Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE GSN-2014/ (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 Förslag till beslut Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till ändring av regler för utmärkelsen Årets pedagoger från och med år 2014 vad gäller grundskolverksamheten. Sammanfattning Priset Årets pedagoger har funnits sedan 2009, först som projekt, därefter permanentat sedan Från 2011 finns också priset Årets ledare/chef. Tävlingen om de båda utmärkelserna har en viktig roll i förvaltningens arbete med att lyfta fram det goda arbetet kring kunskap, utveckling och handlingskraft. Enligt nuvarande regelverk delas det varje år ut ett pris till Årets ledare/chef inom varje nämnds verksamhetsområde. Utvärderingar av arbetet med utmärkelsen årets pedagog har visat på ett problem med antalet nomineringar inom tävlingsklassen årets ledare/chef. Det begränsade antalet personer som är möjliga att nominera i kombination med att det är färre som nominerar inom denna tävlingsklass gör att en förändring av regelverket behöver genomföras. För att stärka priset Årets ledare/chef föreslår förvaltningen att endast ett pris delas ut inom denna tävlingsklass. Tävlingsklassen föreslås omfatta chefer med personalansvar i förskolans, grundskolans och gymnasieskolans verksamhet och vinnaren utses gemensamt av de tre nämndernas jurygrupper. Den föreslagna ändringen innebär att reglerna för utmärkelsen Årets ledare/chef måste ändras. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE GSN-2014/ (4) Beskrivning av ärendet Utmärkelsen årets ledare/chef i förskola och skola är ett pris som delas ut till en ledare/chef inom förskola och grundskola som bidragit till att utveckla arbetssätt och förhållningssätt hos personal, barn och elever som leder till kunniga, trygga och handlingskraftiga individer. Priset är inrättat av förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden. För priset årets ledare inom gymnasium och vuxenutbildning gäller dessutom följande: Årets ledare är ett pris som delas ut till en chef inom gymnasium och vuxenutbildning som bidragit till att utveckla arbetssätt och förhållningssätt hos personal och elever som leder till kunniga, trygga och handlingskraftiga individer. Syftet med priset Årets ledare/chef är att uppmuntra ett ledarskap som driver den pedagogiska utvecklingen framåt. Hela processen runt utmärkelsen Årets pedagoger har kontinuerligt utvärderats sedan starten. Utvärderingarna har genomförts av och inom den arbetsgrupp som ansvarat får arbetet. Detta har skett genom dialog med nämndordförande och BUF:s ledningsgrupp samt diskussioner med pedagoger och chefer i verksamheterna. Vi har sett ett ökat intresse från olika grupper att nominera till tävlingsklassen Årets pedagog. Nomineringarna kommer från kollegor, chefer, föräldrar samt från elever. Det som framför allt ökat är antalet nomineringar från föräldrar som vill uppmärksamma skickliga pedagoger. När det gäller nomineringarna till Årets ledare/chef är det oftast medarbetare eller andra chefer i organisationen som nominerar dessa personer. Detta har gjort att det varit färre nomineringar till denna kategori var antalet nomineringar väldigt få till Årets ledare/chef både inom gymnasieskolan och inom förskolans verksamhet. Med anledning av det begränsade antalet nomineringar till Årets ledare/chef har det vid utvärderingar diskuterats om det endast ska delas ut ett pris till Årets ledare/chef istället för som nu ett pris inom respektive nämnd. Erfarenheterna från de år som priset funnits har visat att det ej varit så många nomineringar inom tävlingsklassen Årets ledare/chef. En av anledningarna till detta är det är ett begränsat antal personer som innehar en ledar- eller chefstjänst och som är möjliga att nominera. Detta blir särskilt tydligt inom gymnasieskolans verksamhet. Eftersom det 2013 inte delades ut pris till Årets ledare/chef inom förskolan eller gymnasieskolan blev problemet med att dela ut tre pris än mer uppenbart.

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE GSN-2014/ (4) Dels kan vi se ett problem i att antalet chefer inom gymnasieskolan är begränsat och dels ser vi ett problem i att antalet nomineringar är få inom samtliga verksamhetsformer. För att stärka priset som delas ut till Årets ledare/chef föreslås därför att endast ett pris delas ut. Förvaltningen föreslår vidare att detta pris utdelas till chef med personalansvar. Det pris som då delas ut skulle bli mer attraktivt och möjligheten att göra ett bra urval skulle öka med ett större antal nomineringar. Den föreslagna ändringen innebär att reglerna för utmärkelsen Årets pedagog måste ändras under rubriken Utmärkelsen årets ledare/chef i förskola och skola. Även rubriken behöver ändras. Förslag till ny rubrik och ny text under rubriken Utmärkelsen årets chef i förskola och skola. Årets chef i förskola och skola är ett pris som delas ut till en chef med personalansvar inom förskola, grundskola gymnasium eller vuxenutbildning som bidragit till att utveckla arbetssätt och förhållningssätt hos personal, barn och elever som leder till kunniga, trygga och handlingskraftiga individer. Priset är inrättat av förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden och vinnaren utses av en gemensam jurygrupp bestående av två ledamöter från förskolenämnden, fyra ledamöter från grundskolenämnden samt två ledamöter från gymnasienämnden. Syftet med priset Årets chef är att uppmuntra ett ledarskap som driver den pedagogiska utvecklingen framåt. Under rubriken Tävlingsklasser föreslås följande text: Årets chef i förskola (förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem, öppen förskola), grundskola (grundskola, särskola, fritidshem) och gymnasium och vuxenutbildning (gymnasium, gymnasiesärskola, Komvux, särvux, SFI) I bilaga Regler för utmärkelserna för Årets pedagog och Årets ledare/chef från och med 2012 finns nuvarande formulering och i Regler för utmärkelserna för Årets pedagog och Årets chef från och med 2014 finns förslag till ny formulering av reglerna.

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE GSN-2014/ (4) Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att den föreslagna ändringen som innebär att det i fortsättningen endast kommer att delas ut ett pris inom tävlingsklassen Årets chef är bra och kommer att gynna det fortsatta arbetet med utmärkelsen Årets pedagog och Årets chef. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Jan-Eric Johansson Grundskolechef Bilagor 1. Regler för utmärkelserna för Årets pedagog och Årets ledare/chef från och med Regler för utmärkelserna för Årets pedagog och Årets chef från och med Beslutet delges Akten

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2012/ (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Tel Grundskolenämnden Regler för utmärkelserna för Årets pedagog och Årets ledare/chef från och med år 2012 Utmärkelsen årets pedagog Årets pedagoger är ett pris som delas ut till personer eller arbetslag som bidragit till att utveckla arbetssätt och förhållningssätt hos personal, barn och elever som leder till kunniga, trygga och handlingskraftiga individer. Syftet med priset Årets pedagoger är att uppmuntra, stimulera och utveckla arbetet med kunskap, trygghet och handlingskraft i förskola och skola. Priset är inrättat av förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden. Tävlingsklasser Årets pedagog i förskolan (förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem, öppen förskola) Årets pedagog i grundskolan två priser (grundskola, särskola, fritidshem) Årets pedagog i gymnasiet och Komvux (gymnasium, gymnasiesärskola, Komvux, särvux och SFI) Villkor kriterier Den pedagog, de pedagoger eller det arbetslag som nomineras till priset ska vara drivande i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten Den pedagogiska utvecklingen som drivs av de(n) nominerade ska på ett tydligt sätt skapa värde för barn/elever samt kombinera värdena kunskap, trygghet och handlingskraft. Anmälan och nominering Alla kan nominera till Årets pedagog. Tävlingsbidraget sänds direkt till förvaltningen via e-post till POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 GSN-2012/ (3) Tävlingsbidragens utformning Tävlingsbidraget ska bestå av: Namn på de(n) nominerade Förskola eller skola Namn och kontaktuppgifter på de(n) som nominerar Beskrivning av relationen till den nominerade Motivering till nomineringen utifrån kriterierna Juryn Juryn utser en vinnare i varje priskategori. Sammansättningen i de tre jurygrupperna, en för varje nämnd, bestäms av respektive nämnd. Juryn får stöd av förvaltningen under juryarbetet på det sätt som juryn finner lämpligt. Juryn kan avstå från att dela ut priset varje år om särskilda skäl finns, exempelvis för få anmälningar och nomineringar. Priser Priserna är på kronor vardera. Pengarna ska användas för kompetensutveckling eller annan utveckling i förskolan eller skolan. Prisutdelningen sker under högtidliga former. Resultatet hålls hemligt fram till prisutdelningen. Pristagarna ska redovisa för respektive nämnd vad prispengarna har använts till. Utmärkelsen årets ledare/chef i förskola och skola Årets ledare i förskola och skola är ett pris som delas ut till en ledare inom förskola och grundskola som bidragit till att utveckla arbetssätt och förhållningssätt hos personal, barn och elever som leder till kunniga, trygga och handlingskraftiga individer. Priset är inrättat av förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden. För priset årets ledare inom gymnasium och vuxenutbildning gäller dessutom följande: Årets ledare är ett pris som delas ut till en chef inom gymnasium och vuxenutbildning som bidragit till att utveckla arbetssätt och förhållningssätt hos personal och elever som leder till kunniga, trygga och handlingskraftiga individer. Syftet med priset Årets ledare/chef är att uppmuntra ett ledarskap som driver den pedagogiska utvecklingen framåt.

