Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd"

Transkript

1 HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till brottsförebyggande råd Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan Beslutsärenden 2 Verksamhetsplan 2016 för brottsförebyggande råd KS-2015/ Mötestider 2016 Förslag: 17 februari, 18 maj, 21 september, 7 december Informationsärenden 4 Information från polisen 5 Föräldrastöd - Information om socialtjänstens förebyggande arbete 6 Presentation av förstudien Tillsammans för i Östra 7 Information från kommunen

2 HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 2 (2) 8 Övriga frågor den 3 december 2015 Christian Ottosson Ordförande Antonina Fedorova Sekreterare

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KS-2015/ (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda brottsförebyggande råd Verksamhetsplan 2016 för brottsförebyggande råd Förslag till beslut Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 27 november 2015, godkänner s brottsförebyggande råd verksamhetsplanen för Sammanfattning s brottsförebyggande råd har tagit fram en verksamhetsplan för Av denna framgår de prioriteringar som ska göras under året och hur budgeten avser att användas. Bland annat ska trygghets- och utbildningsdagar att hållas och insatser genomföras för att öka tryggheten i kommunen. Beskrivning av ärendet s brottsförebyggande råd (HuBrå) har funnits sedan HuBrå har en övergripande roll och verkar som samordnare mellan kommunen och polis samt civilsamhälle. Rådet ska sammanträda fyra gånger under året men utöver detta också genomföra flera olika aktiviteter. För mer beskrivning av rådets aktiviteter, se bilaga verksamhetsplan 2016 med tillhörande bilagor. Förvaltningens synpunkter Verksamhetsplanen har anpassats till de delar som finns med i Mål och budget för 2016 och det finns en rimlig ambition i arbetet för året. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av ovanstående att verksamhetsplanen godkänns. Sven Tillman Säkerhetschef Linda Lindblom Utvecklingsledare POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE KS-2015/ (2) Bilagor Verksamhetsplan för s brottsförebyggande råd 2016 Aktivitetsplan 2016 Kommunikationsplan 2016 Beslutet delges Kommunstyrelsen

5 VERKSAMHETSPLAN (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom , brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för brottsförebyggande råd 2016 s brottsförebyggande råd (HuBrå) har en övergripande roll och verkar som samordnare mellan kommun, polis, civilsamhälle och andra aktörer. HuBrå ska inom ramen för detta är att sprida kunskap inom ansvarsområdet. Rådet ska kartlägga problem och ta initiativ till insatser som idag inte genomförs. Uppdrag som ges, går via ordinarie mål- och budgetprocess. Rådet sammanträder fyra gånger om året. Utöver detta kan rådet delta i andra aktiveter som ordnas. I slutet av året skrivs en årsrapport som efter beslut om godkännande av rådet delges kommunstyrelsen. Uppföljning av aktiviteter liksom mått och indikatorer, följs upp i Hubrås verksamhetsberättelse. Mål Färre kommuninvånare ska känna rädsla för att bli utsatt för brott. Färre kommuninvånare ska utsättas för brott. Utveckla samverkan kring det alkohol-, drog-, och brottsförebyggande arbete i kommun. Uppföljning Mått Invånarnas betyg på hur de bedömer som en plats att leva och bo på med fokus på trygghet (index 1 100) Andel elever i årskurs nio som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid Andel elever i årskurs nio som trivs bra i sitt bostadsområde Andel vuxna som trivs bra i sitt bostadsområde Antal grannsamverkansföreningar Andel personer som erhåller stöd av brottsofferjouren Elevers trygghet i skolan finns i verksamhetsplan för grundskolenämnden POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning KS kansli HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE Error! No text of specified style in document. 2 (6) Våldsutsatta kvinnor som har haft kontakt med Kvinnofridsteamet - finns i verksamhetsplan för socialnämnden Våldsutövare som har haft kontakt med Kvinnofridsteamet - finns i verksamhetsplan för socialnämnden Skrivning om trygghet och brottsförebyggande arbete i Mål och budget 2016 Att färre människor känner rädsla för att utsättas för brott och att färre brott begås är viktiga faktorer i trygghetsarbetet. Samarbetet med föräldrar, polisen och andra myndigheter, organisationer och föreningar både strategiskt och lokalt har stor betydelse i detta arbete. Här har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar att samordna och utveckla detta arbete i alla kommundelar. För invånarna är en ren, trygg och funktionell utemiljö angelägen. Skadegörelse och nedskräpning ska åtgärdas effektivt med ett särskilt fokus på klotter. Felanmälningsprocessen ska utvecklas så att det blir enkelt för invånarna att anmäla fel och även få återkoppling. Lekplatser, parker och gemensamma grönområden ska vara trygga, attraktiva och funktionsdugliga. Ljusdesign kan användas för att förstärka känslan av trivsel och trygghet i den offentliga miljön. behöver en effektiv verksamhet för drift och underhåll av gator, parker och allmänna platser. När exploateringstakten ökar så växer också resursbehovet för till exempel vägunderhåll, parkskötsel och snöröjning. För att ska kunna erbjuda en trivsam och trygg utemiljö i hela kommunen behöver denna verksamhet vara kostnadseffektiv oavsett vem som är utförare. Skolan ska präglas av trygghet, arbetsro och ordning så att varje elev känner sig sedd. Förutom hög kvalitet på verksamheten är även trivsel och trygghet en viktig del för att få nöjda barn och elever. Varje förskola och skola ska arbeta efter en Plan mot diskriminering och kränkande behandling som lever upp till de lagkrav som finns på området. Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolan och skolan. Samtliga skolor ska arbeta aktivt för att förebygga, förhindra och stoppa diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Andelen elever som känner att de har minst en vuxen på skolan som de känner förtroende för ska öka. Genom att prioritera förebyggande arbete förbättras livschanserna för många barn och unga samtidigt som samhällets kostnader långsiktigt minskar. Mobila team för barn och unga och barnahuset för barn som varit utsatta för våld är viktiga verksamheter. Föräldrarna har ansvar över sina barns utveckling och välbefinnande; därför vill kommunen erbjuda stöd till föräldrar i syfte att stärka dem i sin föräldraroll. Vårt övergripande samarbete, Samkraft, är en social investering i s barn och ungdomar. Arbetet

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Error! No text of specified style in document. 3 (6) ska vara förebyggande mot missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet bland barn och unga i. Insatserna ska vända sig till barn och ungdomar som befinner sig i tidig risk samt konkret behandling. Sociala insatsgrupper förbättrar samverkan kring ungdomar för att bryta en kriminell livsstil, och ska permanentas. Utbildningsnämnderna, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ska ha ett tydligt uppdrag att samverka i Samkraft tillsammans med lokalt polisområde i och barn- och ungdomspsykiatrin i. Att begränsa användningen av alkohol, tobak, narkotika och dopning (ANDT) är prioriterat i kommunens folkhälsoarbete. Arbetet med att förebygga våld kan ge effekter på en rad olika områden kring jämställdhet, våld i nära relationer och trygghet. Utövandet av våld är ett stort samhällsproblem, både ekonomiskt och för hälsa och välbefinnande. Kommunen ska bli bättre på att samordna de insatser som idag finns och identifiera var det behöver eventuellt ytterligare insatser. Arbetet för de som utsatts för våld och övergrepp i nära relationer kräver fortsatta åtgärder kring stöd och behandling. Ett samordnat stöd till brottsutsatta ska erbjudas och arbetet mot organiserad brottslighet ska fortsätta. Kommunen ska inom ramen för den ordinarie verksamheten erbjuda stöd till avhoppare och livsstilskriminella. En plan eller likanden kring arbetet att motverka våldsbejakande extremism ska tas fram och gälla för hela kommunen och beskriva hur arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera radikalisering ska ske. brottsförebyggande råds prioriteringar utifrån Mål och budget Genomföra insatser utifrån lokal lägesbild och samverkansöverenskommelse Rådet ska aktivt följa det arbetet som sker kring lokal lägesbild och den samverkansöverenskommelse som skrivits mellan kommun, polis och brandförsvar. Detta gäller särskilt frågan om trafiksäkerhet och de aktiviteter som planeras. 2. Lokal samverkan Samarbetet med föräldrar, polisen och andra myndigheter, organisationer och föreningar både strategiskt och lokalt har stor betydelse i det trygghetsskapande arbetet och kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att samordna och utveckla detta arbete i alla kommundelar. Lokal samverkan

8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Error! No text of specified style in document. 4 (6) ska vidareutvecklas genom trygghetsnätverk eller liknande i alla kommunens områden. Fyra trygghetsnätverk kommer att finnas innan Två trygghetsdagar ska genomföras. Hur nattvandring kan stöttas och utvecklas ska kartlägga, ett förslag tas fram och insatser genomförs och redovisas till Rådet. 3. Ren och trygg utemiljö med fokus på klotter För invånarna är en ren, trygg och funktionell utemiljö angelägen. Skadegörelse och nedskräpning ska åtgärdas effektivt med ett särskilt fokus på klotter. Felanmälningsprocessen ska utvecklas så att det blir enkelt för invånarna att anmäla fel och även få återkoppling. Lekplatser, parker och gemensamma grönområden ska vara trygga, attraktiva och funktionsdugliga. Ljusdesign kan användas för att förstärka känslan av trivsel och trygghet i den offentliga miljön. behöver en effektiv verksamhet för drift och underhåll av gator, parker och allmänna platser. När exploateringstakten ökar så växer också resursbehovet för till exempel vägunderhåll, parkskötsel och snöröjning. För att ska kunna erbjuda en trivsam och trygg utemiljö i hela kommunen behöver denna verksamhet vara kostnadseffektiv oavsett vem som är utförare. Rådet ska aktivt följa det arbetet som kommer ske kring framtagande av styrdokument kring klotter. Rådet ska aktivt följa arbetet med att vidareutveckla konceptet Tillsammans för i Vårby och Flemingsberg mellan kommun och bostadsföretag. Fokus i arbetet är att öka trygghet och trivsel genom att få unga i jobb samt att rusta upp området samt utifrån den förstudie som gjorts se om ett liknande koncept kan starta i Östra. 4. Våld i nära relationer samt våldsförebyggande arbete Arbetet för de som utsatts för våld och övergrepp i nära relationer kräver fortsatta åtgärder kring stöd och behandling. Ett samordnat stöd till brottsutsatta ska erbjudas. Arbetet med att förebygga våld kan ge effekter på en rad olika områden kring jämställdhet, våld i nära relationer och trygghet. Utövandet av våld är ett stort samhällsproblem, både ekonomiskt och för hälsa och välbefinnande. Kommunen ska bli bättre på att samordna de insatser som idag finns och identifiera var det behöver eventuellt ytterligare insatser. Rådet ska följa dessa arbeten och bjuda in ansvariga för att få information.

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Error! No text of specified style in document. 5 (6) 5. Arbete mot organiserad brottslighet Arbetet mot organiserad brottslighet ska fortsätta. Kommunen ska inom ramen för den ordinarie verksamheten erbjuda stöd till avhoppare och livsstilskriminella. Rådet ska följa det arbete som görs genom att bjuda in ansvariga för att berätta om resultatet av den uppföljning som ska göras under hösten Kriminalvården ska särskilt bjudas in för att berätta om sin verksamhet. 6. En trygg skola och förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling Skolan ska präglas av trygghet, arbetsro och ordning så att varje elev känner sig sedd. Förutom hög kvalitet på verksamheten är även trivsel och trygghet en viktig del för att få nöjda barn och elever. Varje förskola och skola ska arbeta efter en Plan mot diskriminering och kränkande behandling som lever upp till de lagkrav som finns på området. Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolan och skolan. Samtliga skolor ska arbeta aktivt för att förebygga, förhindra och stoppa diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Andelen elever som känner att de har minst en vuxen på skolan som de känner förtroende för ska öka. Rådet ska följa det arbete som görs genom att bjuda in ansvariga för att berätta om arbetet. 7. Våldsbejakande extremism En plan eller liknande för arbetet att motverka våldsbejakande extremism ska tas fram och gälla för hela kommunen och beskriva hur arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera radikalisering ska ske. Rådet ska särskilt följa detta arbete. 8. Förebyggande arbete mot barn och unga Genom att prioritera förebyggande arbete förbättras livschanserna för många barn och unga samtidigt som samhällets kostnader långsiktigt minskar. Mobila team för barn och unga och barnahuset för barn som varit utsatta för våld är viktiga verksamheter. Föräldrarna har ansvar över sina barns utveckling och välbefinnande; därför vill kommunen erbjuda stöd till föräldrar i syfte att stärka dem i sin föräldraroll. Rådet ska medverka till att nattvandring eller liknande arbetet kommer tillstånd i större utsträckning än idag och ska arrangera minst en aktivitet kring frågan. Det övergripande samarbetet, Samkraft, är en social investering i s barn och ungdomar. Arbetet ska vara förebyggande mot missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet bland barn och unga i

10 TJÄNSTEUTLÅTANDE Error! No text of specified style in document. 6 (6). Insatserna ska vända sig till barn och ungdomar som befinner sig i tidig risk samt konkret behandling. Sociala insatsgrupper förbättrar samverkan kring ungdomar för att bryta en kriminell livsstil, och ska permanentas. Utbildningsnämnderna, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ska ha ett tydligt uppdrag att samverka i Samkraft tillsammans med lokalt polisområde i och barn- och ungdomspsykiatrin i. Rådet ska följa det arbete som görs genom att bjuda in ansvariga för att berätta om arbetet. 9. Övrigt löpande arbete Information om brott och brottsförebyggande arbete ska i möjligaste mån kommuniceras ut via trygghetsbrev, på hemsidan, via Vårt samt i dialog med kommuninvånare på områdesdagar och likande aktiviteter. Utbildning i trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för rådet genomförs under året genom deltagande i Brottförebyggande rådets nationella utbildningsdagar samt genom SKL:s trygghetsdagar. Ekonomi Aktivitet HuBrå:s Budget HuBrå: arvode och möten Grannstödsbilen Grannsamverkan med polisen, utbildningsdag Trygghetsdagar och deltagande på områdesdagar Utbildning/konferenser Bidrag och samverkansinsatser Totalt

11 KOMMUNSTYRELSEN Aktivitetsplan 2016 DATUM 9 september 2015 DIARIENUMMER SIDA 1 (3) HANDLÄGGARE Linda Lindblom , s brottsförebyggande råd Plan för aktiviter och möten 2016, s brottsförebyggande råd Aktivitet Tid Plats Kommentar/Tema Beredningsmöte 3 februari kommunhus Ordförande, sekreterare, chef, föredragande och polischef träffas Skogås-Brå 9 februari Skogås, Ungdom 143 Workshop och vidareutveckling av nätverket brottsförebyggande råd, möte 1 Trygghetnätverk Vårby 17 februari 15:00 14 mars kommunhus A-salen Vårby VB 2015 Klotterpolicy Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Workshop och vidareutveckling av nätverket Råd för framtiden april Halmstad Samverkansavtal polis/kommun Beredningsmöte 4 maj kommunhus Ordförande, sekreterare, chef, föredragande och polischef träffas brottsförebyggande råd, möte 2 18 maj 15:00 kommunhus, A-salen dagarna Maj centrum Våld i nära relation Lokal samverkan nuläge och utveckling 2016 Hubrås ledamöter deltar på områdesdag och POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Administrativa avdelningen Sektionen för kvalitet och program HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH

12 KOMMUNSTYRELSEN Aktivitetsplan 2016 SIDA 2 (3) DATUM DIARIENUMMER 9 september 2015 Error! No text of specified style in document. pratar om rådet och trygghetsarbetet med polisen Trygghetsdag Juni Flemingsberg Samverkan med hyresgäst-, villaägarsamt bostadsföreningar nattvandring Beredningsmöte 7 september kommunhus Ordförande, sekreterare, chef, föredragande och polischef träffas brottsförebyggande råd, möte 3 21 september 15:00 kommunhus A-salen VP 2017 Våldsförebyggande arbete Våldsbejakande extremism Trygg i skolan Trygghetsnätverk Vårby 17 oktober Vårby Lokal lägesbild och polisen närvaro lokalt Trygghetsdag v.41/42 oklart Lokal lägesbild och samverkansavtal Grannsamverkanskväll november Sessionssalen Huskurage Beredningsmöte 23 november kommunhus Ordförande, sekreterare, chef, föredragande och polischef träffas brottsförebyggande råd, möte 4 7 december 15:00 kommunhus A-salen VP 2017 Uppföljning av arbetet mot organiserad brottslighet

13 KOMMUNSTYRELSEN Aktivitetsplan 2016 SIDA 3 (3) DATUM DIARIENUMMER 9 september 2015 Error! No text of specified style in document. Arbetet mot inbrott Utöver detta tillkommer möten för uppstart och utveckling av lokala nätverk i ytterligare 2 områden, 4 ggr/år.

14 KOMMUNSTYRELSEN Bilaga 2 SIDA 1 (2) DATUM 9 september 2015 DIARIENUMMER HANDLÄGGARE Linda Lindblom , s brottsförebyggande råd Kommunikationsplan för kommunens trygghetsoch brottsförebyggande råd 2016 Bakgrund kommun ska inom ramen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet genomföra åtgårder och aktiviteter. Denna plan har särskilt fokus på s brottsförebyggande råds kommunikationsinsatser Mål med kommunikationen Målet med kommunikationen är att informera om insatser som görs för att öka den upplevda tryggheten i kommunen. Det övergripande målet för arbetet är att minska brottslighet och öka ryggheten. Målgrupper Boende i Anställda i kommun Föreningsaktiva Aktivitetsplan Se bilaga. Kommunikationsplan 2016 Målgrupp Aktivitet/kanal Mål med aktiviteten/innehåll När Boende i kommunen Trygghetsbrev Aktuella saker som händer Varje Anställda månad Boende i, föreningar Boende i Vårby och de som verkar i området Nattvandrarkväll Trygghetsnätverket i Vårby Facebook Vårby 143:s sida Södra sidan Få så många som möjligt som vill vandra eller vandra att komma på möte Medborgardialog kring trygghet och brott i bostadsområdet Boende i kommunen dagarna Presentera rådet och vad som görs med polisen April Februari Maj Ansvarig Linda Ordförande Polis Brandförsvar Linda Linda Linda samt hela rådet POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Administrativa avdelningen Sektionen för kvalitet och program HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH

15 KOMMUNSTYRELSEN Aktivitetsplan 2015 SIDA 2 (2) DATUM DIARIENUMMER 9 september 2015 Error! No text of specified style in document. Boende i, föreningar Boende i Vårby och de som verkar i området Trygghetsdag Trygghetsnätverket i Vårby Facebook Vårby 143:s sida Södra sidan Få ut att vi vill och samverkan med civilsamhället Medborgadialog kring lägesbild inför nytt underavtal juni oktober Linda Linda Boende i, föreningar Boende i, föreningar Trygghetsdag Grannsamverkanskväll Samverkansavtal och lokal lägesbild, medborgarlöfte Huskurage - vad kan grannar emellan göra oktober november Linda Linda

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013.

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Polisområde Syd Datum Diarienummer 2012-12-19 Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Handlingsplan kopplad till samverkansavtal 2011-2014. Fokusområden

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4,

Läs mer

Kallelse till Huddinges brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinges brottsförebyggande råd HUDDINGES BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till s råd Tid Onsdag den 17 maj 2017, klockan * Plats Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Information Hur beaktas

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till brottsförebyggande råd Tid Onsdag den 10 februari 2016, klockan 15:00 Plats B-salen Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

{k:iku 'k/2-~e-- Antonina Fedorova Sekreterare

{k:iku 'k/2-~e-- Antonina Fedorova Sekreterare SAMMANTRÄDES PROTOKOLL $AMMANTRÄDESDATUM 18 september 2014 DIARIENUMMER KS-2014/1 20 1 (12) HUDDiNGE Nämnd Offentligt sammanträde Huddinge brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 18 september 2014 Tid

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Huddinges brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsberättelse för Huddinges brottsförebyggande råd 2014 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 KS-2015/144.173 1 (3) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse för Huddinges brottsförebyggande råd 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Kommunfullmäktige 11 juni

Kommunfullmäktige 11 juni KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 juni 2013 33 Paragraf Diarienummer KS-2013/705.173 Sociala insatsgrupper - bordläggning av svar på interpellation ställd av Emil

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-12-22 KS 2015.0434 Handläggare Cecilia Ljung Kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Beslut om åttapunktsprogrammet 1. Ungas tillgång till alkohol och droger ska minskas genom tidig upptäckt 2. Minska risken för

Läs mer

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag i HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2013-10-15 KFN-2013/296.384 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Falk, Christer 08-535 317 20 Christer.Falk@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN 1 Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och bedriva verksamhet i. INLEDNING Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD KS 2014/45 Verksamhetsberättelse för år 2013 GULLSPÅNGS KOMMUN 1 Inledning Verksamhetsberättelsen beskriver det arbete som har stöttats med folkhälsorådets budget under

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag i samarbete med Samkraft att skapa en cykelverkstad för ungdomarmotion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag i samarbete med Samkraft att skapa en cykelverkstad för ungdomarmotion väckt av Lisbeth Krogh (HP) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-30 KFN-2013/223.629 1 (3) HANDLÄGGARE Falk, Christer 08-535 317 20 Christer.Falk@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP)

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 10 september 2013 KS-2013/50 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinge brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 10 september 2013 Tid och plats Klockan 15:00 17:00 A-salen

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-20 SN-2014/3880.703 1 (5) HANDLÄGGARE Cecilia Wahlgren 08-535 378 21 cecilia.wahlgren@huddinge.se Socialnämnden Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Polisen Fyrbodal 20140924 Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Handlingsplan Detta dokument innehåller Uddevalla kommuns och Polisområde Fyrbodals gemensamma handlingsplan.

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-20 AN-2016/59.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa.

Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa. Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa. Området Ronna i Södertälje har, enligt anmälningsstatistiken, en påtagligt minskande brottslighet. Den är i dag lägre än i flera andra utsatta områden och

Läs mer

Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i Tanums kommun 2015

Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i Tanums kommun 2015 Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i Tanums kommun 2015 Bakgrund Att minska brottsligheten och öka människors trygghet är kriminalpolitikens grundläggande målsättning I januari 2008 presenterade

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- PLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt beteende, från barn och ungdomars sida,

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

e-strategi i utbildningen 2013-2016

e-strategi i utbildningen 2013-2016 19 februari 2013 1 (5) e-strategi i utbildningen 2013-2016 Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-it-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden Vision E-strategi i utbildningen i Huddinge ger

Läs mer

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08 Västermovägen på Brattberget 17 oktober 2013 2014-01-08 Innehåll 1 Bakgrund 2 1.1 Trygghetsundersökning... 2 2 Trygghetsvandring 3 2.1 Metod... 3 2.2 Trygghetsvandring kring Västermovägen på Brattberget...

Läs mer

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 ~pmmunstyrelsens handling nr 63/2012 Polismyndigheten i söderman~ands vän _ Katrineholms kommun ~ Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 Avtalande parter Polismyndigheten Södermanland och Katrineholms

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL - UNDERAVTAL

SAMVERKANSAVTAL - UNDERAVTAL SAMVERKANSAVTAL - UNDERAVTAL 1. BAKGRUND Närpolisområde Botkyrka har genom samverkansavtal (övergripande avtal, benämnt Avtalet ) med Botkyrka kommun åtagit sig att med tillämpning av Avtalets bestämmelser

Läs mer

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009 Överenskommelse mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund Åtgärdplan 2009 Åtgärdsplan 2009 Lunds BRÅ Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127 Verksamhetsplan 2015 Antagen 141127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 3 AKTIVITER FÖR 2015... 4 SAMVERKANSGRUPPER 2015... 4 LÄNSSAMVERKAN KOMMUN POLIS... 4 LÄNSGRUPPEN MOT VÅLD I NÄRA

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I ÅNGE KOMMUN. Öka medvetenheten och tryggheten hos medborgarna

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I ÅNGE KOMMUN. Öka medvetenheten och tryggheten hos medborgarna Ånge kommun BRÅ:s FÖRSLAG Planeringsenheten/lep 2004-09-20 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I ÅNGE KOMMUN Öka medvetenheten och tryggheten hos medborgarna Principprogram för det brottsförebyggande arbetet samt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning FOLKHÄLSORÅDET Sammanträdesdatum 2015-09-21 Sida 1 Innehållsförteckning Sida Fastställande av dagordning 3 Redovisning av prioriterade enkäter 2015 och tillsvidare 4 Regional ANDT-strategi Jämtlands län

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Folkhälsopolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 Folkhälsopolicy för Strömstads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-05-20 Innehåll Bakgrund...4 Jämlika

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet Dnr KS-2012-671 Dpl 00 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-03-26 Jenny Mentzer, 054-540 -10 40 jenny.mentzer@karlstad.se Översyn av arbetsformer och reglemente för

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

I SKELLEFTEÅ FRIS 2011-04-12 1 (12)

I SKELLEFTEÅ FRIS 2011-04-12 1 (12) I SKELLEFTEÅ FRIS 2011-04-12 1 (12) Plats och tid: Efyran kl. 13.00 16.10 Ledamöter Bertil Almgren, gymnasienämnden Rickard Carlstedt, kommunstyrelsen Johan Söderberg, fritidsnämnden Karin Andersson, gymnasienämnden

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö Kommun Antagen i kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 2014-01-07 11 I januari 2008 presenterade

Läs mer

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 AN-2014/183.184 1 (5) HANDLÄGGARE Ulrika Torseke Ström 08-535 312 30 Ulrika.TorsekeStrom@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förändring av ersättning

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 SN-2015/1603.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Socialnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Remissvar på motion om förstärkning av det preventiva alkohol- drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun

Remissvar på motion om förstärkning av det preventiva alkohol- drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 1:1 Socialkontoret Dnr SN/2015:264-034 Individ- och familjeomsorgen 2015-06-29 1/4 Handläggare Annica Westling Tel. 0152-296 80 Socialnämnden Remissvar på motion om förstärkning av det

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2015-2016 Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun 1. Bakgrund... 2 2. Fakta Gnosjö kommun... 2 3. Den nya polismyndigheten... 3 4. Gemensam problembild... 3 4.1 Skadegörelse... 4 4.2 Narkotikabrott

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Samtliga 1-5. Samtliga 1-2, 5. Samtliga

Samtliga 1-5. Samtliga 1-2, 5. Samtliga SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 21 november 2018 KS-2018/71 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinges brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 21 november 2018 Tid och plats Klockan 15:30 17:03, A-salen

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Onsdag den 30 november 2016, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

Aktivitetsplan för UmeBrå

Aktivitetsplan för UmeBrå Aktivitetsplan för UmeBrå 2019 2020 Om UmeBrå UmeBrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. UmeBrå styrgrupp består av representanter från kommunen, polisen och landstinget. Styrgruppen

Läs mer

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten 2014-10-15 KFN-2014/249.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Nick.Jones@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012

Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 1 För folkhälsoarbetetinnehållsförteckning FÖR FOLKHÄLSOARBETETINNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING... 3 FOLKHÄLSOARBETETS ORGANISATION... 3 FOLKHÄLSOINSATSER UNDER

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (9) Brottsförebyggande rådet Sammanträdesdatum 2015-10-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (9) Brottsförebyggande rådet Sammanträdesdatum 2015-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (9) Plats och sammanträdestid Deltagare Sandska rummet, stadshuset kl. 09.00-11.00 Medlemmar: Margareta Fredriksson (fp) Kommunstyrelsen, folkhälsorådet Jan-Vidar Seljegren

Läs mer

Västerås Idrottsgymnasium

Västerås Idrottsgymnasium Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Västerås 2012-01-03 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium Likabehandlingsplan varför det? I april 2006

Läs mer

Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun

Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun KS 22:1 Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:46-034 2015-09-21 1/2 Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Morin Folkhälsostrateg 0413 62697 KS.2012.0126 2012-09-10 Korrununfullmäktige 12 Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi Ärendebeskrivning

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/2016 PHONE EMAIL WEB Monstensvägen 4, 13768 Jordbro Kvarnbacksskolan@haninge.se www.kvarnbacksskolan.se INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2015-11-13 1 Plats och tid Vara Kommunhus, 13 november 2015, klockan 08.30-12.00 Beslutande Dan Hovskär (KD) HSNÖ Irene Karlsson (C) BIN Peter Persson (S) MBN Thore Agneta Svenson Edvardsson

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 6.26 Arbetsmiljöpolicy 160216.docx FÖRFATTNINGSSAMLINGEN FLIK 6.26 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-18, 26 Ersätter Arbetsmiljöpolicy antagen av KF 2008-09-01 97, Arbetsmiljöprogram

Läs mer

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP)

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 SN-2015/1136.280 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén, Anna-Karin.Sanden@huddinge.se 08-535 377 04 Socialnämnden Alla barn har rätt till en bostad! svar

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Näringslivsprogram fö r Ljusnarsbergs kommun 2016-2019

Näringslivsprogram fö r Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 [9191 LJUSNARSBERGS WJ KOMMUN ALLMÄNNA UTSKOTIET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (27) Sammanträdesdatum 2016-01-13 Au 2 Dnr KS 0031/2016 Näringslivsprogram fö r Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 Ärendebeskrivning

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Gunilla Henningsson Social resursförvaltning, enheten för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande Jag kommer berätta om

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 KS-2015/638.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 AN-2015/311.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Läs mer

STURESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

STURESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Stureskolan Likabehandlingsgruppen Datum 2009-02-04 1 (7) STURESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2006-10-25 2009-02-04 ARB300 v 1.4 2006-03-06 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET?

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? 2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Förutsättningar för arbetsmetoden 4 2.1 Ansvarsfördelning 4 2.2 Information till socialtjänsten 4 2.3 Sociala insatsgrupper i förhållande till

Läs mer

Närpolisen hässelby vällingby

Närpolisen hässelby vällingby Närpolisen hässelby vällingby informerar 12 oktober 2012 Anledningen till att månadsbreven har dröjt är att det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt format för brevet men i väntan på detta kommer

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Näringslivsprogram för Ljusnarsbergs kommun 2016-2019

Näringslivsprogram för Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 Näringslivsprogram för Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 2015-12-30 Inledning Syftet med näringslivsarbetet i Ljusnarsbergs kommun är att identifiera förbättrings- och utvecklingsmöjligheter som stödjer och

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor.

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Grund och särskolans handlingsplan mot droger skall vara tydlig och syfta till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk samt missbruk

Läs mer

Folkhälsorådet Oskarshamns kommun

Folkhälsorådet Oskarshamns kommun Folkhälsorådet Oskarshamns kommun Verksamhetsplan 2016 16 Innehåll Inledning... 3 Ledamöter under 2016... 3 Folkhälsorådets uppdrag... 4 Förutsättningar... 4 Folkhälsorådets arbete 2016-2017... 5 Psykisk

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Folkhälsorådet 2016-02-11 1. Elof Jonsson (C) KS Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN

Folkhälsorådet 2016-02-11 1. Elof Jonsson (C) KS Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2016-02-11 1 Plats och tid Vara Kommunhus, 11 februari 2016, klockan 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Dan Hovskär (KD) HSNÖ Irene Karlsson (C) BIN Peter Persson (S) MBN Thore Agneta

Läs mer