Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010"

Transkript

1 Dokumentnamn Samverkansinriktning 2010 Handläggare Tom Jensen Sidan 1 (7) Datum Diarienummer AA /10 Samverkansinriktning för Sydsamverkan Arbetet med samverkansinriktningen Bakom beslutet att ta fram en gemensam samverkansinriktning för Sydsamverkan ligger länspolismästarnas målbild att polismyndigheterna i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län tillsammans är starkare än summan av de enskilda polismyndigheterna var för sig genom att samarbeta effektiviserar vi vår verksamhet och frigör därmed resurser till kärnverksamheten. Arbetet med samverkansinriktningen har bedrivits av Sydsamverkans sekretariat och beslutats av Sydsamverkans ledningsgrupp, som på arbetsgivarsidan består av polismyndigheternas länspolismästare och på arbetstagarsidan av myndigheternas utsedda fackliga representanter. I inriktningen tydliggörs myndigheternas gemensamma prioriteringar och mål för perioden. Prioriteringarna utgår i sin tur från statsmakternas mål och riktlinjer för Polisens verksamhet. Regeringen har inför verksamhetsåret gett Polisen i uppgift att minska skillnaderna i resultat mellan myndigheterna. Medborgarna har rätt att kräva en mer likvärdig polisverksamhet oavsett var de bor. Att tillsammans inom Sydsamverkan arbeta för att minska skillnaderna mellan myndigheterna, är ett bra sätt att åstadkomma ett generellt starkare resultat i en myndighet - genom att lära av framgångsrika metoder som polisanställda vid någon annan myndighet har utvecklat. 2 Gemensam samverkansinriktning Samverkansinriktningen anger främst de strategiska inriktningar som behövs för utvecklingssamarbetet inom Sydsamverkan där kärnverksamheten och de operativa frågorna står i centrum. En fokusering på de polisoperativa frågorna innebär emellertid inte att allt utvecklingsarbete enbart omfattar kärnverksamheten. Ett förändringsarbete av administrativ karaktär är många gånger en förutsättning för utvecklingen av den operativa polisverksamheten. En aktuell och viktig fråga för såväl synlighet som för Polisens förmåga att klara sitt uppdrag i stort är till exempel att fortsätta gemensamt utveckla de IT-baserade verksamhetsstöden.

2 Samverkansinriktningen är övergripande och beskriver de större gemensamma utvecklingsområdena för Sydsamverkan för Dessa utvecklingsområden är, utan inbördes ordning, följande strategiska inriktningar och gemensamma operativa mål: Strategiska inriktningar Lokalt förankrat polisarbete Lokalt förankrat polisarbete är basen i polisverksamheten inom Sydsamverkan. Det är i lokalsamhället som Polisen bäst, genom samverkan med andra myndigheter och organisationer, kan påverka brottsligheten. För att denna samverkan ska bli framgångsrik måste det finnas lokalt förankrad polisverksamhet. De nya poliser som tillförs polismyndigheterna inom Sydsamverkan under 2010 ska främst tillföras denna verksamhet. Mängdbrottslighet Med mängdbrottslighet avses alla brott där Polisen är förundersökningsledare t.ex. misshandel, personrån, inbrottsstölder, övriga tillgreppsbrott och skadegörelsebrott. Mängdbrotten utgör den övervägande delen av den totala brottsligheten. Syftet med Polisens satsning mot mängdbrottsligheten är att öka myndigheternas grundläggande förmåga att bekämpa brott. Grunden för detta arbete är att öka kvaliteten och effektiviteten i polisarbetet genom att gemensamt utveckla modellerna för ledning och styrning av det brottsförebyggande och brottsutredande arbetet. Den strategiska inriktningen mot ökad brottssamordning är prioriterad, liksom inriktningen att stärka den polisiära förundersökningen och attityden att samtliga poliser är brottsutredare oavsett funktion. En av Polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och beivra den kriminalitet som riktar sig mot människors liv och hälsa. När det gäller våld i offentlig miljö kan en stor del av det anmälda våldet hänföras till specifika tider och platser där människor möts i samband med alkoholintag. Den planlagda linjeverksamheten ska under verksamhetsåret spegla denna problembild. Organiserad och systemhotande brottslighet Organiserad och systemhotande brottslighet ska med kraft varaktigt bekämpas. Denna brottslighet utgör ett allvarligt samhällsproblem i södra Sverige. Polisen måste i samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter utveckla förmågan att dels eliminera de kriminella nätverk som ligger bakom denna form av brottslighet och dels långsiktigt försvåra möjligheterna för nyrekrytering till dessa grupperingar. Sydsamverkans gemensamma kriminalunderrättelsetjänst (SAMOKUT) spelar i detta sammanhang en viktig roll. Ett mönster för den organiserade brottsligheten är att kriminella personer agerar på den legala marknaden över länsgränserna genom att till exempel äga företag som kan användas för att dölja eller främja brottslighet. I det regionala underrättelsecentrat (RUC) samarbetar Polisen med ett antal olika myndigheter i att kartlägga och ta fram underlag för operativa åtgärder i syfte att bekämpa ekorelaterad brottslighet som bedrivs i organiserad form eller i förening med organiserad brottslighet. Polismyndigheterna inom Sydsamverkan ska medverka till att genomföra lokala och regionala insatser som beslutas av den Regionala operativa ledningsgruppen (ROLG). De nybildade så kallade BRAVO- grupperna har redan spelat en viktig roll i arbetet med att bekämpa den organiserade brottsligheten inom Sydsamverkan. 2

3 BRAVO- grupperna är ett viktigt verktyg för ROLG och kan sättas in över hela samverkansområdet. Samtliga polismyndigheter inom Sydsamverkan ska senast under verksamhetsåret 2010 ha inrättat operativa BRAVO-grupper inom sina respektive organisationer. Narkotikabrottslighet Den gemensamma synen på narkotikabrottsligheten är att den ska bekämpas på alla nivåer från den grova och organiserade till gatulangningsnivå. De operativa cheferna inom respektive polismyndighet ska se till att ett dokumenterat samarbete fortgår inom narkotikabekämpningens olika grenar. För att öka effektiviteten i spaningsarbetet, ska enhetscheferna inom Sydsamverkan i ökad omfattning samverka över länsgränserna. Även missbruk av dopningspreparat är ett växande gemensamt problem inom regionen. Unga män som börjar använda androgena steroider löper en dramatiskt ökad risk för att fastna i kriminalitet och i ett omfattande missbruk av andra läkemedel och narkotika. Ungdomar och brott Förändringar i ungdomspopulationen har en omfattande påverkan på de krav som ställs på samhället och rättsväsendet. Beroende på vilken ålder de stora ungdomskullarna befinner sig i kommer omfattningen och karaktären på ungdomsbrottsligheten att förändras. Ungdomar fortsätter i stor utsträckning att begå brott med hjälp av mobiltelefoner och Internet, vilket innebär att många ungdomar blir brottsoffer i sitt eget hem. Exempel på brott är hot, övergrepp i rättssak, utpressning och allvarliga kränkningar som i vissa fall riskeras att trappas upp till grova våldsbrott. Berusningsdrickandet bland unga utgör inte bara en risk för att utsättas för våld utan även en ökad risk för att utsätta någon annan för brott. Det är inte ovanligt att ungdomar är gärningsmän och offer i samma brottsutredning. Det finns också ett välkänt samband mellan frekvent berusningsdrickande och narkotikaerfarenheter. Styrningen av det operativa polisarbetet med förbättrade rutiner, arbetssätt och kompetens är viktiga faktorer för att nå framgång i utredningar där ungdomar misstänks för brott. Enligt lagen (1964:167) om unga lagöverträdare ska ungdomsbrottsutredningar hanteras särskilt skyndsamt och lagstiftaren har angett ett antal tidsfrister som myndigheterna ska hålla. För att kunna leva upp till dessa tidsfrister måste formerna för samverkan mellan polis, åklagare och socialtjänst utvecklas ytterligare. I avvaktan på nationella utbildningsinsatser på området kommer myndigheterna inom Sydsamverkan att genomföra regionala utbildningsinsatser för bland annat myndigheternas ungdomsutredare. Migration och rörlighet över gränserna Att inom Sydsamverkan öka och integrera den inre gränskontrollen i det vardagliga polisarbetet är nödvändigt. I ett brottsförebyggande perspektiv är det angeläget att förhindra den brottslighet som utövas av kriminella personer med tillfällig vistelse i landet. Polismyndigheterna inom Sydsamverkan ska tillsammans och var för sig öka antalet inre utlänningskontroller i syfte att inhämta kriminalunderrättelser, förhindra kriminalitet samt underlätta verkställigheter av fattade avvisnings/utvisningsbeslut. Brottsofferarbete Polisens arbete med brottsofferfrågor ska leda till att brottsoffret stärks i rättsprocessen. Brottsoffrets grundläggande rättigheter och behov ska tillvaratas. Denna inriktning omfattar allt polisiärt arbete med brottsoffer. Med brottsoffer avses fysiska personer som utsatts för brott men även indirekta offer, till exempel barn som växer upp i 3

4 våldets närhet. Brottsoffersamordning, våld som riktas mot kvinnor och barn och personsäkerhetsarbetet är särskilt viktiga delar av detta område. Stöd till brottsoffren ska ges genom hela rättskedjan. Myndigheterna inom Sydsamverkan ska under 2010 tillsammans kvalitetssäkra att det lokala brottsofferarbetet bedrivs i enlighet med de nationella strategierna. Trafiksäkerhetsarbete Den strategiska inriktningen för arbetet inom Sydsamverkan ska syfta till att öka tryggheten i trafiken genom att minska antalet trafikolyckor med dödade och skadade. Det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet ska i huvudsak omfatta tre områden: Likvärdig verksamhet inom hela Sydsamverkan Regionala samordnade aktioner Trafikinsatserna ska vara en del av Polisens totala brottsbekämpning Att utveckla trafikövervakningen till ett trafiksäkerhetsarbete innebär bland annat att även arbeta förebyggande. Fler trafikolyckor och trafikbrott kan förebyggas genom ett mer problemorienterat och underrättelsebaserat arbete. För att få effektivitet i trafiksäkerhetsarbetet och verkställa den omfattning av kontroller och rapportmängder som krävs, ska alla poliser i yttre tjänst delta. Inom ramen för arbetet med den nationella trafiksäkerhetsstrategi planeras ett antal nationella och EU-samordnade trafiksäkerhetsbefrämjande insatser. Utöver dessa satsningar ankommer det på Regionala operativa ledningsgruppen att besluta om ett antal regionalt samordnade aktioner. Krisberedskap Polismyndigheterna inom Sydsamverkan ska ha en väl avvägd förmåga att hantera kriser som kan inträffa och som kan få stora konsekvenser för medborgarna. Polisen ska lokalt och regionalt ha en god förmåga att mobilisera gemensamma resurser och skapa förutsättningar för en uthållig hantering av en uppkommen kris. De sju samverkansområdena i riket, varav Sydsamverkan utgör ett, har idag ett nationellt krav på sig att nära samarbeta kring krisberedskapen och att till Rikspolisstyrelsen redovisa gemensamma regionala handlingsplaner. Med hänsyn till detta krav ansvarar myndigheternas operativa chefer tillsammans för att en gemensam årlig krisberedskapsplan tas fram. Gemensam omvärldsanalys Södra Sverige har för närvarande en befolkningstillväxt som är klart över riksgenomsnittet. Mot bakgrund av den prognostiserade befolkningsutvecklingen går det att förvänta sig en ökning av antalet anmälda brott. En gemensam omvärldsanalys avseende demografi, infrastruktur och brottsutveckling mm ska tas fram av polismyndigheternas underrättelsetjänst. Trygghetsmätningar Återkommande trygghetsmätningar ska utgöra grunden för gemensamma problembilder vid diskussioner mellan Polisen och kommunerna inom Sydsamverkan. En projekt- och finansieringsplan för de kommande årens gemensamma trygghetsundersökningar ska tas fram. Avsikten med att genomföra trygghetsundersökningar framöver är bland annat att undersöka om effektiviteten i Polisens brottsförebyggande arbete ökar om den operativa styrningen i ökad omfattning sker ur ett medborgarperspektiv. Kunskap om medborgarnas utsatthet för brott ska inhämtas genom lokala mätningar av trygghetssituationen. Därefter ska 4

5 undersökas om utsattheten för brott minskar och tryggheten ökar i mätområdena om polisinsatser genomförs med hjälp av den inhämtade informationen. Miljöarbetet Polismyndigheterna inom Sydsamverkan ska fortsätta gemensamt bedriva ett metodiskt miljöledningsarbete som integrerar miljöhänsyn i verksamheten så att myndigheterna beaktar verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt. Gemensam handlingsplan för mångfald och likabehandling Polismyndigheterna inom Sydsamverkan ska gemensamt ta fram en handlingsplan för mångfald och likabehandling utifrån den nya diskrimineringslagstiftningen. Handlingsplanen ska syfta till att förbättra polismyndigheternas mångfalds-, jämställdhets-, likabehandlingsarbete. Myndigheterna ska utvecklas till föredömligt jämställda arbetsplatser med ökad tillgänglighet och mångfald. Regionalt kompetensutvecklingscentrum Ett gemensamt virtuellt kompetensutvecklingscentrum inom Sydsamverkan bedöms ge stora effektivitets- och samordningsvinster över länsgränserna. Bland annat ges möjligheter till att kunna använda gemensamma instruktörer via en gemensam instruktörspol (instruktörsdatabas). Målbilden för processen är att ett gemensamt virtuellt kompetensutvecklingscentrum ska kunna fungera fullt ut i början av verksamhetsåret Egenkontrollverksamhet En gemensam egenkontrollplan ska tas fram av polismyndigheterna för genomförande under Såväl planen som den årliga uppföljningen av inspektionsverksamheten ska föredras Sydsamverkans ledningsgrupp. En gemensam inspektionsgrupp från polismyndigheterna i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län ska inspektera Skåne och tvärt om. Gemensamma resultatdialoger Även om resultatet som helhet inom Sydsamverkan vid en nationell jämförelse är bra, är det problematiskt att myndigheternas resultat i vissa delar är alltför varierande. Sett ur ett medborgarperspektiv har allmänheten rätt att kräva en jämn och hög kvalité på polisverksamhet oavsett var de bor. Verksamheten som helhet kan förbättras inom Sydsamverkan om myndigheterna i än högre grad än idag lär av varandra, drar nytta av varandras styrkor och lär av varandras svagheter. Navet för en sådan lärande process är uppföljning och utvärdering. I detta arbete har Polismyndigheten i Kronobergs län för närvarande ett uppdrag av ledningsgruppen att för Sydsamverkan under 2010 ta fram en ny modell för resultatdialoger. De framtida gemensamma dialogerna ska ha fokus mot en lärande modell erfarenhetsdialoger där olika exempel på polisverksamhet lyfts fram inom regionen. Dialogerna ska bygga på positiva och negativa erfarenheter enligt i huvudsak följande struktur: Det här har vi lyckats bra med Den här metoden fungerar (utarbetad och beprövad erfarenhet) Det här verkar lovande Metoden är inte tillräckligt evidensbaserad, men ser lovande ut Det här blev mindre bra Här hamnade vi fel av olika orsaker och vår utvärdering/analys visar Under verksamhetsåret ska minst en gemensam resultatdialog genomföras. Ordförandemyndigheten (Skåne) ansvarar för att arrangera dialogerna. 5

6 Gemensamma operativa mål Förutom de strategiska inriktningarna har polisstyrelserna inom Sydsamverkan beslutat att det inom regionen ska finnas ett antal långsiktiga operativa mål som ska vara gemensamma för samtliga myndigheter. Målen är framtagna av den Regionala operativa ledningsgruppen. De operativa målen är: Polismyndigheterna inom Sydsamverkan ska utarbeta och införa en gemensam och enhetlig metod för att förebygga och utreda våldsbrott i nöjesmiljöer Polismyndigheterna inom Sydsamverkan ska utarbeta och införa en gemensam och enhetlig metod för att förebygga upprepad utsatthet för våldsbrott Polismyndigheterna inom Sydsamverkan ska genomföra gemensamma planlagda och underrättelseledda insatser som riktas mot - gränsöverskridande mängdbrottslighet som utförs på ett organiserat sätt, t.ex. bostadsinbrott och inbrottsstölder i fordon - narkotika och alkoholinförsel via hamnar och via Öresundsbron - trafiknykterhetsbrott Målen finns med som en stående punkt på dagordningen vid Regionala operativa ledningsgruppens möten. De operativa cheferna ansvarar för att insatserna följs upp. Under 2010 ska antalet gemensamma operativa insatserna öka. 3 Verksamhetsredovisning till polisstyrelserna Polismyndigheterna ska genom en årlig verksamhetsredovisning och resultatuppföljning till Polisstyrelserna rapportera Sydsamverkans gemensamma resultat för det föregående verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen ska i första hand följa upp Samverkansinriktningen, men även annat utvecklingssamarbete som ledningsgruppen finner angeläget ska redovisas. 4 Översikt Inom Sydsamverkan pågår ett omfattande långsiktigt gemensamt utvecklingsarbete, som av utrymmesskäl inte kan beskrivas i detta inriktningsdokument. Sydsamverkans ledningsgrupp har fattat beslut om ett antal prioriterade utvecklingsområden på såväl lång som på kort sikt. Inom det gemensamma sekretariatet har, i samverkan med de fyra polismyndigheterna, tre utvecklingsplaner tagits fram uppdelade på processerna Brottsförebyggande (BF), Utredning och lagföring (UL) och Service (SE). Utvecklingsplanerna är att betrakta som levande dokument med kontinuerlig uppföljning och redovisning. Planerna har en utvecklingshorisont fram till 2012, vilket sammanfaller med gällande nationella planeringsförutsättningar för Polisen. Utvecklingsplanerna finns publicerade på Intrapolis (Sydsamverkan) och omfattar för närvarande ett tjugotal prioriterade utvecklingsområden i form av bland annat projekt och aktiviteter. På Intrapolis återfinns också Sydsamverkans ledningsgruppsprotokoll samt den årliga verksamhetsberättelsen. 6

7 Samarbetet mellan våra fyra myndigheter bygger på kunskapen om, som det utrycks i vår gemensamma målbild, att vi inom Sydsamverkan tillsammans är starkare än summan av de enskilda polismyndigheterna var för sig. Genom att samarbeta kring ovannämnda verksamhetsområden, effektiviserar vi vår verksamhet och frigör därmed resurser till kärnverksamheten. SYDSAMVERKAN Eva Årestad Radner Anders Kjaersgaard Per Svartz Lars-Göran Carlsson 7

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning

Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning Generaldirektörens förord Ekobrottsmyndighetens vision är att skapa trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Visionen

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd, Väst, Öst, Stockholm, Mitt, Bergslagen, Nord)

Läs mer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö Kommun Antagen i kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 2014-01-07 11 I januari 2008 presenterade

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Rikspolisstyrelsen 2013-08-23 RAPPORT 2 (6) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UPPDRAGET... 3 2.1 Uppdragets genomförande... 3 3 GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I ÖREBRO LÄN 2010-01-21 AA-191-6780/09

POLISMYNDIGHETEN I ÖREBRO LÄN 2010-01-21 AA-191-6780/09 Innehållsförteckning 1. Länspolismästarens inledning...3 2. Långsiktiga förutsättningar för polisverksamheten...5 2.1. Verksamhetsstyrning...5 2.2 Polisens underrättelsemodell (PUM)...5 2.3 Polisens nationella

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Verksamhetsplan 2009

Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplan 2009 2 (29) VERKSAMHETSPLAN 2009 Innehållsförteckning 1 Nationella mål för kärnverksamheten 5 1.1 Våld i offentlig miljö 5 1.1.1 Myndighetens anpassning till de nationella målen 5 1.1.2

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Beslut om åttapunktsprogrammet 1. Ungas tillgång till alkohol och droger ska minskas genom tidig upptäckt 2. Minska risken för

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

INFOBLADET. östgötapolisen

INFOBLADET. östgötapolisen INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansvarig utgivare: Annsofie Bondesson, Informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Remiss av betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Remiss av betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-07-22 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Polisens trafiksäkerhetsarbete. www.polisen.se

Polisens trafiksäkerhetsarbete. www.polisen.se Polisens trafiksäkerhetsarbete www.polisen.se Den folder du har i din hand är en sammanfattning av strategin och handlingsplanen för Polisens trafiksäkerhetsarbete som började att gälla våren 2006. Strategin

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Örebro län

Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Örebro län Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Örebro län Verksamhetsplan 2011.doc 2 Innehållsförteckning 1. Länspolismästarens inledning... 3 1.2 Samverkan... 5 2. Nationella mål... 6 2.1 Brott i nära relationer...

Läs mer

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 ~pmmunstyrelsens handling nr 63/2012 Polismyndigheten i söderman~ands vän _ Katrineholms kommun ~ Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 Avtalande parter Polismyndigheten Södermanland och Katrineholms

Läs mer

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Medborgarlöften och lokal samverkan. Förebygg.nu 2015-11-12

Medborgarlöften och lokal samverkan. Förebygg.nu 2015-11-12 Medborgarlöften och lokal samverkan Förebygg.nu 1 Resan till en Polismyndighet 2011-2012 2013-2014 2015-2016 Utreda en sammanhållen polis Polisorganisationskommittén Ombilda 23 myndigheter till en polismyndighet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 1

Verksamhetsplan 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 1 Verksamhetsplan 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 1 Utgivare: Polismyndigheten Gotland, Box 1153, 621 22 Visby Beslut: Fastställd av Polisstyrelsen 14 december 2012 Diarienummer: AA-191-3234-2012 Foto: Lars Hedelin,

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Polisen Fyrbodal 20140924 Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Handlingsplan Detta dokument innehåller Uddevalla kommuns och Polisområde Fyrbodals gemensamma handlingsplan.

Läs mer

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET?

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? 2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Förutsättningar för arbetsmetoden 4 2.1 Ansvarsfördelning 4 2.2 Information till socialtjänsten 4 2.3 Sociala insatsgrupper i förhållande till

Läs mer

Tertialrapport 2, 2014

Tertialrapport 2, 2014 Tertialrapport 2, 2014 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav för Polisens brottsutredande verksamhet Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Tertial 2 2014 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2015-2016 Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun 1. Bakgrund... 2 2. Fakta Gnosjö kommun... 2 3. Den nya polismyndigheten... 3 4. Gemensam problembild... 3 4.1 Skadegörelse... 4 4.2 Narkotikabrott

Läs mer

PROTOKOLL NR 2/2013 1(8)

PROTOKOLL NR 2/2013 1(8) POLISSTYRELSEN PROTOKOLL NR 2/2013 1(8) Sammanträdesdatum Diarienummer A 126-656/13 2013-02-08 APG 126-657/13 Tid: Kl. 10:00-13:00 Plats: Folkets Hus i Emmaboda Närvarande ledamöter Kronobergs län: Tjänstgörande

Läs mer

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121)

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121) ÅKLAGARMYNDIGHETEN YTTRANDE Sida 1 (5) Extra åklagaren Erik Wendel Er beteckning N2004/9764/JÄM Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter,

Läs mer

Burlövs kommun Kommunstyrelsen 2012-12-20 KS/2012:339-016

Burlövs kommun Kommunstyrelsen 2012-12-20 KS/2012:339-016 Burlövs kommun Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2012-12-20-016 1 (6) Polisöverenskommelse 2013 till 2015 Det här dokumentet är en överenskommelse mellan Burlövs kommun och Polisområde Malmö. Det är den

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151 Kommittédirektiv Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år Dir. 2007:151 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2007 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa.

Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa. Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa. Området Ronna i Södertälje har, enligt anmälningsstatistiken, en påtagligt minskande brottslighet. Den är i dag lägre än i flera andra utsatta områden och

Läs mer

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott Preliminär version efter stämmans beslut oktober 2007 Trygghet från våld och brott Nolltolerans mot brott Brott innebär en kränkning av människors

Läs mer

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN 1 Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och bedriva verksamhet i. INLEDNING Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Polisen i Örebro län ska ta fler DNA-prov på misstänkta i syfte att klara upp fler brott. Lpme

Polisen i Örebro län ska ta fler DNA-prov på misstänkta i syfte att klara upp fler brott. Lpme Länspolisnytt Nr 31 Vecka 50 2008-12-12 Örebro och Karlskoga tingsrätt blir ett Den 12 januari 2009 kommer Örebro tingsrätt och Karlskoga tingsrätt läggas samman. Det innebär bl.a. att det inte längre

Läs mer

Tertialrapport 1. Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012. Rikspolisstyrelsen

Tertialrapport 1. Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012. Rikspolisstyrelsen Tertialrapport 1 Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012 Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Juni 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Omslagsfoto: Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Nationella riktlinjer för Polisens lokala personsäkerhetsarbete. Riktlinjer för polismyndigheterna

Nationella riktlinjer för Polisens lokala personsäkerhetsarbete. Riktlinjer för polismyndigheterna Nationella riktlinjer för Polisens lokala personsäkerhetsarbete Riktlinjer för polismyndigheterna Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: POA 480-4842/08 Omslag: Nina Lindhe

Läs mer

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras.

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad 2011. inledning Produktion: Rikspolisstyrelsen, Box

Läs mer

1 (32) Verksamhetsplan 2010 för Södertälje Polismästardistrikt AA-191-74557-2009

1 (32) Verksamhetsplan 2010 för Södertälje Polismästardistrikt AA-191-74557-2009 1 (32) Verksamhetsplan 2010 för Södertälje Polismästardistrikt FÖRORD Polisnämnden har i denna verksamhetsplan fastställt vilka prioriteringar som ska göras i Södertälje polismästardistrikt under 2010.

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8)

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8) Bilaga 5 1(8) Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling 5 1. Allmänt. 5 2. Medbestämmande och samverkan 6 3. Koncerner och företag med flera driftsenheter. 8 4. Facklig information på betald

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Tertialrapport 2, 2012

Tertialrapport 2, 2012 Tertialrapport 2, 2012 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Oktober 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Omslagsfoto:

Läs mer

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-12-22 KS 2015.0434 Handläggare Cecilia Ljung Kommunstyrelsen

Läs mer

Särskilda satsningar 2012. Sociala medier Sociala insatsgrupper Avhopparverksamhet

Särskilda satsningar 2012. Sociala medier Sociala insatsgrupper Avhopparverksamhet Särskilda satsningar 2012 Sociala medier Sociala insatsgrupper Avhopparverksamhet Sociala medier: Ökad synlighet på nätet Vill du veta vad din lokala polis gör, eller tipsa om något som händer i ditt område?

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128 Kommittédirektiv Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn Dir. 2014:128 Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot indirekt nivå

POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot indirekt nivå POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot indirekt nivå Polisens uppdrag från medborgarna är tydligt: vi ska bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället... Framöver kommer Polisens

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Backspegel.. Inriktningsbeslut fattat av VO-College styrelse i maj

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013

AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013 AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013 Bakgrund Att minska brottsligheten och öka människors trygghet är vår grundläggande målsättning i kommunen. I januari 2008 presenterade

Läs mer

Polisen i Örebro län ska öka synligheten och kontakten med allmänheten

Polisen i Örebro län ska öka synligheten och kontakten med allmänheten Länspolisnytt Nr 1 Vecka 2 2009-01-08 Hårt arbete ger resultat Ny statistik från Vägverket visar en positiv utveckling de senaste åren. Det handlar bl.a. om alkoholpåverkade förare men också om andelen

Läs mer

Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum

Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Kommittédirektiv En nationell samordnare mot våld i nära relationer Dir. 2012:38 Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Sammanfattning En nationell samordnare ska åstadkomma en kraftsamling

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

www.polisen.se/stockholm

www.polisen.se/stockholm Årsrapport 2009 www.polisen.se/stockholm Fakta om Stockholms län Antal invånare ca 2 020 000. Befolkningsökningen 2009 var ca 40 000 (2008 och 2007 var ökningen ca 32 000 per år). Drygt 22 procent av

Läs mer

Länspolisnytt. Nyhet ::

Länspolisnytt. Nyhet :: Länspolisnytt Nr 36 Vecka 49 2007-12-07 Nyhet :: Bengt Svenson blir tillförordnad rikspolischef Regeringen har bekräftat att rikspolischefen Stefan Strömberg avgår. Han omplaceras och ska från årsskiftet

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 År 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Kvartalsrapport 2013:3

Kvartalsrapport 2013:3 Kvartalsrapport 213:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne, Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen 213-1-3 RAPPORT 2 (3) Kvartalsrapport 213:3 Uppdrag

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Förmedlingsprocenten 2008 gjordes för första gången en enkel jämförelse mellan hur många brott

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Chefer till nationella avdelningar

Chefer till nationella avdelningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till nationella avdelningar till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013.

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Polisområde Syd Datum Diarienummer 2012-12-19 Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Handlingsplan kopplad till samverkansavtal 2011-2014. Fokusområden

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

INFOBLADET. Engagerade Effektiva Tillgängliga

INFOBLADET. Engagerade Effektiva Tillgängliga INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansv. utgivare: Annsofie Bondesson, informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

Polisaspiranter vid Polismyndigheten i Kalmar län har sin anställning vid Personalenheten.

Polisaspiranter vid Polismyndigheten i Kalmar län har sin anställning vid Personalenheten. POLISASPIRANTPOLICY DATUM: 2005-09-11 DIARIENR: A-761-4849/05 PERSONALENHETEN Policy beträffande polisaspiranter (Syfte, mål och innehåll enligt nationell plan samt lokala tillägg med inspiration från

Läs mer

Rakel - nya polisradion. Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland

Rakel - nya polisradion. Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland Rakel - nya polisradion Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland Polisens införande av Rakel Rikspolisstyrelsen arbetar med införandet av nya radiosystemet Rakel inom hela

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen,

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, Sida 1 (10) Ert Er beteckning 2007-02-13 Ju2007/1406/Å Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, SOU 2007:8 Inledning Inrättandet av

Läs mer

Göteborg i samverkan ett kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. 30 januari 2009

Göteborg i samverkan ett kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. 30 januari 2009 Göteborg i samverkan ett kunskapscentrum mot organiserad brottslighet Helena Lans Ola Sabel Bertil Claesson Thomas Fuxborg Bakgrund Beslut i KS att genomföra en projektering med utgångspunkt från bred

Läs mer

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Allmänt Kommissarie Stefan Thörn fick den 15 juni 2009 i uppdrag att tillsammans

Läs mer

Polismyndigheten Gotland. Polismyndigheten Gotland. Beslutad av Polisstyrelsen vid sammanträde 2007-12-21

Polismyndigheten Gotland. Polismyndigheten Gotland. Beslutad av Polisstyrelsen vid sammanträde 2007-12-21 2008 Polismyndigheten Gotland Beslutad av Polisstyrelsen vid sammanträde 2007-12-21 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH KRAV FÖR VERKSAMHETSPLANEN 2008...3 3. MÅL OCH STRATEGIER

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014 2015 Planen gäller för samtliga elever och anställda inom RO X vid Västerviks gymnasium. Vision Västerviks gymnasium, rektorsområde X, präglas av respekt och

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2014 2016

Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2014 2016 Datum Sida 2013-02-22 1 (11) Ert datum Dnr EBM A-2013/0089 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2014 2016 Jag överlämnar härmed budgetunderlaget för Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till brottsförebyggande råd Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande BiLD KVALITETSREDOVISNING Verksamhetsövergripande 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET BUDGETENHET Verksamhetsövergripande TIDSPERIOD 2013 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Verksamhetsövergripande Verksamhetsövergripande

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22

Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22 Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22 1 1. Utredning och lagföring - allmänt Ärenden redovisade till åklagare Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden totalt (exkl. trafik)

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Brottsoffer i fokus. En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun. Stiftelsen Tryggare Sverige

Brottsoffer i fokus. En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun. Stiftelsen Tryggare Sverige Brottsoffer i fokus En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun Stiftelsen Tryggare Sverige Adress: Stiftelsen Tryggare Sverige Crafoords väg 14 Box 45407 104 31

Läs mer

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2014:49 Våld i nära relationer en folkhälsofråga

Remissvar avseende SOU 2014:49 Våld i nära relationer en folkhälsofråga Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2014:49 Våld i nära relationer en folkhälsofråga Brottsofferjouren Sverige (nedan kallad Brottsofferjouren) ser positivt på de författningsförslag

Läs mer

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Handlingsplan mot KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Antagen av Kommunfullmäktige 1998 Kf 47 ARBOGA KOMMUNS HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Målsättning Arboga kommuns målsättning är att arbetsmiljön på

Läs mer

Uppföljning av länsstyrelsen Västernorrlands avsiktsförklaring vad gäller trafiksäkerhet

Uppföljning av länsstyrelsen Västernorrlands avsiktsförklaring vad gäller trafiksäkerhet 1(6) Uppföljning av länsstyrelsen Västernorrlands avsiktsförklaring vad gäller trafiksäkerhet Länsstyrelsens avsikt den 24 november 2004 Länsstyrelsen arbetar såväl i sin myndighetsroll som i sin roll

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM GEMENSAMMA TAG MOT ANLAGDA BRÄNDER

ÅTGÄRDSPROGRAM GEMENSAMMA TAG MOT ANLAGDA BRÄNDER ÅTGÄRDSPROGRAM GEMENSAMMA TAG MOT ANLAGDA BRÄNDER - prioriterade åtgärder - Information i skolan Ansvarig person Brandutredningar Lokaltengagemang November 2002 I samverkan: 0 Anlagd brand - varför ett

Läs mer

GRANNSAMVERKAN. - effektivt brottsförebyggande i samverkan. Pia Lindström, v vd SSF Stöldskyddsföreningen

GRANNSAMVERKAN. - effektivt brottsförebyggande i samverkan. Pia Lindström, v vd SSF Stöldskyddsföreningen GRANNSAMVERKAN - effektivt brottsförebyggande i samverkan Pia Lindström, v vd SSF Stöldskyddsföreningen VAD ÄR GRANNSAMVERKAN OCH HUR STARTADE DET? Grannsamverkan är Lokala sociala nätverk för att minska

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Göteborg den 26 januari 2016 Åsa Möller Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att: att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-03-21 Dnr 153-2012 Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper Nationella riktlinjer Polisens arbete i sociala insatsgrupper 2 3 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Syfte och ansvar 4 2 Vid uppstart 5 2.1 Fastställt behov 5 2.1.1 Polis-kommunöverenskommelse 5 2.2 Styrning

Läs mer