Kronobergselevers drogvanor 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kronobergselevers drogvanor 2002"

Transkript

1 Kronobergselevers drogvanor 2002 Resultat från en enkätundersökning bland elever i gymnasieskolans årskurs 2 i Kronobergs län vårterminen 2002 Livsstil Kronoberg

2 INNEHÅLL SIDA Bakgrund 3 Undersökningens uppläggning och genomförande 3 Kommentarer till tolkning av resultaten 4 Definitioner av vissa begrepp 5 Alkoholkonsument 5 Sniffar fortfarande 5 Metodproblem 5 Bortfallet 5 Svarens tillförlitlighet 6 Slutsatser 6 Redovisning av vissa resultat 1994, 1998 och Elevers synpunkter 8 Referenser 9 Tabellförteckning 10 Tabeller 15 Bilaga 1. Instruktion för den som är ansvarig för enkätens genomförande Bilaga 2. Enkät

3 BAKGRUND Under vårterminen 1994 genomförde CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) på uppdrag av Folkhälsoinstitutet en enkätundersökning om erfarenheter av dopningsmedel bland elever på gymnasienivå i ett antal kommuner i Sverige. Däribland genomfördes en undersökning bland elever i gymnasiets årskurs två i Kronobergs län. (Guttormsson, 1994) Vårterminen 1998 genomförde Livsstil Kronoberg i samarbete med Kronoberg mot doping, med den förstnämnde som uppdragsgivare, en liknande enkätundersökning. (Kronobergs elevers drogvanor 1998) Föreliggande rapport är en resultatredovisning av en undersökning, som genomfördes på liknande urval under vårterminen 2002 av Livsstil Kronoberg. Enkäterna, som användes i undersökningarna 1994, 1998 och 2002, är inte desamma, men ett antal frågor förekommer i de tre formulären, vilket möjliggör vissa jämförelser mellan 1994, 1998 och Föreliggande rapport innehåller bakgrundsinformation och diverse allmänna metodologiska kommentarer, samt en redovisning i tabellform. UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE Enkätundersökningen har utförts som en totalundersökning, dvs samtliga klasser i årskurs två på gymnasiet i Kronobergs län medverkade. Enkäten har besvarats i vecka 16. Antalet bearbetade formulär, liksom bortfallet, redovisas i tabell 1. Sammanlagt medverkade 1565 elever i Kronobergsundersökningen. Alla formulär har granskats före databearbetning och i samband med detta har 11 formulär bedömts vara uppenbarligen överdrivet eller skämtsamt ifyllda och har därför plockats bort. Totalt har därmed 1554 enkäter databearbetats och ligger till grund för föreliggande undersökning. Formuläret innehöll 73 frågor men kompletterandes med fyra frågor avseende alkohol och bilkörning på särskilt blad. En av dessa frågor har på grund av frågans utformning varit omöjlig att statistiskt bearbeta varför frågan har uteslutits. Flera klasser har ej heller fått detta särskilda blad utdelat, varför antalet bearbetade svar på frågorna är 1398, dvs ett bortfall på ca 10 %. För att elevernas anonymitet skulle vara helt skyddad ombads de att inte sätta ut sina namn på formulären. Eleverna besvarade formulären i klassrummen under skrivningsliknande förhållanden. Efter ifyllandet stoppade varje elev själv enkäten i ett omärkt kuvert. Därefter förslöt eleven kuvertet, som sedan samlades in av läraren. Innan frågeformulären distribuerades kontaktades skolorna. Genom polisens försorg överlämnades formulären till en utnämnd person på respektive skola. Även särskild skriftlig instruktion, för den som skulle vara ansvarig för enkätens genomförande i respektive klass, överlämnades. Efter undersökningens genomförande hämtades formulären genom polisens försorg. 3

4 KOMMENTARER TILL TOLKNING AV RESULTATEN Resultaten återges i tabellbilagan utan tabellkommentarer, men för att underlätta tolkningen ges nedan dels några metodologiska och dels några statistiska kommentarer. Dessutom redogörs för några begrepp som återfinns i tabellerna. Materialet presenteras genomgående uppdelat på kön. Alla tabeller innehåller resultatet från länet som helhet. I flertalet tabeller redovisas procenttal beräknade på totalmaterialet, dvs samtliga elever i respektive grupp. I dessa fall redovisas inga bastal för procentberäkningarna. Antalet elever framgår emellertid av tabell 1. I de fall procentberäkningarna endast avser en begränsad del av eleverna redovisas bastalen för procentberäkningarna i respektive tabell. Redovisningarna i tabellerna avser samtliga som skulle ha besvarat respektive fråga. Detta innebär att andelen, som hoppat över frågan, framgår av tabellerna såsom Ej svar. I tabellerna återges data avrundade till hela procenttal. På grund av avrundningseffekten kan det ibland förekomma att de sammanslagna andelarna i vissa tabeller inte blir exakt 100. För en del frågor i formuläret var det möjligt för eleverna att markera fler än ett svar, bland annat hur man får tag i de olika alkoholdryckerna. Detta innebär att slutsumman i vissa tabeller tydligt överstiger 100. I tabellredovisningen används följande beteckningar: - Ingen frekvens (dvs ingen elev har angett svarsalternativ) 0 Procenttal avrundat till 0 (dvs svarsalternativet har angetts av minst en elev, men av mindre än 0,5 procent av respektive grupp). I tabellerna 23 och 24 redovisas svaren på några frågor som rör möjligheten och lusten att pröva narkotika. Eleverna har även fått besvara ett par frågor om de själva känner till någon person i motsvarande ålder, som använt narkotika samt vilket eller vilka slag av narkotika de tror att de skulle kunna skaffa (tabellerna 25 och 27). Det bör uppmärksammas att svaren i tabell 26 (om man vet någon person som man skulle kunna köpa eller få narkotika av) inte kan ses som ett mått på en reell tillgänglighet. Det kan även framhållas att svaren i tabell 25 (om man känner till någon som använt olika typer av preparat) inte kan ses som ett faktiskt mått på erfarenheter. I många fall är det sannolikt så att många, som uppgett att de känner till någon, syftar på samma person/personer. I tabell 37 redovisas bland annat andelen elever som sniffat någon gång. I en följdfråga med öppet svarsalternativ har eleverna, som sniffat, fått uppge vilka medel de använt. De vanligaste sniffningsmedel, som nämndes i undersökningen, var bland annat tändgas, bensin och lim. I tabell 40 redovisas användningen av läkemedel tillsammans med alkohol i berusningssyfte. På en följdfråga, liknande den angående sniffningsmedel, har eleverna fått uppge vilka medel de använt. Helt dominerande av de preparat, som nämndes, var värktabletter varav Alvedon var vanligast. Fråga 19 ( Hur har kamraterna fått tag på den hembrända spriten? ) är svår att statistiskt bearbeta på ett korrekt sätt. Svarsalternativen är relaterade till varandra på ett sådant sätt att det inte går att särskilja dem. Därför har en genomsnittlig beräkning varit nödvändig att göra. (Tabell 46). 4

5 DEFINITIONER AV VISSA BEGREPP Alkoholkonsument För att bli klassificerad som alkoholkonsument i föreliggande rapport är det tillräckligt att vederbörande en gång om året eller mera sällan dricker antingen ett glas öl (gäller ej lättöl), 2 cl vin, 2 cl sprit eller 2 cl stark cider/alkoläsk eller liknande. Sniffar fortfarande De elever som sniffat någon gång har även besvarat frågan Händer det fortfarande att du sniffar? De som svarat med ett ja-alternativ räknas till dem som sniffar fortfarande. METODPROBLEM Alla frågeundersökningar är behäftade med olika typer av metodologiska problem, som måste beaktas vid tolkningen av resultaten. Problemen utgörs bland annat av stickprovsfel, bortfallsfel och fel till följd av bristande tillförlitlighet i svaren. För var och en av dessa finns sedan slumpmässiga och systematiska felkällor. Storleken av de slumpmässiga variationerna kan beräknas. Detta gäller emellertid inte de systematiska felen, dvs felkällor, som bidrar till att det sanna värdet på en parameter avviker på ett icke slumpmässigt sätt från det verkliga beteendet. Då denna undersökning är en totalundersökning berörs den inte av stickprovsfel. Bortfallet Ett problem i samband med frågeundersökningar utgörs av bortfallet, dvs de personer, som skulle ha besvarat formuläret, men som av olika skäl inte deltog i undersökningen. I skolundersökningen finns två typer av sådana bortfall. Den ena utgörs av eleverna i de utvalda klasser, som av olika skäl inte deltog i undersökningen och den andra typen utgörs av de enstaka elever, som var frånvarande i samband med datainsamlingen. Elev, som är närvarande vid undersökningstillfället, vägrar praktiskt taget aldrig att delta. I Kronobergs län har redovisats tre klasser, som på grund av praktik ej deltagit i undersökningen. Ytterligare ett antal klasser har ej deltagit i undersökningen. På grund av bristfällig redovisning från de enskilda skolenheterna kan vare sig antal eller orsak anges. Det finns emellertid ingen anledning att anta att bortfallet av klasser är systematiskt och det torde därför inte ha påverkat undersökningsresultatens representativitet i någon betydande omfattning. Det totala bortfall, som orsakats av såväl hela klassers frånvaro såsom enstaka elevers frånvaro var 20 procent (tabell 1). CAN genomförde en totalundersökning i Stockholms skolor 1993 med en bortfallsuppföljning. (Andersson och Hibell, 1995). De elever, som var frånvarande vid det ordinarie undersökningstillfället fick besvara enkäten när de återvände till skolan. Vid jämförelse mellan resultaten visade det sig att eleverna i bortfallsuppföljningen redovisade större erfarenheter av narkotika och tobak. För berusningserfarenhet och sniffning var skillnaden mindre eller obefintlig. Sammantaget påverkades dock slutresultatet endast med några enstaka procentenheter när bortfallet räknades in. Även om det inte genomförts någon liknande uppföljning av bortfallet i föreliggande undersökning, så är det ej troligt att bortfallet skulle påverka slutresultatet i någon nämnvärd grad. 5

6 Svarens tillförlitlighet Ett betydelsefullt metodproblem är tillförlitligheten, dvs huruvida eleverna lämnar sanningsenliga svar. Det kan naturligtvis inte uteslutas att en del elever i föreliggande studie skulle rapportera en för låg konsumtion (underrapportering), men även motsatser kan förekomma, dvs man uppger för hög konsumtion (överrapportering). En alltför hög redovisad konsumtion kan vara ett utslag av leklusta. Ett sådant beteende torde många gånger ta sig uttryck i helt orimliga och uppenbart felaktiga svar och svarskombinationer, som genomskådas vid granskningen av formulären. I denna studie 2002 upptäcktes och utsorterades, som tidigare nämnts, 11 formulär. Ett annat, och antagligen mer vanligt, skäl att uppge en alltför hög alkoholkonsumtion kan vara att man vill imponera på sina kamrater. Det kan också vara så att man inför klasskamraterna brukar ge sken av att dricka mer än vad man egentligen gör. Trots att formulären besvaras under samma former som vid ett enskilt skriftligt prov kan det inte alla gånger undvikas att några har möjlighet att se vad andra svarar. Vetskapen om att andra eventuellt hat möjlighet att se svaren kan medföra att somliga även i enkätsituationen uppger ett falskt konsumtionsbeteende. För att minska risken för att eleverna inte skall svara sanningsenligt har föreliggande undersökning genomförts helt anonymt och under samma former som ett skriftligt prov. Detta ger dock ingen fullständig garanti för att en del elever inte redovisat en över- eller underkonsumtion av alkohol, narkotika eller andra droger. Slutsatser De representativitets- och tillförlitlighetsproblem som behandlats bör naturligtvis beaktas vid tolkningen av resultaten. En viktig slutsats kan vara att enskilda siffror snarare bör ses som storleksordningar på konsumtionen av en viss drog än som ett exakt mått på det verkliga beteendet. Det finns anledning att anta att eventuella felkällor är av samma storleksordning i 2002 års undersökning som i 1998 och 1994 års undersökningar års enkät var inriktad på frågor om doping medan enkäterna 1998 och 2002 berörde alkohol- och drogvanor mer generellt. Men med hänvisning till de tre undersökningarna 1994, 1998 och 2002 genomförts under liknande former, samt bearbetats på liknande sätt, finns det ingen anledning att anta att det skulle vara missvisande att jämföra resultaten för de frågor som förekom i de tre enkätundersökningarna. Metodproblemen borde således inte försvåra vissa jämförelser av drogvanor bland eleverna i gymnasiets årskurs 2 i Kronobergs län 1994, 1998 och Redovisning av vissa resultat 1994, 1998 och 2002 De formulär, som användes vid 1994, 1998 och 2002 års undersökningar var, som tidigare nämnts, inte densamma. Det finns dock ett antal frågor som förekom i alla tre formulären. Nedan redovisas resultaten för dessa frågor för respektive år. 6

7 Tabell A. Andelen elever i gymnasiets årskurs 2 i Kronobergs län 1994, 1998 och 2002 som uppgett följande erfarenheter. Pojkar Flickor År Bastal Druckit s k hembränt under de senaste 12 månaderna Storkonsumerar* alkohol ett par gånger/månad eller oftare Känner sig berusad varje/nästan varje gång man dricker alkohol Har haft lust att pröva narkotika Vet säkert någon person som skulle kunna ge eller sälja narkotika Har använt narkotika Har använt anabola steroider * Storkonsumenter alkohol: dricker alkohol motsvarande minst en halvflaska sprit eller en helflaska vin eller fyra burkar starköl eller sex burkar öl klass II (folköl) vid samma tillfälle. 7