7 GSN-2012/ (3) Tävlingsklasser Årets ledare i förskolan (förskola, pedagogiska omsorg/familjedaghem, öppen förskola) Årets ledare i grundskolan (grundskola, särskola, fritidshem) Årets chef i gymnasiet och Komvux (gymnasium, gymnasiesärskola, Komvux, särvux och SFI) Villkor kriterier Den som nomineras till priset ska vara en ledare som driver, utvecklar och är närvarade i den pedagogiska verksamheten. Den nominerade ska också ha förmåga att vara tydlig, inspirerande och engagerad. Anmälan och nominering Alla kan nominera till Årets ledare. Tävlingsbidraget sänds direkt till förvaltningen via e-post till Tävlingsbidragens utformning Tävlingsbidraget ska bestå av: Namn på den nominerade Förskola eller skola Namn och kontaktuppgifter på de(n) som nominerar Beskrivning av relationen till de(n) nominerade Motivering till nomineringen utifrån kriterierna Juryn Sammansättningen i de tre jurygrupperna, en för varje nämnd, bestäms av respektive nämnd. Juryn får stöd av förvaltningen under juryarbetet på det sätt som juryn finner lämpligt. Juryn kan avstå från att dela ut priset varje år om särskilda skäl finns, exempelvis för få anmälningar och nomineringar. Priser Priserna är på kronor vardera. Prissumman ska användas för kompetensutveckling, studieresa eller utveckling av verksamheten i skolan, detta återrapporteras till nämnden. Prisutdelningen sker under högtidliga former. Resultatet hålls hemligt fram till prisutdelningen.

8 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (3) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Tel Regler för utmärkelserna för Årets pedagog och Årets chef från och med år 2014 Utmärkelsen årets pedagog Årets pedagoger är ett pris som delas ut till personer eller arbetslag som bidragit till att utveckla arbetssätt och förhållningssätt hos personal, barn och elever som leder till kunniga, trygga och handlingskraftiga individer. Syftet med priset Årets pedagoger är att uppmuntra, stimulera och utveckla arbetet med kunskap, trygghet och handlingskraft i förskola och skola. Priset är inrättat av förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden. Tävlingsklasser Årets pedagog i förskolan (förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem, öppen förskola) Årets pedagog i grundskolan två priser (grundskola, särskola, fritidshem) Årets pedagog i gymnasiet och Komvux (gymnasium, gymnasiesärskola, Komvux, särvux och SFI) Villkor kriterier Den pedagog, de pedagoger eller det arbetslag som nomineras till priset ska vara drivande i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten Den pedagogiska utvecklingen som drivs av de(n) nominerade ska på ett tydligt sätt skapa värde för barn/elever samt kombinera värdena kunskap, trygghet och handlingskraft. Anmälan och nominering Alla kan nominera till Årets pedagog. Tävlingsbidraget sänds direkt till förvaltningen via e-post till POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

9 GSN-2014/ (3) Tävlingsbidragens utformning Tävlingsbidraget ska bestå av: Namn på de(n) nominerade Förskola eller skola Namn och kontaktuppgifter på de(n) som nominerar Beskrivning av relationen till den nominerade Motivering till nomineringen utifrån kriterierna Juryn Juryn utser en vinnare i varje priskategori. Sammansättningen i de tre jurygrupperna, en för varje nämnd, bestäms av respektive nämnd. Juryn får stöd av förvaltningen under juryarbetet på det sätt som juryn finner lämpligt. Juryn kan avstå från att dela ut priset varje år om särskilda skäl finns, exempelvis för få anmälningar och nomineringar. Priser Priserna är på kronor vardera. Pengarna ska användas för kompetensutveckling eller annan utveckling i förskolan eller skolan. Prisutdelningen sker under högtidliga former. Resultatet hålls hemligt fram till prisutdelningen. Pristagarna ska redovisa för respektive nämnd vad prispengarna har använts till. Utmärkelsen årets chef i förskola och skola Årets chef i förskola och skola är ett pris som delas ut till en chef med personalansvar inom förskola, grundskola gymnasium eller vuxenutbildning som bidragit till att utveckla arbetssätt och förhållningssätt hos personal, barn och elever som leder till kunniga, trygga och handlingskraftiga individer. Priset är inrättat av förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden och vinnaren utses av en gemensam jurygrupp bestående av två ledamöter från förskolenämnden, fyra ledamöter från grundskolenämnden samt två ledamöter från gymnasienämnden. Syftet med priset Årets chef är att uppmuntra ett ledarskap som driver den pedagogiska utvecklingen framåt. Tävlingsklasser Årets chef i förskola (förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem, öppen förskola), grundskola (grundskola, särskola, fritidshem) och gymnasium och vuxenutbildning (gymnasium, gymnasiesärskola, Komvux, särvux, SFI) Villkor kriterier Den som nomineras till priset ska vara en chef som driver, utvecklar och är

10 GSN-2014/ (3) närvarade i den pedagogiska verksamheten. Den nominerade ska också ha förmåga att vara tydlig, inspirerande och engagerad. Anmälan och nominering Alla kan nominera till Årets chef. Tävlingsbidraget sänds direkt till förvaltningen via e-post till Tävlingsbidragens utformning Tävlingsbidraget ska bestå av: Namn på den nominerade Förskola eller skola Namn och kontaktuppgifter på de(n) som nominerar Beskrivning av relationen till de(n) nominerade Motivering till nomineringen utifrån kriterierna Juryn Juryn består av två ledamöter från förskolenämnden, fyra från grundskolenämnden och två från gymnasienämnden. Juryn får stöd av förvaltningen under juryarbetet på det sätt som juryn finner lämpligt Juryn kan avstå från att dela ut priset varje år om särskilda skäl finns, exempelvis för få anmälningar och nomineringar. Priser Priset är på kronor. Prissumman ska användas för kompetensutveckling, studieresa eller utveckling av verksamheten i skolan, detta återrapporteras till nämnden. Prisutdelningen sker under högtidliga former. Resultatet hålls hemligt fram till prisutdelningen.

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-19 FSN-2014/713.601 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.berwing@huddinge.se Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 GSN-2012/699.912 1 (2) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin 08-535 360 31 Kerstin.Backman@huddinge.se Grundskolenämnden Revisionsskrivelse

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet

Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan om nästa steg i arbetet BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-15 GN-2013/181.606 1 (6) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för förskolan lå 2012/2013 Redovisningen avser arbetet med de nationella målen enligt skollagen (SFS 2010:800) 4 kap 3 Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer