Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post"

Transkript

1 /JW Anvisning Bekräftat: Samarbetsförfarande: Samarbetskommissionen Bekräftat av: Granskat: Ledningsgruppen för informationssäkerhet Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post Innehåll Att hämta och öppna en arbetstagares e-post... 1 Motiveringar... 2 Bestämmelser om att hämta och öppna meddelanden... 2 Hurdana e-postmeddelanden kan åtgärderna gälla... 2 Vad avses med att hämta e-postmeddelanden... 2 Vad avses med att öppna e-post... 2 Tekniska och funktionella krav... 2 På vilka grunder kan arbetsgivaren ha rätt att hämta och öppna arbetstagarens post... 3 Med arbetstagarens samtycke... 3 Utan arbetstagarens samtycke... 3 Förfaringssätt... 3 Allmänna krav... 3 Förarbete... 4 Hämtning... 4 Öppnande... 5 Efterarbete... 5 Blankettmodeller för dokumentationen /5

2 Motiveringar Bestämmelser om att hämta och öppna meddelanden Enligt Finlands grundlag (731/1999, 10 ) är brev- och telefonhemligheten samt hemligheten i fråga om andra förtroliga meddelanden okränkbar. Brevhemlighetens okränkbarhet gäller också e-postmeddelanden. Enligt lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004, 4 ) är identifieringsuppgifterna för meddelanden konfidentiella. En identifieringsuppgift är exempelvis information om vem som har kommunicerat med varandra per e-post. Enligt lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004, 6 kap. 18, 19, 20 ) har arbetsgivaren rätt att hämta eller öppna elektroniska meddelanden som arbetstagaren tagit emot eller skickat. Denna anvisning baserar sig på förfarandet enligt lagen. Hurdana e-postmeddelanden kan åtgärderna gälla Arbetsgivaren har rätt att hämta eller öppna endast sådana e-postmeddelanden som arbetstagaren har sänt eller tagit emot omedelbart 1 före sin frånvaro eller under sin frånvaro. Att lista rubrikuppgifter för e-postmeddelanden för ett längre tidsintervall kan inte göras utan arbetstagarens samtycke. Vad avses med att hämta e-postmeddelanden Att hämta e-postmeddelanden innebär att lista rubrikuppgifterna. Arbetsgivaren får använda endast följande rubrikuppgifter: meddelandets avsändare meddelandets mottagare meddelandets rubrik eller ämne meddelandets avsändningsdatum. Vanliga program för att läsa e-post kan användas för att hämta e-post. Den lista som skapas och visas vid hämtning av e-post är en lista över meddelanden i en katalog. Då man hämtar e-post läses inte själva meddelandet. Att hämta e-post är en engångshandling som har en klar början och ett slut. Det är inte fråga om en fortgående process. Vad avses med att öppna e-post Att öppna e-post innebär att läsa meddelandet. Detta föregås alltid av att man hämtar e-posten. Tekniska och funktionella krav Arbetsgivaren ska på förhand erbjuda åtminstone ett av följande alternativ: Arbetstagaren kan befullmäktiga en annan arbetstagare att behandla den e-post som sänds till honom eller henne. För e-post som sänds till arbetstagaren kan ett automatsvar om frånvaro aktiveras. E-post som sänds till arbetstagaren kan sändas vidare till en annan e-postadress som är godkänd av arbetsgivaren. Avsändarna kan sända meddelanden som gäller arbetsuppgifter/tjänster till en organisationsadress i stället för en personlig e-postadress. I anslutning till det ovanstående 1 Lagen definierar inte termen omedelbart. Tolkningen lämnas öppen. 2/5

3 Automatsvar om frånvaro ges vanligtvis också på skräppost, vilket kan öka på mängden reklam- och skräppost. Automatsvar om frånvaro bör användas med urskillning. Alla e-postmeddelanden finns inte i akademins e-posttjänst. E-post kan finnas på hårddiskar i arbetstagarens arbetsstation, bärbara datorer eller allmänna servrar. Akademins e-postregler förbjuder arbetstagarna att sända e-post som anknyter till arbetet utanför akademin, exempelvis till Gmail- eller Hotmail-e-brevlådor. På vilka grunder kan arbetsgivaren ha rätt att hämta och öppna arbetstagarens post Med arbetstagarens samtycke Utgångspunkten är att arbetsgivaren får hämta och öppna arbetstagarens e-post endast med arbetstagarens samtycke. Valet att hämta och öppna e-post är alltid arbetstagarens: han eller hon kan inte åläggas att ge sitt samtycke till att arbetsgivaren behandlar e-posten och arbetstagaren kan när som helst återkalla sitt samtycke. Om arbetstagaren inte ger sitt samtycke gäller förfarandet som beskrivs nedan. Utan arbetstagarens samtycke För att arbetsgivaren ska få hämta ett e-postmeddelande utan arbetstagarens samtycke ska arbetsgivaren på goda grunder kunna anta att det bland arbetstagarens e-postmeddelanden finns ett eller flera meddelanden som är nödvändiga för arbetsgivarens verksamhet och som hänför sig till arbetstagarens arbetsuppgifter. Utöver detta har arbetsgivaren inte till sitt förfogande något annat system i vilket meddelandena eller sakinnehållet i meddelandena skulle ha antecknats. Arbetsgivaren kan hämta arbetstagarens e-post utan arbetstagarens samtycke om arbetstagaren har avlidit eller bestående är förhindrad att utföra sina arbetsuppgifter. Om arbetstagaren tillfälligt är förhindrad att utföra sina arbetsuppgifter ska följande villkor uppfyllas: De uppgifter eller det material som e-postmeddelandet innehåller är inte inom rimliga gränser möjligt att få på annat sätt. Arbetstagarens samtycke kan inte fås inom rimlig tid och utredningen av ärendet får inte fördröjas. Informationssäkerhetschefen godkänner förfarandet och de olika faserna i förfarandet dokumenteras. Exempel: Arbetstagaren ordnar en konferens och förhandlingarna med föreläsarna har skett via e-post. Andra personer har inte information om alla föreläsare och har inte heller deras kontaktuppgifter. Förfaringssätt Den praxis som beskrivs nedan kan man avvika ifrån genom avtal. Om avtal saknas följs det här beskrivna förfaringssättet. Allmänna krav Att hämta och öppna arbetstagarens e-post förutsätter att följande allmänna krav uppfylls: Uppgiften eller uppdraget på grund av vilket man vill behandla arbetstagarens e-post kan specificeras. 3/5

4 De tekniska och funktionella kraven som nämns ovan uppfylls. Arbetstagarens närmaste chef ska först försöka få arbetstagarens samtycke. Det enklaste sättet att ge sitt samtycke sker med hjälp av en skriftlig fullmakt. (Bilaga 1: Fullmakt att läsa e-postmeddelanden). I detta sammanhang är det även möjligt att komma överens om förfaringssätten. I andra fall förutsätts att man kontaktar informationssäkerhetschefen. Om man inte kan få arbetstagarens samtycke ska villkoren under rubriken Utan arbetstagarens samtycke uppfyllas. Dessutom: Uppgifter får inte behandlas i större omfattning än vad som är nödvändigt för syftet med hämtningen av meddelandet och de personer som behandlar uppgifterna får inte röja dessa uppgifter för utomstående vare sig arbetsavtalsförhållandet pågår eller har upphört (lag om integritetsskydd i arbetslivet, 19 ). Arbetstagarens närmaste chef ansvarar för att offentligheten eller hemlighållandet av materialet utreds och hemlighållandet av materialet med motiveringar anges med en stämpel eller på annat godkänt sätt. Förarbete Arbetstagarens närmaste chef utreder om det finns behov av att hämta och att öppna arbetstagarens e-post. Om det finns motiverat behov till detta ber den närmaste chefen för att säkerställa obestridligheten om arbetstagarens samtycke i första hand med en skriftlig fullmakt. Om samtycke inte kan fås utreder arbetstagarens närmaste chef i enlighet med denna anvisning om arbetsgivaren har rätt att hämta arbetstagarens e-post utan hans eller hennes samtycke. Om arbetstagaren beslutar att inte ge sitt samtycke eller om nämnda förhandsvillkor för hämtning av arbetstagarens e-post (utan arbetstagarens samtycke) inte uppfylls kan detta förfarande inte användas. I de fall villkoren uppfylls kontaktar arbetstagarens närmaste chef informationssäkerhetschefen, som ordnar med en sammankomst för hämtning och öppnande av arbetstagarens e-post och ser till att inga nya meddelanden tas emot i arbetstagarens e-post. För arbetstagarens e-post kan installeras automatsvar om frånvaro. Informationssäkerhetschefen befullmäktigar tillsammans med arbetstagarens närmaste chef en person att hämta och öppna nödvändig e-post som sänts till arbetstagaren. Det är också möjligt att befullmäktiga flera personer i de fall åtgärderna gäller arbetstagarens många separata uppgifter eller uppdrag. Hämtning Arbetstagarens e-post för tidpunkten i fråga hämtas från olika informationssystem med hjälp av systemadministratören för varje enskilt system. Den person som befullmäktigats för uppgiften markerar de e-postmeddelanden som ska öppnas i meddelandelistan som hämtas fram. De meddelanden som markeras för att öppnas ska på basis av de uppgifter som finns i denna lista på goda grunder kunna förknippas med uppgiften eller uppdraget för vilket förfarandet har inletts. En rapport om hämtning av e-post görs (Bilaga 2: Rapport om hämtning av meddelanden som hör till arbetsgivaren), till vilken den hämtade meddelandelistan fogas. Personen som befullmäktigats att behandla arbetstagarens e-post, systemadministratören för varje enskilt system och informationssäkerhetschefen eller en person utsedd av informationssäkerhetschefen ska vara närvarande då hämtning sker. Alla undertecknar rapporten. 4/5

5 Öppnande Systemadministratören öppnar de meddelanden som markerats att öppnas i meddelandelistan som tidigare hämtats. De öppnade meddelandena kan exempelvis skrivas ut, samlas i en katalog eller sparas på ett lämpligt lagringsmedium för behandling av den befullmäktigade. Det öppnade meddelandet får inte raderas från den ursprungliga e-brevlådan. En rapport görs för varje öppnat meddelande (Bilaga 3: Rapport om öppnande av meddelande som hör till arbetsgivaren), som undertecknas av de personer som är närvarande då meddelandena öppnas (se punkt Hämtning ). I det fall många meddelanden öppnas på samma överensstämmande grunder, kan man i stället för enskilda och separata öppningsdokument göra ett gemensamt dokument där de öppnade meddelandena specificeras som en lista. Efterarbete Av förfarandet som beskrivs ovan upprättas ett protokoll till vilket rapporterna bifogas (Bilaga 4: Protokoll över hämtning [och öppnande] av arbetstagarens e-postmeddelanden). De personer som är närvarande när meddelandet hämtas och/eller öppnas undertecknar protokollet. Informationssäkerhetschefen vidarebefordrar protokollet med bilagor till akademins registratorskontor för förvar. Registratorskontoret förvarar det i enlighet med informationsförvaltningsplanen. Informationssäkerhetschefen vidarebefordrar en kopia av protokollet till arbetstagaren. Detta sker som ett rekommenderat brev och ingen avgift får tas ut för försändelsen. Informationssäkerhetschefen, arbetstagarens närmaste chef och arbetstagaren kommer överens om en tidpunkt då man samlas för att behandla fallet. Målet med behandlingen är att utreda hur liknande situationer kan undvikas i framtiden. Blankettmodeller för dokumentationen De blanketter och ifyllningsanvisningar som nämns i anvisningen om hur arbetstagarens e-postmeddelanden hämtas och öppnas finns som bilagor (1 4) till anvisningen. Villkoren för de beskrivna åtgärderna beskrivs noggrannare i bilagorna. I bilaga 1 finns en fullmakt för läsning av en arbetstagares e-postmeddelanden. Blanketterna för hämtning och öppnande av en arbetstagares e-postmeddelanden samt en protokollsmall, till vilken rapporterna i fråga fogas (bilagorna 2 4), uppfyller de krav på den utredning som krävs i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Denna utredning ska ges till arbetstagaren. I bilagorna finns modeller för de dokument som ska uppgöras för att bekräfta lagligheten i verksamheten. Bilaga 1: Fullmakt att läsa e-postmeddelanden Bilaga 2: Rapport om hämtning av meddelanden som hör till arbetsgivaren Bilaga 3: Rapport om öppnande av meddelande som hör till arbetsgivaren Bilaga 4: Protokoll över hämtning [och öppnande] av arbetstagarens e-postmeddelanden 5/5

6 Fullmakt att läsa e-postmeddelanden Med denna blankett ger arbetstagaren fullmakt till en av arbetsgivaren godkänd person att läsa sina e-postmeddelanden då arbetstagaren själv är förhindrad att läsa dem eller i övrigt förhindrad att sköta sina arbetsuppgifter. Att ge en fullmakt görs på frivillig basis. Arbetstagaren kan återkalla fullmakten när som helst. Fullmakten kan användas i de situationer som beskrivs i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004, ). Jag befullmäktigar (Person eller personer som befullmäktigas av den arbetstagare som har undertecknat blanketten och som arbetsgivaren godkänt för uppgiften) att läsa till mig sända e-postmeddelanden som ansluter till arbetsuppgifter och att vidta de åtgärder som meddelandena kräver i följande situationer (kryssa för en eller flera): under min semester, då den varar över dagar under min tjänstledighet, då den varar över dagar under min arbetsresa, då den varar över dagar under min utbildning, då den varar över dagar under min sjukfrånvaro, då den varar över dagar under tidsperioden om akademin eller dess enhet med avseende på verksamheten måste få uppgifter om innehållet i meddelandet efter min död. Den person som behandlar mina e-postmeddelanden kan vidarebefordra meddelanden som ansluter till skötseln av arbetsuppgifterna till behöriga mottagare vidta de åtgärder som jag har beskrivit i bilagan. Den person som läser mina e-postmeddelanden har tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande av mina personliga meddelanden. Jag har rätt att återkalla denna fullmakt när som helst. Återkallelsen träder i kraft omedelbart då den befullmäktigade personen har fått meddelande om saken. Datum Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande Bevittnas Underskrifter och namnförtydligande Distribution: Registratorskontor, (Arbetstagare N.N.), (Närmaste chef N.N.), (Den befullmäktigade personen N.N.), (Institutionens/enhetens kansli) Den ifyllda blanketten förvaras i registratorskontoret i 10 år efter att fullmakten eller arbetstagarens anställningsförhållande upphört. Fullmakt 1/1

7 Rapport om hämtning av meddelanden som hör till arbetsgivaren E-postens innehavare, namn och användarnamn: Informationssystem: Grund för hämtningen (kryssa för en eller flera): Punkterna 1 3 och antingen 4 eller 5 6 ska gälla. 1. arbetstagaren sköter uppgifterna självständigt och de uppgifter som behövs finns inte i några andra system 2. det är uppenbart att meddelanden som hör till arbetsgivaren har sänts/mottagits 3. det är nödvändigt att få tillgång till uppgifterna för att kunna sköta ärenden 4. arbetstagaren är bestående förhindrad och hans eller hennes samtycke kan inte fås 5. arbetstagaren är tillfälligt förhindrad och hans eller hennes samtycke har inte erhållits 6. ärendet kan inte fördröjas och inget samtycke kan erhållas inom rimlig tid Hämtningen skedde (datum): och som ett resultat av det observerades att Ja, man fann meddelanden som hör till arbetsgivaren som det är nödvändigt att öppna. Nej, man fann inga meddelanden som hör till arbetsgivaren som det vore nödvändigt att öppna. Som bilaga till denna rapport finns en lista över meddelanden som hämtades, men som inte öppnades. Listan ska innehålla meddelandespecifik information i den form som hämtningen gav. Uppgifter som får granskas är avsändaren/mottagaren till meddelandet, rubriken på meddelandet och datum då meddelandet sänts. Enligt 4 i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) är den bifogade listan konfidentiell. Hämtningen gjordes av: De befullmäktigades underskrift Namnförtydligande och titel Systemadministratörens underskrift Namnförtydligande och titel Vittne vid hämtningen: Vittnets underskrift Namnförtydligande och titel Originalblanketten fogas till protokollet som vidarebefordras till registratorskontoret. En kopia av protokollet och blanketten vidarebefordras till innehavaren av e-posten utan omotiverad fördröjning. Rapport om hämtning av meddelande 1/2

8 Ifyllnadsanvisningar: Rapport om hämtning av meddelanden som hör till arbetsgivaren Den här blanketten ska fyllas i om akademin eller en enhet som lyder under akademin med stöd av lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) har behov av att få information om innehållet i meddelanden som en arbetstagare vid akademin har sänt eller tagit emot och arbetstagaren själv inte kan ge behövlig information och informationen inte har sparats i något annat informationssystem. Om det finns behov av att hämta meddelanden från flera system, ska den här blanketten fyllas i separat för varje hämtning. Blanketten ska fogas till protokollet över åtgärder som vidtagits. På blanketten antecknas arbetstagarens namn och användarnamn i det system där meddelandet som ska hämtas finns. Dessutom uppges det informationssystem därifrån meddelanden hämtas samt den enhet som ansvarar för underhållet av systemet i fråga. Informationssystemet kan antingen vara en e-posttjänst eller användarens skivområde, exempelvis hemkatalogen eller en katalog på arbetstagarens arbetsstation. Åtgärder får vidtas endast i det fall man kan svara jakande på frågorna i punkterna 1 3 och punkten 4 eller punkterna 5 6 (19 i lagen om integritetsskydd i arbetslivet). Hämtningen är en engångsföreteelse, datum för hämtningen antecknas på blanketten. På blanketten uppges också om det vid hämtningen hittades meddelanden som det finns behov av att öppna. För varje öppnat meddelande ska blanketten Rapport om öppnande av meddelande som hör till arbetsgivaren fyllas i. Blanketten bifogas protokollet över vidtagna åtgärder. Som bilaga till denna blankett (Rapport om hämtning av meddelanden som hör till arbetsgivaren) ska fogas en lista över hämtade e-postmeddelanden som det inte finns behov av att öppna. Listan ska innehålla uppgifterna i den form som hämtningen gav. Formen kan vara beroende av det e-postprogram som används eller av hämtningstekniken. I hämtningen får endast följande uppgifter användas: avsändaren/mottagaren till meddelandet, rubriken på meddelandet och datum då meddelandet sändes. Dessa uppgifter är identifieringsuppgifter för meddelandet, om vars behandling det stadgas i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004). Enligt 4 i lagen är meddelandet och identifieringsuppgifterna konfidentiella, om inte annat bestäms i nämnda lag eller i någon annan lag. I hämtningen deltar: 1. en eller flera personer som befullmäktigats av informationssäkerhetschefen och den närmaste chefen till arbetstagaren vars e-postmeddelanden det är fråga om 2. systemadministratören, som kan utföra hämtningen 3. som vittne antingen informationssäkerhetschefen eller en person utsedd av honom eller henne. Varje deltagare ska underteckna blanketten. Rapport om hämtning av meddelande 2/2

9 Rapport om öppnande av meddelande som hör till arbetsgivaren E-postens innehavare, namn och användarnamn: Informationssystem: Grund för öppnandet (kryss i rutan): 1. det är uppenbart att meddelandet som ska öppnas hör till arbetsgivaren 2. det är nödvändigt att få uppgifterna i fråga för att kunna sköta ärenden Varför? 3. för skötseln av ärendet fås inte kontakt med meddelandets avsändare/mottagare Alla punkter måste gälla. Specifikation av det öppnade meddelandet: Avsändare/Mottagare Rubrik Datum Meddelandet öppnades (datum) Uppgift om innehållet i meddelandet gavs till (namn): Meddelandet öppnades av: De befullmäktigades underskrift Namnförtydligande och titel Systemadministratörens underskrift Namnförtydligande och titel Vittne vid öppnandet: Vittnets underskrift Namnförtydligande och titel Originalblanketten fogas till protokollet som vidarebefordras till registratorskontoret. En kopia av protokollet och blanketten vidarebefordras till innehavaren av e-posten utan omotiverad fördröjning. Rapport om öppnande av meddelande 1/2

10 Ifyllnadsanvisningar: Rapport om öppnande av meddelande som hör till arbetsgivaren Den här blanketten ska fyllas i om akademin eller en enhet som lyder under akademin med stöd av lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) öppnar en arbetstagares e-postmeddelande. Innan e-postmeddelandet öppnas ska det hämtas, varvid blanketten Rapport om hämtning av meddelanden som hör till arbetsgivaren ska fyllas i. Om det finns behov av att öppna flera meddelanden, ska den här blanketten fyllas i separat för varje öppnat meddelande. Både rapporten om hämtning av meddelanden och denna blankett ska fogas till protokollet över åtgärder som vidtagits. På blanketten antecknas arbetstagarens namn och användarnamn i det system där meddelandet som ska öppnas finns. Dessutom uppges det informationssystem därifrån meddelanden öppnas samt den enhet som ansvarar för underhållet av systemet i fråga. Informationssystemet kan antingen vara en e-posttjänst eller användarens skivområde, exempelvis hemkatalogen eller en katalog på arbetstagarens arbetsstation. Åtgärder för att öppna meddelanden får vidtas endast i det fall man kan svara jakande på alla punkter på blanketten (20 i lagen om integritetsskydd i arbetslivet). Ytterligare ska man motivera varför meddelandet måste öppnas. Specifikation av det öppnade meddelandet: vem har sänt meddelandet till arbetstagaren (From) eller på motsvarande sätt till vem har arbetstagaren sänt meddelandet (To), vad är innehållet i meddelandets rubrikfält (Subject) och datum då meddelandet togs emot eller på motsvarande sätt datum då meddelandet sändes (Date). Dessutom uppges datum då meddelandet öppnas och till vem (eller vilka) den person som öppnar meddelandet ger uppgift om innehållet i meddelandet. I öppnandet deltar: 1. en eller flera personer som befullmäktigats av informationssäkerhetschefen och den närmaste chefen till arbetstagaren vars e-postmeddelanden det är fråga om 2. systemadministratören, som kan utföra hämtningen 3. som vittne antingen informationssäkerhetschefen eller en person utsedd av honom eller henne. Varje deltagare ska underteckna blanketten. Rapport om öppnande av meddelande 2/2

11 Protokoll över hämtning [och öppnande] av arbetstagarens e-postmeddelanden <Arbetstagarens namn> (i fortsättningen arbetstagaren) arbetar vid akademins <enhet> och till hans eller hennes arbetsuppgifter hör bl.a. att <uppgift, som ansluter till meddelandet som måste undersökas, vid behov flera meddelanden>. <Beskriv varför det finns behov av att få undersöka meddelandena och innehållet i dem.> Enligt 18 i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) har arbetstagaren i akademins e-posttjänst möjlighet att <kryssa för de som gäller> använda automatsvar vid frånvaro styra e-post som hör till arbetet till en annan arbetstagare ge läsrättigheter till meddelanden han eller hon mottagit åt en kollega Arbetstagaren har utnyttjat möjligheten <på vilket sätt>. Arbetstagaren har inte utnyttjat möjligheten. <Beskriv om man av arbetstagaren har bett om tillstånd att läsa meddelanden och om han eller hon gett sitt tillstånd till detta eller beskriv alternativt varför man inte har kunnat be om tillstånd>. VID BEHOV Mottagandet av nya meddelanden till arbetstagarens e-post spärrades <datum> och ett automatsvar om frånvaron aktiverades. I automatsvaret uppmanas avsändaren att sända meddelanden på adressen <organisationsadress>. På basis av ovan framförda hämtades med stöd av 19 i lagen om integritetsskydd i arbetslivet arbetstagarens e-post <datum, vid behov flera> för att granska om han eller hon under sin frånvaro eller omedelbart före sin frånvaro hade fått eller sänt sådana meddelanden som akademin måste få information om. En rapport om hämtningen finns i bilaga 1. Då meddelandena hämtades kunde man observera att det i arbetstagarens e-post <finns/inte finns> meddelanden som det var nödvändigt att öppna. VID BEHOV Med stöd av 20 i lagen om integritetsskydd i arbetslivet öppnades därför arbetstagarens e-post <datum, vid behov flera>. En rapport om öppnande finns i bilaga 2. Plats och datum Bilagor Distribution <Underskrift av arbetstagarens närmaste chef och namnförtydligande> <Övriga som deltog, underskrift och namnförtydligande> 1. Rapport om hämtning av meddelanden som hör till arbetsgivaren 2. Rapport om öppnande av meddelande som hör till arbetsgivaren Registratorskontoret, <Arbetstagaren> Protokoll över hämtning och öppnande av e-postmeddelande 1/2

12 EXEMPEL Protokoll över hämtning och öppnande av arbetstagarens e-postmeddelanden Folke Forskare arbetar vid Åbo Akademi, institutionen för YY vid fakulteten för XX och till hans arbetsuppgifter hör att bland annat sköta praktiska arrangemang vid ett symposium som ska ordnas På grund av en allvarlig olycka blir Folke Forskare sjukskriven Eftersom han har förhandlat med personer som ska föreläsa på symposiet om deras tidtabeller och föreläsningar, är det uppenbart att det i hans e-post finns meddelanden som behövs för fortsatta arrangemang av symposiet. Enligt 18 i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) har Folke Forskare i akademins e-posttjänst haft möjlighet och rätt att styra sin e-post till en annan person som hans arbetsgivare har godkänt för uppgiften. Folke Forskare har inte utnyttjat denna möjlighet. På grund av Folke Forskares svaga hälsotillstånd kan man inte heller be om hans samtycke till att hämta och öppna hans e-post. Mottagandet av nya meddelanden till Folke Forskares e-post spärrades och ett automatsvar om frånvaron aktiverades, där man uppmanade avsändare att sända meddelanden i anknytning till symposiet på adressen På basis av det ovan framförda hämtades med stöd av 19 i lagen om integritetsskydd i arbetslivet Folke Forskares e-postmeddelanden för att granska om han hade fått eller sänt sådana meddelanden som institutionen YY måste få information om. En rapport om hämtningen finns i bilaga 1. Då Folke Forskares meddelanden hämtades kunde man observera att det i hans e-post fanns meddelanden som det var nödvändigt att öppna. Med stöd av 20 i lagen om integritetsskydd i arbetslivet öppnades Folke Forskares e-postmeddelanden 22 och 23 mars En rapport om öppnandet finns i bilaga 2. I staden Pia Professor Alvar Assistent Alva Administratör Inger Informationssäkerhetschef Pelle Postmästare Bilagor Distribution 1. Rapport om hämtning av meddelanden som hör till arbetsgivaren 2. Rapport om öppnande av meddelande som hör till arbetsgivaren Registratorskontoret, Folke Forskare Protokoll över hämtning och öppnande av e-postmeddelande 2/2

ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI

ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI Vid behandlingen av elektroniska dokument tillämpas inom Åbo Akademi principerna om brevhemlighet, skydd för privatlivet och god förvaltningssed på

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

Utkast till föreskrift x/2011

Utkast till föreskrift x/2011 Utkast till föreskrift x/2011 1 (6) x.x.2011 Dnr 6187/03.01.01/2010 Serviceställen för apotek Bemyndiganden Målgrupp Giltighetstid Läkemedelslagen (395/1987) 52 a 4 mom. och 57 3 mom. såsom den lyder i

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 2 1.1 Avsändande 2 1.2 DTP-kontakten 2 1.3 Underskrift 2 1.4 Specialsituationer 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 2 1.1 Avsändande 2 1.2 DTP-kontakten 2 1.3 Underskrift 2 1.4 Specialsituationer 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 2 1.1 Avsändande 2 1.2 DTP-kontakten 2 1.3 Underskrift 2 1.4 Specialsituationer 2 2 ATT VÄLJA BOTTEN FÖR MEDDELANDET 4 2.1 Meddelande om äktenskapsskillnad 4 2.2 Meddelande

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson 1 DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslag (523/1999) 10 och 24 Datum 31.3.2014 Namn 1a Borgå stads social- och hälsovårdnämnd Registeransvarig Adress Stadshusgatan 5 B, 06100 Borgå Andra kontaktuppgifter

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING

DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING Uppdaterad 12.1.2016 www.tietosuoja.fi 2 Innehåll: 1. Inledning...3 2. Direktmarknadsföring till en privatperson...3 2.1. förmedlad per telefonsamtal

Läs mer

Reglerna för e-post i korthet

Reglerna för e-post i korthet Reglerna för e-post i korthet Som e-postanvändare har du en eller flera roller reglerna för exempelvis personal och studerande är delvis olika. Alla regler ska följas Använd andra lösenord vid akaddemin

Läs mer

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för socialnämndens ansvar för barn och unga vid

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för socialnämndens ansvar för barn och unga vid SOSFS 2014:X (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga; beslutade den xx xxxxx 2014. Tillämpningsområde I dessa allmänna råd ges rekommendationer

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

Information till patienten och patientens samtycke

Information till patienten och patientens samtycke Information till patienten och patientens samtycke Finlands muskelsjukdomsregister patientregister för personer med spinal muskelatrofi Information till patienten Innan du fattar beslut om att låta införa

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Överförmyndaren, Östersunds kommun,

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar Rekommendation Innehåll 1 Inledning... 3 Rekommendationens syfte och tillämpning...3 Läsanvisning...3 2 Föreningens medlemmar och föreningsmötet... 4 Bakgrund...4 1. Rekommendation

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul, medhjälpare och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD STÖDANSÖKAN 2016 Blankett 101B Lämna in blanketten senast 15.6.2016 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, anbudsförteckning och kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om den av fastighetsmäklaren

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016

Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016 Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016 www.tsn.fi HÄLSO- OCH SOCIALVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TSN RF PRIVATA SEKTORNS FÖRTROENDEMANNAVAL Valanvisningar för perioden

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum 23.1.2012 2020/2012/66 Nr Giltighetstid 1.2.2012 31.1.2017 Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Läs mer

VALNÄMNDENS UPPGIFTER

VALNÄMNDENS UPPGIFTER HELSINGFORS STAD CENTRALVALNÄMNDEN 20.1.2015 VALNÄMNDENS UPPGIFTER ALLMÄNT OM VALET Valnämnden Arrangemangen kring röstning på ett röstningsställe på valdagen sköts av en valnämnd som kommunstyrelsen har

Läs mer

Datum 2008-01-14 Kommunikationsavdelningen Södertälje kommuns riktlinjer för E-post Följande riktlinjer omfattar användningen av e-post i Södertälje kommun men omfattar inte elevers användning av e-post.

Läs mer

Förtroendemannaval Gör din grupp starkare.

Förtroendemannaval Gör din grupp starkare. Förtroendemannaval Gör din grupp starkare. luottamusta.fi 1 HA FÖRTROENDE. Arbete är en viktig del av människans livsinnehåll. Arbetslivets kvalitet, rättfärdighet och utveckling påverkar velmåendet väsentligt.

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sina skyldigheter att

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning Uppgifter om avtalet Försäkringstagare Avtalsnummer - Försäkringstagarens personbeteckning eller FO-nummer Den

Läs mer

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 Du som antagits till en kurs inom Lärarlyftet VT15 har möjlighet att ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter i relation till kursens lärandemål.

Läs mer

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål...

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... E-POSTPOLICY VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... 2 2.2 Offentliggörande

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-06-15 Diarienummer 1363-2738/2014 Process 3.5.1 NN Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret Södergatan 20 195 85 MÄRSTA Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. Personuppgiftsansvarig: (Vårdgivarens namn, org.nr samt i förekommande fall ansvarig nämnd eller styrelse

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande / arbetsavtalsförhållande När skall man anställa i tjänsteförhållande respektive arbetsavtalsförhållande? Enligt kommunallagen ÅFS 73/1997 57 sägs det: Den som är anställd hos kommunen är anställd i ett

Läs mer

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER BILAGA G5 Föreskrift Datum 17.3.2006 HÖRSELSKADADE EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2010:1516 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses. KLAGA HOS RIKSDAGENS JUSTITIEOMBUDSMAN? 1) Vad gör justitieombudsmannen? Justitieombudsmannen övervakar att myndigheterna och tjänstemännen följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Också andra som sköter

Läs mer

Återkallelse enligt 15 inkassolagen (1974:182) av tillstånd att bedriva inkassoverksamhet

Återkallelse enligt 15 inkassolagen (1974:182) av tillstånd att bedriva inkassoverksamhet Datum Diarienr 2011-12-22 1127-2011 Aktiebolaget Svenska Eken corpusjuriscivilis Box 53 123 21 Farsta Återkallelse enligt 15 inkassolagen (1974:182) av tillstånd att bedriva inkassoverksamhet Datainspektionens

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

Lag. om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003) 40 2 mom., 68 3 mom. och 76 4 punkten, ändras 3 1 mom., 4 2 mom. 1

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2015 194/2015 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen

Läs mer

ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR

ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING 1 Beslutad 2013-03-04 ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR Information till ansökan, se Vägledning till ansökan (www.epn.se) Beroende på vilken forskning som

Läs mer

Manual för studerande Version 2.2.0

Manual för studerande Version 2.2.0 Ansökningssystemet Joopas Innehållsförteckning Manual för studerande Version 2.2.0 Innehållsförteckning 1 1 Allmänt 2 1.1.1 Allmänt om manualen 2 1.1.2 Allmänt om ansökningssystemet Joopas 2 1.1.3 Ansökan

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga

Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga Elektroniska recept Patientdataarkivet Du kan använda Kanta-tjänsterna oberoende av var i Finland du bor. Inom både den offentliga och den privata hälso-

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

Handläggning av ärenden som gäller barn och unga

Handläggning av ärenden som gäller barn och unga (S) Allmänna råd Handläggning av ärenden som gäller barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

FM 48/321/2003 Statens tjänsteförhållanden för viss tid I LAGSTIFTNING OCH PRAXIS. 1. Utnämning för viss tid med stöd av statstjänstemannalagen

FM 48/321/2003 Statens tjänsteförhållanden för viss tid I LAGSTIFTNING OCH PRAXIS. 1. Utnämning för viss tid med stöd av statstjänstemannalagen FM 48/321/2003 Statens tjänsteförhållanden för viss tid Enligt statstjänstemannalagen (750/1994) utnämns tjänstemännen antingen tills vidare eller för viss tid. Statstjänstemannalagen innehåller närmare

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

Tillsyn enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag

Tillsyn enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag Beslut 1(5) Datum 2012-03-28 Diarienummer 1363-4046/2011 N.N. Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser Boverket anser inte att handläggningstiden

Läs mer

Språkprogram för Nylands förbund

Språkprogram för Nylands förbund Lf 2/2012 Ärende nr 23 1 Språkprogram för Nylands förbund BAKGRUND Nylands förbund är en tvåspråkig samkommun som enligt lag ansvarar bl.a. för områdesplanering och regionutveckling i Nyland. Utöver dessa

Läs mer

Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen

Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen Statskontoret Föreskrift 1 (14) 18.8.2014 Dnr VK/687/00.01/2014 Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen Enligt 41b (600/1997) i förordningen

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5735-2011 Sid 1 (6) Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmän: justitieombudsmannen

Läs mer

Datum. Marknadsstödsavdelningen/ Matmarknadsenheten 6.10.2015 6.10.2015 170/05.00.01/2015 BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET

Datum. Marknadsstödsavdelningen/ Matmarknadsenheten 6.10.2015 6.10.2015 170/05.00.01/2015 BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET 1(5) Marknadsstödsavdelningen/ Matmarknadsenheten 6.10.2015 6.10.2015 170/05.00.01/2015 Datum Dnr Referens Programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt Livsmedelsstöd till partnerorganisationer

Läs mer

VÅRDTESTAMENTE. Vårdtestamente

VÅRDTESTAMENTE. Vårdtestamente VÅRDTESTAMENTE Vårdtestamente VÅRDTESTAMENTE På denna blankett kan du skriva din vilja angående din vård och omsorg. Ditt vårdtestamente träder i kraft i en situation då du inte själv längre förmår fatta

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall.

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall. BESLUT 1 (6) Datum 2016-01-22 Beteckning 5622-1101-2016 Enheten för miljöskydd Linn Knutmejer 010-223 14 12 Securitas Sverige AB Lindhagensplan 70 10229 Stockholm Tillstånd till transport av farligt avfall

Läs mer

DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF

DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF Enligt de avtal om förtroendemän som ingår kollektivavtalet för FJF ska val av huvudoch avdelningsförtroendemän för följande tvåårsperiod (2016 2016) anordnas

Läs mer

Given i Helsingfors den 14 oktober 2015. 1 Ämbetets enheter och personal. 2 Nyckelfunktioner och sakkunniggrupper

Given i Helsingfors den 14 oktober 2015. 1 Ämbetets enheter och personal. 2 Nyckelfunktioner och sakkunniggrupper 1 (8) RIKSÅKLAGARÄMBETETS ARBETSORDNING Given i Helsingfors den 14 oktober 2015 Med stöd av 16 i lagen om åklagarväsendet (439/2011) fastställer jag, efter att ha hört biträdande riksåklagaren och ämbetets

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelserna i denna förvaltningsstadga tillämpas på sammanträdesförfarandet

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand.

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Huvudregeln i föreningen är att en hyresgäst/bostadsrättsinnehavare inte får hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens

Läs mer

Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015

Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015 1 (5) Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015 1 Klubbens namn är MERCEDES-BENZ KLUBBEN SVERIGE, förkortat MBKS. 2 Klubbens säte är Linköping 3 Klubbens syfte MBKS är en politiskt och religiöst obunden

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM

Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM Gåvor BARN FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn (under 18 år) ta emot en gåva utan större formkrav. Till

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0 ANVISNINGAR Sjundeå e-postsystem Del 1: inställningar Version 1.0 1(14) Sjundeå e-postsystem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 INTRODUKTION OCH ÖVERSIKT... 2 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 ALLMÄNT

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Lärarhandledning Språk och erfarenheter

Lärarhandledning Språk och erfarenheter Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Lärarhandledning Språk och erfarenheter Steg 1 2 3 Det här är det första steget i kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper. Steg 1 ger dig tillsammans med

Läs mer

före pensioneringen pågått minst fyra år (ändrades 1990 (FördrS 37/1990), enligt den ursprungliga överenskommelsen krävdes tio år).

före pensioneringen pågått minst fyra år (ändrades 1990 (FördrS 37/1990), enligt den ursprungliga överenskommelsen krävdes tio år). 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJRP JRGNlQQDQGH DY GHQ QRUGLVND YHUHQVNRPPHOVHQ RP VDPRUGQLQJ DY SHQVLRQVUlWW HQOLJW VWDWOLJD SHQVLRQVRUG QLQJDURFKWLOOODJRPLNUDIWWUlGDQGHDYGHEHVWlPPHOVHUL YHUHQVNRPPHOVHQVRPK

Läs mer

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar QO SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs nogct igenom Svensk Inscl,nhil?gskontrollsflireskri/ierflir 90 konto (nedan benämnt fiireskrifier) inncm Ni ansöker

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Bilaga 1 Checklista för förberedelser

Bilaga 1 Checklista för förberedelser Bilaga 1 Checklista för förberedelser Har valberedningen fått ta del av verksamhetens: JA NEJ Värderingar Vad styrelsen vill uppnå under mandatperioden; affärsidé, visioner och mål Hur styrelsen förväntas

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK IÖV Konsoliderad version Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

HÄLSOINTYG FÖR UNGDOM

HÄLSOINTYG FÖR UNGDOM fynd har inte konstaterats sjukdom eller handikapp som inverkar på körförmågan. g föreslår att körkortstillstånd beviljas Glasögon eller kontakt under körning g intygar att jag lämnat riktiga uppgifter

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer