Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng Kommunstyrelsen Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 26 maj 2014, anses medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning Monica Rapp inkom den 20 december 2013 med ett medborgarförslag om giftfri miljö för alla barn i förskolan. Förslagsställaren hänvisar till att barn är särskilt utstatta för skadliga ämnen och att exponering för vissa kemikalier under de första levnadsåren kan medföra skador på nervsystemet, reproduktionssystemet, hormonsystemet och immunsystemet. Förslagsställaren föreslår att kommunen, mot bakgrund av Naturskyddsföreningens dokument och kunskap, tar fram en handlingsplan för kemikaliesanering av kommunens förskolor och, i samråd med Miljöstyrningsrådet och Naturskyddsföreningen, uppställer som krav att material som upphandlas till kommunens förskolor ska vara giftfria. Medborgarförslaget har skickats på remiss till förskolenämnden och miljönämnden. Kommunstyrelsens förvaltning anser, liksom remissinstanserna, att det är viktigt att alla barn i kommunens förskolor erbjuds en giftfri och säker miljö. Huddinge kommun använder sig redan idag av Miljöstyrningsrådets hållbarhetskrav vid upphandlingar och på kommunstyrelsens förvaltning pågår arbete med att tillsätta en resurs som kommer att arbeta med att ställa och följa upp miljökrav i kommunens upphandlingar. Resursen kommer även att fungera som stöd för kommunens verksamheter vid inköp. Kommunfullmäktige har även gett förskolenämnden i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsen, upprätta en handlingsplan för att minska barns exponering av skadliga kemikalier i förskolan. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Mot bakgrund av att det redan idag pågår arbete i enlighet med vad förslagsställaren föreslår anses medborgarförslaget besvarat. Beskrivning av ärendet Monica Rapp inkom den 20 december 2013 med ett medborgarförslag om giftfri miljö för alla barn i förskolan (bilaga 1). Förslagsställaren hänvisar till att barn är särskilt utstatta för många ämnen som idag anses skadliga. Barns biologiska utveckling, fysiska aktiviteter och beteenden ger upphov till ökad exponering. De dricker mer vatten, äter mer mat och andas mer luft per kilo kroppsvikt än vuxna. De utforskar sin omgivning med munnen och händerna samt vistas närmre golvet där kemikalier samlas i det finkorniga dammet. Exponering för vissa kemikalier under de första levnadsåren kan medföra skador på nervsystemet, reproduktionssystemet, hormonsystemet och immunsystemet. De hormonstörande ämnena finns överallt i en traditionell förskolemiljö och förslagsställaren menar att det är hög tid för kommunen att arbeta föredömligt och förebyggande. Förslagsställaren menar att det finns gott om information och dokumentation om hur det ser ut på landets förskolor samt hur förskolebarnens kemikalieexponering kan minskas. Miljöstyrningsrådet har även fått i uppdrag av Kemikalieinspektionen att hjälpa kommuner med grön upphandling för områdena leka, äta och sova. Med hänvisning till ovanstående föreslår förslagsställaren att 1 : - Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att ta fram en handlingsplan för implementering av kemikaliesanering av stadsdelens förskolor, i samråd med Naturskyddsföreningens dokument och kunskap. - Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att kravställa giftfria material i upphandlingen avseende förskolemiljö, i samråd med Miljöstyrningsrådet och Naturskyddsföreningen. Medborgarförslaget har skickats på remiss till förskolenämnden och miljönämnden. 1 Kommunstyrelsens förvaltning har gjort tolkningen att förslagsställaren avser att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra föreslagna åtgärder.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Remissvar Förskolenämnden Förskolenämnden håller med förlagsställaren om att åtgärder behöver vidtas för att barnen ska erbjudas en säker och giftfri miljö (bilaga 2). I förskolenämndens verksamhetsplan för 2014 under målet Ekosystem i balans finns delmålet Giftfri förskola beskrivet. Målet innebär att förskolenämnden under 2014 aktivt ska arbeta med att minska barns exponering för gifter i förskolan. Kommunfullmäktige har även gett förskolenämnden i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsen, upprätta en handlingsplan för att minska barns exponering av skadliga kemikalier i förskolan. Förskolenämnden hänvisar även till att kommunen under 2014 deltagit i seminarium om kemikalier i vardagen och tagit del av rapporter om barns exponering av kemiska ämnen i förskolan. Miljönämnden Miljönämnden håller med förslagsställaren om att det är av största vikt att barn exponeras så lite som möjligt för skadliga kemikalier (bilaga 3). Miljönämnden hänvisar till att det enligt miljöbalken är verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig att se till att barnen i förskolan har en god inomhusmiljö utan skadliga kemikalier. Miljönämnden framhåller att det redan idag pågår och planeras arbete inom Huddinge kommun för att minska risken att barn utsätts för skadliga kemikalier. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är viktigt att alla barn i kommunens förskolor erbjuds en giftfri och säker miljö. Huddinge kommun använder sig redan idag av Miljöstyrningsrådets hållbarhetskrav vid upphandlingar och på kommunstyrelsens förvaltning pågår arbete med att tillsätta en resurs som kommer att arbeta med att ställa och följa upp miljökrav i kommunens upphandlingar. Resursen kommer även att fungera som stöd för kommunens verksamheter vid inköp. Kommunfullmäktige har även gett förskolenämnden i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsen, upprätta en handlingsplan för att minska barns exponering av skadliga kemikalier i förskolan.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Mot bakgrund av att det redan idag pågår arbete i enlighet med vad förslagsställaren föreslår anses medborgarförslaget besvarat. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Viktoria Thonäng Utredare Bilagor Bilaga 1: Giftfri miljö för alla barn i förskolan! medborgarförslag väckt av Monica Rapp Bilaga 2: Remissvar från förskolenämnden Bilaga 3: Remissvar från miljönämnden Beslutet delges Förslagsställaren Remissinstanserna

5 Giftfri miljö för alla barn i förskola! i De senaste 50 åren har världens kemika lieproduktion ökat från 400 ton per år till 400 miljoner ton per år. Enligt EU:s sammanställning används över kemiska ämnen, varav många är skadliga. Dessa kemikalier finns i allt vi omger oss med. Barn är sä rskilt utsatta för många ämnen so m idag anses skadliga. Barns biologiska utveckling, fysiska aktiviteter och beteend en ger upphov till ökad exponering. De dricker mer vatten, äter mer mat och andas mer luft per kilo kroppsvikt än vuxna. De utforskar sin omgivning med munnen och händerna samt vistas närmare golvet där kemikalier samlas i det finkorniga dammet. Exponering för vissa kem ikalier under de första levnadsåren kan medföra skador på nervsystemet, reproduktionssystemet, hormonsystemet och immunsystemet. Lagstiftaren (EU) skjuter upp beslut om förbud (exempelvis förbudet om hormonstörande bekämpningsmedel som sköts upp nov 201 3). Det finns också gränsvärden för alla kemikalier men vad som egentligen är skadligt och i vilken mängd är osäkert. Framförallt vet ingen vad kombinationen av flera kemikalier, "coctaileffekten", kan orsaka för skador på kort och lång sikt. Vad gäller hormonstörande menar forskare på att själva mängden inte har relation till skadan, det är snarare en fråga om när och hur ett barn exponeras för ämnet som är avgörande för skadorna. En sak är i alla fall säker. De hormonstörande ämnena finns överallt i en trad itionell förskolemiljö och det är hög tid för stadsdelen att agera föredömligt och förebyggande. Det finns gott om information och dokumentation över hur det ser ut på landets förskolor samt hur förskolebarnens kemikalieexponering kan minskas. Dels har Naturskyddsföreningen genomfört en nationell undersökning av förskolor och redovisat resultatet på sin hemsida. Där finns även utförliga beskrivningar över vilka åtgärder som krävs. Stadsdelen måste alltså inte lägga pengar på utredningsarbete. Utöver det har Miljöstyrningsrådet fått i uppdrag av Kemikalieinspektionen att hjälpa kommuner med grön upphandling för områdena leka, äta och sova. Hos dem kan stadsdelen alltså också få stöd för att förändra upphandlingskraven. Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att stadsdelsnämnden beslutar följande: "Stadsdels nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att ta fram en handlingsplan för implementering av kemikaliesanering av stadsdelens förskolor, i sa mråd med Naturskyddsföreningens dokument och kunskap" "Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att kravställa giftfria material i upphandlingen avseende förskolemiljö, i samråd med Miljöstyrnings råd et och Naturskyddsföreningen" " 12 ~ 2 O HUDDINGE KOMMUN Huddinge servicecenter

6 FÖRSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Förskolenämnden 8 april Paragraf Diarienummer FSN-2014/ Remiss Giftfri miljö för alla barn i förskola! medborgarförslag väckt av Monica Rapp Förskolenämndens beslut Nämnden anser medborgarförslaget från Monica Rapp vara besvarat med hänvisning till det som beskrivs i förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 mars Sammanfattning Monica Rapp har den 20 december 2013 lämnat ett medborgarförslag om giftfri miljö i förskolan. Förvaltningen menar, liksom medborgaren, att åtgärder behöver vidtas för att barnen ska erbjudas en säker och giftfri miljö i förskolan. I förskolenämndens verksamhetsplan för 2014 under målet Ekosystem i balans finns delmålet Giftfri förskola beskrivet. Kommunfullmäktige har även gett förskolenämnden i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en handlingsplan för att minska barns exponering av skadliga kemikalier i förskolan. Mot denna bakgrund samt med hänvisning till tidigare besvarad motion med ärendenummer FSN-2013/ , anses medborgarförslaget vara besvarat. Överläggning I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), Anneli Sjöberg (S) och verksamhetschef Annelie Glifberg. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra Förskolenämnden Giftfri miljö för alla barn i förskola! medborgarförslag Förslag till beslut Nämnden anser medborgarförslaget från Monica Rapp vara besvarat med hänvisning till det som beskrivs i förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 mars Sammanfattning Monica Rapp har den 20 december 2013 lämnat ett medborgarförslag om giftfri miljö i förskolan. Förvaltningen menar, liksom medborgaren, att åtgärder behöver vidtas för att barnen ska erbjudas en säker och giftfri miljö i förskolan. I förskolenämndens verksamhetsplan för 2014 under målet Ekosystem i balans finns delmålet Giftfri förskola beskrivet. Kommunfullmäktige har även gett förskolenämnden i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en handlingsplan för att minska barns exponering av skadliga kemikalier i förskolan. Mot denna bakgrund samt med hänvisning till tidigare besvarad motion med ärendenummer FSN-2013/ , anses medborgarförslaget vara besvarat. Beskrivning av ärendet Monica Rapp har den 20 december 2013 lämnat ett medborgarförslag om giftfri miljö i förskolan. I förslaget framhålls att barn är särskilt utsatta för skadliga ämnen och att exponering för vissa kemikalier under de första levnadsåren kan medföra skador på nervsystemet, reproduktionssystemet, hormonsystemet och immunsystemet. I medborgarförslaget görs hänvisningar till Naturskyddsföreningens genomförda undersökning och Miljöstyrningsrådets stöd till kommuner. Medborgaren föreslår att: - Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att ta fram en handlingsplan för implementering av kemikaliesanering av stadsdelens förskolor, i samråd med Naturskyddsföreningens dokument och kunskap. - Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att kravställa giftfria material i upphandling avseende förskolemiljö, i samråd med Miljöstyrningsrådet och Naturskyddsföreningen. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

8 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (2) Medborgarförslaget har remitterats till förskolenämnden och miljönämnden för synpunkter. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen menar, liksom medborgaren, att åtgärder behöver vidtas för att barnen ska erbjudas en giftfri miljö. Förvaltningen har nyligen besvarat en motion från Miljöpartiet avseende giftfri miljö i förskolan (FSN- 2013/ ). Utifrån motionen har kommunfullmäktige vid sammanträdet den 10 februari 2014 gett förskolenämnden i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen upprätta en handlingsplan för att minska barns exponering av skadliga kemikalier i förskolan (KS-2013/ ). I förskolenämndens verksamhetsplan för 2014 under målet Ekosystem i balans finns delmålet Giftfri förskola beskrivet. Detta innebär att förskolenämnden under 2014 aktivt kommer att arbeta för att minska barns exponering för gifter i förskolan. Den 11 februari 2014 anordnade Tyresö kommun ett seminarium om Kemikalier i vardagen där Naturskyddsföreningen, Kemikalieinspektionen och Miljöstyrningsrådet bidrog med kunskap, förslag på åtgärder och arbetssätt för att minska gifterna i förskolan. Vid seminariet närvarade både politiker och tjänstemän från Huddinge kommun. Förvaltningen har tagit del av rapporten Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan, av Kemikalieinspektionen som baseras på en inventering av tio förskolor i Stockholmsområdet. Förvaltningen har också tagit del av Naturskyddsföreningens rapport, Giftfria barn leka bäst 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation Giftfri Förskola. Utifrån målet Ekosystem i balans i förskolenämndens verksamhetsplan för 2014 samt uppdraget från kommunfullmäktige kommer förvaltningen att arbeta för att minska barns exponering av gifter i förskolan och upprätta en handlingsplan för hur detta ska gå till. Mot denna bakgrund samt med hänvisning till tidigare besvarad motion med ärendenummer FSN- 2013/ , anses medborgarförslaget vara besvarat. Jukka Kuusisto Utbildningschef Bilagor Remisshandlingar den 20 december 2013 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan

9 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämnden 25 mars Diarienummer MN Remiss Giftfri miljö för alla barn i förskola! Medborgarförslag väckt av Monica Rapp Miljönämndens beslut Nämnden antar tjänsteutlåtande daterat som svar på remissen. Arbetsutskottets förslag till beslut Nämnden antar tjänsteutlåtande daterat som svar på remissen. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat ett medborgarförslag väckt av Monica Rapp, boende i Huddinge. I medborgarförslaget föreslår Monica Rapp att stadsdelsnämnden beslutar följande: Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att ta fram en handlingsplan för implementering av kemikaliesanering av stadsdelens förskolor, i samråd med Naturskyddsföreningens dokument och kunskap. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att kravställa giftfria material i upphandlingen avseende förskolemiljö, i samråd med Miljöstyrningsrådet och Naturskyddsföreningen. Monica Rapp skriver att barn är särskilt utsatta för många ämnen som idag anses skadliga. Barns biologiska utveckling, fysiska aktiviteter och beteenden ger upphov till ökad exponering. De dricker mer vatten, äter mer mat och andas mer luft per kilo kroppsvikt än vuxna. De utforskar sin omgivning med munnen och händerna samt vistas närmare golvet där kemikalier samlas i det finkorniga dammet. Exponering för vissa kemikalier under de första levnadsåren kan medföra skador på nervsystemet, reproduktionssystemet, hormonsystemet och immunförsvaret. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

10 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämnden 25 mars Diarienummer MN Sammanfattning forts. Monica Rapp skriver att Naturskyddsföreningen genomfört en nationell undersökning av förskolor och redovisat resultatet på sin hemsida. Stadsdelen måste alltså inte lägga pengar på utredningsarbete. Monica Rapp skriver vidare att Miljöstyrningsrådet har fått i uppdrag av Kemikalieinspektionen att hjälpa kommuner med grön upphandling för områdena leka, äta och sova. Hos dem kan stadsdelen få stöd för att förändra upphandlingskraven. Miljötillsynsavdelningen anser liksom Monica Rapp att det är av största vikt att barn exponeras så lite som möjligt för skadliga kemikalier. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

11 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN DATUM REFERENS SIDA Dnr (3) HANDLÄGGARE Marie Vestin Miljönämnden Remiss Giftfri miljö för alla barn i förskola! medborgarförslag väckt av Monica Rapp Förslag till beslut Nämnden antar tjänsteutlåtandet som svar på remissen. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat ett medborgarförslag väckt av Monica Rapp, boende i Huddinge. I medborgarförslaget föreslår Monica Rapp att stadsdelsnämnden beslutar följande: POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljötillsynsavdelningen Huddinge - Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att ta fram en handlingsplan för implementering av kemikaliesanering av stadsdelens förskolor, i samråd med Naturskyddsföreningens dokument och kunskap. - Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att kravställa giftfria material i upphandlingen avseende förskolemiljö, i samråd med Miljöstyrningsrådet och Naturskyddsföreningen. Monica Rapp skriver att barn är särskilt utsatta för många ämnen som idag anses skadliga. Barns biologiska utveckling, fysiska aktiviteter och beteenden ger upphov till ökad exponering. De dricker mer vatten, äter mer mat och andas mer luft per kilo kroppsvikt än vuxna. De utforskar sin omgivning med munnen och händerna samt vistas närmare golvet där kemikalier samlas i det finkorniga dammet. Exponering för vissa kemikalier under de första levnadsåren kan medföra skador på nervsystemet, reproduktionssystemet, hormonsystemet och immunförsvaret. Monica Rapp skriver att Naturskyddsföreningen genomfört en nationell undersökning av förskolor och redovisat resultatet på sin hemsida. Stadsdelen måste alltså inte lägga pengar på utredningsarbete. Monica Rapp skriver vidare att Miljöstyrningsrådet har fått i uppdrag av Kemikalieinspektionen att hjälpa kommuner med grön upphandling för områdena leka, äta och sova. Hos dem kan stadsdelen få stöd för att förändra upphandlingskraven. Miljötillsynsavdelningen anser liksom Monica Rapp att det är av största vikt att barn exponeras så lite som möjligt för skadliga kemikalier. BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 E-POST OCH WEBB TELEFON (MSB) OCH FAX

