Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser"

Transkript

1 Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008

2 Titel Författare: Kontaktperson: Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser. Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Johan Lodin Johan Lodin, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå. Telefon: , fax: , E-post: Internet: ISSN: Tryck: Länsstyrelsen i Norrbottens län, december 2008

3 1 (1) Datum Diarienummer Förord Tillämpningen av de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen om medling (5 kap. 1 c ) och särskilt kvalificerad kontaktperson (3 kap 6 4 stycket) är i föreliggande rapport föremål för Länsstyrelsens tillsyn. Medling riktar sig till unga lagöverträdare och brottsoffer. Biståndet särskilt kvalificerad kontaktperson är tänkt att ges till unga som riskerar att utveckla antisocialt beteende och begå brott. Insatsernas syfte är att verka förebyggande. Med anledning av detta har länsstyrelsen valt att göra en tematisk tillsyn av länets kommuner, i ett tidigt skede efter lagens ikraftträdande. Underlaget för tillsynen är en enkät till länets kommuner. Denna rapport redovisar kommunernas svar och Länsstyrelsens bedömning av resultaten. Rapporten är sammanställd av socialkonsulent Johan Lodin. Gun-Britt Lindström Tf enhetschef g:\1_myndighetsövergripande\10_myndigh_övergr\100_allm\1008_infoenheten\mallar\a4\pågående arbete\sociala enheten\förord_medling.doc POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Internet LULEÅ Stationsgatan

4 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 2 Inledning 3 Syfte och metod 3 Motiv för lagförändringarna 3 Redovisning av enkätsvar 5 Länsstyrelsens kommentarer 7 Referenser Bilaga: Enkät till kommunerna

5 2 Sammanfattning Två nya bestämmelser för unga har på senare tid införts i socialtjänstlagen. Medling vid brott för unga lagöverträdare gjordes till en obligatorisk uppgift för socialtjänsten den 1 januari 2008 (5 kap. 1c SoL). Bestämmelsen om särskilt kvalificerad kontaktperson har funnits sedan den 1 januari 2007 (3 kap. 6 4 stycket SoL). Tanken med medling är att den ska förebygga fortsatt brottslighet och ge brottsoffret en möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Avsikten med insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson är att motverka risken för att utveckla ett antisocialt beteende, förebygga brott och återfall i brottslig verksamhet. De nya bestämmelserna är starkt förebyggande till sin karaktär. Med anledning av detta har Länsstyrelsen redan tidigt efter lagändringarna valt att göra en tillsyn inom området. Underlaget för tillsynen och denna rapport är en enkät (se bilaga) som 13 av 14 kommuner i Norrbottens län har besvarat. Den genomförda tillsynen visar att länets kommuner i flertalet fall erbjuder medling, men att medling totalt sett sker i få ärenden. I de fall medling har kommit till stånd har i regel utfallet varit positivt. Flera kommuner saknar fortfarande erfarenheter av medling. Metodutvecklingen kring detta arbetsfält sker dessutom företrädesvis i de kommuner som redan före lagändringen har haft erfarenheter av medling. En majoritet av länets kommuner erbjuder inte biståndet särskilt kvalificerad kontaktperson. Det är bara ett mindre antal kommuner som uppger att de avser att utveckla biståndsformen. Enkätsvaren visar på oklarheter hur biståndet kan användas. Länsstyrelsen bedömer det som otillfredsställande att relativt få medlingar genomförs i kommunerna. De mindre kommunerna som har få eller inga erfarenheter bör överväga hur de kan samverka och utbyta erfarenheter med andra kommuner kring medling. Liksom medling är insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson tänkt att fungera förebyggande. Länsstyrelsen bedömer mot bakgrund av detta att det finns fortsatt behov av kompetensutveckling i länets kommuner hur detta bistånd kan utvecklas på bästa sätt.

6 3 Inledning De nya bestämmelserna i socialtjänstlagen rörande medling och särskilt kvalificerad kontaktperson bygger på principen att barn och ungdomar som har begått brott så långt som det är möjligt ska hållas utanför kriminalvården. De ska i första hand bli föremål för insatser inom socialtjänsten. Medling infördes som bestämmelse i socialtjänstlagen den 1 januari I en medling möts förövare och brottsoffer tillsammans med en opartisk medlare. Tanken med medlingen är att förebygga fortsatt brottslighet hos den unge och ge brottsoffret en möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Medlingen ska inte ses som någon som någon särskild påföljd, men kan få betydelse i åtalsfrågan. Särskilt kvalificerad kontaktperson har funnits som bestämmelse i socialtjänstlagen sedan 1 januari Insatsen är avsedd att tillgodose den unges behov av särskilt stöd och vägledning för att motverka risken för missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Insatsen ska särskilt övervägas för barn som är under 15 år som begår brott. Avsikten med den särskilt kvalificerade kontaktpersonen är att denne ska ha ett tätt, personligt och omfattande stöd med den unge. Syfte och metod Som ett led i sitt tillsynsansvar har Länsstyrelsen i Norrbottens län uppgift att se till hur socialnämnderna följer socialtjänstlagens bestämmelser på olika områden. De nya bestämmelserna om medling och särskilt kvalificerad kontaktperson är starkt förebyggande till sin karaktär. Detta är ett viktigt skäl till att Länsstyrelsen nu redan tidigt efter förändringen i lagen gör en tillsyn inom området. Syftet med denna rapport ar att redovisa hur kommunerna har valt att arbeta med dessa frågor, göra en nulägesbeskrivning och få en bild över hur kommunerna om/och hur man avser vidareutveckla detta arbete. Underlaget för rapporten är en enkät (se bilaga) som 13 av 14 kommuner har besvarat. Motiv för lagförändringarna Lagen om medling som trädde i kraft den 1 juli 2002 har karaktären av en ramlag. I denna lag kan medling komma ifråga i alla åldrar. Med medling avses i lagen att en gärningsman och ett brottsoffer möts inför en opartisk medlare för att tala om brottet. Genom lagförändringen i socialtjänstlagen (5 kap. 1c SoL) görs sedan den 1 januari 2008 medlingsverksamheten till en obligatorisk uppgift för kommunerna. Tanken är att unga lagöverträdare upp till 21 år och brottsoffer på detta sätt ska erbjudas medling på lika villkor över hela landet. Ett av medlingens syften är att vara en rehabiliterande åtgärd. Särskilt de fall där gärningsmannen är under 15 år och det ankommer på socialtjänsten att vidta lämpliga insatser bör medling ses som ett led i behandlingen av den unge.

7 4 Tanken med medlingen (Nordström/Thunved) är i första hand att den unge ska få ökad insikt om brottets konsekvenser och att brottsoffret ska ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser av brottet. Medlingsmötet kan utmynna i någon form av avtal mellan parterna. Medlingen ska vara frivillig för båda parter. Vid vissa brott kan medling vara direkt olämpligt, t ex vid sexualbrott och våldsbrott riktade mot nära anhöriga. Medling kan äga rum under alla stadier av rättsprocessen. Medlingen är ingen påföljd men kan beaktas inom ramen för det rättsliga systemet. Således kan medling utgöra skäl för åklagarens beslut om åtalsunderlåtelse. Erfarenheterna av medling är goda. Den unge kan genom att konfronteras med följderna av brottet komma till insikt om vad brottet har inneburit för den drabbade, vilket kan leda till avhållsamhet från fortsatta brott. För brottsoffret kan ett möte med gärningsmannen ge en möjlighet att bearbeta händelsen och lägga den bakom sig. Lagstiftaren menar att det inom socialtjänsten finns förutsättningar för en medlingsverksamhet med god kvalité med personal som har utbildning att handskas med denna typ av problem. Verksamheten ligger väl i linje med andra insatser socialtjänsten vidtar mot ungdomar som begår brott. Socialtjänsten har också ofta ett upparbetat samarbete med polis och åklagare. Enligt 5 kap. 11 SoL har socialtjänsten dessutom ett ansvar för alla brottsoffer. I 3 kap. 6 4 stycket SoL återfinns sedan den 1 januari 2007 skrivningen om särskilt kvalificerad kontaktperson. Vid sidan av de kontaktpersoner socialtjänsten tillsätter ges i lagen möjligheten att tillsätta kontaktpersoner med särskilda befogenheter. Insatsen är avsedd att tillgodose den unges behov för att motverka en risk för missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende (Nordström/Thunved). Brottslig verksamhet i tidig ålder är en viktig varningssignal. För barn under 15 år som begår brott bör behovet av särskilt kvalificerad kontaktperson regelmässigt övervägas. Ska en särskilt kvalificerad kontaktperson förordnas ska den unge vara under 21 år. Den unge och dennes vårdnadshavare ska ge sitt samtycke till insatsen. En särskilt kvalificerad kontaktperson kan också tillsättas oberoende av samtyckte enligt 22 LVU första tycket. Denna möjlighet ger socialtjänsten möjlighet att gripa in tidigare än då en vårdansökan måste göras. Den unges situation ska vara sådan att det kan antas att tvångsvård kommer att behövas, om inte den unge bryter sitt destruktiva beteende. Beslutet att tillämpa denna bestämmelse bör dock ha förgåtts av intensiva försök att få till stånd frivilliga lösningar. Den särskilt kvalificerade kontaktpersonen ska ha ett särskilt ansvar som innebär att ge stöd och vägledning och hjälpa den unge i frågor kring insatser och åtgärder som vidtas från samhällets sida. Kontaktpersonen ska aktivt kunna ingripa i svåra situationer som kan uppstå och ska ha en tät och omfattande kontakt med den unge. Det finns i uppdraget också inslag av kontroll. Kontaktpersonen ska försöka ha en god kontakt med vårdnadshavaren och arbeta nära denne, utan att ta över vårdnadshavarens uppgifter. En naturlig rekryteringsbas för de som ska fungera som särskilt kvalificerade kontaktpersoner är anställda på de arbetsplatser som har tagit emot unga som dömts till ungdomstjänst. Med

8 5 anledning av den unges problematik kommer att krävas sådan kompetens som finns inom yrken där man arbetar med unga med beteendeproblem (Nordström/Thunved). Det framhålls i propositionen (2005/06:165) som föregick lagändringen att Socialstyrelsen bör ge socialtjänsten stöd och vägledning om hur insatsen ska utformas. I de kommande allmänna råden från Socialstyrelsen om unga lagöverträdare med planerad utgivning under våren 2009, kommer vägledning att ges om hur insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson kan användas och hur handläggningen av dessa ärenden bör ske. De allmänna råden kommer även att ta upp frågor om rekrytering, utbildning och handledning av särskilt kvalificerade kontaktpersoner. Redovisning av enkätsvar Fråga 1. Erbjuder socialnämnden regelmässigt medling? 12 av de 13 kommuner som har svarat på enkäten uppger att de erbjuder medling. Om ja, i vilka situationer erbjuds medling? I de 7 kommuner som har erfarenheter av medlingsverksamhet erbjuds medling till ungdomar som erkänner brott där både gärningsman och brottsoffer vill medverka. Det framgår av svaren att 6 av länets mindre kommuner i länet ännu saknar erfarenheter av medling. Om nej, vilka hinder finns att erbjuda medling? Haparanda uppger att informationen till polisen inte har varit tillräcklig och att informationsinsatser kommer att göras. Fråga 2. Har socialnämnden byggt upp någon verksamhet kring medling? Flertalet (10) av kommunerna svarar ja på frågan. Oftast handlar det om att det finns en person som inom ramen för sin tjänst har ett ansvar för denna typ av ärenden. I de största kommunerna finns det en person som har delar eller hela sin tjänst vikt för att enbart arbeta med dessa frågor. Om ja, hur är denna verksamhet uppbyggd? I Arjeplog har medlare utbildats. Jokkmokk svarar att det finns utbildad personal. Gällivare och Överkalix har avdelad personal som tar dessa ärenden. I Pajala finns en ansvarig person för medlingsverksamheten och en medlare. Haparanda har en samordnande socialsekreterare placerad på polisstationen och två utbildade lekmannamedlare. Kalix har en utbildad person på socialförvaltningen som är med vid polisförhör och förmedlar ärenden till lekmannamedlare. I Kiruna håller två personer i information och kontakterna med gärningsman och brottsoffer. Piteå har en samordnare på mottagningsenheten där samordning sker enligt rutin med polis och åklagare. Boden har en 25 % tjänst som medlare/medlingssamordnare. I Luleå finns en samordnare på heltid som är länk till polis och åklagare och förmedlar medlingsärenden till lekmannamedlare.

9 6 Om nej, hur löser man möjligheterna till medling när de kan bli aktuella? Övertorneå svarar att man har utbildat egen personal, samt att man kan samverka med andra kommuner. Älvsbyn förmedlar att man har en utbildad medlare, som arbetar som socialsekreterare. Fråga 3. Vilka erfarenheter har socialnämnden av erbjuden och genomförd medling? Det är främst de större kommunerna som har erfarenheter av genomförd medling. Luleå förmedlar att de har många ärenden, men få medlingar. Där medling kommit till stånd har utfallet varit gott. I Boden är sex medlingar genomförda. Tre av dessa har lett till gottgörelseavtal. Piteå förmedlar att genomförda medlingar har gett konstruktiva och positiva möten. Kalix har genomfört två medlingar med gott utfall. Kiruna förmedlar att de har haft svårt att få medlingar till stånd. I Överkalix har medling fungerat bra vid skadegörelsebrott, mindre bra vid misshandel då brottsoffret inte vill medverka. Övriga kommuner har få eller inga medlingar genomförda och kan därför inte dra några slutsatser. Fråga 4. Avser socialnämnden att vidareutveckla och följa upp verksamheten kring medling? 10 av13 kommuner svarar ja på denna fråga. 3 av länets mindre kommuner har svarat nej eller har en mer avvaktande hållning. Om ja, hur sker denna vidareutveckling och uppföljning? Boden förmedlar att de i högre grad vill nå yngre och äldre gärningsmän, samt se över behovet av lekmannamedlare. Luleås verksamhet är i en uppbyggnadsfas. Utbildning av lekmannamedlare kommer att ske i Piteå. I Haparanda ska medlingssamordnaren informera om gällande lagstiftning och syftet med medling. Kalix kommer att följa upp sina medlingsärenden och träffa andra medlare i östra Norrbotten. Kiruna kommer att förbättra motivationsarbetet och göra polisen mer uppmärksam på möjligheten till medling. Övertorneå förmedlar att de ska följa utvecklingen. Jokkmokk tar upp behov av utbildning och kontakter med polis. Fråga 5. Erbjuder socialnämnden biståndet särskilt kvalificerad kontaktperson? Kiruna, Piteå, Haparanda, Älvsbyn och Pajala erbjuder detta bistånd. Övriga kommuner svarar nej. Några av de kommuner som svarat nej menar att behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om ja, i vilka situationer? I Kiruna kan biståndet erbjudas när behoven är större än vad en vanlig kontaktperson bedöms klara. I Piteå svarar man att biståndsformen har diskuterats i några enskilda ärenden kopplat till 22 LVU. Älvsbyn anger att biståndet kan bli aktuellt för ungdomar som är inne i ett missbruk och /eller lindrigare kriminalitet. I Haparanda pågår ett ärende med detta bistånd i samband med påföljden ungdomsvård. Pajala har inget aktuellt ärende, men erbjuder biståndet vid behov.

10 7 Om nej, vilka hinder finns att erbjuda denna form av bistånd? Luleå menar att biståndet påminner mycket om vad deras öppenvård kan erbjuda. De ser också vissa bekymmer att hitta lämpliga personer. I Boden har inga ärenden passat denna typ av insats. Övertorneå förmedlar att det inte finns någon utbildad person. Behovet av denna insats har inte funnits i Överkalix. Jokkmokk förmedlar att det inte finns behov av insatsen. Övriga kommuner som inte erbjuder biståndet har inte svarat på frågan. Fråga 6. Avser socialnämnden utveckla biståndet särskilt kvalificerad kontaktperson? Boden, Luleå, Haparanda och Älvsbyn kommer att utveckla biståndsformen. I Piteå blir svaret kanske, medan Kalix och Överkalix har svarat vet ej. Övriga kommuner svarar nej eller har inte svarat på frågan. Om ja, hur avser socialnämnden gå tillväga? Boden kommer att skapa en resursbank för särskilt kvalificerade kontaktpersoner, samt skapa tydliga rutiner för tillsättandet. I Luleå pågår en diskussion kring anställningsformer och vilka typer av ärenden som kan bli aktuella. Haparanda kommer att rekrytera och utbilda lämpliga personer. I Älvsbyn kommer denna biståndsform att utvecklas inom ramen för en förändrad organisation. Piteå förmedlar att det beror på hur behoven kommer att se ut framöver. Länsstyrelsens kommentarer Medling har varit en obligatorisk uppgift för socialtjänsten sedan 1 januari Däremot har ramlagen om medling funnits sedan Det finns inga studier av medlingens effekter på unga lagöverträdare i Sverige, däremot har socialstyrelsen (Söderholm-Carpelan m fl) nyligen publicerat en studie kring insatser för unga lagöverträdare baserad på internationella erfarenheter. Författarnas slutsatser är att medling vid brott kan betraktas som en lovande insats för unga lagöverträdare. Däremot är det svårare att dra några generella slutsatser av medlingens effekter för brottsoffret. Den genomförda tillsynen visar att länets kommuner i flertalet fall erbjuder medling, men att det totalt sett sker i få ärenden. Kommunernas erfarenheter av genomförd medling är oftast positiv, vilket ligger i linje med resultaten från Socialstyrelsens studie. Däremot saknar flera av länets mindre kommuner fortfarande erfarenheter av medling. En annan slutsats som går att dra med ledning av kommunernas svar är att metodutvecklingen kring detta arbetsfält i första hand sker i de större kommuner som har erfarenheter av medling. Lagstiftarens intentioner med medlingen är att den ska ses som en förebyggande åtgärd och att medling alltid bör övervägas särskilt om gärningsmannen är under 15 år. Länsstyrelsen bedömer att det inte är tillfredsställande att få medlingar kommer till stånd och att flera kommuner saknar erfarenheter av medling. Särskilt bekymmersamt är att de kommuner som saknar erfarenheter tar få initiativ i frågan. De mindre kommunerna bör därför överväga hur de kan samverka och utbyta erfarenheter i dessa frågor. Möjlighet till samverkan med andra kommuner finns reglerat i 2 kap. 5 SoL.

11 8 Särskilt kvalificerad kontaktperson är en ny bestämmelse i socialtjänstlagen sedan den 1 januari 2007 och det finns inga studier på insatsens effekter i Sverige. I Socialstyrelsens nyligen publicerade studie (Söderholm-Carpelan m fl) indikerar resultaten från internationell forsning att insatsen kan ses som lovande för ungdomar som befinner sig i riskzonen för att utveckla antisocialt beteende. Det finns också tecken på att insatsen skulle kunna minska återfall i brott för ungdomar med indikerade problem. Däremot kan författarna inte uttala sig om insatsens effekter när den förordas med stöd av LVU. Av resultatsammanställningen av Länsstyrelsens enkät framgår att en majoritet av länets kommuner inte erbjuder biståndet särskilt kvalificerad kontaktperson. Dessutom är det bara ett mindre antal kommuner som avser att utveckla denna form av bistånd. Resultaten visar även att det tycks finnas oklarheter hur denna typ av bistånd bäst ska användas. Länsstyrelsen bedömer att det i Norrbottens kommuner finns ett stort behov av fortsatt kompetensutveckling inom området för att se vilka möjligheter som finns att utveckla insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson. Socialstyrelsens allmänna råd om unga lagöverträdare, som utkommer under våren 2009 kan bidra till att ge kommunerna vägledning. Liksom medling är insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson starkt förebyggande till sin karaktär och är i första hand tänkt för ungdomar under 15 år. Idag finns det ofta i stort glapp mellan socialtjänstens slutna och öppna vård. Insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson kan rätt använd bidra till att fylla detta tomrum.

12 9 Referenser Insatser för unga lagöverträdare, Söderholm-Carpelan m fl, Socialstyrelsen Nya sociallagarna med kommentarer, Nordström/Thunved, Norstedts Juridik, 2008.

13 1 (3) Datum Diarienummer Kommunernas tillämpning kring lagändringarna i SoL avseende medling och särskilt kvalificerad kontaktperson Kommun. Uppgiftslämnare. Tel:.. 1. Erbjuder socialnämnden regelmässigt medling? Ja Nej Om ja, i vilka situationer erbjuds medling?. Om nej, vilka hinder finns att erbjuda medling?. 2. Har socialnämnden byggt upp någon verksamhet kring medling? Ja Nej Om ja, hur är denna verksamhet uppbyggd?. Om nej, hur löser man möjligheterna till medling när de kan bli aktuella?. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET LULEÅ Stationsgatan

14 2 (3) Datum Diarienummer Vilka erfarenheter har socialnämnden av erbjuden och genomförd medling?. 4. Avser socialnämnden att vidareutveckla och följa upp verksamheten kring medling? Ja Nej Om ja, hur sker denna vidare utveckling och uppföljning?. 5. Erbjuder socialnämnden biståndet särskilt kvalificerad kontaktperson? Ja Nej Om ja, i vilka situationer?. Om nej, vilka hinder finns att erbjuda denna form av bistånd?.

15 3 (3) Datum Diarienummer Avser socialnämnden utveckla biståndet särskilt kvalificerad kontaktperson? Ja Nej Om ja, hur avser socialnämnden att gå tillväga?. Ifylld enkät returneras till: Länsstyrelsen Sociala enheten Luleå Vi vill ha ert svar senast 8 oktober 2008 Tack på förhand!

16

17

Medling vid ungdomsbrott Svårigheter med polisens ansvar

Medling vid ungdomsbrott Svårigheter med polisens ansvar Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2009 Rapport nr: 533 Medling vid ungdomsbrott Svårigheter med polisens ansvar Emelie Brodin Hanna Rolinder Abstract Rapporten

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20. Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL

Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20. Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20 Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL Västernorrlands län 2006-2007 2 (12) 701-8091-08 Förord Länsstyrelsen skall inom länet följa

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun BESLUT 1(7) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Sociala enheten Lena Bohgard 040-25 25 18 Kristianstad kommun Socialnämnden 291 80 Kristianstad Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen

Läs mer

Barn som far illa Polisens skyldigheter

Barn som far illa Polisens skyldigheter Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Skriftligt fördjupningsarbete Höstterminen, 2009 Rapport nr. 581 Barn som far illa Polisens skyldigheter Hämtat från: http://www.lulea.se/images/18.cbcf80b11c19cd633e800016527/sick_350.png

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan avser medel som ska fördelas under 2012 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151 Kommittédirektiv Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år Dir. 2007:151 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2007 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Barnen i brottets skugga - yttrande över remiss från Justitiedepartementet (Ds 2004:56)

Barnen i brottets skugga - yttrande över remiss från Justitiedepartementet (Ds 2004:56) Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN S TOCKHOLMS STAD Handläggare: Elsie Edlund Tfn: 08-508 25 604 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-02-23 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-03-15 DNR 106-30/2005 Till Socialtjänstnämnden Barnen

Läs mer

Verksamhetsrapport 2002

Verksamhetsrapport 2002 Verksamhetsrapport 2002 Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Uppdrag 2002 Hälso- och sjukvårdsberedningarna ansvarar för att utvärdera det strategiska målet för hälso- och sjukvård utifrån analyser av befolkningens

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-01-13 Dnr 8.5-24146/2014-8 1(13) Avdelning sydöst Lena Uddemar, Lena.Uddemar@ivo.se Socialnämnden Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Beslut om åttapunktsprogrammet 1. Ungas tillgång till alkohol och droger ska minskas genom tidig upptäckt 2. Minska risken för

Läs mer

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa?

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningsbyrån Socialtjänsten Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningar kommer ibland i kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Vård och behandlingsinsatser för barn och ungdomar med psykosocial ohälsa

Vård och behandlingsinsatser för barn och ungdomar med psykosocial ohälsa Vård och behandlingsinsatser för barn och ungdomar med psykosocial ohälsa Illustratör: Anna Carlénius MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TABELL & DIAGRAM FÖRTECKNING KAPITEL 1. 4 INLEDNING 1.1 Bakgrund.. 4

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008

Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008 1(6) Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Generalsgatan

Läs mer

Lagrum: 3 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lagrum: 3 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga HFD 2015 ref 7 Fråga om en flicka som vistas på hemlig ort på grund av misshandel, hot och kränkande behandling i hemmet, genom att riskera att röja sin vistelseort uppvisar ett sådant socialt nedbrytande

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008.

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Kommittédirektiv Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst Dir. 2008:44 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utvärdera tillämpningen

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning... 7

Innehåll. 1 Sammanfattning... 7 Innehåll 1 Sammanfattning... 7 2 Promemorians författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt...9 2.2 Förslag till lag om ändring i brottsskadelagen

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju 2012/4191/L5)

Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju 2012/4191/L5) Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2012-11-23 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 51-2012 Sid 1 (8) Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-03-21 Dnr 153-2012 Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 19

Läs mer

Rapport 2008:11. Barn som begått brott. Socialtjänstens och polisens åtgärder

Rapport 2008:11. Barn som begått brott. Socialtjänstens och polisens åtgärder Rapport 2008:11 Barn som begått brott Socialtjänstens och polisens åtgärder Barn som begått brott Socialtjänstens och polisens åtgärder Rapport 2008:11 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa.

Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa. Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa. Området Ronna i Södertälje har, enligt anmälningsstatistiken, en påtagligt minskande brottslighet. Den är i dag lägre än i flera andra utsatta områden och

Läs mer

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET?

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? 2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Förutsättningar för arbetsmetoden 4 2.1 Ansvarsfördelning 4 2.2 Information till socialtjänsten 4 2.3 Sociala insatsgrupper i förhållande till

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 1894-05 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MC Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE SAKEN Sexuellt

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden Tjänsteskrivelse 1(11) Jessica Nilsson 046-35 59 32 jessica.nilsson3@lund.se Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Sammanfattning

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Medling som metod att hantera konflikter i skolan

Medling som metod att hantera konflikter i skolan Medling som metod att hantera konflikter i skolan Pia Slögs chef för medlingsverksamheten Medlingsbyrån i Västra Nyland och Sydöstra Finland pia.slogs@sovittelutoimisto.fi www.sovittelutoimisto.fi Helsingfors

Läs mer

Datum 2013-07-18. Svarsskrivelse till Autism- och Aspergerföreningen Uppsala län och FUB

Datum 2013-07-18. Svarsskrivelse till Autism- och Aspergerföreningen Uppsala län och FUB Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Carina Kumlin Datum 2013-07-18 Diarienummer NHO-2013-0121.31 Nämnden för hälsa och omsorg Svarsskrivelse till Autism- och Aspergerföreningen

Läs mer

Akuta insatser för gatubarn Skrivelse av Christer Öhgren (mp) och Christopher Ödmann (mp)

Akuta insatser för gatubarn Skrivelse av Christer Öhgren (mp) och Christopher Ödmann (mp) PM 2004 RVII (Dnr 325-3035/2003) Akuta insatser för gatubarn Skrivelse av Christer Öhgren (mp) och Christopher Ödmann (mp) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-10-22 ÅM 2012/6701 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Rättsutredning 2014-02-20 Sida 1 (9) Ärende LED 2014/74 handling 2 Kartläggning och analys av 2 kap. 17 diskrimineringslagen (2008:567) Frågeställning Avsikten med denna rättsutredning är att göra en analys

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 146-09 meddelad i Stockholm den 3 mars 2010 KLAGANDE 1. AA Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Finn Kronsporre Valhallavägen 18 114 22 Stockholm 2. BB Ombud: Jur.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

Socialnämndens ansvar för. polisanmälan vid misstanke om brott mot barn

Socialnämndens ansvar för. polisanmälan vid misstanke om brott mot barn Socialnämndens ansvar för polisanmälan vid misstanke om brott mot barn 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

INFORMATION OM SKYDDSTILLSYN MED SÄRSKILD BEHANDLINGSPLAN

INFORMATION OM SKYDDSTILLSYN MED SÄRSKILD BEHANDLINGSPLAN 1 Bilaga 2 INFORMATION OM SKYDDSTILLSYN MED SÄRSKILD BEHANDLINGSPLAN Denna information riktar sig till socialtjänst, beroendevård, vårdgivare i öppenvård och behandlingshem samt till rättsväsendet INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

våld mot kvinnor LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa

våld mot kvinnor LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa våld mot kvinnor Rapport nr 00:8 Sociala funktionen

Läs mer

Kommuner och landsting utan

Kommuner och landsting utan Kommuner och landsting utan samordningsförbund En kartläggning av kommuner och landsting som inte ingår i samordningsförbund 2013-11-11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Syfte och mål... 2 1.2

Läs mer

Kartläggning av integrering av jämställdhetsperspektiv inom individ och familjeomsorgen

Kartläggning av integrering av jämställdhetsperspektiv inom individ och familjeomsorgen 1(7) Ramona Persson 0155 26 40 27/e-post: rampe@d.lst.se Kartläggning av integrering av jämställdhetsperspektiv inom individ och familjeomsorgen BESLUT Länsstyrelsen beslutar att avsluta ärendet utan vidare

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-09 Birgitta Öhrström DNR 160/2011-617 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman Inledning Enskilda får enligt

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5735-2011 Sid 1 (6) Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmän: justitieombudsmannen

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:192

Regeringens proposition 2009/10:192 Regeringens proposition 2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Prop. 2009/10:192 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2010

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Dödsfallsutredningar 2012 2013. Socialstyrelsens utredningar av vuxna och barn som avlidit med anledning av brott

Dödsfallsutredningar 2012 2013. Socialstyrelsens utredningar av vuxna och barn som avlidit med anledning av brott Dödsfallsutredningar 2012 2013 Socialstyrelsens utredningar av vuxna och barn som avlidit med anledning av brott Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-10-19 ÅM 2011/6481 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Den upplevda otryggheten

Den upplevda otryggheten TRYGGARE STÄDER Inledning I mätning efter mätning är trygghet den faktor som är viktigast för att hyresgäster ska trivas i sina bostadsområden. Trygghet är ett komplicerat begrepp som omfattar våra erfarenheter

Läs mer

Riktlinjer Barn och familj

Riktlinjer Barn och familj DATUM UTSKRIFT 2015-10-09 SIDA 1/18 OMRÅDE MYNDIGHETSUTÖVNING PROCESS HANDLÄGGNING BARN OCH FAMILJ GILTIGT INOM, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM 2015-09-15 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Brottsoffer i fokus. En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun. Stiftelsen Tryggare Sverige

Brottsoffer i fokus. En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun. Stiftelsen Tryggare Sverige Brottsoffer i fokus En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun Stiftelsen Tryggare Sverige Adress: Stiftelsen Tryggare Sverige Crafoords väg 14 Box 45407 104 31

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121)

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121) ÅKLAGARMYNDIGHETEN YTTRANDE Sida 1 (5) Extra åklagaren Erik Wendel Er beteckning N2004/9764/JÄM Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter,

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST)

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Datum Dnr 2001-01-26 1426-2000 Juridiska sekretariatet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Sammanfattning Domstolsverket (DV) är positiv till

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0180 Socialnämnden Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 Förslag

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst) Datum Diarienr 2012-04-18 811-2011 Universitetsstyrelsen Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende REMISSVAR 2016-03-18 Dnr 3.9:0101/16 Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende (Dnr 934/2016) Inledning Förslaget behandlar nya föreskrifter

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer 2017-2020

Handlingsplan mot våld i nära relationer 2017-2020 Ansvarig: Reviderad Antagen i Kommunstyrelsen 2016-05-25 1(21) Handlingsplan mot 2017-2020 Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454

Läs mer

Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården

Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-08-23 Socialnämnden Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Förslaget till Tillämpningsregler

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade Meddelande 2005:14 Lex Sarah i Kalmar

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun En utvärdering av de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera

Läs mer

N./. Riksåklagaren angående rån m.m.

N./. Riksåklagaren angående rån m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1857-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM N./. Riksåklagaren angående rån m.m. Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007 Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 METOD 4 RESULTAT

Läs mer

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST inspektionen för vård och omsorg 2015-11-24 Dnr 10.1-23692/2015 1(8) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Monica Jacobson monica.jacobson@ivo.se Socialdepartementet Yttrande gällande slutbetänkande

Läs mer

Ärendet Beskrivning av behandlingsmodellen halvvägshus (hvh) Ärendeberedning Bakgrund

Ärendet Beskrivning av behandlingsmodellen halvvägshus (hvh) Ärendeberedning Bakgrund SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-11-04 Diarienummer SCN-2015-0097 Socialnämnden Halvvägshus för personer med missbruksproblematik (ärendet överfört från NHO-2014-0250) Förslag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2008 B 509-08 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RL Ombud och offentlig försvarare: Advokat JEJ SAKEN Misshandel

Läs mer

Barn i familjehem - Redovisning 1997-2004

Barn i familjehem - Redovisning 1997-2004 Redovisning 1997-2004 Barn i familjehem - Redovisning 1997-2004 ISSN 1103-8209, meddelande 2005:15 Text samt omslagsbild: Perarne Petersson Utgiven av Länsstyrelsen i Kronobergs län Tryckt på länsstyrelsen,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 738-2011 Landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 15 mars 2011 KLAGANDE 1. AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Elisabeth Nygren Malmströms Advokatbyrå Box 175 551 13 Jönköping

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun Uppsala cj.dl * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-27 ALN-2014-0146.30 Äldrenämnden Hemtagningsteam i Uppsala kommun Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Mål Ö 8290-14, rotel 0102 Julian Assange./. allmän åklagare angående våldtäkt m.m.; nu fråga om häktning

Mål Ö 8290-14, rotel 0102 Julian Assange./. allmän åklagare angående våldtäkt m.m.; nu fråga om häktning Sida 1 (7) Söderorts åklagarkammare i Stockholm YTTRANDE Svea hovrätt Box 2290 103 17 STOCKHOLM Mål Ö 8290-14, rotel 0102 Julian Assange./. allmän åklagare angående våldtäkt m.m.; nu fråga om häktning

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:36 Rapportnr: 2008:36 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga: Socialkonsulenterna

Läs mer

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män Ring kyrkklocka ring Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män April 2003 Innehåll Bakgrund 3 Vår undersökning 3 Resultat

Läs mer

REMISS Sida 1(5) Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432

REMISS Sida 1(5) Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432 REMISS Sida 1(5) Datum Beteckning Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432 Enligt sändlista Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37)

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13) Socialnämndens arbetsutskott 2015-09-01 83 Riktlinjer barn och familj (SN 2015.110) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden fastställer

Läs mer

Nolltolerans i Bollebygds kommun

Nolltolerans i Bollebygds kommun Nolltolerans i Bollebygds kommun Den 29 april 2009 beslutade kommunfullmäktige om en avsiktsförklaring och att Bollebygds kommun ska arbeta för Nolltolerans. Med gemensamma krafter arbetar kommunen, räddningstjänsten,

Läs mer