DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun."

Transkript

1 DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Februari 2007 Göran Törnblom

2 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Bakgrund 3 Enkäten 3 Syfte 3 Metod, genomförande och problem 4 Bearbetning och analys 4 Svarsfrekvens 5 Ålder och ursprungsskola 5 Resultat och tabeller Rökning 7 Snus 8 Alkohol 9 Vanligaste dryckesställen 10 Hur eleverna får tag i alkohol 10 Privatimporterad alkohol 11 Hembränd sprit 12 Föräldrars kännedom om elevernas alkoholkonsumtion 12 Föräldrars bjudvanor 12 Berusningsvanor 13 Intensivkonsumtion 13 Berusningsfrekvens 14 Antal berusningstillfällen 15 Ålder vid första berusning 16 Läkemedel och alkohol 16 Narkotika 17 Möjlighet att pröva narkotika 18 Sniffning 18 Eleverna om drogvaneundersökningar 19 Programresultat Rökning 21 Snus 22 Alkoholkonsumtion 22 Intensivkonsumtion 23 Narkotika 23 Sniffning 24

3 Sammanfattning av resultaten Rökning: Andelen rökare totalt har minskat något jämfört med undersökningen förra året. Men det är pojkarna som står för hela minskningen, från 23 till 18 %. Andelen flickor som röker regelbundet har ökat sedan förra året, från 30 till 37 %, varav 24 % (15 %)* röker dagligen. * Resultaten från gymnasieundersökningen 2005 redovisas inom parantes. Snus: Andelen elever som snusar regelbundet har ökat något jämfört 2005, från 23 till 24 %. Det är betydligt vanligare att pojkar snusar, i denna undersökning snusar 33 % (31 %). Bland flickorna snusar 10 % (9 %). Alkohol: Sammantaget är 83 % (82 %) av eleverna alkoholkonsumenter. Andelen elever som dricker alkohol 1 g/vecka eller oftare har minskat bland pojkarna, från 25 till 22 %, men har ökat något bland flickorna, från 24 till 26 %. 66 % (67 %) av de alkoholkonsumerande eleverna har druckit privatimporterad alkohol. Vanligtvis får eleverna tag på denna alkohol genom att de köper den av någon de känner. 20 % (27 %) av eleverna har druckit hemtillverkad sprit, vanligare bland pojkar än flickor. Elever som aldrig blir bjudna på alkohol av sina föräldrar har ökat sedan 2005, från 32 till 40 %. Berusningsvanor: 59 % (58 %) av pojkarna och 54 % (46 %) av flickorna intensivkonsumerar alkohol någon gång per månad eller oftare. Andelen elever som intensivkonsumerar alkohol någon gång per vecka har minskat både bland pojkar och flickor. Av de alkoholkonsumerande eleverna uppger 55 % (66 %) av pojkarna och 59 % (69 %) av flickorna att de berusar sig varje gång eller nästan varje gång de dricker alkohol. 12 % (16 %) av pojkarna och 13 % (23 %) av flickorna har varit berusade mer än 51 gånger det senaste året. Läkemedel och alkohol: 5 % (13 %) av pojkarna och 17 % (13 %) av flickorna uppger att de använt läkemedel i berusningssyfte. Det är framför allt olika typer av värktabletter som eleverna använt. Narkotika: Sammantaget uppger 17 % (20 %) av eleverna att de använt narkotika. Det är pojkarna som står för hela minskningen, från 24 till 17 %. Andelen flickor som använt narkotika har ökat från 14 till 17 %. Av de elever som inte använt narkotika svarar 41 % (44 %) av pojkarna och 43 % (39 %) av flickorna att de har haft möjlighet att pröva. Sniffning: 7 % (13 %) av pojkarna och 11 % (7 %) av flickorna har sniffat. Vanligtvis har bensin, lim och drivgas från sprayburkar använts. Drogvaneundersökningar: 62 % av eleverna anser att det är bra att vi genomför drogvaneundersökningar i skolan. Endast 4 % av eleverna svarar att de inte tycker det är bra. 2

4 Bakgrund Denna undersökning genomfördes i november 2006 och omfattar samtliga elever i årskurs 2 utom eleverna vid estetiska programmet, som av oklara anledningar inte deltog. Liknande undersökningar genomfördes på gymnasiet 2004 och 2005 av dåvarande elever i årskurs 2. Sammantaget ger resultaten från dessa tre genomförda undersökningar en hygglig bild av drogvanorna i denna åldersgrupp. Resultaten från de två tidigare undersökningar finns publicerade på Tyresös hemsida Denna undersökning kommer också att publicerar på hemsidan. Innan dessa drogvaneundersökningar påbörjades hade gymnasieelevernas drogvanor aldrig mätts i Tyresö. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har sedan 1971 gjort årliga riksrepresentativa undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika, tobaks- och sniffningsvanor. Dessa undersökningar har i huvudsak rört årskurs 9. Från och med 2004 undersöks även drogvanorna bland eleverna i gymnasiets årskurs 2. Resultaten från dessa riksundersökningar går i vissa delar att jämföra med Tyresös egna mätningar. Enkäten Enkäten som använts i undersökningen är i stort sett densamma som i de tidigare undersökningarna. Vissa förändringar av frågorna har emellertid skett. Några frågor har plockats bort, då de inte fungerade och i samband med förra undersökningen lades frågor till om privatimporterad alkohol, vilka är med även i år. I förra årets undersökning fanns även frågor om Team Smart, vilka tagits bort i denna undersökning. En ny fråga har komponerats i denna undersökning, som frågar efter elevernas uppfattning om att dessa undersökningar görs i skolan. Enkätens frågor är i huvudsak hämtade från Centrum för Alkohol och Drogprevention (CADP) Enkel Enkät och CAN:s riksundersökningar. CAN har gett sitt medgivande till att vi använder oss av frågor från deras formulär. Syfte Resultaten från denna undersökning ska jämföras med dem i de två tidigare undersökningarna. Sammantaget ger det en allt säkrare bild om hur alkohol- och drogvanorna i denna åldergrupp ser ut. Vi kan därmed även få en uppfattning om hur tendenserna i dessa vanor förändras över tid. För att öka kunskapen om ungdomars drogvanor och säkerställa giltigheten i resultaten, krävs att dessa undersökningar fortsätter att genomföras kontinuerligt. Undersökningarna spelar även en viktig roll i det drogpreventiva arbetet som pågår i Tyresö kommun. Det är angeläget att resultaten sprids och kommer till allmän kännedom, att de används i den dagliga verksamheten och fungerar som underlag och vägledning i de beslut som fattas inom det drogförebyggande området. Men resultaten är samtidigt en färskvara och måste därför följas upp kontinuerligt, inte minst för att få en uppfattning om de förebyggande insatserna som pågår på området i kommunen har någon positiv effekt. 3

5 Metod, genomförande och problem Berörda lärare informerades brevledes om undersökningen och hur den skulle gå till. Mitt inryck är att informationen gått fram och att genomförandet av enkäten i klassrummen fungerat väl. Enkäten fylldes i under veckorna 47 och 48, med en möjlig uppsamlingsvecka under vecka 49. För resonemang om felkällor och andra metodologiska problem i den här typen av enkätundersökningar se rapport 2004 om drogvanor i åk 2, Tyresö gymnasium. Det är ändå viktigt att understryka att det bearbetade materialet från denna undersökning, liksom från de tidigare undersökningarna, inte visar någon faktiskt verklighet, utan redovisar elevernas uppfattning om sina alkohol- och drogvanor vid den tidpunkt då formuläret fylldes i. Säkerheten ökar förvisso med att vi nu gjort tre jämförbara mätningar på den aktuella åldersgruppen. Vi kan därmed skönja tendenser, vilken riktning en variabel har, om konsumtionen verkar öka eller avta. I de fall där svaren skiljer sig kraftigt åt mellan undersökningarna, kan det ha sin förklaring i att det är tre olika grupper individer som besvarat enkäten och att vissa vanor och beteenden utvecklas olika i separata åldersgrupper. Det krävs således betydligt fler mätningar för att få en säkrare uppfattning om stabiliteten och giltigheten i dessa förändringar över tid. Bearbetning och analys Enkäterna har bearbetats i det webbaserade statistikprogrammet ClassApps. Materialet redovisas i huvudsak per fråga och uppdelat på kön i tabellform. Tabellerna visar endast andelen, inte antalet, som svarat i de olika kategorierna, för att få plats med jämförelseandelar från de tidigare undersökningarna. Ur integritetssynpunkt är det inte möjligt att redovisa resultaten för varje klass för sig, då elevunderlaget är för litet. Däremot har materialet även denna gång delats upp utifrån typ av program. Indelningen är gjord efter vad programmen syftar till. Denna indelning är gjord av mig och skulle kunna göras annorlunda med andra utgångspunkter. Syftet är i första hand att systematisera materialet och göra det möjligt att jämföra skillnader inom hela gruppen elever. Dessa skillnader kan vara till hjälp och fungera vägledande i val av eventuella förebyggande eller andra hälsofrämjande åtgärder. Det har också visat sig i dessa undersökningar att det finns tydliga skillnader i alkohol- och drogvanor mellan de yrkesföreberedande och studieförberedande elevgrupperna. Även om skillnaderna minskat i denna undersökning, är det fortfarande vanligare att elever på de yrkesföreberedande programmen röker, snusar, berusningsdricker och använder narkotika i större utsträckning än eleverna på de studieförberedande programmen. Indelningen är gjord enligt följande: 1. Yrkesförberedande utbildningar med teknisk inriktning: El-, bygg-, och fordonsprogrammet. 2. Yrkesförberedande utbildningar med social-, adminstrativ-, och serviceinrikting samt IV-programmet. Handel- och administrations-, barn- och fritids- och mediaprogrammet. 3. Högskoleförberedande utbildningar: Samhälls-, naturvetenskapligt-, tekniskt-, och design o kommunikationsprogrammet. 4

6 I slutet av rapporten redovisas resultaten av enkätens huvudfrågor med denna indelning och jämförs med motsvarande resultat från undersökningarna 2004 och Svarsfrekvens Sammanlagt deltog 440 elever i undersökningen. 345 elever besvarade enkäten. Av dessa sorterades 8 bort före bearbetningen, på grund av ogiltiga eller orimliga svar. Svarsfrekvensen för det bearbetade materialet uppgår till 76,6 %, vilket är en liten minskning jämfört med förra året då motsvarande resultat var 79 %. Andelen pojkar i materialet uppgår till 65 % och andelen flickor till 35 %. Andelen elever som besvarat enkäten skiljer sig åt mellan de olika programmen. Vad dessa skillnader beror på har jag inte haft möjlighet att fördjupa mig i. Teknikprogrammets elever deltog i denna undersökning, vilket de inte gjorde i undersökningen Det omvända gäller eleverna på estetiska programmet, som av oklara anledningar inte deltog i denna undersökning. Dessa elever finns inte med i bearbetningen av antal möjliga svar, utan har räknats bort redan från början. I tabellen nedan redovisas antal elever, antal och andel svar i de respektive programmen. Program Antal elever Antal svar Procent Samhälle ,7% Naturvetenskap ,2% Teknik ,2% Design och kommunikation ,4% Deltotal ,2% Bygg ,9% Fordon ,7% El ,5% Deltotal ,0% Handel och Adm ,1% IV ,0% Media ,0% Barn och Fritid ,7% Deltotal ,6% Total ,6% Ålder och ursprungsskola Elevernas ålder och ursprungsskola visas i tabellen nedan. Andelsmässigt har elever som är 18 år eller äldre ökat något sedan förra undersökningen, från 15 till 19 %. Frågan om ursprungsskola är ställd för att få en uppfattning om hur många elever i materialet som inte bor i kommunen. Den största gruppen är även i detta material elever som uppger ursprungsskola i annan kommun. Denna grupp har även ökat något jämfört med förra året, från 21 till 24 %. De elever som inte uppgivit någon ursprungsskola, men som ingår i det bearbetade materialet, är kategoriserade som ej svar. 5

7 Ålder Antal svar Procent 16 år 18 5% 17 år % 18 år eller äldre 63 19% Summa svar 337 Skola Antal svar Procent Dalskolan 46 14% Forellskolan 46 14% Kumla skola 38 11% Nyboda skola 60 18% Strandskolan 14 4% Tyresö skola 18 5% Kunskapsskolan 35 10% Skola i annan kommun 79 24% Summa svar 336 Ej svar 1 6

8 Rökning Andelen rökare bland ungdomar i allmänhet har minskat stadigt de senaste åren. I CAN:s riksundersökningar av gymnasieelever i åk 2 (2005) rökte ca 35 % av eleverna. I denna undersökning svarar 24 % av eleverna att de röker regelbundet, vilket är en minskning med 2 % jämfört med mätningen Flickor röker i större utsträckning än pojkar, såväl i Tyresö som i landet i övrigt. I Tyresös undersökning är det pojkarna som står för hela minskningen av andelen rökare totalt. Andelen rökare bland flickorna har ökat med 7 %, jämfört med förra året. Det är flickor som uppger att de röker dagligen som står för hela andelsökningen. Hos dem som uppgivit vid vilken ålder de började röka är medelåldern 14,1 år, vilket är ungefär samma resultat som i de tidigare undersökningarna. Sammanlagt Röker du? Nej, jag har aldrig rökt 34% 35% 25% Nej, jag har bara provat 37% 32% 33% Nej, jag har slutat 5% 7% 9% Ja, ibland men inte varje dag 13% 17% 18% Ja, dagligen 11% 9% 15% Summa svar 337 Pojkar Röker du? Nej, jag har aldrig rökt 35% 35% 28% Nej, jag har bara provat 42% 35% 38% Nej, jag har slutat 5% 7% 5% Ja, ibland men inte varje dag 14% 18% 20% Ja, dagligen 4% 5% 8% Summa svar 218 Flickor Röker du? Nej, jag har aldrig rökt 31% 35% 21% Nej, jag har bara provat 28% 27% 26% Nej, jag har slutat 5% 8% 14% Ja, ibland men inte varje dag 13% 15% 14% Ja, dagligen 24% 15% 25% Summa svar 119 7

9 Snus Andelen elever som snusar regelbundet har ökat en aning sedan förra årets undersökning, från 21 till 24 %. Ökningen gäller både pojkar och flickor, men pojkarna snusar fortfarande i betydligt högre grad än flickor. Av de flickor som snusar är det endast en liten del som gör det dagligen, merparter har uppgivit att de snusar ibland. Bland dem som uppgivit ålder för när det började snusa är snittåldern 14,4 år. I förra årets undersökning var motsvarande resultat ungefär 14 år. Sammanlagt Snusar du? Nej, jag har aldrig snusat 43% 45% 26% Nej, jag har bara provat 31% 33% 32% Nej, jag har slutat 1% 2% 5% Ja, ibland men inte varje dag 9% 8% 7% Ja, dagligen 15% 13% 20% Summa svar 337 Pojkar Snusar du? Nej, jag har aldrig snusat 38% 38% 26% Nej, jag har bara provat 28% 29% 31% Nej, jag har slutat 1% 3% 6% Ja, ibland men inte varje dag 10% 10% 7% Ja, dagligen 23% 21% 30% Summa svar 218 Flickor Snusar du? Nej, jag har aldrig snusat 53% 54% 50% Nej, jag har bara provat 37% 37% 33% Nej, jag har slutat 1% 1% 3% Ja, ibland men inte varje dag 8% 6% 7% Ja, dagligen 2% 3% 7% Summa svar 119 8

10 Alkohol I denna undersökning, liksom i de två tidigare, kategoriseras man som alkoholkonsument om man själv anser att man är det, dvs. att man svarat att man dricker alkohol regelbundet. Vi har således inte tagit hänsyn till eller fastslagit att en viss konsumtionsmängd skiljer de som kategoriseras som alkoholkonsumenter från dem som inte är det. Andelen elever som är alkoholkonsumenter är relativt konstant genom åren. I denna undersökning är det 83 % av eleverna som uppger att de dricker alkohol regelbundet. Förra året var motsvarande resultat 82 %. Även de som dricker ofta, en gång per vecka eller oftare, ligger på samma nivå som i de tidigare undersökningarna. Vissa skillnader finns mellan könen. Flickor är alkoholkonsumenter i något högre grad än pojkar och bland flickorna har andelen alkoholkonsumenter även ökat något sedan förra årets mätning. Flickorna dricker även andelsmässigt oftare än pojkarna. I denna undersökning har 26 % av flickorna uppgivit att de dricker alkohol en gång/vecka eller oftare, vilket också är en liten ökning från föregående år, medan motsvarande resultat bland pojkarna är 22 %, vilket i sin tur är en minskning från förra året. Sammanlagt Har du druckit alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit, m.m) det senaste halvåret? Nej, dricker inte alkohol 9% 8% 7% Nej, jag har bara smakat 8% 10% 9% Ja, men mer sällan än en gång 21% 23% 26% per månad Ja, minst en gång per månad 38% 34% 36% men inte varje vecka Ja, en gång per vecka 17% 17% 18% Ja, 2 gånger i veckan eller oftare 7% 8% 5% Andel alk.konsumenter 83% 82% 85% Summa svar 337 Pojkar Har du druckit alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit, m.m) det senaste halvåret? Nej, dricker inte alkohol 10% 8% 8% Nej, jag har bara smakat 9% 10% 11% Ja, men mer sällan än en gång 20% 19% 19% per månad Ja, minst en gång per månad 39% 38% 35% men inte varje vecka Ja, en gång per vecka 15% 18% 23% Ja, 2 gånger i veckan eller oftare 7% 7% 5% Andel alk.konsumenter 81% 82% 82% Summa svar 218 9

11 Flickor Har du druckit alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit, m.m) det senaste halvåret? Nej, dricker inte alkohol 8% 8% 5% Nej, jag har bara smakat 8% 11% 6% Ja, men mer sällan än en gång 22% 29% 35% per månad Ja, minst en gång per månad 36% 27% 38% men inte varje vecka Ja, en gång per vecka 19% 16% 11% Ja, 2 gånger i veckan eller oftare 7% 8% 4% Andel alk.konsumenter 84% 80% 88% Summa svar 119 Var dricker eleverna alkohol Eleverna dricker framför allt alkohol hemma eller hos kompisar när det inte finns någon vuxen närvarande. Det är samma mönster som i de tidigare undersökningarna. Var man fördrar att dricka alkohol skiljer sig något mellan könen pojkarna dricker alkohol i större utsträckning utomhus, medan flickorna föredrar att vara hemma eller hos kompisar. Andel total 2006, andel pojkar o flickor 2006, andel total 2005, andel total 2004 Var dricker du oftast alkohol? 2006 Pojkar Flickor Hemma tillsammans med pappa 4% 5% 4% 7% 6% och/eller mamma Hemma eller hos kompisar när 10% 12% 6% 10% 12% det finns vuxna hemma Hemma eller hos kompisar när 72% 70% 76% 77% 73% det inte finns vuxna hemma På restaurant/pub/diskotek 17% 18% 17% 16% 22% Utomhus 14% 17% 8% 9% 7% Annan plats 9% 10% 7% 11% 10% Summa svar Ej svar Hur får eleverna tag på alkohol Det är i huvudsak genom någon de känner som eleverna får tag på alkohol. Även i denna fråga upprepas mönstret från tidigare undersökningar. Det är vanligare, andelsmässigt, att flickorna får tag på alkohol på detta sätt, medan pojkarna i sin tur i större utsträckning uppger att de får tag på alkohol på annat sätt. Denna svarskategori rymmer troligtvis illegal hantering av alkohol som inhandlats utomlans och hembränd alkohol. 10

12 Andel total 2006, andel pojkar o flickor 2006, andel total 2005, andel total 2004 Hur får du vanligen tag på alkohol? 2006 Pojkar Flickor Köper själv i livsmedelsaffär (folköl) 3% 3% 3% 1% 5% Köper själv på systemet 1% 1% 0% 2% 1% Genom att bekanta/kompisar/syskon 76% 72% 84% 74% 74% köper ut åt mig Genom att någon okänd köper ut åt 5% 6% 3% i.u i.u mig Genom att föräldrarna köper ut åt 4% 4% 3% 6% 3% mig Tar hemma utan att föräldrarna vet 1% 1% 2% 3% 4% om det På annat sätt 19% 23% 11% 28% 15% Summa svar Ej svar Konsumtion och åtkomst av privatimporterad alkohol Av de alkoholkonsumerande eleverna har 66 % druckit s.k. privatimporterad alkohol. Det är ungefär på samma nivå som i förra årets mätning. Det är något vanligare bland pojkarna att konsumera denna typ av alkohol och det är även de, andelsmässigt, som uppger att de druckit privatimporterad alkohol flest gånger. Andel total 2006, andel pojkar o flickor 2006, andel total 2005 Har du någon gång under det senaste halvåret druckit alkohol som ursprungligen inhandlats i utlandet? 2006 Pojkar Flickor 2005 Nej 28% 28% 28% 21% Ja, en gång 13% 11% 15% 10% Ja, 2-4 gånger 19% 19% 20% 20% Ja, 5-10 gånger 15% 16% 15% 13% Ja, mer än 11 gånger 19% 22% 13% 24% Vet inte 6% 4% 9% 11% Summa svar Ej svar Majoriteten av eleverna uppger att de köper den privatimporterade alkohol av någon de känner. Det är ingen skillnad från förra årets mätning. En stor andel elever har även svarat att de köper alkoholen av någon okänd, en ökning sedan Andel total 2006, andel pojkar o flickor 2006, andel total 2005 Hur får du tag i alkoholen som ursprungligen inhandlats utomlands? 2006 Pojkar Flickor 2005 Köpt själv under utlandsbesök 23% 23% 24% 26% Köpt i Sverige av någon jag känner 55% 59% 49% 53% Köpt i Sverige av någon okänd 35% 38% 29% 30% Blivit bjuden av kamrater 30% 26% 38% 31% Annat sätt 7% 8% 5% 10% Summa svar Ej svar

13 Hembränd sprit 20 % av de alkoholkonsumerande eleverna uppger att de druckit hembränd sprit senaste halvåret. Det är en minskning med 7 % från föregående år och med 15 % jämfört med Det är tydligt att den hembrända spriten spelar en allt mindre roll för dessa gymnasieungdomar, vilket med stor säkerhet är ett resultat av att tillgången på privatimporterad alkohol ökar. Andel total 2006, andel pojkar o flickor 2006, andel total 2005, andel total 2004 Har du någon gång under senaste halvåret druckit hemtillverkad sprit, så kallat "hembränt"? 2006 Pojkar Flickor Nej 80% 77% 85% 73% 65% Ja, en gång 11% 12% 8% 13% 16% Ja, 2-4 gånger 7% 8% 6% 9% 10% Ja, 5-10 gånger 1% 2% 1% 2% 5% Ja, mer än 11 gånger 1% 1% 0% 3% 5% Summa svar Ej svar Föräldrars kännedom om elevernas alkoholkonsumtion En övervägande majoritet av föräldrarna känner till att deras ungdomar dricker alkohol regelbundet. 35 % av eleverna uppger att deras föräldrar känner till nästan allt om deras dryckesvanor. Knappt en tiondel av föräldrarna känner inte till att de dricker alkohol, enligt eleverna själva, vilket är en minskning från tidigare mätningar. Andel total 2006, andel pojkar o flickor 2006, andel total 2005, andel total 2004 Känner dina föräldrar till att du dricker alkohol? 2006 Pojkar Flickor Nej, de känner inte till 9% 7% 13% 15% 13% Ja, de känner till en del av det jag 45% 44% 47% 42% 38% dricker Ja, de känner till nästan allt jag 35% 37% 32% 36% 42% dricker Vet inte 10% 11% 7% 7% 7% Summa svar Ej svar Föräldrars bjudvanor Sedan hösten 2005 genomförs årligen ett program på Tyresö gymnasium, som syftar till att tydliggöra föräldrars attityder och den roll dessa spelar för deras ungdomar alkoholvanor. Ett viktigt budskap i denna information är att visa på det forskningsstödda sambandet att restriktiva föräldrars ungdomar dricker betydligt mindre, berusar sig mer sällan och begår normbrott i mindre utsträckning, är tillåtande föräldrars ungdomar. En del i det resonemanget går ut på att inte bjuda minderåriga på alkohol i hemmet. Frågan om föräldrars bjudvanor kom med i förra årets undersökning, för att dels ta reda på hur pass vanligt hemmabjudande är, dels följa beteendet över tid och se om kommunens information har effekt. 12

14 Det är glädjande att se att andelen elever som inte blir bjudna på alkohol i hemmet har ökat sedan förra mätningen. I denna undersökning är det 40 % av eleverna som uppger att de aldrig blir bjudna på alkohol i hemmet, 2005 var motsvarande resultat 32 %. Merparten av dem som blir bjudna på alkohol i hemmet, blir det vid enstaka tillfällen. Endast en mindre andel svarar att det sker regelbundet. Andel total 2006, andel pojkar o flickor 2006, andel total 2005 Händer det att du blir bjuden på alkohol i hemmet av dina föräldrar? 2006 Pojkar Flickor 2005 Nej 40% 41% 38% 32% Ja, det händer vid speciella och 57% 56% 60% 65% enstaka tillfällen Ja, det sker regelbundet 3% 3% 2% 3% Summa svar Ej svar BERUSNINGSVANOR Frågorna i denna del syftar till att ge en allmän bild av elevernas berusningsvanor. Frågorna rör frekvens av intensivkonsumtion, hur ofta individen känner sig berusad då hon dricker alkohol, antal berusningstillfällen det gångna året och ålder vid berusningsdebut. I enkäter av det här lite enklare slaget har man inte möjlighet att fördjupa sig mer i detalj i vilka mängder alkohol eleverna dricker, eller vilka alkoholsorter det rör sig om. Det är, enligt min uppfattning, inte heller någon nödvändig kunskap. Vi vet att berusningsdrickande är problematiskt i sig, oavsett mängd alkohol, och att en ung människa tål alkohol betydligt sämre och därför lättare drabbas av alkoholrelaterade medicinska skador. Berusningsdrickande leder ju även i många fall till sociala negativa konsekvenser. Intensivkonsumtion Intensivkonsumtion är ett vedertaget mått för att mäta problematiskt drickande. Det innebär att man vid ett och samma tillfälle dricker minst motsvarande 18 cl sprit, eller en helflaska vin, eller fyra stora flaskor/burkar starkcider/alkoläsk, eller fyra stora flaskor/burkar starköl, eller sex stora flaskor/burkar folköl. Av de alkoholkonsumerande eleverna intensivkonsumerar 70 % en gång per månad eller oftare. Det är en ökning med 4 % sedan förra årets mätning och med 7 % sedan Däremot har andelen elever som svarar att de intensivkonsumerar någon gång per vecka minskat med 5 procentenheter sedan förra året. Materialet uppdelat på kön visar på att en andelsökning av dem som intensivkonsumerar en gång per månad eller oftare skett både bland pojkar och bland flickor sedan förra mätningen, men att det är pojkarna som står för den största ökningen. Andelen elever som uppger att de intensivkonsumerar någon gång per vecka minskar emellertid både bland pojkar och flickor. 13

