Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne"

Transkript

1 Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne År

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Uppdrag och syfte... 4 Metod... 4 Geografisk indelning av polisområden... 5 Resultat... 5 Mängdbrotten minskar... 6 Minskning av Inbrottsstölder i organisationer, myndigheter och bilar... 7 Liten ökning av antalet bostadsinbrott... 8 Antalet tillgrepp av färdmedel har minskat med en femtedel... 9 Fortsatt minskning av skadegörelsebrott Misshandelsbrott utomhus minskar Personrånen på ungefär samma nivå som föregående år Stor ökning av antalet narkotikabrott Kommentar närpolischefen Närpolisområde Hässleholm Kommentar närpolischefen Närpolisområde Kristianstad Polisområdeschefens slutord Bilaga 1 Brottskoder Bilaga 2 Detaljsiffror

3 Sammanfattning Sedan 2007 har polisområdet publicerat kvartal- och årsrapporter där man försöker ge en bild av brottsutvecklingen i polisområde Nordöstra Skåne, detta är den fjärde årsrapporten som publiceras. Rapporten syftar till att beskriva den statistiska utvecklingen av mängdbrotten i polisområdet under Mängdbrotten utgjorde ungefär hälften av det totala antalet anmälda brott år Under denna period anmäldes mängdbrott, vilket är 12 procent färre anmälningar jämfört med föregående år. Mängdbrottens minskning beror på färre anmälningar om skadegörelse (-19 procent), färre tillgrepp av färdmedel (-21 procent) samt färre inbrottsstölder i organisationer, myndigheter och bilar (-17 procent). Den enda brottskategori som inte minskar är bostadsinbrotten. Antalet bostadsinbrott år 2010 är 521 jämfört med 506 år 2009 vilket motsvarar en ökning med 3 procent. Den negativa utvecklingen var störst fram till och med tredje kvartalet. Utvecklingen avstannade och bostadsinbrotten minskade med 24 procent under fjärde kvartalet i år jämfört med år Sett över hela året så har utvecklingen dock varit positiv, både skadegörelsebrotten och tillgrepp av färdmedel har minskat med ungefär en femtedel. Även utvecklingen för mängdbrotten totalt som har minskat med 12 procent är positiv. Den stora ökningen av antalet narkotikabrott, som ökat med 50 procent, visar att polisen arbetar aktivt med att bekämpa narkotikabrotten. 3

4 Inledning Mängdbrott är definierat som ett samlingsnamn för några av de mest förekommande brotten i polisanmälningar, i vissa sammanhang benämnda som vardagsbrott. Brott som går under detta samlingsnamn är misshandel utomhus, skadegörelse, personrån och olika stöldbrott. Gemensamt för brotten är också polisen genom bland annat brottsförebyggande arbete har en möjlighet att på ett mer aktivt sätt påverka utvecklingen (exempelvis kan misshandel utomhus till viss del förebyggas med polisiär närvaro). Under de senaste åren har bekämpningen av dessa brott haft speciellt fokus hos polisen, såväl lokalt som nationellt. För att öka möjligheten att bekämpa dessa brott så är det väsentligt att skaffa sig en samlad och aktuell bild över hur brotten utvecklas. Av den anledningen så svarar polisområdets Kriminalunderrättelsetjänst (KUT) för att regelbundet ge en uppdaterad bild till Operativa Ledningsgruppen över hur utvecklingen ser ut. Uppdrag och syfte Kriminalunderrättelsetjänsten i polisområde Nordöstra Skåne har fått i uppdrag av tillförordnad polisområdeschef Per-Olof Söyseth att redovisa hur brottsligheten utvecklats under 2010 jämfört med de två föregående åren. Syftet med rapporten är främst att ge en statistisk beskrivning av brotten inom definitionen mängdbrott under Den är tänkt att fungera som ett underlag för att beskriva hur mängdbrottsligheten utvecklas i polisområdet. Genom underlaget är det möjligt att urskilja förändringar inom olika brottskategorierna och därigenom ges möjlighet att uppmärksamma var dessa förändringar äger rum och agera gentemot dessa förändringar då det är påkallat. Metod Underlaget till rapporten har hämtas ur polisens uppföljningsprogram QlikView som i sin tur hämtar material från RAR (Rationell Anmälansrutin) som är det program där alla anmälda brott registreras. Varje brott kodas med en speciell brottskod och på det sättet kan man i efterhand söka fram olika brottskategorier. Brottskoder som är aktuella i denna rapport finns dokumenterade i Bilaga 1. Både RAR och QlikView söker fram uppdaterade siffror varför det i denna rapport kan skilja något i de siffror som sökts fram i tidigare rapporter/kvartalsrapporter, skillnaden är dock marginell. De siffror som sökts fram i QlikView har sedan matats in i Excel för bearbetning. Detaljsiffrorna för varje kommun och närpolisområde redovisas i Bilaga 2. 4

5 Geografisk indelning av polisområden Skåne är indelat i fem polisområden; Polisområde Nordöstra Skåne (PONS), Polisområde Södra Skåne (POSS), Polisområde Mellersta Skåne (POMS), Polisområde Nordvästra Skåne (PONV) och Polisområde Malmö (POMA). Osby y Perstorp Hässleholm Ö.Göinge Kristianstad Bromölla Polisområde Nordöstra Skåne (PONS) är indelat i två närpolisområden (NPO), närpolisområde Kristianstad och närpolisområde Hässleholm. I närpolisområde Kristianstad ingår kommunerna Kristianstad och Bromölla. I närpolisområde Hässleholm ingår kommunerna Hässleholm, Osby, Perstorp och Östra Göinge. I PONS ingår alltså sex kommuner. Resultat Resultatavsnittet redovisar hur mängdbrotten sammantaget har förändrats i Polisområde Nordöstra Skåne (PONS) under år För att kunna göra jämförelser redovisas de två föregående åren. Den första delen av resultatet avser den totala brottsligheten och därefter redovisas varje mängdbrottsområde för sig. Redovisningen syftar enbart till polisområdet i stort, detaljsiffror för respektive kommun eller närpolisområde finns att utläsa i bilaga 2. Rapporten syftar enbart till att redovisa den statistiska utvecklingen och går inte närmare in på att förklara varför det ser ut som det gör. 5