12 SIDA 2 (3) Beskrivning av ärendet Monica Rapp, boende i Huddinge, har väckt ett medborgarförslag. Monica Rapp skriver att barn är särskilt utsatta för många ämnen som idag anses skadliga. Barns biologiska utveckling, fysiska aktiviteter och beteenden ger upphov till ökad exponering. De dricker mer vatten, äter mer mat och andas mer luft per kilo kroppsvikt än vuxna. De utforskar sin omgivning med munnen och händerna samt vistas närmare golvet där kemikalier samlas i det finkorniga dammet. Exponering för vissa kemikalier under de första levnadsåren kan medföra skador på nervsystemet, reproduktionssystemet, hormonsystemet och immunförsvaret. Mot bakgrund av ovanstående föreslår Monica Rapp att stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt stadsdelförvaltningen att dels ta fram en handlingsplan för implementering av kemikaliesanering av stadsdelens förskolor, i samråd med Naturskyddsföreningens dokument och kunskap samt att dels kravställa giftfria material i upphandlingen avseende förskolemiljö, i samråd med Miljöstyrningsrådet och Naturskyddsföreningen. Miljötillsynsavdelningens synpunkter Miljötillsynsavdelningen anser liksom Monica Rapp att det är av största vikt att barn exponeras så lite som möjligt för skadliga kemikalier. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 2 kap. 3 säger att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det är alltså verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig att se till att barnen har en god inomhusmiljö utan skadliga kemikalier i förskolan. Redan idag pågår det och planeras arbete inom Huddinge kommun för att minska risken för att barn utsätts för skadliga kemikalier. Monica Rapp skriver om miljöstyrningsrådets uppdrag från kemikalieinspektionen Giftfri förskola. Miljöstyrningsrådet har gjort en förstudie om Giftfri förskola som fokuserar på produkter inom områdena Leka, Äta och Sova. Miljöstyrningsrådets nästa steg är att ta fram nya miljökrav. De nya miljökraven som kommer att utarbetas efter miljöstyrningsrådets riktlinjer på uppdrag av Kemikalieinspektionen, förväntas bli klara under Redan idag använder kommunen miljöstyrningsrådets krav vid upphandling av varor och tjänster. Monica Rapp skriver vidare att Naturskyddsföreningen genomfört en nationell undersökning av förskolor och redovisat resultatet på sin hemsida. Naturskyddsföreningen har i rapporten Giftfria barn leka bäst sammanställt resultaten från inventeringen av förskolorna. Det handlar bland annat om leksaker av mjuk plast, gammal elektronik som används som leksaker, förkläden av PVC och att barnen får mat från metallkonserver. Inom kort kommer Naturskyddsföreningen att släppa nästa del av rapporten med åtgärdsprogram för kommuner och förskolor.

13 SIDA 3 (3) Arbete pågår även inom kommunen med att tillsätta en resurs till kommunstyrelseförvaltningen, som kommer att arbeta med att ställa miljökrav i upphandlingar och uppföljning av dessa. Resursen kommer även att fungera som stöd för kommunens verksamheter vid inköp. Förskolenämnden skriver i ett yttrande till kommunstyrelsen gällande en motion om giftfria förskolor från Christina Axelsson (S), att barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att minska barnens exponering av kemikalier genom att utveckla barnskyddsronden ytterligare, med frågor utifrån en giftfri miljö. Kommunfullmäktige beslutade den 10 februari 2014 att förskolenämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen upprätta en handlingsplan för att minska barns exponering av skadliga kemikalier i förskolan. Mot bakgrund av ovanstående anser miljötillsynsavdelningen att arbetet inom kommunen med att minska barns exponering för skadliga kemikalier i förskolan redan har påbörjats och att det, med anledning av kommunfullmäktiges beslut, planeras för ett fortsatt utökat arbete. Miljötillsynsavdelningen anser att Miljöstyrningsrådets nya miljökrav, som tas fram, bör användas framöver vid upphandlingar. Eva-Christina Arvidsson miljöchef Marie Vestin miljöinspektör Bilagor Remiss Giftfri miljö för alla barn i förskola! medborgarförslag väckt av Monica Rapp Beslutet delges Viktoria Thonäng, sektionen för kvalitet och projekt, kommunstyrelsens förvaltning. Skicka svaret genom remissfunktionen i W3D3.

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S)

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-16 FSN-2013/230.640 1 (4) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-03 KS-2014/124.539 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng, viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S)

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-09 GSN-2015/532.179 1 (2) HANDLÄGGARE Petersson, Anders Anders.Petersson@huddinge.se Grundskolenämnden Ta fram en övergripande kemikalieplan

Läs mer

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-30 FSN-2013/353.119 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Förskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Bryt heteronormen -gör Huddinge till

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127.

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-31 KS-2013/1127.622 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Giftfri miljö för barn och unga- svar på motion väckt av Yossi Sigal (S) och Christina Axelsson (S) (KF)

Giftfri miljö för barn och unga- svar på motion väckt av Yossi Sigal (S) och Christina Axelsson (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 30 augusti 2017 2 Paragraf Diarienummer KS-2016/986.172 Giftfri miljö för barn och unga- svar på motion väckt av Yossi Sigal (S) och Christina

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-19 FSN-2014/713.601 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.berwing@huddinge.se Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1127.622 Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och standardmjölkprodukter

Läs mer

Kallelse till Miljöberedningen

Kallelse till Miljöberedningen MILJÖBEREDNINGEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Miljöberedningen Tid Torsdag den 22 september 2016, klockan 13:30* Plats A-salen Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge - motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge - motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-15 FSN-2014/439.639 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Inför en nollvision mot självmord i Huddinge -

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Sundblad maria.sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt

Läs mer

Motion, väckt av Maria Gardfjell (MP), angående att barn i förskolan måste få vistas i en "giftfri" miljö

Motion, väckt av Maria Gardfjell (MP), angående att barn i förskolan måste få vistas i en giftfri miljö Uppss "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-03-19 BUN-2012-0131.50 Barn- och ungdomsnämnden Motion, väckt av Maria Gardfjell (MP), angående

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 2013-05-07 reviderad FSN-2012/405.642 1 (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 15 Paragraf Diarienummer KS-2013/212.710 Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-10 KS-2012/1058.826 1 (3) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsen Planera för naturreservat

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Kommunstyrelsens arbetsutskott 33 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-03-09 Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-02 KS-2011/961.389 1 (3) HANDLÄGGARE Idberg, Alexander 0709761039 Alexander.Idberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN SIDA KALLELSE 1 (4) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 30 augusti 2017, klockan 13:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/696.919 Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-16 AN-2013/541.809 KS-2013/1166.809 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Bryt

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V)

Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V) 1 (3) HANDLÄGGARE AnnChristin Winnermyhr 08-535 363 84 annchristin.winnermyhr@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V),

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 FSN-2013/96.642 1 (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2014/460.709 Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Fordonspolicy för Huddinge kommun

Fordonspolicy för Huddinge kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-15 REV 2014-10-27 KFN-2014/310.119 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Fordonspolicy för

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) i HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN T JÄNSTEUTLATANDE 2013-11-21 KFN-2013/300.809 1 (2) HANDLÄGGARE Lasses, Börje Kultur- och fritidsnämnden Borje.Lasses@huddinge.se Bryt köttnormen - inför vegetariskt

Läs mer

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2016-04-07 AN-2016/188.112 1 (3) HANDLÄGGARE Mirja Backlund 08-535 30212 Mirja.Backlund@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma

Läs mer

Jämställdhet i förskola och skola - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP)

Jämställdhet i förskola och skola - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-13 FSN-2014/134.639 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Jämställdhet i förskola och skola -

Läs mer

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/918.351 Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-03 KS-2013/1027.119 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden

Läs mer

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11.

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11. Trångsund 2013-01-20 r----- HUDDINGE'KoMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2013 Of- l3 - Diörienurnrner l Diarieplan Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Översyn av riktlinjer för att motverka mutor

Översyn av riktlinjer för att motverka mutor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/753.112 Översyn av riktlinjer för att motverka mutor Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013

Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-03 KS-2014/90.919 1 (3) HANDLÄGGARE Marcel Moritz 08-53531378 marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan l. SALA KOMMUN oilaga KS 2015/65/1 1 (2) 2015 03 19 D!AR!ENR: 2014/823 ~. KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan Erik Åberg (MP) inkom den 18 juni 2014

Läs mer

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF)

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 maj 2016 25 Paragraf Diarienummer KS-2016/1252.186 Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V)

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-25 GN-2013/67.710 1 (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik 08-535 36015 Hans-Erik.Lindh@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar -

Läs mer

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ""''"~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ''~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 'f'is?d't'1'10 Di laga ~~~~~ KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp L "u' 1' 4/ 'l bl. ''l/l 1 (2) 2014-09-19 DIARlEN R' 2013/49 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 ""''"~ o!3 IL ' Dpb: /!Aktbilaga

Läs mer

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) DATUM REFERENS SIDA 2017-04-10 KS-2017/1048 1 (1) ERT DATUM ER REFERENS 2017-03-22 FI2017/01289/DF Finansdepartementet Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Huddinge

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Svar på motion om att få en giftfri vardag

Svar på motion om att få en giftfri vardag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 24 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 188 Svar på motion om att få en giftfri vardag Dnr 2014/49 INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande.

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten

Läs mer

Revisionsrapport: granskning av kommunens förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa hos barn och unga

Revisionsrapport: granskning av kommunens förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa hos barn och unga KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 oktober 2018 8 Paragraf Diarienummer KS-2018/1846.912 Revisionsrapport: granskning av kommunens förebyggande arbete avseende psykisk

Läs mer

Giftfri skola och förskola

Giftfri skola och förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/227 Fastställd: KF 2016-08-29 Reviderad: - POLICY Giftfri skola och förskola 2/5 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Policyns avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/194.530 Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt

Läs mer

Svar på medborgarförslag

Svar på medborgarförslag Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-04-11 KS/2016:87 Handläggare Åsa Carlberg Tfn 0142-850 88 Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag Bakgrund 2016-03-11 inkom ett medborgarförslag

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Onsdag den 30 november 2016, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 172 KS/2018:174. Medborgarförslag bowlinghall i Gallerian - svar

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 172 KS/2018:174. Medborgarförslag bowlinghall i Gallerian - svar Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-11-05 1 (1) Sida 172 KS/2018:174 Medborgarförslag bowlinghall i Gallerian - svar Elis Gustavsson har lämnat in ett medborgarförslag som

Läs mer

Svar på medborgarförslag: Begränsa tillstånd för fyrverkerier och försäljning av raketer Förslag till beslut

Svar på medborgarförslag: Begränsa tillstånd för fyrverkerier och försäljning av raketer Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2017-07-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2017:16 Chefsjurist Alexandra Eriksson, 016-710 27 92 1 (2) Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag: Begränsa tillstånd för fyrverkerier

Läs mer

Polismyndigheten I Stockholms Län Södertörns PMD

Polismyndigheten I Stockholms Län Södertörns PMD MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM REFERENS SIDA 2014-12-01 Dnr 2010-002018 1 (5) HANDLÄGGARE Jonna Gyll 08-535 364 65 jonna.gyll@huddinge.se Miljönämnden

Läs mer

Kallelse till Demokratiberedningen

Kallelse till Demokratiberedningen DEMOKRATIBEREDNINGEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Demokratiberedningen Tid Fredag den 14 oktober 2016, klockan 13:15 Plats Kyrkan i Flemingsberg, Diagnosvägen 14 16 Ärenden Diarienummer 0 Upprop och

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 92 Dnr KS/2018:20

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 92 Dnr KS/2018:20 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-05-14 1 (2) Sida 92 Dnr KS/2018:20 Medborgarförslag - Låt 18-åriga asylsökande få bo kvar i kommunens boenden - svar Bakgrund Lars Engström

Läs mer

Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette van den Bos

Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette van den Bos KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/458.821 Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 september 2013 19 Paragraf Diarienummer KS-2013/336.622 Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke

Läs mer