Drogvaneundersökning År 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drogvaneundersökning År 9"

Transkript

1 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001

2 2 (23)

3 Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare... 9 Andel dagligrökare Snusning Hur får ungdomarna cigaretter Att diskutera ALKOHOL Andel alkoholkonsumenter Vilka sorter har ungdomar smakat på? Berusning och intensivkonsumtion Problem i samband med alkoholkonsumtion Hembränd sprit, smuggelsprit Att diskutera NARKOTIKA Haft möjlighet att prova narkotika Har använt narkotika Vilken sort? ATT DISKUTERA SKOLTRIVSEL - SKOLK SAMBAND ÖPPNA KOMMENTARER Skola Information Fritid Tillgänglighet Föräldrar och andra vuxna Behandling Straff eller påföljder Polisinsatser ATT DISKUTERA REFERENSER En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2002 Frågor om rapporten: Eva Annerås eller Annemarie Hultberg, Uddevalla Kommun, tel (23)

4 4 (23)

5 Sammandrag 37 procent av pojkarna och 40 procent av flickorna röker och/eller snusar. Rökningen är vanligare bland flickor än pojkar. 40 procent av flickorna mot 22 procent av pojkarna röker. Var femte flicka och mindre än var tionde pojke röker varje eller nästan varje dag. Ungdomar köper i hög utsträckning cigaretter själva. Tre av fyra ungdomar har druckit alkohol senaste året. Hälften av de undrsökta ungdomarna har druckit så mycket att de känt sig berusade verkar i högre utsträckning än pojkar få problem i samband med alkoholkonsumtion. 8 procent av pojkarna och 11 procent av flickorna har någon gång använt narkotika. Åtta av tio ungdomar trivs bra eller mycket bra i skolan. En undersökning av det här slaget kan sammanfattas på många sätt. Om man med normalt menar det som de flesta gör, så kan man sammanfatta undersökningsresultaten så här: Den normala eleven i Uddevalla år 9 skolkar inte, har inte använt narkotika, intensivdricker inte, röker inte och definitivt inte varje dag. Det är enligt den definitionen dock normalt att ha varit berusad. Undersökningen i sammandrag Skolkar inte Trivs i skolan Har inte använt narkotika Intensivdricker inte Ja Nej Har inte varit berusad Röker inte varje dag Röker inte 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 (23)

6 6 (23)

7 Om undersökningen Den här undersökningen genomfördes i november 2001 på uppdrag av Uddevalla kommun. Samtidigt gjordes en motsvarande undersökning bland eleverna åk 2 på gymnasiet i kommunen. I undersökningen ingår eleverna på de kommunala skolorna år 9 i Uddevalla, inklusive tre friskolor. Undersökningen omfattade 40 frågor plus tio frågor som berör kunskaper om sexuellt överförda infektioner. Denna sista del i undersökningen redovisas i en särskild rapport. Frågorna om drogvanor baseras på frågeformulär som CAN (Centralförbundet för alkohol-, och narkotikaupplysning) årligen genomför i ett urval av svenska skolor, men vårt formulär har ett reducerat antal frågor. I vårt formulär har några öppna frågor tillförts. Inmatningen av materialet, bearbetning och rapport har utförts av Per Blanck, Fritsla. Svarsandel Bortfallet är lågt i denna undersökning; 12 procent, 548 elever av 617 har besvarat enkäten. Det interna bortfallet, de frågor som lämnats obesvarade eller besvarats felaktigt, till exempel med flera alternativ på en fråga som bara får besvaras med ett alternativ, är också lågt. Två enkäter har sorterats bort vid bearbetningen på grund av att de konsekvent fyllts i med orealistiska svar. Läsanvisning Tolkningen av den här undersökningen måste göras försiktigt eftersom det rör sig om om relativt få svarande. Bilden som ges är en ögonblicksbild och jämförelser kan vara vanskliga. Undersökningens värde ligger i att den kan vara ett av flera instrument för att beskriva verkligheten. Ungdomarnas, skolpersonalens, fritidsledarnas, föräldrarnas och polisens upplevda verklighet är andra viktiga indikatorer. Med hjälp av den samlade bilden kan man föra en diskussion om hur förhållandet bland ungdomarna i kommunen är. Jämförelser har på relevanta områden gjorts med den rikstäckande undersökning som CAN gör på samma åldersgrupp. Om inget annat anges är det undersökningen 2001 som använts som jämförelse. (CAN, 2001). CAN genomför sin enkät på vårterminen och man bör vid jämförelse ta hänsyn till att ungdomarna i riksundersökningen är några månader äldre än ungdomarna i den här undersökningen. Erfarenhetsmässigt är det så att ungdomar tenderar öka sin användning av alkohol och andra droger ju äldre de är. 7 (23)

8 8 (23)

9 Resultat Tobak Andel tobakskonsumenter Röker och/eller snusar du? 37% 40% Tobakskonsument är i den här undersökningen den som röker och/eller snusar från varje dag till bara ibland. Andelen tobakskonsumenter är nästan densamma för pojkar och flickor. Andel rökare Röker du? (från varje dag till bara ibland) 22% 40% 9 (23)

10 I den här gruppen ingår de ungdomar som röker någon gång ibland till varje dag. Andelen rökande pojkar är något lägre jämfört med CAN s undersökning som anger 30 procent rökande pojkar och för flickor något högre, här anger CAN 36 procent. Feströkarna, det vill säga de som svarat att de röker vid festliga tillfällen och på veckoslut är cirka 12 procent. Noteras bör också att ca 40 procent svarar att de aldrig rökt. Andel dagligrökare Röker varje, eller nästan varje dag 7% 19% Dagligrökandet är lika stort som feströkandet som utövas av 12 procent av ungdomarna i undersökningen. Jämfört med CAN:s undersökning (Andersson, 2000) är läget när det gäller dagligrökande i Uddevalla det samma som i riket som helhet. I CAN s undersökning 1999 anger 10 procent av pojkarna och 18 procent av flickorna dagligrökning. Snusning 29 procent av pojkarna uppger att de snusar, 22 procent dagligen eller nästan dagligen. Snusning är en vana bland de unga männen - under en procent av flickorna anger varje-dags-snusning, 5 procent att de snusar bara ibland. 40 procent av pojkarna och nära 70 procent av flickorna har aldrig snusat. 10 (23)

11 Hur får ungdomarna cigaretter Hur får du vanligen tag i cigaretter? Annan över 18 år som bjuder Annan över 18 år som köper åt mig Från egna föräldrar utan lov Från egna föräldrar med lov Bjuden av kompisar Köper av kompisar Köper själv Detta är en flervalsfråga, man kan markera mer än ett alternativ. Summan kan därför bli högre än 100 procent, andelen är beräknad på dem som besvarat frågan (144 pojkar, 163 flickor). Ungdomar köper i hög utsträckning sina cigaretter själva. Den andra stora källan är att man blir bjuden av kompisar. Föräldrar har rätt liten betydelse för tillgången. Mönstret är det samma när det gäller att få tag på snus. Att diskutera Det är ganska uppenbart att åldersgränsen 18 år för tobaksköp inte fungerar i praktiken. Hur kan man agera för att förändra denna situation? Det är en ungdom av tio som röker dagligen, men ytterligare två av tio som röker på fester och tillfälligt. Denna tillfälliga rökning är ingalunda harmlös, utan riskerna för ett nikotinberoende är stort, få människor klarar att på sikt bara hålla sig till feströkning. Hur agerar nöjesarrangörer, fritidsgårdar, lärare i samband med skolfester/skolresor på rökning bland ungdomar i dessa festsammanhang? Hur ser reglerna och praktiken ut när det gäller snusning/rökning på skoltid? Är det möjligt att snusa inomhus? 11 (23)

12 Alkohol Andel alkoholkonsumenter Alkoholkonsumenter 79% 76% Definitionen på alkoholkonsument är här; den som åtminstone en gång om året eller mera sällan dricker ett glas öl, 2 cl vin eller 2 cl sprit eller 2 cl starkcider/blanddryck. Detta är analogt med den definition som CAN använder. Svaren på frågan om man druckit öl, eller starkare alkoholdryck under de senaste 12 månaderna ger den här fördelningen: Alkoholkonsument senaste 12 månaderna Ja, flera gånger 52% 55% Ja, en gång 22% 16% Nej 25% 28% Skillnaderna mellan pojkar och flickor är här obetydliga. 12 (23)

13 Vilka sorter har ungdomar smakat på? Vilka sorters alkohol? Smuggelsprit Hembränt Hemtillv vin Sprit Vin Starkcider/alkoläsk Starköl Folköl Resultatet ovan fås genom att räkna hur många ungdomar som anger att de dricker respektive sort på ofta-frågorna Ex. Hur ofta brukar du dricka folköl?för smuggelsprit och hembränt har dessa frågor använts och alla som svarat att de druckit spritsorten ifråga tagits med. När dessa redovisas längre fram är bara de som druckit sådan sprit de senaste tolv månaderna medräknade. Skillnaderna mellan könen när det gäller val av alkoholdrycker är liten. na dricker i något högre utsträckning än pojkarna hembränt och vin. De konsumtionsvanor som finns bland vuxna, där kvinnor föredrar vin framför öl, går igen också här. Den söta och smakneutrala starkcidern och alkoläsken är populär bland ungdomar. Man kan också konstatera att ungdomar verkar ha lika god tillgång till såväl systemvaror, som folköl från vanliga livsmedelsbutiker. Användningen av smuggel och hembränt är visserligen lägre, men med tanke på att hanteringen är kriminaliserad är andelen ungdomar som konsumerat detta ändå hög. 13 (23)

14 Berusning och intensivkonsumtion Har det någon gång hänt att du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? 57% 60% Något under två tredjedelar av ungdomarna anger att de någon gång varit berusade. Skillnaden mellan pojkar och flickor är försumbar. Intensivkonsumtion av alkohol (18-24 cl sprit) Aldrig Mer sällan Några gånger per år Någon gång i månaden Ett par gånger i månaden Någon gång i veckan Dricker inte alkohol 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Intensivkonsumtion kan vara att man vid ett och samma tillfälle dricker till exempel fyra burkar starköl eller sex burkar folköl. Mönstret när det gäller intensivkonsumtion är i stort sett det samma för pojkar och flickor. 14 (23)

15 Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? Aldrig Sällan Någon gång ibland Nästan varje gång Varje gång Dricker inte alkohol 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Ungefär en tredjedel av ungdomarna anger att de blir berusade, varje eller nästan varje gång de dricker alkohol. En tredjedel av pojkarna och 20 procent av flickorna anger att de aldrig eller sällan blir berusade. Hur bersuad var du senaste gången du kände dig berusad? 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Obs! andel av dem som besvarat frågan! Skalan i diagrammet är den skala som finns i enkäten där ungdomarna själva markerar hur berusade de var på en tiogradig skala från lite berusad till mycket berusad. Det finns här en liten skillnad mellan pojkarnas och flickornas svar i undersökningen. na anger i högre utsträckning kraftig berusning i sina svar. 15 (23)

16 Problem i samband med alkoholkonsumtion Har du haft något av följande problem i samband med att du druckit alkohol? En eller flera gånger. Baksmälla Bråk med polis Bestulen/rånad Oskyddat sex Oönskat sex Sämre skolprestationer Problem till lärare Problem till vänner Problem till föräldrar Förstört saker el kläder Tappat pengar/värdesaker Olycka/skadats Bråkat/slagits Grälat na ligger över pojkarna på samtliga variabler här utom slagsmål. CAN:s undersökning (Andersson, 2000) har inte samma ensidiga utfall åt flickornas håll, men proportionerna är i stort sett de samma. Hembränd sprit, smuggelsprit Har du druckit hembränd sprit de senaste tolv månaderna? 26% 35% CAN anger att 35 procent av pojkarna och 36 procent av flickorna druckit hembränt de senaste tolv månaderna. na i Uddevalla ligger alltså under detta. 16 (23)

17 Har du druckit smuggelsprit de senaste tolv månaderna? 15% 16% När det gäller s.k. svartsprit, smuggelsprit och hembränd sprit, är det främst hembränd sprit som ungdomar kommer över. Att diskutera Det är en bra bit till målet att ungdomar i den här åldern inte skall dricka alkohol alls. Hur ser vi på det målet? Det är nära att en majoritet inte varit berusade. Om tio procent av ungdomarna byter sida blir det normala för en tonåring i den här åldern att inte ha varit berusad. Hur kan vi komma dit? na verkar ha problem i större omfattning i samband med att de dricker alkohol. Är det så att de är mera ärliga i enkäten och mot sig själva, eller är det så att de genom att dricka på samma sätt som pojkarna helt enkelt blir mer berusade? 17 (23)

18 Narkotika Haft möjlighet att prova narkotika Haft lust och möjlighet att prova narkotika Lust att prova,ja 7% 13% Möjlighet prova 19% 24% En större andel av flickorna har lust att prova narkotika och möjligheter att prova narkotika. I CAN`s undersökning är det 25 procent av pojkarna och flickorna som anger att de haft möjlighet att prova narkotika. Har använt narkotika Har du någon gång använt narkotika? 8% 11% Skillnaden mellan könen när det gäller att ha använt narkotika är försumbar. CAN anger i den rikstäckande undersökningen att 9 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna använt narkotika. 18 (23)

19 Vilken sort? Hasch och marijuana är det vanligaste preparatet som anges i enkäten. Här anges en lista på preparat i ordningsföljd efter hur vanliga de är i svaren, Det är bara hasch och marijuana som anges i fler än 10 enkätsvar. Hasch Marijuana Amfetamin Ecstasy Rökheroin LSD GHB Att diskutera Hur skall undervisningen kring narkotika se ut? Finns det risker med en alltför noggrann preparatinformation? Skapar sådan undervisning nyfikenhet? Skoltrivsel - skolk Hur trivs du i skolan? 1.Mycket bra 37% 28% 2.Ganska bra 46% 49% 3.Varken bra eller dåligt 10% 17% 4.Dåligt 5.Mycket dåligt 2% 4% 3% 2% Man bör notera att så många som åtta av tio trivs bra eller mycket bra i skolan och bara tre procent trivs mycket dåligt. 19 (23)

20 Brukar du skolka? 1.Nej, aldrig 46% 62% 2.Ja, ngn g per termin 27% 35% 3.Ja en g per månad 4% 8% 4. Ja 2-3 ggr per månad 5% 6% 5. Ja flera ggr per vecka 2% 3% Två tredjedelar av pojkarna och hälften av flickorna skolkar enligt den här enkäten aldrig. Under tio procent skolkar oftare än någon gång per månad. Samband Andra undersökningar (Andersson, 2000) har visat på samband mellan alkoholkonsumtion och konsumtion av andra medel som man också kan se i en den här undersökningen. Även trivsel i skolan samvarierar med alkoholkonsumtion. Tobaksbruk - alkoholbruk Av dem som inte röker (373 st) är det 38 procent som druckit alkohol flera gånger senaste året. Av dem som röker (167 st) är det 89 procent som druckit alkohol flera gånger senaste året. Trivsel i skolan - alkoholbruk Av dem som trivs mycket bra i skolan (178 st) är det 40 procent som druckit alkohol flera gånger senaste året Av dem som trivs sådär, till mycket dåligt (365 st) är det 60 procent som druckit alkohol flera gånger senaste året. 20 (23)

21 Öppna kommentarer I den här enkäten fanns möjlighet att med egna ord lämna synpunkter på vad som kan göras i kommunen för att minska användningen av alkohol och droger bland ungdomar. Det är en omfattande mängd svar som kommit och de behöver analyseras ytterligare i samband med diskussioner kring åtgärder. Här ges några smakprov. Skola Mer undervisning om droger och alkohol. Upplysa dom om risker, biverkningar, följder och straff. Men jag dricker själv för det blir mycket roligare stämning på fester och man lär känna många fler kompisar. Ha ANT- undervisning tidigare. Vi hade det lite grann i sexan och sedan inte förrän i nian. Någon fd. narkoman kan väl gå ut i skolorna och prata om hur det var när personen var narkoman. Att det inte alls var så häftigt som man först trodde. Gå ut i skolorna och prata om det. Ex ta dit en gammal alkolist. Information Verkligen berätta hur farligt det kan vara om man har för mycket av något. Jag tror inte att det går innan alla människor blivit smartare och visare. Jag tycker att människor som jobbar inom det ska gå ut med info om hur farligt det är. Det är många som inte är medvetna om hur farligt det kan vara. Fritid Jag tror att många ungdomar dricker för att det är det enda som finns att göra i Uddevalla. Det händer nästan aldrig något, ungdomar har inga ställen att gå till. Så en av de saker ni kan göra är att starta grejer som finns att göra på helgerna. T ex större discon och andra evenemang. Undervisningen i skolan borde utökas, men det känns inte riktigt som om ungdomar slutar dricka för det Jag tycker att kommunen ska fixa mer saker för ungdomar att göra t ex disco, fester.. Ge oss ett alternativ att göra nåt annat. Jag menar Uddevalla är en jävligt tråkig stad för ungdomar. Det enda roliga i Uddevalla är att supa sig full. Hitta på nya saker för ungdomar och ordna alkohol- och drogfria fester och liknande. 21 (23)

22 Tillgänglighet Uppmana affärer att inte sälja till minderåriga. Kolla mer på systemet för folk som köper ut (förekommer mycket) bättre koll på vanliga typ ICA affärer. Förbjuda alkohol försäljning och strängare straff om man köper ut. Föräldrar och andra vuxna Det är ett svårt problem, föräldrar måste i tidig ålder förklara rätt och fel. Se till att föräldrarna har bättre koll på sina barn. Föräldrarna kan ju kolla vad ungdomarna har med sig ut och ha kontakt med dom genom t ex mobiltelefon. Man kan också bilda mera äldre människor som går på helgerkvällar på stan och håller ordning och reda. Behandling Sätta LVM på alla knarklangare Man kanske kan ordna grupper där man samtalar om hur farligt det är. Straff eller påföljder Hårdare straff mot droger (inte snus) så att folk inte vågar använda sig av det. Polisinsatser Sätta ut mer poliser. Eller helt enkelt göra det helt lagligt för då slutar de efter ett tag. Ha en speciell anti-drogstyrka som bara åker runt och wastar allt som har med droger att göra. Att polisen ska vara mer ute på stan och kolla så att det inte dricks b la alkohol. För att jag tycker det är många fulla människor i Uddevalla. Men polisen bör vara på Kungsgatan om de vill göra en insats. (gå dit och se så fattar du!) 22 (23)

23 Att diskutera Det är lång väg kvar till målet att inga ungdomar under 18 år skall dricka alkohol alls. Dock kan man med fog snart påstå att det är normalt i betydelsen något som en majoritet gör Det finns ett genomgående tema i resultaten i denna undersökning och det är att flickorna på flera områden har vidlyftigare vanor än pojkarna. Enligt diagrammet på sidan 16, innebär alkoholkonsumtion för dem problem i större omfattning än pojkarna. röker i större utsträckning både dagligen och i festsammanhang. De skolkar något mera än pojkarna. Behöver insatserna, bland annat undervisningen, på ANTområdet genusanpassas i högre utsträckning? Skall man låta flickorna diskutera de här frågorna tillsammans med vuxna, utan pojkarna närvarande och på sina egna villkor? Det är knappast girlpower eller uttryck för feminism att okritiskt överta pojkars/mäns vanor på det här området. Referenser Andersson, B. m.fl. Skolelevers drogvanor 1999, CAN 2000 CAN, Skolelevers drogvanor 2001, pressmeddelande, , 23 (23)

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Uddevalla Kommun 2001 2(23) Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter...

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 Strömstad Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 OM UNDERSÖKNINGEN... 6 Svarsandel... 6 LÄSANVISNING... 6 Definitioner... 6 Intensiv-konsument

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36 2 (22)

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 2007 Lysekil - Munkedal - Orust - Sotenäs Strömstad - Tanum 2 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 LÄSANVISNING... 7 Definitioner... 7 Intensiv-konsument

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun

Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun Rapport om Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun Årskurs 8, november 13 Undersökning nr 11 Andel elever i årskurs 8 som är rökfria, snusfria, alkoholfria och narkotikafria 13 8 9 98

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009)

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009) Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 9) Denna drogvaneundersökning är ett samarbete mellan Jörgen Lundqvist, Salems kommun och Jörgen Larsson, Prev & InFo

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2.

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Maj 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun 2(23) Dnr: RS/156/2016 Ansvarig: Lars Eriksson, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Anna Werme, Utvecklingsenheten,

Läs mer

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008 Drogvanor årskurs 9 i grundskolan i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

tobak alkohol - narkotika

tobak alkohol - narkotika Preliminär redovisning av några av svaren på Drogvaneundersökningar i Gotlands kommun under perioden 1998 26 avseende elever i åk 9 Vissa av frågorna belyser även elever i gymnasiet åk 2 för åren 24 26

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Februari 2007 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kronobergselevers drogvanor 2002

Kronobergselevers drogvanor 2002 Kronobergselevers drogvanor 2002 Resultat från en enkätundersökning bland elever i gymnasieskolans årskurs 2 i Kronobergs län vårterminen 2002 Livsstil Kronoberg INNEHÅLL SIDA Bakgrund 3 Undersökningens

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN?

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vartannat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland elever i grundskolans årskurs 9 Syftet: Följa utvecklingen

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

Tabellbilaga ANDT undersökning

Tabellbilaga ANDT undersökning Tabellbilaga ANDT undersökning 2012 Tabellbilaga. Grundskolan 2012 Norsjöskolan år 9 41 elever 56,0 44,0 100,0 Nilaskolan år 9 40 elever 45,0 55,0 100,0 Summa 81 elever 51,0 49,0 100,0 Hur trivs du i skolan?

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002

Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002 Omsorgsutskottet Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002 En enkätundersökning riktad till 1464 ungdomar i Linköpings kommun. Oktober 2002 Lars-Åke Gustafson Tidigare rapporter, som har getts ut av omsorgsutskottet

Läs mer

Cannabis och unga rapport 2012

Cannabis och unga rapport 2012 Cannabis och unga rapport 12 Kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna i Göteborg 11. Data från drogvaneundersökningar, UngDOK, folkhälsoenkäter och kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 Narkotika har någon gång använt narkotika Röd kommunen har en högre andel ungdomar, som har använt narkotika, än både länet och riket Grön kommunen har en

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bergs kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting 2(32) Dnr: LS/348/2013 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting www.jll.se/folkhalsa Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Strömsunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever

tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever - Jag röker bara på fester! Får du smaka på alkohol hemma? Snusar du varje dag? Snusar du ibland?

Läs mer

Alkohol, tobak, narkotika och dopning

Alkohol, tobak, narkotika och dopning 7 APRIL 21 Alkohol, tobak, narkotika och dopning Elever i årskurs sju och gymnasiets första år tillfrågades om alkohol- och tobaksbruk, liksom om inställning till narkotika, och om de använt narkotika

Läs mer

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum Drogvanor gymnasiet åk 2 Lysekil Strömstad Tanum 2009 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, juni 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Tanum: Dan Andersson, tel. 0525-180 00 Lysekil: Anna Nyman

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 Läsanvisning... 3 METOD... 3 Bortfall och metodproblem... 4 RESULTAT... 5 TOBAK...

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Krokoms kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 1 Resultatsammanfattning I föreliggande rapport är eleven alkoholkonsument om man under året druckit minst 1 glas

Läs mer

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010 Drogvanor, åk 9,, 2010 Enkätundersökning, CAN Generellt lägre nivåer jämfört med riket Alkoholkonsumenter Total årlig alkoholkonsumtion Intensivkonsumtion Provat narkotika Rökare Snusare Alkoholkonsumenter

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat 10 9 8 7 6 5 4 Röker du? Flickor Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% Åk

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet 4 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 gymnasiet 4 Anna Bostedt Helena S Andersson Ledningsstaben Folkhälsocentrum 871 85 Härnösand www.lvn.se Rapport nr 7, 5 ISSN 1-1527

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun

Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun Mötesplats IFO 9 oktober 2008 Upplägg idag: Idé / bakgrund / hypotes Resultat Öckerö Hur har vi gjort? Hur utrota ungdomsfylleriet i din kommun/stadsdel?

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Öckerömodellen Resultat från drogvaneundersökningar 21-214 i årskurs 7-9 Eva Malmqvist, Folkhälsosamordnare Rökning 21-214 Svar på frågan Har du rökt

Läs mer

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM 2013-03-13 Arbetsprocess Gemensamt beslut om totalundersökning i länet 2012 Folkhälsocentrum ansvariga för samordning och bearbetning Hög delaktighet från

Läs mer

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust Drogvanor årskurs 9 Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust 2009 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, april 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Munkedal: Charlotta Wilhelmsson, tel.

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Borås Vårgårda Tranemo Ulricehamn Naturbruksgymnasierna: Strömma Svenljunga i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 METOD... 3 Bortfall... 3

Läs mer

TÄNK OM frågor och svar

TÄNK OM frågor och svar TÄNK OM frågor och svar (Rev. den 26 april 2010) Vad är syftet med TÄNK OM? Syftet är att sprida kunskap och föra upp frågan om langning av alkohol till tonåringar på samtals- och medieagendan. Den primära

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 12 Temarapport - Droger och spel 12 Årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk-

Läs mer

Uppföljning ANDT 2014

Uppföljning ANDT 2014 Uppföljning ANDT 2014 Är du flicka eller pojke? Total A. 67 100 0 0 67 50,8 B. 0 0 65 100 65 49,2 Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit öl, alkoläsk, mellanstark eller starkcider, vin

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person.

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person. Årskurs 9 & Årskurs 2 2006 Vad är Liv och Hälsa ung 2006? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och Hälsa ung 2006. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår,

Läs mer

ANDT UNDERSÖKNING (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak)

ANDT UNDERSÖKNING (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) ANDT UNDERSÖKNING (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) 2015 Undersökning av ANDT vanor och social situation bland elever i grundskolans år 9 i Norsjö och Malå kommun Förord Den ANDT undersökning som genomförts

Läs mer

!Du svarar anonymt. Årskurs 9

!Du svarar anonymt. Årskurs 9 2008 Liv & Hälsa ung 2008 Va d är Liv & Hälsa ung? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv & Hälsa ung. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår, vilka levnadsvanor

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust Drogvanor årskurs 9 Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust 2009 2 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, april 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Munkedal: Charlotta Wilhelmsson, tel.

Läs mer

Alkohol & narkotika bland ungdomar

Alkohol & narkotika bland ungdomar Alkohol & narkotika bland ungdomar Siri Nyström CAN 08 412 46 24 siri.nystrom@can.se Barnsäkerhetsforum 2011, 4 oktober, Karlstad Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning Intresseorganisation

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014 DROGVANEUNDERSÖKNING 214 Genomfördes på Perslundaskolan 22 september 214 133 av 148 elever deltog (externt bortfall 1,1%) Åk 7: 42 av 49 elever (externt bortfall 14,2%) Åk 8: 4 av 44 elever (externt bortfall

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9 Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 Läs igenom frågan, tillsammans eller var för sig. Välj det svar du tycker passar dig bäst eller eget alternativ. Lägg

Läs mer