Verksamhetsplan Brottsförebyggande rådet i Arboga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga"

Transkript

1 Verksamhetsplan Brottsförebyggande rådet i Arboga

2 Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund Brottsförebyggande rådets syfte Rådets uppgifter Rådets sammansättning Beredningsgrupp Mötesplan Kommunikation Brottstatistik och trygghetsmätningar Prioriterade områden Öka tryggheten i offentlig miljö Utveckla det brottsförebyggande arbetet för ungdomar och fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet och utanförskap Utveckla samarbetet för att begränsa tillgängligheten av alkohol och andra droger Förebygga stölder och snatterier Genomförande konkretisering av prioriterade områden 8 4 Uppföljning 9 2

3 1 Bakgrund 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte Brottsförebyggande rådet är ett samverkansorgan för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete i Arboga kommun. Rådet ska följa utvecklingen lokalt, regionalt och nationellt för att öka tryggheten och minska brottsligheten samt samordna och initiera samarbete och aktiviteter som förebygger brott och ökar tryggheten för boende och besökare i Arboga. 1.2 Rådets uppgifter Brottsförebyggande rådet ska årligen upprätta en verksamhetsplan som grund för rådets arbete. Verksamhetsplanen är även handlings- och åtgärdsplan för den samverkansöverenskommelse som kommunen och polisen har tecknat. Samverkansöverenskommelsen bygger på att polisen och kommunen ska samordna sina resurser och göra gemensamma prioriteringar för att effektivt minska brottsligheten och öka tryggheten i Arboga kommun. 1.3 Rådets sammansättning Brottsförebyggandet rådets ledamöter består av: Kommunstyrelsens ordförande (ordförande i Brå) Kommunstyrelsens vice ordförande Kommunstyrelsens andre vice ordförande Kommunchef Samordnare Kommunikationsstrateg Alkoholhandläggare Närpolischef (vice ordförande i Brå) Ordförande och samordnare för Arboga i Centrum Representant från Företagarna i Arboga Representant och samordnare från ungdomsfullmäktige Representant från Ungdomskontakten Representant för förvaltningsledningen, förvaltningschefen eller den som utses i förvaltningschefens ställe, inom: Socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen Tekniska förvaltningen Västra Mälardalens Myndighetsförbund 3

4 I samband med brottsförebyggande åtgärder och projekt skapas även nätverk med andra aktörer i samhället. 1.4 Beredningsgrupp Brottsförebyggande rådets beredningsgrupp förbereder ärenden och föreslår dagordning för rådets möten. Beredningsgruppen består av: Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Brå Närpolischef tillika vice ordförande i Brå Kommunchef Samordnare för Brottsförebyggande rådet 1.5 Mötesplan Brottsförebyggande rådet sammanträder fyra gånger per år. Mötesplan för 2015: 5 feb kl kommunstyrelsesalen 7 maj kl kommunstyrelsesalen 3 sep kl kommunstyrelsesalen 5 nov kl kommunstyrelsesalen 1.6 Kommunikation Kommuninvånarna i Arboga ska känna till Brottsförebyggande rådet och känna förtroende för det arbete som genomförs. Rådet ska kommunicera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet för att ge en nyanserad bild av brottsligheten i kommunen. Brottsförebyggande rådet ska under 2015 gå ut till kommunens olika råd och informera om det trygghetsskapande arbetet som bedrivs i Arboga. Syftet är att visa att mycket görs för kommuninvånarnas trygghet. Önskvärt är att polisen kan delta vid något eller några tillfällen. Kommunens invånare ska vidare informeras om det brottsförebyggande arbetet i Arboga genom: Informationsinsatser i media i samband med alla rådets arrangemang Brottsförebyggande information på Arboga kommuns hemsida Pressinformation/pressmeddelanden om framgångsrika insatser 1.7 Brottstatistik och trygghetsmätningar Polismyndigheten i Västmanland följer årligen brottsstatistiken i länet. Brottsligheten i Arboga har under de senaste åren legat på en jämnnivå med undantag för 2011 då brottligheten ökad något. Under 2013 gick brottsstatistiken i kommunen ner med en procent jämfört med året innan. 4

5 Brottsligheten förändras från år till år och en del förändringar av brott kan förklaras av polisens arbete och prioriteringar. Narkotikabrott är exempel på brott som inte anmäler sig självt utan det kräver spaning och insatser. Polisen upplever att tillgången på narkotika är stor i länet och även i Arboga. Missbruk av narkotika medför ofta ett ökat antal mängdbrott, där det många gånger är samma personer som gör flera olika typer av brott. Ny brottsstatistik kommer i januari. Resultatet av SCB:s senaste medborgarundersökning våren 2013 visar att upplevd trygghet i Arboga fick ett index på 41 på en skala från 0-100, ju högre värde desto bättre. Det är en minskning jämfört med 2011 års medborgarundersökning då indexet var 46. Genomsnittet för de kommuner som genomfört undersökningen under våren 2013 är ett index på 60. Medelbetyget för kommuner i jämförbar storlek med Arboga var ett index på 63. Totalt fick faktorn trygghet ett lägre betygsindex bland de svarande mellan år och bland de över 75 år. Faktorn fick också ett något lägre betygsindex av kvinnor än av män. Faktorn trygghet innefattade tre frågor. Syftet är att få kunskap om medborgarna uppfattar kommunen som en trygg och säker plats att leva i. hur trygg och säker man känner sig mot inbrott i hemmet hur tryggt och säkert man vistas utomhus på kvällar och nätter hur trygg och säker man kan känna sig mot hot, rån och misshandel Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. Det är därför bra att även inhämta kunskap från andra håll. Det är också viktigt att sprida information om det brottsförebyggande arbetet och om positiva händelser i alla kommunens kanaler. Polisen ska löpande till brottsförebyggande rådet rapportera aktuell brottsstatistik. 5

6 2 Prioriterade områden Utifrån den officiella brottsstatistiken och i samarbete med representanterna i det lokala brottsförebyggande rådet har ett antal prioriterade områden valts ut. 2.1 Öka tryggheten i offentlig miljö Aktiviteter: Genomföra en Trygghetsvandring Genomföra en uppföljning av tidigare års Trygghetsvandring Genomföra och följa upp en särskild handlingsplan för en tryggare centrummiljö i Arboga Förstärka med väktarinsatser vid exempelvis skolavslutning och medeltidsdagar Anlita polisvolontärerna för att sprida information om brottsförebyggande arbete vid olika aktiviteter i staden Få bukt med bus- och fortkörning, främst i de centrala delarna av Arboga Klottersanering inom 48 h Ansvar: Polis, tekniska förvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen Samarbete med: Socialförvaltningen, fastighetsägare, hyresvärdar, hyresgästföreningen, bostadsrättföreningar, villaägarna, försäkringsbolag, företagarna, pensionärsorganisationer 2.2 Utveckla det brottsförebyggande arbetet för ungdomar och fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet och utanförskap Aktiviteter: Skolavslutningsarrangemang Föräldramötesprogram i åk 4-9 Uppmärksamma och bjuda in vuxna att nattvandra vid riskhelger 1 Utveckla det förebyggande arbetet för ungdomar i riskzonen för kriminalitet Genomföra trygghetsdagen Ung & Trygg Ansvar: Barn- och utbildnings-, social- och fritid- och kulturförvaltningarna I samarbete med: Polis, brottsofferjouren med flera 1 Polisen och Ungdomskontakten med flera kommer gemensamt överens om riskhelger för

7 2.3 Utveckla samarbetet för att begränsa tillgängligheten av alkohol och andra droger Aktiviteter: Uppmärksamma antilangning vid riskhelger Tillsyn av tobak- och ölförsäljning i butiker Tillämpning av Kronobergsmodellen vid riskhelger Tillsyn av alkoholservering på krogen Odin (offensivt drogförebyggande initiativ nu) samt samverkan med fler aktörer kring ungdomar och droger Ansvar: Barn- och utbildnings- och socialförvaltningen, VMMF och polis I samarbete med: Fritid- och kultur- och kommunstyrelseförvaltningen (Brå- och folkhälsosamordnare), krögare, systembolaget och Arboga i centrum med flera. 2.4 Förebygga stölder och snatterier Aktiviteter: Genomföra årlig utbildning om hur butiksrån, stölder och snatterier kan förebyggas samt säkert agerande i butik Ta fram ett informationsmaterial om brottsförebyggande åtgärder för spridning. Utveckla grannsamverkan och göra metoden mer känd. Ansvar: Polis, kommunstyrelse och Arboga i centrum Samarbete med: Företagarna, fastighetsägare 7

8 3 Genomförande konkretisering av prioriterade områden De respektive ansvariga för områdena har till uppgift att bilda arbetsgrupper och i samverkan ta fram åtgärdsplaner för sina områden där problembilden analyseras och mer praktiska detaljer specificeras. Mer information om hur arbetet kan läggas upp finns skriften Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbetet (2010) som har getts ut av myndigheten BRÅ, SKL och Rikspolisstyrelsen. Varje år tas en konkret handlingsplan fram för Brottsförebyggande rådet utifrån aktuell problembild. Handlingsplanen genomförs under året och stäms av vid rådets sammanträden. 8

9 4 Uppföljning En avstämning av det pågående arbetet med prioriterade områden och åtgärder görs regelbundet under året vid brottsförebyggande rådets fyra sammanträden. Ledamöterna i brottsförebyggande rådet utgör därmed projektgrupp för arbetet. Respektive ansvarig för de prioriterade områdena dokumenterar under arbetets gång vad, hur och varför något har gjorts. I samband med Brå:s verksamhetsberättelse vid årets slut redovisas en uppföljning av arbetet, både en uppföljning om var och en har gjort det de skulle göra men också en uppföljning av brottsstatistiken före och efter, SCB:s medborgarundersökning om trygghet med mera. 9

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Varför ska en fastighetsägare engagera sig i grannsamverkan? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva bostadsområden.

Läs mer

Samverkan polis och kommun

Samverkan polis och kommun Samverkan polis och kommun Inspektionsrapport 2012:2 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: VLK-128-1398/11 Omslagsfoto:

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Fastställd KF 2014-11-27 ORGANISATIONSÖVERSIKT Personalutskottet föreslås upphöra från och med år 2015. Överförmyndare kommer samordnas i en gemensam nämnd med Köpings

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Samverkan Polis och kommun

Samverkan Polis och kommun 1 (1) Verksledningen/Staben Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Seppo Wuori 2008-01-29 PoA-480-5788/06 Samtliga polismyndigheter Samverkan Polis och kommun - för en lokalt förankrad polisverksamhet i

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

Tio lokala brottsförebyggande råd

Tio lokala brottsförebyggande råd Tio lokala brottsförebyggande råd LOKALT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE IDÉSKRIFT # 11 FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET RAPPORT 2003:13 DENNA RAPPORT KAN BESTÄLLAS HOS BOKHANDELN ELLER HOS FRITZES KUNDSERVICE,

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Polisens årsredovisning 2012

Polisens årsredovisning 2012 Årsredovisning 212 Polisens årsredovisning 212 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6625/11 ISBN: 978-91-86791--1 Grafisk form och layout: Citat Foto: Robert Kindroth sid 22, Lars Hedelin övriga Tryck:

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Polisens årsredovisning 2014

Polisens årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Polisens årsredovisning 2014 Produktion: Polismyndigheten Dnr: A001.274/2014, Saknr: 902 ISBN: 978-91-86791-34-6 Grafisk form och layout: Citat Foto: Lars Hedelin, Polismyndigheten

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Årsberättelse 2012 vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv

Årsberättelse 2012 vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv Årsberättelse 2012 vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv Innehållsförteckning Kapitel 1 Om oss Polismyndigheten i Stockholms län Länspolismästaren har ordet... 3 Utmärkelser 2012... 4 Stockholms

Läs mer

Trygghetsprogram för Solna stad 2008-2011

Trygghetsprogram för Solna stad 2008-2011 SOLNA STAD Antaget av 1 (13) Stadsledningsförvaltningen kommunstyrelsen Jenny Johannesson 2008-10-13 KS/2008:282 Trygghetsprogram för Solna stad 2008-2011 Trygghet är att inte behöva vara rädd och att

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av överenskommelsen om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013

Uppföljning av överenskommelsen om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013 Stadsledningskontoret 1(18) Datum 2013-01-27 Handläggare Annika Wågsäter Er Referens Vår Referens av överenskommelsen om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013 Inledning Landskrona stad och polisen

Läs mer

En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017

En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017 En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017 Förord Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet, som leds av Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

7. Sunda och säkra miljöer och produkter. 8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård Rangordningspoäng över hälsa

7. Sunda och säkra miljöer och produkter. 8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård Rangordningspoäng över hälsa Välfärdsbokslut Härnösands kommun 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund Bakgrunds fakta Härnösand kommun 4. Delaktighet och inflytande Medborgaraktivitet 5. Ekonomisk och social trygghet

Läs mer