Den upplevda otryggheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den upplevda otryggheten"

Transkript

1 TRYGGARE STÄDER

2 Inledning I mätning efter mätning är trygghet den faktor som är viktigast för att hyresgäster ska trivas i sina bostadsområden. Trygghet är ett komplicerat begrepp som omfattar våra erfarenheter såväl som våra föreställningar om faror och risker av olika slag i vår omvärld. Studier av upplevd otrygghet har visat på en rad olika samband och tendenser. Bland dessa kan nämnas att kvinnor generellt sett känner sig mer otrygga än män samt att äldre känner sig mer otrygga än yngre. Detta trots att risken för att utsättas för brott visar på rakt motsatt samband. Att upplevelsen och verkligheten är två olika saker beror delvis på massmediernas rapportering om våld och brottslighet vilket givetvis påverkar bilden av stadsrummet och den egna tryggheten. Det finns en fysisk och en social dimension av hur vi upplever otrygghet. Det fysiska rummet kan i sig utgöra ett hot om det är dåligt upplyst, ödsligt eller om det finns mycket träd och buskar som är tänkbara tillhåll för gärningsmän. Även stängda områden som återvändsgator och gångtunnlar upplevs som otrygga, främst av kvinnor. Den sociala dimensionen handlar om vår relation till andra människor. Generellt sett så känner vi oss tryggare om andra människor ser oss. Därför upplevs stadsmiljöer som består av bostäder, butiksnäring, kontors- och nöjesverksamhet med hög grad av mänsklig genomströmning som trygga miljöer. Detta varierar dock stort med tidpunkten på dygnet. Exempelvis uppfattar män generellt sett socialt aktiva platser, som exempelvis nattbussarnas hållplats, som de mest otrygga under kvällstid. Vilka konsekvenser medför då befolkningens rädsla och otrygghet? Undersökningar visar att otryggheten påverkar invånarnas rörelsemönster. Många personer vågar helt enkelt inte gå ut under kvällstid. Det i sin tur leder till att otrygga platser blir allt mer ödsliga och därför upplevs som ännu mer otrygga. Som fastighetsägare har du ansvar för dina hyresgästers trivsel och trygghet, men du råder bara över en ytterst liten del av den spelplan de rör sig över. För att öka tryggheten kan en del insatser göras i själva fastigheterna där hyresgästerna bor och arbetar, men för att skapa en tryggare helhet krävs ofta ett större grepp. Då är ingen aktör tillräckligt stark på egen hand utan det handlar om att samverka med andra näringsidkare, andra organisationer och med kommunen. Fastigheterna står där de står. Därför är det av yttersta vikt att fastighetsföretagaren engagerar sig i de lokala utvecklingsfrågorna. Där är tryggheten central. Syftet med denna undersökning är att belysa hur nära svenska fastighetsföretag i såväl små som stora städer upplever otryggheten i sina kommuner. Den ska även belysa i vilken utsträckning de idag arbetar med dessa frågor samt hur de tycker att samarbetet fungerar med myndigheterna. Det ger också ett tillfälle att belysa hur företagen prioriterar olika trygghetsskapande insatser samt hur långt de själva har kommit med detta i de egna fastigheterna. Målet är förstås att genom kunskap och insikt minska otryggheten bland våra hyresgäster och skapa fler attraktiva och trygga boendemiljöer. Rudolf Antoni Utredare och biträdande näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Tel/mob: E-post: 2

3 Den upplevda otryggheten På en direkt fråga om hur tillståndet ser ut för en rad olika otrygghetsområden i den egna kommunen är det anmärkningsvärt få som inte upplever att de har problem. Oavsett om det handlar om anlagda bränder, klotter eller bråk och misshandel så är det omkring procent av fastighetsföretagen som säger sig ha problem med detta i den kommun där merparten av deras fastigheter är belägna. Att det är så många är förstås ett bekymmersamt och nedslående resultat. De flesta ser inte heller att utvecklingen de senaste fem åren har gått åt rätt håll. Omkring hälften av de svarande säger att problemet är oförändrat och ytterligare omkring procent säger att de olika problemen har ökat. De enda två områden där fler säger att problemet har minskat än det är som säger att det har ökat är när det gäller lägenhetsbråk och anlagda bränder. Fastighetsföretagarnas upplevelse av den lokala otryggheten (procent) Andel som anser att det är ett problem i den egna kommunen Problemet har ökat de senaste fem åren Problemet är oförändrat de senaste fem åren Problemet har minskat de senaste fem åren Klotter Vandalisering (annat än klotter) Lägenhetsbråk Misshandel ute Den upplevda otryggheten Inbrott Stölder av cyklar/mopeder Anlagda bränder Kriminella gäng Undersökningen visar också att det är skillnad mellan större och mindre städer, men inte när det gäller allt. Där storstaden (Göteborg) sticker ut i förhållande till mellanstora städer och småstäder är främst när det gäller klotter och övrig vandalisering, anlagd bränder och kriminella gäng. Här är det betydligt fler som anser att dessa företeelser har ökat i Göteborg jämfört med de mindre städerna. Däremot är det små skillnader när det gäller inbrott och stölder och misshandel. 3

4 Andel som anser att problemet har ökat de senaste fem åren (procent) Storstad Större stad Småstad Klotter Vandalisering (annat än klotter) Lägenhetsbråk Misshandel ute Den upplevda otryggheten Inbrott Stölder av cyklar/mopeder Anlagda bränder Kriminella gäng Kommentar: Kommentar: Storstad utgörs av Göteborg. Småstad utgörs av samtliga städer under invånare. Kategorin Större stad utgör städerna däremellan. Samarbetet med myndigheterna Många av fastighetsföretagen uppger att de har liten eller ingen kontakt med polismyndigheten (41 procent) och de sociala myndigheterna (49 procent). Därför har de ingen möjlighet att bedöma hur väl samarbetet med dessa instanser fungerar. De som däremot har en åsikt i frågan är överlag halvnöjda med hur samarbetet fungerar. Få är riktigt kritiska. Endast 7 procent säger att samarbetet inte alls fungerar och ytterligare 18 respektive 20 procent säger att samarbetet inte fungerar särskilt bra. Med andra ord är mer än var fjärde fastighetsföretagare missnöjd med hur samarbetet fungerar med polismyndigheten och de sociala myndigheterna. När det gäller båda dessa myndigheter är drygt hälften ganska så nöjda. Ytterligare 20 procentenheter tycker att samarbetet med polismyndigheten fungerar mycket bra medan något färre, 12 procentenheter, är riktigt nöjda med samarbetet med de sociala myndigheterna. Hur väl fungerar samarbetet med myndigheterna? (procent) 4

5 Många av fastighetsföretagen uppger att de har liten eller ingen kontakt med polismyndigheten (41 procent) och de sociala myndigheterna (49 procent). Därför har de ingen möjlighet att bedöma hur väl samarbetet med dessa instanser fungerar. De som däremot har en åsikt i frågan är överlag halvnöjda med hur samarbetet fungerar. Få är riktigt kritiska. Endast 7 procent säger att samarbetet inte alls fungerar och ytterligare 18 respektive 20 procent säger att samarbetet inte fungerar särskilt bra. Med andra ord är mer än var fjärde fastighetsföretagare missnöjd med hur samarbetet fungerar med polismyndigheten och de sociala myndigheterna. När det gäller båda dessa myndigheter är drygt hälften ganska så nöjda. Ytterligare 20 procentenheter tycker att samarbetet med polismyndigheten fungerar mycket bra medan något färre, 12 procentenheter, är riktigt nöjda med samarbetet med de sociala myndigheterna. För denna fråga gavs även möjlighet att öppet kommentera det svar som givits. När det gäller samarbetet med polismyndigheten så är det ett tydligt mönster som framträder. Missnöjet handlar till viss del om att det är besvärligt att nå polisen för en anmälan, men främst är det många som är frustrerade över att man upplever polisen som maktlös. Främst beror detta på erfarenheter av att ärenden läggs ner direkt utan utredning, att polisen är motvillig till att besöka brottsplatser eller att småbrott och vandalisering fortskrider utan att polisen kan göra någonting åt det. Det är också uppenbart att något rutinmässigt samarbete mellan fastighetsföretagen och polisen inte är vanligt förekommande om det alls existerar. Här följer ett litet urval av kommentarerna. Då jag polisanmäler skadegörelser eller stöld blir ärendet alltid avskrivet inom 2-3 timmar. Polisen utreder bara om det är allvarlig misshandel eller om det rör sig om stöld av mycket stora värden. Jag anser inte längre att det är lönt att vända sig till polisen. Finns sällan resurser att ta hand om sakerna i ett tidigt/direkt skede. Det enda jag har haft kontakt med dom är angående skadegörelse på fastighet, ärendet las ner... Det är helt fel att hamna i växeln i gbg för att sen sitta i kö på nästa växel i lidköping innan man kommer rätt. Hade inbrott i fastigheten för några år sedan. Trots att vi gav polisen bilmärke, färg och registreringsnummer lades utredningen omedelbart ned. Har inte etablerat några rutiner för kontakt.nu blir det det bara när någon anmälan sker Har polisanmält klotter ett 20-tal gånger. Endast en gång har man lyckats gripa någon. 5

6 Händer inget trots flera samtal o anmälningar, ex. kring stök, skrik och bråk nattetid, klotter Polisen är väldigt osynlig i vår kommun de har för lite resurser och våra problem är inte prioriterade som vanligt - väldigt dröjande om ens besök på brottsplats Vid de fall vi haft av inbrott eller skadegörelse, avskriver de ärendet direkt. Närmsta polisstation ligger 20 minuter bort. Samma möjlighet till öppna svar gavs för frågan om hur samarbetet fungerar med de sociala myndigheterna. Här ges en ganska nyanserad bild av både goda och dåliga exempel. En del fastighetsföretagare uttrycker frustration över det nuvarande systemet medan andra tycker att det fungerar bra. Även här är det tydligt att någon utarbetad samverkan inte är aktuell mellan fastighetsföretagen och de sociala myndigheterna. Här följer ett urval av kommentarerna. Dåligt engagemang och svårt att få hjälp vid de tider problem oftast uppstår, dvs kvällar och helger De ringer gärna oss, när de har problem. Om vi har problem med någon hg så är de svårt att få kontakt/hjälp. De är helt underbara i Vaggeryd. Deras största problem är att de är bakbundna av alla lagar o kan därmed inte agera som de skulle velat göra. Har tidigare fungerat mycket bra inom Härlanda, men nu har man gjort omorganisation och gamla kontakter gäller inte längre Hjälp i Sverige är frivillig och hyresgäster som behöver hjälp får själva söka detta. Men oftast inser inte personen det själv. Då är det bättre att hyran inte blir betald. Oftast har socialtjänsten satt det i system att inte betala förfallna hyror. Den erfarenheten vi har fått är att man måste hota med tråkiga överklaganden innan personen får hjälp. Vid de få tillfällen som jag varit i kontakt med dom, har återkopplingen på ärendet varit obefintlig Litet intresse för våra problem - och ofta också för de boende/deras klienters problem. 6

7 Så skapas trygga boendemiljöer Viktigast för tryggheten är enligt de nästan 1000 fastighetsföretagarna att man har god belysning i entré och trapphus. Därefter kommer att det är rent och snyggt, att det är lätt att få tag på hyresvärden. Andra viktiga faktorer är att klotter saneras snabbt och att gemensamma utrymmen samt utemiljön är väl upplysta. Många ser också att tryggheten ökar om grannarna känner varandra. Mindre viktiga faktorer är rent tekniska som larmtjänster, säkerhetsdörrar, porttelefon och kameraövervakning. Det sistnämnda är det endast 5 procent som anser är mycket viktigt för tryggheten. Hur viktigt anser du att följande är för att säkerställa en trygg boendemiljö? (procent) belysningen är bra i entré och trappa 81 det är rent och snyggt 64 det är lätt få tag på hyresvärden 54 klotter saneras omedelbart 52 gemensamma utrymmen som vind och tvättstuga är väl upplysta 52 utemiljön är väl upplyst 50 det finns en gemenskap mellan grannarna 41 det finns en larmtjänst vid stök och bråk 23 lägenheterna har säkerhetsdörrar 17 fastigheten har porttelefon 14 gemensamma utrymmen som vind och tvättstuga är kameraövervakade 5 Mycket viktigt för tryggheten Detta resultat stämmer väl överens med den grundläggande teorin kring hur människor upplever trygghet. Mörker, skräp och nedklottrade fasader skapar otrygghet medan närheten till andra människor, såväl grannar som hyresvärd, skapar trygghet. Att synen på vad som skapar trygghet ser ut så här bådar gott för att fastighetsföretagen ska driva sin verksamhet i rätt riktning för en ökad trygghet. För att se hur åsikten förhåller sig till det faktiska agerandet har fastighetsföretagarna även fått göra en bedömning av de egna fastigheterna. Här uppstår en ganska tydlig självkritik. För nästan alla trygghetsinsatser så är det fler som säger att det är mycket viktigt för tryggheten än det är som säger att beskrivningen stämmer mycket väl in på de egna fastigheterna. Med andra ord finns det en hel del att göra för att förbättra tryggheten i det svenska fastighetsbeståndet. Den goda nyheten är att fastighetsföretagarna, som också är de som kan göra någonting åt saken, är medvetna om bristerna. Störst självkritik uppstår när det gäller belysningen i entré och trappa. Här är det 81 procent som säger att det är mycket viktigt men endast 55 procent som säger att beskrivningen belysningen är bra i entré och trappa stämmer mycket väl in på de egna fastigheterna. Denna självkritik gäller för samtliga områden med två undantag. När det gäller hur lätt det är att få tag på hyresvärden samt när det gäller tillgången till porttelefon så är det fler som anser att det egna fastighetsbeståndet uppfyller detta än det är som säger att det är mycket viktigt för tryggheten. 7

8 Hur viktigt anser du att följande är för att säkerställa en trygg boendemiljö och hur bra stämmer beskrivningen in på ditt företags fastighetsbestånd? (procent) Mycket viktigt för tryggheten Stämmer mycket väl in på våra fastigheter belysningen är bra i entré och trappa det är rent och snyggt det är lätt få tag på hyresvärden klotter saneras omedelbart gemensamma utrymmen som vind och tvättstuga är väl upplysta utemiljön är väl upplyst det finns en gemenskap mellan grannarna det finns en larmtjänst vid stök och bråk lägenheterna har säkerhetsdörrar fastigheten har porttelefon gemensamma utrymmen som vind och tvättstuga är kameraövervakade Självkritik/ överensstämmelse Kameraövervakning Ett av resultaten av föregående fråga visade att endast 5 procent av fastighetsföretagen anser att kameraövervakning är mycket viktigt för tryggheten. Detta blir särskilt intressant sett i relation till frågan om man anser att kameraövervakning i allmänhet bör vara tillåten i entréer och trapphus. Här är det nämligen hela 77 procent som svarar att det bör vara tilllåtet och 23 procent som svarar att det inte bör tillåtas. Bör kameraövervakning i allmänhet vara tillåten i entréer och trapphus? (procent) 8

9 Däremot är det hela 52 procent som svarar att de inte skulle sätta upp någon kamerautrustning i entréer och trapphus om det var tillåtet. 12 procent skulle sätta upp det i samtliga fastigheter och 36 procent skulle göra det i någon/några fastigheter. Skulle du installera kameraövervakning om det var tilåtet? (procent) Trygghetsarbete Undersökningen visar att det finns stor potential att utveckla trygghetsarbetet bland fastighetsföretagen. Många (60 procent) anser att det de själva gör idag i det egna beståndet är tillräckligt för att möta hyresgästernas trygghetsbehov. 17 procent av fastighetsföretagen är dock aktivt deltagande i samarbeten med fokus på ökad trygghet och ytterligare tre procent har tidigare varit engagerade i sådana samarbeten. Hela 19 procent svarar att de inte är engagerade i något sådant samarbete men att de gärna skulle vilja. Är ditt företag engagerat i något trygghetssamarbete med andra företag/organisationer? (procent) 9

10 I denna fråga är det förstås ganska stora skillnader från ett litet familjeföretag med små resurser till ett stort företag liksom mellan olika typer av städer. Bland företag med fler än tio fastigheter i beståndet är det 35 procent som idag arbetar aktivt i trygghetssamarbeten medan det i små fastighetsföretag med 1-4 fastigheter endast är 11 procent. Samma skillnad uppmäts beroende på städernas storlek. I Göteborg är det 28 procent av fastighetsföretagen som samverkar med andra aktörer för ökad trygghet. I mindre städer är motsvarande siffra 15 procent. De flesta tror att de har den kunskap och kompetens de behöver i företaget för att säkerställa en hög trygghetsnivå kring det egna fastighetsbeståndet. Att endast 19 procent säger att de absolut har denna kunskap tyder dock på en stor osäkerhet om vilken kunskap som faktiskt krävs. Endast 15 procent uppger att de saknar denna kompetens i företaget. Har ditt företag den kunskap/kompetens som behövs för att säkerställa en hög trygghetsnivå kring företagets fastigheter? (procent) 10

11 Sammanfattning Det är uppenbart att frågor om trygghet ligger nära till hands för de flesta som är verksamma i fastighetsbranschen. Oerhört få fastighetsföretagare anger att exempelvis inbrott, misshandel på gator och torg och klotter inte är ett problem i deras kommun. Dessutom är det en klar majoritet som inte anser att utvecklingen går åt rätt håll. Oavsett vilken form av brott eller otrygghet det gäller så anger omkring hälften att det inte har skett någon förbättring de senaste fem åren och omkring var fjärde fastighetsföretagare säger att problemen dessutom har intensifierats. Detta är ett alarmerande resultat som manar till såväl handling som eftertanke. Den som äger och förvaltar fastigheter ansvarar för människors hem, arbetsplatser, handels- och mötesplatser. Fastighetsbranschen har med andra ord ett stort ansvar för att människor känner sig trygga och fritt kan röra sig i dessa miljöer. Det är inte ett ansvar de bär själva utan ett de delar med kommunen såväl som polismyndigheten och de sociala myndigheterna. Eftersom frågorna är svåra för en enskild aktör att hantera är det mest verkningsfullt att samverka i trygghetsfrågor. Trots detta är det bara omkring var sjätte fastighetsföretag som idag aktivt deltar i något trygghetssamarbete. Här finns det en stor utvecklingspotential. Faktum är att andelen fastighetsföretag som samverkar med varandra, kommunen och andra organisationer för ökad trygghet skulle kunna fördubblas enligt företagen själva. Många skulle vilja engagera sig men behöver sannolikt både draghjälp och kunskapstillförsel för att få igång arbetet. När det gäller de egna fastigheterna visar fastighetsföretagen god insikt i trygghetsskapande åtgärder men också en viss självkritik. Många anser exempelvis att det är viktigt med god belysning, att det är rent och snyggt och att det finns en gemenskap mellan grannarna för att skapa trygghet i en fastighet. Samtidigt är det något färre som själva anser att dessa värden uppfylls tillräckligt väl i det egna fastighetsbeståndet. Med andra ord finns det anledning till självrannsakan och möjlighet till förbättrad trygghet även inom det egna företaget. Intressant att notera är den relativt låga tilltro som finns till betydelsen av tekniska lösningar för att skapa trygga boendemiljöer. Säkerhetsdörrar, porttelefoner och kameraövervakning anses ha betydligt lägre påverkan på tryggheten än mjukare faktorer som att det är lätt att få tag på hyresvärden, att det är rent och snyggt samt att grannarna känner varandra. Detta blev också tydligt i samband frågan om kameraövervakning borde tillåtas. Trots att de flesta var emot förbudet så var det ändå inte mer än hälften av fastighetsföretagen som uppgav att de skulle sätta upp några kameror om det tilläts. De flesta av oss vill bo i attraktiva städer med god tillväxt och blomstrande handel. När vi går ut i våra städer vill vi inte mötas av våld, klotter och stölder. Trygghet är ett grundläggande behov för oss människor. Därför är det en av de faktorer som alltid rankas högst när hyresgäster värderar sitt boende. I denna undersökning är det tydligt att trygghetsfrågorna också ligger högt på fastighetsföretagens agenda. Samtidigt visar den på en rad förbättringsmöjligheter där både fastighetsföretagen, polisen, kommunen och det övriga näringslivet kan göra mycket för att förbättra sina städer. Nyckelordet här är samverkan och förhoppningsvis kan den insikt och kunskap som kommer av denna rapport driva på utvecklingen i rätt riktning. Vi på Fastighetsägarna tar gärna tillsammans med våra medlemsföretag en ledande roll i kampen för ökad trygghet i våra svenska städer. 11

12 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i form av en e-postenkät som skickades ut under oktober månad Urvalet för enkäten var samtliga av Fastighetsägarna Göteborg Första Regionens medlemsföretag. Enkäten gick ut med två påminnelser och totalt sett har 955 fastighetsföretag spridda över 100 av landets kommuner besvarat enkäten. Om Fastighetsägarna Fastighetsägarna är en rikstäckande intresse- och branschorganisation som representerar drygt medlemsföretag och som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Organisationen består av sex regionföreningar varav Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (GFR) är den största med mer än medlemsföretag som äger drygt fastigheter i 105 kommuner inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings, Kalmar- och västra Östergötlands län. FASTIGHETSÄGARNA GÖTEBORG FÖRSTA REGIONEN ADRESS Box 53081, Göteborg > BESÖKSADRESS Vasagatan 45 TEL > FAX > 12

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VARBERG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VARBERG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VARBERG 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2335 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot företag och företagare

Motion till riksdagen 2015/16:2335 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot företag och företagare Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2335 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot företag och företagare Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Trender på Kalmarregionens fastighetsmarknad Rapport januari 9 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Sista kvartalet 8 gick i finanskrisens tecken och än är det ingen som har blåst faran över.

Läs mer

Tryggheten i stadens parker

Tryggheten i stadens parker HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 533-2012-1.4 SID 1 (5) 2012-12-13 Handläggare: Anna William-Olsson Telefon: 508 23 362 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Skolkvalitetsmätning 2004

Skolkvalitetsmätning 2004 Skolkvalitetsmätning 2004 Vara kommun Februari 2004 ARS P0504 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

1 januari 20 oktober 2015 Inbrott i bostad Lokalpolisområde Norrmalm Stockholm 460 (359) Lidingö 127(110) Siffra inom parentes = fullbordade inbrott

1 januari 20 oktober 2015 Inbrott i bostad Lokalpolisområde Norrmalm Stockholm 460 (359) Lidingö 127(110) Siffra inom parentes = fullbordade inbrott Boendesamverkan Flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och stadsdelsförvaltningar / kommun i samverkan mot olika former av brott i Lokalpolisområde Norrmalm. 1 1 januari 20 oktober 2015

Läs mer

Brott, straff och normer 3

Brott, straff och normer 3 Brott, straff och normer 3 Vad kan samhället (staten, kommunen, vi tillsammans) göra för att förändra situationen för de grupper som oftare hamnar i kriminalitet? Vad anser du? I uppgiften ska eleven resonera

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

Lerum Enkätundersökning 2010

Lerum Enkätundersökning 2010 Lerum Enkätundersökning 2010 Lerums centrumförenings enkätundersökning våren 2010. En sammanfattning till näringsidkare i Lerum. Lerums kommun är en kommun som ligger i anslutning till Göteborg och hit

Läs mer

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2010 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Bilaga 6 Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Personalen som deltog i projektet och därmed skulle omfattas av de nya arbetsrutinerna för testpersonerna, var det som arbetar

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Förmåga att tillvarata sina rättigheter

Förmåga att tillvarata sina rättigheter Kapitel 8 Förmåga att tillvarata sina rättigheter Inledning I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) finns också ett avsnitt som behandlar samhällsservice. Detta avsnitt inleds med frågan: Tycker

Läs mer

Nolltolerans i Bollebygds kommun

Nolltolerans i Bollebygds kommun Nolltolerans i Bollebygds kommun Den 29 april 2009 beslutade kommunfullmäktige om en avsiktsförklaring och att Bollebygds kommun ska arbeta för Nolltolerans. Med gemensamma krafter arbetar kommunen, räddningstjänsten,

Läs mer

A2. Brott och brottskostnader

A2. Brott och brottskostnader A2. Brott och brottskostnader Det finns många olika typer av brott. För att rätt kunna förebygga dem är det bra att känna till något om var och hur brott brukar ske. Brottsligheten drabbar samhället med

Läs mer

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 ~pmmunstyrelsens handling nr 63/2012 Polismyndigheten i söderman~ands vän _ Katrineholms kommun ~ Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 Avtalande parter Polismyndigheten Södermanland och Katrineholms

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Skydda dig mot båtstölder

Skydda dig mot båtstölder Tips och råd Skydda dig mot båtstölder I början och i slutet av båtsäsongen ökar antalet polisanmälningar om stölder av båtmotorer och båtar. Du som är båtägare kan förebygga inbrott i båten och stöld

Läs mer

Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg

Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg Erik Palmqvist Ålands polismyndighet Specialarbete i Kriminalteknisk grundutbildning 2007-2008 vid Statens kriminaltekniska

Läs mer

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro.

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. 1 Innehåll 04 Bakgrund 06 Sammanfattning Resultat; 10 Generella attityder 14 Vardagsutmaningar 22 Idealbilder 28 Hur breda är utmaningarna? 41 Framtid

Läs mer

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET?

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? En undersökning av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors arbetsvillkor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Metod och urval...

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

En studie av Polisens förebyggande arbete och vilka man samverkar med

En studie av Polisens förebyggande arbete och vilka man samverkar med Polisutbildningen vid Umeå universitet Höstterminen 2005-11-08 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapport nr. 274 En studie av Polisens förebyggande arbete och vilka man samverkar med Martin Trostemo Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009 Överenskommelse mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund Åtgärdplan 2009 Åtgärdsplan 2009 Lunds BRÅ Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta

Läs mer

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08 Västermovägen på Brattberget 17 oktober 2013 2014-01-08 Innehåll 1 Bakgrund 2 1.1 Trygghetsundersökning... 2 2 Trygghetsvandring 3 2.1 Metod... 3 2.2 Trygghetsvandring kring Västermovägen på Brattberget...

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013.

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Polisområde Syd Datum Diarienummer 2012-12-19 Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Handlingsplan kopplad till samverkansavtal 2011-2014. Fokusområden

Läs mer

Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM GEMENSAMMA TAG MOT ANLAGDA BRÄNDER

ÅTGÄRDSPROGRAM GEMENSAMMA TAG MOT ANLAGDA BRÄNDER ÅTGÄRDSPROGRAM GEMENSAMMA TAG MOT ANLAGDA BRÄNDER - prioriterade åtgärder - Information i skolan Ansvarig person Brandutredningar Lokaltengagemang November 2002 I samverkan: 0 Anlagd brand - varför ett

Läs mer

Vi ger statens konstråd möjlighet att samarbeta med boendenätverket GATUKRAFT LINDÄNGEN

Vi ger statens konstråd möjlighet att samarbeta med boendenätverket GATUKRAFT LINDÄNGEN Vi ger statens konstråd möjlighet att samarbeta med boendenätverket GATUKRAFT LINDÄNGEN Gatukraft Lindängen Gatukraft Lindängen är ett boendenätverk för urban gemenskap i vårt bostadsområde. Vårt boendenätverk

Läs mer

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin Mitt liv som mobbad Wiveca Wendin 1 Mitt liv som mobbad Copyright 2012, Wiveca Wendin Ansvarig utgivare: Wiveca Wendin Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1642-3 2 Innehåll 1. Några ord av författaren

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 Anhöriga i stort behov av eget stöd En enkät som föreningen Attention i våras skickade ut till sina medlemmar visade att få anhöriga känner till bestämmelsen

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

2015-11-20. Tryggt i trygghetsboende. Andelen äldre ökar i samhället boendet är en viktig livsmiljö. Bakgrund

2015-11-20. Tryggt i trygghetsboende. Andelen äldre ökar i samhället boendet är en viktig livsmiljö. Bakgrund Tryggt i trygghetsboende - exempel från Alingsås, Göteborg och Trollhättan Lisbeth Lindahl SABO 20 nov 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i samhället boendet är en viktig livsmiljö Hur vill och kan jag bo

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Tips och råd inför julhandeln Julen står för dörren och årets julhandel är redan i full gång.

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Boende enkät Söderby 2:14 hösten 2011

Boende enkät Söderby 2:14 hösten 2011 Boende enkät Söderby 2:14 hösten 211 Bakgrund Den 28 december 21 förvärvades fastigheten av Akelius Fastigheter och Brf Söderby 2:14 blev verklighet. Föreningen hade vi förvärvet 9 hyresrätter och 179

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

en öppen bostadsmarknad

en öppen bostadsmarknad en öppen bostadsmarknad EN ANSVARS- TAGANDE BRANSCH Fastighetsägarna arbetar aktivt för en positiv samhällsutveckling. Genom att förebygga diskriminering vill vi ta samhällsansvar och hjälpa dig som är

Läs mer

Helsingborgs Sportgymnasium. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010. Ansvarig: Stefan Krisping

Helsingborgs Sportgymnasium. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010. Ansvarig: Stefan Krisping Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Ansvarig: Stefan Krisping 1 Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Innehållsförteckning 1 Organisation och förutsättningar... 3 2 Rutiner och underlag för

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till brottsförebyggande råd Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Välkommen till Orgelns Samfällighet

Välkommen till Orgelns Samfällighet Välkommen till Orgelns Samfällighet Med hjälp av detta informationsblad ska vi försöka ge er en inblick i och känsla för vad det innebär att bo i vårt område. Vad är en Samfällighet? En samfällighetsförening

Läs mer

Rapport: Bostadsundersökning 2014

Rapport: Bostadsundersökning 2014 Rapport: Bostadsundersökning 2014 Vilka har svarat på enkäten? Svar & bortfall 301 enkäter skickades ut varav 135 besvarades. Svarsfrekvens: 45 %. En enkät var ogiltig. Svar & bortfall 400 enkäter skickades

Läs mer

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland - En del av Statens haverikommissions utredning av kollisionen mellan färjorna den 23 juli 9 Rapport maj 1 Enkätstudiens syfte och genomförande

Läs mer

Transnationellt utbyte Reggio Emilia

Transnationellt utbyte Reggio Emilia CREARE VIVERE Transnationellt utbyte Reggio Emilia Rapport från resa 16 20 mars 2014 Reflektioner från resan till Reggo Emilia med deltagare från Sunne kommun, Torsby kommun och Munkfors kommun genom EU-projektet

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) YTTRANDE Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 2015-10-23 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 97-2015 Sid 1 (6) Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn,

Läs mer

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7 Sammanfattning 7 Sammanfattning Genom Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) kartläggs och analyseras välfärdens utveckling fortlöpande. Undersökningarna har genomförts årligen

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Stort intresse för Grannsamverkan Hörsalen på huvudstationen i Solna var mer än fullsatt när distriktets

Läs mer

Barn som far illa Polisens skyldigheter

Barn som far illa Polisens skyldigheter Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Skriftligt fördjupningsarbete Höstterminen, 2009 Rapport nr. 581 Barn som far illa Polisens skyldigheter Hämtat från: http://www.lulea.se/images/18.cbcf80b11c19cd633e800016527/sick_350.png

Läs mer

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström Inledning Vid Kramforsskolan skall det råda nolltolerans

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen Vår förening består av två fastigheter, Dianavägen 5-9 samt Artemisgatan 4-8. Dessa byggdes 1964 och 1965 och förvaltades av Stockholmshem fram

Läs mer

En rapport om driftprofiler för trafiksäkerhetskameror 2010-03-30

En rapport om driftprofiler för trafiksäkerhetskameror 2010-03-30 Utvärdering av ATKsystemet En rapport om driftprofiler för trafiksäkerhetskameror 2010-03-30 Sammanfattning Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser

Läs mer

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer December 1 STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar temperaturen på den svenska fastighetsbranschen och publiceras två gånger per

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Resultat Varberg. 64 respondenter

Resultat Varberg. 64 respondenter Resultat Varberg 64 respondenter 1 2 Kommentarer Starta-eget kurs Gick några ggr på entreprenörskolan när jag hållit på några år Inte individanpassat, dessutom mer information snarare än dialog. Upplevde

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Effekter av Pappabrevet

Effekter av Pappabrevet REDOVISAR 2004:3 Effekter av Pappabrevet En utvärdering av RFV:s och FK:s informationskampanj Sammanfattning Riksförsäkringsverket (RFV) har under 2003 tillsammans med försäkringskassorna skickat ut ett

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB Beslut Diarienr 1 (13) 2015-12-16 340-2015 MQ Retail AB Box 119 19 404 39 Göteborg Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB Datainspektionens beslut

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Trivselregler. Gudmund 7 Vallingatan. Bostadsrättsföreningen Gudmund 7 Vallingatan 6A & 6B. Västerås 2014-10-21

Trivselregler. Gudmund 7 Vallingatan. Bostadsrättsföreningen Gudmund 7 Vallingatan 6A & 6B. Västerås 2014-10-21 Trivselregler Gudmund 7 Vallingatan Bostadsrättsföreningen Gudmund 7 Vallingatan 6A & 6B Västerås 2014-10-21 Du som medlem eller hyresgäst i lägenhet eller hyreslokal ansvarar för att ha kännedom om, förstå,

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 9 oktober 2009 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

Manpower Work Life Drömchefen

Manpower Work Life Drömchefen Manpower Work Life juni 2016 Manpower Work Life Drömchefen Vilken sorts chef drömmer svenskarna om? Det har vi frågat svenskarna om i den här undersökningen där vi försökt förstå vilka de viktigaste chefsegenskaperna

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 februari 2010 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART Polismyndigheten i Hallands län Box 1031 301 10 Halmstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-04-07 1806-2010 Styrelsen för ProAros Västerås stad 721 87 VÄSTERÅS Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Bästa hälsning, Johannes Andersson

Bästa hälsning, Johannes Andersson På övriga sidor finner ni tre sidor med läkarjournaler, ifrån mitt besök på Östras Psykiatriska avdelning. Jag gick med på denna utredning, bland annat för att bevisa en gång för alla att jag har rätt

Läs mer

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar yttrande till Miljödepartementet SABO har beretts tillfälle

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Motpart Örnsköldsviks kommun, 212000-2445, 891 38 Örnsköldsvik

Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Motpart Örnsköldsviks kommun, 212000-2445, 891 38 Örnsköldsvik Överklagande Diarienr 1 (11) 2015-12-11 2171-2015 Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Överklagande Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Motpart Örnsköldsviks kommun,

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden?

Hur jämställd är landsbygden? Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Scandinav Frågor ställda till landsbygdsbor som definierar sig som män. 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid.

Läs mer

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 2012 Ungdomars boende lägesrapport 2012 Boverket april 2012 Titel: Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport: 2012:7 Utgivare: Boverket april

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Sammanfattning av hyresgästernas uppfattningar vid upprustning av kvarteret Fresken i Blåsut 2001-2002

Sammanfattning av hyresgästernas uppfattningar vid upprustning av kvarteret Fresken i Blåsut 2001-2002 Fresken Sammanfattning av hyresgästernas uppfattningar vid upprustning av kvarteret Fresken i Blåsut 2001-2002 Att gammal charm är bevarad: spegeldörrar, rosett i taket etc (Skriven kommentar till frågan

Läs mer

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla!

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla! & nu då? Jag vill ha snyggare gårdar Det behövs fler affärer Bra att man tagit detta initiativ att förbättra Akalla Naturen i Akalla är helt fantastisk Tydligare trafikstruktur Det behövs en bank i Akalla

Läs mer