ämnena i skolan? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 41: Berättar om hur du klarar dig i de olika ämnena i skolan? Jmf kön och åk m totalen. Andel som berättar allt om hur de klarar sig i de olika ämnena i skolan Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 42 (54)

43 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Hur eleverna lever, boende Pengar Fråga: Hur mycket pengar har du som du själv kan använda varje månad? Svarsalternativ: Jag har inga egna pengar; kronor; kronor; kronor; kronor; 15 kronor eller mer I diagrammen visas: Samtliga svarsalternativ Livsglädje Fråga: Hur ofta tycker du att det är riktigt härligt att leva? Svarsalternativ: Väldigt ofta; Ganska ofta; Ibland; Någon enstaka gång, Nästan aldrig I diagrammen visas: Väldigt ofta; Ganska ofta Sömn Fråga: Hur många timmar per natt brukar du sova på vardagarna? Svarsalternativ: Mindre än 6 timmar; 6-7 timmar; 7-8 timmar; 8-9 timmar; Över 9 timmar I diagrammen visas: Mindre än 6 timmar; 6-7 timmar Frukost Fråga: Hur ofta äter du vanligtvis fruktost på vardagar? Svarsalternativ: 5 dagar i veckan; 4 dagar i veckan; 3 dagar i veckan; 2 dagar i veckan; 1 dag per vecka; Äter ej frukost I diagrammen visas: 5 dagar i veckan Läsk/Saft Fråga: Hur många gånger per vecka dricker du vanligtvis läsk eller saft? Svarsalternativ: Mer än en gång per dag; 1 gång per dag; 5-6 gånger per vecka; 2-4 dagar per vecka; 1 gång per vecka; Mindre än en gång i veckan; Aldrig I diagrammen visas: Mer än en gång per dag; 1 gång per dag; 5-6 gånger per vecka; Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 43 (54)

44 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Hur mycket pengar har du som du själv kan använda varje månad? Jag har inga egna pengar kr kr kr kr 15 kr eller mer :Åk 6:Pojkar :Åk 6:Flickor :Åk 6:Pojkar :Åk 6:Flickor :Åk 9:Pojkar :Åk 9:Flickor :Åk 9:Pojkar :Åk 9:Flickor Diagram 42: Hur mycket pengar har du som du själv kan använda varje månad? Jmf kön och åk Hur ofta tycker du att det är riktigt härligt att leva? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 43: Hur ofta tycker du att det är riktigt härligt att leva? Jmf kön och åk m totalen Andel väldigt och ganska ofta Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 44 (54)

45 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Hur många timmar per natt brukar du sova på vardagar? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 44: Hur många timmar per natt brukar du sova på vardagar? Jmf kön och åk m totalen. Andel som sover mindre än 7 timmar (alt 1+2) Hur ofta äter du vanligtvis frukost på vardagar? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 45: Hur ofta äter du vanligtvis frukost på vardagar? Jmf kön och åk m totalen.andel som äter frukost 5 dagar i veckan Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 45 (54)

46 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Hur många gånger per vecka dricker du vanligtvis läsk eller saft? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 46: Hur många gånger per vecka dricker du vanligtvis läsk eller saft? Jmf kön och åk m totalen. Andel som dricker läsk eller saft 5-6 dagar i veckan eller oftare Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 46 (54)

47 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Bostadsområde och skolsituation Trivsel bostadsområde Fråga: Jag trivs bra i mitt bostadsområde. Svarsalternativ: Stämmer mycket bra; Stämmer bra; Stämmer dåligt; Stämmer mycket dåligt; Vet inte I diagrammen visas: Stämmer mycket bra Föräldrar kännedom, brottslighet Fråga: Om en vuxen såg mig göra något olagligt i mitt bostadsområde skulle nog mina föräldrar få reda på det. Svarsalternativ: Stämmer mycket bra; Stämmer bra; Stämmer dåligt; Stämmer mycket dåligt; Vet inte I diagrammen visas: Stämmer mycket bra Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 47 (54)

48 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor t Jag trivs bra i mitt bostadsområde Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 47: Jag trivs bra i mitt bostadsområde? jmf kön och åk m totalen. Andel som trivs i sitt bostadsområde, stämmer mycket bra Om en vuxen såg mig göra något olagligt i mitt bostadsområde skulle nog mina föräldrar få reda på det Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 48: Om en vuxen såg mig göra ngt olagligt i mitt bostadsområde skulle nog mina föräldrar få reda på det. jmf kön och åk m totalen. Andel stämmer mycket bra Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 48 (54)

49 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Brottslighet Brott i skolan Fråga: Är du orolig för att utsättas för brott i skolan? Svarsalternativ: Nej; Ja, ibland; Ja, ofta I diagrammen visas: Ja, ofta Brott på fritiden Fråga: Är du orolig för att utsättas för brott på din fritid? Svarsalternativ: Nej, Ja, ibland; Ja, ofta I diagrammen visas: Ja, ofta Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 49 (54)

50 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor t Är du orolig för att utsättas för brott i skolan? Åk 9:Pojkar 2 Åk 9:Flickor Diagram 49: Orolig för att utsättas för brott i skolan. jmf kön och åk m totalen.andel som ofta är orolig för att utsättas för brott i skolan Är du orolig för att utsättas för brott på din fritid? Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 5: Orolig för att utsättas för brott på fritiden? jmf mellan kön och åk m totalen. Andel som ofta är orolig för att utsättas för brott på fritiden Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 5 (54)

51 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Politik, samhälle och inflytande Frågor om politik, samhälle och inflytande har ställts till samtliga elever, några fördjupningsfrågor har ställts till elever i årskurs 9. Samhällsfrågor Fråga: Hur intresserad är du av samhällsfrågor? Svarsalternativ: Mycket intresserad; Ganska intresserad; Inte särskilt intresserad; Inte alls intresserad I diagrammen visas: Mycket intresserad Inflytande Fråga: Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? Svarsalternativ: Mycket stora möjligheter; Ganska stora möjligheter; Ganska små möjligheter; Inga möjligheter alls; Jag vet inte I diagrammen visas: Mycket stora möjligheter Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 51 (54)

52 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor t Hur intresserad är du av samhällsfrågor? Exempelvis fred, politik, arbetsmarknad Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 51: Hur intresserad är du av samhällsfrågor? jmf kön och åk m totalen. Andel som är mycket intresserad av samhällsfrågor Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? Åk 6:Pojkar Åk 6:Flickor Åk 9:Pojkar Åk 9:Flickor Diagram 52: Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? jmf kön och åk m totalen. Andel som anser att de har mycket stora möjlighet att kunna påverka Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 52 (54)

53 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor Förteckning grafik: Diagram 1: Skoltrivsel, jmf kön och årskurs m totalen. Andel som trivs mycket bra Diagram 2: Trygghet, jmf kön och årskurs m totalen.andel som känner sig trygga Diagram 3: Skolk, jmf kön och årskurs m totalen Andel som skolkar en gång i månaden eller oftare Diagram 4: Skoltrivsel, årskurs 6 över tid Andel som trivs mycket bra Diagram 5: Skolk, årskurs 6 över tid Andel som skolkar en gång i månaden eller oftare Diagram 6: Skoltrivsel, årskurs 9 över tid.andel som trivs mycket bra Diagram 7: Skolk, årskurs 9 över tid.andel som skolkar en gång i månaden eller oftare Diagram 8: Idrottar eller tränar du regelbundet, jmf kön och årskurs m totalen..andel som idrottar eller tränar regelbundet Diagram 9: Förening, jmf kön och årskurs m totalen..andel som är med i någon förening Diagram : Vet dina föräldrar vilka kamrater du är med på din fritid? Jmf kön och årskurs m totalen.andel föräldrar som har kännedom om vilka kamrater barnen umgås med Diagram 11: Idrottar eller tränar du regelbundet? Över tid, åk 6.Andel som idrottar eller tränar regelbundet 18 Diagram 12: Idrottar eller tränar du regelbundet? Över tid, åk 9.Andel som idrottar eller tränar regelbundet 19 Diagram 13: Röker du? Jmf kön och årskurs m totalen. Andel som röker Diagram 14: Vet dina föräldrar att du röker? Jmf kön och årskurs m totalen.andel föräldrar som har kännedom om barnet röker Diagram 15: Snusar du? Jmf kön och årskurs m totalen. Andel som snusar Diagram 16: Vet dina föräldrar att du snusar? Jmf kön och årskurs m totalen Andel föräldrar som har kännedom om barnet snusar Diagram 17: Röker du? Över tid åk 6..Andel som röker. Svarsalternativen till enkätens tobaksfråga Röker du? förändrades i 29 års undersökning, varför det inte är möjligt att jämföra utfallet med tidigare undersökningar Diagram 18: Röker du? Över tid åk 9.Andel som röker. Svarsalternativen till enkätens tobaksfråga Röker du? förändrades i 29 års undersökning, varför det inte är möjligt att jämföra utfallet med tidigare undersökningar Diagram 19: Vet dina föräldrar att du röker? Över tid, åk 9.Andel föräldrar som har kännedom om barnet röker Diagram 2: Snusar du? Över tid åk 9. Andel som snusar Diagram 21: Folköl/cider jmf kön och åk m totalen.andel som har druckit folköl/cider Diagram 22: Starköl/vin/sprit eller alkoläsk jmf kön och åk m totalen.andel som har druckit starköl/vin/sprit eller alkoläsk Diagram 23: Har du druckit så mkt alkohol att du känt dig berusad? jmf kön och åk m totalen.andel som känt sig berusade Diagram 24: Känner dina föräldrar till att du dricker alkohol? Jmf kön och åk m totalen.bas: Elever som dricker. Andel föräldrar som har kännedom om allt barnen dricker Diagram 25: Skulle dina föräldrar skaffa dig en flaska vin om du bad dem om det? Jmf kön och åk m totalen. Andel föräldrar som skulle skaffa en flaska vin om barnet bad om det Diagram 26: Starkök/vin/sprit eller alkoläsk. Över tid åk 6.Andel som har druckit starköl/vin/sprit eller alkoläsk... 3 Diagram 27: Har du druckit så mkt alkohol att du känt dig berusad? Över tid åk 6.Andel som känt sig berusade... 3 Diagram 28: Känner dina föräldrar till att du dricker alkohol? Över tid åk 6. Andel föräldrar som har kännedom om allt barnen dricker Diagram 29: Starkök/vin/sprit eller alkoläsk. Över tid åk 9.Andel som har druckit starköl/vin/sprit eller alkoläsk Diagram 3: Har du druckit så mkt alkohol att du känt dig berusad? Över tid åk 9.Andel som känt sig berusade Diagram 31: Känner dina föräldrar till att du dricker alkohol? Över tid åk 9.Andel föräldrar som har kännedom om allt barnen dricker alkohol Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 53 (54)

54 Rapport framtagen för Malmö stad, Malmöelevers levnadsvanor 29 Diagram 32: Har du använt narkotika? jmf kön och åk m totalen Andel som använt narkotika Diagram 33: du använt narkotika? Över tid åk6 Andel som använt narkotika Diagram 34: Har du använt narkotika? Över tid åk9.andel som använt narkotika Diagram 35: Vilka spel eller lotterier om pengar har du deltagit i de senaste 3 dagarna? Jmf kön och åk m totalen. Andel som EJ spelat Diagram 36: Har din skola tagit upp något av följande ämne när ni arbetat med sex och samlevnadsfrågor? jmf kön och åk m totalen. Andel som inte tagit del av något ämne Diagram 37: Hur mycket undervisning om sex och samlevnad fick du i skolan förra läsåret? jmf kön och åk m totalen. Ingen undervisning Diagram 38: Har du haft samlag? Jmf kön och åk m totalen. Andel som haft samlag... 4 Diagram 39: Använde ni något preventivmedel vid senaste samlaget? Jmf kön och åk m totalen. Andel som använt preventivmedel... 4 Diagram 4: Berättar om saker som inträffar på din fritid för dina föräldrar? Jmf kön och åk m totalen.andel som berättar allt för sina föräldrar vad som inträffar på fritiden Diagram 41: Berättar om hur du klarar dig i de olika ämnena i skolan? Jmf kön och åk m totalen. Andel som berättar allt om hur de klarar sig i de olika ämnena i skolan Diagram 42: Hur mycket pengar har du som du själv kan använda varje månad? Jmf kön och åk Diagram 43: Hur ofta tycker du att det är riktigt härligt att leva? Jmf kön och åk m totalen Andel väldigt och ganska ofta Diagram 44: Hur många timmar per natt brukar du sova på vardagar? Jmf kön och åk m totalen. Andel som sover mindre än 7 timmar (alt 1+2) Diagram 45: Hur ofta äter du vanligtvis frukost på vardagar? Jmf kön och åk m totalen.andel som äter frukost 5 dagar i veckan Diagram 46: Hur många gånger per vecka dricker du vanligtvis läsk eller saft? Jmf kön och åk m totalen. Andel som dricker läsk eller saft 5-6 dagar i veckan eller oftare Diagram 47: Jag trivs bra i mitt bostadsområde? jmf kön och åk m totalen. Andel som trivs i sitt bostadsområde, stämmer mycket bra Diagram 48: Om en vuxen såg mig göra ngt olagligt i mitt bostadsområde skulle nog mina föräldrar få reda på det. jmf kön och åk m totalen. Andel stämmer mycket bra Diagram 49: Orolig för att utsättas för brott i skolan. jmf kön och åk m totalen.andel som ofta är orolig för att utsättas för brott i skolan... 5 Diagram 5: Orolig för att utsättas för brott på fritiden? jmf mellan kön och åk m totalen. Andel som ofta är orolig för att utsättas för brott på fritiden... 5 Diagram 51: Hur intresserad är du av samhällsfrågor? jmf kön och åk m totalen. Andel som är mycket intresserad av samhällsfrågor Diagram 52: Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? jmf kön och åk m totalen. Andel som anser att de har mycket stora möjlighet att kunna påverka Malmö stad, folkhälsoenheten GfK Sverige AB, 2 54 (54)

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Västra Innerstaden, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Västra Innerstaden, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 211 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola

Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola Liv & hälsa ung 214 Grundskolan Skolår 7 och 9 1 8 Andel som sover 6 timmar eller mindre på vardagar 6 34 35 4 31

Läs mer

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008 Drogvanor årskurs 9 i grundskolan i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Forskarteamet 2010. Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren 2010. Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor

Forskarteamet 2010. Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren 2010. Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor Forskarteamet Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor Forskarteamet Interventionsskolor 7 st Älvboda friskola, Skutskär Trollehöjdskolan, Jönköping

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014 DROGVANEUNDERSÖKNING 214 Genomfördes på Perslundaskolan 22 september 214 133 av 148 elever deltog (externt bortfall 1,1%) Åk 7: 42 av 49 elever (externt bortfall 14,2%) Åk 8: 4 av 44 elever (externt bortfall

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Liv och hälsa Ung 2004

Liv och hälsa Ung 2004 Årskurs 7 Liv och hälsa Ung 2004 Vad är Liv och hälsa Ung 2004? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och hälsa Ung 2004. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Årskurs 9 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av främjande

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Tabellbilaga ANDT undersökning

Tabellbilaga ANDT undersökning Tabellbilaga ANDT undersökning 2012 Tabellbilaga. Grundskolan 2012 Norsjöskolan år 9 41 elever 56,0 44,0 100,0 Nilaskolan år 9 40 elever 45,0 55,0 100,0 Summa 81 elever 51,0 49,0 100,0 Hur trivs du i skolan?

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

tobak alkohol - narkotika

tobak alkohol - narkotika Preliminär redovisning av några av svaren på Drogvaneundersökningar i Gotlands kommun under perioden 1998 26 avseende elever i åk 9 Vissa av frågorna belyser även elever i gymnasiet åk 2 för åren 24 26

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten Resultat från pilotprojektet med en gemensam elevhälsoenkät i nio kommuner under läsåret 2009/10 www.fhi.se A 2011:14

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person.

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person. Årskurs 9 & Årskurs 2 2006 Vad är Liv och Hälsa ung 2006? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och Hälsa ung 2006. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår,

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2.

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Maj 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012

Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012 skolår 9 Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012 en undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa 1 Hej! Du är varmt välkommen att fylla i denna enkät som är riktad till skolelever

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 12 Temarapport - Droger och spel 12 Årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk-

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

Spindeldiagram. Stockholm / Kista gymnasium / Administration, handel och varuhantering Beställda: 18 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 100%

Spindeldiagram. Stockholm / Kista gymnasium / Administration, handel och varuhantering Beställda: 18 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 100% Enkät i gymnasiesärskolan Undersökning genomförd våren 2015 Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande,

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN?

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vartannat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland elever i grundskolans årskurs 9 Syftet: Följa utvecklingen

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

!Du svarar anonymt. Årskurs 9

!Du svarar anonymt. Årskurs 9 2008 Liv & Hälsa ung 2008 Va d är Liv & Hälsa ung? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv & Hälsa ung. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår, vilka levnadsvanor

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 212 Temarapport: Droger och spel Gymnasieskolans årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 12 Temarapport: Droger och spel Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Öckerömodellen Resultat från drogvaneundersökningar 21-214 i årskurs 7-9 Eva Malmqvist, Folkhälsosamordnare Rökning 21-214 Svar på frågan Har du rökt

Läs mer

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen 2013-06-19 Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Alkohol, tobak, narkotika och dopning

Alkohol, tobak, narkotika och dopning 7 APRIL 21 Alkohol, tobak, narkotika och dopning Elever i årskurs sju och gymnasiets första år tillfrågades om alkohol- och tobaksbruk, liksom om inställning till narkotika, och om de använt narkotika

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Gymnasieskolan årskurs På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara ett underlag för stadens

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 7/8 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning Bästa möjliga hälsa En god utbildning 7

Läs mer

Återkoppling 2014 Hammarby, Råby m.fl.

Återkoppling 2014 Hammarby, Råby m.fl. Återkoppling 2014 Råby m.fl. Undersökningen genomfördes på skoltid under januari och februari månad 2014. Av drygt 7700 utskickade enkäter blev 6330 enkäter besvarade. Bakgrund Liv och Hälsa Ung Västmanland

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

Cannabis och unga rapport 2012

Cannabis och unga rapport 2012 Cannabis och unga rapport 12 Kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna i Göteborg 11. Data från drogvaneundersökningar, UngDOK, folkhälsoenkäter och kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Tonåringars drogvanor, liv och hälsa i Örebro län 1996-2007

Tonåringars drogvanor, liv och hälsa i Örebro län 1996-2007 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Tonåringars drogvanor, liv och hälsa i Örebro län 1996-2007 Margareta Lindén-Boström Carina Persson Tonåringars drogvanor, liv och hälsa i Örebro län 1996-2007

Läs mer

Kronobergselevers drogvanor 2002

Kronobergselevers drogvanor 2002 Kronobergselevers drogvanor 2002 Resultat från en enkätundersökning bland elever i gymnasieskolans årskurs 2 i Kronobergs län vårterminen 2002 Livsstil Kronoberg INNEHÅLL SIDA Bakgrund 3 Undersökningens

Läs mer

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat 10 9 8 7 6 5 4 Röker du? Flickor Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% Åk

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012 Antal svar: 19 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2006/2007

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2006/2007 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 6/7 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning 5 Bästa möjliga hälsa 5 En god utbildning

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vart annat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland eleverna i grundskolans åk 9 Syftet: Följa utvecklingen Underlag

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Fyra hälsoutmaningar i Nacka

Fyra hälsoutmaningar i Nacka Fyra hälsoutmaningar i Nacka - 1 Bakgrund 2012 är den fjärde folkhälsorapporten i ordningen. Rapporten syfte är att ge en indikation på hälsoutvecklingen hos Nackas befolkning och är tänkt att utgöra en

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever

tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever - Jag röker bara på fester! Får du smaka på alkohol hemma? Snusar du varje dag? Snusar du ibland?

Läs mer

Drogvaneundersökning 2016

Drogvaneundersökning 2016 Drogvaneundersökning Genomfördes i Gullhögskolan och i Sundlergymnasiet den 29 augusti 216 Totalt deltog 47 av 447 elever (bortfall 9 %) Årskurs 7: 2 av 1 elever (bortfall 7 %) Årskurs 8: 6 av 1 elever

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer