Rikspolisstyrelsens författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rikspolisstyrelsens författningssamling"

Transkript

1 Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter; beslutade den 30 mars RPSFS 2009:1 FAP Utkom från trycket den 23 april 2009 Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 11 förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar samt 13 e förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och beslutar följande allmänna råd. Syfte 1 Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd om rutiner för polismyndighetens handläggning av ärenden som avser bristande tillsyn över eller skötsel av hund. Vid tillämpningen av lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen), måste polismyndigheten i varje enskilt fall göra en sammantagen bedömning av en persons förmåga att utöva tillsyn över och sköta en hund och den enskilda hundens egenskaper. Tillsyns- och skötselplikten är inte begränsad till att gälla endast för den som äger en hund eller dess innehavare, utan omfattar även den som t.ex. kortvarigt rastar en hund. Även andra än hundens ägare eller innehavare kan således bli föremål för föreläggande eller förbud. Det är inte är möjligt att hänföra farliga hundar till någon särskild hundras. Alla hundar, oavsett ras, kan utveckla farliga egenskaper. En normalt sett ofarlig hund kan bli farlig i en olämplig persons händer och vice versa. Polismyndighetens bedömning kan därför leda till slutsatsen att en viss person är olämplig att ha hand om en viss hund eller hundar överhuvudtaget eller att en viss hund anses farlig, oavsett vem som har hand om den. Författningsbestämmelser 2 Bestämmelser om tillsyn över och skötsel av hundar finns i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter samt förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar. 3 Ytterligare bestämmelser om hundar finns i t.ex. hittegodslagen (1938:121), rennäringslagen (1971:437), jaktlagen (1987:259), 1

2 RPSFS 2009:1 jaktförordningen (1987:905), djurskyddslagen (1988:534), djurskyddsförordningen (1988:539) och i föreskrifter utfärdade med stöd av dessa författningar samt i vissa lokala föreskrifter utfärdade av kommunen. Inledande åtgärder Brott När polismyndigheten får en anmälan om eller av annat skäl ingriper med anledning av bristande tillsyn över en hund enligt tillsynslagen, bör det redan inledningsvis uppmärksammas att den bristande tillsynen kan innefatta en brottslig handling, som t.ex. misshandel, grov misshandel, framkallande av fara för annan, vållande till kroppsskada, grovt vållande till kroppsskada, rån, olaga hot, grovt olaga hot och ofredande. På motsvarande sätt bör polismyndigheten, när den inleder en förundersökning om ett misstänkt brott där en hund har använts, utreda om personen genom sin oaktsamhet eller sitt uppsåt även kan ha brustit i sin tillsyn enligt tillsynslagen. I sådana fall upprättas och handläggs ärendet enligt tillsynslagen och K-ärendet var för sig. Om den till vilket ett förbud eller förläggande är riktat inte följer detta eller på annat sätt bryter mot tillsynslagen eller mot lokala föreskrifter utfärdade av kommunen kan detta utgöra ett brott i sig. Även i sådana fall upprättas och handläggs K-ärendet och ärendet enligt tillsynslagen var för sig. Polismyndigheten bör inledningsvis även göra en bedömning av om det kan vara fråga om ett djurskyddsärende enligt djurskyddslagen (1988:534). I dessa fall bör det uppmärksammas att det kan vara fråga om både djurplågeri och brott enligt tillsynslagen. Djurskyddsärendet, ärendet enligt tillsynslagen och, i förekommande fall, K-ärendet handläggs då var för sig. Förvaltnings- respektive brottmålsärende Ärenden enligt tillsynslagen och djurskyddslagen följer förvaltningsrättsliga bestämmelser, medan Polisens brottsutredande verksamhet i huvudsak är undantagen från förvaltningslagens (1986:223) tillämpningsområde. Om uppgifter i förvaltningsärendet, som har lämnats av den som är föremål för utredning enligt tillsynslagen eller djurskyddslagen, tillförs brottmålsärendet är det viktigt att tydligt dokumentera varifrån och på vilket sätt uppgifterna har inhämtats. Uppgifter som framkommit under förhör i brottmålsärendet bör, under samma förutsättningar, normalt kunna tillföras förvaltningsärendet som en del av underlaget till beslut. 2

3 Beslag Även om en hund har använts som brottsverktyg vid t.ex. angrepp på människor torde det sällan finnas anledning att ta hunden i beslag, eftersom hunden i sig ofta saknar bevisvärde. Om förutsättningar för förverkande är uppfyllda kan hunden tas i beslag. Detta bör dock ställas i relation till att kostnaderna för vård och uppstallning av en beslagstagen hund kan bli betydanden. Det bör i sådana fall alltid prövas om förutsättningar för ett omhändertagande enligt tillsynslagen eller djurskyddslagen är uppfyllda. RPSFS 2009:1 Grunduppgifter i utredningen Polismyndigheten bör i en brottsutredning eller ett förvaltningsrättsligt ärende inledningsvis inhämta och dokumentera så fullständiga uppgifter som möjligt om - vem som står som ägare till hunden i Jordbruksverkets centrala hundregister eller Svenska Kennelklubbens register, - hundens ras, kön, ålder, eventuell fysisk eller smittsam sjukdom, - händelseförloppet enligt anmälaren, den som hade tillsynsplikt över hunden, eventuella vittnen till händelsen och andra personer som har uppgifter att tillföra utredningen, - eventuella skadors omfattning och karaktär, om möjligt genom fotodokumentation och intyg m.m. från behandlande läkare eller veterinär, - den fara för liv eller hälsa som angreppet inneburit, - tidigare brottsanmälningar, förelägganden om ordningsbot och beslut om förelägganden, förbud eller omhändertaganden rörande samma hund eller riktade mot den som hade tillsynsplikt över hunden och - annat av betydelse för utredningen, t.ex. tidigare beslut i djurskyddsärende rörande hunden och, i de fall den som hade tillsynsplikt över hunden tidigare har varit folkbokförd i annat län, beslut enligt tillsynslagen meddelade av den polismyndigheten. Vid dokumentationen av en händelse där en hund har angripit människor eller djur är det särskilt viktigt att ange - hur den som hade tillsynsplikt över hunden agerade innan, under och efter angreppet, - hur hunden agerade innan, under och efter angreppet, - var den som hade tillsynsplikt över hunden respektive hunden befann sig innan angreppet, - om hunden bar halsband eller var kopplad, 3

4 RPSFS 2009:1 - om den som hade tillsynsplikt över hunden hade med sig koppel och om detta i så fall var helt, - om den som hade tillsynsplikt över hunden gjorde försök att kalla in hunden, - om den som hade tillsynsplikt över hunden hade begränsad förmåga att klara av tillsynen över hunden eller om han eller hon försummade tillsynen, - om den som hade tillsynsplikt över hunden var påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel eller om det förekom andra särskilda omständigheter av betydelse för hans eller hennes förmåga att utöva tillsyn, - hur den angripne agerade innan angreppet, - om angreppet skedde oprovocerat eller om hundens beteende kan anses ha varit naturligt, exempelvis om den blivit provocerad eller skrämd och - om hunden förföljde eller drev vilt utan samband med jakt. Föreläggande, förbud och omhändertagande Ett beslut om föreläggande, förbud eller omhändertagande syftar till att förhindra en framtida upprepning av ett oönskat beteende. Polismyndigheten bör göra en noggrann bedömning av vilken åtgärd som kan antas vara tillräckligt effektiv för att förhindra att det oönskade beteendet upprepas. Avgörande för vilket beslut som ska fattas är risken för att beteendet kan komma att upprepas, med nya skador eller avsevärda olägenheter som följd. För att polismyndigheten ska kunna fatta beslut om föreläggande, förbud eller omhändertagande av en hund måste den bristande tillsynen nå upp till en viss nivå. En första och kanske enstaka mindre allvarlig försummelse torde i allmänhet inte räcka för en mera ingripande åtgärd. I de fall det från början står klart för polismyndigheten att den som hade tillsynsplikt över hunden endast gjort ett smärre misstag som bedöms som ursäktligt, torde någon utredning inte behöva genomföras. Om ett beslut om föreläggande, förbud eller omhändertagande har meddelats muntligen på plats är det viktigt att polismyndigheten så snart som möjligt expedierar ett skriftligt beslut med besvärshänvisning till den beslutet angår. Om ett beslut enligt tillsynslagen ska gälla omedelbart är det viktigt att upplysa om att det gäller även för det fall beslutet överklagas. Bestämmelser om att vissa beslut ska delges den mot vilken beslutet avses gälla finns i 25 tillsynslagen. 4

5 RPSFS 2009:1 Föreläggande, förbud och vite enligt 8 tillsynslagen Föreläggande och förbud Ett föreläggande eller förbud kan i princip avse vilken åtgärd eller kombination av åtgärder som helst, som syftar till att komma till rätta med en bristande tillsyn över eller skötsel av en hund. Med begreppet skada avses både personskada och sakskada. Exempel på sakskada är skada på djur eller egendom. Med avsevärd olägenhet avses olägenhet av allvarligare slag, som kan påverka människors eller djurs liv, hälsa eller säkerhet eller den allmänna ordningen. Om det är fråga om en mera bagatellartad skada eller olägenhet krävs att det oönskade beteendet upprepas frekvent eller förekommer i stor omfattning, för att det ska kunna bli aktuellt med ett föreläggande eller förbud. Åtgärder som kan bli aktuella att besluta om är t.ex. föreläggande om att hålla hunden inom stängsel, kopplingstvång, tvång att låta hunden bära munkorg när den vistas utomhus. Föreläggande om kopplingstvång eller munkorg kan vara motiverat om närboende känner obehag eller rädsla för en hund som tillåts springa lös på offentlig eller allmän plats, om en hund visar aggressivitet eller gör utfall mot människor eller djur, driver eller jagar vilt, angriper lantbruksdjur eller orsakar skador på annans egendom. Vid föreläggande om kopplingstvång bör endast fasta, högst två meter långa koppel tillåtas. Om en hund vid flera tillfällen slitit sig och sprungit lös utan tillsyn, kan hundägaren eller innehavaren föreläggas att sätta upp staket eller stängsel. Om närboende störs av en hund som ofta skäller, förorenar eller orsakar andra liknande olägenheter, kan polismyndigheten besluta om förbud att lämna hunden ensam längre än en viss tid. Ett beslut kan också omfatta ett förbud att låta hunden vistas ensam utomhus under vissa tider eller föreläggande om att vidtaga vissa åtgärder, som t.ex. att hunden ska rastas ett visst minsta antal gånger per dag. I vissa fall kan det vara lämpligt att samråda med Jordbruksverket innan polismyndigheten beslutar om en åtgärd, som t.ex. föreläggande om att hunden ska hållas inom stängsel eller bära munkorg. Vite Allmänna bestämmelser om vite finns i bl.a. lagen (1985:206) om viten, brottsbalken och bötesverkställighetslagen (1979:189). Det går inte att schablonmässigt fastställa vitesbeloppets storlek. Enligt 3 viteslagen ska vitet fastställas till ett belopp som med 5

6 RPSFS 2009:1 hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå denne att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Omhändertagande Bedömningsgrunder Att en hund visat aggressivitet, gjort utfall mot eller angripit en människa eller ett djur är i sig inte tillräckligt för ett beslut om omhändertagande. Avgörande för ett beslut om omhändertagande är risken för att beteendet kommer att upprepas, med nya skador eller avsevärda olägenheter som följd. Riskbedömningen bör göras genom en sammanvägning av hundens egenskaper och förmågan och viljan hos den som har tillsynsplikten att utöva tillsyn över hunden. När frågan om omhändertagande aktualiseras måste polismyndigheten som huvudregel först göra en bedömning av om andra mindre ingripande åtgärder är tillräckliga, som t.ex. föreläggande om kopplingstvång eller munkorg. Om polismyndigheten redan från början bedömer att andra mindre ingripande åtgärder är otillräckliga får ett omhändertagande göras omedelbart. Med beaktande av vad som sägs i första och andra stycket kan följande tjäna som exempel på när polismyndigheten bör överväga ett beslut om omhändertagande. 1. Hunden har använts som vapen genom att den medvetet har hetsats eller bussats mot människor eller djur. 2. Den som hade tillsynsplikt över hunden har visat passivitet eller underlåtit att ingripa när hunden angripit människor eller djur, trots att ett ingripande hade kunnat ske. 3. En hund har tillåtits springa lös på en plats där barn ofta vistas och hunden därvid har angripit eller gjort utfall mot barn. Barn rör sig och kommunicerar på ett sätt som gör att de löper en särskild risk att utsättas för hundangrepp. Det finns därför skäl att ställa extra höga krav på tillsynen över en hund som befinner sig på eller i närheten av platser där barn leker och vistas, som t.ex. lekplatser och förskolor. 4. En hund har tillåtits springa lös på platser där det ofta är människor i rörelse, såsom på torg, i parker, bostadsområden, motionsområden eller liknande platser och hunden därvid angripit eller gjort utfall mot människor. 5. Hunden har vid upprepade tillfällen visat aggressivitet och gått till angrepp eller gjort utfall mot människor eller djur. 6. Hunden har angripit och skadat människor eller djur. 7. Hunden har orsakat avsevärda olägenheter eller frekvent eller i stor omfattning orsakat oljud eller andra störningar. 6

7 8. Hunden har sprungit lös och jagat vilt utan samband med jakt. I dessa fall kan det även finnas skäl att inleda en utredning om misstänkt brott enligt 16 och 24 tillsynslagen. 9. Hunden är under tillsyn av någon som har meddelats ett hundförbud enligt 15 tillsynslagen. RPSFS 2009:1 Utredning efter ett omhändertagande av en hund 4 Förutom grunduppgifter ska en sådan utredning som sägs i 12 och 18 tillsynslagen innefatta en besiktning och i vissa fall även en veterinärundersökning. Utredningen syftar till att avgöra risken för att hunden i framtiden kan komma att orsaka skada eller avsevärd olägenhet och om hunden ska säljas, skänkas bort eller, om det finns särskilda skäl, avlivas. Utredningen kan också leda till att polismyndigheten fattar beslut om att omhändertagandet ska upphöra och att hunden ska lämnas tillbaka till ägaren eller innehavaren. Om hunden lämnas tillbaka, kan polismyndigheten samtidigt fatta beslut om ett förbud eller föreläggande. Besiktning 5 En besiktning ska genomföras i syfte att göra en bedömning av hundens fysiska och mentala status och hundägarens eller innehavarens förmåga och vilja att utöva tillsyn över och sköta hunden. 6 Besiktningen ska dokumenteras på Rikspolisstyrelsens formulär Besiktning Utredning enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (RPS 693.1). 7 Besiktningen ska genomföras av en besiktningsman som förordnats av Rikspolisstyrelsen. Bestämmelser om besiktningsman finns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens hundverksamhet (FAP 214-1). 8 Vid bedömningen av hundens mentala status ska polismyndigheten göra en prövning av hundens grad av aggressivitet, tillgänglighet, kamp, jaktintresse, rädsla, relation till ägaren, fostran, sociala anpassning, felbeteenden, uppträdande under tiden som den varit omhändertagen och övriga omständigheter av betydelse. Besiktningen ska om möjligt genomföras på ett sätt som återskapar den händelse som låg till grund för omhändertagandet. 9 Om polismyndigheten bedömer det som lämpligt och det behövs för att fastställa hundens relation till ägaren, fostran och sociala anpassning samt 7

8 RPSFS 2009:1 hundägarens eller innehavarens förmåga och vilja att utöva tillsyn över hunden, ska hundägaren eller innehavaren ges tillfälle att medverka vid besiktningen. 10 Om det föreligger särskilda skäl och besiktningsmannen bedömer att det ändå finns ett tillräckligt säkert underlag för att avge ett yttrande eller förslag till åtgärd i ärendet, behöver ett visst besiktningsmoment inte genomföras. Skälen till att besiktningsmomentet inte har genomförts ska dokumenteras särskilt i besiktningsprotokollet i fältet övriga omständigheter av betydelse för utredningen. Undantag från besiktning 11 När en hund är så aggressiv och farlig att det inte går att påbörja eller slutföra en besiktning utan uppenbar risk för skador på person ska skälen till detta dokumenteras särskilt i besiktningsprotokollet i fältet övriga omständigheter av betydelse för utredningen. Detsamma ska gälla då det bedöms föreligga en allvarlig risk för hundens hälsa om besiktningen genomförs. Besiktningsmannen avgör om en besiktning inte kan påbörjas eller om en påbörjad besiktning ska avbrytas. Veterinärundersökning 12 En veterinärundersökning ska alltid göras om det kan antas att det finns en fysisk orsak till hundens aggressiva beteende eller att hunden lider av rabies eller någon annan allvarlig sjukdom. Om det kan antas att hunden lider av en smittsam sjukdom ska samråd ske med smittskyddsläkare och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om vilka åtgärder som behöver vidtas. Försäljning eller annan överlåtelse av hund När polismyndigheten säljer eller på annat sätt överlåter en omhändertagen hund bör myndigheten beakta köparens eller mottagarens förmåga och vilja att utöva tillsyn över och sköta hunden med hänsyn till dess fysiska behov och mentala egenskaper. Innan överlåtelse sker bör samråd ske med behörig myndighet för djurskyddskontroll om köparens eller mottagarens lämplighet ur djurskyddssynpunkt. Av överlåtelsehandlingen bör framgå att köparen övertar hunden med kännedom om hundens konstaterade eller eventuella fysiska och mentala brister, att köpeskillingen vid en försäljning har satts med hänsyn till detta och att polismyndigheten inte kan lämna några garantier för hunden. 8

9 Avlivning 13 Jordbruksverket får med stöd av bl.a. 32 djurskyddsförordningen (1988:539) meddela föreskrifter om avlivning av djur. Utöver polismyndighetens beslut om avlivning av en hund ska i ärendet dokumenteras uppgifter om vem som har utfört avlivningen och vilken avlivningsmetod som har använts. Beslut om avlivning av en hund bör komma ifråga endast om 1. hunden visat sig vara farlig för människor eller djur, 2. det på grund av hundens ålder eller medicinska status är påkallat att den avlivas eller 3. det visat sig inte vara möjligt att sälja eller skänka bort hunden. Om avlivning av en hund kan bli aktuell, bör det inhämtas ett utlåtande från den som haft tillsyn över hunden under den tid den varit omhändertagen. Medicinska skäl för avlivning bör dokumenteras genom utlåtande av veterinär. Även i det fall hunden ska avlivas på grund av att det inte har varit möjligt att finna en köpare eller mottagare bör dokumentationen i ärendet innehålla en redovisning av vilka försök som har gjorts för att sälja eller skänka bort hunden. RPSFS 2009:1 Hundförbud 14 Enligt 15 tillsynslagen får polismyndigheten meddela förbud att ha hand om hund (hundförbud) för den som allvarligt brister eller tidigare har brustit i tillsynen över en hund. Ett hundförbud får enligt samma bestämmelse avse viss tid eller gälla tills vidare. Vid bedömningen av om en person ska meddelas hundförbud bör, med beaktande av bl.a. tidigare domar, beslut och utredningar, en prognos göras över dennes lämplighet att i framtiden ha hand om hund. Ett hundförbud bör, förutom i de allvarligaste fallen, som regel tidsbegränsas och inte vara kortare än ett år och inte längre än fem år. Informationsplikt 15 Enligt 9 förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar ska polismyndigheten underrätta behörig myndighet för djurskyddskontroll om beslut enligt 8, 9 och lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter om det är motiverat av djurskyddsskäl. 9

10 RPSFS 2009:1 Omständigheter som legat till grund för ett beslut enligt tillsynslagen kan ha betydelse också för djurskyddsintresset och således föranleda beslut enligt djurskyddslagen (1988:534). En underrättelse bör ske om hunden t.ex. har vanskötts, deltagit i illegala hundslagsmål eller har skador som tyder på att djurskyddet har eftersatts. Lokala föreskrifter Undantag Polismyndigheten bör i lokala föreskrifter meddela de ytterligare bestämmelser som behövs för tillämpningen av denna författning. Särskild vikt bör därvid läggas vid frågor om beslutsbefogenheter, handläggningsrutiner och dokumentation. 16 Rikspolisstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från dessa föreskrifter. Denna författning träder i kraft den 1 maj På Rikspolisstyrelsens vägnar BENGT SVENSON Lars Tonneman (Rättsavdelningen) 10

Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet.

Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. Stockholm 15 juni 2015 Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. Övergripande synpunkter Djurskyddet Sverige vill

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens skjutvapen m.m.; beslutade den 30 mars 2012.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens allmänna råd om sjöfynd; beslutade den 10 februari 2003. 1. Författningsbestämmelser FAP

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av ordningsbot inom Polisen; beslutade den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:302 Utkom från trycket den 28 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

6 Förslag till förebyggande arbete

6 Förslag till förebyggande arbete 6 Förslag till förebyggande arbete 6.1 Förslag Regeringen föreslås uppdra åt Jordbruksverket att utarbeta ett informationsmaterial riktat till hundägare och att sända detta till alla hundägare som märker

Läs mer

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM Inledande bestämmelser 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som

Läs mer

Polisen informerar. Hundägare. Allmän information till dig som har eller tänker skaffa hund. INFORMATION TILL HUNDÄGARE

Polisen informerar. Hundägare. Allmän information till dig som har eller tänker skaffa hund. INFORMATION TILL HUNDÄGARE Polisen informerar Hundägare Allmän information till dig som har eller tänker skaffa hund. Mina skyldigheter som hundägare Djur ska skyddas mot onödigt lidande och sjukdom, ges tillräckligt med foder,

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål; ÅFS 2014:1

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Polisens brottsbekämpande

Läs mer

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228 Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2012-04-03 Handläggare Miljöinspektör Ingela Gammelby Direkttelefon 040-34 20 48 Ärende: 525:00842-2012 Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om postbehandling och diarieföring vid polismyndigheterna;

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om CBRNE; beslutade den 20 april 2009. FAP 200-1 Utkom från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om europeiskt skjutvapenpass m.m.; beslutade den 9 augusti

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 viltskadeförordningen (2001:724); NFS 2008:16

Läs mer

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2 Innehållsförteckning Djurskyddshäfte 1a Djurskyddslag (1988:534), L 1 sid Lagens tillämpningsområde 3 EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 3 Definitioner 3 Grundläggande bestämmelser om hur djur skall

Läs mer

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport 2013:2 Utvecklingscentrum Malmö Januari 2013 2 1 Sammanfattning... 3 2 Arbetets bedrivande... 4 2.1 Projektorganisation... 4 2.2

Läs mer

Flyttning av fordon. Camilla Wågemark Polisintendent Polismyndigheten i Örebro län. www.polisen.se

Flyttning av fordon. Camilla Wågemark Polisintendent Polismyndigheten i Örebro län. www.polisen.se Flyttning av fordon Camilla Wågemark Polisintendent Polismyndigheten i Örebro län www.polisen.se Sidan 2 av 11 Innehållsförteckning 1 Författningshänvisning m.m...3 2 Inledning...3 3 Definitioner...3 3.1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård; SFS 1998:603 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna

Läs mer

Regeringens proposition 1994/95:23

Regeringens proposition 1994/95:23 Regeringens proposition 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande Prop. 1994/95:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 september 1994 Carl Bildt Gun Hellsvik (Justitiedepartementet)

Läs mer

Eftersök av trafikskadat vilt

Eftersök av trafikskadat vilt Ds 2008:35 Eftersök av trafikskadat vilt Jordbruksdepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll...5 Författningsförslag...7 Förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259)...7 Förslag till

Läs mer

Förslag till ändringar i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 2002:9, FAP 551-3)

Förslag till ändringar i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 2002:9, FAP 551-3) Öster Malma 2006-09-25 Rikspolisstyrelsen Polisavdelningen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Förslag till ändringar i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 2002:9, FAP

Läs mer

LAGKRAV OCH ANSVAR. Lagar mm

LAGKRAV OCH ANSVAR. Lagar mm LAGKRAV OCH ANSVAR SveMin 21MARS 2011 Susanne Åberg Witt-Strömer Alrutz Advokatbyrå Stockholm Lagar mm Miljöbalken Förordningen om egenkontroll Brottsbalken Skadestånd m.m. 1 Miljöbalken Planering och

Läs mer

Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott Lag (2006:861) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott

Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott Lag (2006:861) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott 12 Författningstext 1. Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott. 2. Förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott. 3. Utdrag ur sekretesslagen (1980:100). 4. Utdrag ur rättegångsbalken

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens användning av tårgas i den särskilda polistaktiken;

Läs mer

Stockholm den 15 november 2012

Stockholm den 15 november 2012 R-2012/0934 Stockholm den 15 november 2012 Till Socialdepartementet S2012/2766/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 maj 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Psykiatrin

Läs mer

Bilaga 5: Begrepp och definitioner

Bilaga 5: Begrepp och definitioner 5 : 1 Bilaga 5: Begrepp och definitioner Det finns en mängd olika begrepp som kan vara bra att känna till. Här kommer de viktigaste med förklaringar. Diskrimineringsgrund Med diskrimineringsgrund menas

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby

Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby Västerbotten Datum 2012-05-07 Ärendebeteckning 218-3758-2012 Arkivbeteckning 1(8) Mala Sameby Börje Stenlund Släppträsk 11 930 70 MALA Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby Länsstyrelsen beslutar

Läs mer

DOM 2011-02-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2011-02-03 Meddelad i Jönköping Olle Molin Meddelad i Jönköping Mål nr Domare 1:6 1 KLAGANDE Stig-Anders Svensson, 451203-2519 Råskog 6 575 91 Eksjö Ombud: Jur. Kand. Berndt Eriksson Margreteholm Hushållsbyggnaden 561 95 Mullsjö MOTPART

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Beslut Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt efter två vargar.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Beslut Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt efter två vargar. 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-03-24 Ärendenr: NV-01856-14 Ockelbo kommun 816 80 Ockelbo Beslut om skyddsjakt

Läs mer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer sida 1 (5) Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer Bakgrund På uppdrag av verksamhetschefen för Falkenberg egen regi har Riktlinjer, Skydds- och begränsningsåtgärder

Läs mer

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 OM brotten Brottsbalken reglerar Brott mot person Förmögenhetsbrott Brott mot allmänheten och staten Brott mot specialstrafflagar, till exempel trafikbrott och narkotikabrott LIBER

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

Polismyndighetens avlivningsbeslut av hund enligt tillsynslagen

Polismyndighetens avlivningsbeslut av hund enligt tillsynslagen Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete i förvaltningsrätt 15 högskolepoäng Polismyndighetens avlivningsbeslut av hund enligt tillsynslagen Särskilt om förutsättningarna för avlivningsbeslutets

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter om prövning av vissa hundar för eftersök av försvunna personer; beslutade

Läs mer

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 KLAGANDE 1. I.K. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B.I. 2. F.N. Offentlig försvarare och ombud: advokaten

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012.

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012. 2012-06-19 9 218-3983-2012 1(5) Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar att ge tillstånd till skyddsjakt

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK IÖV Konsoliderad version Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade

Läs mer

Anmälan angående handläggning av ärenden med hemlösa och förvildade katter

Anmälan angående handläggning av ärenden med hemlösa och förvildade katter Riksdagens ombudsmän Box 16327 103 26 Stockholm Avs.: Göteborgs Katthjälp Sävidsbovägen 50 424 90 Oloftorp Göteborg, den 16 oktober 2008 Anmälan angående handläggning av ärenden med hemlösa och förvildade

Läs mer

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-01-22 Dnr 15-2013 Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP

Läs mer

DOM 2016-05-12 Stockholm

DOM 2016-05-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020102 DOM 2016-05-12 Stockholm Mål nr B 5280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A PARTER Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

Lag (2000:1225) om straff för smuggling

Lag (2000:1225) om straff för smuggling Smugglingslagen m.m./smuggling m.m. 1 Allm. anm. 1. Översändande av domar i vissa fall till Tullverket, se [201]. Allm. anm. 2. Bestämmelser om belastningsregister, se [3301] o.f. Allm. anm. 3. Vissa bestämmelser

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

SOSFS 2005:23 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Smittspårning. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:23 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Smittspårning. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:23 (M) och allmänna råd Smittspårning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. är bindande regler.

Läs mer

Medling vid ungdomsbrott Svårigheter med polisens ansvar

Medling vid ungdomsbrott Svårigheter med polisens ansvar Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2009 Rapport nr: 533 Medling vid ungdomsbrott Svårigheter med polisens ansvar Emelie Brodin Hanna Rolinder Abstract Rapporten

Läs mer

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1.

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN RAPPORT DNR 887-2010 2011-06-09 Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. BAKGRUND Enligt lagen (2007:980)

Läs mer

Handlingsplan vid fara, hot och våldssituationer

Handlingsplan vid fara, hot och våldssituationer Handlingsplan vid fara, hot och våldssituationer Riktat mot förtroendevalda och i samband med offentliga sammanträden Kommunkansliet Åsa Rönnmark Antagen av kommunstyrelsen 8 november 2010, 151 Innehåll

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling ISSN 0347-2612 Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK Transport Utkom från trycket den 11 juni 2012 Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transportverksamheten

Läs mer

Agera mot kamphundar Skrivelse av Anders Broberg (kd) och Ewa Samuelsson (kd)

Agera mot kamphundar Skrivelse av Anders Broberg (kd) och Ewa Samuelsson (kd) PM 2003 RI (Dnr 329-420/2003) Agera mot kamphundar Skrivelse av Anders Broberg (kd) och Ewa Samuelsson (kd) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Anders Broberg

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:58

Regeringens proposition 2011/12:58 Regeringens proposition 2011/12:58 Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon Prop. 2011/12:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 2011 Fredrik

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikövervakning på motorväg och motortrafikled m.m.;

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av personuppgifter i belastningsregistret och misstankeregistret

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av personuppgifter i belastningsregistret och misstankeregistret Beslut Diarienr 1 (8) 2015-04-27 1259-2014 1260-2014 Ert diarienr A218.732/2014 Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av

Läs mer

g dregskarasbets rättsdatabaser

g dregskarasbets rättsdatabaser SFST Page 1 of 15 g dregskarasbets rättsdatabaser 2011-02- Ny sökning A Sökresultat 4 Föregående Nästa Databas: SFST Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att del kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Ersättningar, regler och typfall

Ersättningar, regler och typfall Ersättningar, regler och typfall Sammanställning enligt Rikspolisstyrelsens och Naturvårdsverkets föreskrifter www.viltolycka.se Ansvarig utgivare: Nationella viltolycksrådet D nr: POA-226-7276/12 Produktion:

Läs mer

Handlingsplan. Våld och hot

Handlingsplan. Våld och hot Handlingsplan Våld och hot Handlingsplan mot våld och hot På PeterSvenskolan 2 går all personal och elever till skolan, vistas där och känner sig trygga. Ingen på skolan ska utsättas för våld eller hot

Läs mer

Tillsynsrapport Företagsbot

Tillsynsrapport Företagsbot Tillsynsrapport Företagsbot Tillsynsrapport 2013:6 Utvecklingscentrum Malmö December 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Arbetets bedrivande... 5 2.1 Projektorganisation... 5 2.2 Underlag

Läs mer

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning 1(8) Förvaltning Gith Nilsson Delg. kvitto Länsstyrelsen Värmland Djurskydd & Vilt 651 86 KARLSTAD Ansökan om tillstånd till kameraövervakning Beslut Länsstyrelsen meddelar Länsstyrelsen Värnland, djurskydd

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd per den 15 februari 2014, ordnade enligt Polisens

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

Lagrum: 3 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lagrum: 3 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga HFD 2015 ref 7 Fråga om en flicka som vistas på hemlig ort på grund av misshandel, hot och kränkande behandling i hemmet, genom att riskera att röja sin vistelseort uppvisar ett sådant socialt nedbrytande

Läs mer

Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg

Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg Erik Palmqvist Ålands polismyndighet Specialarbete i Kriminalteknisk grundutbildning 2007-2008 vid Statens kriminaltekniska

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Hälso- och sjukvård. (Dnr 2046-2012)

Hälso- och sjukvård. (Dnr 2046-2012) Hälso- och sjukvård 2013/14:JO1 En rättspsykiatrisk klinik som misstänkte att en patient innehade barnpornografiska bilder har överlämnat en omhändertagen mp3-spelare till åklagarmyndigheten. Fråga bl.a.

Läs mer

Lag (2006:263) om transport av farligt gods

Lag (2006:263) om transport av farligt gods Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Inledande bestämmelser 1 [3171] Syftet med denna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 december 2013 B 5204-13 KLAGANDE MC Ombud och offentlig försvarare: Advokat KA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

Tillsynsplan 2015-2018

Tillsynsplan 2015-2018 Dnr 2015/402.700 Id 22829 Socialförvaltningen Tillsynsplan 2015-2018 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Det är ditt ansvar att följa lagen gentemot din hund eller katt!

Det är ditt ansvar att följa lagen gentemot din hund eller katt! Djurplågeri Utdrag ur Brottsbalken (1962:700) 16. kap. om brott och allmän ordning 13 Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel, överansträngning eller vanvård, eller på annat sätt,

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens åtgärder med misstänkt farligt föremål; beslutade

Läs mer

Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Tullkodex m.m./vissa andra tullförfattningar 1 Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [4001] Denna lag innehåller

Läs mer

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag (2003:308).

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag (2003:308). Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:477 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att i fråga om

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S.

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 KLAGANDE E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. MOTPARTER 1. Riksåklagaren 2. S. M. Ombud, tillika målsägandebiträde:

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2313-2015 Sid 1 (8) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 Inledning Den 25 27 maj 2015 genomförde justitieombudsmannen

Läs mer

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Kurser i djurskyddsbedömning våren 2010 samt januari 2011 Björn Dahlén Djurskyddschef 1 Den svenska modellen Samtal,

Läs mer

HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN

HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN RESURSSKOLAN Arbetsgivaren skall tillse att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de

Läs mer

Central statsförvaltning m.m.

Central statsförvaltning m.m. Central statsförvaltning m.m. 2012/13:JO1 Kritik mot STs arbetslöshetskassa, som innehållit ersättning på ett felaktigt sätt (Beslut av JO Axberger den 14 maj 2012, dnr 2367-2011) Beslutet i korthet: STs

Läs mer

Kritik mot Statens institutionsstyrelses ungdomshem Johannisberg för att en ungdom under viss tid hållits avskild utan rättsligt stöd

Kritik mot Statens institutionsstyrelses ungdomshem Johannisberg för att en ungdom under viss tid hållits avskild utan rättsligt stöd BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2015-08-31 Dnr 714-2014 Sid 1 (6) Kritik mot Statens institutionsstyrelses ungdomshem Johannisberg för att en ungdom under viss tid hållits avskild utan

Läs mer

Handläggning av ärenden som gäller barn och unga

Handläggning av ärenden som gäller barn och unga (S) Allmänna råd Handläggning av ärenden som gäller barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Kompendium i LAG (2007:1150) OM TILLSYN ÖVER HUNDAR OCH KATTER. Mikael Åslund

Kompendium i LAG (2007:1150) OM TILLSYN ÖVER HUNDAR OCH KATTER. Mikael Åslund Kompendium i LAG (2007:1150) OM TILLSYN ÖVER HUNDAR OCH KATTER Mikael Åslund 2015 Omslagsfoto Mikael Åslund Textredaktörer Helena Striwing och Sirkku Sarenbo 2015 Mikael Åslund och studenter på 1MX032

Läs mer

Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd

Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd Seminarium Livlinan 2 december 2005 A. STATUS 15 november-lagen 1. Ur överenskommelsen mellan regeringen, mp och v september 2005 Partiernas målsättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

på Gotland Några goda råd

på Gotland Några goda råd på Gotland Några goda råd Att ha hund innebär både glädje och ansvar. En hund är en familjemedlem för många år framöver, en medlem som både måste respekteras och skötas väl. Denna skrift är framtagen i

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision Plan mot kränkande behandling och diskriminering ( nedan kallad Pkbd) vid Lunds skola Fritidshem, 13/14 Planen antogs i november 2013 och gäller i ett år. Vår policy Vi på Lunds skola bygger vår verksamhet

Läs mer

Tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med hundar under hundförbudstiden

Tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med hundar under hundförbudstiden 2015-05-28 Sida 1/6 Ingemar Sjöberg 010-223 63 80 Svenska Kennelklubben 163 85 Spånga Tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med hundar under hundförbudstiden Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2686-09 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART God man: Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut.

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut. Beslut 26 DL 1(6) EXOPET AB Tommy Säfström NYGATAN 37 311 31 FALKENBERG Förbud enligt djurskyddslagen Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 26 djurskyddslagen (1988:534) att förbjuda EXOPET AB, med

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1104-6945 Statens jordbruksverks allmänna råd (2000:4) i anslutning till djurskyddslagen

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo; beslutade den 2 december 2010. Utkom från trycket

Läs mer

Undersökning av tamdjursägares upplevelse av rovdjursangrepp - med fokus på sekundära skador

Undersökning av tamdjursägares upplevelse av rovdjursangrepp - med fokus på sekundära skador Undersökning av tamdjursägares upplevelse av rovdjursangrepp - med fokus på sekundära skador Bakgrund och metod Tamdjursägare som drabbas av rovdjurangrepp upplever av naturliga skäl ofta situationen som

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

DOM 2011-05-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-05-26 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 7 2011-05-26 Meddelad i Stockholm Sida 1 (3) Mål nr 3057-11 L KLAGANDE Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box4066 163 04 Spånga MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

579-3 RPS F och AR om utbildning och utrustning av skyddsvakter samt bevakning av civila skyddsobjekt; RPS FS 1991:5

579-3 RPS F och AR om utbildning och utrustning av skyddsvakter samt bevakning av civila skyddsobjekt; RPS FS 1991:5 FAP-artikel 579-3 579-3 RPS F och AR om utbildning och utrustning av skyddsvakter samt bevakning av civila skyddsobjekt; RPS FS 1991:5 FAP 579-3 För bilder som refereras till i texten, hänvisas till originaldokumentet.

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 137-2014 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Luleå 1. SAMMANFATTNING Nämnden konstaterar att det har funnits allvarliga

Läs mer

Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar

Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar Pernilla Leviner Jurist och doktorand i socialrätt Stockholms universitet, Juridiska Institutionen

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Rialareviret, Stockholms län

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Rialareviret, Stockholms län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS Ä VERKET Per Risberg Tel: 010-698 17 34 Per.Risberg (Snaturvardsverket.se BESLUT 2011-06-15 Ärendenr: NV-03455-11 Claes Bäck Hödervägen 12 184 52 ÖSTERSKÄR

Läs mer