Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne"

Transkript

1 Diarienummer: AA /12 År 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS

2 Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod... 1 Rapportens uppbyggnad... 2 Skånes polisområden... 2 Resultat... 2 Färre anmälda brott totalt... 3 Mängdbrott minskar... 3 Tillgrepp av färdmedel minskar... 4 Inbrottsstölder minskar något... 4 Inbrott i bostad minskar... 5 Stöld utan inbrott minskar... 5 Misshandel utomhus minskar... 6 Personrånen minskar... 6 Skadegörelsebrott minskar... 7 Narkotikabrotten ökar... 7 Kommentar närpolischefen Hässleholm... 8 Kommentar närpolischefen Kristianstad... 9 Polisområdeschefens slutord Bilaga 1 Brottskoder... Bilaga 2 Detaljsiffror...

3 Sammanfattning Anmälda brott totalt (mängdbrott och övriga brott) har minskat jämfört med år 2010 och år 2011, minskningen är 5 procent (1103 brott). Anmälda mängdbrott och övriga brott har minskat jämfört med de jämförda åren (år 2010 och år 2011). Anmälda tillgrepp av färdmedel har minskat jämfört med föregående år och är på ungefär samma nivå som år Inbrottsstölder (ej inbrott i bostad) har minskat något jämfört med föregående år. Brotten är dock fler jämfört med år Bostadsinbrotten (försök och fullbordade) har minskat både jämfört med år 2010 och år 2011, jämfört med år 2011 är minskningen 30 procent (169 brott). Stöld utan inbrott har minskat, jämfört med år 2010 är minskningen 16 procent (478 brott) och med år procent (280 brott). Misshandel utomhus har minskat jämfört med de två föregående åren, jämfört med år 2010 är minskningen 21 procent (165 brott). Personrånen har minskat med 20 procent (21 brott) jämfört med föregående år och är på ungefär samma nivå som år Brotten sker i stort sett bara i Kristianstad och Hässleholm. Skadegörelsebrotten har minskat med 10 procent (215 brott) jämfört med föregående år och är på ungefär samma nivå som år Narkotikabrotten har ökat med 79 procent (719 brott) jämfört med föregående år. av de mest förekommande brotten i polisanmälningar, i vissa sammanhang benämnda som vardagsbrott. Brott som går under detta samlingsnamn är misshandel utomhus, skadegörelse, personrån och olika stöldbrott. Gemensamt för brotten är också att polisen genom bland annat brottsförebyggande arbete har en möjlighet att på ett mer aktivt sätt påverka utvecklingen (exempelvis kan misshandel utomhus till viss del förebyggas med polisiär närvaro). Under de senaste åren har bekämpningen av dessa brott haft speciellt fokus hos polisen, såväl lokalt som nationellt. För att öka möjligheten att bekämpa dessa brott så är det väsentligt att skaffa sig en samlad och aktuell bild över hur brotten utvecklas. Av den anledningen så svarar polisavdelningens Kriminalunderrättelsetjänst (KUT) för att regelbundet ge en uppdaterad bild till Operativa Ledningsgruppen över hur utvecklingen ser ut. Uppdrag och syfte Kriminalunderrättelsetjänsten i PONS har fått i uppdrag av polisområdeschef Tommy Sverngard att redovisa hur mängdbrottsligheten utvecklats under verksamhetsåret Syftet med rapporten är främst att ge en statistisk beskrivning av brotten inom definitionen mängdbrott under Den är tänkt att beskriva hur mängdbrottsligheten utvecklas i polisområdet. Genom underlaget är det möjligt att urskilja förändringar inom de olika brottskategorierna och därigenom ges möjlighet att uppmärksamma var dessa förändringar äger rum och agera gentemot dessa förändringar då det är påkallat. Inledning Metod Rapporten beskriver den antalsmässiga utvecklingen av de så kallade mängdbrotten i PONS 1 år 2012 jämfört med de två föregående åren. Mängdbrott är ett samlingsnamn för några 1 PONS (Polisområde Nordöstra Skåne) Underlaget till rapporten har hämtats ur polisens uppföljningsprogram QlikView 2 som i sin tur hämtar material från RAR 3, för narkotikabrotten 2 QlikView (Program för att sammanställa data) 3 RAR (Rationell AnmälansRutin), 1

4 är även antal brott hämtat från PUST 4. Varje brott kodas med speciell brottskod och på det sättet kan man i efterhand söka fram de olika brottskategorierna och de brottskoder som är aktuella i denna rapport finns angivna i bilaga 1. Bearbetning har sedan skett i Excel. Rapportens uppbyggnad För varje kategori finns ett diagram som visar utvecklingen för polisavdelningen i sin helhet under tertialet. Den följs sedan av kommentarer över de större förändringarna som kan ses. Detaljsiffror för varje kommuner redovisa i slutet och är färglagda enligt följande princip: Positiv eller oförändrad utveckling - grön Negativ utveckling - röd Ingen hänsyn har tagits till hur liten eller stor förändringen är. Även denna del följs av kommentarer. Detaljsiffrorna för varje kommun och närpolisområde redovisas i Bilaga 2. Rapporten förklarar inte varför det ser ut som det gör utan åskådliggör endast den anmälda mängdbrottsligheten. Skånes polisområden Skåne är indelat i fem polisområden: Resultat Resultatavsnittet redovisar hur mängdbrotten sammantaget har förändrats i PONS under år För att kunna göra jämförelser redovisas samma tidsperiod för de två föregående åren som jämförelse. Den första delen av resultatet avser den totala brottsligheten och därefter redovisas varje mängdbrottsområde för sig. Redovisningen syftar enbart till polisområdet i stort, detaljsiffror för respektive kommun eller närpolisområde finns att utläsa i bilaga 2. Rapporten redovisar enbart den statistiska utvecklingen och går inte närmare in på att förklara varför det ser ut som det gör. Nordöstra Skåne (PONS) Södra Skåne (POSS) Mellersta Skåne (POMS) Nordvästra Skåne (PONV) Malmö (POMA) PONS är i sin tur indelat i två närpolisområden, Hässleholm och Kristianstad. I närpolisområde Hässleholm ingår Osby, Perstorp, Östra Göinge och Hässleholm kommun. I närpolisområde Kristianstad ingår Kristianstad och Bromölla kommun. I PONS finns det alltså sex kommuner. 4 PUST (Polisens Utredningsstöd) 2

5 Färre anmälda brott totalt Mängdbrott minskar Antalet anmälda brott totalt inkluderar alla typer av brott, det vill säga även de brott som inte räknas in i kategorin mängdbrott. Mängdbrott är en kategori där polisen genom ett aktivt brottsförebyggande arbete har större möjlighet att påverka. Totalt anmäld brottslighet har minskat med 5 procent (1103 brott) om man jämför år 2012 med år En stor del av minskningen har skett under tredje tertialet där kategorin minskat med 710 brott om man jämför år 2012 med år Nedre delen visar antalet anmälda mängdbrott i förhållande till det totala antalet anmälda brott (hela stapeln). Minskningen år 2012 jämfört med år 2011 är 9 procent (1073 brott). Minskningen av anmälda mängdbrott motsvarar i stort sett hela minskningen av antal anmälda brott totalt Antal anmälda brott Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Antal anmälda mängdbrott Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Kommentar: Kristianstad kommun står för hälften av anmälda brott totalt. Hässleholm och Perstorp är de kommuner där anmälda brott minskat mest, 10 procent (605 brott) respektive 11 procent (119 brott) jämfört med år I Osby kommun har anmälda brott ökat med 9 procent (98 brott) jämfört med år Kommentar: Samtliga kommuner förutom Osby uppvisar en minskning av antalet anmälda mängdbrott jämfört med föregående år. Störst minskning har Hässleholm och Perstorps kommuner haft, 15 procent (496 brott) respektive 13 procent (75 brott). 3

6 Tillgrepp av färdmedel minskar Inbrottsstölder minskar något Kategorin tillgrepp av färdmedel innefattar tillgrepp av både motordrivna (t ex båt och bil) och icke motordrivna färdmedel (t ex cykel). Tre fjärdedelar av kategorin består av cykelstölder. Inbrottsstölder riktade mot organisationer, myndigheter och bilar är en relativt omfattande kategori. Inbrottsstölder i fordon är vanligast, fyra av tio brott är inbrott i fordon. Tillgrepp av färdmedel har minskat med 10 procent (186 brott) jämfört med år 2011 och är nere på ungefär samma nivå som år Både tillgrepp av cykel och andra färdmedel har minskat, cyklar med 4 procent (57 brott) övriga färdmedel med 23 procent (129 brott). Kategorin har under de två senaste åren ökat. År 2012 har kategorin dock minskat med 3 procent (102 brott) jämfört med föregående år. Jämför man med år 2010 är ökningen 17 procent (445 brott). En stor andel av ökningen från år 2010 förklaras med ett ökat antal inbrott i fordon som har ökat med 24 procent (254 brott). Antal anmälda tillgrepp av färdmedel Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Kommentar: Kristianstad står för drygt hälften av de anmälda brotten i kategorin. Det är också här som minskningen varit störst, 13 procent (134 brott). I Hässleholm har kategorin minskat med 10 procent (54 brott). I Osby kommun har de anmälda brotten ökat med 13 procent (13 brott). Antal anmälda inbrottsstölder Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Kommentar: Kristianstads kommun har haft en ökning i kategorin de senaste två åren, sedan år 2010 är ökningen 47 procent (449 brott). Både Hässleholm och Perstorp har haft en minskning jämfört med föregående år, 18 procent (207 brott) i Hässleholm och 20 procent (49 brott) i Perstorp. 4

7 Inbrott i bostad minskar Stöld utan inbrott minskar Bostadsinbrotten avser i detta sammanhang både försök till inbrott och fullbordade inbrott i villa och lägenhet. Det är betydligt vanligare att bostadsinbrotten sker i villor än i lägenheter. Stöld utan inbrott är, precis som det låter, tillgreppsbrott som sker utan inbrott. Alla stölder förutom stöld eller snatteri i butik räknas in i kategorin. Bostadsinbrotten är en kategori som haft en positiv utveckling under året, kategorin har minskat med 30 procent (169 brott) jämfört med förra året. Även om man jämför med år 2010 är minskningen stor, 23 procent (122 brott). Stöld utan inbrott är en kategori som har minskat under de jämförda åren, sedan år 2010 har kategorin minskat med 16 procent (478 brott). Jämfört med föregående år är minskningen 10 procent (280 brott). Antal anmälda inbrott i bostad Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Kommentar: Med undantag av Osby kommun så har övriga kommuner haft en minskning (Bromölla i stort oförändrat). Bromölla och Osby undantaget så har kategorin minskat med mellan 31 procent (55 brott) i Hässleholm och 59 procent (17 brott) i Perstorp, Kristianstad och Östra Göinge med cirka 40 procent. Antal anmälda stöld utan inbrott Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Kommentar: Med undantag av Perstorps kommun så uppvisar samtliga kommuner ett minskat antal brott i kategorin. Sedan år 2010 har kategorin minskat med 22 procent (343 brott) i Kristianstads kommun. Perstorps kommun är uppe i nivå med år

8 Misshandel utomhus minskar I kategorin ingår såväl så kallat krogrelaterat våld (utanför krogen) men innefattar även de misshandlar som sker i exempelvis utomhus i en trädgård. Det krogrelaterade våldet är i stort sett enbart knutet till Hässleholm och Kristianstad. Personrånen minskar Antalet personrån i polisområdet är relativt få och det är därför svårt att precisera hur en ökning respektive minskning skall bedömas. Brotten sker i stort sett endast i Kristianstad och Hässleholm. Misshandel utomhus har sedan år 2010 minskat med 21 procent (165 brott) Kategorin har minskat med 20 procent (20 brott) jämfört med föregående år. Antal brott är i paritet med år Antal anmälda misshandel utomhus Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Antal anmälda personrån Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Kommentar: Drygt hälften av brotten har skett i Kristianstads kommun. I Kristianstad har brotten minskat med 29 procent (127 brott) sedan år I Perstorps kommun har brotten mer än halverats jämfört med föregående år. I Osby och Östra Göinge kommun har brotten ökat något. Kommentar: Två av tre brott har skett i Kristianstad kommun, här har brotten minskat med 17 procent (12 brott). Även i Hässleholm har brotten minskat, här med 38 procent (9 brott). Övriga kommuner har endast något enstaka brott i kategorin. 6

9 Skadegörelsebrott minskar Narkotikabrotten ökar I kategorin skadegörelse inryms flera brottskoder baserat på vilken typ av skadegörelse det handlar om och baserat på vem brottet är riktat mot. De vanligaste kategorierna är Annan skadegörelse och Skadegörelse på motorfordon. Tredje vanligaste är skadegörelse mot stat, kommun eller landsting. Narkotikabrotten skiljer sig åt i förhållande till andra brott, eftersom det aldrig finns en målsägare som anmäler dem. Brotten är i stort sett alltid initierade av polisen. Därför är ökning respektive minskning en indikator på hur aktivt polisen arbetar mot detta brott. Kategorin har minskat med 10 procent (215 brott) jämfört med föregående år och är på ungefär samma nivå som år Antal anmälda skadegörelser Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Jämfört med föregående år har antalet narkotikabrott ökat med 79 procent (719) brott. Resultatet når dock inte upp till det antal brott som anmäldes år Antal anmälda narkotikabrott Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Kommentar: Drygt hälften av brotten har skett i Kristianstads kommun där brotten minskat med 13 procent (147 brott), brotten är dock fortfarande fler än år I Hässleholms kommun har brotten minskat med 12 procent (58 brott). I Osby och Perstorps kommuner har brotten ökat något. Kommentar: I Kristianstad har kategorin ökat med 165 procent (821 brott) jämfört med föregående år, brotten är nästan lika många som rekordåret I övriga kommuner återfinns små förändringar med vissa undantag, i Hässleholm har brotten under två år mer än halverats och i Perstorp har det under samma tidsperiod anmälts 73 procent (60 brott) färre narkotikabrott. 7

10 Kommentar närpolischefen Hässleholm kommer att genomföra ett antal projekt som är riktade mot ungdomar och narkotika under året. Vi har nu alla kommit gång med det nya verksamhetsåret 2013 och allt vad det för med sig. Men innan vi stänger 2012 helt skall vi ta en blick i backspegeln och summera vad som var bra och dåligt. Anders Svenson, närpolischef Hässleholm Vi kan börja med att konstatera att antalet anmälda brott i närpolisområdet har minskat under 2012 jämfört med 2011 och Delar man upp närpolisområdet i dess kommuner, kommer resultatet att bli följande. I Östra Göinge har antalet anmälda brott ökat under 2012, den största ökningen ligger på brottskategorier som inte följs upp i denna årsredovisning, som t.ex. bedrägeri m.m. Tillgreppsbrott och skadegörelse har överlag minskat. Däremot har antalet misshandelsfall ökat något litet under 2012 jämfört med I Osby kommun har antalet bostadsinbrott ökat ganska markant och ligger över resultatet för både 2010 och Även de andra kategorierna har ökat i kommunen men ökningen har inte varit lika tydlig som bostadsinbrotten. Siffrorna för Perstorps kommun är över lag bättre än under Det som avviker från den positiva trenden är stöld utan inbrott och i viss mån skadegörelsebrotten. Hässleholm är den kommun som har positiva siffror inom alla områden utom inom narkotikabrott. Projekt har under året bedrivits i närpolisområdet men inte i samma omfattning som tidigare år beroende på att den uniformerade resursen har förstärkt på olika ställen i Myndigheten. Vi haft personal på plats både i Kristianstad och i Malmö för att verksamhetsmålen skall nås. Trots detta har vi kunnat genomföra vissa projekt som har varit inriktade på narkotika och ungdomar. Jag kan konstatera att 2012 har varit ett år som har inneburit stora utmaningar och en mängd förväntningar. Resultatet har blivit mycket bra över lag inom närpolisområdet, dock är det Osby kommun som drar ner resultatet något. Personalen har genom en god anda och ett stort engagemang visat att hårt arbete lönar sig. Under 2013 kommer vi att ha en målsättning om att nå samma nivå som i år förutom i Osby kommun där vi hoppas på en förbättring. Vi 8

11 Kommentar närpolischefen Kristianstad Närpolisområdet liksom polisområdet i övrigt uppvisar under 2012 en minskning av antalet anmälda brott liksom antalet mängdbrott trots en liten ökning av antalet anmälda brott i Bromölla kommun. Det kan noteras att fördelningen under året visar på en ökning under tertial 2 för båda kategorierna. Antalet anmälda tillgrepp av färdmedel minskar i båda kommunerna och är för 2012 nere under motsvarande siffror för Mera bekymmersam är den ökning av antalet anmälda inbrottsstölder som har skett i båda kommunerna, en mindre ökning i Bromölla medan Kristianstad har haft en ökning på 47 procent sedan år En betydande del av dessa utgörs som vanligt av inbrottsstölder i fordon men Kristianstad har också drabbats av många inbrottsstölder i butiker. Ett omfattande arbete har därför lagts ner på kontakter med målsägare för att ge råd om sätt att öka säkerheten och för att försvåra inbrott. Kristianstads Kommun men här har skett en minskning med 17 % och i Bromölla handlar det fortfarande om enstaka brott. Den under året i särklass största ökningen av antalet anmälda brott handlar om narkotikabrott. Ökningen i Kristianstads kommun är hela 165 procent. Detta innebär ju inte med automatik att bruket av narkotika har ökat i motsvarande mån. Brottstypen är så kallat egeninitierad, ju mer polisen arbetar med problemet desto fler anmälningar initieras. Enskilda ärenden kan dessutom resultera i ett stort antal anmälningar. Sammantaget måste man därför säga att utvecklingen är positiv även om den pekar på ett existerande allvarligt samhällsproblem. En sammanfattning av det gångna året måste därför till den övervägande delen ses med positiva ögon och kunna nära en förhoppning om en fortsatt utveckling in på det nya året. Thom Nilsson, närpolischef Kristianstad Det är desto mera glädjande att konstatera att antalet inbrott och försök till inbrott i bostäder uppvisar en klar minskning. Bromölla kommun ligger kvar på en oförändrad nivå medan Kristianstads kommun har en minskning med ca 40 procent. Denna brottstyp är för den som drabbas mycket integritetskränkande och en minskning betyder mycket för den upplevda tryggheten. En brottskategori som har varit i fokus under ett antal år är misshandel utomhus. En stor del av denna är knuten till nöjeslivet kring krogar och nöjesställen och då främst i Kristianstad. Stora resurser har lagts på att komma tillrätta med misshandel i krogmiljö och polisen arbetar där i nära samverkan med kommunens alkoholhandläggare, fältgruppen, krögare och ordningsvakter. Förhoppningsvis är det detta arbete som nu ger frukt i den minskning av antalet anmälda misshandlar med nära 30 % som uppvisas i Kristianstads kommun. I Bromölla kommun ligger man kvar på i stort sett oförändrad nivå men det rör sig totalt om ett litet antal anmälningar. Det är fortfarande så att den övervägande delen personrån som sker i polisområdet förövas inom 9

12 Polisområdeschefens slutord Under 2012 har det skett en minskning av det totala antalet anmälda brott. Det är framför allt antalet mängdbrott som svarar för minskningen. Den positiva trenden som stagnerade under 2011 har nu åter vänt i rätt riktning. Även om det förekommer variationer med en marginell ökning i vissa kommuner visar den totala bilden på en positiv utveckling. Den satsning på brottsförebyggande åtgärder som bedrivits inom polisområdet har fått önskvärd effekt. Ett underrättelsebaserat arbete med beprövade metoder och en strukturerad uppföljning har varit utgångspunkten för de insatser som bedrivits under året. Inbrott i bostad har minskat markant samtidigt som vi har konstaterat att vårt utredningsarbete har varit framgångsrikt i denna brottskategori. Även om övriga inbrottsstölder har varit besvärande och uppmärksammats som ett stort problem visar det sig att även denna brottstyp har minskat något. Polisområdets särskilda satsning på bekämpningen av våld i offentlig miljö, med särskild inriktning på misshandel utomhus, har också detta år gett ett bra resultat. Närvaron på frekventa tider och platser tillsammans med utredningsåtgärder i nära anslutning till brottet visar sig vara framgångsrikt. kommer att aktivt medverka och vara pådrivande i den myndighetsövergripande satsningen mot bostadsinbrotten. Samverkan med kommunerna och andra aktörer kommer även under 2013 att vara en viktig faktor i arbetet med ungdomsbrotten, inte minst i syfte att ytterligare minska skadegörelserna och personrånen. Polisområdet kommer att fortsätta med arbetet att minska våldet i offentlig miljö, särskilt med inriktning på misshandel utomhus. Polisiär närvaro under frekvent tid i kombination med tidiga utredningsåtgärder är en metod som ska utvecklas Genom den operativa ledningsgruppen kommer polisområdet att planera insatser under året i syfte att tidigt bryta negativa trender. Utvecklingen kommer noggrant att följas och efter analys och prioritering ska lämpliga åtgärder vidtas. Det är viktigt att ta vara på det engagemang och den kreativitet som finns i området och klargöra vårt uppdrag och vårt mål med verksamheten. Arbetet under 2013 ska genom tydlig ledning och styrning skapa en gemensam bild av vad som är viktigt för verksamheten och skapa förutsättningar för var och en att bidra till att vi når uppsatta mål. Tommy Sverngard, polisområdeschef Nordöstra Skåne Glädjande är också att antalet upptäckta narkotikabrott ökade avsevärt jämfört med Ett ökat antal riktade insatser och ett kontinuerligt arbete i linjeverksamheten med inriktning på narkotikabekämpningen genererar ett ökat antal narkotikabrott. Det är av stort värde att hålla en hög nivå på antalet upptäckta narkotikabrott då det inte bara är ett tecken på ett utbrett missbruk utan också utgör ett incitament för övrig brottslighet. Under 2013 ska polisområdet fortsätta med arbetet att på bred front bekämpa hanteringen och missbruket av narkotika. Polisområdet 10

13 Bilaga 1 Brottskoder Brottskategori Brottskod Misshandel utomhus Tillgrepp av färdmedel Inbrott (ej i villa, lägenhet) Stöld (ej i butik) (ej 0853) Inbrott i bostad, försök/fullbordat 0857, 0874, 9801, 9802 Personrån Skadegörelse Narkotika

14 Bilaga 2 Detaljsiffror Polisområde Nordöstra Skåne Antal brott totalt varav mängdbrott Stöld utan inbrott Misshandel utomhus Bostadsinbrott varav försök Tillgrepp av varav cyklar färdmedel År Tertial 1 Tertial 2 Tertial 1-2 Tertial 3 Helår Tertial 1 Tertial 2 Tertial 1-2 Tertial 3 Helår Inbrottsstöld varav i fordon Skadegörelse Personrån År Tertial 1 Tertial 2 Tertial 1-2 Tertial 3 Helår Narkotikabrott

15 Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Kristianstad Antal brott totalt varav mängdbrott Stöld utan inbrott Misshandel utomhus Bostadsinbrott varav försök Tillgrepp av varav cyklar färdmedel Inbrottsstöld varav i fordon Skadegörelse Personrån År Tertial 1 Tertial 2 Tertial 1-2 Tertial 3 Helår Narkotikabrott

16 Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Kristianstad, Kristianstad Kommun Antal brott totalt varav mängdbrott Stöld utan inbrott Misshandel utomhus Bostadsinbrott varav försök Tillgrepp av varav cyklar färdmedel Inbrottsstöld varav i fordon Skadegörelse Personrån År Tertial 1 Tertial 2 Tertial 1-2 Tertial 3 Helår Narkotikabrott

17 Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Kristianstad, Bromölla Kommun Antal brott totalt varav mängdbrott Stöld utan inbrott Misshandel utomhus Bostadsinbrott varav försök Tillgrepp av varav cyklar färdmedel Inbrottsstöld varav i fordon Skadegörelse Personrån År Tertial 1 Tertial 2 Tertial 1-2 Tertial 3 Helår Narkotikabrott

18 Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Hässleholm Antal brott totalt varav mängdbrott Stöld utan inbrott Misshandel utomhus Bostadsinbrott varav försök Tillgrepp av varav cyklar färdmedel Inbrottsstöld varav i fordon Skadegörelse Personrån År Tertial 1 Tertial 2 Tertial 1-2 Tertial 3 Helår Narkotikabrott

19 Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Hässleholm, Hässleholms Kommun Antal brott totalt varav mängdbrott Stöld utan inbrott Misshandel utomhus Bostadsinbrott varav försök Tillgrepp av varav cyklar färdmedel Inbrottsstöld varav i fordon Skadegörelse Personrån År Tertial 1 Tertial 2 Tertial 1-2 Tertial 3 Helår Narkotikabrott

20 Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Hässleholm, Osby Kommun Antal brott totalt varav mängdbrott Stöld utan inbrott Misshandel utomhus Bostadsinbrott varav försök Tillgrepp av varav cyklar färdmedel Inbrottsstöld varav i fordon Skadegörelse Personrån År Tertial 1 Tertial 2 Tertial 1-2 Tertial 3 Helår Narkotikabrott

21 Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Hässleholm, Perstorps Kommun Antal brott totalt varav mängdbrott Stöld utan inbrott Misshandel utomhus Bostadsinbrott varav försök Tillgrepp av varav cyklar färdmedel Inbrottsstöld varav i fordon Skadegörelse Personrån År Tertial 1 Tertial 2 Tertial 1-2 Tertial 3 Helår Narkotikabrott

22 Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Hässleholm, Östra Göinge Kommun Antal brott totalt varav mängdbrott Stöld utan inbrott Misshandel utomhus Bostadsinbrott varav försök Tillgrepp av varav cyklar färdmedel Inbrottsstöld varav i fordon Skadegörelse Personrån År Tertial 1 Tertial 2 Tertial 1-2 Tertial 3 Helår Narkotikabrott

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 Tertial 1 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Diarienummer: AA-400-22532-12 Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 Tertial 2 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 År 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne

Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne 2012-01-23 PONV Kvartalsrapport 2011-4 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Kvartalsrapport 2013:3

Kvartalsrapport 2013:3 Kvartalsrapport 213:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne, Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen 213-1-3 RAPPORT 2 (3) Kvartalsrapport 213:3 Uppdrag

Läs mer

Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2010-07-12 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kvartalsrapport 2012:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne

Kvartalsrapport 2012:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen Kvartalsrapport 212:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne 212-1-5 PONV Kvartalsrapport 212-3 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Tips. Om dokumentet öppnas via datorn, kan numerären erhållas genom att dubbelklicka på aktuell tabell/diagram så öppnas databladet

Tips. Om dokumentet öppnas via datorn, kan numerären erhållas genom att dubbelklicka på aktuell tabell/diagram så öppnas databladet Uppdatteerrad tt o m Kvarrttall 4 213 1 FÖRORD. Uppföljningsdokument för det brottsförebyggande arbetet inom Upplands- kommun framtaget av Björn Svensson, polisinspektör. Närpolisen i Upplands- ttsförebyggande

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och ss län Anmälda brott per kom mmun jan dec 213 län Klas Eriksson Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott brottsområde

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

POMS. Polisområde Mellersta Skåne Brottsstatistik januari-april 2009. Antal för aktuell period Samma period 2008 målsättning.

POMS. Polisområde Mellersta Skåne Brottsstatistik januari-april 2009. Antal för aktuell period Samma period 2008 målsättning. POMS Anmälda brott 9144 8576 Minska 107% Bilinbrott inkl. försök 603 490 Minska 123% Bostadsinbrott inkl försök 381 308 Minska 124% Cykelstölder 744 724 Minska 103% Inbrott övriga 639 622 Minska 103% Misshandel

Läs mer

Antagna av Kommunfullmäktige

Antagna av Kommunfullmäktige Mål för det brottsförebyggande arbetet i Motala kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2002-09-23 1. Bakgrund Samhällsutvecklingen efter andra världskriget har bland annat inneburit en starkt ökad brottslighet.

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2010 Västerorts gemensamma sida 2011 är här och jullovet har avlöpt lugnt i Västerorts polismästardistrikt. Ett stort antal poliser har arbetat för att öka tryggheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Tertialrapport 2, 2014

Tertialrapport 2, 2014 Tertialrapport 2, 2014 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav för Polisens brottsutredande verksamhet Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Tertial 2 2014 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-04-09 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Projekt MärkDNA Under 2014 pågår ett brottsförebyggande projekt i Södra Järva. Arbetet

Läs mer

Brottsutvecklingen. KORTA FAKTA OM I SVERIGE

Brottsutvecklingen.  KORTA FAKTA OM I SVERIGE Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet. Vi arbetar med att ta fram kunskap om brottsutvecklingen, utvärdera kriminalpolitiska åtgärder och främja

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Nacka Polismästardistrikt KUT. Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner

Polismyndigheten i Stockholms län Nacka Polismästardistrikt KUT. Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner 1 Uppdrag Olof Bratthall, Nacka PMD, inkom till Nacka med en beställning rörande en lokal problembild avseende Nacka PMD och dess tre

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län 2013-05-06 - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Dörrknackning i Södra Järva blev mycket uppskattad Ett brottsförebyggande projekt

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2012 Västerorts gemensamma sida Antalet bostadsinbrott är på tok för många och vi måste alla samverka för att bryta denna brottskurva. Västerort har nu startat upp

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-08-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Inbrottstjuvar använder sig av nya metoder I semestertider brukar det vara fler inbrott

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2000

Personer lagförda för brott år 2000 Personer lagförda för brott år 2000 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Handlingsplan Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Falköpings Kommun

Handlingsplan Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Falköpings Kommun Handlingsplan Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Falköpings Kommun Samverkan för ökad trygghet Falköpings kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland,

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik Kriminalstatistik 2016 Anmälda brott Slutlig statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-10-07 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Ett begynnande höstmörker breder ut sig allt mer över dygnets timmar. I samband med

Läs mer

Närpolisen hässelby vällingby

Närpolisen hässelby vällingby Närpolisen hässelby vällingby informerar 15 november 2012 Information om brottsutvecklingen i vårt NÄRPOLISOMRÅDE Brottsstatistik 1 juli 31 oktober 2012 Juli Aug Sep Okt Personrån samt väskryckning 9 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011 Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011 Bakgrund Inom justitiedepartementet finns Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som en statlig myndighet. BRÅ:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling,

Läs mer

Handlingsplan Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun

Handlingsplan Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2011 - Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun 2011-08-30 1. Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan polis och kommun

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Trygghetskommission - Direktiv

Trygghetskommission - Direktiv Trygghetskommission - Direktiv Sammanfattning Såväl brottsutvecklingen som medborgarnas trygghet har försämrats påtagligt under senare tid. Detta framgår tydligt av statistik från Brå. Statistiken visar

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna?

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna? AL 480-6198/07 Brott mot äldre - var finns riskerna? Dokument Sida RAPPORT 1 (7) Upprättad av Datum Diarienr Version David Holtti 2007-08-07 AL 480 6198/07 01.00 Inledning Göteborgs-Posten har under våren

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Brottsstatistik och hur den kan användas Nationella trygghetsundersökningen Alla brott Kriminalstatistiken Statistikkällor Rättsstatistik Anmälda brott Uppklarade brott (Handlagda brott) Misstänkta personer

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Har du tänkt resa bort över julen? Informera gärna om att du ska resa bort över julen, men gör

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2010

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2010 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 21 Anmälda brott, preliminär statistik för år 21 2(26) Statistiken över anmälda brott visar alla inrapporterade händelser som registrerats av polis, åklagare eller

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2015-2016 Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun 1. Bakgrund... 2 2. Fakta Gnosjö kommun... 2 3. Den nya polismyndigheten... 3 4. Gemensam problembild... 3 4.1 Skadegörelse... 4 4.2 Narkotikabrott

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Handlagda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel

Handlagda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel Handlagda brott Slutlig statistik för 2015 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-527 58 400 info@bra.se www.bra.se Innehåll Sammanfattning 4 Huvudresultat för 2015 4 Definitioner 5

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2012 Västerorts gemensamma sida Polisen i Västerort har fått en ny samordnare för Volontärverksamheten, Insp Mats Österman fd. Lokus i Västerort samt Bromma Npo. Detta

Läs mer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY Aspekt Liveability Utfallsindikatorer Objektiv SO/Li-I-O1 Antal rapporterade överfall som skedde i transportsystemet

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Anmälda brott Preliminär statistik för 216 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm 8-527 584 info@bra.se www.bra.se 2(33) Anmälda brott Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 21 2(26) Anmälda brott Sammanfattning Under 21 anmäldes knappt 1,4 miljoner brott. Det är en minskning med 3 procent jämfört med året innan. De brottstyper som minskade

Läs mer

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten Delrapport utredning och lagföring 2013 Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Flera inbrottstjuvar gripna och gods återlämnat! Polisen har under den senaste månaden rönt

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för år 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2 Personer misstänkta för brott Sammanfattning År

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras.

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad 2011. inledning Produktion: Rikspolisstyrelsen, Box

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar april 2011 Västerorts gemensamma sida Under april månad har insatser bedrivits mot ungdomar och alkohol och då framförallt under valborgsmässoafton som avlöpte lugnt i hela

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, preliminär statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 4 brott. Det är en ökning med 26 7 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

Verksamhetsberättelse lokala BRå 2010

Verksamhetsberättelse lokala BRå 2010 Verksamhetsberättelse lokala BRå 21 Bakgrund Inom justitiedepartementet finns Brottsförebyggande rådet (BRå) som en statlig myndighet. BRå:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling,

Läs mer

Personer lagförda för brott

Personer lagförda för brott Personer lagförda för brott Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden 2008-11-27 MÅLSÄTTNING Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad skall verka för att: Öka tryggheten i kommunen

Läs mer

Tertialrapport 1. Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012. Rikspolisstyrelsen

Tertialrapport 1. Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012. Rikspolisstyrelsen Tertialrapport 1 Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012 Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Juni 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Omslagsfoto: Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juli-augusti 2011 Västerorts gemensamma sida Polisen vill uppmärksamma äldre personer samt anhöriga och vänner till äldre att vara uppmärksamma på så kallade åldringsbrott,

Läs mer

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Polisområde Norrbotte, Region Nord 2016-05-04 RAPPORT 2 (10) Piteå kommun Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE... 4 3 PROBLEMOMRÅDEN... 4 4 RESULTAT... 5 4.1 Utemiljö...

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, slutlig statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 41 brott. Det är en ökning med 27 8 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

skadegörelse på privata och offentliga platser våldsbrott misshandel utomhus med okänd gärningsman våldsbrott i nära relation inbrott i bostad

skadegörelse på privata och offentliga platser våldsbrott misshandel utomhus med okänd gärningsman våldsbrott i nära relation inbrott i bostad 2011-2012 1 1. Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan polis och kommun för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. Handlingsplanen är beslutad

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2002

Personer lagförda för brott år 2002 Personer lagförda för brott år 2002 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik) år 2002. Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna

Läs mer

Brott och otrygghet i Örebro

Brott och otrygghet i Örebro Brott och otrygghet i Örebro Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Innehåll Förord. 5 Inledning. 7 Örebro... 8 Beskrivning av kommunen..... 8 Brottsförebyggande arbete i kommunen..... 8 Kommundelar beskrivning

Läs mer

Grannsamverkansinformation, april 2017, Område Bromma

Grannsamverkansinformation, april 2017, Område Bromma Polisregion Stockholm 2017-04-06 Område Nord Information Grannsamverkansinformation, april 2017, Område Bromma Bara under november månad 2016 anmäldes det 46 stycken inbrott i villa och 40 st inbrott i

Läs mer

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Mattias Friström Aktuell brottsstatistik om mäns våld

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden Anmälda brott 2013 och resultat från den Nationella trygghetsundersökningen 2007 2013 i län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet.

Läs mer

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30 Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 1-1-1-1-9-3 Framtagna medianvärden är en beräkning baserad på de tre senaste årens utveckling med avvikelser inom ett normalintervall

Läs mer

Rapport SUS04 Stoppa rekryteringen till kriminella gäng

Rapport SUS04 Stoppa rekryteringen till kriminella gäng Rapport SUS4 Stoppa rekryteringen till kriminella gäng Jonas Lundquist BA-funktion Polismyndigheten Västra Götalands län Polisområde 1 Närpolisområde Angered INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. SAMMANFATTNING

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2010 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar december 2010 Västerorts gemensamma sida Under oktober har ett intensivt arbete pågått mot bostadsinbrott i Västerorts polismästardistrikt. En insats startade den 1 oktober

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Skånepolisens trygghetsmätning 2013

Skånepolisens trygghetsmätning 2013 RAPPORT 1 (5) Skånepolisens trygghetsmätning 2013 Årets trygghetsmätning är den tionde i en obruten serie som inleddes år 2004. Trenden för problemnivåerna under åren har varit sjunkande. I ett skåneperspektiv

Läs mer

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra. Anmälda brott Slutlig statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Anmälda brott Sammanfattning Under 2012 anmäldes drygt 1,4 miljoner

Läs mer

Strategiska brott bland unga på 00-talet. En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet

Strategiska brott bland unga på 00-talet. En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet Strategiska brott bland unga på 00-talet En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet Bakgrund Brå publicerade år 2000 rapporten Strategiska

Läs mer

februari 2012 Västerorts gemensamma sida

februari 2012 Västerorts gemensamma sida Här följer först februari och därefter marsbrevet Västerortspolisen informerar februari 2012 Västerorts gemensamma sida Ännu en period med mängder av inbrott i bostäder. Västerortspolisen drar nu tillsammans

Läs mer

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 Statistik 2012 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Antal ärenden redovisade till åklagare fördelat per brottskategori perioden jan-dec

Antal ärenden redovisade till åklagare fördelat per brottskategori perioden jan-dec Antal ärenden redovisade till åklagare fördelat per brottskategori perioden jan-dec 2011-2016 Totalt Polismyndigheten Våldsbrott 29 891 26 843 23 409 21 900 20 331 19 052-6% Övriga brott mot person 5 099

Läs mer

Bilaga till Överenskommelse om samverkan mellan Nässjö kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län

Bilaga till Överenskommelse om samverkan mellan Nässjö kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län Bilaga till Överenskommelse om samverkan 2012-2015 mellan Nässjö kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län Åtgärder Parternas strävan, utifrån sina respektive uppdrag, är att i första hand att förstärka

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för 2014 Reviderad 2015-04-30 1 1 Uppgift om antalet misstänkta personer för stöld ur och från motordrivet fordon har korrigerats. Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO Trygghetsundersökning, V Götaland, PO2 2--23 Om Trygghetsundersökningen Målgruppen består av individer, -5 år, bosatta i de geografiska områden som en undersökning omfattar Det är en stickprovsundersökning,

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar Februari 211 Västerorts gemensamma sida I februari har arbetet mot inbrott fortsatt i distriktet. Den framgångsrika insats som pågått från oktober 21 kommer att förlängas till

Läs mer

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Äldre

Läs mer

Mål för Nässjö kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Mål för Nässjö kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 1 (5) Datum 2016-03-10 Diarienummer KS 2016-69 Handläggare Izabell Martinsson Åberg Direkttelefon 0383-46 77 59 E-postadress Izabell.martinssonaberg@raddningstjansten.com Kommunstyrelsen Mål för Nässjö

Läs mer