Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd"

Transkript

1 KS-2013/ (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande råds förslag till Kommunstyrelsen Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 4 februari 2013, godkänner kommunstyrelsen s brottsförebyggande råd verksamhetsberättelsen för Sammanfattning s brottsförebyggande råd har under året sammanträtt vid fyra tillfällen och arbetet har utgått från en verksamhetsplan för hela året. Rådet har i egenskap av remissfunktion lämnat ett flertal remissvar samt fått information av olika aktörer vad som händer inom ansvarsområdet. En trygghetskartläggning för hela kommunen med fördjupad analys i Vårby gård har genomförts och en utbildningsdag på temat organiserad brottslighet har hållits. Utöver detta har en rad olika aktiviteter slutförts. Beskrivning av ärendet s brottsförebyggande råd (nedan kallat HuBrå) har funnits sedan HuBrå ska ha en övergripande roll och verka som samordnare mellan kommunen och polis samt civilsamhälle. HuBrå har under året valt att fokusera på några områden; samverkan, ren och trygg närmiljö, grannsamverkan och ungdomskriminalitet. Rådet har sammanträtt fyra gånger under året men utöver detta genomfört flera olika aktiviteter. brottsförebyggande råd genomförde den 12 september en utbildningsdag i syfte att öka kunskapen om organiserad brottslighet. Dagen blev också startskottet för kommunens arbete med organiserad brottslighet där ett 40- tal personer bjöds in att delta utöver HuBrås ledamöter. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Administrativa avdelningen Kvalitet och projekt HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KS-2013/ (2) En större trygghetskartläggning har genomförts i kommunen med särskilt analys i Vårby Gård. Arbetet har medfört ny kunskap om hur trygghet och brottslighet ser ut i kommunen där HuBrå strävar efter att genomföra prioriterade åtgärder. Utöver detta har en trygghetsdag genomförts, en temakväll för de grannsamverkansföreningar som finns runt om i kommun, grannsamverkan har utvecklats och en grannstödsbil till kommer att startas i kommunen vilket planering sket inför. I Hubrås reglemente anges att rådet delar ut bidrag till insatser som bedöms göra skillnad i det förebyggande arbetet. Under året har kr delats ut till SMART-ungdoms verksamhet i Vårby samt kronor till Grannstödbilens verksamhet. Inom ramen för ordförandes uppdrag har ett aktivt arbete skett kring hantering av den så kallade Bandidosvillan. HuBrå har under året har bevakat situationen och informerats löpande. Samarbetet med polisen kring detta har varit aktivt och skett regelbundet. Rådet har under året gjort av med kronor av budgeterade kronor. Totalt har rådet ett överskott på kronor för Detta beror i huvudsak på att insatser blivit billigare än beräknat samt på att vissa insatser ej genomförts. Förvaltningens synpunkter Verksamhetsplanen har i stort uppfyllts och många aktiviteter har genomförts. Det finns ett överskott i budgeten som främst beror på att några få aktiviteter inte genomförts eller blivit billigare än beräknat. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av ovanstående att verksamhetsberättelsen godkänns. Lindblom, Linda Utvecklingsledare Bilagor Verksamhetsberättelse för s brottsförebyggande råd 2012.

3 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum brottsförebyggande råd 12 februari Paragraf Diarienummer KS-2013/ Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd brottsförebyggande råds beslut s brottsförebyggande råds förslag till Kommunstyrelsens Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 4 februari 2013, godkänner kommunstyrelsen s brottsförebyggande råd verksamhetsberättelsen för Sammanfattning s brottsförebyggande råd har under året sammanträtt vid fyra tillfällen och arbetet har utgått från en verksamhetsplan för hela året. Rådet har i egenskap av remissfunktion lämnat ett flertal remissvar samt fått information av olika aktörer vad som händer inom ansvarsområdet. En trygghetskartläggning för hela kommunen med fördjupad analys i Vårby gård har genomförts och en utbildningsdag på temat organiserad brottslighet har hållits. Utöver detta har en rad olika aktiviteter slutförts. Beslutet delges Kommunstyrelsen

4 KS-2012/ (5) HANDLÄGGARE Linda Lindblom , brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för brottsförebyggande råd 2013 s brottsförebyggande råd (HuBrå) har funnits sedan Under 2010 utreddes arbetssätt och organisation vilket under 2011 medförde en omorganisation av rådet varvid nya ledamöter och tjänstemän tillsattes. HuBrå har en övergripande roll och verkar som samordnare mellan kommun, polis, civilsamhälle och andra aktörer. Ytterligare ett ansvar som HuBrå har är att sprida kunskap inom ansvarsområdet. Rådet ska kartlägga problem och kan ta initiativ till insatser som idag inte genomförs. Huvudlinjen är att uppdrag som ges sker genom ordinarie mål och budgetprocess. Rådet har sammanträde fyra ggr/år och utöver detta kan rådet delta i aktiveter som ordnas. I slutet av året skrivs en årsrapport som efter beslut om godkännande av rådet delges kommunstyrelsen. Mål Färre kommuninvånare ska känna rädsla för att bli utsatt för brott. Färre kommuninvånare ska utsättas för brott. Utveckla samverkan kring det alkohol-, drog-, och brottsförebyggande arbete i kommun. Prioriteringar 2013 Kartläggning, analys och genomförande av insatser och åtgärder kring trygghet Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska finnas och synliggöras i det ordinarie arbetet bland kommunens förvaltningar. Hur trygghetsarbetet bedrivs inom de olika verksamheterna ska följas av HuBrå varför förvaltningarna under året bjuds in till HuBrå för att berätta om sitt trygghetsarbete. Problem och resurser ska ringas in, analyser och förslag till åtgärder görs utifrån trygghetsmätningar och annat relevant underlag. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning KS kansli HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 KS-2012/ (5) Förebygga inbrott Att förebygga inbrott är en viktig fråga i det brottsförebyggande arbetet. Genom ett förstärkt samarbete mellan kommun och polis gällande grannsamverkan och insatser för att förebygga inbrott i bostäder ska antalet inbrott minska. Olika aktiviteter och ett ökat stöd kring arbetet med grannsamverkan, grannstöd och volontärer för att minska inbrott ska ske. Stöd till brottsoffer Kommunen har ett ansvar att se till att brottsoffer och vittnen får ett bra stöd och att en ändamålsenlig uppföljning av arbetet sker. En utvecklad samverkan mellan Brottsofferjouren, och HuBrå med andra relevanta aktörer ska under året komma tillstånd. Bättre samordning av förebyggande arbete Kommunens verksamheter ska samarbeta internt och samverka externt med andra myndigheter och aktörer. HuBrå ska aktivt följa arbetet med att förebygga kriminalitet samt alkohol/droger bland unga. Detta sker genom att följa Samkrafts arbete. Initiativ till trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder ska stärkas genom utvecklade av nya och befintliga nätverk. HuBrå ser föreningslivet och civilsamhälle som viktiga aktörer i det fortsatta trygghetsskapande arbetet. Hubrå ska ge extra stöd till Skogås Brå och samordna trygghetsnätverket i Vårby, det senare med syfte att få fler från civilsamhället att engagera sig. Dessutom ska en till två trygghetsdagar genomföras i två olika områden i kommunen (varav en i samband med demokrativeckan 2013, v 42). Mer kunskap och bättre information om trygghet och brottsförebyggande arbete Kommuninvånarna ska känna förtroende för polisens och kommunens arbete. Det behöver därför finnas information som går ut om vad som faktiskt sker och vad som uppfattas ske. Felaktiga föreställningar leder till att känslan av upplevd otrygghet ökar. Information om brott och brottsförebyggande arbete ska i möjligaste mån kommuniceras ut via trygghetsbrev, på hemsidan, via Vårt samt i dialog med kommuninvånare på områdesdagar och likande aktiviteter.

6 KS-2012/ (5) Organiserad brottslighet Kommunen har haft kännedom om att problem finns med kriminella nätverk i kommunen men under 2012 blev kommunen varse om behovet av att förebygga etableringar av kriminella nätverk i kommunen då Bandidos etablerade sig i en villa i kommunen. Under 2013 ska initiativ tas till samverkan med kommuner, myndigheter och andra aktörer i syfte att utbyta kunskaper, samordna och stärka samarbetet mot den organiserade brottsligheten. HuBrå ska följa det arbete som bedrivs i förvaltningar och med polis samt andra aktörer. Genom att en strategisk handlingsplan tas fram med fokus på åtgärder samt kring långsiktig samverkan mot organiserad brottslighet tas fram, ska möjligheten till att kriminella nätverk får fäste i kommunen elimineras. Aktiviteter Följa arbetet med att ta fram en strategisk handlingsplan kring långsiktig samverkan och åtgärder mot organiserad brottslighet samt delta i något seminarium på temat för att öka kunskapen för rådets medlemmar. 2. Bidra i arbetet med att samordna och genomföra de aktiviteter som utifrån den analys av resultaten som framkommit i Trygghetskartläggningen 2012, främst med fokus på Vårby gård 3. Följa arbetet mellan kommun och polis gällande grannsamverkan och insatser för att förebygga inbrott i bostäder 4. Utveckla samverkan med Brottsofferjouren och Hubrå 5. Följa arbetet mot dopning, alkohol och droger mot den vuxna delen av kommuninvånarna samt arbetet kring Samkraft (inom ramen för Samkraft ska även arbetet för att motverka tobak bland unga följas). 6. Anordna en till två trygghetsdagar i kommun under Planera och eventuellt genomföra en fördjupad trygghetskartläggning och analys med förslag till åtgärder i ett nytt område (Preliminärt genomförs detta i Skogås) 8. Rådet ska verka för och genomföra aktiviteter för att utveckla trygghetsnätverk i hela kommunen med speciellt fokus på att utveckla nätverket i Vårby gård och delta i Skogås nätverk som redan finns (Skogås Brå), 9. Rådet ger via ordförande ut ett trygghetsbrev som utkommer en gång/månad vad som gjorts och vad som ska hända samt med fokus

7 KS-2012/ (5) på att informationsspridning och att öka kunskapen inom ansvarsområdet 10. Utveckling av fler mått så att rådet bättre kan följa utvecklingen inom några nyckelområden Ekonomi Aktivitet Trygghetsarbetet internt via HuBrå:s egen budget Andra HuBrå: arvode och möten Organiserad brottslighet Grannstödsbilen - bidrag Fördjupad kartläggning Grannsamverkan med polisen Insatser utifrån kartläggning Samverkan med civilsamhället kring trygghet, nätverk Trygghetsdag 2 st Trycksaker, dagar (samt webben) Utbildning, konferenser (råd för framtiden m.m.) (för egen utveckling och förvaltningarna) (för rådets medlemmar) - Bidrag Uppföljning via CRM) Övrigt (ej planerat) Totalt

8 KS-2012/ (5) Uppföljning och mått 1. Uppföljning av samordning av Samkraft samt HuBrå - index CRM 1 2. Andel elever i årskurs nio som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid. 3. Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid (befolkningsundersökningen) 4. Betygsindex (0-100) för faktorn trygghet i SCB:s medborgarundersökning 5. Andel personer som erhåller stöd av brottsofferjouren 6. Antal och andel fullbordade inbrott 7. Andel elever i årskurs nio som inte dricker alkohol, andel elever i årskurs nio som är storkonsumenter av alkohol (Stockholmsenkäten) 1 Community Readiness Model definierar nio steg som visar hur redo eller moget en organisation är för en förändring eller ny strategi. Fokus ligger på områden som ledarskap, arbetsklimat, insatser och resurser.

9 KS-2012/ (2) Kalendarium för s brottsförebyggande råds aktiviteter under 2013 Aktivitet Tid Plats Kommentar Beredningsmöte 31 januari Ordförande, sekreterare och föredragande träffas Trygghetsnätverk Vårby 7 feb Vårby Uppstart för trygghetsnätverket brottsförebyggande råd, möte 1 12 feb BUF kommer och berättar om sitt arbete, liksom BOJ, VB 2012 Beredningsmöte 4 april Ordförande, sekreterare och föredragande träffas brottsförebyggande råd, möte 2 16 april Grannstödsbilen kommer och berättar om sitt arbete Trygghetsdag April Skogås Rådet genomför en trygghetsdag och presenterar ev. fördjupad kartläggning dagarna Maj?? centrum Hubrås ledamöter deltar på områdesdag och pratar om rådet och trygghetsarbetet Vårbydagen Juni Vårby Hubrås ledamöter deltar på områdesdag och prata om rådet och trygghetsarbetet POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Sektionen för kvalitet och program HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

10 KS-2012/ (2) Beredningsmöte 29 augusti Ordförande, sekreterare och föredragande träffas brottsförebyggande råd, möte 3 10 september Uppföljning av arbetet i Vårby samt arbetet kring organiserad brottslighet SÄF kommer och berättar om sitt arbetet kring missbruk och beroende Skogåsdagen September?? Skogås Hubrås ledamöter delta på områdesdag och prata om rådet och trygghetsarbetet Visättra och Flemingsbergsfestivalen???? Hubrås ledamöter delta på områdesdag och prata om rådet och trygghetsarbetet Trygghetsnätverk Vårby 28 sept Vårby Nätverkssträff för Trygghetsnätverket i vårby och uppföljning av ev arbetsgrupper och arbetet i VG Trygghetsdag V.42 Flemingsberg Genomförs under demokrativeckan Beredningsmöte 7 november Ordförande, sekreterare och föredragande träffas brottsförebyggande råd, möte 4 19 november VP 2014, Presentation om resultatet av uppdraget organiserad brottslighet Utöver detta tillkommer Skogås-brå möten 4 ggr/år.

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Samverkan polis och kommun

Samverkan polis och kommun Samverkan polis och kommun Inspektionsrapport 2012:2 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: VLK-128-1398/11 Omslagsfoto:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-02 KS-2012/1176.730 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bättre bemötande av äldre HBT-personer

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning SB-2014/25.118 MN 2014-17 1 (15) HANDLÄGGARE Ida Wiking 08-535 363 83 ida.wiking@huddinge.se Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning Kultur-

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken?

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken? PROJEKTRAPPORT NR 6/2012 N Tryggt i kollektivtrafiken? Revisorsgrupp III 2012-11-20 Diarienummer: RK 201203-0013 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Styrelsen för Waxholms Ångfartygs

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer