DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun."

Transkript

1 DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2005 Göran Törnblom

2 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultat för Årskurs 8 2 Årskurs 9 3 Bakgrund 4 Enkäten 4 Syfte 4 Metod och genomförande 5 Bearbetning och analys 5 Statistisk säkerhet i materialet 5 Svarsfrekvens 6 Resultat och tabeller åk 8 Rökning 7 Snus 8 Alkoholkonsumtion 9 Berusningsvanor 10 Ålder vid första berusning 11 Vanligaste dryckesställen 11 Hur får elever tag i alkohol 11 Föräldrars kännedom om elevernas alkoholkonsumtion 12 Uppfattning om svårigheten om att få tag i alkohol 12 Läkemedel och alkohol 12 Narkotika 13 Möjlighet att pröva narkotika 14 Sniffning 15 Resultat och tabeller åk 9 Rökning 16 Snus 17 Alkoholkonsumtion 18 Berusningsvanor 19 Ålder vid första berusning 19 Vanligaste dryckesställen 20 Hur får elever tag i alkohol 20 Föräldrars kännedom om elevernas alkoholkonsumtion 21 Uppfattning om svårigheten om att få tag i alkohol 21 Läkemedel och alkohol 21 Narkotika 22 Möjlighet att pröva narkotika 23 Sniffning 24

3 Sammanfattning Åk 8 Rökning: 13 % (12 %)* av eleverna röker regelbundet. Bland pojkarna är det 10 % (7 %) rökare och bland flickorna 17 % (16 %). 41 % (38 %) anser att det är lätt att få tag i cigaretter. *Resultatet från åk 8-undersökning 2004 redovisas inom parantes. Snus: Andelen pojkar som snusar har minskat något, från 10 % 2004 till 8 %. Medan resultatet för flickorna visar på en liten ökning, från 3 % 2004 till 4 %. 43 % (32 %) av eleverna tycker det är lätt att få tag på snus. Alkohol: 34 % (37 %) av eleverna dricker alkohol regelbundet. Ingen skillnad förekommer mellan könen. Eleverna dricker vanligtvis alkohol hemma eller hos kompis när det inte finns vuxen närvarande. Vilket är samma mönster som i 2004-undersökningen. Andelen som uppgivit att de dricker alkohol tillsammans med sina föräldrar har dock sjunkit, från 12 % 2004 till 3 %. Merparten av eleverna får tag i alkohol genom någon de känner, vilket även var fallet i undersökningen. En betydligt mindre andel elever får alkohol av sina föräldrar, jämfört med % (40 %) av elevernas föräldrar känner till att de dricker alkohol. 50 % (43 %) anser att det är lätt att få tag på alkohol. Berusningsvanor: 21 % (30 %) av de alkoholkonsumerande eleverna berusar sig nästan varje gång eller varje gång de dricker alkohol. Det är i synnerhet flickorna som berusar sig i denna omfattning. Berusningsdrickandet har generellt ökat något sedan Alkohol och läkemedel: 5 % (3,5 %) av eleverna har använt läkemedel i berusningssyfte. Större andel flickor, 9 % (5 %), än pojkar, 3 % (2 %), har berusat sig med läkemedel. Narkotika: 1 % (5 %) av eleverna har någon gång använt narkotika. Relativt stor förändring jämfört med 2004-undersökning. I synnerhet för flickorna, som i denna undersökning inte använt narkotika alls, 2004 var det 7 % som gjort det. 20 % (22 %) av eleverna har svarat att de någon gång haft möjlighet att pröva narkotika. Liten ökning för pojkarna jämfört med 2004, från 22 % till 25 %. Medan motsvarande jämförelse för flickorna visar en relativt stor minskning, från 23 % till 13 %. Sniffning: 6 % (10 %) av eleverna har sniffat. Den andelsmässiga minskningen jämfört med 2004-undersökningen gäller båda könen, men är mest tydlig bland flickorna; i denna undersökning har 2 % sniffat, 2004 var det 11 %. Resultatet tyder på att sniffning håller på att bli mindre vanligt i yngre tonåren. 2

4 Åk 9 Rökning: 13 % (18 %)* av eleverna röker regelbundet, varav 5 % (5 %) dagligen. Flickorna röker i större utsträckning, 19 % (22 %) röker regelbundet, 7 % (6 %) gör det dagligen. Bland pojkarna är det 8 % (16 %) som röker regelbundet, varav 4 % (4 %) dagligen. I CAN:s riksundersökning för 2005 var 9 % av flickorna och 4 % av pojkarna dagligrökare. *Resultaten från åk 9-undersökningen 2004 redovisas inom parantes. Snus: 7 % (12 %) av eleverna snusar, varav 3 % (7 %) dagligen. 8 % (18 %) av pojkarna snusar regelbundet, varav 6 % (12 %) dagligen. Bland flickorna är det 7 % (6 %) som snusar regelbundet, inga (1 %) gör det emellertid dagligen. Alkohol: 56 % (54 %) av eleverna dricker alkohol regelbundet. Flickorna står för hela ökningen, bland pojkarna har en mindre tillbakagång skett, jämfört med undersökningen. Eleverna dricker vanligtvis alkohol hemma eller hos kompis när det inte finns vuxna närvarande, vilket är samma mönster som Det vanligaste sättet att få tag på alkohol är fortfarande att fråga någon man känner kompis, bekant eller syskon. En mindre andel elever, jämfört med 2004-undersökningen, dricker alkohol tillsammans med sina föräldrar och får alkohol genom föräldrarna. Berusningsvanor: 41 % (54 %) av de alkoholkonsumerande eleverna känner sig berusade varje gång eller nästan varje gång de dricker alkohol. Pojkarna berusningsdricker i den omfattningen i större utsträckning än flickorna. 53 % (48 %) av samtliga elever har någon gång känt sig berusade av alkohol. Alkohol och läkemedel: 5 % (7 %) har av eleverna har använt läkemedel i berusningssyfte. Detta beteende vanligare bland flickorna, i denna undersökning har 10 % (11 %) uppgivit att de använt läkemedel i berusningssyfte. Bland pojkarna är det 2 % (6 %). Narkotika: 4 % har använt narkotika. En halvering sedan 2004-undersökningen. Uteslutande cannabis har använts. Materialet uppdelat på kön visar att narkotikaanvändande är vanligare bland flickorna. 7 % ( 6 %) av flickorna och 2 % (10 %) av pojkarna har använt narkotika. I CAN:s riksundersökning 2005 hade 7 % använt narkotika, ingen skillnad mellan könen. 26 % (32 %) har haft möjlighet att pröva narkotika, 24 % (36 %) av pojkarna och 29 % (28 %) av flickorna. I riksundersökningen var motsvarande resultat 21 % av pojkarna och 22 % av flickorna. Sniffning: 5 % har uppgivit att de sniffat i detta material jämfört med 10 % Bland pojkarna är det 8 % (12 %) och bland flickorna 2 % (9 %) som har sniffat. I riksundersökningen hade 7 % av pojkarna och 8 % av flickorna sniffat. 3

5 Bakgrund Mellan åren 1996 och 1999 genomförde Tyresö kommun (socialförvaltningen) årligen i egen regi alkoholvaneundersökningar av kommunens samtliga elever i årskurs 9. Därefter valde man av olika skäl att göra ett uppehåll med dessa undersökningar. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) gör sedan 1971 årliga riksrepresentativa undersökningar av skolungdomars, sedan 2004 även gymnasiets åk 2, alkohol-, narkotika-, tobaks-, och sniffningsvanor. Tyresö kommuns elever har varit representerade i dessa undersökningar anställdes en samordnare för alkohol- och narkotikaprevention i Tyresö kommun. Det blev då angeläget att återuppta mätningar av ungdomars drogvanor, för att få mer kunskap på området samt ett instrument för utvärdering av de förebyggande åtgärder som pågick och som initierades. Våren 2004 genomfördes således en undersökning av samtliga elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings- och narkotikavanor i årskurs 6-9. På hösten 2004 gjordes en liknade undersökning av eleverna i årskurs 2 på Tyresö gymnasium. Resultaten från dessa undersökningar går att läsa i två rapporter som publicerades på kommunkansliet i oktober 2004 och februari 2005, samt på Tyresö kommuns hemsida Denna undersökning bygger på ett mindre urval av elever i årskurs 6-9 (se nedan) och är en uppföljning av totalundersökningen från förra året. Den genomfördes i maj Enkäten De två enkäter som konstruerades för undersökningen av elever i årskurs , har använts även i denna undersökning. I enkäten för åk 6 och 7 ställs frågor om rökning, snus, alkohol och sniffning. I enkäten för åk 8 och 9 omfattar även narkotika och läkemedel. Enkäternas frågor är hämtade från Centrum för alkohol- och drogpreventions (CADP) enkät Enkel Enkät och CAN:s riksundersökningar. CADP:s enkät kan hämtas på Internet och är konstruerad för att skolor eller kommuner egenhändigt ska kunna genomföra enklare undersökningar. CAN har gett sitt medgivande till att vi använder oss av frågor från deras formulär. Syfte Denna urvalsundersökning ska fungera som ett jämförelsematerial till den totalundersökning som genomfördes Även om det är ett litet antal elever som tillfrågats om sina drogvanor denna gång, är syftet att mätresultatet ska säga något om hur tendensen ser ut bland ungdomar i högstadiet när det jämförs med den tidigare undersökningen. Undersökningarna är också ett led i att dokumentera ungdomars drogvanor i Tyresö kommun över tid, varför dessa måste regelbundet följas upp. Vi vet numera lite mer om hur ungdomarnas drogvanor ser ut och det är angelägen kunskap i det fortsatta drogförebyggande arbete som utgår från kommunen. Därtill fungerar presentationen av resultaten från dessa undersökningar som ett bra sätt att mobilisera berörda grupper i det förebyggande arbetet samt hålla frågan vid liv på den kommunala och politiska agendan. 4

6 Metod och genomförande Urvalet skedde med hjälp av listor på samtliga elever i berörda årskurser, som personal på barn- och utbildningsförvaltningen tog fram. Eleverna listades skol- och årskursvis och ur materialet valdes var fjärde elev efter en slumpmässigt vald startposition. De utvalda eleverna på respektive skola samlades med skolpersonalens hjälp vid ett och samma tillfälle, åk 6, 7 och åk 8, 9 var för sig. Samordnaren presenterade enkäten och var tillgänglig under tiden som eleverna fyllde i dessa. På så sätt kunde frågor som eleverna hade och oklarheter, i synnerhet bland de yngre eleverna, redas ut omgående och eleverna fick samma information vid varje tillfälle och skola. Eleverna fyllde i enkäten anonymt och återlämnade den till samordnaren när de var klara. Mätperioden skedde under veckorna Även om enkäten fylls i anonymt, kan det givetvis förekomma att eleverna inte svarar sanningsenligt på frågorna. Det finns alltid en risk att svaren som lämnas är tillrättalagda, av olika orsaker. Att samordnaren själv genomfört enkätpresentationen och varit tillgänglig under ifyllandet, har varit ett sätt att försöka öka säkerheten kring själva genomförandet och minimera risken för missförstånd. Samtliga utvalda elever har fått samma information om syfte, innehåll och annan praktisk information om enkäten. Samordnaren har även kunnat svara på frågor från eleverna under tiden som den fylldes i. Det går trots det inte att bortse ifrån att vissa elever rapporterar mindre, andra mer, än det verkliga förhållandet utan att det går att upptäcka i bearbetningen då svaren är rimliga. Ingen av de inlämnade enkäterna har dock sorterats bort denna gång, på grund av orimliga eller felaktiga svar. Bearbetning och analys Enkäterna har bearbetats i det Webbaserade statistikprogrammet ClassApps. Materialet presenteras årskursvis och uppdelat på kön och jämförs genomgående med resultaten från undersökningen Endast andelen elever redovisas då svaren ska representera samtliga elever i årskursen. Då detta material är relativt litet kan ingen nedbrytning ske på respektive skola. Det har inte heller varit syftet med denna undersökning, utan materialet är tänkt ge en fingervisning om hur tendensen ser ut bland ungdomarnas drogvanor och genom dessa två mätresultat få en statistiskt säkrare uppfattning om hur det förhåller sig. Statistisk säkerhet i materialet Statistisk säkerhet hänger samman dels med hur urvalsprocessen gått till, dels antalet individer som urvalet består av. I detta urval har samtliga elever haft samma chans att komma med, genom ett så kallat obundet slumpmässigt urval (OSU). Denna omständighet gör det möjligt att få en relativt hög statistisk tillförlitlighet även med små urval. Detta material bygger på ett relativt litet urval, i synnerhet när det delas upp årskursvis och uppdelat på kön. Statistisk säkerhet är också beroende av hur respondenterna svarat ju större variation på hur en fråga besvaras desto svårare och osäkrare blir det att uttala sig om giltigheten för populationen som helhet. Men det går däremot att skönja tendenser, åt vilket håll det pekar, jämfört med resultatet från 6-9-undersökning som gjordes 2004 och som bildar bakgrund i detta material. Även om det inte går med samma säkerhet att uttala sig om de faktiska förhållandena. 5