6 Mängdbrotten minskar Mängdbrott är definierat som ett samlingsnamn för de brott som polisen kan anses ha större möjligheter att påverka genom ett brottsförebyggande arbete. Exempel på brott som tillhör mängdbrotten är skadegörelsebrott, tillgreppsbrott och vissa våldsbrott såsom exempelvis misshandelsbrott utomhus. Diagram A: Antal anmälda brott totalt samt andel mängdbrott Övriga brott Mängdbrott Det totala antalet anmälda brott ligger stadigt på ungefär brott per år. Mängdbrotten har minskat med 12 procent (1493 brott) jämfört med år Jämför man med år 2008 så har brotten minskat med 15 procent (1854 brott). Tabell 1.1: Antal anmälda mängdbrott per kommun Kommuner År 2008 År 2009 År 2010 Kristianstad Hässleholm Bromölla Osby Östra Göinge Perstorp Totalt Samtliga kommuner förutom Osby kommun uppvisar ett färre antal anmälda mängdbrott under 2010, dock uppvisar kommunen en minskning då man jämför med år De båda större kommunerna Kristianstad och Hässleholm har en minskning på 9 respektive18 procent. Både Perstorps och Bromölla kommun har en minskning med 22 procent, i Bromölla kommun har de anmälda mängdbrotten nästan halverats om man jämför med år

7 Minskning av Inbrottsstölder i organisationer, myndigheter och bilar Inbrottsstölder riktade mot organisationer, myndigheter och bilar är en relativt omfattande kategori. I kategorin räknas in alla inbrottsstölder förutom inbrott i bostad, dock räknas inbrott i fritidshus in i kategorin. Kategorin står för ungefär en fjärdedel av totala antalet mängdbrott under år Diagram B: Antal anmälda inbrottsstölder (exklusive i bostad) Inbrottsstölderna har minskat med 17 procent jämfört med föregående år (549 brott). Hälften av minskningen kan härledas till ett minskat antal inbrott i bilar. Under det senaste året anmäldes 255 färre inbrott i bil. Brottskategorin har minskat under varje enskilt kvartal Tabell 1.2: Antal anmälda inbrottsstölder (exklusive i bostad) per kommun Kommuner År 2008 År 2009 År 2010 Kristianstad Hässleholm Bromölla Osby Östra Göinge Perstorp Totalt Den enda kommunen som uppvisar en ökning i kategorin är Osby kommun där brotten ökat med 25 procent. Störst minskning uppvisar Perstorps och Hässleholms kommun med en minskning med 33 respektive 21 procent. 7

8 Liten ökning av antalet bostadsinbrott Bostadsinbrotten avser i detta sammanhang både försök till inbrott och fullbordade inbrott i villa och lägenhet. Det är betydligt vanligare att bostadsinbrotten sker i villor än i lägenheter i PONS, ungefär tre fjärdedelar av bostadsinbrotten sker i villor. Nedanstående diagram visar antalet anmälda bostadsinbrott över de tre senaste åren. Diagram C: Antal anmälda bostadsinbrott (inklusive försök) Bostadsinbrott har ökat med 3 procent (15 brott) för hela år 2010 jämfört med år Fram till och med tredje kvartalet var ökningen jämfört med år procent. Under fjärde kvartalet minskade kategorin med 24 procent jämfört med föregående år vilket innebar att ökningen stannade på 3 procent sett över hela året. Ökningen av antalet bostadsinbrott kan helt och hållet förklaras med att den förväntade nedgången under den ljusare årstiden inte blev lika stor som den normalt brukar vara, vilket innebar en ökning med 18 procent fram till och med tredje kvartalet. Tabell 1.3: Antal anmälda bostadsinbrott inklusive försök per kommun Kommuner År 2008 År 2009 År 2010 Kristianstad Hässleholm Bromölla Osby Östra Göinge Perstorp Totalt Den enda kommun som går mot strömmen är Kristianstads kommun där bostadsinbrotten minskat med 17 procent. Övriga kommuner har samtliga haft ett ökat antal bostadsinbrott även om ökningen i de flesta fall endast är ett fåtal brott. 8

9 Antalet tillgrepp av färdmedel har minskat med en femtedel Kategorin tillgrepp av färdmedel innefattar stöld av både motordrivna ( t ex moped, motorbåt, bil) och icke motordrivna färdmedel (t ex cykel eller båt som inte är motordriven). Ungefär tre av fyra tillgrepp av färdmedel är cykelstölder. Diagram D: Antal anmälda tillgrepp av färdmedel Tillgrepp av färdmedel minskar, jämfört med år 2009 har kategorin minskat med 21 procent (441 brott). En stor del av minskningen beror på att antalet cykelstölder minskat kraftigt jämfört med föregående år, cykelstölderna minskade med 22 procent (333 brott). Tabell 1.4: Antal anmälda tillgrepp av färdmedel per kommun Kommuner År 2008 År 2009 År 2010 Kristianstad Hässleholm Bromölla Osby Östra Göinge Perstorp Totalt Samtliga kommuner har ett minskat antal tillgrepp av färdmedel. Störst är minskningen i Hässleholms kommun där brotten minskat med 37 procent jämfört med år Bromölla är en kommun som också haft en positiv utveckling, jämför man med 2008 har brotten halverats. 9

10 Fortsatt minskning av skadegörelsebrott I kategorin skadegörelse inryms flera brottskoder baserat på vilken typ av skadegörelse det handlar om och baserat på vem skadegörelsen är riktad mot. De vanligaste kategorierna av skadegörelse är Annan skadegörelse (skadegörelse som inte går att härröra till någon annan kategori) och Skadegörelse på motorfordon. Tredje vanligaste är skadegörelse mot stat, kommun eller landsting som står för ungefär 15 procent av totala andelen skadegörelsebrott. Diagram E: Antal anmälda skadegörelsebrott Precis som tillgrepp av färdmedel så minskar skadegörelsebrotten kraftigt, jämfört med år 2009 har brotten minskat med 19 procent (434 brott). Jämför man med 2008 så är trenden ännu tydligare, skadegörelsebrotten har jämfört med år 2008 minskat med 30 procent (781 brott). Skadegörelse är det brott som minskar mest i polisområdet. Tabell 1.5 Antal anmälda skadegörelsebrott per kommun Kommuner År 2008 År 2009 År 2010 Kristianstad Hässleholm Bromölla Osby Östra Göinge Perstorp Totalt Samtliga kommuner har ett minskat antal skadegörelsebrott även om minskningen i Osby kommun är marginell. Mest positiv utveckling har Bromölla kommun där brotten nästan halverats jämfört med år 2009, jämför man med år 2008 har kategorin minskat med över 300 procent. 10

11 Misshandelsbrott utomhus minskar I kategorin misshandel utomhus ingår all misshandel som sker utomhus. Det innebär att brottskategorin innefattar exempelvis krogrelaterat våld som sker utanför krogar men även misshandlar som sker i en privat trädgård eller på en skolgård. Diagram F: Antal anmälda misshandelsbrott utomhus Misshandelsbrott utomhus minskade med drygt 10 procent (95 brott) och är nere på ungefär samma nivå som Fram till och med tredje kvartalet i år så var nivån ungefär samma som Under fjärde kvartalet i år så minskade antalet misshandlar utomhus med drygt 30 procent (78 brott) jämfört med samma period Tabell 1.6 Antal anmälda misshandelsbrott utomhus per kommun Kommuner År 2008 År 2009 År 2010 Kristianstad Hässleholm Bromölla Osby Östra Göinge Perstorp Totalt Misshandelsbrotten utomhus är i huvudsak koncentrerade till de båda större kommunerna, drygt fyra av fem misshandelsbrott utomhus sker i dessa båda kommuner. Minskningen av misshandelsbrott utomhus är störst i Kristianstads kommun där brotten har minskat med 13 procent. Övriga kommuner har en mindre minskning eller i stort oförändrat resultat jämfört med föregående år. 11

12 Personrånen på ungefär samma nivå som föregående år Personrån är rån där en fysisk person blir rånad av en eller flera gärningsmän. Vid rånen kan alla former av våld eller hot om våld förekomma (med eller utan vapen). Diagram G: Antal anmälda personrån Personrånen är relativt få i polisområdet. Av den anledningen är det svårt att dra några slutsatser av värdena. Nivån är ungefär jämförlig med antalet personrån föregående år. Tabell 1.7 Antal personrån per kommun Kommuner År 2008 År 2009 År 2010 Kristianstad Hässleholm Bromölla Osby Östra Göinge Perstorp Totalt Precis som vid misshandelsbrotten utomhus så är personrånen i stort sett knutna till de båda större kommunerna, nio av tio brott sker i dessa båda kommuner. Övriga kommuner har enbart något enstaka brott. 12

13 Stor ökning av antalet narkotikabrott Narkotikabrotten skiljer sig åt i förhållande till andra brott, eftersom det aldrig finns en målsägare som anmäler dem. Exempelvis vid misshandel utomhus kan brottsoffret själv anmäla brottet som han eller hon har utsatts för. När det gäller upptäckten av narkotikabrott är det istället så gott som alltid polisen som initierar ärendet. Därför är ökning respektive minskning en indikator på hur aktivt polisen arbetar mot detta brott. Diagram H: Antal anmälda narkotikabrott Under år 2010 anmäldes 2090 narkotikabrott vilket är en ökning med 50 procent jämfört med år Tabell 1.8 Antal anmälda narkotikabrott per kommun Kommuner År 2008 År 2009 År 2010 Kristianstad Hässleholm Bromölla Osby Östra Göinge Perstorp Totalt Arbetet med narkotikabrott styrs nästan uteslutande av olika informationsunderlag, i de ärenden som det finns bäst information blir framgången störst. Av den anledningen bör man vara försiktig med att dra några slutsatser utifrån om brotten ökar eller minskar i en viss kommun. Samtliga kommuner uppvisar en ökning eller mer eller mindre oförändrat antal narkotikabrott. 13

14 Kommentar närpolischefen Närpolisområde Hässleholm Det är med tillfredsställelse som jag kan konstatera att antalet anmälda så kallade mängdbrott har minskat under 2010 i nästan hela närpolisområdet. Det är i Osby som vi har fått en mindre ökning av antalet anmälda mängdbrott, men det ligger trots det under 2008 års siffror. Den brottskategori som har ökat i Osby kommun är inbrottsstölder som har ökat med 45 stycken jämfört med Årsrapporten för 2009 innehöll en del siffror som sporrade oss i närpolisområdet att känna oss laddade inför Vi tog oss an problemen och tillsammans har vi lyckats få till ett resultat som vi är stolta över. Under det gångna året har vi i närpolisområdet tillsammans med Närpolisområde Kristianstad genomfört ett projekt mot våld i offentlig miljö. Av naturliga skäl har projektet till största delen genomförts i centralorterna och företrädesvis på helgerna. Fokus har varit att både genomföra förebyggande och utredande verksamhet. Utredningsverksamheten har skett i nära anslutning till brottet och målet har varit att hålla nere antalet misshandlar utomhus samt i övrig offentlig miljö. Projektet har varit framgångsrikt och antalet anmälda misshandlar utomhus har minskat i Hässleholm. Dessutom fick en av krogarna i Hässleholm sitt serveringstillstånd indraget vilket också har haft betydelse för antalet misshandlar. Antalet anmälda misshandlar utomhus i övriga kommuner i närpolisområdet är i princip oförändrat jämfört med Den något negativa brottsutvecklingen i Perstorp som nämndes i årsrapport för 2009 har vänts till något positivt. Alla brottskategorier har minskat utom narkotikabrotten som har ökat, vilket visar på att vi har varit aktiva och haft framgång i vår narkotikabekämpning. De poliser som har varit så kallat "kontaktpoliser" gentemot skolorna har varit energiska och framgångsrika. Ett nära samarbete mellan skolan, socialtjänsten och polisen har lett fram till att många brott som har skett på skolorna eller i dess anslutning har klarats upp. Nämnas kan t.ex. stölder, bränder, misshandlar, olaga hot m.m. Vi kan konstater att resultatet 2010 blev betydligt bättre än De satsningar som vi har genomfört under 2010 har varit framgångsrika och lyckade. Det har genomförts ett bra polisarbete, vilket visat på engagemang och lojalitet. En utmaning som ligger framför oss är att behålla samma nivå eller ännu hellre förbättra den ytterligare. Vi inom närpolisområdet kommer under första hälften av 2011 att få en nettoökning av resursen i yttre tjänst. Vi har som målsättning att förbättra den brottsförebyggande verksamheten. Anders Svenson, chef närpolisområde Hässleholm 14

15 Kommentar närpolischefen Närpolisområde Kristianstad När man ser tillbaka på det gångna året är det glädjande att se att polisområdet som helhet och båda kommunerna i närpolisområdet kan uppvisa en rejäl minskning i antalet anmälda mängdbrott. Det är alltid svårt att reda ut begreppen när det gäller orsak och verkan men den allmänna känslan är ändå att vi är på rätt väg. Vårt sätt att arbeta är om inte den enda så i alla fall en starkt bidragande orsak till framgång. Inbrott i bostad, en för den som drabbas mycket integritetskränkande händelse, har under året ständigt varit på tapeten i polismyndigheten i stort såväl som i polisområdet. Arbetet med att hitta nya vägar att arbeta brottsförebyggande med denna brottstyp pågår ständigt och just nu prövas nya vägar till samverkan med externa parter. Kristianstads kommun intar här en särställning som den enda kommun i polisområdet som kan uppvisa en minskning av antalet anmälda bostadsinbrott. Arbetet med att minska våldet i offentlig miljö har under året drivits i projektform i samverkan mellan närpolisområdena. Metodiken med att arbeta såväl i yttre tjänst som att sedan snabbt börja att utreda dom misshandelsärenden som har inträffat under helgen ger ett bra utgångsläge för att kunna slutföra utredningarna med lyckat resultat. En annan sida av projektgruppens arbete har också varit förbättrade kontakter med krogvärlden och de som arbetar där. Skadegörelsebrotten är den brottstyp som vi generellt sett under gången tid har haft svårt att hitta bra metoder för att bekämpa. Det är därför särskilt tillfredsställande att konstatera att vi även där ser en rejäl minskning. I denna kategori framstår Bromölla kommun som den klart lysande stjärnan med en nära nog halvering av antalet brott jämfört med Under 2010 har närpolisområdet även avsatt särskilda resurser för kontaktverksamheten med skolvärlden och hoppas naturligtvis att detta ska leda till förbättrade förutsättningar i arbetet mot ungdomsbrottsligheten. Det gångna året har också inneburit ett intensivt arbete mot etableringen av kriminella gäng i vårt närpolisområde. Detta arbete har i vissa delar bedrivits i nära samverkan med våra kommunala samverkanspartners. Avslutningsvis kan man säga att vi naturligtvis är mycket nöjda med dom resultat som vi kan uppvisa för det gångna året. En stor bidragande orsak till resultaten är absolut den entusiasm och arbetsvilja som personalen visar när det gäller att ständigt försöka att förfina och förbättra våra arbetsmetoder. Thom Nilsson, chef närpolisområde Kristianstad 15

16 Polisområdeschefens slutord När ännu ett år summerats kan jag med glädje konstatera att den anmälda mängdbrottsligheten minskat avsevärt inom de allra flesta kategorierna i Polisområdet. Det finns olika anledningar till att den anmälda mängdbrottsligheten sjunker, både sociala och demografiska, men också de insatser som vår personal i Polisområdet genomfört har påverkat utvecklingen. Under året redovisade Polisområdets personal närmare förundersökningsprotokoll till åklagare, en ökning med cirka 400 ärende jämfört med Under året har två olika satsningar mot våldet i den offentlig miljön genomförts. Vid båda tillfällena har polispersonalen haft en blandad tjänst där man under helgerna jobbat ute i krogmiljön för att om möjligt förhindra uppkomsten av misshandel. Resterande arbetstid under veckorna har sedan vikts åt att utreda de brott som ändå anmälts under helgen. Konceptet har visat sig framgångsrikt och vi kan, med viss försiktighet, påstå att det bidragit till att bromsa upp de tidigare årens ökning och istället bidragit till en reducering av antalet anmälda misshandelsfall. Resultatet är extra glädjande då det minskande antalet anmälningar sammanfaller med en stor ungdomskull i ålderskategorin år. En åldersgrupp som är överrepresenterade i den aktuella kategorin. En tyvärr fortsatt negativ trend är utvecklingen av inbrotten i bostad, en brottstyp som är särskilt integritetskränkande. Utvecklingen under 2010 skiljer sig från tidigare år då den förväntade nedgången under de ljusa vår- och sommarmånaderna uteblev. Dock bromsades utvecklingen upp under det sista kvartalet och ökningen blev inte så stor som befarat. För att motverka en fortsatt negativ utveckling har Polisområdet tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att metodutveckla det brottsförebyggande arbetet och komma med förslag till förändringar. Narkotikabrotten ökar till antalet även Denna typ av brottslighet skiljer sig på många sätt från den övriga brottsligheten, framför allt eftersom den är helt beroende av att polispersonalen aktivt jobbar mot den. Då narkotikamissbruket dels genererar annan brottslighet, företrädelsevis tillgreppsbrott, men också utgör en grogrund för social utslagning jobbar Polisområdet mycket aktivt för att uppdaga och utreda narkotikabrotten. Samarbetet är också stort med kommunerna, allt för att på så sätt motverka att nya missbrukare etableras. Av denna anledning kan man påstå att det är en stor framgång att antalet uppdagade narkotikabrott återigen ökade till antal. Ökningen och därmed uppdagandet av den enskildes missbruk är en av förutsättningarna till att kunna bereda den enskilde missbrukaren vård. Alla resultat är givetvis inte bara avhängiga på oss inom polisen, men vi tror att mycket av det jobb all vår duktiga personal lägger ned avsevärt bidragit till den förhållandevis stora reducering som skett. Per Olof Söyseth, tillförordnad polisområdeschef Nordöstra Skåne 16

17 Bilaga 1 Brottskoder Brottskategori Brottskod Misshandel utomhus Tillgrepp av färdmedel Inbrott (ej i villa, lägenhet) Stöld (ej i butik) (ej 0853) Inbrott i bostad, försök/fullbordat 9801, 9802, 0857, 0874 Personrån Skadegörelse Narkotika

18 Bilaga 2 Detaljsiffror Polisområde Nordöstra Skåne Antal brott Stöld utan totalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Antal mängd Antal bostadstotalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott.. Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Misshandel..varav försök utomhus Tillgrepp fort- Personrån skaffningmedel varav cyklar Skadegörelse Inbrotts- Narkotikabrott stöld varav i bil

19 Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Kristianstad Antal brott Stöld utan totalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Antal mängd Antal bostadstotalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott.. Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Misshandel..varav försök utomhus Tillgrepp fort- Personrån skaffningmedel varav cyklar Skadegörelse Inbrotts- Narkotikabrott stöld varav i bil

20 Närpolisområde Kristianstad, Kristianstads Kommun Antal brott Stöld utan totalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Antal mängd Antal bostadstotalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott.. Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Misshandel..varav försök utomhus Tillgrepp fort- Personrån skaffningmedel varav cyklar Skadegörelse Inbrotts- Narkotikabrott stöld varav i bil

21 Närpolisområde Kristianstad, Bromölla Kommun Antal brott Stöld utan totalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Antal mängd Antal bostadstotalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott.. Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Misshandel..varav försök utomhus Tillgrepp fort- Personrån skaffningmedel varav cyklar Skadegörelse Inbrotts- Narkotikabrott stöld varav i bil

22 Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Hässleholm Antal brott Stöld utan totalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Antal mängd Antal bostadstotalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott.. Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Misshandel..varav försök utomhus Tillgrepp fort- Personrån skaffningmedel varav cyklar Skadegörelse Inbrotts- Narkotikabrott stöld varav i bil

23 Närpolisområde Hässleholm, Hässleholms Kommun Antal brott Stöld utan totalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Antal mängd Antal bostadstotalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott.. Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Misshandel..varav försök utomhus Tillgrepp fort- Personrån skaffningmedel varav cyklar Skadegörelse Inbrotts- Narkotikabrott stöld varav i bil

24 Närpolisområde Hässleholm, Osby Kommun Antal brott Stöld utan totalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Antal mängd Antal bostadstotalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott.. Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Misshandel..varav försök utomhus Tillgrepp fort- Personrån skaffningmedel varav cyklar Skadegörelse Inbrotts- Narkotikabrott stöld varav i bil

25 Närpolisområde Hässleholm, Perstorp Kommun Antal brott Stöld utan totalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Antal mängd Antal bostadstotalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott.. Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Misshandel..varav försök utomhus Tillgrepp fort- Personrån skaffningmedel varav cyklar Skadegörelse Inbrotts- Narkotikabrott stöld varav i bil

26 Närpolisområde Hässleholm, Östra Göinge Kommun Antal brott Stöld utan totalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Antal mängd Antal bostadstotalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal 1-4 inbrott.. Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 4 Kvartal Misshandel..varav försök utomhus Tillgrepp fort- Personrån skaffningmedel varav cyklar Skadegörelse Inbrotts- Narkotikabrott stöld varav i bil

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 År 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 Tertial 1 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Diarienummer: AA-400-22532-12 Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 Tertial 2 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Kvartalsrapport 2013:3

Kvartalsrapport 2013:3 Kvartalsrapport 213:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne, Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen 213-1-3 RAPPORT 2 (3) Kvartalsrapport 213:3 Uppdrag

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 År 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod... 1 Rapportens

Läs mer

Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2010-07-12 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och ss län Anmälda brott per kom mmun jan dec 213 län Klas Eriksson Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott brottsområde

Läs mer

Tertialrapport 2, 2014

Tertialrapport 2, 2014 Tertialrapport 2, 2014 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav för Polisens brottsutredande verksamhet Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Tertial 2 2014 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Nacka Polismästardistrikt KUT. Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner

Polismyndigheten i Stockholms län Nacka Polismästardistrikt KUT. Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner 1 Uppdrag Olof Bratthall, Nacka PMD, inkom till Nacka med en beställning rörande en lokal problembild avseende Nacka PMD och dess tre

Läs mer

Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne

Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne 2012-01-23 PONV Kvartalsrapport 2011-4 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, preliminär statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 4 brott. Det är en ökning med 26 7 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009 Överenskommelse mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund Åtgärdplan 2009 Åtgärdsplan 2009 Lunds BRÅ Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta

Läs mer

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2015-2016 Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun 1. Bakgrund... 2 2. Fakta Gnosjö kommun... 2 3. Den nya polismyndigheten... 3 4. Gemensam problembild... 3 4.1 Skadegörelse... 4 4.2 Narkotikabrott

Läs mer

Kvartalsrapport 2012:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne

Kvartalsrapport 2012:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen Kvartalsrapport 212:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne 212-1-5 PONV Kvartalsrapport 212-3 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2010 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

A2. Brott och brottskostnader

A2. Brott och brottskostnader A2. Brott och brottskostnader Det finns många olika typer av brott. För att rätt kunna förebygga dem är det bra att känna till något om var och hur brott brukar ske. Brottsligheten drabbar samhället med

Läs mer

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22

Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22 Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22 1 1. Utredning och lagföring - allmänt Ärenden redovisade till åklagare Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden totalt (exkl. trafik)

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2006-06-30 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 SYFTE OCH METOD 5 FAKTA

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011 2(21) Anmälda brott Sammanfattning Under 2011 anmäldes 1,42 miljoner brott. Det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. De övergripande kategorierna

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott Preliminär version efter stämmans beslut oktober 2007 Trygghet från våld och brott Nolltolerans mot brott Brott innebär en kränkning av människors

Läs mer

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 Dokumentnamn Samverkansinriktning 2010 Handläggare Tom Jensen Sidan 1 (7) Datum Diarienummer 2010-03-10 AA 160-11184/10 Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 1 Arbetet med samverkansinriktningen Bakom

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2335 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot företag och företagare

Motion till riksdagen 2015/16:2335 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot företag och företagare Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2335 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot företag och företagare Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

INFOBLADET. östgötapolisen

INFOBLADET. östgötapolisen INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansvarig utgivare: Annsofie Bondesson, Informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

www.polisen.se/stockholm

www.polisen.se/stockholm Årsrapport 2009 www.polisen.se/stockholm Fakta om Stockholms län Antal invånare ca 2 020 000. Befolkningsökningen 2009 var ca 40 000 (2008 och 2007 var ökningen ca 32 000 per år). Drygt 22 procent av

Läs mer

Lupp En lokal uppföljnings- & prognosprocedur i problemorienterat arbete mot brott

Lupp En lokal uppföljnings- & prognosprocedur i problemorienterat arbete mot brott idéskrift #8 Lupp En lokal uppföljnings- & prognosprocedur i problemorienterat arbete mot brott»lokalt BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE IDÉSKRIFT # 8 FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET«BRÅ-rapport 2001:13 idéskrift

Läs mer

1 januari 20 oktober 2015 Inbrott i bostad Lokalpolisområde Norrmalm Stockholm 460 (359) Lidingö 127(110) Siffra inom parentes = fullbordade inbrott

1 januari 20 oktober 2015 Inbrott i bostad Lokalpolisområde Norrmalm Stockholm 460 (359) Lidingö 127(110) Siffra inom parentes = fullbordade inbrott Boendesamverkan Flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och stadsdelsförvaltningar / kommun i samverkan mot olika former av brott i Lokalpolisområde Norrmalm. 1 1 januari 20 oktober 2015

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Tertialrapport 1. Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012. Rikspolisstyrelsen

Tertialrapport 1. Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012. Rikspolisstyrelsen Tertialrapport 1 Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012 Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Juni 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Omslagsfoto: Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Trygghet i Skärholmen

Trygghet i Skärholmen Trygghet i Skärholmen Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2007-11-27 2 Innehåll INLEDNING... 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET... 5 BAKGRUND... 5 SYFTE OCH METOD... 5 FAKTA OM SKÄRHOLMEN...

Läs mer

Rapport 2015:21. Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen. Slutrapport

Rapport 2015:21. Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen. Slutrapport Rapport 2015:21 Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen Slutrapport Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen Slutrapport Rapport 2015:21 Brå kunskapscentrum för rättsväsendet Myndigheten

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2000

Personer lagförda för brott år 2000 Personer lagförda för brott år 2000 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Allmänt Kommissarie Stefan Thörn fick den 15 juni 2009 i uppdrag att tillsammans

Läs mer

Polisen omorganiserar

Polisen omorganiserar Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerort 2015-01-27 Polisen omorganiserar Myndigheten är just nu mitt uppe i den största omorganisationen en myndighet genomfört i Sverige. Omorganisationen

Läs mer

Barn under 15 år som misstänks för brott

Barn under 15 år som misstänks för brott Socialutskottets yttrande 2009/10:SoU2y Barn under 15 år som misstänks för brott Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 8 april 2010 att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över

Läs mer

Brottsstatistik i LUAområden

Brottsstatistik i LUAområden Brottsstatistik i LUAområden 2008 2010 Slutredovisning från projektet för en utvecklad brottsstatistik över anmälda brott i stadsdelar med lokala utvecklingsavtal Redovsining 2011-04-04 Brå centrum för

Läs mer

BESLUT. Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin

BESLUT. Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin Datum 2007-04-24 Dnr 5433-2006 Sid 1 (6) Kritik mot Polismyndigheten i Skåne och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kristianstad, för långsam

Läs mer

GRANNSAMVERKAN NYHETSBREV Vecka 48, 2015

GRANNSAMVERKAN NYHETSBREV Vecka 48, 2015 GRANNSAMVERKAN NYHETSBREV Vecka 48, 2015 Hej alla Grannsamverkare! Som Ni alla säkert vet vid det här laget så samverkar grannsamverkan med Hemtjänsten i hela Krokoms kommuns samt med Hemtjänsten i Lit.

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 2011-03-04 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Trygghet i Hässelby gård

Trygghet i Hässelby gård Trygghet i Hässelby gård Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2008-03-12 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA OM HÄSSELBY GÅRD

Läs mer

Kriminologiska institutionen

Kriminologiska institutionen Kriminologiska institutionen Upprepad utsatthet för bostadsinbrott en kvantitativ studie i Dalarnas län, första oktober 2005 t.o.m. 30 september 2006 C-uppsats i kriminologi Höstterminen 2006 Elin Torstensson

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar Augusti 2011 Västerorts gemensamma sida Även om vi hoppas på ytterligare några fina och soliga dagar börjar sommaren sakta gå mot sitt slut och hela samhället återgår till

Läs mer

Antagna av Kommunfullmäktige

Antagna av Kommunfullmäktige Mål för det brottsförebyggande arbetet i Motala kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2002-09-23 1. Bakgrund Samhällsutvecklingen efter andra världskriget har bland annat inneburit en starkt ökad brottslighet.

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Brottsutvecklingen i riket

Brottsutvecklingen i riket Brottsutvecklingen i riket December 215, Nationellt bedrägericenter Diarienummer: A116.272/215 1 Polismyndigheten 215 215 Antalet anmälda bedrägeribrott (kapitel 9) ökade med drygt 11 procent under 215.

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Den upplevda otryggheten

Den upplevda otryggheten TRYGGARE STÄDER Inledning I mätning efter mätning är trygghet den faktor som är viktigast för att hyresgäster ska trivas i sina bostadsområden. Trygghet är ett komplicerat begrepp som omfattar våra erfarenheter

Läs mer

Kriminella gäng i Göteborg

Kriminella gäng i Göteborg Kriminella gäng i Göteborg Sommaren 2001 drabbade medlemmar i Original Gangsters samman med ett annat gäng på Nästets badplats utanför Göteborg. Ett stort antal vanliga badande utsattes för fara i samband

Läs mer

Brottssituationen. Skåne

Brottssituationen. Skåne Polismyndigheten i Skåne Länskriminalavdelningen Läns-KUT Skåne Augusti 2005 ALM-491-13441/05 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, fullbordat biltillgrepp 0802 Stöld ur eller från motordrivet

Läs mer

Butiksrån. Första tre kvartalen 2013. svenskhandel.se

Butiksrån. Första tre kvartalen 2013. svenskhandel.se Butiksrån Första tre kvartalen 2013 svenskhandel.se Butiksrån de första tre kvartalen 2013 Svensk Handel publicerar årligen en rapport över butiksrån i Sverige. Varje kvartal kompletteras nämnda rapport

Läs mer

Grannsamverkan i Skärholmens Lokalpolisområde Information om maj månad

Grannsamverkan i Skärholmens Lokalpolisområde Information om maj månad 1 (5) Polismyndigheten Ann-Charlotte Karlsson Grannsamverkan i Skärholmens Lokalpolisområde Information om maj månad Här kommer information om maj månads tillgreppsbrottslighet i Skärholmens LPo. Anmälda

Läs mer

Personer lagförda för brott

Personer lagförda för brott Personer lagförda för brott Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Husby 2009 en uppföljning

Trygghet och socialt liv i Husby 2009 en uppföljning Trygghet och socialt liv i Husby en uppföljning Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -12-14 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 S YFTE OCH METOD 5

Läs mer

Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet

Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se Regeringens uppdrag till Brå 2013 Kartlägga polisanmälda hot och kränkningar riktade

Läs mer

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET?

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? 2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Förutsättningar för arbetsmetoden 4 2.1 Ansvarsfördelning 4 2.2 Information till socialtjänsten 4 2.3 Sociala insatsgrupper i förhållande till

Läs mer

Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning

Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning Inventering av registrerade föreningar Fritidsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 211-4-5 1.3 Thomas Sterner (Gustaf Johansson/David Nilsson) Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

Läs mer

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg.

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkansplan 2011-2012 Innehåll Bakgrund... 1 Nulägesbeskrivning... 2 Drogvaneundersökning 2009... 2 Övergripande mål... 4 Fokusområden... 4 Fokusområde

Läs mer

POMS. Polisområde Mellersta Skåne Brottsstatistik januari-april 2009. Antal för aktuell period Samma period 2008 målsättning.

POMS. Polisområde Mellersta Skåne Brottsstatistik januari-april 2009. Antal för aktuell period Samma period 2008 målsättning. POMS Anmälda brott 9144 8576 Minska 107% Bilinbrott inkl. försök 603 490 Minska 123% Bostadsinbrott inkl försök 381 308 Minska 124% Cykelstölder 744 724 Minska 103% Inbrott övriga 639 622 Minska 103% Misshandel

Läs mer

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 KLAGANDE 1. I.K. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B.I. 2. F.N. Offentlig försvarare och ombud: advokaten

Läs mer

Stöld ur bil En brottspreventiv studie över bilinbrottsproblematiken i ett av Göteborgs parkeringshus

Stöld ur bil En brottspreventiv studie över bilinbrottsproblematiken i ett av Göteborgs parkeringshus Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 109 Stöld ur bil En brottspreventiv studie över bilinbrottsproblematiken i ett av Göteborgs parkeringshus

Läs mer

Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING

Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH

Läs mer

ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR. Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO

ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR. Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO Text: Bo Högstedt Grafisk form: IOGT-NTO:s kommunikationsenhet Tryck: Sandvikens Tryckeri 2010 Inledning Vem vågar

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Skåne län. Företagsamheten 2015

Skåne län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö Kommun Antagen i kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 2014-01-07 11 I januari 2008 presenterade

Läs mer

STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER SÖDERORT

STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER SÖDERORT STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER SÖDERORT 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Lagstadgat brottsofferstöd...3 Områdesbeskrivning...3 Brottsligheten...3 Barn och ungdomars utsatthet för brott...4 Upprepad

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008.

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Kommittédirektiv Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst Dir. 2008:44 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utvärdera tillämpningen

Läs mer

Kortanalys. Livstidsdomar utveckling och faktisk strafftid

Kortanalys. Livstidsdomar utveckling och faktisk strafftid Kortanalys Livstidsdomar utveckling och faktisk strafftid Innehåll Livstids fängelse och tidsomvandling av straffet... 3 Antalet livstidsdomar har ökat åren 1975 2004, därefter minskat... 4 Livstids fängelse

Läs mer

Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2015

Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2015 Datum Dnr Sida 1 (28) Utvecklingscentrum Malmö Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2015 Denna rapport har tagits

Läs mer

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 OM brotten Brottsbalken reglerar Brott mot person Förmögenhetsbrott Brott mot allmänheten och staten Brott mot specialstrafflagar, till exempel trafikbrott och narkotikabrott LIBER

Läs mer

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper Nationella riktlinjer Polisens arbete i sociala insatsgrupper 2 3 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Syfte och ansvar 4 2 Vid uppstart 5 2.1 Fastställt behov 5 2.1.1 Polis-kommunöverenskommelse 5 2.2 Styrning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Hultsfreds kommun Arbeta fram strategier tegier för att t senare- lägga alkoholdebuten hos ungdomar Att t nedbringa den totala konsumtionen av alkohol Att t kraf

Läs mer

Börja med en kartläggning! Kunskapsbaserat arbete i utsatta områden

Börja med en kartläggning! Kunskapsbaserat arbete i utsatta områden Börja med en kartläggning! Kunskapsbaserat arbete i utsatta områden INNEHÅLL Kunskapsbaserat arbete i utsatta områden...1 Utsatta områden...1 Arbeta kunskapsbaserat...1 Att använda statistik är en viktig

Läs mer

Tertialrapport 2, 2012

Tertialrapport 2, 2012 Tertialrapport 2, 2012 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Oktober 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Omslagsfoto:

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 137-2014 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Luleå 1. SAMMANFATTNING Nämnden konstaterar att det har funnits allvarliga

Läs mer

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport 2013:2 Utvecklingscentrum Malmö Januari 2013 2 1 Sammanfattning... 3 2 Arbetets bedrivande... 4 2.1 Projektorganisation... 4 2.2

Läs mer

Område Bromma. Tyvärr noterar vi fortsatt hög brottslighet mot bostäder i Västerort/ Brommaområdet under hela hösten fram till sista december 2015.

Område Bromma. Tyvärr noterar vi fortsatt hög brottslighet mot bostäder i Västerort/ Brommaområdet under hela hösten fram till sista december 2015. Polisregion Stockholm 2016-01-20 Område Nord Lokalpolisområde Vällingby Information Område Bromma God fortsättning på det nya året! Tyvärr noterar vi fortsatt hög brottslighet mot bostäder i Västerort/

Läs mer

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 ~pmmunstyrelsens handling nr 63/2012 Polismyndigheten i söderman~ands vän _ Katrineholms kommun ~ Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 Avtalande parter Polismyndigheten Södermanland och Katrineholms

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128 Kommittédirektiv Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn Dir. 2014:128 Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2010

Narkotikakartläggning för 2010 KARTLÄGGNING 1(11) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-152268 Socialnämnden Narkotikakartläggning för 21 Sammanfattning Kartläggningen är avgränsad till Norrköpings kommun. Myndigheter

Läs mer

Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad

Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad Författare Joonas Terje, Kerstin Olsson, Nermina Hrelja Titel: Familjehemsplacerade barn 2004 Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright:

Läs mer

Tips. Om dokumentet öppnas via datorn, kan numerären erhållas genom att dubbelklicka på aktuell tabell/diagram så öppnas databladet

Tips. Om dokumentet öppnas via datorn, kan numerären erhållas genom att dubbelklicka på aktuell tabell/diagram så öppnas databladet Uppdatteerrad tt o m Kvarrttall 4 213 1 FÖRORD. Uppföljningsdokument för det brottsförebyggande arbetet inom Upplands- kommun framtaget av Björn Svensson, polisinspektör. Närpolisen i Upplands- ttsförebyggande

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2003

Sluten ungdomsvård år 2003 Allmän SiS-rapport 2004:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning av domarna Överklagade beslut under verkställigheten Anette Schierbeck Ann-Kristin Thelin ISSN 1404-2584 SLUTEN UNGDOMSVÅRD 2004-06-15 Dnr 101-466-04

Läs mer

Tidsanvändning. Preliminär information om tidsanvändningen 2a kvartalet 2015

Tidsanvändning. Preliminär information om tidsanvändningen 2a kvartalet 2015 Tidsanvändning Preliminär information om tidsanvändningen a kvartalet 15 Den långa sjukfrånvaron ökar kraftigt för arbetare och tjänstemän. Av preliminära resultat för a kvartalet 15 (när 9 procent av

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 2: Tillväxt- och förlustkommuner i Norrland Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 2 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Disposition

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Familjehemsplacerade barn 2008

Familjehemsplacerade barn 2008 Familjehemsplacerade barn 2008 Sociala frågor Joonas Terje Titel: Familjehemsplacerade barn 2008 Utgiven av: Författare: Länsstyrelsen i Skåne Län Joonas Terje, Länsstyrelsen i Skåne län Beställningsadress:

Läs mer

Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa.

Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa. Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa. Området Ronna i Södertälje har, enligt anmälningsstatistiken, en påtagligt minskande brottslighet. Den är i dag lägre än i flera andra utsatta områden och

Läs mer

Kortanalys 8/2015. Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott

Kortanalys 8/2015. Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott Kortanalys 8/2015 Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott Till och med 2014 Innehåll Inledning... 5 Bostadsinbrott... 8 Bilstöld och stöld ur eller från fordon... 11 Cykelstöld... 14 Bedrägeri... 16

Läs mer

Förmåga att tillvarata sina rättigheter

Förmåga att tillvarata sina rättigheter Kapitel 8 Förmåga att tillvarata sina rättigheter Inledning I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) finns också ett avsnitt som behandlar samhällsservice. Detta avsnitt inleds med frågan: Tycker

Läs mer

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:190 av Linda Snecker m.fl. (V) Hatbrott riktade mot hbtq-personer 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Tips och råd inför julhandeln Julen står för dörren och årets julhandel är redan i full gång.

Läs mer

Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008

Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008 1(6) Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Generalsgatan

Läs mer

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I Please answer the following questions in English language. 1. Is this your country s ECPA entry or is it an additional project. (Only one ECPA entry per country

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Polisen Fyrbodal 20140924 Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Handlingsplan Detta dokument innehåller Uddevalla kommuns och Polisområde Fyrbodals gemensamma handlingsplan.

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer