Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun"

Transkript

1 Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare

2 Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Socialmedicinska enheten vid Region Skåne samt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Resultaten har sammanställts av Socialmedicinska enheten vid Region Skåne, sammanlagt deltog 22 kommuner och 2 gymnasieförbund. De deltagande kommunerna och gymnasieförbunden i 2009 års undersökning var: Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Tomelilla, Trelleborg, Ystad, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge, Svalövs gymnasieförbund samt Sydskånska gymnasieförbundet. I undersöktes drogvanorna bland skolelever i åk nio och i gymnasiets åk två. Enkäterna besvarades och bearbetades under vårterminen 2009 och totalt bearbetades enkäter i åk 9 och åk 2. Av dessa kommer 1599 elever från Kristianstad. Fördelningen mellan kön och årskurs presenteras i tabell 1. Flickor Pojkar Totalt Åk Åk 2 Gymnasiet Totalt Tabell 1. Fördelning mellan kön och årskurs i Kristianstads kommun Den sammanlagda svarsfrekvensen för hela Skåne var 77 procent för åk nio och 69 procent för gymnasiet. För Kristianstad var svarsfrekvensen 78 procent för åk nio och 74 procent för åk 2. Svaren i enkäterna är självupplevda dvs det är elevernas egen uppfattning som ligger till grund för resultatet. I undersökningarna från redovisas resultaten utifrån vilken kommun eleverna bor i. I undersökningen från 2009 redovisas resultaten utifrån vilken kommun eleverna går i skola. Procentsatserna som anges är beräknade genom att de elever som inte besvarat respektive fråga är exkluderade (sk valid percent redovisas). Sedan första undersökningen gjordes år 2003 har en del frågor omformulerats. Detta ska has i åtanke då jämförelser görs över tid. Då frågan har ändrats anges detta med en stjärna i texten. Förändringarna över tid är inte statistiskt säkerställda (statistiskt signifikanta). 2

3 Resultat Åk 9 Alkoholkonsumtion Ett av s mål är att höja debutåldern för första berusningstillfället. Årets drogvaneundersökning visar att genomsnittsåldern (bland dem som har druckit) för första berusningstillfället ligger oförändrad på 13 år och 11 månader. Pojkar tenderar att berusa sig något tidigare än flickor. För pojkar ligger genomsnittsåldern på 13 år och sju månader medan genomsnittsåldern för flickor ligger på 14 år och en månad, diagram 1. Inte heller i jämförelse med övriga Skåne finns det någon större skillnad. Skånska pojkar debuterar i genomsnitt vid 13 år och sju månader och flickor vid 13 år och 11 månader. Hur gammal var du första gången du blev berusad av alkohol? (antal år + mån) Kristianstad åk 9 14,4 14, ,2 14,2 14,2 14,1 14,1 13,8 13,7 13,7 År + månader 13,6 13,4 13, ,11 Flickor Pojkar 12,8 12,6 12, Diagram 1 Genomsnittlig debutålder för berusningstillfälle åk 9 1 Cirka två tredjedelar av eleverna har druckit alkohol. Värt att notera är att det är fler flickor än pojkar som har druckit alkohol. År 2009 svarar 67 procent av pojkarna att de har druckit alkohol medan 77 procent av flickorna säger sig vara alkoholkonsumenter. Pojkar Krsd 7 69% 67% 67% Flickor Krsd 69% 7 71% 77% Tabell 2. Andel ungdomar som någon gång har druckit alkohol. 2 1 I DVU2009 fanns svarsalternativet aldrig eller ange ålder. I DVU kunde frågan besvaras med alternativen aldrig, 10 år eller yngre eller ange ålder och kan därför inte jämföras fullt ut med DVU

4 På frågan Har du någonsin druckit så mycket alkohol att du känner dig berusad svarar 46 procent ja, vilket är en positiv minskning i jämförelse med tidigare år, se tabell 3. Jämfört med elever i övriga Skåne är det färre elever i åk 9 som har druckit sig berusade. Pojkar Krsd 58% 56% 54% 51% Flickor Krsd 58% 56% 54% 46% Skåne totalt 57% 56% 52% 52% Tabell 3. Har du någonsin druckit så mycket alkohol att du känner dig berusad? Intensivkonsumtion är ett mått på allvarligt ungdomsdrickande. Med intensivkonsumtion avses att man vid ett och samma tillfäller dricker motsvarande minst 18 cl sprit eller en hel flaska vin eller fyra brukar 50 cl starköl/cider/alkoläsk eller sex burkar folköl års undersökning visar att intensivkonsumtionen i genomsnitt har minskat i åk 9 jämfört med tidigare år, se tabell 4. Vid tidigare mätningar 3 svarade mer än 30 procent att de intensivkonsumerar någon gång/månad. Motsvarande siffra 2009 är 22 procent. Även på nationell nivå har det allvarliga alkoholkonsumtionen minskat bland ungdomar. För jämförelser hänvisas till CAN, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning 4. Pojkar 33% 35% 33% 2 Flickor 29% 28% 32% 23% Genomsnitt 31% 32% 33% 22% Tabell 4. Andel som anger att de intensivkonsumerar någon gång per månad eller oftare löd frågan: Har du någon gång under vårterminen druckit öl, alkoläsk, mellanstark eller stark cider, vin eller sprit? År 2009 löd frågan: Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit öl, alkoläsk, mellanstark eller starkcider, vin eller sprit? 3 Frågeformuleringen har varit densamma Jämförbarheten med 2003 är dock bristande pga olika formuleringar

5 Föräldrars bjudvanor Forskning visar att föräldrars förhållningssätt till sina barn påverkar om och hur ofta barnen dricker alkohol. Barn till föräldrar som har ett restriktivt förhållningssätt 5 berusar sig i mindre utsträckning än barn vars föräldrar har en tillåtande attityd (Koutakis och Stattin 2003). Att förmå föräldrar att inte bjuda sina tonåringar på alkohol är därför en viktig åtgärd för att minska ungdomars alkoholkonsumtion. Drogvaneundersökningen 2009 visar att andelen föräldrar som aldrig köper ut alkohol till sina barn har ökat med mer än 10 procent de senaste sex åren. I tabell 5 visas andelen elever som uppger att deras föräldrar har köpt ut alkohol någon gång. Den tydligaste minskningen finns bland eleverna som säger att deras föräldrar köper ut starköl/starkcider. Andelen har minskat från 20 till 9 procent under en sexårsperiod, se tabell fem. Ja, folköl eller 18% 21% 15% 12% mellancider Ja, starköl eller 2 16% 1 9% starkcider Ja, vin 6% 4% 2% 1% Ja, sprit 6% 5% 5% 2% Nej, aldrig 66% 65% 75% 79% Tabell 5. Har det hänt att någon av dina föräldrar har köpt ut någon av följande drycker till dig? (Eleverna kunde kryssa i fler än ett alternativ) Även när det gäller föräldrars bjudvanor har det skett en positiv förändring. Nästan upp emot häften av alla ungdomar i åk nio svarar att det inte blir bjudna på alkohol av sin mamma eller pappa (tabell 6). Nej, aldrig 24% 26% 45% 43% Ja, jag får smaka ur deras 34% 39% 31% 38% glas Ja, jag får ett eget glas 29% 25% 16% 14% Ja, jag får hälla upp själv 13% 9% 8% 5% Tabell 6. Händer det att du blir bjuden på alkohol av din pappa och/eller mamma? Intressant i sammanhanget är att förhållandevis många elever inte verkar känna till föräldrarnas inställning till att barnen dricker alkohol. Nästan en tredjedel svarar att de inte vet om deras föräldrar tillåter dem att dricka alkohol, se diagram 2. 5 Med restriktivt förhållningssätt avses här att som förälder inte köpa ut och att inte bjuda sitt barn på alkohol. 5

6 Tillåter dina föräldrar att du dricker alkohol? Kristianstad åk % 42% % 32% Pojkar Flickor % 1 8% 4% 5% 3% Nej, ingen av dem Pappa men inte mamma Mamma men inte pappa Ja, båda Jag vet inte Diagram 2 Tillgänglighet alkohol Ett av de mest effektiva sätten att minska ungdomars alkoholkonsumtion är att minska tillgängligheten. Sedan införselkvoterna på alkohol ändrades i Sverige i början på 2000-talet har dessvärre den illegala vidareförsäljningen av alkohol ökat. En stor mängd av denna når ungdomar. Drogvaneundersökningen 2009 visar att det är lätt för ungdomar att få tag på illegalt såld alkohol. Cirka 17 procent av eleverna i åk nio dricker importerad alkohol ofta eller alltid när de dricker alkohol. Dock har andelen som dricker importerad alkohol ofta eller alltid minskat något i jämförelse med 2003 (tabell 7) 6. Dricker importerad alkohol ofta eller alltid 29% 26% 25% 17% Tabell 7. Andel ungdomar som dricker importerad alkohol ofta eller alltid. Den importerade alkoholen har ersatt hemtillverkad alkohol som tidigare var mer vanligt förekommande bland ungdomar. Bland Kristianstads niondeklassare svarar 10 procent att de har druckit hemtillverkad alkohol det senaste året, se tabell 8. Av dessa svarar dock mer än hälften att de bara har druckit så kallat hembränt en gång vilket pekar på att hembränning inte är vanligt förekommande. 6 År 2009 omformulerades frågan vilket kan vara en förklaring till den förhållandevis stora minskningen. År löd frågan hur ofta eleverna hade druckit alkohol som hade köpts utanför Sverige. År 2009 förtydligades frågan genom att fråga efter hur ofta eleverna har druckit sk smuggelsprit/privatimporterad/svartsprit och/eller smuggelöl. 6

7 Har druckit hemtillverkad sprit de senaste 12 åren? 37% 19% 15% 1 Tabell 8. Andel ungdomar som har druckit hemtillverkad alkohol de senaste 12 åren. Narkotika De senaste åren har gatupriserna på narkotika sjunkit. Ett sätt att uppskatta tillgängligheten på narkotika är att fråga hur eleverna upplever tillgängligheten/närheten dvs om det har funnits situationer där möjligheten att prova narkotika har funnits. Som framgår av tabell nio ligger andelen som anger att de haft möjlighet att prova narkotika någon gång, förhållandevis oförändrat på drygt 20 procent. Pojkar 2 27% 25% 19% Flickor 2 17% 2 23% Genomsnitt Kristianstad 2 22% 23% 21% Tabell 9. Andel ungdomar som anger att de någon gång haft möjlighet att prova narkotika. Som framgår ur tabell tio svänger andelen som har provat narkotika ganska kraftigt från år till år, sett till flickor och pojkar var för sig. Det är därför svårt att hävda att det finns någon enhetlig trend fördelat på respektive kön. Som nämnts tidigare kan en förklaring vara att olika årskullar är mer eller mindre benägna att experimentera. Sett till flickor och pojkar gemensamt säger sig sju procent ha provat narkotika någon gång vilket är två procent lägre jämfört med övriga niondeklassare i Skåne. Riksgenomsnittet bland nior i hela Sverige ligger på åtta procent (CAN 2009). Pojkar 5% 13% 1 7% Flickor 6% 6% 4% 7% Genomsnitt 6% 1 7% 7% Kristianstad Skåne 9% 7% 7% 9% Tabell 10. Andel ungdomar som svarar att de någon gång har använt narkotika. 7

8 På frågan vilken/vilka typer av narkotika som har använts svarar en klar majoritet att det är cannabis, se diagram tre. Som framgår av diagrammet är övriga narkotiska preparat förhållandevis ovanliga. Möjligen är det värt att anmärka på att så många som fyra procent inte vet vilken drog de har använt. Vilken typ av narkotika har du använt? (Åk 9) 12% 1 9% 8% 7% 6% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Hasch marijuana Amfetamin Heroin Kokain LSD Sömn/benzo/lugnande Ecstasy GHB Annat Vet ej Kristianstad Skåne Diagram 3 Tobak Jämfört med 2003 har det inte skett någon större förändring av andelen icke-rökare. År 2003 svarade 75 procent av eleverna i åk nio att de inte röker, år 2009 är genomsnittet icke rökare ungefär detsamma. Andelen pojkar som inte röker är dock fler än andelen flickor. Vid en jämförelse mellan pojkar och flickor framgår att det att är svårt att se några generella trender. Sedan mätningarnas början har andelen flickor som röker varje dag/nästan varje dag ökat med några procent. Dock pendlar siffrorna ganska kraftigt och det är därför svårt att säga om andelen dagligrökande flickor verkligen har ökat. Åk 9 Aldrig, har provat, har slutat Bara på fest eller veckoslut Varje dag eller nästan varje dag Tabell 11. Röker du? Pojk Flick Pojk Flick Pojk Flick Pojk Flick % % 8 69% 14% 16% 16% 14% 16% 21% 11% 15% 6% 14% 9% 6% 14% 1 9% 16% 8

9 Föga förvånande är det fler pojkar än flickor som snusar, 15 procent jämfört med tre procent. Bland pojkarna syns en viss stabilisering då andelen snusare vid förra mätningen 2007 också uppgick till 15 procent, se tabell 12. Åk 9 Nej aldrig, har provat, har slutat Ja varje dag, nästan varje dag eller ibland Tabell 12. Snusar du? Pojk Flick Pojk Flick Pojk Flick Pojk Flick 83% 98% 8 96% 85% 98% 85% 97% 17% 2% 2 4% 15% 2% 15% 3% De senaste åren har rökning av vattenpipa har blivit en trend bland svenska ungdomar. För andra gången ställdes därför frågan om eleverna någon gång har rökt vattenpipa. Resultatet blev förvånande högt då 48 procent av flickorna respektive 47 procent av pojkarna svarade att de har rökt vattenpipa. Ungdomarnas svar visar dock vidare att andelen som har rökt mer än 7 gånger de senaste 12 månaderna ungefär motsvarar andelen dagligrökare, ca 16 procent, se diagram 4. Man kan därför anta att de som har rökt vattenpipa mer än 7 gånger de senaste åren även röker vanliga cigaretter. Hur många gånger har du rökt vattenpipa de senaste 12 månaderna? (Åk 9) % 56% Pojkar Flickor % 12% 16% 16% 6% 6% 9% 1 Aldrig 1 gång 2-6 ggr 7-12 ggr fler än 12 ggr Diagram 4 9

10 Resultat gymnasiet åk 2 Alkoholkonsumtion Bland gymnasieeleverna i åk 2 svarar 92 procent att de under de senaste 12 månaderna har druckit alkohol. Per definition är de därmed alkoholkonsumenter. På grund av olika frågeställningar vid tidigare mätningar går det inte att jämföra om andelen alkoholkonsumenter bland gymnasiets åk 2 har ökat eller minskat. Jämfört med elever i övriga Sverige är andelen alkoholkonsumenter dock något högre i Kristianstad. I CANs undersökning svarar 85 procent att de har druckit alkohol de senaste 12 månaderna (CAN 2009). Andelen som har druckit så mycket alkohol att de har känt sig berusade är relativt oförändrad, ca 83 procent jämfört med 80 procent 2003, se tabell 12. Pojkar 81% 83% 82% 83% Flickor 79% 82% 79% 82% Tabell 12 Har du någonsin druckit så mycket alkohol att du känner dig berusad? Andelen som anger att de intensivkonsumerar någon gång per månad eller oftare (se definition ovan) verkar ha återgått till samma nivå som år dvs 51 procent. Tabell 13 visar att den genomsnittliga minskningen är på ca 9 procent sedan 2007 och att den har skett både bland pojkar och bland flickor. För första gången på länge är Kristianstads elever i åk 2 i nivå med övriga svenska elever, åk 2. CAN rapporterar att riksgenomsnittet på intensivkonsumerar någon gång per månad ligger på 55 procent bland pojkarna och 48 procent bland flickorna 8. Pojkar 58% 63% 67% 56% Flickor 43% 55% 52% 45% Genomsnitt Krsd 51% 59% 6 51% Tabell 13 Andel som anger att de intensivkonsumerar någon gång per månad eller oftare. Som framgår av diagram fem anger flera ungdomar att de har råkat ut för oönskade händelser i samband med att de har druckit alkohol. 7 Frågeformuleringen har varit densamma Jämförbarheten med 2003 är bristande pga olika formuleringar. 8 För nationell statistik se 10

11 Har du någonsin fått något av följande problem pga att du har druckit alkohol? (Åk 2) % 46% 3 42% 37% 34% 45% 43% 18% 21% 37% 34% Flickor Pojkar Grälat Bråkat/slagits Tappat pengar el andra värde... Förstört saker el kläder Haft oönskat sex Haft oskyddat sex Diagram 5 Föräldrars bjudvanor Precis som i åk nio köper föräldrar inte ut alkohol till sina barn i lika stor utsträckning som tidigare. Andelen elever som har föräldrar som aldrig har köpt ut alkohol har ökat stadigt från 26 procent år 2003 till 40 procent år 2009 i gymnasiet åk två. Visserligen uppgav 44 procent år 2007 att deras föräldrar aldrig hade köpt ut alkohol till dem men som påpekats flera gånger tidigare är skillnaderna inte statistiskt säkerställda. Helheten pekar dock på att föräldrar har blivit mer restriktiva med att köpa ut alkohol till sina barn, tabell 14. Ja, folköl eller 24% 23% 27% 16% mellancider Ja, starköl eller 47% 47% 35% 33% starkcider Ja, vin 2 16% 14% 1 Ja, sprit 15% 14% 16% 12% Nej, aldrig 26% 36% 44% 4 Tabell 14. Har det hänt att någon av dina föräldrar har köpt ut någon av följande drycker till dig? (Eleverna kunde kryssa i fler än ett alternativ) På frågan händer det att du blir bjuden på alkohol av din pappa och/eller mamma svarar 28 procent nej, aldrig. Någon förändring sedan 2007 syns inte men jämfört med 2003 är det färre som har föräldrar som bjuder sina barn på alkohol. Även andelen elever som får ett eget glas har minskat, tabell

12 Nej, aldrig 19% 15% 28% 28% Ja, jag får smaka ur deras 17% 16% 18% 2 glas Ja, jag får ett eget glas 39% 37% 25% 25% Ja, jag får hälla upp själv 25% 32% 29% 27% Tabell 15. Händer det att du blir bjuden på alkohol av din pappa och/eller mamma? Tillgänglighet alkohol Att få tag på illegal alkohol i Kristianstad är enkelt. Det framgår av hur eleverna har svarat på frågan hur ofta de har druckit importerad alkohol, se tabell 16. Sedan förra mätningen har dock en minskning skett vilket kan bero på att frågan har omformulerats 9. Precis om i åk nio har däremot konsumtionen av hemtillverkad sprit minskat kraftigt de senaste sex åren, se tabell 17. Dricker importerad alkohol ofta eller alltid 43% 55% 48% 3 Tabell 16. Andel ungdomar som dricker importerad alkohol ofta eller alltid. Har druckit hemtillverkad sprit de senaste 12 åren? 41% % Tabell 17. Andel ungdomar som har druckit hemtillverkad alkohol de senaste 12 månaderna. Narkotika Att gatupriserna på narkotika har sjunkit de senaste åren kan vara en förklaring till att andelen elever i åk 2 som har haft möjlighet att prova narkotika har ökat. År 2009 svarar 47 procent att de har haft möjlighet att prova narkotika, se tabell 18. Pojkar 41% 43% 39% 51% Flickor 34% 35% 33% 43% Genomsnitt 38% 39% 36% 47% Tabell 18 Andel ungdomar som anger att de någon gång haft möjlighet att prova narkotika. 9 År löd frågan hur ofta eleverna hade druckit alkohol som hade köpts utanför Sverige. År 2009 förtydligades frågan genom att fråga efter hur ofta eleverna har druckit sk smuggelsprit/privatimporterad/svartsprit och/eller smuggelöl. 12

13 Det som är mest oroande i drogvaneundersökningen 2009 är att andelen elever som har provat narkotika har ökat. Var femte elev i åk två svarar att de har använt narkotika, tabell 19. Precis som i åk nio är cannabis det vanligaste preparatet, diagram 6. Pojkar 15% 15% 18% 23% Flickor 12% 8% 12% 18% Genomsnitt Krsd 14% 12% 15% 2 Genomsnitt Skåne 19% 13% 14% 18% Tabell 19. Andel ungdomar som svarar att de någon gång har använt narkotika. Vilken typ av narkotika har du använt? (Åk 2) 25% 2 19% 17% 15% 1 Skåne Kristianstad 5% Hasch marijuana 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% Amfetamin Heroin Kokain LSD Sömn/benzo/lugnande Ecstasy GHB Annat Vet ej Diagram 6 I undersökningen från 2009 frågades om sammanhanget eleverna befann sig i när de provade narkotika första gången. Som framgår i diagram sju har många befunnit sig i grupp eller blivit uppmuntrade av andra att prova. Det är också många, 68 procent, som hade funderat på att prova narkotika tidigare. 13

14 När jag provade narkotika första gången... (Åk 2) % 68% % 42% 5 Åk Var jag i grupp där fler använde Var det bara jag och en kompis Var jag berusad av alkohol Hade jag funderat tidigare på att testa Blev jag uppmuntrad av andra att prova Diagram 7 (eleverna kunde välja flera alternativ) Tobak De flesta börjar röka vid relativt unga år. Enligt uppgifter från A non smoking generation börjar 80 procent av alla rökare,att röka före 18 års ålder. I Kristianstad svarar 20 procent av pojkarna respektive 21 procent av flickorna att de röker varje dag eller nästan varje dag, se tabell 20. Det är en ökning jämfört med 2007, främst bland pojkarna. Andelen rökare bland ungdomar är därmed högre än genomsnittet bland den vuxna populationen (16-84 år) där ca 13 procent är dagligrökare 10. Åk 2 Aldrig, har provat, har slutat Bara på fest eller veckoslut Varje dag eller nästan varje dag Tabell 20, röker du? Pojk Flick Pojk Flick Pojk Flick Pojk Flick 71% 61% 62% 62% 71% 56% 61% 59% 18% 2 29% 22% 18% 25% 19% 2 11% 19% 9% 16% 11% 19% 2 21% Snusning är precis som tidigare vanligast bland pojkar. Jämfört med riksgenomsnittet är det både färre pojkar och flickor som snusar i Kristianstad. I Sverige uppger 23 procent av

15 pojkarna respektive sju procent av flickorna att de snusar 11. Motsvarande siffror för Kristianstad är 16 procent respektive fyra procent, se tabell 21. Åk 2 Nej aldrig, har provat, har slutat Ja varje dag, nästan varje dag eller ibland Tabell 21 Snusar du? Pojk Flick Pojk Flick Pojk Flick Pojk Flick 73% 97% 74% 94% 76% 93% 74% 96% 27% 3% 26% 6% 24% 7% 16% 4% Precis som i åk nio har en stor andel av eleverna i gymnasiet rökt vattenpipa, 64 procent av flickorna respektive 68 procent pojkarna svarar att de har rökt vattenpipa någon gång. Motsvarande siffror år 2007 var 49 procent för flickor respektive 59 procent för pojkar. I diagram åtta redovisas hur vanligt det är att ungdomar röker vattenpipa. Hur många gånger har du rökt vattenpipa de senaste 12 månaderna? (åk 2) % 46% 29% 27% Pojkar Flickor 2 15% 16% 7% 11% 6% 5% Aldrig 1 gång 2-6 ggr 7-12 ggr fler än 12 ggr Diagram

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

Drogvaneundersökningen Eslövs kommun

Drogvaneundersökningen Eslövs kommun Drogvaneundersökningen 2007 -Eslövs kommun Dan Ottosson, Förebyggande enheten, BoF 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Metod sid 3 Kort om studien sid 3 Tobak, årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet sid

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 Strömstad Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 OM UNDERSÖKNINGEN... 6 Svarsandel... 6 LÄSANVISNING... 6 Definitioner... 6 Intensiv-konsument

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36 2 (22)

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se

Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se Innehåll Utvecklingen över tid i Sverige. Utvecklingen i olika regioner i Sverige. Vad

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011 Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Undersökning i Gullspång, Mariestad och Töreboda Anita Boij Rapport 12:1 A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Rapport 12:1 ISBN 978-91-979424-6-1

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2016

Ungdomars drogvanor 2016 Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet år 2 i Falköping CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Februari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska rådet

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 2007 Lysekil - Munkedal - Orust - Sotenäs Strömstad - Tanum 2 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 LÄSANVISNING... 7 Definitioner... 7 Intensiv-konsument

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Drogvaneundersökningen 2001 Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs. Arbetsgruppen för bearbetning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

Drogvaneundersökning 2007

Drogvaneundersökning 2007 Drogvaneundersökning 7 Camilla Jalling Jörgen Larsson Maj 8 Innehållsförteckning Sammanfattning och kommentar... 3 Årskurs 8... 3 Tobak... 3 Alkohol... 3 Narkotika... 3 Årskurs 9... 3 Tobak... 3 Alkohol...

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Februari 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 6 Fyrbodal gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal,

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 Läsanvisning... 3 METOD... 3 Bortfall och metodproblem... 4 RESULTAT... 5 TOBAK...

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun 2(23) Dnr: RS/156/2016 Ansvarig: Lars Eriksson, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Anna Werme, Utvecklingsenheten,

Läs mer

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum Drogvanor gymnasiet åk 2 Lysekil Strömstad Tanum 2009 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, juni 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Tanum: Dan Andersson, tel. 0525-180 00 Lysekil: Anna Nyman

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Individ- och familjeförvaltningen Februari 2014 1 2 Innehåll Inledning 3 Tobak 4 Röker du? 4 F du röka för dina föräldrar? 5 Hur f du tag på cigaretter? 6 Susar du? 7 F du snusa för dina föräldrar? 8 Hur

Läs mer

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Borås Vårgårda Tranemo Ulricehamn Naturbruksgymnasierna: Strömma Svenljunga i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 METOD... 3 Bortfall... 3

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun November 2004 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag

Läs mer

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust Drogvanor årskurs 9 Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust 2009 2 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, april 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Munkedal: Charlotta Wilhelmsson, tel.

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Strömsunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bergs kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Varifrån kommer alkoholen?

Varifrån kommer alkoholen? 18 Alkohol & Narkotika Nr 3/2013 Unga dricker mindre Andelen elever som smuggelsprit minskar sedan 2007. Vanligast är att man alkohol som kommer från Systembolaget. Det är framför allt yngre vuxna i 20-årsåldern

Läs mer

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Februari 2007 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Drogvaneundersökning 2016

Drogvaneundersökning 2016 Genomfördes 7 mars 16 Totalt externt bortfall 371 av 443 elever deltog (bortfall 16,3%) Externt bortfall i årskurser Åk 7: 137 av 16 elever deltog (bortfall 14,4%) Åk 8: 126 av 151 elever deltog (bortfall

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Krokoms kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM 2013-03-13 Arbetsprocess Gemensamt beslut om totalundersökning i länet 2012 Folkhälsocentrum ansvariga för samordning och bearbetning Hög delaktighet från

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 1 Resultatsammanfattning I föreliggande rapport är eleven alkoholkonsument om man under året druckit minst 1 glas

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström Rapport 2001:1 Drogvaneundersökning 2001 Fotomontage: Martin Ekström Drogvanor hos unga Resultatet av en enkätundersökning i årskurs 9 samt gymnasiets andra årskurs i Lund 2001. Samordningsgruppen för

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2015 Strömsunds kommun

Skolelevers drogvanor 2015 Strömsunds kommun Skolelevers drogvanor 2015 Strömsunds kommun 2(23) Dnr: RS/156/2016 Ansvarig: Lars Eriksson, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Anna Werme, Utvecklingsenheten,

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet 4 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 gymnasiet 4 Anna Bostedt Helena S Andersson Ledningsstaben Folkhälsocentrum 871 85 Härnösand www.lvn.se Rapport nr 7, 5 ISSN 1-1527

Läs mer

Rapport. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Rapport. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsoutskottet

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2005 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Alkohol Narkotika Doping Tobak Undersökning 11 i kommunens 7 9-skolor samt i gymnasiet årskurs 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (BBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan (SGG)

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor 2015 Almedalen 2 juli 2015 Anna Englund anna.englund@can.se www.can.se Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i årskurs 9 årligen sedan 1971 världens längsta tidsserie på området

Läs mer

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013 Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 213 årskurs 2 i gymnasiet Författare: Jörgen Larsson Sammanfattning av rapporten ÅRSKURS 2 i gymnasiet Andel rökare 27-213: Stark minskning

Läs mer

Drogvanor gymnasiet åk 2

Drogvanor gymnasiet åk 2 Drogvanor gymnasiet åk 2 Lysekil Strömstad Tanum Munkedal En rapport från Per Blanck Utveckling AB, augusti 2010 Frågor om rapporten kan ställas till: Tanum: Dan Andersson, tel. 0525-180 00 Lysekil: Anna

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor Skolelevers drogvanor 2013 Almedalen 4 juli 2013 Håkan Leifman & Clara Henriksson hakan.leifmain@can.se, clara.henriksson@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Skolelevers drogvanor Riksrepresentativ

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2015 Härjedalens kommun

Skolelevers drogvanor 2015 Härjedalens kommun Skolelevers drogvanor 2015 Härjedalens kommun 2(21) Dnr: RS/156/2016 Ansvarig: Lars Eriksson, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Anna Werme, Utvecklingsenheten,

Läs mer