7 Stora skillnader i svar på samma fråga i de båda undersökningarna kan statistiskt säkerhetsställas som en faktisk förändring, liksom likartade svar kan förstärka säkerheten och vetskapen om ett visst beteende eller vana. Ytterligare resonemang om säkerheten i svaren kommer att föras vid presentationen av respektive fråga. Svarsfrekvens Andelen elever som besvarade enkäten låg sammantaget på ca. 80 %. Något högre svarsfrekvens i årskurs 6 och något lägre i årskurs 9. (Se tabell nedan). Vad bortfallet berodde på är inte närmare analyserat. Eventuellt kan den tydliga informationen om att det var frivilligt att delta medfört att elever i synnerhet i de högre årskurserna inte velat medverka. Totalt besvarade 454 elever enkäten av de 569 som ingick i urvalet (80 %). I tabellen nedan redovisas antal svar för respektive årskurs, samt fördelningen mellan pojkar och flickor. Årskurs Antal elever Antal svar Pojkar Flickor Procent % % % % Total % 6

8 RÖKNING ÅK 8 13 % (12 %)* av eleverna i 8:an röker regelbundet, vara 3 % (7 %) dagligen. Det är framför allt pojkarna som står för ökningen, jämfört med undersökningen I denna undersökning är det 10 % av pojkarna som röker regelbundet, medan 7 % gjorde det i 2004-undersökningen. Det kan tyda på att rökning bland pojkar i denna åldersgrupp är på väg att öka i kommunen. Det stämmer förvisso inte med tendensen i samhället för övrigt, där andelen rökare bland ungdomar minskar. Andelen rökare bland flickorna är ungefär detsamma i de båda undersökningarna. 41 % (38 %) anser att det är lätt att få tag i cigaretter. *Undersökningen av åk 8 kommer genomgående att jämföras med resultatet från åk 8-undersökningen I den löpande texten presenteras resultaten från 2004 inom parantes. Sammanlagt åk 8 Röker du? Nej, jag har aldrig rökt 59% 59% Nej, jag har bara provat 23% 25% Nej, jag har rökt men slutat 5% 4% Ja, ibland men inte dagligen 10% 5% 1 Ja, dagligen 3% 7% Pojkar åk 8 Röker du? Nej, jag har aldrig rökt 58% 62% Nej, jag har bara provat 27% 27% Nej, jag har rökt men slutat 6% 4% Ja, ibland men inte dagligen 8% 4% Ja, dagligen 2% 3% Flickor åk 8 Röker du? Nej, jag har aldrig rökt 60% 55% Nej, jag har bara provat 19% 24% Nej, jag har rökt men slutat 4% 4% Ja, ibland men inte dagligen 13% 6% Ja, dagligen 4% 10% 1 I undersökningen 2004 var svarsalternativen fler för de som rökte men inte gjorde det dagligen. Andelarna från dessa svarsalternativ har adderats i denna svarskategori. 7

9 SNUS ÅK 8 7 % (6 %) av eleverna snusar regelbundet, varav 3 % (2 %) dagligen. Andel pojkar som snusar har minskat något sedan 2004, från 10 % till 8 %. Medan det bland flickorna har skett en liten ökning av andel snusare, från 3 % till 4 %. Inga flickor snusar emellertid dagligen. Förändringarna är dock för små för att kunna betraktas som statistiskt säkra. Men det torde vara säkerställt att andelen snusare i åk 8 ligger ungefär på den nivå som undersökningsresultatet visar. Vidare tycker 43 % (32 %) av eleverna att det är lätt att ta få tag på snus. Sammanlagt åk 8 Snusar du? Nej, jag har aldrig snusat 72% 71% Nej, jag har bara provat 20% 21% Nej, jag har slutat 2% 2% Ja, ibland men inte dagligen 4% 4% 2 Ja, dagligen 3% 2% Pojkar åk 8 Snusar du? Nej, jag har aldrig snusat 67% 65% Nej, jag har bara provat 23% 23% Nej, jag har slutat 2% 3% Ja, ibland men inte dagligen 3% 5% Ja, dagligen 5% 5% Flickor åk 8 Snusar du? Nej, jag har aldrig snusat 79% 77% Nej, jag har bara provat 15% 19% Nej, jag har slutat 2% 0% Ja, ibland men inte dagligen 4% 3% Ja, dagligen 0% 0% 2 I undersökningen 2004 var svarsalternativen fler för de som snusade men inte gjorde det dagligen. Andelarna från dessa svarsalternativ har adderats i denna svarskategori. 8

10 ALKOHOLKONSUMTION ÅK 8 Definitionen av begreppet alkoholkonsument är densamma i denna undersökning som undersökningen 2004: Vi har inte utgått från en viss mängd alkohol skiljer bara smakat från druckit alkohol, utan eleven har själv fått definiera hur hon ser på sig själv ur alkoholkonsumtionssynpunkt. De som svarat att de bara smakat alkohol räknas således inte som alkoholkonsument i denna undersökning. Andelen alkoholkonsumenter i denna undersökning är ungefär lika stor som den var Eventuellt kan en liten minskning skönjas, men den kan ligga inom en statistisk felmarginal. 34 % har svarat att de dricker alkohol regelbundet var motsvarande andel 37 %. Ingen skillnad förekommer mellan könen, vilket även var mönstret Det finns inte heller några större skillnader mellan de båda undersökningarna när det gäller hur ofta eleverna konsumerar alkohol. Sammanlagt åk 8 Har du druckit alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit, m.m.) det senaste halvåret? Nej, jag dricker inte alkohol 24% 22% Nej, jag har bara smakat 41% 41% Ja, men mer sällan än en gång per månad 14% 19% Ja, minst en gång per månad men inte varje vecka 14% 12% Ja, en gång per vecka 5% 4% Ja, två gånger per vecka eller oftare 1% 2% Pojkar åk 8 Har du druckit alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit, m.m.) det senaste halvåret? Nej, jag dricker inte alkohol 25% 25% Nej, jag har bara smakat 41% 41% Ja, men mer sällan än en gång per månad 17% 21% Ja, minst en gång per månad men inte varje vecka 12% 8% Ja, en gång per vecka 3% 3% Ja, två gånger per vecka eller oftare 2% 2% Flickor åk 8 Har du druckit alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit, m.m.) det senaste halvåret? Nej, jag dricker inte alkohol 23% 20% Nej, jag har bara smakat 43% 42% Ja, men mer sällan än en gång per månad 11% 16% Ja, minst en gång per månad men inte varje vecka 17% 16% Ja, en gång per vecka 6% 5% Ja, två gånger per vecka eller oftare 0% 1% 9

11 BERUSNINGSVANOR ÅK 8 Denna undersökning, liksom den 2004, kan inte säga något om hur mycket alkohol eleven dricker över tid och vid varje specifikt tillfälle, vilket inte heller varit syftet. För att ta reda på det krävs en betydligt mer omfattande enkät. I denna undersökning har vi frågat hur ofta eleven känner sig berusad då hon dricker alkohol. Det är en självrapporterad subjektiv bedömning som inte vägs mot något objektivt mått på mängd alkohol. Berusningsdrickande är vanskligt i sig, oavsett mängd, och leder många gånger till oönskade konsekvenser. 21 % (30 %) av de alkoholkonsumerande eleverna berusar sig nästan varje gång eller varje gång de dricker alkohol. Materialet uppdelat på kön visar tydligt att det framför allt är flickorna som berusar sig i denna omfattning, vilket var mönstret även Sammantaget är det en mindre andel i denna undersökning som uppgivit att de aldrig berusar sig då de dricker alkohol. Det är pojkarna som står för den förändringen som i denna undersökning berusningsdricker i större omfattning. I flickornas fall har andelen som aldrig berusningsdricker ökat något jämfört med Sammanlagt åk 8 Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? Aldrig 18% 26% Sällan 37% 22% Någon gång ibland 24% 22% Nästan varje gång 18% 20% Varje gång 3% 10% Pojkar åk 8 Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? Aldrig 14% 35% Sällan 45% 27% Någon gång ibland 32% 15% Nästan varje gång 9% 14% Varje gång 0% 9% Flickor åk 8 Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? Aldrig 25% 18% Sällan 25% 18% Någon gång ibland 12% 27% Nästan varje gång 31% 26% Varje gång 6% 11% 10

12 Ålder vid första berusningen Snittåldern för berusningsdebuten i materialet är 14,1 år. I undersökningen 2004 var motsvarande ålder var 13,1 år. Medelvärdet i detta fall är ett mycket osäkert mått då det dels är öppna svarskategorier i frågan, dels att flera svarat vet inte, en svarskategori som inte fanns med Dessutom är svarskategorierna hela år och tar inte hänsyn till månad och exakt ålder på eleven när alkoholdebuten skedde. Medelvärdet liksom åldersökningen i detta material bör därför endast betraktas som en enklare fingervisning. Sammanlagt åk 8 Hur gammal var du när du var berusad första gången? 10 år eller yngre 0% 5% 11 år 3% 3% 12 år 5% 12% 13 år 18% 22% 14 år 21% 25% 15 år eller äldre 3% 7% Har aldrig varit berusad 18% 27% Vet ej 32% - Vanligaste dryckesställen som eleverna uppgett Eleverna dricker vanligtvis alkohol hemma eller hos kompis när det inte finns vuxen närvarande; 53 % (50 %) har svarat så. Även i övrigt påminner svaren om varandra jämfört med undersökningen Värt att notera är att andelen som uppgivit att de dricker alkohol tillsammans med sina föräldrar minskat från 12 % 2004 till 3 % i denna undersökning. Sammanlagt åk 8 Var dricker du oftast alkohol? Hemma tillsammans med pappa och/eller mamma 3% 12% Hemma eller hos kompisar när det finns vuxna 8% 6% hemma Hemma eller hos kompisar när det inte finns 53% 50% vuxna hemma På restaurant/pub/diskotek 0% 1% Utomhus 26% 18% Annan plats 11% 13% Hur eleverna får tag i alkohol Även i detta material är det genom någon man känner bekant, kompis, syskon som man i huvudsak får tag i alkohol. 70 % (55 %) av eleverna har svarat det. För övrigt är det inga större skillnader mellan resultaten i de båda undersökningarna. En intressant skillnad är emellertid att en betydligt mindre andel uppgivit att de får alkohol genom att fråga sina föräldrar, jämfört med Vilket följer mönstret från föregående fråga som visade på en mindre andel elever som dricker alkohol tillsammans med sina föräldrar. 11

13 Sammanlagt åk 8 Hur kan du få tag på alkohol? Köper själv i livsmedelsaffär 0% 1% Genom att fråga bekanta/kompisar/syskon 70% 55% Genom en okänd 24% 15% Genom att fråga föräldrarna 5% 13% Tar hemma utan att föräldrarna vet om det 19% 17% På annat sätt 19% 20% Föräldrars kännedom om deras ungdomars alkoholkonsumtion 39 % (40 %) har svarat att deras föräldrar känner till att de dricker alkohol. En större andel elever har denna gång däremot uppgivit att deras föräldrar inte känner till deras alkoholdrickande. Sammanlagt åk 8 Vet någon av dina föräldrar att du dricker alkohol? Nej 32% 24% Vet inte 29% 36% Ja 39% 40% Elevernas uppfattning om svårigheten att få tag i alkohol Endast en mindre andel av eleverna anser att det inte är lätt att få tag på alkohol. Hälften tycker att de är lätt, 2004 var det 43 % som ansåg det, vilket är en så pass stor ökning att man helt säkert kan dra slutsatsen att alkoholtillgängligheten för ungdomar i denna ålder åtminstone inte minskat utan snarare är fortsatt hög och t.o.m. möjligen ökat något. Sammanlagt åk 8 Tycker du att det är lätt att få tag på alkohol? Nej 6% 9% Vet inte 44% 47% Ja 50% 43% LÄKEMEDEL OCH ALKOHOL ÅK 8 Andelen elever som uppgivit att de använt läkemedel i berusningssyfte är 5 % (3,5 %). Det är uteslutande olika former av värktabletter som använts, sömn- och lugnade medel förekommer inte alls i denna undersökning. Ökningen jämfört med 2004 är inte tillräckligt stor för att kunna statistiskt säkerhetsställas, men resultatet visar på en tendens att detta berusningssätt är relativt vanligt förekommande i denna åldergrupp. Materialet uppdelat på kön visar vidare att det är 3 % (2 %) bland pojkarna och 9 % (5 %) bland flickorna som svarat att de använt läkemedel i berusningssyfte. 12

14 Sammanlagt åk 8 Har du använt läkemedel tillsammans med eller utan alkohol i berusningssyfte? Nej 95% 96,5% Ja, värktabletter (Alvedon, Magnecyl eller 5% 3% liknande) Ja, sömn- eller lugnande tabletter. 0% 0,5% Pojkar åk 8 Har du använt läkemedel tillsammans med eller utan alkohol i berusningssyfte? Nej 97% 98% Ja, värktabletter (Alvedon, Magnecyl eller 3% 1% liknande) Ja, sömn- eller lugnande tabletter. 0% 1% Flickor åk 8 Har du använt läkemedel tillsammans med eller utan alkohol i berusningssyfte? Nej 91% 95% Ja, värktabletter (Alvedon, Magnecyl eller 9% 5% liknande) Ja, sömn- eller lugnande tabletter. 0% 0% NARKOTIKA ÅK 8 Endast 1 % av eleverna har uppgivit att de använt narkotika. Der är en relativt stor skillnad jämfört med 2004 då 5 % av eleverna uppgav det. Resultatet pekar på en tydlig neråtgående tendens. Materialet uppdelat på kön visar att den andelsmässiga minskningen främst gäller för flickorna; inga flickor har svarat att de använt narkotika denna undersökning, jämfört med 7 % Det är däremot för tidigt att dra några mer långtgående slutsatser av resultatet. När det gäller narkotika, liksom sniffning och illegal läkemedelsanvändning, kan det gå vissa trender i en åldersgrupp, skola eller endast en grupp av ungdomar som innebär att det ett år är relativt många som använt t.ex. narkotika, medan det ett annat år inte förekommer alls. Det krävs fler mätningar över tid för att få fram en mer stabil tendens som inte påverkas av enstaka fluktuationer. Sammanlagt åk 8 Har du någon gång använt narkotika? (med narkotika avses t ex hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin och GHB) Nej 99% 95% Ja 1% 5% 13

15 Pojkar åk 8 Har du någon gång använt narkotika? (med narkotika avses t ex hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin och GHB) Nej 98% 97% Ja 2% 3% Flickor åk 8 Har du någon gång använt narkotika? (med narkotika avses t ex hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin och GHB) Nej 100% 93% Ja 0% 7% Möjlighet att pröva narkotika Ett mått på hur vanligt förekommande narkotika är i ungdomars livsmiljö är om de haft möjlighet att pröva narkotika. Denna fråga ställs till samtliga elever, dvs. även de som inte använt narkotika själva. 20 % (22 %) av eleverna i denna undersökning har svarat att de haft möjlighet att pröva narkotika. Materialet uppdelat på kön visar att det bland pojkarna skett en andelsmässig ökning från 22 % 2004 till 25 %, medan motsvarande jämförelse bland flickorna visar en relativt stor minskning, från 23 % till 13 %. Flickornas resultat torde vara en följd av att inga flickor använt narkotika i denna undersökning. Sammanlagt åk 8 Har du någon gång haft möjlighet att pröva narkotika? Ja 20% 22% Nej 72% 71% Vet inte 8% 6% Pojkar åk 8 Har du någon gång haft möjlighet att pröva narkotika? Ja 25% 22% Nej 66% 72% Vet inte 9% 6% Flickor åk 8 Har du någon gång haft möjlighet att pröva narkotika? Ja 13% 23% Nej 81% 70% Vet inte 6% 7% 14

16 SNIFFNING ÅK 8 Andelen sniffare har minskat sedan I synnerhet bland flickorna är denna minskning mycket tydlig, endast 2 % har uppgivit att de sniffat jämfört med 11 % Sammantaget har 6 % (10 %) av eleverna sniffat. Lim, bensin och drivgas från sprayburkar är vanliga medel för sniffning. Sammanlagt åk 8 Har du sniffat någon gång? Nej, ingen gång 94% 90% Ja, en gång 3% 3% Ja, 2-4 gånger 3% 4% Ja, 5-10 gånger 0% 1% Ja, gånger 0% 0% Ja, mer än 21 gånger 0% 2% Pojkar åk 8 Har du sniffat någon gång? Nej, ingen gång 92% 90% Ja, en gång 5% 4% Ja, 2-4 gånger 3% 3% Ja, 5-10 gånger 0% 1% Ja, gånger 0% 0% Ja, mer än 21 gånger 0% 2% Flickor åk 8 Har du sniffat någon gång? Nej, ingen gång 98% 89% Ja, en gång 0% 2% Ja, 2-4 gånger 2% 6% Ja, 5-10 gånger 0% 1% Ja, gånger 0% 0% Ja, mer än 21 gånger 0% 2% 15

17 RÖKNING ÅK 9 13 % (18 %)* av eleverna röker regelbundet, varav 5 % (5 %) dagligen. Det är en rejäl minskning sedan 2004-undersökningen, vilket tyder på att andelen rökare i denna åldersgrupp är på väg att minska. Enligt CAN:s riksundersökningar 3 för elever i åk 9 har andelen dagligrökare minskat stadigt under flera år. I den senaste riksmätningen var det ca 6 % som rökte dagligen. Materialet uppdelat på kön visar att rökning är betydligt vanligare bland flickor. I denna undersökning har 19 % (22 %) svarat att de röker regelbundet, varav 7 % (6 %) dagligen. På riksplanet röker 9 % av flickorna dagligen. Bland pojkarna har 8 % (16 %) svarat att de röker regelbundet, varav 4 % (4 %) dagligen. På riksplanet är 4 % av pojkarna dagligrökare. 41 % (55 %) av eleverna tycker det är lätt att få tag i cigaretter. 80 % av de rökande elevernas föräldrar känner till att de röker. Snittåldern för när det eleverna börja de röka är ungefär densamma som 2004, dvs. drygt 13 år. *Undersökningen av åk 9 kommer genomgående att jämföras med resultatet från åk 9-undersökningen. I den löpande texten presenteras resultaten från 2004 inom parantes. Sammanlagt åk 9 Röker du? Nej, jag har aldrig rökt 53% 53% Nej, jag har bara provat 31% 25% Nej, jag har rökt men slutat 3% 3% Ja, ibland men inte dagligen 8% 13% 4 Ja, dagligen 5% 5% Pojkar åk 9 Röker du? Nej, jag har aldrig rökt 58% 50% Nej, jag har bara provat 33% 29% Nej, jag har rökt men slutat 2% 5% Ja, ibland men inte dagligen 4% 12% Ja, dagligen 4% 4% Flickor åk 9 Röker du? Nej, jag har aldrig rökt 46% 56% Nej, jag har bara provat 29% 21% Nej, jag har rökt men slutat 5% 1% Ja, ibland men inte dagligen 12% 16% Ja, dagligen 7% 6% 3 Det CAN-resultat som refereras i texten är hämtade från undersökningen I undersökningen 2004 var svarsalternativen fler för de som rökte men inte gjorde det dagligen. Andelarna från dessa svarsalternativ har adderats i denna svarskategori. 16

18 SNUS ÅK 9 7 % (12 %) av eleverna snusar, varav 3 % (7 %) dagligen. På riksplanet är det ungefär 7 % som dagligsnusar. Materialet uppdelat på kön visar att det är betydligt mindre andel av pojkarna som snusar, jämfört med 2004, viket är en så pass stor skillnad att den kan betraktas som statistisk säker. Bland flickorna går det däremot att skönja en liten ökning av andelen som snusar regelbundet, men inte dagligen. Dessa förändringar följer mönstret för riket i övrigt, där är trenden att färre pojkar snusar, medan en större andel flickor börjar snusa. 43 % (42 %) av eleverna tycker det är lätt att få tag i snus. Snittåldern för när snusarna började snusa regelbundet är drygt 13 år, vilket den även var Sammanlagt åk 9 Snusar du? Nej, jag har aldrig snusat 63% 65% Nej, jag har bara provat 25% 22% Nej, jag har slutat 4% 1% Ja, ibland men inte dagligen 4% 5% 5 Ja, dagligen 3% 7% Pojkar åk 9 Snusar du? Nej, jag har aldrig snusat 62% 55% Nej, jag har bara provat 23% 25% Nej, jag har slutat 8% 2% Ja, ibland men inte dagligen 2% 6% Ja, dagligen 6% 12% Flickor åk 9 Snusar du? Nej, jag har aldrig snusat 66% 74% Nej, jag har bara provat 27% 20% Nej, jag har slutat 0% 1% Ja, ibland men inte dagligen 7% 5% Ja, dagligen 0% 1% 5 I undersökningen 2004 var svarsalternativen fler för de som snusade men inte gjorde det dagligen. Andelarna från dessa svarsalternativ har adderats i denna svarskategori. 17

19 ALKOHOLKONSUMTION ÅK 9 Se sid. 9 för hur begreppet alkoholkonsument definieras i denna undersökning. CAN:s riksundersökningar har en annan definition av alkoholkonsument, vilket inte gör det möjligt att jämföra resultaten. 56 % (54 %) av eleverna är alkoholkonsumenter. Förändringen jämfört med 2004 är för liten för att kunna betraktas som en faktisk ökning. Det är flickorna som står för hela ökningen, bland pojkarna har en mindre tillbakagång skett, jämfört med 2004-undersökningen. I denna undersökning är 59 % av flickorna alkoholkonsumenter, 2004 var motsvarande resultat 54 %. Andelen pojkar som dricker alkohol regelbundet uppgår till 54 %, 2004 var det 56 %. Sammanlagt åk 9 Har du druckit alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit, m.m.) det senaste halvåret? Nej, jag dricker inte alkohol 20% 14% Nej, jag har bara smakat 24% 31% Ja, men mer sällan än en gång per månad 17% 19% Ja, minst en gång per månad men inte varje vecka 29% 22% Ja, en gång per vecka 8% 10% Ja, två gånger per vecka eller oftare 2% 3% Pojkar åk 9 Har du druckit alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit, m.m.) det senaste halvåret? Nej, jag dricker inte alkohol 23% 13% Nej, jag har bara smakat 23% 31% Ja, men mer sällan än en gång per månad 19% 15% Ja, minst en gång per månad men inte varje vecka 25% 23% Ja, en gång per vecka 6% 14% Ja, två gånger per vecka eller oftare 4% 4% Flickor åk 9 Har du druckit alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit, m.m.) det senaste halvåret? Nej, jag dricker inte alkohol 17% 16% Nej, jag har bara smakat 24% 30% Ja, men mer sällan än en gång per månad 15% 22% Ja, minst en gång per månad men inte varje vecka 34% 22% Ja, en gång per vecka 10% 7% Ja, två gånger per vecka eller oftare 0% 3% 18

20 BERUSNINGSVANOR ÅK 9 Se sid. 10 för resonemang hur denna undersökning definierar alkoholberusning. 41 % (54 %) av de alkoholkonsumerande eleverna berusar sig nästan varje gång eller varje gång de dricker alkohol. Minskningen från 2004-undesökning är påtaglig och kan peka på en trend att berusningsdrickande håller på att bli en mindre vanlig företeelse i denna åldersgrupp. Men det är för tidigt att dra några säkra slutsatser att så är fallet. Det krävs flera mättillfällen över tid för att få bättre klarhet i hur det faktiskt förhåller sig. Resultatet visar även att andelen elever som aldrig berusningsdricker blivit mindre, från 12 % 2004 till 6 %. Det är pojkarna som står för hela denna förändring. Materialet uppdelat på kön visar att ett frekvent berusningsdrickande är mer vanligt bland pojkarna 43 % (54 %) berusar sig nästan varje gång eller varje gång de dricker alkohol, medan motsvarande andel bland flickorna är 37 % (53 %) Sammanlagt åk 9 Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? Aldrig 6% 12% Sällan 25% 12% Någon gång ibland 29% 23% Nästan varje gång 29% 36% Varje gång 12% 18% Pojkar åk 9 Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? Aldrig 11% 14% Sällan 21% 12% Någon gång ibland 25% 21% Nästan varje gång 32% 35% Varje gång 11% 18% Flickor åk 9 Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? Aldrig 0% 10% Sällan 29% 13% Någon gång ibland 33% 24% Nästan varje gång 25% 36% Varje gång 12% 17% Ålder vid första berusning Av dem som varit berusade är medelåldern för när det hände första gången ca 14 år i detta material var motsvarande ålder 13,7 år. Den uträknade snittåldern är ett trubbigt mått, då den dels inte tar hänsyn till när på året för eleven berusningstillfället skedde. Dels har frågan öppna svarskategorier och en vet ej -kategori, den senare fanns inte med 2004, vilket 19

21 gör måttet än osäkrare. Medelvärdet liksom jämförelsen med 2004-undersökningen och den åldersökningen som skett bör därför endast betraktas som en enklare fingervisning. Sammanlagt åk 9 Hur gammal var du när du var berusad första gången? 10 år eller yngre 2% 2% 11 år 0% 2% 12 år 2% 8% 13 år 13% 20% 14 år 23% 28% 15 år eller äldre 31% 27% Har aldrig varit berusad 6% 12% Vet ej 23% - Vanligaste dryckesställen som eleverna uppgett Det är framför allt hemma eller hos kompis när det inte finns vuxen närvarande som eleverna dricker alkohol, vilket även var fallet i 2004-undersökningen Även om det var en något större andel som uppgav det då. En intressant skillnad är att en mindre andel svarat att de dricker alkohol tillsammans med sina föräldrar. Det är samma mönster som kunde ses i åk 8- undersökningen och pekar eventuellt på att föräldrar blivit mer uppmärksammade på detta, bl. a genom kommunens informationsinsatser riktade till föräldrar. Sammanlagt åk 9 Var dricker du oftast alkohol? Hemma tillsammans med pappa och/eller mamma 2% 5% Hemma eller hos kompisar när det finns vuxna 8% 3% hemma Hemma eller hos kompisar när det inte finns 56% 63% vuxna hemma På restaurant/pub/diskotek 6% 1% Utomhus 15% 18% Annan plats 13% 10% Hur eleverna får tag i alkohol Även i denna fråga påminner svaren om varandra jämfört med 2004-undersökningen. Det är i huvudsak genom någon man känner bekant, kompis, syskon som man får tag på alkohol. I denna undersökning har det blivit än tydligare. En intressant skillnad, som också kunde ses i åk 8-undersökningen, är att en mindre andel får alkohol genom att fråga föräldrarna. Vilket troligtvis är en följd av att färre dricker alkohol tillsammans med sina föräldrar. En mindre andel skaffar alkohol genom någon okänd, jämfört med

22 Sammanlagt åk 9 Hur kan du få tag på alkohol? Köper själv i livsmedelsaffär 0% 2% Genom att fråga bekanta/kompisar/syskon 75% 63% Genom en okänd 12% 18% Genom att fråga föräldrarna 2% 8% Tar hemma utan att föräldrarna vet om det 10% 9% På annat sätt 19% 20% Föräldrars kännedom om deras ungdomars alkoholkonsumtion Hälften av eleverna har uppgivit att deras föräldrar känner till att de dricker alkohol. Det är en minskning med 6 % sedan % (20 %) av elevernas föräldrar har inte kännedom om deras alkoholkonsumtion. Sammanlagt åk 9 Vet någon av dina föräldrar att du dricker alkohol? Nej 29% 20% Vet inte 21% 24% Ja 50% 56% Elevernas uppfattning om svårigheten att få tag i alkohol En något mindre andel av eleverna har denna gång svarat att de tycker det är lätt att få tag på alkohol; 54 % jämfört med 58 % Men endast 10 % av eleverna, i båda undersökningarna, har uppfattningen att det inte är lätt att få tag på alkohol. Sammanlagt åk 9 Tycker du att det är lätt att få tag på alkohol? Nej 10% 10% Vet inte 37% 33% Ja 54% 58% LÄKEMEDEL OCH ALKOHOL ÅK 9 Sammantaget har en minskning skett, jämfört med undersökningen 2004, av andelen elever som uppgivit att de använt läkemedel i berusningssyfte. I denna undersökning har 5 % gjort det, 2004 var det 7 %. Liksom var fallet i årets åk 8 undersökning förekommer inte heller någon användning av lugnande och sömnmedel i åk 9. Det är också i huvudsak flickorna som använder sig av läkemedel i berusningssyfte, i denna undersökning 10 % (11 %). Bland pojkarna är det endast 2 % (6 %) som uppgivit det. 21

23 Sammanlagt åk 9 Har du använt läkemedel tillsammans med eller utan alkohol i berusningssyfte? Nej 95% 91% Ja, värktabletter (Alvedon, Magnecyl eller 5% 7% liknande) Ja, sömn- eller lugnande tabletter. 0% 2% Pojkar åk 9 Har du använt läkemedel tillsammans med eller utan alkohol i berusningssyfte? Nej 98% 94% Ja, värktabletter (Alvedon, Magnecyl eller 2% 5% liknande) Ja, sömn- eller lugnande tabletter. 0% 1% Flickor åk 9 Har du använt läkemedel tillsammans med eller utan alkohol i berusningssyfte? Nej 90% 89% Ja, värktabletter (Alvedon, Magnecyl eller 10% 9% liknande) Ja, sömn- eller lugnande tabletter. 0% 2% NARKOTIKA ÅK 9 4 % av eleverna har använt narkotika någon gång. Det är en andelsmässig halvering jämfört med undersökningen Förändringen är så pass stor att det torde tyda på en faktisk minskning. Det krävs emellertid flera mätningar över tid för att säkerställa tendensen. Det är uteslutande cannabis som eleverna har använt och de har fått tag i den genom kompisar. Det är samma mönster som i 2004-undersökningen. Materialet uppdelat på kön visar att det är vanligare bland flickorna att använda narkotika. I denna undersökning har det t.o.m. skett en liten ökning jämfört med 2004; från 6 % till 7 %. Bland pojkarna är det 2 % som uppgivit att de använt narkotika, 2004 var det 10 %. I CAN:s riksundersökningar var det 7 %, ingen skillnad mellan könen, av eleverna i åk 9 som använt narkotika. Tendensen på riksplanet är att andelen narkotikaanvändare successivt minskat de senare åren, från att ha legat som högst Sammanlagt åk 9 Har du någon gång använt narkotika? (med narkotika avses t ex hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin och GHB) Nej 96% 92% Ja 4% 8% 22

24 Pojkar åk 9 Har du någon gång använt narkotika? (med narkotika avses t ex hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin och GHB) Nej 98% 90% Ja 2% 10% Flickor åk 9 Har du någon gång använt narkotika? (med narkotika avses t ex hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin och GHB) Nej 93% 94% Ja 7% 6% Möjlighet att pröva narkotika Ett sätt att ta reda på hur vanligt det är med narkotika i ungdomarnas livsmiljö, är att fråga om eleverna haft möjlighet att pröva narkotika. Denna fråga är ställd till samtliga elever, dvs. även de som inte använt narkotika själva. Andelen elever som uppgivit att de haft möjlighet att pröva narkotika är fortfarande relativt hög, även om en minskning har skett sedan undersökningen % av eleverna har uppgivit att de haft möjlighet att pröva narkotika, 2004 var det 32 %. Minskningen kan tyda på en tendens att tillgängligheten och förekomsten av narkotika är på väg att avta. Men som konstaterats tidigare krävs det fler mätningar över tid för att säkerställa hur det faktiskt förhåller sig. Materialet uppdelat på kön visar att det är en större andel flickor än pojkar som svarat att de har haft möjlighet att pröva narkotika; 29 % (28 %) respektive 24 % (36 %). Denna fråga ställs även i CAN:s riksundersökning. Trenden de senaste åren har varit att andelen ungdomar som uppgivit att de haft möjlighet att pröva narkotika successivt minskat. I 2005-undersökningen uppgav 21 % av pojkarna och 22 % av flickorna det. Sammanlagt åk 9 Har du någon gång haft möjlighet att pröva narkotika? Ja 26% 32% Nej 63% 59% Vet inte 11% 9% Pojkar åk 9 Har du någon gång haft möjlighet att pröva narkotika? Ja 24% 36% Nej 61% 56% Vet inte 16% 8% Flickor åk 9 23

25 Har du någon gång haft möjlighet att pröva narkotika? Ja 29% 28% Nej 66% 62% Vet inte 5% 10% SNIFFNING ÅK 9 5 % av eleverna har svarat att de sniffat var det 10 %. Genomgående i denna undersökning av årskurserna 6, 7, 8 och 9, har en minskning av andelen som sniffat varit tydlig. Det tyder på att sniffning som företeelse är på väg att bli mindre vanlig. Detsamma har gällt på riksplanet, där andelen sniffare minskat successivt de senaste åren, bortsett i undersökningen 2005 där andelen flickor som sniffat ökat något. Detta material visar att flickornas sniffande minskat rejält, jämfört med 2004-undersökningen, från 9 % till endast 2 %. På riket är det 8 % av flickorna som sniffat. Andelen pojkar som sniffat har också minskat betydligt, från 12 % 2004 till 8 %. I riksundersökningen 7 %. Sammanlagt åk 9 Har du sniffat någon gång? Nej, ingen gång 95% 90% Ja, en gång 4% 4% Ja, 2-4 gånger 1% 2% Ja, 5-10 gånger 0% 2% Ja, gånger 0% 1% Ja, mer än 21 gånger 0% 1% Pojkar åk 9 Har du sniffat någon gång? Nej, ingen gång 92% 88% Ja, en gång 8% 3% Ja, 2-4 gånger 0% 3% Ja, 5-10 gånger 0% 3% Ja, gånger 0% 1% Ja, mer än 21 gånger 0% 2% Flickor åk 9 Har du sniffat någon gång? Nej, ingen gång 98% 91% Ja, en gång 0% 4% Ja, 2-4 gånger 2% 2% Ja, 5-10 gånger 0% 1% Ja, gånger 0% 2% Ja, mer än 21 gånger 0% 0% 24

26 25

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Februari 2007 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Den här undersökningen har totalt 59 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström Rapport 2001:1 Drogvaneundersökning 2001 Fotomontage: Martin Ekström Drogvanor hos unga Resultatet av en enkätundersökning i årskurs 9 samt gymnasiets andra årskurs i Lund 2001. Samordningsgruppen för

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 1 (7) Stockholmsenkäten 2014 Kommunövergripande resultat Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2 i Sundbybergs

Läs mer

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013 Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 213 årskurs 2 i gymnasiet Författare: Jörgen Larsson Sammanfattning av rapporten ÅRSKURS 2 i gymnasiet Andel rökare 27-213: Stark minskning

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Alkohol Narkotika Doping Tobak Undersökning 11 i kommunens 7 9-skolor samt i gymnasiet årskurs 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (BBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan (SGG)

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Individ- och familjeförvaltningen Februari 2014 1 2 Innehåll Inledning 3 Tobak 4 Röker du? 4 F du röka för dina föräldrar? 5 Hur f du tag på cigaretter? 6 Susar du? 7 F du snusa för dina föräldrar? 8 Hur

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning 2007

Drogvaneundersökning 2007 Drogvaneundersökning 7 Camilla Jalling Jörgen Larsson Maj 8 Innehållsförteckning Sammanfattning och kommentar... 3 Årskurs 8... 3 Tobak... 3 Alkohol... 3 Narkotika... 3 Årskurs 9... 3 Tobak... 3 Alkohol...

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Drogvaneundersökningen 2001 Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs. Arbetsgruppen för bearbetning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet 4 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 gymnasiet 4 Anna Bostedt Helena S Andersson Ledningsstaben Folkhälsocentrum 871 85 Härnösand www.lvn.se Rapport nr 7, 5 ISSN 1-1527

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 14-9- 1 Stockholmsenkäten 14 Temarapport: Droger Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 14-9- 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 Narkotika har någon gång använt narkotika Röd kommunen har en högre andel ungdomar, som har använt narkotika, än både länet och riket Grön kommunen har en

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se

Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se Innehåll Utvecklingen över tid i Sverige. Utvecklingen i olika regioner i Sverige. Vad

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Februari 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

STOCKHOLMSENKÄTEN 2016 Urval av stadsövergripande resultat

STOCKHOLMSENKÄTEN 2016 Urval av stadsövergripande resultat Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Information Sida 1 (7) 2016-10-28 STOCKHOLMSENKÄTEN 2016 Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36 2 (22)

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 1 Resultatsammanfattning I föreliggande rapport är eleven alkoholkonsument om man under året druckit minst 1 glas

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 Strömstad Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 OM UNDERSÖKNINGEN... 6 Svarsandel... 6 LÄSANVISNING... 6 Definitioner... 6 Intensiv-konsument

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 2008

Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 2008 Rapport 9 Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 8 Hållbar utveckling Bakgrund Nacka kommun har vid tre tillfällen (3, och 7) genomfört en lokal drogvaneundersökning.

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Sammanfattning och kommentar

Sammanfattning och kommentar Sammanfattning och kommentar De data som redovisats här har publicerats tidigare i samband med respektive års ordinarie studier i nian (görs varje år) och sexan (vartannat), men då inte analyserats eller

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bergs kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Sammanfattning. Mönstrandes drogvanor

Sammanfattning. Mönstrandes drogvanor Sammanfattning Rikstäckande studier av mönstrandes drogvanor har genomförts sedan 1970 och hittills har närmare 1,5 miljoner personer deltagit. Personer med funktionshinder, kroniskt sjuka och invandrare

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Drogvaneundersökningen Eslövs kommun

Drogvaneundersökningen Eslövs kommun Drogvaneundersökningen 2007 -Eslövs kommun Dan Ottosson, Förebyggande enheten, BoF 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Metod sid 3 Kort om studien sid 3 Tobak, årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet sid

Läs mer

Varifrån kommer alkoholen?

Varifrån kommer alkoholen? 18 Alkohol & Narkotika Nr 3/2013 Unga dricker mindre Andelen elever som smuggelsprit minskar sedan 2007. Vanligast är att man alkohol som kommer från Systembolaget. Det är framför allt yngre vuxna i 20-årsåldern

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 Läsanvisning... 3 METOD... 3 Bortfall och metodproblem... 4 RESULTAT... 5 TOBAK...

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Temarapport Droger och spel Grundskolan årskurs 9 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 2012 Temarapport: Droger och spel Gymnasieskolans årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 Stockholmsenkäten 21 Temarapport Droger och spel Grundskolan årskurs 9 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Strömsunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Stockholmsenkäten 2010

Stockholmsenkäten 2010 Stockholmsenkäten Temarapport - Droger och spel Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-2 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Droger Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-2 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 Stockholmsenkäten 16 Temarapport Droger och spel Gymnasieskolan år 2 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-12 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Droger Grundskolan årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-12 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer