Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg"

Transkript

1 Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg Erik Palmqvist Ålands polismyndighet Specialarbete i Kriminalteknisk grundutbildning vid Statens kriminaltekniska laboratorium

2 Sammanfattning Fartyg i kryssningstrafik mellan Sverige och Finland lockar årligen många människor att resa, äta gott och roa sig. Tyvärr sker det även i den här miljön olika brott. Det som gör en platsundersökning speciell ombord på ett fartyg är att den flyter och att brottet kan ske då fartyget är långt från hamn. Det här arbetet beskriver kortfattat och överskådligt de åtgärder som är viktiga att genomföra då ett brott har begåtts ombord på ett passagerarfartyg och polisen inte har möjlighet att omedelbart påbörja sin platsunderökning. Arbetet vänder sig främst till fartygsvärdar som ansvarar för ordningen ombord. I innehållet finns åtgärdstablåer för de fyra vanligast förekommande brottstyperna. Åtgärdstablåerna ska ses som ett stöd för minnet och eventuellt en introduktion för ny personal ombord. Om punkterna i tablåerna följs riskerar inte personalen att förstöra brottplatsen och polisens arbete underlättas vilket i förlängningen leder till en bra grund för en fortsatt förundersökning i det aktuella ärendet. i

3 Förord Jag vill tacka mina kolleger vid Ålands polismyndighet för råd och stöd vid skapandet av detta arbete. Ett extra stort tack vill jag rikta till Sebastian Sjölund, som fungerat som min faktahandledare och Helena Stolt Olsson som varit min språkliga handledare. ii

4 Innehållsförteckning 1 Syfte Bakgrund Problem Metod Begränsningar Förberedelser och utrustning för fartygspersonal Generell information vid misstänkt brott Åtgärdstablå Skadegörelse Stöld Misshandel Våldtäkt Diskussion Källförteckning Muntliga källor...18 iii

5 1 Syfte Syftet med det här arbetet är att göra en åtgärdstablå för att underlätta och förbättra utredningen av brott som skett ombord på passagerarfartyg i trafik mellan Sverige och Finland. Arbetet ska kunna läsas av fartygspersonal som ansvarar för ordningen och säkerheten ombord. 2 Bakgrund Nöjeskryssningar med de stora passagerarfartygen mellan Sverige och Finland är en storindustri som lockar miljoner människor årligen. Syftet med resorna är i huvudsak, förutom transport, att under resan äta, dricka gott, handla samt i övrigt roa sig. Tyvärr har det visat sig att, som så många gånger då alkohol är inblandat, att människor tappar omdömet och gör oöverlagda saker under kryssningarna vilket ofta leder till brottsanmälningar och förundersökningar. Författaren till detta arbete arbetar inom polisen på Åland och kan därför endast relatera till de problem som upplevs vid brottsplatsundersökning ombord på fartyg sett ur ett åländskt perspektiv. År 2006 handlade Ålands polismyndighet 105 anmälningar med anknytning till kryssningsverksamheten. Det kan konstateras att polisen på Åland lägger ner många arbetstimmar på att utreda brott som begåtts ombord på fartyg i kryssningstrafik och samarbetet med berörda rederier fungerar bra. Det finns dock alltid saker som kan förändras och förbättras för att öka effektiviteten och i slutändan även rättsäkerheten för de som råkar ut för brott. Det här arbetet är ett litet steg i den riktningen genom att beskriva de åtgärder polisen anser är viktiga för att kunna utreda alla omständigheter omkring en eventuell brottslig händelse. 1

6 År 2007 kryssade personer till Åland, varje dag lägger ca 26 fartyg till på Åland. De största fartygen tar ca 3000 passagerare medan de mindre tar ca Bild 1. Fartyg på väg till och från Åland. 1 Statistik från Ålands statistik och utredningsbyrå 2

7 3 Problem De brott som begås ombord på fartygen speglar ett genomsnitt av samhället i övrigt, det vill säga allting från skadegörelse till brott mot liv. Det som gör utredningarna speciella är att brottsplatsen flyter. Den rör på sig och förändras snabbt. Brottet kan ske då fartyget befinner sig långt ute till havs, flera timmar från hamn och då är det viktigt att rätt åtgärder vidtas för att så långt det är möjligt säkra brottsplatsen och bevismaterial så att polisen har möjlighet att göra ett fullgott arbete. Ombord på fartygen finns vaktmän som har hand om ordningen, de har även andra sysslor som till exempel att gå brandvakt. Antalet vaktmän varierar mellan de olika fartygen men ofta är det två som arbetar samtidigt och då har den ena till uppgift att gå brandvakt medan den andra sköter eventuella ordningsstörningar. Då ett brott inträffar är det vaktmännen som får fungera som polisens förlängda arm fram till det att fartyget har anlänt till hamn. Det är därför viktigt att de känner till grundläggande åtgärder vid säkrande av en brottsplats och bevismaterial, för att undvika kontamination eller i värsta fall omöjliggöra en platsundersökning genom att utföra fel åtgärder. Vaktmännen saknar ofta kunskap om kontaminationsrisker, det vill säga risker att material förs över från en plats till en annan samt vikten av att en brottsplats lämnas så intakt som möjligt. Att spärra av och bevaka en brottsplats ombord på ett fartyg är inte alltid en lätt uppgift med beaktande av personalens antal och övriga uppgifter samt passagerarnas rörlighet. Trots det är det av yttersta vikt att brottsplatsen lämnas så orörd som möjligt och att ingen har möjlighet att få tillträde till platsen efter att den spärrats av. 3

8 Ett annat problem som ofta uppstår är tidsbrist vid platsundersökningen. Fartygen har en tidtabell som måste följas och hamntiderna är korta. Om fartyget inte kan avgå i tid innebär det stora kostnader för rederiet eftersom de då måste köra in den förlorade tiden med större bränsleåtgång som följd. Det är även viktigt att tidtabellen följs eftersom farlederna är så trånga, speciellt i Stockholms skärgård, att det inte är möjligt för två fartyg av den här typen att mötas. Det här arbetet avser att beskriva åtgärder som behöver vidtas då det gäller något som vi kan kalla vardagsbrottslighet ombord. I fall av grova brott kan naturligtvis inte alltid hänsyn tas till de rent ekonomiska aspekterna. Tidbrist vid en platsundersökning är naturligtvis inte bra ur någon aspekt men för att snabbt, effektivt och så bra som möjligt kunna vidta nödvändiga åtgärder är det viktigt att vaktmännen kan bistå med noggranna och korrekta förhandsuppgifter. I samband med att förhandsuppgifter tas upp är det också viktigt att eventuella bildmaterial och ljudupptagningar från fartygets övervakningsutrustning tas tillvara och överlämnas till polisen. 4

9 4 Metod Inför det här arbetet har jag varit i kontakt med personal ombord på Viking Lines fartyg M/S Cinderella för att få en insikt i deras arbete och vilka krav som är rimliga att ställa på dem beträffande inledande åtgärder då ett brott inträffat. Jag har genom diskussion med kollegor och litteratursökningar sammanställt en åtgärdskalender för i första hand fartygspersonal. 4.1 Begränsningar Ett fartyg är som ett flytande samhälle och alla typer av brott kan komma ifråga. Det är naturligtvis omöjligt att i detalj redogöra för varje åtgärd som bör vidtas vid olika händelser. Min avsikt med det här arbetet är att beskriva lämpliga åtgärder vid de vanligast förekommande brottstyperna. Jag har valt att skriva under fyra brottsrubriker: skadegörelse, stöld, misshandel och våldtäkt. Jag har medvetet valt att utelämna grövre brott såsom dråp och mord eftersom dessa brott åsidosätter alla ekonomiska aspekter såväl som kravet att undersökningen ska ske så snabbt som möjligt. 5

10 5 Förberedelser och utrustning för fartygspersonal Det finns viss utrustning som är oumbärlig när det gäller att till exempel dokumentera en plats på ett sådant sätt att det senare går att ställa frågor om den vid en rättegång. Det som är viktigast vid dokumentation av en plats är en bra kamera och att den som ska använda den vet hur den fungerar. Ett bra hjälpmedel för minnet är en diktafon. Den är också användbar då man pratar med inblandade parter och vittnen. Det fungerar naturligtvis även bra med papper och penna. En bra ficklampa är många gånger bra att ha när man söker av en plats eller ska fotografera i dålig belysning. Då det handlar om elektronik är en svaghet alltid batterierna. Därför är det viktigt att det finns någon form av rutiner som säkerställer att batterierna alltid är fräscha i den utrustning man använder. De flesta fartyg är i dagens läge utrustade med kameraövervakning på strategiska platser ombord. Den personal som använder utrustningen måste förstås veta hur den fungerar så att inte viktig information riskerar att försvinna. Övervakningsutrustningen kräver även tillsyn, till exempel kan det löna sig att kontrollera att kamerornas tidsinställning stämmer överens med reell tid. Även om en kamera är perfekt placerad är det bortkastat om inte linsen är ren. Den personliga säkerheten kommer alltid i första hand, därför är det nödvändigt att bedöma från fall till fall vilka åtgärder som är möjliga att vidta. 6

11 För att skydda sig mot till exempel blodsmitta är det enklaste sättet att skydda sig att använda engångshandskar. Engångshandskar skall alltid bäras vid hantering av bevismaterial. Bild 2. Utrustning som är bra att ha till hands. 7

12 6 Generell information vid misstänkt brott I avsnitt 7 presenteras en åtgärdstablå som är avsedd för personer som arbetar ombord på ett passagerarfartyg och kan komma att vara de som är tvungna att hantera olika situationer där det inträffat ett brott till havs. Dessa åtgärder är ingenting som polisen kan kräva att fartygspersonal vidtar, utan det bygger på ett frivilligt samarbete med ett gemensamt mål. Då en händelse som kan leda till en brottsanmälan inträffar ska fartygets befälhavare och berörd polismyndighet omedelbart kontaktas och informeras. De första åtgärderna är viktiga för den rättsprocess som sätts igång då ett brott anmäls till polisen. Med bra initial information och en så väl skyddad brottsplats som möjligt ges polisen en möjlighet att på bästa sätt ta tillvara både målsägandes och misstänktes intressen. 8

13 Åtgärdstablån är inte på något sätt heltäckande, men genom att ta upp de vanligaste brottsrubrikerna täcks ett stort område in och fartygspersonalen riskerar inte att glömma något väsentligt. Det är inte så stor skillnad mellan de åtgärder som måste vidtas för att reda ut ett grovt brott och ett mindre grovt brott. Det handlar tyvärr oftast om en resursfråga. Varje händelse ombord är unik och det är svårt att säga exakt vad som är den viktigaste åtgärden för ett specifikt ärende men, med ett sunt förnuft kommer man långt. I åtgärdstablån är de olika momenten numrerade men det är inte alltid nödvändigt att utföra dem i precis den ordningen. Det viktiga är att de utförs. 9

14 7 Åtgärdstablå 7.1 Skadegörelse 1. Spärra av det aktuella området. 2. Om det inte är möjligt att spärra av området försök hindra människor att röra sig där och fotografera så snabbt som möjligt. Tänk på att fotografera ur olika vinklar och på olika avstånd. Använd någon form av mått vid fotografering av detaljer. Ta hellre för många bilder än för få. 3. Kontrollera på platsen om det finns något löst föremål som till exempel är blodigt och kan sättas i samband med skadegörelsen. Ta tillvara föremålet genom att lägga det i en papperspåse. Märk påsen så att det går att härröra varifrån den kommer. Tänk på smittoriskerna vid hantering av kroppsvätskor, använd skyddshandskar. 4. Ta vittnesuppgifter. Det är viktigt att få vittnets fullständiga namn, adress och telefonnummer. Frågor att ställa till vittnet: Vem har utfört skadegörelsen? Hur är signalementet på gärningspersonen? Hur gick skadegörelsen till? Finns det någon övrig information som kan belysa det inträffade? 5. Ta uppgifter av misstänkt gärningsperson. Det är viktigt att kontrollera identiteten och anteckna samtliga kontaktuppgifter. 10

15 6. Om det kan antas att händelsen fångats av övervakningsutrustning är det viktigt att polisen får tillgång till materialet så fort som möjligt. Materialet måste kopieras till ett gångbart media såsom CD eller DVD. 7. Fyll i händelserapporten 1 noggrant, det är också viktigt att polisen får kännedom om vilka i fartygspersonalen som varit med vid händelsen och kontaktuppgifter även till dem. Bild 3. Skadegörelse i en hyttavdelning som fångats av fartygets övervakningskamera. 1 Rederiernas egna blanketter som personalen fyller i angående brott som skett ombord 11

16 7.2 Stöld 1. Spärra av området om stölden skett från ett låst utrymme. Se till att ingen person har möjlighet att röra sig på platsen tills polisen påbörjar sin platsundersökning. 2. Vid stöld eller snatteri från någon av fartygets butiker ta tillvara eventuellt material från övervakningsutrustning. Materialet måste kopieras till ett gångbart media såsom CD eller DVD. 3. Ta vittnesuppgifter. Det är viktigt att få vittnets fullständiga namn, adress och telefonnummer. Frågor till vittnet: Vem har utfört stölden? Hur är signalementet på gärningspersonen? Hur gick stölden till? Finns det någon övrig information som kan belysa det inträffade? 4. Om en stöld har skett i en passagerarhytt är det viktigt att anteckna vad som tillgripits och eventuellt ett uppskattat värde på egendomen. 5. Ta uppgifter av misstänkt gärningsperson. Det är viktigt att kontrollera identiteten och anteckna samtliga kontaktuppgifter. 6. Fyll i händelserapporten noggrant, det är också viktigt att polisen får kännedom om vilka i fartygspersonalen som varit med vid händelsen och kontaktuppgifter även till dem. 12

17 7.3 Misshandel 1. När en misshandel inträffat är det viktigt att först och främst se till att den som misshandlats får vård. 2. Den misshandlades skador ska dokumenteras så nära inpå misshandeln som möjligt. Om det är möjligt ska skadorna fotograferas innan omplåstring. 3. Om det finns någon misstänkt för misshandeln ska även hans/hennes eventuella skador dokumenteras. 4. Prata med eventuella vittnen till händelsen och anteckna deras kontaktuppgifter det vill säga namn, adress och telefonnummer. Vem har utfört misshandeln? Hur är signalementet på gärningspersonen? Hur gick misshandeln till? 5. Om det är möjligt bör platsen där misshandeln inträffat spärras av. 6. Om det har använts någon form av tillhygge vid misshandeln och platsen inte går att spärra av bör föremålet tas tillvara. Då är det viktigt att föremålet fotograferas innan det flyttas och att man använder skyddshandskar då man rör vid det. Föremålet förvaras bäst i en papperspåse. Påsen ska märkas med platsen var det påträffats, när det påträffats samt av vem. 13

18 7. Om det kan antas att händelsen fångats av övervakningsutrustning är det viktigt att polisen får tillgång till materialet så fort som möjligt. Materialet måste kopieras till ett gångbart media såsom CD eller DVD 8. Fyll i händelserapporten noggrant, det är också viktigt att polisen får kännedom om vilka i fartygspersonalen som varit med vid händelsen och kontaktuppgifter även till dem. Bild 4. Ett exempel på följderna av misshandel. 14

19 7.4 Våldtäkt 1. Vid en misstänkt våldtäkt är det viktigt att målsägaren tas om hand av vårdpersonal ombord. Det är avgörande för polisens platsundersökning att få reda på exakt var våldtäkten har ägt rum. Om målsägaren inte själv kan uppge platsen kan det vara skäl att gå igenom eventuellt övervakningsmaterial för att på så sätt skapa sig en uppfattning om var våldtäkten skett. 2. Spärra av platsen, om det är fråga om en hytt, kontrollera att det inte finns personer som är i hytten innan den spärras av. Låt ingen person gå in i hytten för att hämta något eftersom detta kan förstöra viktiga spår. 3. Det är viktigt att den som misstänks för våldtäkten och målsägaren inte har möjlighet att träffas eller vistas i samma utrymme. 4. Det bör vara olika personer som tar hand om målsägaren och misstänkt. Detta arrangemang kan kräva lite planering men är nödvändigt för att undvika ett utbyte av material mellan personer och platser, så kallad kontamination som försämrar bevisvärdet i vissa spår. 5. Den som misstänks för våldtäkten och målsägaren får inte tvätta sig innan de undersökts av läkare. 6. Om det finns vittnen till händelsen eller personer som kan tillföra något till den fortsatta utredningen ska deras namn, adress och telefonnummer antecknas. 15

20 7. Om det kan antas att händelsen eller något som kan sättas i samband med den fångats av övervakningsutrustning är det viktigt att polisen får tillgång till materialet så fort som möjligt. Materialet måste kopieras till ett gångbart media såsom CD eller DVD. 8. Fyll i händelserapporten noggrant, det är också viktigt att polisen får kännedom om vilka i fartygspersonalen som varit med vid händelsen och kontaktuppgifter även till dem. 16

21 8 Diskussion Brott som sker ombord på ett kryssningsfartyg kan i de flesta fall härledas till en överkonsumtion av alkohol. Det är min fasta övertygelse att ett minskat intag av alkohol i stort sett skulle lösa alla problem som uppstår ombord. Den lösningen skulle dock effektivt förstöra alla chanser för en fortsatt verksamhet för rederierna eftersom alkohol och nöje är starkt sammankopplade i vår kultur. Därför kommer de problem som jag berört i det här arbetet att fortsätta uppkomma och fartygspersonal och polis måste tillsammans försöka att i första hand förebygga brott men då det redan skett, se till att det finns en klar och lättöverskådlig undersökningsprocedur i inledningsskedet. Idag finns det redan ett gott samarbete mellan polisen på Åland och rederierna. Personalen ombord på fartygen ställer upp och hjälper polisen i mån av möjlighet. Det som förstås saknas, helt naturligt, är det polisiära sättet att se på en brottsplats. Vid diskussioner med fartygspersonal har det framkommit att de saknar den kunskap som krävs för att säkra en brottplats och övriga åtgärder som är viktiga initialt vid en brottsutredning. Det är på grund av det som det här arbetet skrivits, för att ge dem ett stöd i olika situationer som kan uppkomma. Det här arbetet ger enkla beskrivningar på åtgärder för det vanligaste brotten och naturligtvis finns det olika sätt att genomföra dem på i olika situationer. Min förhoppning är att genom det här arbetet och en fortsatt dialog mellan polisen och rederierna, även i framtiden, ska förbättra möjligheterna att utföra ett så bra förundersökningsarbete som möjligt. Det arbetet börjar på brottsplatsen. 17

22 9 Källförteckning 1. Fälthandbok för kriminaltekniska platsundersökningar, Statens kriminaltekniska laboratorium, Muntliga källor Sebastian Sjölund, äldre konstapel, Ålands polismyndighet. Göran Snällström, överkonstapel, Ålands polismyndighet. Siv Kull, juridisk assistent/skadereglerare, Viking line Tobias Chroneer, befalhavare, Viking line/m/s Cinderella Vaktmän ombord på Viking lines M/S Cinderella

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga Cinderellas evenemangsdäck Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga www.vikingline.se Se möjligheterna! I en tid när efterfrågan på rymliga mötesplatser ökar kan vi presentera ett

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Fynda lyxkryssning i vinter

Fynda lyxkryssning i vinter Kryssningsrederierna sjösätter nya lyxkryssare på löpande band. För att fylla fartygen med passagerare finns det gott om erbjudanden som innebär att du kan lyxkryssa till lågpris. Privata Affärer hjälper

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Äldre

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

MEDLEMSANSÖKAN SVERIGES UNGDOMSRÅD

MEDLEMSANSÖKAN SVERIGES UNGDOMSRÅD MEDLEMSANSÖKAN SVERIGES UNGDOMSRÅD LÄS DETTA INNAN NI BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN HUR NI FYLLER I ANSÖKAN Läs den korta texten innan varje ruta. Den förklarar varför vi behöver de uppgifter som ni fyller i.

Läs mer

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga Sista dag för ansökan 31 december 2014 Skicka ansökan till: Ersättningsnämnden Box 2089 103 12 Stockholm Blankett för ansökan om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Vad är en detektiv? Din karriär

Vad är en detektiv? Din karriär Vad är en detektiv? I takt med att polisen och myndighetens resurser sinar så växer alla former av utrednings och spaningstjänster. Dessa anlitas ofta av privatpersoner och företag för att hitta information,

Läs mer

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING TILL: Refugee Air MED E- MAIL 2015-09- 08 REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING 1. BAKGRUND 1. Med anledning av den pågående flyktingkatastrofen vid Medelhavet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Ett utbildningsprogram för kontroll av identitet, kort och sedlar

Ett utbildningsprogram för kontroll av identitet, kort och sedlar Ett utbildningsprogram för kontroll av identitet, kort och sedlar LÄRARHANDLEDNING Läs igenom hela detta material innan du håller lektionerna. Materialet är framtaget för att ge dig ett stöd och en utgångspunkt

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG Flexibla lösningar till havs. www.sil.se/konferens/evenemang 2 Mässor&Evenemang våra ytor bara för er Har ni något riktigt stort på gång? Branschmässa? Releasefest? Jubileum?

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN Utse försäljningsansvarig Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns Repetera regelbundet

Läs mer

Ny teknik påverkar bedömning av vittnen i domstol. Muntligt och direkt inför rätten. Undantag från muntligt och direkt inför rätten

Ny teknik påverkar bedömning av vittnen i domstol. Muntligt och direkt inför rätten. Undantag från muntligt och direkt inför rätten Ny teknik påverkar bedömning av vittnen i domstol Internationella Brottsofferdagen 2009 Fil dr. Sara Landström Göteborgs Universitet Muntligt och direkt inför rätten Muntlighetsprincipen Allt processmaterial

Läs mer

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se Kriminalteknisk strategi med handlingsplan www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm ISBN: 978-91-89475-73-1 Diarienr.: POA-470-7282/08 Upplaga: 1 000 ex juni 2007 1 000 ex

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Stöld och snatteri i butik Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Polismyndigheten i Jämtlands län Information om stöld och snatteri ur butik Birgitta Persson Brottsförebyggande arbetet

Läs mer

Taktisk manual för brandundersökningar i Norden

Taktisk manual för brandundersökningar i Norden Taktisk manual för brandundersökningar i Norden SKL Rapport 2013:01 Författare Conny Ohlsson Statens Kriminaltekniska Laboratorium - SKL 581 94 Linköping Kontaktperson Conny Ohlsson Statens Kriminaltekniska

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk AV-nr: 31404 tv 4 På span hos polisen (sas) /Programledarna Lina och Tobias vill sätta polisen på prov. De har bestämt att någon av dem ska göra inbrott. Polisen ska undersöka brottet och komma fram till

Läs mer

Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning

Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning Handläggare: Administrativ chef Enhet: Central administration Beslutad i: Samverkat i förvaltningsråd 2013-04-03 Anteckningsärende i VON 2013-04-10 Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning Rutin

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har?

Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har? Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har? Till dig som är inskriven på ett särskilt ungdomshem De särskilda ungdomshemmen drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Om du är inskriven

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Ungdomars våld i samhället

Ungdomars våld i samhället Ungdomars våld i samhället Ämne: Ungdomar våld Namn: Natalie Carlberg Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009 Sida 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB och Moderna Försäkringar

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB och Moderna Försäkringar Stöldskyddsmärkning med Smart DNA Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB och Moderna Försäkringar Minska risk för avbrott - enkelt och tryggt Polismyndigheten och SKL (Statens Kriminaltekniska

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket. Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.se Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om ändring i

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

Tidtabell och prislista 2015

Tidtabell och prislista 2015 1/2 2015 31/1 2016 Tidtabell och prislista 2015 Ystad 20 år av lyckade resor Polonia Polonia erbjuder en bekväm överfart mellan Sverige och Polen. Här finns gott om plats för upp till 1 000 passagerare

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Ansvarsfrågor i förskola och skola

Ansvarsfrågor i förskola och skola 2014-12-19 15/33 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till rektorer/förskolechefer Friskolor Fristående förskolor Ansvarsfrågor i förskola

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Checklista för den person som ansvarar för försäljningsställets egenkontroll. Informera samtliga som arbetar på försäljningsstället om

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

HYLTE. Revisionsrapport "Skyddad identitet" 2012-03- 1 9 2012-03-09

HYLTE. Revisionsrapport Skyddad identitet 2012-03- 1 9 2012-03-09 HYLTE Kommunrevisionen 2012-03-09 Ki-loYLTE KOMMUN I mm9iiingskontor 2012-03- 1 9 _'idnerir Till Kommunstyrelseii- Hylte kommun Revisionsrapport "Skyddad identitet" Ernst & Young har, på revisorernas uppdrag,

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Psykiatrin Södra Innehållsförteckning Allmänt Allmänt...3 Förutsättningar för intagning enligt LPT...4 Hur länge kan man vårdas under tvång?...6

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturförvaltningen Oktober 2008 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA Mål Policy Alla, oberoende av ålder, kön

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

BLANKETT FÖR ANMÄLAN OM FRIVILLIGARBETE

BLANKETT FÖR ANMÄLAN OM FRIVILLIGARBETE BLANKETT FÖR ANMÄLAN OM FRIVILLIGARBETE Insamlingsstiftelsen för Saknade Barns Nätverk Fyll i nedanstående blankett och skriv under. Scanna och maila som pdf till info@saknadebarn.org eller skicka per

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fingeravtryck och annan signalementsupptagning; beslutade

Läs mer

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Konsumentverket 29 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Klassificeringsstruktur vs andra strukturer för informationsklassning. Lena Elfving Nixon, Statens kriminaltekniska laboratorium

Klassificeringsstruktur vs andra strukturer för informationsklassning. Lena Elfving Nixon, Statens kriminaltekniska laboratorium Klassificeringsstruktur vs andra strukturer för informationsklassning Lena Elfving Nixon, Statens kriminaltekniska laboratorium Nuläget 21 länspolismyndigheter + RPS + SKL = Polismyndigheten 2015-01-01

Läs mer

Forskningsetiska anvisningar för examens-

Forskningsetiska anvisningar för examens- Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna Beslut: UFN och UFL 2008-12-17 Revidering: Rektor 2013-12-20 Dnr: DUC 2010/687/90 Gäller fr o m: 2013-12-20 Ersätter:

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Registerkontroll av personal

Registerkontroll av personal Juridisk vägledning Reviderad september 2015 Mer om Registerkontroll av personal Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott Skollagens

Läs mer

Våld och hot i yrkeslivet

Våld och hot i yrkeslivet Våld och hot i yrkeslivet Inbjudan till en utbildningsdag för säkerhetsansvariga, beslutsfattare och medarbetare inom såväl privat som offentlig verksamhet Stockholm den 24 oktober 2012 En utbildningsdag

Läs mer

RPI, Registrering, produktinfo och instruktion SmartDNA ver.1

RPI, Registrering, produktinfo och instruktion SmartDNA ver.1 Det är mycket enkelt att registrera sin SmartDNA förpackning. Du gör det via internet genom att gå in på www.safesolution.se och du kan också enkelt ändra, om du skulle byta mobilnummer eller adress. Tidigare

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder 244011 Inkom Migrationsverket Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder Dossiernummer Signatur Läkare som skriver utlåtanden eller

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Samhällskunskap Civics

Samhällskunskap Civics 1 Ämnesprov, läsår 2012/2013 Ersättningsprov Samhällskunskap Civics Delprov A1 Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Omsättningen steg till 88,33 miljoner euro (86,93 miljoner euro år 2001). Rörelseresultatet förbättrades med 27 % till 18,70 miljoner euro (14,66 miljoner euro). Resultatet

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

RP 93/2007 rd. I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras. Farledsavgiftens pris per enhet och avgiftens maximibelopp per fartygsanlöp

RP 93/2007 rd. I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras. Farledsavgiftens pris per enhet och avgiftens maximibelopp per fartygsanlöp RP 93/2007 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras.

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer