Djurskyddsförordning (1988:539), L 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Djurskyddsförordning (1988:539), L 2"

Transkript

1 Innehållsförteckning Djurskyddshäfte 1a Djurskyddslag (1988:534), L 1 sid Lagens tillämpningsområde 3 EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 3 Definitioner 3 Grundläggande bestämmelser om hur djur skall hållas o skötas 4 Operativa ingrepp m.m. 5 Slakt m.m. 6 Tillståndsplikt för viss djurhållning 7 Tävling med djur och förevisning av djur 7 Djurförsök 8 Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll 9 Kontrollmyndigheternas övriga åligganden 9 Kommunal samverkan i den offentliga kontrollen 10 Frivillig överflyttning av offentlig kontroll 10 Förelägganden riktade mot kommuner 10 Tvångsöverflyttning av offentlig kontroll 10 Föreskrifter om offentlig kontroll 11 Avgifter 11 Förelägganden, förbud och rättelse 12 Rätt till upplysningar och tillträde mm 12 Hjälp av polismyndighet 12 Undantag för djur som används inom försvarsmakten 13 Förbud att ha hand om djur 13 Omhändertagande av djur m.m. 13 Straffbestämmelser 14 Överklagande m.m. 15 Övergångsbestämmelser 16 Djurskyddsförordning (1988:539), L 2 Inledande bestämmelse 18 EG-bestämmelser 18 Djurstallar 18 Förprövning av djurstallar 19 Förprövning av ny teknik 20 Djurhållning 20 Transport av djur 22 Operativa ingrepp m.m. 22 Slakt m.m. 23 Tillståndsplikt för viss djurhållning 24 Tävling med djur och förevisning av djur 24 Djurförsök 26 Behörig myndighet 29 Kontrollmyndigheter 29 Offentlig kontroll över icke livsmedelsproducerande djur 30 Föreskrifter om offentlig kontroll 30 Övriga bestämmelser om kontroll 31 Avgifter 31 Förbud att ha hand om djur och omhändertagande av djur 32 Djurskyddshäfte 1a:1

2 Överklagande m.m. 32 Verkställighetsföreskrifter 32 Övergångsbestämmelser 32 Djurplågeri (utdrag ur brottsbalken (1962:700) 16 kap 35 Tillkännagivande (2007:118) om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen(1988:534) 36 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd DFS 2007:2 om offentlig djurskyddskontroll, L kap. Allmänna bestämmelser 38 2 kap. Kontrollmyndigheternas organisation 39 3 kap. Kompetens 42 4 kap. Förvaltning 43 5 kap. Kontrollens utförande 44 6 kap. Omhändertagande 45 7 kap. Kontroll av slakterier 46 8 kap. Övriga bestämmelser 47 Bilaga 1"Kontrollintervaller" 48 Bilaga 2"Omfattning av kontroll av djurtransporter" 50 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd DFS 2007:7 om avgifter för offentlig djurskyddskontroll,l Djurskyddsmyndighetens föreskrifter DFS 2005:12 om avgifter i vissa ärenden, L Inledande bestämmelser 53 Förprövning 53 Efterhandsprövning 54 Förhandsgodkännande av anläggningar och andra förvaringsutrymmen för försöksdjur 54 Besiktning av anläggningar och andra förvaringsutrymmen för försöksdjur, inklusive utlåtande efter besiktning 54 Tillstånd enligt 19a djurskyddslagen, inklusive godkännande av föreståndare enligt 20 djurskyddslagen 54 Godkännande av anläggning för offentlig förevisning 55 Godkännande av ny teknik 55 Registrering av transportör 55 Undantag från kravet på ligghall för utegångsdjur 55 Undantag från kravet på bete för nötkreatur 56 Besiktning och särskild utredning 56 Betalning av avgift 56 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter DFS 2006:6 om djur i undervisning L Allmänna bestämmelser 57 Hållande och skötsel 58 Övrigt 60 Sökregister 61 Djurskyddshäfte 1a:2

3 Djurskyddslag 1988:534 L 1 med ändringar införda t o m lag 2007:362 Allmänna råd gällande specifika djurslag finns i anslutning till föreskrifterna om respektive djurslag. Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag avser vård och behandling av husdjur och försöksdjur. Den avser också andra djur om de hålls i fångenskap. (Lag 2005:1226) Lagens tillämpningsområde EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 1 a Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EGförordningar (EG-bestämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses. I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna. (Lag 2006:809) EG-bestämmelser Definitioner 1b Med försöksdjur avses djur som används i djurförsök eller som föds upp, förvaras eller tillhandahålls för djurförsök. (Lag 2006:809) 1c Med djurförsök avses användning av djur för 1. vetenskaplig forskning, 2. sjukdomsdiagnos, 3. utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter, 4. undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt 5. andra jämförliga ändamål. Med djurförsök avses också framställning av djur med förändrad arvsmassa, om genetiska, kemiska eller andra liknande metoder används. (Lag 2006:809) Försöksdjur Djurförsök Djurskyddshäfte 1a:3

4 Grundläggande bestämmelser om hur djur skall hållas och skötas Djur skall behandlas väl m.m. Djurskötsel Djurstall Förbud om ej förprövning skett Djurs naturliga beteende 2 Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Djur som används i djurförsök skall inte anses vara utsatta för onödigt lidande eller sjukdom vid användningen, om denna har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. (Lag 2005:1226) 3 Djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet skall vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall ge djuren tillräckligt utrymme och skydd samt hållas rena. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om 1. utfodring och vattning av djur, 2. stall och andra förvaringsutrymmen för djur, 3. skyldighet att låta förpröva sådana utrymmen, och 4. skyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen. Regeringen får föreskriva att den som inte låter förpröva stall eller andra förvaringsutrymmen för djur skall åläggas att betala en särskild avgift. Avgiften skall tas ut av den som var ägare av stallet eller förvaringsutrymmet när åtgärden vidtogs. Den särskilda avgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om förprövning skett, om det inte finns särskilda skäl att bestämma avgiften till ett lägre belopp. Första stycket gäller inte försöksdjur, om djuret inte hålls i fångenskap. Bestämmelserna i andra stycket om krav på tillräckligt utrymme och skydd och bestämmelserna i tredje och fjärde styckena om befogenhet att meddela föreskrifter gäller också hägn. (Lag 2007:362) 3a Om en åtgärd i fråga om stall eller annat förvaringsutrymme för djur som kräver förprövning enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 3 tredje stycket 3 har vidtagits utan sådan prövning, skall den myndighet som regeringen bestämmer förbjuda att utrymmet används för att hysa djur. Förbud skall dock inte meddelas, om myndigheten finner att åtgärden kan godkännas i efterhand. (Lag 2006:809) 4 Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot viss djurhållning. (Lag 2007:362) Djurskyddshäfte 1a:4

5 5 Djur får inte överansträngas. Inte heller får de agas eller drivas på med redskap som lätt kan såra eller på annat sätt skada djuret. 6 Djur får inte hållas bundna på ett för djuren plågsamt sätt eller så att de inte kan få behövlig rörelsefrihet eller vila eller tillräckligt skydd mot väder och vind. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om hur djur får hållas bundna. (Lag 2007:362) 7 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot försäljning eller annan överlåtelse av djur. (Lag 2007:362) 8 Vid transport av djur skall transportmedlet vara lämpligt för ändamålet och ge djuret skydd mot värme och köld samt mot stötar, skavning och liknande. I den utsträckning det behövs skall djuren hållas skilda från varandra. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot transport av djur. (Lag 2007:362) 9 Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. (Lag 2003:1077) Förbud att aga och överanstränga djur, m.m. Förbud att plåga djur m.m. Meddela föreskrifter Lämpligt transportmedel Sjukt eller skadat djur Operativa ingrepp m.m. 10 Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl. Första stycket gäller inte ingrepp som görs eller injektioner som ges i sådan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på eller injektioner till djur samt föreskrifter om undantag från första stycket, om det finns särskilda skäl. (Lag 2007:362) 11 För operativa ingrepp på eller injektioner till djur skall en veterinär anlitas. Detsamma gäller vid annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen kan orsaka lidande som inte är obetydligt. Operativa ingrepp Veterinär skall anlitas Djurskyddshäfte 1a:5

6 Första stycket gäller inte om behandlingen är så brådskande att en veterinär inte hinner anlitas. I sådan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd får injektioner ges och ingrepp och behandlingar utföras också av den som har föreskriven utbildning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. (Lag 2007:362) Meddela föreskrifter Meddela föreskrifter 12 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot 1. tillförsel av hormoner eller andra ämnen till djur för att påverka djurets egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymptom, eller 2. avel med sådan inriktning som kan medföra lidande för djuren eller påverka djurens naturliga beteenden. Första stycket 1 gäller inte ämnen som omfattas av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. (Lag 2007:362) 12a Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om godkännande av hovslagare. I föreskrifterna får bestämmas att en avgift skall tas ut för ansökan. (Lag 2007:362) Slakt m.m. Djur till slakt Husdjur bedövat vid slakt Slakt och avlivning av djur 13 När djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från onödigt obehag och lidande. 14 Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra åtgärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är dött. Första stycket första meningen gäller inte om ett djur till följd av sjukdom eller olycksfall måste slaktas genast. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket första meningen för fjäderfä och kaniner. (Lag 2007:362) 15 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om slakt och om avlivning av djur i andra fall. (Lag 2007:362) Djurskyddshäfte 1a:6

7 Tillståndsplikt för viss djurhållning 16 Tillstånd till verksamheten skall den ha som yrkesmässigt eller i större omfattning 1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring, 2. håller, föder upp,upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för förvaring eller utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller 3. föder upp pälsdjur. Frågor om tillstånd prövas av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. En sådan nämnd får också återkalla ett beviljat tillstånd. Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verksamheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 1. villkoren för att en verksamhet skall anses vara av större omfattning, 2. undantag från första stycket. Regeringen får föreskriva eller, i samband med ett beslut enligt 24 d första stycket, i det enskilda fallet besluta att frågor om beviljande och återkallande av tillstånd, i stället för vad som sägs i andra stycket, skall prövas av länsstyrelsen. (Lag 2007:362) Tillstånd för viss yrkesmässig djurhållning Tävling med djur och förevisning av djur 17 Djur får inte tränas för eller användas vid tävling på sådant sätt att de utsätts för lidande. Detsamma gäller vid film-, videogram-, eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om sådan användning av djur. (Lag 2007:362) 18 Ett djur som tränas för eller deltar i tävling på tävlingsbana får inte utsättas för doping eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar djurets prestationsförmåga eller temperament. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka åtgärder som är otillåtna. (Lag 2007:362) Tävling och förevisning med djur Doping, m.m. Djurskyddshäfte 1a:7

8 Djurförsök Djurförsök Tillstånd krävs för försöksdjur Vad som krävs för att få tillstånd Djurförsöksetisk nämnd 19 Djurförsök får äga rum endast under förutsättning 1. att det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod utan användning av djur, 2. att så få djur som möjligt används, 3. att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt, och 4. att det vid verksamheten inte används andra djur än sådana som fötts upp för ändamålet. (Lag 2005:1226) 19a För att få använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur fordras tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Ett tillstånd får återkallas. Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och om de anläggningar i vilka verksamheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt. Vid prövningen av tillstånd till uppfödning av försöksdjur skall hänsyn också tas till behovet av sådana djur. (Lag 2007:362) 20 Vid verksamhet som avses i 19a skall det finnas 1. föreståndare som ansvarar för verksamheten och som har godkänts av den myndighet som regeringen bestämmer, 2. veterinär som ger råd och anvisningar om hur verksamheten skall bedrivas och som bistår vid behandling av djuren, och 3. för verksamheten tillräckligt stor personal som har den utbildning och kompetens som behövs för verksamheten. Föreståndaren och veterinären skall se till att verksamheten bedrivs enligt denna lag och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om vad som skall gälla för föreståndare och veterinär och om den utbildning och kompetens som personalen skall ha. (Lag 2007:362) 21 Användning av djur i djurförsök skall godkännas från etisk synpunkt av en djurförsöksetisk nämnd innan användningen påbörjas. Vid prövningen av ett ärende skall nämnden väga försökets betydelse mot lidandet för djuret. Nämnden får bifalla en ansökan om djurförsök endast om en sådan användning kan anses angelägen från allmän synpunkt och förutsättningarna i är uppfyllda. Regeringen eller den myndighet som regeringen Djurskyddshäfte 1a:8

9 bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om godkännandet samt föreskrifter om undantag från kravet på godkännande. (Lag 2007:362) 22 Regeringen eller den myndigheten som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller användning av försöksdjur. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får beträffande djurförsök meddela föreskrifter om undantag från lagens bestämmelser. (Lag 2007:362) 23 Den som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller använder försöksdjur skall märka djuren samt upprätta instruktioner för och föra anteckningar och lämna upplysningar om verksamheten enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. (Lag 2007:362) Meddela föreskrifter om villkor mm Märka djuren, upprätta instruktioner, m.m. Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll 24 Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer. En kommuns offentliga kontroll skall fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden skall ha tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. (Lag 2007:362) Offentlig kontroll Kontrollmyndigheternas övriga åligganden 24 a De kontrollmyndigheter som regeringen bestämmer samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd och hjälp i denna verksamhet. Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna. (Lag 2007:362) 24 b Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter Samordna kontrollmyndigheters verksamhet Överträdelser skall beivras Djurskyddshäfte 1a:9

10 eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras. (Lag 2006:809) Kommunal samverkan i den offentliga kontrollen Samarbetsavtal mellan kommuner 24c En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att kontrolluppgifter som kommunen har enligt denna lag skall skötas helt eller delvis av den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenheten att meddela beslut i ett ärende. Kommunen får också efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt anställda i den kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 34 kommunallagen (1991:900). Föreskrifterna i 6 kap och 35 kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd skall tillämpas på den som fattar sådana beslut. (Lag 2006:809) Frivillig överflyttning av offentlig kontroll Flytta över kontroll från kommun till länsstyrelse 24d Länsstyrelsen i det län där en kommun är belägen får, i samråd med kommunen, i det enskilda fallet besluta att den offentliga kontroll av en viss verksamhet som kommunen annars har skall flyttas över till länsstyrelsen. Ett sådant beslut får fattas, om verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad eller om det finns andra särskilda skäl. Länsstyrelsen får besluta att kontrollen skall lämnas tillbaka till kommunen, om länsstyrelsen och kommunen är överens om det. (Lag 2006:809) Förelägganden riktade mot kommuner Kommunen åsidosatt kontrollen Kommunen brister i kontrollverksamheten Kontrollansvaret flyttas över till länsstyrelsen 24e Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess kontrolluppdrag, får länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande skall innehålla uppgifter om de åtgärder som länsstyrelsen anser nödvändiga för att bristen skall kunna avhjäpas. (Lag 2006:809) Tvångsöverflyttning av offentlig kontroll 24f Om en kommun grovt eller under längre tid har åsidosatt sin kontrollskyldighet när det gäller en viss verksamhet, får regeringen på ansökan av länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen, besluta att ansvaret för kontrollen över den verksamheten skall flyttas över till länsstyrelsen. Regeringen får besluta att ansvaret för kontrollen skall lämnas tillbaka till kommunen. (Lag 2006:809) Djurskyddshäfte 1a:10

11 Föreskrifter om offentlig kontroll 25 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 1. hur offentlig kontroll skall bedrivas, och 2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till en sådan samordnande kontrollmyndighet som avses i 24 a första stycket. (Lag 2007:362) 25a Regeringen får meddela föreskrifter om vilka bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd som skall tillämpas vid offentlig kontroll av andra djurhållare än sådana som håller livsmedelsproducerande djur. (Lag 2006:809) Meddela föreskrifter Meddela föreskrifter Avgifter 25b Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Bemyndigandet innefattar rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut sådan avgift. (Lag 2007:362) 25c Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift i ärenden som handläggs av statliga myndigheter enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för en kommunal nämnds handläggning av ärenden enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. (Lag 2007:362) 25d Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av kontrollorgan. (Lag 2007:362) Meddela föreskrifter Meddela föreskrifter Meddela föreskrifter Djurskyddshäfte 1a:11

12 Förelägganden, förbud och rättelse Föreläggande och förbud, samt rättelse på någons bekostnad 26 Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller vad som särskilt anges i 24 e får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas. Förelägganden och förbud enligt första stycket eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite, dock inte i fall som avses i 29. Om någon inte rättar sig efter lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad. I brådskande fall får ett sådant beslut meddelas utan föregående föreläggande. (Lag 2006:809) Rätt till upplysningar och tillträde m.m. Rätt till upplysningar och tillträde 27 En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att 1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och 2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller som berör djurhållningen och där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover. Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna. Den som är föremål för offentlig kontroll skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen skall kunna genomföras. (Lag 2006:809) Hjälp av polismyndighet Polishandräckning 27a Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna. (Lag 2006:809) Djurskyddshäfte 1a:12

13 Undantag för djur som används inom försvarsmakten 28 Bestämmelserna i 24-25, 25 b och a gäller inte djur som används inom försvarsmakten. (Lag 2006:809) Försvarsmakten undantas Förbud att ha hand om djur 29 Länsstyrelsen skall meddela förbud att ha hand om djur eller ett visst slag av djur för den som 1. inte följer ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat enligt 26 och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, 2. allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur, 3. har misshandlat ett djur, 4. har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 brottsbalken, eller 5. vid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36 eller 36 a eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26. Förbud skall inte meddelas, om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa. Om den mot vilken förbudet riktas är ägare av djuret, får länsstyrelsen dessutom ålägga honom att göra sig av med det och förbjuda honom att skaffa djur över huvud taget eller ett visst slag av djur. Förbudet kan avse viss tid eller gälla tills vidare. (Lag 2006:809) Förbud att ha hand om djur Omhändertagande av djur m.m. 30 Påträffas ett djur så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedelbart, får en veterinär eller en polisman och i brådskande fall någon annan genast avliva djuret. Den som har avlivat djuret skall underrätta ägaren eller innehavaren av djuret om detta. Om detta inte kan ske, skall polismyndigheten underrättas. 31 Länsstyrelsen skall besluta att ett djur skall tas om hand genom polismyndighetens försorg om 1. djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse av kontrollmyndigheten, 2. ett beslut som meddelats enligt 26 inte följs och beslutet är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, 3. ett beslut som meddelats enligt 29 inte följs, 4. den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 brottsbalken, eller 5. den som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen Sjukt eller skadat djur får avlivas Omhändertagande av djur Djurskyddshäfte 1a:13

14 dömts för brott enligt 36 eller 36 a eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26. (Lag 2006:809) Omedelbart omhändertagande av djur Tillstånd för att förfoga över omhändertaget djur Beslut om försäljning eller avlivning av omhändertaget djur Kostnader för omhändertagande 32 Utan hinder av vad i 31 1 föreskrivs om tillsägelse och rättelse skall länsstyrelsen, en kontrollmyndighet eller polismyndigheten besluta att ett djur som är utsatt för lidande omedelbart skall omhändertas om 1. det bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt, 2. ägaren till djuret är okänd eller inte kan anträffas, eller 3. det i övrigt bedöms oundgängligen nödvändigt från djurskyddssynpunkt. Om beslutet har meddelats av någon annan än länsstyrelsen, skall beslutet underställas länsstyrelsen, som snarast skall avgöra om det skall fortsätta att gälla. Omhändertagandet skall ske genom polismyndighetens försorg. (Lag 2006:809) 33 Beslut enligt 31 eller 32 omfattar också avkomma som det omhändertagna djuret föder under omhändertagandet. Sedan ett djur har omhändertagits får ägaren inte förfoga över djuret eller avkomma som omfattas av omhädertagandet utan tillstånd av länsstyrelsen. (Lag 2003:52) 34 När länsstyrelsen beslutar om omhändertagande av djur, skall länsstyrelsen snarast fastställa om djuret skall säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas. Om länsstyrelsen har beslutat att djuret skall säljas eller överlåtas på annat sätt och om det visar sig att beslutet inte kan verkställas, får länsstyrelsen i stället besluta att djuret skall avlivas. Djuret skall säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas genom polismyndighetens försorg. (Lag 2002:550) 35 Kostnader som uppkommer på grund av åtgärder enligt 31 eller 32 får förskotteras av allmänna medel. Om ett djur omhändertas enligt 31 eller 32, skall kostnaden slutligt betalas av den mot vilken åtgärden riktats, om det inte finns särskilda skäl till annat. Om ett omhändertaget djur har sålts genom polismyndighetens försorg, får kostnad som slutligt skall betalas av ägaren tas ut ur köpesumman. Straffbestämmelser Böter eller fängelse 36 Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet 1. bryter mot 3, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16-19a eller 21, 2. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag, eller Djurskyddshäfte 1a:14

15 3. underlåter att följa ett sådant föreläggande eller bryter mot ett sådant förbud som avses i 29. Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, döms till fängelse i högst två år. Om gärningen är att anse som ringa skall inte dömas till ansvar. Till ansvar enligt denna pragraf döms inte om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken. (Lag 2002:550) 36a Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte, om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning. Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, döms till fängelse i högst två år. Om gärningen är att anse som ringa skall inte dömas till ansvar. Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken. (Lag 2006:809) 37 Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms inte till ansvar enligt 36 eller 36 a för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Den som har ålagts att betala en särskild avgift enligt 3 fjärde stycket för att han inte låtit förpröva stall eller andra förvaringsutrymmen för djur döms inte till ansvar enligt 36. (Lag 2006:809) Böter eller fängelse 39 Regeringen får meddela föreskrifter om i vilka fall ett beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestäm- Vitesföreläggande eller vitesförbud Överklagande m.m. 38 Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen. Beslut, som en statlig förvaltningsmyndighet i särskilt fall meddelat enligt lagen, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet får överklagas hos regeringen. (Lag 2007:362) Överklagande Beslut gäller omedelbart, oberoende av överklagan Djurskyddshäfte 1a:15

16 melser som kompletteras av lagen skall gälla omedelbart även om det överklagas. (Lag 2006:809) Övergångsbestämmelser Övergångsbestämmelser 1. Denna lag 1988:534 träder i kraft den 1 juli 1988 då lagen (1944:219) om djurskydd samt lagen (1937:313) angående slakt av husdjur skall upphöra att gälla. 2. Beslut om förelägganden, förbud eller tillstånd som har meddelats före ikraftträdandet skall anses vara meddelade enligt den nya lagen, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer beslutar något annat. 3. Om det i lag eller annan författning hänvisas till en bestämmelse som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen. (Lag 1991:404) Denna lag 1990:628 träder i kraft den 1 juli Denna lag 1995:1714 träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan. 1. Denna lag 1998:56 träder i kraft den 1 mars I fråga om sådan användning av försöksdjur som har tillstyrkts före ikraftträdandet krävs inte godkännande enligt 21 i dess nya lydelse och tillämpas 2 i dess äldre lydelse. 1. Denna lag 2002:550 träder i kraft den 1 januari Förelägganden och förbud som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande efter lagens ikraftträdande. 3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas. 1. Denna lag 2002:891 träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 2. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande efter lagens ikraftträdande. 3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas. Enligt förordning 2003:106 om ikraftträdande av lagen(2002:891) om ändring i djurskyddslagen (1988:534) skall lagen 2002:891 träda i kraft den 1 december Denna lag 2003:52 träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 33 och i övrigt den 1 januari Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas. Djurskyddshäfte 1a:16

17 3.regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter om undantag från krav på tillstånd för verksamheter enligt 16 som övergångsvis kan behövas. (Lag 2003:1076) 1. Denna lag 2003:1077 träder i kraft den 1 januari bestämmelsen i 3 a gäller för åtgärder som kräver förprövning efter den 1 januari Denna lag 2005:338 träder i kraft den 1 juli Denna lag 2005:1226 träder i kraft den 1 april Denna lag 2006:809 träder i kraft den 1 juli Fram till och med den 31 december 2010 skall i stället för bestämmelsen i 25 b följande gälla. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det får tas ut avgifter för offentlig kontroll enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Regeringen får överlåta åt kommunen att meddela föreskrifter om sådana avgifter. (Ändring enligt lag 2007:362) Denna lag 2007:362 träder i kraft den 1 juli Djurskyddshäfte 1a:17

18 Djurskyddsförordning 1988:539 L2 med ändringar införda t o m förordning 2007:484 Allmänna råd gällande specifika djurslag finns i anslutning till föreskrifterna om respektive djurslag. Inledande bestämmelse Innehållet i förordningen 1 Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till djurskyddslagen (1988:534). (Förordning 2006:818) EG-bestämmelser Klimatet i ett djurstall EGbestämmelser 1a De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av djurskyddslagen (1988:534) anges i ett tillkännagivande av regeringen. I fråga om bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen. Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna. Djurstallar Krav på djurstallar Inredningen i ett djurstall 1b Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall vara så rymliga att samtliga djur i utrymmet kan ligga samtidigt och röra sig obehindrat. Utrymmena skall utformas så, att djuren kan bete sig naturligt. (Förordning 2006:818) 2 Ett djurstall skall vara utformat så att klimatet i stallet blir tillfredsställande. Buller skall hållas på en låg nivå. Ett djurstall skall vara försett med fönster för dagsljus. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag eller för särskilt fall medge undantag från andra stycket. 3 Inredningen i djurstallar och i andra förvaringsutrymmen för djur samt utrustning i hägn skall vara utformad så, att den inte tillfogar djuren skador eller medför risk för djurens hälsa. Inredning och övrig utrustning får inte hindra djuren att bete sig naturligt, otillbörligt inskränka deras rörelsefrihet eller annars verka störande på dem. (Förordning 2002:723) Djurskyddshäfte 1a:18

19 4 Jordbruksverket får meddela föreskrifter om storleken på och utformningen i övrigt av stall, andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn. Meddela föreskrifter om djurstall Förprövning av djurstallar 5 Stall och andra förvaringsutrymmen för hästar, för djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar eller för djur som används i sådan undervisning som inte är djurförsök, får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att stallen eller förvaringsutrymmena på förhand har godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Detsamma gäller när ett stall eller ett förvaringsutrymme ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt eller när ett stall eller ett förvaringsutrymme som förut har använts för annat ändamål tas i anspråk eller inreds för sådan djurhållning eller djuruppfödning. Vad som sägs om stall och förvaringsutrymme gäller även del av stall och del av förvaringsutrymme samt hägn och del av hägn. Första stycket gäller inte stall, andra förvaringsutrymmen och hägn som används av Försvarsmakten. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för förhandsprövning och om undantag från första stycket. 6 Frågor om förprövning enligt 5 prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall besiktiga stall och andra förvaringsutrymmen innan de tas i bruk eller, om detta är mer lämpligt, snarast möjligt därefter. Närmare föreskrifter om besiktningen meddelas av Jordbruksverket. 6a Om någon utför en åtgärd enligt 5 utan godkännande på förhand av länsstyrelsen, skall länsstyrelsen besluta att det skall tas ut en sådan särskild avgift som avses i 3 fjärde stycket djurskyddslagen (1988:534). Har frågan inte tagits upp av länsstyrelsen inom fem år från det att åtgärden vidtogs, får någon särskild avgift inte tas ut. (Förordning 2003:1124) 6b Om en åtgärd i fråga om stall eller annat förvaringsutrymme för djur som kräver förprövning enligt 5 har vidtagits utan sådan prövning skall länsstyrelsen fatta beslut som avses i 3a djurskyddslagen (1988:534). (Förordning 2006:818) Förprövning av djurstall Länsstyrelsen förprövar stallar m.m. Särskild avgift då förprövning ej skett Förprövning ej gjorts Djurskyddshäfte 1a:19

20 Förprövning av ny teknik Förprövning av ny teknik Jordbruksverket prövar 7 Nya tekniska system och ny teknisk utrustning för djurhållning skall ha godkänts från djurhälso- och djurskyddssynpunkt innan de får användas. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. 8 Frågor om godkännande av ny teknik prövas av Jordbruksverket. Djurhållning Meddela föreskrifter Höns i burar Rävar i fångenskap Betestid för mjökdjur Betestid för andra nötkreatur Utevistelse för avelssvin Meddela föreskrifter om bete 8a Jordbruksverket får meddela föreskrifter om utfodring och vattning av djur. 9 Höns för äggproduktion får inte hållas i andra inhysningssystem än sådana som uppfyller hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad. Inhysningen skall ske på ett sådant sätt att dödlighet och beteendestörningar hos hönsen hålls på en låg nivå. Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur hönsen skall inhysas. 9a Rävar får bara hållas på ett sådant sätt att deras behov av att vara tillsammans med andra rävar, röra sig, gräva och ägna sig åt annan sysselsättning kan tillgodoses. Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur rävar skall hållas. 10 Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion och som är äldre än sex månader skall sommartid hållas på bete. 11 Andra nötkreatur än sådana som hålls för mjölkproduktion skall sommartid hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas ute. Första stycket gäller inte djur som är yngre än sex månader och inte heller tjurar eller djur som hålls i karantän. (Förordning 1995:1225) 12 Om det är möjligt skall avelsvin sommartid ges tillfälle att vistas ute. 13 Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur bete enligt 10 och 11 skall anordnas. Djurskyddshäfte 1a:20

21 13a Undantag från 10 och 11 kan medges i fråga om 1. djurstallar som tagits i bruk efter den 1 juli 1988, om särskilda klimatförhållanden gör utevistelse olämplig från djurskyddssynpunkt eller om undantag är nödvändigt som en följd av oförutsedda extraordinära omständigheter, 2. djurstallar som tagits i bruk före den 1 juli 1988, inbegripet djurstallar som därefter byggts om eller byggts till, om det finns särskilda skäl och under villkor som anges i föreskrifter meddelade av Jordbruksverket. I fall som avses i första stycket 1 prövas frågor om undantag av Jordbruksverket. Detsamma gäller i fall som avses i första stycket 2, om stallet har byggts om eller byggts till så att djurantalet har utökats med mer än nio vuxna eller arton unga djur. I övriga fall prövas frågor om undantag av den kommunala nämnd som utövar offentlig kontroll av efterlevnaden av djurskyddslagen. Beslut om undantag skall efter viss tid prövas på nytt enligt föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket. Beslutet kan återkallas om ställda villkor inte uppfylls. 14 Svin skall hållas lösgående. 15 Fixeringsanordningar för svin får inte användas annat än tillfälligtvis. Utrustning eller anordning som ger djur en elektrisk stöt i avsikt att styra deras beteende får inte användas. Anordningar av det slaget får inte heller finnas monterade i stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn. Förbudet i andra stycket gäller inte användning av elstängsel. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om 1. villkor för användning av elstängsel, 2. undantag från förbudet i andra stycket när det gäller elektriska pådrivare och elavvisare på fodervagnar, samt 3. villkor för sådan användning som är tillåten enligt föreskrifter meddelade med stöd av Boxar för svin och för kalvar upp till en månads ålder skall vara försedda med strö av halm eller annat jämförbart material. Båspallar och liggbås för mjölkkor skall ha en godtagbar bädd av halm eller annat jämförbart material. 17 Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot viss djurhållning. 18 Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur djur får hållas bundna.. Lösdrift av svin Undantag från utevistelse Fixeringsanordning Anordning som ger djur elektrisk stöt mm Strö och ströbädd Meddela föreskrifter om villkor eller förbud Bundna djur Djurskyddshäfte 1a:21

22 Förbud att ha eller avla vissa hundar 19 Det är förbjudet att inneha eller genom avel frambringa hundar som 1. har extremt stor kamplust, 2. blir lätt retade och biter, 3. bara med svårighet kan förmås avbryta ett angrepp och 4. har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra hundar. (Förordning 1997:49 och 2002:723) 19a har upphävts genom förordning 2002:723 Utbildning krävs för handel med sällskapsdjur Meddela föreskrifter om försäljning 20 Den som yrkesmässigt eller i större omfattning driver handel med sällskapsdjur skall ha den utbildning eller kunskap i övrigt som Jordbruksverket föreskriver.. 21 har upphävts genom förordning 2006:818 21a Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot försäljning eller annan överlåtelse av djur. Transport av djur Transport av djur 22 Den som transporterar levande djur skall ha tillsyn över djuren och vidta de åtgärder som behövs för att djuren under lastning, transport och urlastning inte skall skadas eller orsakas lidande. 23 Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot transport av djur.. 24 har upphävts genom förordning 1996:720. Operativa ingrepp m.m. Kastrering, avhorning av husdjur 25 Det är tillåtet att kastrera husdjur och avhorna nötkreatur och getter även om det inte finns veterinärmedicinska skäl. Handjur av ren får kastreras utan att veterinär anlitas. Handjur av svin får kastreras utan att veterinär anlitas under förutsättning att kastreringen sker innan djuret uppnått sju dagars ålder. Vid kastrering av svin som uppnått sju dagars ålder skall ingreppet göras under bedövning. Avhorning av nötkreatur och getter skall ske under bedövning och utföras av en veterinär eller av någon annan som veterinären finner lämplig. (Förordning 2002:723) Djurskyddshäfte 1a:22

23 26 Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om sådana operativa ingrepp som får göras på eller injektioner som får ges till djur utan veterinärmedicinska skäl. Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall operativa ingrepp får göras eller injektioner ges utan att veterinär anlitas. Meddela föreskrifter om operativa ingrepp mm 27 Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om operativa ingrepp på och injektioner till djur. 28 Det är förbjudet att tillföra djur hormoner eller andra ämnen för att påverka djurets egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, bota eller lindra sjukdom eller sjukdomssymtom. Första stycket gäller inte ämnen som omfattas av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag eller för särskilt fall medge undantag från första stycket. Förbud mot hormoner m.m. 29 Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för avel med sådan inriktning att den kan påverka djurens naturliga beteenden. Avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren är förbjuden. Närmare föreskrifter om förbudet meddelas av Jordbruksverket. Avel som kan medföra lidande för djuren är förbjuden Slakt m.m. 30 Bedövning före slakt skall ske så att djuret snabbt blir medvetslöst. Medvetandet får inte återkomma. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka bedövningsmetoder som får användas. 31 Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag från kravet på bedövning i 14 första stycket djurskyddslagen (1988:534) för fjäderfä och kaniner. 32 Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om slakt och om avlivning av djur i andra fall. Bedövning före slakt Meddela föreskrifter Meddela föreskrifter Djurskyddshäfte 1a:23

24 Onödigt lidande Officiell veterinär 32a Om ett djur utsätts eller kan antas bli utsatt för onödigt lidande på ett slakteri, skall den officiella veterinären förbjuda slakt, besluta om omedelbar avlivning av djuret eller vidta andra åtgärder som omedelbart krävs från djurskyddssynpunkt. Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om en officiell veterinärs uppgifter från djurskyddssynpunkt. Tillståndsplikt för viss djurhållning Krav på tillstånd mm Prövning av tillstånd 32b Jordbruksverket får meddela föreskrifter om 1. villkoren för att en verksamhet enligt 16 första stycket djurskyddslagen (1988:534) skall anses vara av större omfattning, 2. undantag från kravet på tillstånd enligt 16 första stycket samma lag. 32c Om den offentliga kontrollen över en tillståndspliktig verksamhet med stöd av 24 d eller 24 f djurskyddslagen (1988:534) har flyttats över från en kommunal nämnd till en länsstyrelse, skall länsstyrelsen i fortsättningen pröva frågor om tillstånd. (Förordning 2006:818) Tävling med djur och förevisning av djur Veterinär vid tävling Meddela föreskrifter 33 Vid offentlig tävling med djur skall det finnas en veterinär som förordnats av Jordbruksverket eller, om Jordbruksverket bestämmer det, av länsstyrelsen. Veterinären skall före tävlingen besiktiga tävlingsområdet och de deltagande djuren. Om djur utsätts eller kan antas bli utsatt för skada eller annat lidande skall veterinären med omedelbar verkan helt eller delvis förbjuda tävlingen eller att ett visst djur deltar i tävlingen. Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter för veterinären. Jordbruksverket fastställer ersättning till veterinären. Ersättningen skall betalas av den som anordnar tävlingen. Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket föreskriva eller för särskilt fall medge undantag från första stycket första och andra meningarna.. 34 Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur djur får tränas för och användas vid tävling och annan verksamhet som avses i 17 djurskyddslagen (1988:534) samt om hur tävlingen och verksamheten får genomföras.. Djurskyddshäfte 1a:24

25 35 Djur får inte föras omkring och förevisas offentligt i menagerier. Apor, rovdjur med undantag för tamhundar och tamkatter, säldjur med undantag för sjölejon, noshörningar, flodhästar, hjortdjur med undantag för renar, giraffer, kängurur, rovfåglar, strutsfåglar och krokodildjur får inte heller på annat sätt föras omkring och i samband därmed förevisas offentligt. Vid cirkus, varieté eller liknande företag får djur som avses i andra stycket inte visas offentligt vare sig vid föreställning eller i något annat sammanhang. (Förordning 1993:1485) 36 Vid cirkus, varieté och liknande företag får djur av andra slag än som avses i 35 andra stycket visas offentligt, men då endast vid föreställning eller, under förutsättning att djuren har visats vid föreställning, i djurstallar eller i andra lokaler för förvaring av djur. Djurens ungar får också visas i sådana utrymmen, även om de inte har visats vid föreställning. Detsamma gäller enstaka djur som följer med en cirkus i syfte att tränas för förevisning. (Förordning 2001:284) 36a En cirkus som offentligt förevisar djur skall en gång varje år kontrolleras av länsstyrelsen i det län där cirkusen har sin hemvist, i det län där den reser in i landet eller i det län där den har sin första föreställning. Kontrollen skall genomföras före cirkusens första föreställning för året i landet. En kontroll skall också ske vid en sådan förändring av djurbeståndet eller utrustningen som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt. Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om kontrollerna. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den som förevisar djur på cirkus att 1. föra anteckningar om verksamheten och djuren, och 2. lämna upplysningar om verksamheten. 37 En zoologisk trädgård, djurpark eller liknande anläggning får inte tas i bruk för offentlig förevisning av djur innan den har godkänts av länsstyrelsen. Detsamma gäller vid omflyttning av djuren och vid ny-, till- eller ombyggnad av någon betydelse. (Förordning 2003:105) 38 Åtgärder som omfattas av bestämmelserna om doping m.m. i 18 djurskyddslagen (1988:534) anges i föreskrifter av Jordbruksverket. Offentlig förevisning av djur Cirkusföreställning med djur och offentlig visning av djuren Kontroll av länsstyrelsen 1 gång/år Anteckna och ge upplysningar om djuren och verksamheten Zoologisk trädgård, djurpark Doping Djurskyddshäfte 1a:25

g dregskarasbets rättsdatabaser

g dregskarasbets rättsdatabaser SFST Page 1 of 15 g dregskarasbets rättsdatabaser 2011-02- Ny sökning A Sökresultat 4 Föregående Nästa Databas: SFST Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att del kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:805 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens syfte

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:128

Regeringens proposition 2005/06:128 Regeringens proposition 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. Prop. 2005/06:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut.

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut. Beslut 26 DL 1(6) EXOPET AB Tommy Säfström NYGATAN 37 311 31 FALKENBERG Förbud enligt djurskyddslagen Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 26 djurskyddslagen (1988:534) att förbjuda EXOPET AB, med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539); utfärdad den 4 december 2003. SFS 2003:1124 Utkom från trycket den 19 december 2003 Omtryck Regeringen föreskriver

Läs mer

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Ds 2011:12 Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Landsbygdsdepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Författningsförslag... 9 Förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:302 Utkom från trycket den 28 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R. Katt

D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R. Katt D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R Katt Jordbruksinformation 16 2008 Uppdaterad september 2009 Foto: Jessica Svärd Djurskyddsbestämmelser KATT Om djurskyddsbestämmelserna... 3 Nyheter... 3 Djurskydd

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet

Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet Genom beslut den 22 december 1999 bemyndigade regeringen chefen för Jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra

Läs mer

Vad är ett djurförsök?

Vad är ett djurförsök? Tillstånd att använda försöksdjur SJV och djurförsöksetisk nämnd Katarina Cvek Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU Vad är ett djurförsök? Definitioner av djurförsök EU och Europarådet Användning av

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av djurskyddslagstiftningens. utformning och innehåll, Dir. 2009:57. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009

Kommittédirektiv. Översyn av djurskyddslagstiftningens. utformning och innehåll, Dir. 2009:57. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009 Kommittédirektiv Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll Dir. 2009:57 Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska göra en bred

Läs mer

Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent

Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent Vad är förprövning - allmänt? Innebär att länsstyrelsen på förhand, innan byggnation, prövar om stallet/djurutrymmet

Läs mer

Lag (2006:263) om transport av farligt gods

Lag (2006:263) om transport av farligt gods Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Inledande bestämmelser 1 [3171] Syftet med denna

Läs mer

Det är ditt ansvar att följa lagen gentemot din hund eller katt!

Det är ditt ansvar att följa lagen gentemot din hund eller katt! Djurplågeri Utdrag ur Brottsbalken (1962:700) 16. kap. om brott och allmän ordning 13 Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel, överansträngning eller vanvård, eller på annat sätt,

Läs mer

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda)

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) SFS 1988:220 Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Syftet med denna lag

Läs mer

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m.

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. 1 (9) Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. Nedan finns en förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. med de ändringar som gjorts av Jordbruksverket. Här finner du även

Läs mer

Strålskyddslag (1988:220)

Strålskyddslag (1988:220) 1 of 5 27/09/2010 12:56 SFS 1988:220 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1988-05-19 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:889 Strålskyddslag

Läs mer

1 kap. Inledande bestämmelser s. 2. 2 kap. Destinationsuppfödning... s. 2. 3 kap. Anskaffande av djur till en leveransanläggning.. s.

1 kap. Inledande bestämmelser s. 2. 2 kap. Destinationsuppfödning... s. 2. 3 kap. Anskaffande av djur till en leveransanläggning.. s. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om uppfödning, förvaring, tillhandahållande

Läs mer

Kontroll Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. Ja Nej Ej kontr. Ej aktuellt TV-brist

Kontroll Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. Ja Nej Ej kontr. Ej aktuellt TV-brist NÖTKREATUR 1(6) Fastställd 2012-01-16 = rekommenderade kategorier vid baskontroll Grå = obligatorisk kontrollpunkt inom resp. kategori vid baskontroll Nöt 1 Personal Personalstyrkan är tillräcklig och

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53.

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen

Läs mer

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007.

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2007:3 råd om

Läs mer

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport 2013:2 Utvecklingscentrum Malmö Januari 2013 2 1 Sammanfattning... 3 2 Arbetets bedrivande... 4 2.1 Projektorganisation... 4 2.2

Läs mer

D J U R S K Y D D S B E S T ÄM M E L S E R HÄST

D J U R S K Y D D S B E S T ÄM M E L S E R HÄST D J U R S K Y D D S B E S T ÄM M E L S E R HÄST Jordbruksinformation 7 2008 Foto: Ulla Andersson-Jarl Djurskyddsbestämmelser Häst Om djurskyddsbestämmelserna... 3 Nyheter... 3 Skötsel... 5 Stallmiljö...

Läs mer

Sammanställning av lagstöd med kommentarer till verksamhetskrav för djurskydd: Animalieproduktionens djur (utom nötkreatur och gris)

Sammanställning av lagstöd med kommentarer till verksamhetskrav för djurskydd: Animalieproduktionens djur (utom nötkreatur och gris) Sammanställning av lagstöd med kommentarer till verksamhetskrav för djurskydd: Animalieproduktionens djur (utom nötkreatur och gris) Ändringshantering Datum Ändring Signatur 2007-04-04 Första publicerade

Läs mer

Djurförsöksetik. Djurförsök.info hemsida med information om djurförsök www.djurforsok.info

Djurförsöksetik. Djurförsök.info hemsida med information om djurförsök www.djurforsok.info Djurförsöksetik Djurförsök.info hemsida med information om djurförsök www.djurforsok.info Svensk definition av djurförsök Användning av djur för vetenskaplig forskning, undervisning, sjukdomsdiagnos, framställning

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter;

Läs mer

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228 Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2012-04-03 Handläggare Miljöinspektör Ingela Gammelby Direkttelefon 040-34 20 48 Ärende: 525:00842-2012 Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens

Läs mer

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, sälja eller ta emot sällskapsdjur

Läs mer

Lag (2000:1225) om straff för smuggling

Lag (2000:1225) om straff för smuggling Smugglingslagen m.m./smuggling m.m. 1 Allm. anm. 1. Översändande av domar i vissa fall till Tullverket, se [201]. Allm. anm. 2. Bestämmelser om belastningsregister, se [3301] o.f. Allm. anm. 3. Vissa bestämmelser

Läs mer

Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Tullkodex m.m./vissa andra tullförfattningar 1 Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [4001] Denna lag innehåller

Läs mer

1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning, 2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport

1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning, 2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller kärnteknisk verksamhet, m.m. Med sådan verksamhet avses 1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning, 2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering,

Läs mer

Jordbruksinformation 2 2014. Djurskyddsbestämmelser. Häst

Jordbruksinformation 2 2014. Djurskyddsbestämmelser. Häst Jordbruksinformation 2 2014 Djurskyddsbestämmelser Häst Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB 2014 2 Innehåll Om djurskyddsbestämmelserna 5 Viktiga regler 5 Skötsel 6 Stallmiljö 10 Måttbestämmelser 13 Förprövning

Läs mer

Lagrådsremiss. Reformerad räddningstjänstlagstiftning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Reformerad räddningstjänstlagstiftning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Reformerad räddningstjänstlagstiftning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 mars 2003 Leni Björklund Ingvar Åkesson (Försvarsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

1 Bakgrund. Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra.

1 Bakgrund. Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra. Djuromsorgspolicy 1 Bakgrund Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra. Om Skånemejerier Skånemejerier grundades år 1964 av skånska bönder

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:70

Regeringens proposition 2007/08:70 Regeringens proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Prop. 2007/08:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-09-04 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. EG:s förordning om förbud mot utsläppande på

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl.

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. 1(11) Dnr 31-2401/09 2009-03-31 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Bilaga Hjortdjur Fastställd: den 31 mars 2009 Jordbruksverket, 551 82 Jönköping Tfn: 036-15

Läs mer

Ny djurskyddslag föreslagen hur påverkar den mjölkgården?

Ny djurskyddslag föreslagen hur påverkar den mjölkgården? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Ny djurskyddslag föreslagen Jonas Carlsson, Avdelningen för Djurvälfärd, Svensk Mjölk jonas.carlsson@svenskmjolk.se År 1988 infördes en ny djurskyddslag

Läs mer

Mats Wiberg (Landsbygdsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Mats Wiberg (Landsbygdsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i djurskyddslagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 juni 2013 Eskil Erlandsson Mats Wiberg (Landsbygdsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Svensk försöksdjursstatistik år 2006

Svensk försöksdjursstatistik år 2006 1(5) RAPPORT 2007-12-06 Dnr 31-6761/07 Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svensk försöksdjursstatistik år 2006 SAMMANFATTNING I Sverige samlas varje år in statistik över det antal

Läs mer

Nyheter med mera från länsveterinärerna

Nyheter med mera från länsveterinärerna Sida 1/7 Länsveterinärerna Landsbygdsavdelningen Veterinär och bygg Djurhälsopersonal i Jönköpings län Nyheter med mera från länsveterinärerna Till det senaste nyhetsbrevet i december 2010 bifogade vi

Läs mer

Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1104-6945 Statens jordbruksverks allmänna råd (2000:4) i anslutning till djurskyddslagen

Läs mer

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Kurser i djurskyddsbedömning våren 2010 samt januari 2011 Björn Dahlén Djurskyddschef 1 Den svenska modellen Samtal,

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nationella patent på engelska Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 14 november 2013 Beatrice Ask Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar 1(10) 2014-05-06 Dnr 6.2.17-4464/14 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar Fastställd 2014-05-06 Jordbruksverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Yrkestrafiklag (2012:210)

Yrkestrafiklag (2012:210) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 1 kap. Inledande bestämmelser [2901] Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas av den som bedriver eller har för avsikt att bedriva

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403); SFS 2012:336 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om naturgaslagen

Läs mer

Checklista. Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. Ej aktuell.

Checklista. Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. Ej aktuell. Checklista 1(6) Fjäderfä övriga Personal 3 Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. DL 3-4, L100 1kap. 5 Kontroll 4 Daglig tillsyn sker normalt

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17)

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17) 1 (17) Översikt Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun Antagen av MHN 2008-11-10, 125/08 A MILJÖBALKEN sid 4 A.1 ALLMÄNT Ändring beslut Avskrivning ärende Föreläggande och

Läs mer

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM Inledande bestämmelser 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som

Läs mer

INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M.

INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M. INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M. Yrkestrafiklag 1 kap. [2901] 1 Internationella vägtransporter Yrkestrafiklag (2012:210) 1 kap. Inledande bestämmelser [2901] Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

Keldjur djurskyddslagstiftningen i sammandrag

Keldjur djurskyddslagstiftningen i sammandrag gnagare, kaniner, fretter, burfåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och ryggradslösa djur Keldjur djurskyddslagstiftningen i sammandrag Keldjur djurskyddslagstiftningen i sammandrag Innehåll Djurskyddslagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Yrkestrafikförordning (2012:237)

Yrkestrafikförordning (2012:237) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 1 kap. Allmänna bestämmelser [2941] Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 22 maj 2007 och föreningsstämma den 6 maj 2008.......

Läs mer

Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet.

Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. Stockholm 15 juni 2015 Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. Övergripande synpunkter Djurskyddet Sverige vill

Läs mer

Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag. Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag

Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag. Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag Innehåll Djurskyddslagens betydelse 3 Djurskyddstillsynen 3 Yrkesmässigt eller annat storskaligt

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 6/VLA/2007 Dnr 1.6.2007 959/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2007 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Handläggare: Joakim Önnemar 0270-751 43 joakim.onnemar@soderhamn.se

Handläggare: Joakim Önnemar 0270-751 43 joakim.onnemar@soderhamn.se 1 (9) 2007-01-22 Dnr 2007/0070 L Diarieplan 480 MYNDIGHETSNÄMNDEN Bygg- och miljöavdelningen Handläggare: Joakim Önnemar 0270-751 43 joakim.onnemar@soderhamn.se Sammanställning av djurskyddskontroll i

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:58

Regeringens proposition 2011/12:58 Regeringens proposition 2011/12:58 Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon Prop. 2011/12:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 2011 Fredrik

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2014:1269 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav. Föreningens firma och ändamål

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav. Föreningens firma och ändamål Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kamphav. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens...

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens... Stadgar för Bostadsrättsföreningen Västra Saltsjön Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på föreningsstämmor den 2013-06-03 och 2014-06-02...........

Läs mer

Riksdagen har den 27 april 2011 gett till känna att regeringen bör förbjuda kastrering av smågrisar utan bedövning så snart det finns

Riksdagen har den 27 april 2011 gett till känna att regeringen bör förbjuda kastrering av smågrisar utan bedövning så snart det finns Konsekvensutredning 2012-06-04 Landsbygdsdepartementet Konsekvensutredning till förslaget om ändring av 25 djurskyddsförordningen (1988:539) Sammanfattning I denna konsekvensutredning analyseras ett förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Yrkestrafikförordning; utfärdad den 3 maj 2012. SFS 2012:237 Utkom från trycket den 15 maj 2012 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Flyttning av fordon. Camilla Wågemark Polisintendent Polismyndigheten i Örebro län. www.polisen.se

Flyttning av fordon. Camilla Wågemark Polisintendent Polismyndigheten i Örebro län. www.polisen.se Flyttning av fordon Camilla Wågemark Polisintendent Polismyndigheten i Örebro län www.polisen.se Sidan 2 av 11 Innehållsförteckning 1 Författningshänvisning m.m...3 2 Inledning...3 3 Definitioner...3 3.1

Läs mer

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 ATL Arbetstidslag I lydelse fr.o.m. 2005-07-01 samt Arbetstidsförordning I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA fååéü ää= Arbetstidslag (1982:673)... 3

Läs mer

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret TAXA För offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2000:226 Utkom från trycket den 9 maj 2000 utfärdad den 19 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Nämndernas organisation. Arbetet i nämnden

Nämndernas organisation. Arbetet i nämnden Nämndernas organisation Det finns sammanlagt sex regionala djurförsöksetiska nämnder i Sverige, se lista sist i detta dokument. En nämnd har dessutom två avdelningar (Stockholms Norra). Nämnderna består

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN VALLENTUNA

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN VALLENTUNA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN I VALLENTUNA Organisationsnummer 716456-8821 Antagna vid bildandet 1998-06-17 och senast reviderade vid föreningsstämmorna 2004-11-30 och 2005-04-14. Stadgeändringarna

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rubrik: Polislag (1984:387) Utfärdad: 1984-06-07 Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:329 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Allmänna bestämmelser Polisverksamhetens ändamål 1 Som ett led i

Läs mer

AVLIVNING AV HÄST DESSA REGLER GÄLLER

AVLIVNING AV HÄST DESSA REGLER GÄLLER AVLIVNING AV HÄST DESSA REGLER GÄLLER Innehållsförteckning AVLIVNING AV HÄST... SLAKT OCH AVLIVNING: STATISTIK... REGISTRERING AV HÄSTANLÄGGNINGAR... BLIVANDE LIVSMEDEL ELLER INTE?... Inte blivande livsmedel...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-09

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-09 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-09 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Anpassning av svensk

Läs mer

Bestämmelser som rör vattenbruksverksamhet

Bestämmelser som rör vattenbruksverksamhet 1(32) Dnr 18 8175/11 2011-11-29 Bilaga 1 Bestämmelser som rör vattenbruksverksamhet Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att redogöra för de bestämmelser som gäller för vattenbruksverksamhet.

Läs mer

Kontrollinstruktion 2010 för tvärvillkor om: Djurskydd. Version 2. Kontrollavdelningen BESLUT Dnr 91 2083/10 2010-08-12

Kontrollinstruktion 2010 för tvärvillkor om: Djurskydd. Version 2. Kontrollavdelningen BESLUT Dnr 91 2083/10 2010-08-12 Kontrollavdelningen BESLUT Dnr 91 2083/10 2010-08-12 Kontrollinstruktion 2010 för tvärvillkor om: Djurskydd Version 2 1 Innehåll 1 NYHETER 2010...4 2 BAKGRUND...5 3 VILKA DJUR OMFATTAS AV TVÄRVILLKOR?...6

Läs mer

Lagrådsremiss. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 juni 2010 Maria Larsson Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Regeringens proposition 1993/94:151

Regeringens proposition 1993/94:151 Regeringens proposition 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen Prop. 1993/94:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 februari 1994 Carl Bildt Bo Lundgren (Finansdepartementet)

Läs mer

KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING

KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och Miljönämnden Dnr KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING Offentlig kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534), djurskyddsförordningen (1988:539), Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och

Läs mer

Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp)

Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp) 1(17) Dnr 38-4673/10 2015-01-30 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp) Fastställd den 30 januari 2015 Jordbruksverket

Läs mer

Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Tillämpningsområde 1 [1821] I denna förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kvalificerade elektroniska signaturer; SFS 2000:832 Utkom från trycket den 14 november 2000 utfärdad den 2 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 22:a april 2004, samt extra

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2015-01-28 10 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

Utkom från trycket den XX 2006 beslutade den XX XXX 2006.

Utkom från trycket den XX 2006 beslutade den XX XXX 2006. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2006:X råd om

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus Tobakslag (1993:581) SFS nr: 1993:581 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1993-06-03 Omtryck: SFS 2005:369 Ändrad: t.o.m. SFS 2014:757 Övrig text: Rättelseblad 2005:369 har iakttagits.

Läs mer

SFS 1999:335. Transportmyndigheterna får föreskriva att en klass skall vara indelad i underavdelningar.

SFS 1999:335. Transportmyndigheterna får föreskriva att en klass skall vara indelad i underavdelningar. Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods; SFS 1999:335 Utkom från trycket den 8 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i artskyddsförordningen (1998:179); SFS 2002:241 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad den 25 april 2002. Regeringen föreskriver 1 i fråga om artskyddsförordningen

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Jaktförordning (1987:905)

Jaktförordning (1987:905) Särskilda trafikförfattningar m.m./jakt och fiske 1 Inledande bestämmelse 1 [5301] Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i jaktlagen (1987:259) ([5201] o.f). Jakten Allmänna

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Djurskyddet Sverige menar att det av djurskyddsskäl är viktigt att behålla den svenska definitionen för djurförsök och inte införa EU-definitionen.

Djurskyddet Sverige menar att det av djurskyddsskäl är viktigt att behålla den svenska definitionen för djurförsök och inte införa EU-definitionen. Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Djurskyddet Sverige anser att de föreslagna förändringarna i stort sett är positiva. Särskilt positivt är att hela direktivet genomsyras av grundinställningen att

Läs mer

Miljöregler för lantbruket i Jönköpings län 2011

Miljöregler för lantbruket i Jönköpings län 2011 Miljöregler för lantbruket i Jönköpings län 2011 1 2 Miljöregler i Jönköpings län Denna skrift ger en kort sammanfattning av de miljöregler som gäller för jordbruket i Jönköpings län. Regler som har med

Läs mer