8 ELEVERS SYNPUNKTER I följande undersökning fick eleverna möjlighet att ge egna synpunkter på enkäten. Några av dessa anges nedan i sin ursprungliga form utan redigering. Flickor: Jag tycker det är bra när man ställer frågor till ungdomar så att man får tänka till vilka dumheter man gör/eller gjort. Det är väl inte farligt att bli berusad högst 1 gång/månad. Ta inte lätt på ungdomarnas svar. Verkligheten är fruktansvärd, tyvärr vänjer man sinnena så att man inte ser hur tunn isen är snart brister den! Frågorna är lite kluddiga här och var. 1 glas sprit är det en snaps eller ett dricksglas? Jag tycker att man skall sluta ljuga för oss om bl annat hur farligt hasch är, särskilt hur farligt det är. Visst finns det risker (-----). Dessutom tycker jag man borde lära ungdomarna att dricka, istället för att förbjuda nöje. Det finns bruk och missbruk. Det är så många som inte vet hur de skall handskas med alkohol de dricker sig fördärvade!!! Även om man inte dricker så är det inga problem att få tag i sprit om man skulle vilja ha om man har en kompis eller en kompis kompis som köper ut åt en. Varför göra en undersökning, där ni vet att de flesta ljuger. Pucko. Pojkar: Jag tror att jag är datanörd. Jag brukar inte gå på fest. Har aldrig varit onödigt berusad. Om detta är till polisen tycker jag att ni kan bli lite tuffare mot brottslingar. Annars gör ni ett bra jobb. Vilket slöseri med skog, fy fan! Skärpning. Droger är inte så farliga som ni säger. P g a överdrivna exempel tar man inte det på allvar. Sänk åldersgränsen på SYSTEMBOLAGET. Sverige skulle tjäna på det. 8

9 REFERENSER Andersson, B. och Hibell, B stockholmelevers drogvanor, stencilserie nr 23. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Stockholm. Guttormsson, U Kronobergselevers doping- och drogvanor. Stencilserie nr 16. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Stockholm. Kronobergselevers drogvanor, Livsstil Kronoberg och Kronoberg mot doping. 9

10 TABELLFÖRTECKNING Tabell A. Andelen elever i gymnasiets årskurs 2 i Kronobergs län 1994, 1998 och 2002 som uppgett följande erfarenheter. 7 Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3. Tabell 4. Tabell 5. Tabell 6. Tabell 7. Tabell 8. Tabell 9. Tabell 10. Tabell 11. Tabell 12. Tabell 13. Tabell 14. Antalet bearbetade formulär och bortfallet i procent i gymnasiets årskurs 2 i Kronobergs län Andelen konsumenter och icke-konsumenter av alkohol. Procentuell fördelning efter kön. 15 Andelen konsumenter och icke-konsumenter av öl klass II, starköl, vin, sprit, stark cider och alkoläsk. Procentuell fördelning efter kön. 15 Har du någon gång under vårterminen druckit öl, vin eller sprit? Procentuell fördelning efter kön. 16 Har du druckit öl, alkoläsk, stark cider, vin eller sprit den senaste veckan (dvs 7 dagar tillbaka från och med igår)? (Räkna inte vanlig cider eller lättöl). Procentuell fördelning efter kön. 16 Frekvensen konsumtionstillfällen och uppgiven kvantitet per dryckestillfälle för öl klass II (folköl. Procentuell fördelning efter kön. 16 Frekvensen konsumtionstillfällen och uppgiven kvantitet per dryckestillfälle för starköl. Procentuell fördelning efter kön. 17 Frekvensen konsumtionstillfällen och uppgiven kvantitet per dryckestillfälle för vin. Procentuell fördelning efter kön. 17 Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit hemtillverkat vin? Procentuell fördelning efter kön. 18 Frekvensen konsumtionstillfällen och uppgiven kvantitet per dryckestillfälle för sprit. Procentuell fördelning efter kön. 18 Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit hemtillverkad sprit, s k hembränt? Procentuell fördelning efter kön. 19 Vet du någon person som har hembränningsapparat? Procentuell fördelning efter kön. 19 Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit s k smuggelsprit? Procentuell fördelning efter kön. Frekvensen konsumtionstillfällen och uppgiven kvantitet per dryckestillfälle för stark cider och alkoläsk. Procentuell fördelning efter kön

11 Tabell 15. Tabell 16. Tabell 17. Tabell 18. Hur ofta händer det att du dricker alkohol motsvarande en halvflaska sprit eller en hel flaska vin eller 6 burkar öl klass II (folköl) vid samma tillfälle? Procentuell fördelning efter kön. 20 Har du någon gång druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? Dessutom redovisas åldern vid första berusningstillfället bland dem som svarat ja på denna fråga. Procentuell fördelning efter kön. 21 Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? Procentuell fördelning efter kön. 21 Har du någonsin fått något av följande problem på grund av att du druckit alkohol? Procentuell fördelning efter kön. 22 Tabell 19. Röker du? Procentuell fördelning efter kön. 22 Tabell 20. Uppgiven cigarettkonsumtion bland de elever som röker varje dag. Procentuell fördelning efter kön. 23 Tabell 21. Snusar du? Procentuell fördelning efter kön. 23 Tabell 22. Tabell 23. Tabell 24. Tabell 25. Tabell 26. Tabell 27. Tabell 28. Tabell 29. Tabell 30. Uppgiven snuskonsumtion bland de elever som snusar. Procentuell fördelning efter kön. 23 Har du någon gång haft möjlighet att pröva narkotika? Procentuell fördelning efter kön. 24 Har du någon gång haft lust att pröva narkotika? Procentuell fördelning efter kön. 24 Känner du till någon person i din egen ålder som du tror eller säkert vet har använt något av följande medel? Procentuell fördelning efter kön. 24 Vet du någon person som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dig? Procentuell fördelning efter kön. 25 Vilket eller vilka slag av narkotika tror du att du skulle kunna få tag på? Procentuell fördelning efter kön. 25 Har du någon gång använt narkotika? Procentuell fördelning efter kön. 25 Vilket eller vilka slag av narkotika har du använt? Procentuell fördelning efter kön. 26 Hur många gånger har du använt hasch/marijuana? Procentuell fördelning efter kön bland dem som använt narkotika

12 Tabell 31. Tabell 32. Tabell 33. Tabell 34. Tabell 35. Tabell 36. Tabell 37. Tabell 38. Tabell 39. Tabell 40. Tabell 41. Tabell 42. Tabell 43. Hur många gånger har du använt annan narkotika än hasch/marijuana? Procentuell fördelning efter kön bland dem som använt narkotika. 27 Hur många gånger har du använt hasch/marijuana den senaste månaden? Procentuell fördelning efter kön bland den som använt narkotika. 27 Hur många gånger har du använt annan narkotika än hasch/marijuana den senaste månaden? Procentuell fördelning efter kön bland dem som använder narkotika. 27 Vilket slag av narkotika använde du första gången? Procentuell fördelning efter kön bland dem som använt narkotika. 28 Hur gammal var du när du prövade marijuana eller hasch första gången? Procentuell fördelning efter kön bland dem som använt narkotika. 28 Känner dina föräldrar till att du använder narkotika? Procentuell fördelning efter kön bland dem som använder narkotika. 28 Har du sniffat någon gång? Dessutom anges andelen som uppgett att de fortfarande sniffar. Procentuell fördelning efter kön. 29 Har du någon gång använt sömnmedel eller lugnande medel som läkare skrivit ut till dig? Procentuell fördelning efter kön. 29 Har du någon gång använt sömnmedel eller lugnande medel utan att läkare skrivit ut det till dig? Procentuell fördelning efter kön. 29 Har du någon gång använt läkemedel tillsammans med alkohol i berusningssyfte? Procentuell fördelning efter kön. 30 Andelen pojkar och flickor som någon gång använt något av följande dopingmedel (som inte skrivs ut av läkare). Procentuell fördelning efter kön. 30 Är det lätt eller svårt för dig att få tag på starköl, vin eller sprit? Procentuell fördelning efter kön. 31 Hur får du vanligen tag på öl klass II (folköl)/starköl? Procentuell fördelning efter kön. 32 Tabell 44. Hur får du vanligen tag på vin/sprit? Procentuell fördelning efter kön. 33 Tabell 45. Hur får du vanligen tag på den hembrända spriten? Procentuell fördelning efter kön bland dem som druckit hembränt under de senaste 12 månaderna

13 Tabell 46. Tabell 47. Tabell 48. Tabell 49. Tabell 50. Hur har kamraterna fått tag på den hembrända spriten? Procentuell fördelning efter kön bland dem som druckit hembränt under de senaste 12 månaderna samt uppgett att de köpt/blivit bjudna av kamrater. 34 Hur har du vanligen fått tag på stark cider och alkoläsk? Procentuell fördelning efter kön. 34 Har du någon gång haft undervisning om alkohol, narkotika och tobak det här läsåret? Procentuell fördelning efter kön. 35 Tycker du att du har fått mycket eller för lite undervisning om alkohol, narkotika och tobak under det här läsåret? Procentuell fördelning efter kön. 35 Tycker du att undervisningen om alkohol, narkotika och tobak har varit bra eller dålig? Procentuell fördelning efter kön. 35 Tabell 51. Hur trivs du i skolan? Procentuell fördelning efter kön. 36 Tabell 52. Brukar du skolka? Procentuell fördelning efter kön. 36 Tabell 53. Har du de senaste 30 dagarna deltagit i spel eller lotterier med pengar eller värdeföremål som vinst? Procentuell fördelning efter kön. 36 Tabell 54. Vilka spel eller lotterier har du deltagit i under de senaste 30 dagarna? Procentuell fördelning efter kön. 37 Tabell 55. Tabell 56. Tabell 57. Tabell 58. Tabell 59. Tabell 60. Tabell 61. Hur mycket har du spelat för i genomsnitt per vecka under de senaste 12 månaderna? Procentuell fördelning efter kön. 37 Hur mycket har du spelat för de senaste 30 dagarna? Procentuell fördelning efter kön. 38 Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du varit i slagsmål? Procentuell fördelning efter kön. 38 Hur många gånger har du varit i slagsmål de senaste 12 månaderna på skolområdet? Procentuell fördelning efter kön. 38 Hur många gånger/dagar stannade du hemma från skolan under den senaste månaden p g a att du kände dig otrygg i skolan, på vägen dit eller på vägen hem? Procentuell fördelning efter kön. 39 Har du utsatts för fysiskt våld, såsom slag eller annat av din pojkeller flickvän de senaste 12 månaderna? Procentuell fördelning efter kön. 39 Hur ofta har du åkt med en förare som du vet eller misstänker varit påverkad av alkohol och droger? Procentuell fördelning efter kön

14 Tabell 62. Tabell 63. Tabell 64. Hur ofta har du förhindrat/försökt förhindra en berusad person att köra? Procentuell fördelning efter kön. 40 Hur ofta har du fått information i skolan om alkohol och bilkörning under din gymnasietid? Procentuell fördelning efter kön. 40 Hur ofta har du fått information i hemmet om alkohol och bilkörning under din gymnasietid? Procentuell fördelning efter kön

15 Tabell 1. Antalet bearbetade formulär och bortfallet i procent i gymnasiets årskurs 2 i Kronobergs län Bearbetade formulär Bortfall % Totalt Årskurs 2, gymnasiet Tabell 2. Andelen konsumenter och icke-konsumenter av alkohol. Procentuell fördelning mellan könen. Konsument Icke konsument 9 9 Ej svar 0 0 Tabell 3. Andelen konsumenter och icke-konsumenter av öl klass II, starköl, vin, sprit, stark cider och alkoläsk. Procentuell fördelning efter kön. Öl klass II Konsumenter Icke konsumenter Starköl Konsumenter Icke konsumenter Vin Konsumenter Icke konsumenter Sprit Konsumenter Icke konsumenter Stark cider och alkoläsk Konsumenter Icke konsumenter

16 Tabell 4. Har du någon gång under vårterminen druckit öl, vin eller sprit? Procentuell fördelning efter kön. Nej 9 9 Ja, en gång 5 9 Ja, flera gånger Ej svar 0 0 Tabell 5. Har du druckit öl, alkoläsk, stark cider, vin eller sprit den senaste veckan (dvs 7 dagar tillbaka från och med igår)? (Räkna inte vanlig cider eller lättöl.) Procentuell fördelning efter kön. Nej, varken öl, alkoläsk, stark cider, vin eller sprit Ja, folköl 13 4 Ja, starköl Ja, alkoläsk 3 3 Ja, stark cider 7 14 Ja, vin 6 16 Ja, sprit Ej svar 0 0 Tabell 6. Frekvensen konsumtionstillfällen och uppgiven kvantitet per dryckestillfälle för öl klass II (folköl). Procentuell fördelning efter kön. Dricker inte Dricker: en gång/vecka eller oftare någon gång/månad mer sällan Ej svar 0 0 KVANTITET Dricker ej flaska eller mindre burk burkar burkar burkar eller mer 18 4 Ej svar

17 Tabell 7. Frekvensen konsumtionstillfällen och uppgiven kvantitet per dryckestillfälle för starköl. Procentuell fördelning efter kön. Dricker inte Dricker: en gång/vecka eller oftare någon gång/månad mer sällan Ej svar 0 0 KVANTITET Dricker ej flaska eller mindre burk burkar burkar burkar eller mer 40 5 Ej svar 0 0 Tabell 8. Frekvensen konsumtionstillfällen och uppgiven kvantitet per dryckestillfälle för vin. Procentuell fördelning efter kön. Dricker inte Dricker: en gång/vecka eller oftare någon gång/månad mer sällan Ej svar 0 0 KVANTITET Dricker ej cl cl halvflaska cl eller mer Ej svar

18 Tabell 9. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit hemtillverkat vin? Procentuell fördelning efter kön. Ja, en gång Ja, 2-4 gånger 9 7 Ja, 5-10 gånger 2 2 Ja, gånger 1 1 Summa druckit: Nej inte druckit senaste 12 månaderna Nej, aldrig druckit Ej svar 0 0 Tabell 10. Frekvensen konsumtionstillfällen och uppgiven kvantitet per dryckestillfälle för sprit. Procentuell fördelning efter kön. Dricker inte Dricker: en gång/vecka eller oftare någon gång/månad mer sällan Ej svar 0 0 KVANTITET Dricker ej cl cl cl cl halvflaska eller mer Ej svar

19 Tabell 11. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit hemtillverkad sprit, sk hembränt? Procentuell fördelning efter kön. Ja, en gång Ja, 2-4 gånger Ja, 5-10 gånger 9 6 Ja, gånger 5 3 Ja, mer än 20 gånger 6 3 Summa druckit: Nej, inte druckit senaste 12 månaderna Nej, aldrig druckit Ej svar 0 0 Tabell 12. Vet du någon person som har hembränningsapparat? Procentuell fördelning efter kön. Ja Nej Ej svar 2 1 Tabell 13. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit s.k. smuggelsprit? Procentuell fördelning efter kön. Ja, en gång 7 8 Ja, 2-4 gånger Ja, 5-10 gånger Ja, gånger 8 4 Ja, mer än 20 gånger 12 4 Summa druckit: Nej, inte druckit senaste 12 månaderna Nej, aldrig druckit Ej svar

20 Tabell 14. Frekvensen konsumtionstillfällen och uppgiven kvantitet per dryckestillfälle för stark cider och alkoläsk. Procentuell fördelning efter kön. Dricker inte Dricker: en gång/vecka eller oftare någon gång/månad mer sällan Ej svar 1 0 KVANTITET Dricker ej Ett glas eller mindre flaska (33 cl) stor flaska (50 cl) stora flaskor stora flaskor stora flaskor eller mer 14 7 Ej svar 1 0 Tabell 15. Hur ofta händer det att du dricker alkohol motsvarande en halvflaska sprit eller en hel flaska vin eller 6 burkar öl klass II (folköl) vid samma tillfälle? Procentuell fördelning efter kön. Dricker inte 7 7 Någon gång/vecka 12 5 Ett par gånger/månad Någon gång/månad Några gånger/år Mer sällan 6 12 Aldrig 8 16 Ej svar

21 Tabell 16. Har du någon gång druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? Dessutom redovisas ålder vid första berusningstillfället bland dem som svarat ja på denna fråga. Procentuell fördelning efter kön. Nej Ja Ej svar 0 0 Ålder vid första berusning: (n=684) (n=613) 10 år eller yngre år år år år år år år år eller äldre 0 0 Ej svar 4 4 Tabell 17. Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? Procentuell fördelning efter kön. Dricker inte 7 8 Varje gång Nästan varje gång Någon gång ibland Sällan 6 9 Aldrig 5 6 Ej svar

22 Tabell 18. Har du någonsin fått något av följande problem på grund av att du druckit alkohol? Procentuell fördelning efter kön. Pojkar Flickor Ingen 1 2ggr Ej Ingen 1 2ggr Ej gång gång el fler svar gång gång el fler svar INDV. PROBLEM Baksmälla dagen efter Försämr. prest. i skol Förstört saker/kläder Tappat peng/värdesak Olycka/skadats RELATIONSPROBLEM Grälat Förhåll. till föräldrar Förhåll. till vänner Förhåll. till lärare SEX. PROBLEM Oönskat sex Oskyddat sex KRIM. PROBLEM Bråkat/slagits Bestulen/rånad Bråk med polisen Tabell 19. Röker du? Procentuell fördelning efter kön. Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat 5 6 Ja (totalt) varje dag nästan varje dag men bara vid veckosluten men bara på fest men bara ibland 7 6 Ej svar

23 Tabell 20. Uppgiven cigarettkonsumtion bland de elever som röker varje dag. Procentuell fördelning efter kön. n=87 n= cigaretter/dag cigaretter/dag cigaretter/dag cigaretter/dag cigaretter/dag 7 8 Mer än 20 cigaretter/dag 1 1 Ej svar Tabell 21. Snusar du? Procentuell fördelning efter kön. Nej, har aldrig snusat Nej, har bara prövat Nej, har slutat 2 0 Ja (totalt) varje dag nästan varje dag men bara ibland 7 4 Ej svar 0 1 Tabell 22. Uppgiven snuskonsumtion bland de elever som snusar. Procentuell fördelning efter kön. n=260 n=36 Mindre än 1 dosa/vecka dosa/vecka dosor/vecka dosor/vecka dosor eller fler/vecka 17 5 Ej svar

24 Tabell 23. Har du någon gång haft möjlighet att pröva narkotika? Procentuell fördelning efter kön. Ja Nej Ej svar 0 1 Tabell 24. Har du någon gång haft lust att pröva narkotika? Procentuell fördelning efter kön. Ja Tveksam Nej Ej svar 1 0 Tabell 25. Känner du till någon person i din egen ålder som du tror eller säkert vet har använt något av följande medel? Procentuell fördelning efter kön. Hasch/Marijuana Ja, vet säkert Ja, det tror jag Amfetamin Ja, vet säkert Ja, det tror jag Heroin Ja, vet säkert 8 7 Ja, det tror jag Kokain Ja, vet säkert 9 9 Ja, det tror jag Ecstasy Ja, vet säkert Ja, det tror jag LSD Ja, vet säkert Ja, det tror jag GHB Ja, vet säkert 10 6 Ja, det tror jag Annan narkotika Ja, vet säkert Ja, det tror jag

25 Tabell 26. Vet du någon person som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dig? Procentuell fördelning efter kön. Nej Ja, det tror jag Ja, vet säkert Ej svar 1 1 Tabell 27. Vilket eller vilka slag av narkotika tror du att du skulle kunna få tag på? Procentuell fördelning efter kön. Inget Hasch Marijuana Amfetamin Heroin som röks Heroin som injiceras 9 4 Morfin eller liknande 10 6 Kokain LSD Ecstasy GHB 15 9 Annat 6 3 Vet inte Ej svar 2 1 Tabell 28. Har du någon gång använt narkotika? Procentuell fördelning efter kön. Ja Nej Ej svar

26 Tabell 29. Vilket eller vilka slag av narkotika har du använt? Procentuell fördelning efter kön. n=130 n=98 Hasch Marijuana Amfetamin 13 5 Heroin som röks 2 2 Heroin som injiceras 1 - Morfin eller liknande 3 - Kokain 5 2 LSD 4 2 Ecstasy 22 9 GHB 3 3 Annan typ av narkotika 8 5 Vet inte 1 3 Tabell 30. Hur många gånger har du använt hasch/marijuana? Procentuell fördelning efter kön bland dem som använt narkotika. n=130 n=98 Ingen gång 2 5 En gång gånger gånger gånger gånger 5 4 Mer än 50 gånger 13 5 Använt totalt: Ej svar

27 Tabell 31. Hur många gånger har du använt annan narkotika än hasch/marijuana? Procentuell fördelning efter kön bland dem som använt narkotika. n=130 n=98 Ingen gång En gång gånger gånger gånger gånger 2 1 Mer än 50 gånger 2 1 Använt totalt: Ej svar 1 4 Tabell 32. Hur många gånger har du använt hasch/marijuana den senaste månaden? Procentuell fördelning efter kön bland dem som använt narkotika. n=130 n=98 Ingen gång gånger gånger 9 3 Mer än 20 gånger 2 - Använt totalt: Ej svar 0 2 Tabell 33. Hur många gånger har du använt annan narkotika än hasch/marijuana den senaste månaden? Procentuell fördelning efter kön bland dem som använt narkotika. n=130 n=98 Ingen gång gånger gånger 2 2 Mer än 20 gånger 1 - Använt totalt: 16 8 Ej svar

28 Tabell 34. Vilket slag av narkotika använde du första gången? Procentuell fördelning efter kön bland dem som använt narkotika. n=130 n=98 Hasch Marijuana Annat 7 13 Ej svar - 2 Tabell 35. Hur gammal var du när du prövade marijuana eller hasch första gången? Procentuell fördelning efter kön bland dem som använt narkotika. n=122 n=83 12 eller yngre år år år år år år eller äldre 3 5 Ej svar 1 0 Tabell 36. Känner dina föräldrar till att du använder narkotika? Procentuell fördelning efter kön bland dem som använt narkotika. n=130 n=98 Ja Nej Jag vet inte 10 6 Ej svar

29 Tabell 37. Har du sniffat någon gång? Dessutom anges andelen som uppgett att de fortfarande sniffar. Procentuell fördelning efter kön. Nej Ja (totalt) en gång flera gånger 3 1 Ej svar - - Sniffar fortfarande 1 0 Tabell 38. Har du någon gång använt sömnmedel eller lugnande medel som läkare skrivit ut åt dig? Procentuell fördelning efter kön. Nej Ja (totalt) sömnmedel lugnande medel 3 4 Ej svar 0 1 Tabell 39. Har du någon gång använt sömnmedel eller lugnande medel utan att läkare skrivit ut det åt dig? Procentuell fördelning efter kön. Nej Ja (totalt) sömnmedel lugnande medel 2 2 Ej svar

30 Tabell 40. Har du någon gång använt läkemedel tillsammans med alkohol i berusningssyfte? Procentuell fördelning efter kön. Nej Ja (totalt) en gång flera gånger 3 2 Ej svar 1 0 Tabell 41. Andelen pojkar och flickor som någon gång använt något av följande dopingmedel (som inte skrivits ut av läkare). Procentuell fördelning efter kön. Anabola steroider (tablett och/eller injektion) 1 - Testosteron (tablett och/eller injektion) 0 - Tillväxthormon (endast injektion) 0-30

31 Tabell 42. Är det lätt eller svårt för dig att få tag på starköl, vin eller sprit? Procentuell fördelning efter kön. Starköl Mycket svårt 0 1 Ganska svårt 2 3 Varken eller 7 9 Ganska lätt Mycket lätt Dricker aldrig Ej svar 4 3 Vin Mycket svårt 1 0 Ganska svårt 4 3 Varken eller 8 9 Ganska lätt Mycket lätt Dricker aldrig Ej svar 5 2 Systembolagssprit Mycket svårt 3 4 Ganska svårt Varken eller Ganska lätt Mycket lätt Dricker aldrig Ej svar 4 3 Hembränt Mycket svårt 4 7 Ganska svårt 9 10 Varken eller Ganska lätt Mycket lätt Dricker aldrig Ej svar 4 3 Smuggelsprit Mycket svårt 5 8 Ganska svårt 9 10 Varken eller Ganska lätt Mycket lätt Dricker aldrig Ej svar 3 5 Stark cider/alkoläsk Mycket svårt 1 1 Ganska svårt 4 3 Varken eller 11 9 Ganska lätt Mycket lätt Dricker aldrig Ej svar

32 Tabell 43. Hur får du vanligen tag på öl klass II (folköl)/starköl? Procentuell fördelning efter kön. Öl klass II Dricker inte Köper själv Syskon 5 3 Kamrater/kamraters syskon Egna föräldrar (med lov) Egna föräldrar (utan lov) 1 - Annan vuxen som bjuder 8 10 Annan vuxen som köper ut 9 6 Restaurang, pub eller liknande 4 3 Tillverkar själv 1 - Annat sätt 0 1 Ej svar 1 1 Starköl Dricker inte Köper själv på systemet 2 0 Syskon 11 6 Kamrater/kamraters syskon Egna föräldrar (med lov) Egna föräldrar (utan lov) 2 1 Annan vuxen som bjuder 8 15 Annan vuxen som köper ut Restaurang, pub eller liknande Tillverkar själv 1 - Handlar i ett grannland 18 7 Annat sätt 5 1 Ej svar

33 Tabell 44. Hur får du vanligen tag på vin/sprit? Procentuell fördelning efter kön. Vin Dricker inte Köper själv på systemet 0 1 Syskon 5 8 Kamrater/kamraters syskon Egna föräldrar (med lov) Egna föräldrar (utan lov) 0 1 Annan vuxen som bjuder 8 16 Annan vuxen som köper ut 7 19 Restaurang, pub eller liknande 6 13 Tillverkar själv 1 1 Handlar i ett grannland 4 11 Annat sätt 3 2 Ej svar 1 0 Sprit Dricker inte Köper själv på systemet 1 1 Syskon 11 9 Kamrater/kamraters syskon Egna föräldrar (med lov) Egna föräldrar (utan lov) 2 3 Annan vuxen som bjuder Annan vuxen som köper ut Restaurang, pub eller liknande Tillverkar själv 2 0 Handlar i ett grannland Annat sätt 7 3 Ej svar 1 0 Tabell 45. Hur får du vanligen tag på den hembrända spriten? Procentuell fördelning efter kön bland dem som druckit hembränt under de senaste 12 månaderna. n=399 n=291 Köpt av tillverkare Köpt av kamrater Bjuden av kamrater Egna föräldrar (med lov) 5 3 Egna föräldrar (utan lov) 1 4 Annan vuxen som köpt 5 9 Annan vuxen som bjudit 7 13 Tillverkat själv 2 1 Annat sätt 2 1 Ej svar

34 Tabell 46. Hur har kamraterna fått tag i den hembrända spriten? Procentuell fördelning efter kön bland den som druckit hembränt under de senaste 12 månaderna samt uppgett att de köpt/blivit bjudna av kamrater. n=256 n=172 Föräldrar (med/utan lov) 5 11 Köpt av vuxen Köpt av yngre (<20 år) Tillverkat själv 8 18 Annat sätt 5 3 Vet inte Ej svar 3 2 Tabell 47. Hur får du vanligen tag på stark cider och alkoläsk? Procentuell fördelning efter kön. Dricker inte Köper själv på systemet 2 1 Syskon Kamrater/kamraters syskon Egna föräldrar (med lov) Egna föräldrar (utan lov) 1 0 Annan vuxen som bjuder 8 16 Annan vuxen som köper ut Restaurang, pub eller liknande Tillverkar själv 0 0 Handlar i ett grannland 8 8 Annat sätt 1 1 Ej svar

35 Tabell 48. Har du någon gång haft undervisning om alkohol, narkotika och tobak det här läsåret? Procentuell fördelning efter kön. Nej Ja (totalt) någon enstaka timme några timmar totalt ca en dag totalt ca 2-3 dagar totalt ca en vecka totalt mer än en vecka 1 2 Ej svar 0 2 Tabell 49. Tycker du att du fått mycket eller för lite undervisning om alkohol, narkotika och tobak under det här läsåret? Procentuell fördelning efter kön. Alldeles för mycket 7 1 Lite för mycket 5 4 Lagom Lite för lite Alldeles för lite Ej svar 0 1 Tabell 50. Tycker du att undervisningen om alkohol, narkotika och tobak har varit bra eller dålig? Procentuell fördelning efter kön. Mycket bra 8 9 Bra Varken bra eller dålig Dålig 8 5 Mycket dålig 5 1 Inte haft ANT Ej svar

36 Tabell 51. Hur trivs du i skolan? Procentuell fördelning efter kön. Pojke Flicka Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt 9 11 Ganska dåligt 4 4 Mycket dåligt 2 2 Ej svar 1 0 Tabell 52. Brukar du skolka? Procentuell fördelning efter kön. Nej, aldrig Ja (totalt) någon gång/termin en gång/månad gånger/månad en gång/vecka flera gånger/vecka 3 3 Ej svar 0 1 Tabell 53. Har du senaste 30 dagarna deltagit i spel eller lotterier med pengar eller värdeföremål som vinst? Procentuell fördelning efter kön. Ja Nej Ej svar

37 Tabell 54. Vilket spel eller lotterier har du deltagit i under de senaste 30 dagarna? Procentuell fördelning efter kön. n=384 n=186 Joker 7 3 Måltipset 8 3 Stryktipset Oddset 44 6 Trisslotter Lotto 3 6 Bellmanlotter 0 2 Penninglotter 2 2 Bingolotter Hallbingo 1 1 Hästar 11 5 Jack Vegas 21 8 Roulette 3 0 Black Jack 19 7 Kortspel 33 8 Månadslotterier 1 1 Illegalt spel 9 0 Annat 7 15 Ej svar 0 0 Tabell 55. Hur mycket har du spelat för i genomsnitt per vecka under de senaste 12 månaderna? Procentuell fördelning efter kön. n=334 n= kronor kronor kronor 21 8 Mer än 300 kronor 1 1 Ej svar

38 Tabell 56. Hur mycket har du spelat för de senaste 30 dagarna? Procentuell fördelning efter kön. n=405 n=186 Mindre än 50 kronor kronor kronor 21 9 Mer än 300 kronor 11 2 Ej svar 0 0 Tabell 57. Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du varit i slagsmål? Procentuell fördelning efter kön. Aldrig gång gånger gånger gånger gånger gånger eller fler gånger 1 0 Ej svar 0 1 Tabell 58. Hur många gånger har du varit i slagsmål de senaste 12 månaderna på skolområdet? Procentuell fördelning efter kön. Aldrig gång gånger gånger gånger gånger gånger 0-12 eller fler gånger 0 - Ej svar

39 Tabell 59. Hur många gånger/dagar stannade du hemma från skolan under den senaste månaden p g a att du kände dig otrygg i skolan, på vägen dit eller på vägen hem? Procentuell fördelning efter kön. Ingen gång dag dagar dagar dagar eller fler 0 0 Ej svar 0 1 Tabell 60. Har du utsatts för fysiskt våld, såsom slag eller annat av din pojk- eller flickvän de senaste 12 månaderna? Procentuell fördelning efter kön. Ja 6 4 Nej Ej svar 0 1 Tabell 61. Hur ofta har du åkt med en förare som du vet eller misstänker varit påverkad av alkohol och droger? Procentuell fördelning efter kön. Skala 1-5 (aldrig - mycket ofta) n=726 n= Ej svar

40 Tabell 62. Hur ofta har du förhindrat/försökt förhindra en berusad person att köra? Procentuell fördelning efter kön. Skala 1-5 (aldrig mycket ofta) n=726 n= Ej svar 0 0 Tabell 63. Hur ofta har du fått information i skolan om alkohol och bilkörning under din gymnasietid? Procentuell fördelning efter kön. Skala 1-5 (aldrig mycket ofta) n=726 n= Ej svar 0 0 Tabell 64. Hur ofta har du fått information i hemmet om alkohol och bilkörning under din gymnasietid? Procentuell fördelning efter kön. Skala 1-5 (aldrig mycket ofta) n=726 n= Ej svar

41

42 (Livsstil Kronoberg presenterar en länsrapport över Kronobergselevers drogvanor Rapporten redovisar, huvudsakligen i tabellform, resultatet av en enkätundersökning bland elever i gymnasieskolans årskurs 2 vårterminen 2002.) Livsstil Kronoberg är ett tvärsektoriellt nätverk för samarbete kring främst alkohol- och drogpreventivt arbete. Livsstil Kronoberg arbetar också med folkhälsofrågor och brottsförebyggande arbete. Ordförandeskapet alternerar mellan representanterna för Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Landstinget och Kommunförbundet. För närvarande ingår följande myndigheter/organisationer i Livsstil Kronoberg. Länsstyrelsen Polismyndigheten Landstinget Kommunförbundet Försäkringskassan Vägverket CAN (centralförb för alkohol- och narkotikauppl) Navet (alkohol- och narkotikamottagningen) Smålandsidrotten LNF (länsnykterhetsförbundet) RNS (riksförbundet narkotikafritt samhälle) Projekt Tryggare Kronoberg En verksamhetsöversyn pågår. År 2003 kommer representationen att utökas.

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun 2(23) Dnr: RS/156/2016 Ansvarig: Lars Eriksson, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Anna Werme, Utvecklingsenheten,

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Februari 2007 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008 Drogvanor årskurs 9 i grundskolan i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2.

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Maj 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Uddevalla Kommun 2001 2(23) Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter...

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009)

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009) Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 9) Denna drogvaneundersökning är ett samarbete mellan Jörgen Lundqvist, Salems kommun och Jörgen Larsson, Prev & InFo

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting 2(32) Dnr: LS/348/2013 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting www.jll.se/folkhalsa Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Läs mer

Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun

Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun Rapport om Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun Årskurs 8, november 13 Undersökning nr 11 Andel elever i årskurs 8 som är rökfria, snusfria, alkoholfria och narkotikafria 13 8 9 98

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 12 Temarapport - Droger och spel 12 Årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk-

Läs mer

Drogvanor i Kalmar. Årskurs 9 och gymnasiet, år 2 2013. Uppdragsundersökning nr 37. Clara Henriksson

Drogvanor i Kalmar. Årskurs 9 och gymnasiet, år 2 2013. Uppdragsundersökning nr 37. Clara Henriksson Drogvanor i Årskurs 9 och gymnasiet, år 2 2013 Clara Henriksson Uppdragsundersökning nr 37 CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol, narkotika och

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet 4 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 gymnasiet 4 Anna Bostedt Helena S Andersson Ledningsstaben Folkhälsocentrum 871 85 Härnösand www.lvn.se Rapport nr 7, 5 ISSN 1-1527

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 212 Temarapport: Droger och spel Gymnasieskolans årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Liv och hälsa Ung 2004

Liv och hälsa Ung 2004 Årskurs 7 Liv och hälsa Ung 2004 Vad är Liv och hälsa Ung 2004? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och hälsa Ung 2004. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Årskurs 9 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av främjande

Läs mer

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 6 Fyrbodal gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal,

Läs mer

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat 10 9 8 7 6 5 4 Röker du? Flickor Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% Åk

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

Drogvanor i Norrbotten

Drogvanor i Norrbotten Drogvanor i Årskurs 9, 2013 Isabella Gripe & Siri Nyström Uppdragsundersökning nr 34 CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol, narkotika och andra

Läs mer

tobak alkohol - narkotika

tobak alkohol - narkotika Preliminär redovisning av några av svaren på Drogvaneundersökningar i Gotlands kommun under perioden 1998 26 avseende elever i åk 9 Vissa av frågorna belyser även elever i gymnasiet åk 2 för åren 24 26

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002

Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002 Omsorgsutskottet Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002 En enkätundersökning riktad till 1464 ungdomar i Linköpings kommun. Oktober 2002 Lars-Åke Gustafson Tidigare rapporter, som har getts ut av omsorgsutskottet

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 12 Temarapport: Droger och spel Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016 Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2016 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016 Svarsfrekvens: 2004: 83 % (354 svar) 2011: 78% (248 svar) 2005:

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014 DROGVANEUNDERSÖKNING 214 Genomfördes på Perslundaskolan 22 september 214 133 av 148 elever deltog (externt bortfall 1,1%) Åk 7: 42 av 49 elever (externt bortfall 14,2%) Åk 8: 4 av 44 elever (externt bortfall

Läs mer

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges.

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges. Vårterminen 2012 Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar om alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna bland skolungdomar i Sverige. I samband med 2012 års undersökning, som omfattar ett urval

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Stencil-serie. Drogvanor i årskurs 9. Norrbottens län. Nr 46. Barbro Andersson Thomas Hvitfeldt

Stencil-serie. Drogvanor i årskurs 9. Norrbottens län. Nr 46. Barbro Andersson Thomas Hvitfeldt Nr 46 Stencil-serie Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) Drogvanor i årskurs 9 Norrbottens län 2000 Barbro Andersson Thomas Hvitfeldt Innehållsförteckning Inledning 3 Undersökningens

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting 2(27) Dnr: LS/348/2013 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting www.jll.se/folkhalsa Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Läs mer

tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever

tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever - Jag röker bara på fester! Får du smaka på alkohol hemma? Snusar du varje dag? Snusar du ibland?

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Skolelevers drogvanor Thomas Hvitfeldt Linnea Rask

Skolelevers drogvanor Thomas Hvitfeldt Linnea Rask Skolelevers drogvanor 2005 Thomas Hvitfeldt Linnea Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 90 Stockholm 2005 Innehåll Sammanfattning... 21 Inledning... 24 Undersökningen

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Kultur- och fritidskansliet

Kultur- och fritidskansliet Kultur- och fritidskansliet Slutrapport Antal svar: 401 Den här undersökningen har totalt 401 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2018-04-03 till 2018-04-30. Den här rapporten

Läs mer

1b Vilken är din hemkommun?

1b Vilken är din hemkommun? Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Vårterminen 2011 Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar om alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna bland skolungdomar i Sverige. I samband

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2008

Skolelevers drogvanor 2008 CAN Rapport 114 Skolelevers drogvanor 2008 Thomas Hvitfeldt, Siri Nyström CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol, narkotika och andra droger. Detta

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 Läsanvisning... 3 METOD... 3 Bortfall och metodproblem... 4 RESULTAT... 5 TOBAK...

Läs mer

Kultur- och fritidskansliet

Kultur- och fritidskansliet Kultur- och fritidskansliet Vilken årskurs går du i? : Gymnasiet. Antal svar: 69 Den här undersökningen har totalt 69 respondenter och en svarsfrekvens på. Undersökningen utfördes från 2018-04-03 till

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Här kommer nu ett antal frågor om tobak, alkohol och andra droger.

Här kommer nu ett antal frågor om tobak, alkohol och andra droger. Hej! Den här undersökningen riktar sig till dig som går i grundskolan årskurs 9 eller år 2 på gymnasiet. Frågorna handlar om attityd och erfarenhet av alkohol, narkotika, doping och tobak. Undersökningen

Läs mer

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting 2(28) Dnr: LS/348/2013 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting www.jll.se/folkhalsa Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva ditt namn på formuläret. När du fyllt i formuläret ska du stoppa det i kuvertet och klistra igen

Läs mer

Tabellbilaga ANDT undersökning

Tabellbilaga ANDT undersökning Tabellbilaga ANDT undersökning 2012 Tabellbilaga. Grundskolan 2012 Norsjöskolan år 9 41 elever 56,0 44,0 100,0 Nilaskolan år 9 40 elever 45,0 55,0 100,0 Summa 81 elever 51,0 49,0 100,0 Hur trivs du i skolan?

Läs mer

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting 2(27) Dnr: LS/348/2013 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting www.jll.se/folkhalsa Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Läs mer

Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare

Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare Resultat från Ung i Värmland 1988-211 Curt Hagquist Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007 Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 METOD 4 RESULTAT

Läs mer

Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se

Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se Innehåll Utvecklingen över tid i Sverige. Utvecklingen i olika regioner i Sverige. Vad

Läs mer

Tabeller Bilaga 5. Fyrbodal årskurs 9

Tabeller Bilaga 5. Fyrbodal årskurs 9 Tabeller Bilaga 5 Fyrbodal årskurs 9 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, årskurs

Läs mer

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person.

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person. Årskurs 9 & Årskurs 2 2006 Vad är Liv och Hälsa ung 2006? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och Hälsa ung 2006. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår,

Läs mer

Cannabis och unga rapport 2012

Cannabis och unga rapport 2012 Cannabis och unga rapport 12 Kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna i Göteborg 11. Data från drogvaneundersökningar, UngDOK, folkhälsoenkäter och kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Läs mer

Frågeformulär, Elevers drogvanor Värmland, Är du... Kille Tjej Annan könsidentitet. 2. Vilken årskurs går du i? Årskurs 9 Gymnasiet årskurs 2

Frågeformulär, Elevers drogvanor Värmland, Är du... Kille Tjej Annan könsidentitet. 2. Vilken årskurs går du i? Årskurs 9 Gymnasiet årskurs 2 Den här undersökningen riktar sig till dig som går i grundskolan årskurs 9 eller årskurs 2 på gymnasiet. Frågorna handlar om attityd och erfarenhet av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Undersökningen

Läs mer