15 Andel total 2006, 2005 o 2004 Hur ofta dricker du vid ett och samma tillfälle alkohol motsvarande minst: 18 cl sprit (en halv "kvarting"), eller en helflaska vin, eller fyra stora flaskor starkcider/alkoläsk, eller fyra burkar starköl, eller sex burkar folköl? Aldrig 7% 9% 12% Ytterst sällan 11% 12% 11% Någon gång per år 12% 12% 14% Någon gång i månaden 37% 29% 30% Ett par gånger i månaden 21% 20% 23% Någon gång i veckan 12% 17% 10% Total Respondents 275 Ej svar 62 Andel pojkar 2006, 2005 o 2004, andel flickor 2006, 2005 o 2004 Hur ofta dricker du vid ett och samma tillfälle alkohol motsvarande minst: 18 cl sprit (en halv "kvarting"), eller en helflaska vin, eller fyra stora flaskor starkcider/alkoläsk, eller fyra burkar starköl, eller sex burkar folköl? Pojkar Flickor Aldrig 6% 8% 8% 8% 10% 18% Ytterst sällan 10% 10% 8% 12% 15% 15% Någon gång per år 10% 10% 13% 15% 15% 14% Någon gång i månaden 38% 32% 30% 35% 25% 29% Ett par gånger i månaden 22% 22% 28% 19% 18% 17% Någon gång i veckan 13% 17% 13% 11% 18% 7% Summa svar Ej svar Berusningsfrekvens Andelen alkoholkonsumerande elever som uppger att de berusar sig varje gång eller nästan varje gång har minskat till 57 % i denna mätning, jämfört med 67 % förra året och 65 % året dessförinnan. Materialet uppdelat på kön visar att den andelsmässiga minskningen gäller båda bland pojkar och flickor. En andelsmässig minskning har också skett bland de som svarar att de berusar sig varje gång de dricker alkohol, från 26 till 24 % för pojkarna och från 26 till 21 % för flickorna. Andel total 2006, 2005 o 2004 Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? Aldrig 4% 3% 5% Sällan 12% 11% 9% Någon gång ibland 27% 18% 20% Nästan varje gång 34% 41% 45% Varje gång 23% 26% 20% Summa svar 278 Ej svar 59 14

16 Andel pojkar 2006 o 2005, andel flickor 2006 o 2005 Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? Pojkar 2005 Flickor 2005 Aldrig 4% 3% 3% 4% Sällan 11% 10% 13% 13% Någon gång ibland 29% 21% 25% 14% Nästan varje gång 31% 40% 38% 43% Varje gång 24% 26% 21% 26% Summa svar Ej svar Antal berusningstillfällen Av de alkoholkonsumerande eleverna uppger 53 % att de varit berusade 11 gånger eller mer det gångna året. Det är en minskning med 11 % jämfört med Även de som svarar att de varit berusade mer än 51 gånger har minskat sedan förra mätningen, från 19 till 12 %. Materialet uppdelat på kön visar att det i synnerhet är flickorna som andelsmässigt dricker sig berusade i mindre utsträckning. Det syns extra tydligt i kategorin berusat sig mer än 51 gånger, som 13 % av flickorna uppger i denna mätning, jämfört med 23 % Andel total 2006, 2005 o 2004 Hur många gånger har du varit berusad det senaste året? Ingen gång 7% 7% 7% 1 gång 5% 7% 5% 2-4 gånger 13% 14% 14% 5-10 gånger 21% 18% 20% gånger 25% 24% 18% gånger 16% 21% 22% Mer än 51 gånger 12% 19% 12% Summa svar 277 Ej svar 60 Andel pojkar 2006 o 2005, andel flickor 2006 o 2005 Hur många gånger har du varit berusad det senaste året? Pojkar 2005 Flickor 2005 Ingen gång 7% 6% 6% 8% 1 gång 5% 6% 7% 8% 2-4 gånger 12% 14% 15% 14% 5-10 gånger 22% 18% 18% 18% gånger 24% 15% 27% 13% gånger 18% 24% 14% 17% Mer än 51 gånger 12% 16% 13% 23% Summa svar Ej svar

17 Ålder vid första berusning Av de elever som uppgivit när de var berusade första gången är snittåldern i detta material 14,6 år. I förra årets undersökning var motsvarande resultat 14,2 år och år. Resultaten är emellertid inte helt jämförbara med mätningen 2004, då denna fråga hade fler och något annorlunda svarsalternativ. Resultaten ska för övrigt betraktas med stor försiktighet. Dels har många svarat att de inte vet när berusningsdebuten skedde, dels är de yngsta respektive äldsta svarsalternativen öppna. Andel total 2006, 2005, 2004 Hur gammal var du när du var berusad första gången? 12 år eller yngre 5% 8% 8% 13 år 6% 13% 15% 14 år 16% 19% 19% 15 år 19% 14% 17% 16 år eller äldre 17% 13% 10% Vet inte 33% 29% 27% Har aldrig varit berusad 4% 4% 5% Summa svar 278 Ej svar 59 LÄKEMEDEL OCH ALKOHOL Användandet av läkemedel i berusningssyfte har andelsmässigt minskat sedan förra mätningen, från 13 till 8 %. Användningsmönstret är dock detsamma; det är olika former av värktabletter som eleverna uppger att de använder, medan sömn- och lugnande preparat knappast förekommer alls. Materialet visar vidare att det är pojkarna som står för den totala minskningen, flickorna har ökat sitt läkemedelsanvändande i berusningssyfte sedan förra mätningen. 17 % av flickorna uppger att de använt läkemedel i berusningssyfte, förra året var det 13 %, och det är användandet av värktabletter som ökar, sömn- lugnande medel minskar även bland flickorna. Bland pojkarna svarar 5 % att de berusat sig med läkemedel i denna undersökning, motsvarande resultat 2005 var 13 %. Andel total 2006, 2005 o 2004 Har du använt läkemedel tillsammans med eller utan alkohol i berusningssyfte? Nej 92% 87% 88% Ja, värktabletter 7% 10% 9% Ja, sömn- eller lugnande tabletter 1% 3% 2% Ja, annat 0% 0% 1% Summa svar 336 Ej svar 1 16

18 Andel pojkar 2006 o 2005, andel flickor 2006 o 2005 Har du använt läkemedel tillsammans med eller utan alkohol i berusningssyfte? Pojkar 2005 Flickor 2005 Nej 95% 87% 83% 87% Ja, värktabletter 4% 10% 14% 11% Ja, sömn- eller lugnande tabletter 1% 2% 3% 5% Ja, annat. Vad? 0% 1% 0% 0% Summa svar Ej svar 1 NARKOTIKA Andelen elever som uppger att de använt narkotika minskar även i denna undersökning, från 20 % 2005 till 17 % i denna mätning. Men det är även i denna fråga pojkarna som står för hela den totala minskningen. Andelen flickor som använt narkotika har ökat från 14 % förra året till 17 % i år. Liksom i de tidigare undersökningarna är cannabis den absolut vanligaste narkotikan som eleverna använt. Det uppger 91 % i denna undersökning. Annan typ av narkotika förekommer i betydligt mindre utsträckning: 16 % har använt kokain, 12 % amfetamin. Det är också ungefär samma mönster som i de tidigare undersökningarna. När det gäller användningsfrekvensen av cannabis uppger 26 % att de använt det en gång, 29 % 2-4 gånger och 36 % har använt cannabis mer än 5 gånger. Annan typ av narkotika har vanligtvis använts en gång eller några enstaka gånger. En majoritet av de som använt narkotika, 68 %, har fått tag i den genom att de blivit bjudna av kamrater. En stor del uppger även att det köpt narkotika av någon de känner, 50 %, och från någon okänd, 24 %. Narkotikadebutåldern i materialet är 15,4 år. Motsvarande resultat förra året var 15 år och 2004 också 15,4 år. Detta resultat ska, liksom i de tidigare undersökningarna, tolkas med stor försiktighet. Dels är två av svarsalternativen öppna, dels svarar en femtedel av eleverna att de inte vet när debuten skedde. Andel total 2006, 2005 o 2004 Har du någon gång använt narkotika? (Med narkotika avses t.ex. hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin och GHB) Nej 83% 80% 73% Ja 17% 20% 27% Summa svar

19 Andel pojkar 2006 o 2005, andel flickor 2006 o 2005 Har du någon gång använt narkotika? (Med narkotika avses t.ex. hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin och GHB) Pojkar 2005 Flickor 2005 Nej 83% 76% 83% 86% Ja 17% 24% 17% 14% Summa svar Möjlighet att pröva narkotika Denna fråga syftar till att få en uppfattning om hur vanligt det är med narkotika i ungdomarnas livsmiljö. Frågan omfattar endast de elever som inte använt narkotika. Andelen elever som uppger att det haft möjlighet att pröva narkotika är densamma som förra året, 42 %. Men det är sammantaget en större andel elever i denna undersökning som uppger att de aldrig haft möjlighet att pröva narkotika, 50 % jämfört med 46 % Materialet visar vidare, liksom i frågan om narkotikaanvändning, att det är bland pojkarna som en minskning skett sedan förra året, medan det bland flickorna skett en mindre ökning av andelen som svarar att de haft möjlighet att pröva narkotika. Andel total 2006, 2005 o 2004 Har du någon gång haft möjlighet att pröva narkotika? Nej 50% 46% 52% Ja 42% 42% 48% Vet inte 8% 12% i.u Summa svar 279 Ej svar 58 Andel pojkar 2006 o 2005, andel flickor 2006 o 2005 Har du någon gång haft möjlighet att pröva narkotika? Pojkar 2005 Flickor 2005 Nej 50% 42% 52% 50% Ja 41% 44% 43% 39% Vet inte 9% 13% 5% 12% Summa svar Ej svar SNIFFNING Andelen elever som uppger att de någon gång sniffat har varit stabil över de tre åren som dessa mätningar skett. I denna undersökning uppger 9 % att de sniffat, medan det 2005 och 2004 var 10 %. Merparten av dem som sniffat har gjort det en gång eller några enstaka gånger. 18

20 Materialet uppdelat på kön visar att andel flickor som uppger att de sniffat ökat med 4 procentenheter sedan förra året, från 7 till 11 %. Bland pojkarna har däremot en rejäl minskning skett, från 13 till 7 %. Det är samma mönster som i de tidigare frågorna om narkotika och läkemedelsanvändning. De vanligaste medel som eleverna uppger att de sniffat är desamma som i tidigare undersökningar, nämligen bensin, klister och lim och drivgas från sprayburkar. Tändargas är också relativt vanligt. Andel total 2006, 2005 o 2004 Har du sniffat någon gång? Nej, ingen gång 91% 90% 90% Ja, 1 gång 3% 5% 3% Ja, 2-4 gånger 4% 3% 5% Ja, 5-10 gånger 1% 0% 1% Ja, gånger 1% 1% 0% Ja, mer än 21 gånger 0% 2% 1% Summa svar 337 Andel pojkar 2006 o 2005, andel flickor 2006 o 2005 Har du sniffat någon gång? Pojkar 2005 Flickor 2005 Nej, ingen gång 93% 87% 89% 93% Ja, 1 gång 3% 5% 3% 4% Ja, 2-4 gånger 3% 3% 4% 2% Ja, 5-10 gånger 0% 1% 3% 0% Ja, gånger 1% 1% 1% 0% Ja, mer än 21 gånger 0% 3% 0% 1% Summa svar ELEVERNAS UPPFATTNINGAR OM DROGVANEUNDERSÖKNINGAR Denna fråga är nykomponerad och har inte funnits med i de tidigare undersökningarna. Tanken är att få en uppfattning om vad eleverna tycker om att behöva fylla i enkäter av det här slaget. Eleverna förväntas att deltaga i olika typer av enkätundersökningar och det kan finnas en risk att man drabbas av enkättrötthet och helt enkelt inte orkar svara seriöst på frågorna. Det påverkar givetvis resultatet vad eleven anser om de frågor som ska besvaras och att de rimligen är mindre benägna att lämna riktiga svar om de anser att undersökningen är onödig, dålig eller ogillas av något annat skäl. Av svaren att döma anser en majoritet av eleverna att det är bra att drogvaneundersökningar genomförs i bl. a gymnasiet, 62 % svarar det. Endast 4 % av eleverna har uppgivit att de inte tycker det är bra att detta görs, 16 % är neutrala. Bland de kommentarer som lämnades i svarskategorin annan uppfattning var vanliga påpekanden att det också måste märkas att något arbete på området görs på skolan, annars finns det inte heller någon anledning att göra dessa undersökningar. 19

21 Antal svar, andel totalt Vad tycker du om att Tyresö kommun genomför drogvaneundersökningar i Tyresös grundskolor och i år 2 på Tyresö gymnasium? Antal svar Procent Bra % Varken bra eller dåligt 52 16% Inte bra 15 4% Ingen uppfattning 51 15% Annan uppfattning 9 3% Summa svar 334 Ej svar 3 20

22 PROGRAMRESULTAT Nedan presenteras resultat från enkätens huvudfrågor med en indelning av programmen efter deras karaktär. Resultaten i denna del visas i stapeldiagramform och jämförs gruppvis med och 2005-undersökningen. Programmen har delats in i tre grupper: 1. Yrkesförberedande med teknisk inriktning (bygg-, el-, fordonsprogram). Sammanlagt 72 elever (By, El, Fo) 2. Yrkesförberedande med social-, adminstrativ-, och serviceinriktning, samt individuella programmet (barn o fritid-, handel o administration-, media- och IV-programmet). Sammanlagt 64 elever. (BF, HA, M, IV) 3. Högskoleförberedande program (samhälls-, naturvetenskapligt-, tekniskt-, och design o kommunikationsprogrammet). Sammanlagt 201 elever. (S, E, N, T, DK) Liksom i de två tidigare undersökningarna bör hänsyn tas till att grupperna är olika stora. De andelsmässiga relationerna grupperna emellan kan därför halta något i jämförelse. Grupperna är emellertid inbördes likvärdiga i undersökningarna. Syftet med denna gruppindelning är att få en överblick och samtidigt kunna urskilja mönster i materialet, snarare än att peka på faktiska skillnader dessa grupper emellan. Grupp 1 och 2 är desamma som i de tidigare undersökningarna. I grupp 3 har det däremot skett vissa förändringar. Tekniska programmet är med i denna undersökning, men deltog inte Estetiska programmet deltog inte i denna undersökning, men har varit med i tidigare undersökningar. Dessutom har det nya programmet Design och Kommunikation tillkommit i denna grupp. Rökning Diagrammet visar det sammanlagda värdet av dem som röker dagligen och de som uppgivit att de röker ibland. Andelen rökare minskar i samtliga grupper. Men det är fortfarande betydligt vanligare att man röker i de yrkesförberedande programmen och i synnerhet i dem som domineras av flickor. 60% Andel rökare 52% 50% 46% 45% 40% 37% 37% 30% 29% 26% % 18% 15% 10% 0% By, El, Fo BF, HA, M, IV S, E, N, T, DK 21

23 Snus Även här visar diagrammet det sammanlagda värdet av dem som snusar ibland och de som gör det dagligen. Andelen snusare ökar något i de båda yrkesföreberedande grupperna, från att ha minskat något i förra årets mätning. Det är i de pojkdominerade yrkesprogrammen som snusandet är vanligast förekommande och det är också i denna grupp som den andelsmässiga ökningen är störst. 60% Andel snusare 50% 51% 44% 43% 40% 30% 25% 22% 26% 22% % 14% 14% 10% 0% By, El, Fo BF, HA, M, IV S, E, N, T, DK Alkohol Diagrammet omfattar samtliga elever som uppgivit att de är alkoholkonsumenter, dvs. de som dricker alkohol regelbundet. Andelen alkoholkonsumenter på de studieförberedande programmen minskar stadigt, medan en tydlig ökning skett i grupp 2, där nästan samtliga elever är alkoholkonsumenter. Även i grupp 1 är andelen alkoholkonsumenter stabilt hög. 120% Andel alkoholkonsumenter 100% 91% 92% 92% 89% 96% 80% 82% 82% 78% 74% 60% % 20% 0% By, El, Fo BF, HA, M, IV S, E, N, T, DK 22

24 Intensivkonsumtion Intensivkonsumtion är ett vedertaget mått på berusningsdrickande och innebär att man vid ett och samma tillfälle dricker viss mängd alkohol som motsvarar minst 18 cl sprit. Diagrammet beskriver de som intensivkonsumerar alkohol 1 g/mån eller oftare. I grupp 2 och 3 har det successiv blivit vanligare i gruppen alkoholkonsumenter att intensivkonsumera i denna omfattning. I grupp 1 har däremot en liten andelsmässig minskning skett i denna mätning. Det bör beaktas att det är i program där flickor dominerar som det finns såväl andelsmässigt flest alkoholkonsumenter som de mest frekventa intensivkonsumenterna av alkohol. Andel intensivkonsumtion 1g/mån eller oftare 90% 80% 75% 80% 74% 77% 70% 67% 68% 62% 66% 60% 57% 50% 40% % 20% 10% 0% By, El, Fo BF, HA, M, IV S, E, N, T, DK Narkotika Andelen elever som någon gång använt narkotika har kraftigt minskat i grupperna 1 och 2, medan en mindre ökning har skett i grupp 3, jämfört med förra mättillfället. Vad som är orsakerna till minskningen i grupperna 1 och 2 har inte närmare granskats, men i CAN:s riksundersökningar har också narkotikaanvändandet minskat de senaste åren. 50% Andel som använt narkotika 45% 43% 43% 40% 37% 37% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 15% 23% 18% 11% 16% % 0% By, El, Fo BF, HA, M, IV S, E, N, T, DK 23

25 Sniffning Andelen elever som sniffat har minskat avsevärt i grupperna 1 och 2, jämfört med förra årets mätning, medan en liten ökning skett i grupp 3, dock från en väldigt låg nivå. Det är fortfarande betydligt vanligare att man har erfarenhet av sniffning i de yrkesföreberedande utbildningarna. 30% Andel som sniffat 25% 24% 22% 20% 17% 18% 15% 11% 14% % 5% 6% 3% 5% 0% By, El, Fo BF, HA, M, IV S, E, N, T, DK 24

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2005 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun

Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun Rapport om Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun Årskurs 8, november 13 Undersökning nr 11 Andel elever i årskurs 8 som är rökfria, snusfria, alkoholfria och narkotikafria 13 8 9 98

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun 2(23) Dnr: RS/156/2016 Ansvarig: Lars Eriksson, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Anna Werme, Utvecklingsenheten,

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2.

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Maj 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska

Läs mer

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008 Drogvanor årskurs 9 i grundskolan i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting 2(32) Dnr: LS/348/2013 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting www.jll.se/folkhalsa Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Läs mer

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009)

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009) Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 9) Denna drogvaneundersökning är ett samarbete mellan Jörgen Lundqvist, Salems kommun och Jörgen Larsson, Prev & InFo

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Kronobergselevers drogvanor 2002

Kronobergselevers drogvanor 2002 Kronobergselevers drogvanor 2002 Resultat från en enkätundersökning bland elever i gymnasieskolans årskurs 2 i Kronobergs län vårterminen 2002 Livsstil Kronoberg INNEHÅLL SIDA Bakgrund 3 Undersökningens

Läs mer

tobak alkohol - narkotika

tobak alkohol - narkotika Preliminär redovisning av några av svaren på Drogvaneundersökningar i Gotlands kommun under perioden 1998 26 avseende elever i åk 9 Vissa av frågorna belyser även elever i gymnasiet åk 2 för åren 24 26

Läs mer

Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002

Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002 Omsorgsutskottet Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002 En enkätundersökning riktad till 1464 ungdomar i Linköpings kommun. Oktober 2002 Lars-Åke Gustafson Tidigare rapporter, som har getts ut av omsorgsutskottet

Läs mer

tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever

tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever - Jag röker bara på fester! Får du smaka på alkohol hemma? Snusar du varje dag? Snusar du ibland?

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Uddevalla Kommun 2001 2(23) Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter...

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010 Drogvanor, åk 9,, 2010 Enkätundersökning, CAN Generellt lägre nivåer jämfört med riket Alkoholkonsumenter Total årlig alkoholkonsumtion Intensivkonsumtion Provat narkotika Rökare Snusare Alkoholkonsumenter

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 Narkotika har någon gång använt narkotika Röd kommunen har en högre andel ungdomar, som har använt narkotika, än både länet och riket Grön kommunen har en

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014 DROGVANEUNDERSÖKNING 214 Genomfördes på Perslundaskolan 22 september 214 133 av 148 elever deltog (externt bortfall 1,1%) Åk 7: 42 av 49 elever (externt bortfall 14,2%) Åk 8: 4 av 44 elever (externt bortfall

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Stockholmsenkäten 2008

Stockholmsenkäten 2008 SIDAN 1 Stockholmsenkäten 2008 Ungdomars drogvanor, psykiska hälsa och upplevelse av skolan. Stockholmsenkäten Utgör underlag för planering av och beslut om preventiva insatser. Mäter normbrytande beteende,

Läs mer

Alkohol, tobak, narkotika och dopning

Alkohol, tobak, narkotika och dopning 7 APRIL 21 Alkohol, tobak, narkotika och dopning Elever i årskurs sju och gymnasiets första år tillfrågades om alkohol- och tobaksbruk, liksom om inställning till narkotika, och om de använt narkotika

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Alkohol & narkotika bland ungdomar

Alkohol & narkotika bland ungdomar Alkohol & narkotika bland ungdomar Siri Nyström CAN 08 412 46 24 siri.nystrom@can.se Barnsäkerhetsforum 2011, 4 oktober, Karlstad Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning Intresseorganisation

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting 2(27) Dnr: LS/348/2013 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting www.jll.se/folkhalsa Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Årskurs 9 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av främjande

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 8 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige mår allt sämre psykiskt. Därför försöker en forskargrupp

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 12 Temarapport - Droger och spel 12 Årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk-

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 Strömstad Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 OM UNDERSÖKNINGEN... 6 Svarsandel... 6 LÄSANVISNING... 6 Definitioner... 6 Intensiv-konsument

Läs mer

Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 2008

Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 2008 Rapport 9 Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 8 Hållbar utveckling Bakgrund Nacka kommun har vid tre tillfällen (3, och 7) genomfört en lokal drogvaneundersökning.

Läs mer

Drogvanor i Kalmar. Årskurs 9 och gymnasiet, år 2 2013. Uppdragsundersökning nr 37. Clara Henriksson

Drogvanor i Kalmar. Årskurs 9 och gymnasiet, år 2 2013. Uppdragsundersökning nr 37. Clara Henriksson Drogvanor i Årskurs 9 och gymnasiet, år 2 2013 Clara Henriksson Uppdragsundersökning nr 37 CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol, narkotika och

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 212 Temarapport: Droger och spel Gymnasieskolans årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat 10 9 8 7 6 5 4 Röker du? Flickor Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% Åk

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 2007 Lysekil - Munkedal - Orust - Sotenäs Strömstad - Tanum 2 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 LÄSANVISNING... 7 Definitioner... 7 Intensiv-konsument

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

TÄNK OM frågor och svar

TÄNK OM frågor och svar TÄNK OM frågor och svar (Rev. den 26 april 2010) Vad är syftet med TÄNK OM? Syftet är att sprida kunskap och föra upp frågan om langning av alkohol till tonåringar på samtals- och medieagendan. Den primära

Läs mer

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting 2(28) Dnr: LS/348/2013 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting www.jll.se/folkhalsa Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Läs mer

Drogvanor i Norrbotten

Drogvanor i Norrbotten Drogvanor i Årskurs 9, 2013 Isabella Gripe & Siri Nyström Uppdragsundersökning nr 34 CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol, narkotika och andra

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN?

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vartannat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland elever i grundskolans årskurs 9 Syftet: Följa utvecklingen

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting 2(27) Dnr: LS/348/2013 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting www.jll.se/folkhalsa Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 Läsanvisning... 3 METOD... 3 Bortfall och metodproblem... 4 RESULTAT... 5 TOBAK...

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Salems kommun 2002

Ungdomars drogvanor i Salems kommun 2002 1 Ungdomars drogvanor i Salems kommun 2 Vi började omedelbart att fördela mäsken. Jag hällde ur dunken medan Niila langade fram muggarna. Alla drack raskt ur under kompakt tystnad. Nästa omgång följde

Läs mer

Cannabis och unga rapport 2012

Cannabis och unga rapport 2012 Cannabis och unga rapport 12 Kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna i Göteborg 11. Data från drogvaneundersökningar, UngDOK, folkhälsoenkäter och kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Läs mer