Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg"

Transkript

1 Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg Erik Palmqvist Ålands polismyndighet Specialarbete i Kriminalteknisk grundutbildning vid Statens kriminaltekniska laboratorium

2 Sammanfattning Fartyg i kryssningstrafik mellan Sverige och Finland lockar årligen många människor att resa, äta gott och roa sig. Tyvärr sker det även i den här miljön olika brott. Det som gör en platsundersökning speciell ombord på ett fartyg är att den flyter och att brottet kan ske då fartyget är långt från hamn. Det här arbetet beskriver kortfattat och överskådligt de åtgärder som är viktiga att genomföra då ett brott har begåtts ombord på ett passagerarfartyg och polisen inte har möjlighet att omedelbart påbörja sin platsunderökning. Arbetet vänder sig främst till fartygsvärdar som ansvarar för ordningen ombord. I innehållet finns åtgärdstablåer för de fyra vanligast förekommande brottstyperna. Åtgärdstablåerna ska ses som ett stöd för minnet och eventuellt en introduktion för ny personal ombord. Om punkterna i tablåerna följs riskerar inte personalen att förstöra brottplatsen och polisens arbete underlättas vilket i förlängningen leder till en bra grund för en fortsatt förundersökning i det aktuella ärendet. i

3 Förord Jag vill tacka mina kolleger vid Ålands polismyndighet för råd och stöd vid skapandet av detta arbete. Ett extra stort tack vill jag rikta till Sebastian Sjölund, som fungerat som min faktahandledare och Helena Stolt Olsson som varit min språkliga handledare. ii

4 Innehållsförteckning 1 Syfte Bakgrund Problem Metod Begränsningar Förberedelser och utrustning för fartygspersonal Generell information vid misstänkt brott Åtgärdstablå Skadegörelse Stöld Misshandel Våldtäkt Diskussion Källförteckning Muntliga källor...18 iii

5 1 Syfte Syftet med det här arbetet är att göra en åtgärdstablå för att underlätta och förbättra utredningen av brott som skett ombord på passagerarfartyg i trafik mellan Sverige och Finland. Arbetet ska kunna läsas av fartygspersonal som ansvarar för ordningen och säkerheten ombord. 2 Bakgrund Nöjeskryssningar med de stora passagerarfartygen mellan Sverige och Finland är en storindustri som lockar miljoner människor årligen. Syftet med resorna är i huvudsak, förutom transport, att under resan äta, dricka gott, handla samt i övrigt roa sig. Tyvärr har det visat sig att, som så många gånger då alkohol är inblandat, att människor tappar omdömet och gör oöverlagda saker under kryssningarna vilket ofta leder till brottsanmälningar och förundersökningar. Författaren till detta arbete arbetar inom polisen på Åland och kan därför endast relatera till de problem som upplevs vid brottsplatsundersökning ombord på fartyg sett ur ett åländskt perspektiv. År 2006 handlade Ålands polismyndighet 105 anmälningar med anknytning till kryssningsverksamheten. Det kan konstateras att polisen på Åland lägger ner många arbetstimmar på att utreda brott som begåtts ombord på fartyg i kryssningstrafik och samarbetet med berörda rederier fungerar bra. Det finns dock alltid saker som kan förändras och förbättras för att öka effektiviteten och i slutändan även rättsäkerheten för de som råkar ut för brott. Det här arbetet är ett litet steg i den riktningen genom att beskriva de åtgärder polisen anser är viktiga för att kunna utreda alla omständigheter omkring en eventuell brottslig händelse. 1

6 År 2007 kryssade personer till Åland, varje dag lägger ca 26 fartyg till på Åland. De största fartygen tar ca 3000 passagerare medan de mindre tar ca Bild 1. Fartyg på väg till och från Åland. 1 Statistik från Ålands statistik och utredningsbyrå 2

7 3 Problem De brott som begås ombord på fartygen speglar ett genomsnitt av samhället i övrigt, det vill säga allting från skadegörelse till brott mot liv. Det som gör utredningarna speciella är att brottsplatsen flyter. Den rör på sig och förändras snabbt. Brottet kan ske då fartyget befinner sig långt ute till havs, flera timmar från hamn och då är det viktigt att rätt åtgärder vidtas för att så långt det är möjligt säkra brottsplatsen och bevismaterial så att polisen har möjlighet att göra ett fullgott arbete. Ombord på fartygen finns vaktmän som har hand om ordningen, de har även andra sysslor som till exempel att gå brandvakt. Antalet vaktmän varierar mellan de olika fartygen men ofta är det två som arbetar samtidigt och då har den ena till uppgift att gå brandvakt medan den andra sköter eventuella ordningsstörningar. Då ett brott inträffar är det vaktmännen som får fungera som polisens förlängda arm fram till det att fartyget har anlänt till hamn. Det är därför viktigt att de känner till grundläggande åtgärder vid säkrande av en brottsplats och bevismaterial, för att undvika kontamination eller i värsta fall omöjliggöra en platsundersökning genom att utföra fel åtgärder. Vaktmännen saknar ofta kunskap om kontaminationsrisker, det vill säga risker att material förs över från en plats till en annan samt vikten av att en brottsplats lämnas så intakt som möjligt. Att spärra av och bevaka en brottsplats ombord på ett fartyg är inte alltid en lätt uppgift med beaktande av personalens antal och övriga uppgifter samt passagerarnas rörlighet. Trots det är det av yttersta vikt att brottsplatsen lämnas så orörd som möjligt och att ingen har möjlighet att få tillträde till platsen efter att den spärrats av. 3

8 Ett annat problem som ofta uppstår är tidsbrist vid platsundersökningen. Fartygen har en tidtabell som måste följas och hamntiderna är korta. Om fartyget inte kan avgå i tid innebär det stora kostnader för rederiet eftersom de då måste köra in den förlorade tiden med större bränsleåtgång som följd. Det är även viktigt att tidtabellen följs eftersom farlederna är så trånga, speciellt i Stockholms skärgård, att det inte är möjligt för två fartyg av den här typen att mötas. Det här arbetet avser att beskriva åtgärder som behöver vidtas då det gäller något som vi kan kalla vardagsbrottslighet ombord. I fall av grova brott kan naturligtvis inte alltid hänsyn tas till de rent ekonomiska aspekterna. Tidbrist vid en platsundersökning är naturligtvis inte bra ur någon aspekt men för att snabbt, effektivt och så bra som möjligt kunna vidta nödvändiga åtgärder är det viktigt att vaktmännen kan bistå med noggranna och korrekta förhandsuppgifter. I samband med att förhandsuppgifter tas upp är det också viktigt att eventuella bildmaterial och ljudupptagningar från fartygets övervakningsutrustning tas tillvara och överlämnas till polisen. 4

9 4 Metod Inför det här arbetet har jag varit i kontakt med personal ombord på Viking Lines fartyg M/S Cinderella för att få en insikt i deras arbete och vilka krav som är rimliga att ställa på dem beträffande inledande åtgärder då ett brott inträffat. Jag har genom diskussion med kollegor och litteratursökningar sammanställt en åtgärdskalender för i första hand fartygspersonal. 4.1 Begränsningar Ett fartyg är som ett flytande samhälle och alla typer av brott kan komma ifråga. Det är naturligtvis omöjligt att i detalj redogöra för varje åtgärd som bör vidtas vid olika händelser. Min avsikt med det här arbetet är att beskriva lämpliga åtgärder vid de vanligast förekommande brottstyperna. Jag har valt att skriva under fyra brottsrubriker: skadegörelse, stöld, misshandel och våldtäkt. Jag har medvetet valt att utelämna grövre brott såsom dråp och mord eftersom dessa brott åsidosätter alla ekonomiska aspekter såväl som kravet att undersökningen ska ske så snabbt som möjligt. 5

10 5 Förberedelser och utrustning för fartygspersonal Det finns viss utrustning som är oumbärlig när det gäller att till exempel dokumentera en plats på ett sådant sätt att det senare går att ställa frågor om den vid en rättegång. Det som är viktigast vid dokumentation av en plats är en bra kamera och att den som ska använda den vet hur den fungerar. Ett bra hjälpmedel för minnet är en diktafon. Den är också användbar då man pratar med inblandade parter och vittnen. Det fungerar naturligtvis även bra med papper och penna. En bra ficklampa är många gånger bra att ha när man söker av en plats eller ska fotografera i dålig belysning. Då det handlar om elektronik är en svaghet alltid batterierna. Därför är det viktigt att det finns någon form av rutiner som säkerställer att batterierna alltid är fräscha i den utrustning man använder. De flesta fartyg är i dagens läge utrustade med kameraövervakning på strategiska platser ombord. Den personal som använder utrustningen måste förstås veta hur den fungerar så att inte viktig information riskerar att försvinna. Övervakningsutrustningen kräver även tillsyn, till exempel kan det löna sig att kontrollera att kamerornas tidsinställning stämmer överens med reell tid. Även om en kamera är perfekt placerad är det bortkastat om inte linsen är ren. Den personliga säkerheten kommer alltid i första hand, därför är det nödvändigt att bedöma från fall till fall vilka åtgärder som är möjliga att vidta. 6

11 För att skydda sig mot till exempel blodsmitta är det enklaste sättet att skydda sig att använda engångshandskar. Engångshandskar skall alltid bäras vid hantering av bevismaterial. Bild 2. Utrustning som är bra att ha till hands. 7

12 6 Generell information vid misstänkt brott I avsnitt 7 presenteras en åtgärdstablå som är avsedd för personer som arbetar ombord på ett passagerarfartyg och kan komma att vara de som är tvungna att hantera olika situationer där det inträffat ett brott till havs. Dessa åtgärder är ingenting som polisen kan kräva att fartygspersonal vidtar, utan det bygger på ett frivilligt samarbete med ett gemensamt mål. Då en händelse som kan leda till en brottsanmälan inträffar ska fartygets befälhavare och berörd polismyndighet omedelbart kontaktas och informeras. De första åtgärderna är viktiga för den rättsprocess som sätts igång då ett brott anmäls till polisen. Med bra initial information och en så väl skyddad brottsplats som möjligt ges polisen en möjlighet att på bästa sätt ta tillvara både målsägandes och misstänktes intressen. 8

13 Åtgärdstablån är inte på något sätt heltäckande, men genom att ta upp de vanligaste brottsrubrikerna täcks ett stort område in och fartygspersonalen riskerar inte att glömma något väsentligt. Det är inte så stor skillnad mellan de åtgärder som måste vidtas för att reda ut ett grovt brott och ett mindre grovt brott. Det handlar tyvärr oftast om en resursfråga. Varje händelse ombord är unik och det är svårt att säga exakt vad som är den viktigaste åtgärden för ett specifikt ärende men, med ett sunt förnuft kommer man långt. I åtgärdstablån är de olika momenten numrerade men det är inte alltid nödvändigt att utföra dem i precis den ordningen. Det viktiga är att de utförs. 9

14 7 Åtgärdstablå 7.1 Skadegörelse 1. Spärra av det aktuella området. 2. Om det inte är möjligt att spärra av området försök hindra människor att röra sig där och fotografera så snabbt som möjligt. Tänk på att fotografera ur olika vinklar och på olika avstånd. Använd någon form av mått vid fotografering av detaljer. Ta hellre för många bilder än för få. 3. Kontrollera på platsen om det finns något löst föremål som till exempel är blodigt och kan sättas i samband med skadegörelsen. Ta tillvara föremålet genom att lägga det i en papperspåse. Märk påsen så att det går att härröra varifrån den kommer. Tänk på smittoriskerna vid hantering av kroppsvätskor, använd skyddshandskar. 4. Ta vittnesuppgifter. Det är viktigt att få vittnets fullständiga namn, adress och telefonnummer. Frågor att ställa till vittnet: Vem har utfört skadegörelsen? Hur är signalementet på gärningspersonen? Hur gick skadegörelsen till? Finns det någon övrig information som kan belysa det inträffade? 5. Ta uppgifter av misstänkt gärningsperson. Det är viktigt att kontrollera identiteten och anteckna samtliga kontaktuppgifter. 10

15 6. Om det kan antas att händelsen fångats av övervakningsutrustning är det viktigt att polisen får tillgång till materialet så fort som möjligt. Materialet måste kopieras till ett gångbart media såsom CD eller DVD. 7. Fyll i händelserapporten 1 noggrant, det är också viktigt att polisen får kännedom om vilka i fartygspersonalen som varit med vid händelsen och kontaktuppgifter även till dem. Bild 3. Skadegörelse i en hyttavdelning som fångats av fartygets övervakningskamera. 1 Rederiernas egna blanketter som personalen fyller i angående brott som skett ombord 11

16 7.2 Stöld 1. Spärra av området om stölden skett från ett låst utrymme. Se till att ingen person har möjlighet att röra sig på platsen tills polisen påbörjar sin platsundersökning. 2. Vid stöld eller snatteri från någon av fartygets butiker ta tillvara eventuellt material från övervakningsutrustning. Materialet måste kopieras till ett gångbart media såsom CD eller DVD. 3. Ta vittnesuppgifter. Det är viktigt att få vittnets fullständiga namn, adress och telefonnummer. Frågor till vittnet: Vem har utfört stölden? Hur är signalementet på gärningspersonen? Hur gick stölden till? Finns det någon övrig information som kan belysa det inträffade? 4. Om en stöld har skett i en passagerarhytt är det viktigt att anteckna vad som tillgripits och eventuellt ett uppskattat värde på egendomen. 5. Ta uppgifter av misstänkt gärningsperson. Det är viktigt att kontrollera identiteten och anteckna samtliga kontaktuppgifter. 6. Fyll i händelserapporten noggrant, det är också viktigt att polisen får kännedom om vilka i fartygspersonalen som varit med vid händelsen och kontaktuppgifter även till dem. 12

17 7.3 Misshandel 1. När en misshandel inträffat är det viktigt att först och främst se till att den som misshandlats får vård. 2. Den misshandlades skador ska dokumenteras så nära inpå misshandeln som möjligt. Om det är möjligt ska skadorna fotograferas innan omplåstring. 3. Om det finns någon misstänkt för misshandeln ska även hans/hennes eventuella skador dokumenteras. 4. Prata med eventuella vittnen till händelsen och anteckna deras kontaktuppgifter det vill säga namn, adress och telefonnummer. Vem har utfört misshandeln? Hur är signalementet på gärningspersonen? Hur gick misshandeln till? 5. Om det är möjligt bör platsen där misshandeln inträffat spärras av. 6. Om det har använts någon form av tillhygge vid misshandeln och platsen inte går att spärra av bör föremålet tas tillvara. Då är det viktigt att föremålet fotograferas innan det flyttas och att man använder skyddshandskar då man rör vid det. Föremålet förvaras bäst i en papperspåse. Påsen ska märkas med platsen var det påträffats, när det påträffats samt av vem. 13

18 7. Om det kan antas att händelsen fångats av övervakningsutrustning är det viktigt att polisen får tillgång till materialet så fort som möjligt. Materialet måste kopieras till ett gångbart media såsom CD eller DVD 8. Fyll i händelserapporten noggrant, det är också viktigt att polisen får kännedom om vilka i fartygspersonalen som varit med vid händelsen och kontaktuppgifter även till dem. Bild 4. Ett exempel på följderna av misshandel. 14

19 7.4 Våldtäkt 1. Vid en misstänkt våldtäkt är det viktigt att målsägaren tas om hand av vårdpersonal ombord. Det är avgörande för polisens platsundersökning att få reda på exakt var våldtäkten har ägt rum. Om målsägaren inte själv kan uppge platsen kan det vara skäl att gå igenom eventuellt övervakningsmaterial för att på så sätt skapa sig en uppfattning om var våldtäkten skett. 2. Spärra av platsen, om det är fråga om en hytt, kontrollera att det inte finns personer som är i hytten innan den spärras av. Låt ingen person gå in i hytten för att hämta något eftersom detta kan förstöra viktiga spår. 3. Det är viktigt att den som misstänks för våldtäkten och målsägaren inte har möjlighet att träffas eller vistas i samma utrymme. 4. Det bör vara olika personer som tar hand om målsägaren och misstänkt. Detta arrangemang kan kräva lite planering men är nödvändigt för att undvika ett utbyte av material mellan personer och platser, så kallad kontamination som försämrar bevisvärdet i vissa spår. 5. Den som misstänks för våldtäkten och målsägaren får inte tvätta sig innan de undersökts av läkare. 6. Om det finns vittnen till händelsen eller personer som kan tillföra något till den fortsatta utredningen ska deras namn, adress och telefonnummer antecknas. 15

20 7. Om det kan antas att händelsen eller något som kan sättas i samband med den fångats av övervakningsutrustning är det viktigt att polisen får tillgång till materialet så fort som möjligt. Materialet måste kopieras till ett gångbart media såsom CD eller DVD. 8. Fyll i händelserapporten noggrant, det är också viktigt att polisen får kännedom om vilka i fartygspersonalen som varit med vid händelsen och kontaktuppgifter även till dem. 16

21 8 Diskussion Brott som sker ombord på ett kryssningsfartyg kan i de flesta fall härledas till en överkonsumtion av alkohol. Det är min fasta övertygelse att ett minskat intag av alkohol i stort sett skulle lösa alla problem som uppstår ombord. Den lösningen skulle dock effektivt förstöra alla chanser för en fortsatt verksamhet för rederierna eftersom alkohol och nöje är starkt sammankopplade i vår kultur. Därför kommer de problem som jag berört i det här arbetet att fortsätta uppkomma och fartygspersonal och polis måste tillsammans försöka att i första hand förebygga brott men då det redan skett, se till att det finns en klar och lättöverskådlig undersökningsprocedur i inledningsskedet. Idag finns det redan ett gott samarbete mellan polisen på Åland och rederierna. Personalen ombord på fartygen ställer upp och hjälper polisen i mån av möjlighet. Det som förstås saknas, helt naturligt, är det polisiära sättet att se på en brottsplats. Vid diskussioner med fartygspersonal har det framkommit att de saknar den kunskap som krävs för att säkra en brottplats och övriga åtgärder som är viktiga initialt vid en brottsutredning. Det är på grund av det som det här arbetet skrivits, för att ge dem ett stöd i olika situationer som kan uppkomma. Det här arbetet ger enkla beskrivningar på åtgärder för det vanligaste brotten och naturligtvis finns det olika sätt att genomföra dem på i olika situationer. Min förhoppning är att genom det här arbetet och en fortsatt dialog mellan polisen och rederierna, även i framtiden, ska förbättra möjligheterna att utföra ett så bra förundersökningsarbete som möjligt. Det arbetet börjar på brottsplatsen. 17

22 9 Källförteckning 1. Fälthandbok för kriminaltekniska platsundersökningar, Statens kriminaltekniska laboratorium, Muntliga källor Sebastian Sjölund, äldre konstapel, Ålands polismyndighet. Göran Snällström, överkonstapel, Ålands polismyndighet. Siv Kull, juridisk assistent/skadereglerare, Viking line Tobias Chroneer, befalhavare, Viking line/m/s Cinderella Vaktmän ombord på Viking lines M/S Cinderella

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 2011-03-04 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

Barn som far illa Polisens skyldigheter

Barn som far illa Polisens skyldigheter Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Skriftligt fördjupningsarbete Höstterminen, 2009 Rapport nr. 581 Barn som far illa Polisens skyldigheter Hämtat från: http://www.lulea.se/images/18.cbcf80b11c19cd633e800016527/sick_350.png

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA

HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA Innehållsförteckning 1. Handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar 2. Handlingsplan vid misstanke om sexuella övergrepp där

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd

Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd 1 (5) Dnr: 2014-2435:1 Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd Två regelverk styr anmälningsrutinerna Anmälningsrutiner enligt Kodexen om Schengengränserna(Gränskodex)

Läs mer

Den upplevda otryggheten

Den upplevda otryggheten TRYGGARE STÄDER Inledning I mätning efter mätning är trygghet den faktor som är viktigast för att hyresgäster ska trivas i sina bostadsområden. Trygghet är ett komplicerat begrepp som omfattar våra erfarenheter

Läs mer

Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret

Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-12-15 Dnr 47-2015 Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

Värdehantering och rånskydd i butik

Värdehantering och rånskydd i butik Värdehantering och rånskydd i butik (Praktiska skadeförebyggande råd som kan behöva kompletteras med hänsyn tagen till förhållandena på platsen). 1 (6) Värdehantering inom och utanför butiker innebär alltid

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK IÖV Konsoliderad version Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2313-2015 Sid 1 (8) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 Inledning Den 25 27 maj 2015 genomförde justitieombudsmannen

Läs mer

att få sin sak prövad

att få sin sak prövad Hovrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Beslut Diarienr 1 (15) 2015-12-16 347-2015 Hemköpskedjan AB Norra stationsgatan 80 C 171 54 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Datainspektionens

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2335 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot företag och företagare

Motion till riksdagen 2015/16:2335 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot företag och företagare Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2335 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot företag och företagare Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Antagen av styrelsen för Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening den 8 november 2012

LIKABEHANDLINGSPLAN Antagen av styrelsen för Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening den 8 november 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN Antagen av styrelsen för Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening den 8 november 2012 1. Syfte och vision Syftet med denna likabehandlingsplan är att främja de studerandes lika rättigheter

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter;

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011 Likabehandlingsplan för Eductus Sfi, Gruv Höganäs 2011 (reviderat 08.02.2011) Datum: 08.02.2011 Vad: Sfi, Gruv, Eductus Var: Höganäs Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 4 Visioner... 4 Definition..... 5 Diskriminering....

Läs mer

Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Norrköpings kommun

Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Norrköpings kommun Riktlinje 2012-05-02 Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Norrköpings kommun Diarienummer: KS-257/2012 Beslutad av kommunstyrelsen den 2 maj 2012 Om riktlinjen Denna riktlinje

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer sida 1 (5) Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer Bakgrund På uppdrag av verksamhetschefen för Falkenberg egen regi har Riktlinjer, Skydds- och begränsningsåtgärder

Läs mer

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Innehållsförteckning Introduktion... 1 Vision... 1 Bakgrund... 1 Definitioner... 2 Kartläggning av risker... 3 Metod för kartläggningen...

Läs mer

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM Inledande bestämmelser 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

L a g LAGFÖRSLAG. om ändring av strafflagen

L a g LAGFÖRSLAG. om ändring av strafflagen 75 LAGFÖRSLAG 1. L a g om ändring av strafflagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 8 kap. 1 och 4 mom., 2 1 och 2 mom., 6 1 och 3 mom., 9, 10 1 mom.,

Läs mer

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet RAPPORT 1(6) 2011-11-02 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet Våren 2009

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 19

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014 2015 Planen gäller för samtliga elever och anställda inom RO X vid Västerviks gymnasium. Vision Västerviks gymnasium, rektorsområde X, präglas av respekt och

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Nedskräpningsärenden - Handläggningsrutin

Nedskräpningsärenden - Handläggningsrutin Nedskräpningsärenden - Handläggningsrutin Vad är nedskräpning? Av motiven till 29 kap. 7 MB och 15 kap. 30 MB (prop. 1997/98:45 del 2 s. 200 f) framgår att med skräp avses bl.a. plåt, glas, plast, papper,

Läs mer

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 «

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 « Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn» 1 « Till dig som är god man Många gånger anmäls inte brottet människohandel även om det idag är världens tredje största brottsliga

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Handlingsplan. Våld och hot

Handlingsplan. Våld och hot Handlingsplan Våld och hot Handlingsplan mot våld och hot På PeterSvenskolan 2 går all personal och elever till skolan, vistas där och känner sig trygga. Ingen på skolan ska utsättas för våld eller hot

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning...

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR PRAKTISKA I VÄXJÖ Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever upphörde att gälla den 1 januari 2009.

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB Beslut Diarienr 1 (13) 2015-12-16 340-2015 MQ Retail AB Box 119 19 404 39 Göteborg Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB Datainspektionens beslut

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

BESLUT. Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin

BESLUT. Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin Datum 2007-04-24 Dnr 5433-2006 Sid 1 (6) Kritik mot Polismyndigheten i Skåne och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kristianstad, för långsam

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 SDF Västra Innerstaden Mellanhedens förskoleområde Mellanhedens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 Oktober 2012 Linda Tuominen, förskolechef, Mellanhedens förskoleområde

Läs mer

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa?

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningsbyrån Socialtjänsten Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningar kommer ibland i kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana

Läs mer

Företagsförsäkring för fotografer

Företagsförsäkring för fotografer Foto: Emilia B. Jiménez/Söderberg Agentur Vår företagsförsäkring för fotografer passar din verksamhet oavsett storlek Gefvert har försäkrat fotografer i över 40 år. Genom åren har vi förfinat och utvecklat

Läs mer

INFOBLADET. Engagerade Effektiva Tillgängliga

INFOBLADET. Engagerade Effektiva Tillgängliga INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansv. utgivare: Annsofie Bondesson, informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

Krisplan för Equmenia Nords läger

Krisplan för Equmenia Nords läger Krisplan för Equmenia Nords läger 1 Innehållsförteckning: 1. Varför en krisplan? 2. Förberedelser innan lägret 3. Vid trafikolycka 4. Vid dödsfall 5. Vid övergrepp 6. Hur man går vidare 7. Vid brand 8.

Läs mer

Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring

Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring Beslutade av Förbundsstyrelsen i november 013 Inledning De flesta psykologer genomgår sin PTP-tjänstgöring utan större problem och är väl förberedda

Läs mer

Framkallning med amidosvart och visualisering med digital bildbehandling.

Framkallning med amidosvart och visualisering med digital bildbehandling. Framkallning med amidosvart och visualisering med digital bildbehandling. Kriminalteknikerutbildning på SKL ht 2000 vt 2001. Författare: Benny Samuelson, tekniska roteln i Eskilstuna. Handledare: Maria

Läs mer

Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003

Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003 Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003 Sammanställt i april 2004 av biträdande projektledare Cecilia Lunder i samråd med projektgrupp buller Utvärdering av uppföljning hälsoskadligt buller

Läs mer

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Riktlinje Hot och våld mot förtroendevalda samt i samband med offentliga sammanträden

Riktlinje Hot och våld mot förtroendevalda samt i samband med offentliga sammanträden Riktlinje Hot och våld mot förtroendevalda samt i samband med offentliga sammanträden Fastställd av: KS 80 2014 Revideras senast: 2017-12-31 Innehåll Riktlinje - Hot och våld... 3 Omfattning... 3 Angränsande

Läs mer

ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR. Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO

ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR. Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO Text: Bo Högstedt Grafisk form: IOGT-NTO:s kommunikationsenhet Tryck: Sandvikens Tryckeri 2010 Inledning Vem vågar

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1316-2013 Attunda tingsrätt Box 940 191 29 Sollentuna Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Innehållsförteckning 2 Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet 3 Ansvar 3 Vid tänkbara hot 3 Agera i en akut situation 3 När den akuta situationen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund Datum Diarienr 2012-02-03 1546-2011 Hemköpskedjan AB 171 78 SOLNA Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund Datainspektionens beslut Datainspektionen bedömer

Läs mer

Medling vid ungdomsbrott Svårigheter med polisens ansvar

Medling vid ungdomsbrott Svårigheter med polisens ansvar Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2009 Rapport nr: 533 Medling vid ungdomsbrott Svårigheter med polisens ansvar Emelie Brodin Hanna Rolinder Abstract Rapporten

Läs mer

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport 2013:2 Utvecklingscentrum Malmö Januari 2013 2 1 Sammanfattning... 3 2 Arbetets bedrivande... 4 2.1 Projektorganisation... 4 2.2

Läs mer

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende för barnhälsovård, socialtjänst, förskola, skola inklusive elevhälsa i Kronobergs län 1. Inledning Rutinen bygger på

Läs mer

Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Älvstrandsgymnasiets vuxenutbildning, Hagfors läsåret 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ÄLVSTRANDSGYMNASIETS

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/09

Likabehandlingsplan 2008/09 Likabehandlingsplan 2008/09 Antagen 2008-03-06 Senast reviderad 2008-09-11 2. (7) LIKABEHANDLINGSPLAN 2008/09 Våra grundläggande demokratiska rättigheter innebär att barn och ungdomar skall känna sig trygga

Läs mer

INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M.

INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M. INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M. Yrkestrafiklag 1 kap. [2901] 1 Internationella vägtransporter Yrkestrafiklag (2012:210) 1 kap. Inledande bestämmelser [2901] Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Iskällans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Iskällans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Iskällans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Iskällans likabehandlingsgrupp. Förskolechef Maths

Läs mer

Olovligt bortförande och kvarhållande av barn

Olovligt bortförande och kvarhållande av barn Olovligt bortförande och kvarhållande av barn Produktion: Utrikesdepartementet Tryck: Edita Stockholm 2009 ISBN: 978-91-7496-398-4 Artikelnr: UD 09.015 Foto: Ariel Skelley, Corbis Innehåll Inledning 3

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens allmänna råd om sjöfynd; beslutade den 10 februari 2003. 1. Författningsbestämmelser FAP

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Gemensamma strategier för förhållningssätt vid konflikthantering och dialog med barnen. Tydliggöra

Läs mer

Tillsynsrapport Misshandel av obekant

Tillsynsrapport Misshandel av obekant Tillsynsrapport Misshandel av obekant Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:3 Utvecklingscentrum Göteborg 2012-11-21 (dnr ÅM-A 2012/0823) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter Bilaga 8 Pilotkommunernas egna erfarenheter 95 Erfarenheter från Luleå kommuns deltagande i IESN-projektet 2009-2011 Miljökontoret i Luleå har deltagit i projektet med sammanlagt elva personer + miljöchefen

Läs mer

Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan Stockholms Län

Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan Stockholms Län Ett samverkansprojekt mellan länets 26 kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan

Läs mer

Branschriktlinjer för Egenkontroll. Alkoholdryck och Tobak

Branschriktlinjer för Egenkontroll. Alkoholdryck och Tobak Branschriktlinjer för Egenkontroll Alkoholdryck och Tobak Syfte Syftet med ett egenkontrollsprogram är att se till att lagar och regler för försäljning av alkoholdryck och tobak följs. Lagar och regler

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

Rättsintyg En ny lag

Rättsintyg En ny lag Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2005 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapport nr. 190 Rättsintyg En ny lag Rättsintyg En ny lag 05-09-06 Sammanfattning I den här rapporten har vi som författare

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 KLAGANDE 1. I.K. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B.I. 2. F.N. Offentlig försvarare och ombud: advokaten

Läs mer

Bo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Trygghetsvandring i Nol 7/11-2012

Trygghetsvandring i Nol 7/11-2012 Trygghetsvandring i Nol 7/11-2012 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att trygghetsvandra.

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Utbildning

Max18skolan årskurs 7-9. Utbildning Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har samma rättigheter och att ingen får bli diskriminerad av något skäl. Genom att reflektera

Läs mer

Mål Ö 8290-14, rotel 0102 Julian Assange./. allmän åklagare angående våldtäkt m.m.; nu fråga om häktning

Mål Ö 8290-14, rotel 0102 Julian Assange./. allmän åklagare angående våldtäkt m.m.; nu fråga om häktning Sida 1 (7) Söderorts åklagarkammare i Stockholm YTTRANDE Svea hovrätt Box 2290 103 17 STOCKHOLM Mål Ö 8290-14, rotel 0102 Julian Assange./. allmän åklagare angående våldtäkt m.m.; nu fråga om häktning

Läs mer

Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar

Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar Pernilla Leviner Jurist och doktorand i socialrätt Stockholms universitet, Juridiska Institutionen

Läs mer

Nolltolerans i Bollebygds kommun

Nolltolerans i Bollebygds kommun Nolltolerans i Bollebygds kommun Den 29 april 2009 beslutade kommunfullmäktige om en avsiktsförklaring och att Bollebygds kommun ska arbeta för Nolltolerans. Med gemensamma krafter arbetar kommunen, räddningstjänsten,

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING!! 1 Ambassadör Uppdaterad 8 augusti 2012 Detta är ett material för Hyresbostäder i Norrköping. Copyright ( ) alla rättigheter reserverade

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN FRAMTIDEN Februari 2012-Juni 2013 Innehåll: STYRANDE DOKUMENT... 2 VÅR VISION... 2 VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SER UT ENLIGT FÖLJANDE...

Läs mer

Observera. Ny lag om registerkontroll. Sammanfattning

Observera. Ny lag om registerkontroll. Sammanfattning Observera nr 19 DECEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Ny lag om registerkontroll Sammanfattning Från

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott

Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU10 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Sammanfattning I betänkandet behandlar justitieutskottet proposition 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande

Läs mer

Stockholm den 20 mars 2012

Stockholm den 20 mars 2012 R-2011/1880 Stockholm den 20 mars 2012 Till Justitiedepartementet Ju2011/9105/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Sveriges

Läs mer

Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Grunduppgifter

Läs mer

Olga hittar Finn MARIE DUEDAHL

Olga hittar Finn MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Olgas mamma och pappa bor inte ihop, men nu ska Olga äntligen få en hel vecka, tillsammans med pappa. Hon är så glad, för att de ska ut och resa tillsammans. Men när pappa kommer,

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer