Riktlinjer för bisysslor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för bisysslor"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars Paragraf Diarienummer KS-2012/ Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Riktlinjer för bisysslor, i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2013, antas och förs in i Huddinge kommuns författningssamling (HKF). Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat förslag till riktlinjer för bisysslor för Huddinge kommun. Avsikten med riktlinjerna är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller i syfte att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Föreliggande förslag till riktlinjer behandlar förtroendeskadlig, arbetshindrande och konkurrerande bisyssla. Riktlinjerna anger även hur anmälan av bisyssla ska gå till, hur beslut fattas och hur eventuella påföljder ser ut ser ut i det fall medarbetaren ägnat sig åt en otillåten bisyssla. I riktlinjerna finns även en bilagd checklista som kan användas för att kunna bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig eller inte. Förslaget till riktlinjer för bisysslor har skickats på remiss till samtliga nämnder. De synpunkter som framkommit i remissyttrandena har kommunstyrelsens förvaltning tagit till sig och beaktat vid en omarbetning av ursprungligt förslag. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att föreliggande förslag till riktlinjer för bisysslor antas. Beslutet delges Samtliga nämnder Huddinge kommuns författningssamling (HKF) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng Kommunstyrelsen Riktlinjer för bisysslor Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Riktlinjer för bisysslor, i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2013, antas och förs in i Huddinge kommuns författningssamling (HKF). Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat förslag till riktlinjer för bisysslor för Huddinge kommun. Avsikten med riktlinjerna är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller i syfte att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Föreliggande förslag till riktlinjer behandlar förtroendeskadlig, arbetshindrande och konkurrerande bisyssla. Riktlinjerna anger även hur anmälan av bisyssla ska gå till, hur beslut fattas och hur eventuella påföljder ser ut ser ut i det fall medarbetaren ägnat sig åt en otillåten bisyssla. I riktlinjerna finns även en bilagd checklista som kan användas för att kunna bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig eller inte. Förslaget till riktlinjer för bisysslor har skickats på remiss till samtliga nämnder. De synpunkter som framkommit i remissyttrandena har kommunstyrelsens förvaltning tagit till sig och beaktat vid en omarbetning av ursprungligt förslag. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att föreliggande förslag till riktlinjer för bisysslor antas. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat förslag till riktlinjer för bisysslor för Huddinge kommun. Avsaknaden av riktlinjer för bisysslor har bland annat uppmärksammats av Ernst & Young som på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun granskat kommunens hantering av bisysslor POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) med syfte att bedöma dess kontroll och uppföljning. I denna granskning påtalades att Huddinge kommun bör besluta om riktlinjer för bisysslor. Avsikten med riktlinjerna är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller i syfte att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Förslaget till riktlinjer för bisysslor i korthet Föreliggande förslag till riktlinjer för bisysslor (bilaga 1) behandlar förtroendeskadlig, arbetshindrande och konkurrerande bisyssla. En bisyssla bedöms vara förtroendeskadlig om den kan skada allmänhetens förtroende för kommunen. Arbetshindrande blir en bisyssla när den har en sådan omfattning och förläggning att den medför att medarbetaren inte hinner eller orkar med sitt arbete kvantitativt eller kvalitativt. En bisyssla är konkurrerande när en medarbetare utanför sin anställning hos kommunen erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan genom att tillföra kompetens. Bisysslor som innebär att anställda och arbetsgivare konkurrerar på samma marknad är inte tillåtna. Anmälan av bisyssla Medarbetaren är skyldig att lämna de uppgifter om bisysslan som behövs omfattning och förläggning, innehåll samt organisatoriska och verksamhetsmässiga kopplingar för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om bisysslan är tillåten eller inte. Beslut om att förbjuda bisyssla Beslut i frågor om bisysslor fattas av respektive förvaltningschef eller av den/de som förvaltningschefen utser. Om frågan rör förvaltningschef fattas beslutet av kommundirektören och om beslutet rör kommundirektören fattas beslutet av kommunstyrelsens ordförande. Innan arbetsrättsliga åtgärder eller förbud övervägs ska samråd alltid ske med personalchefen. Påföljder Om medarbetaren brister i sina skyldigheter genom att inte lämna uppgifter om bisyssla eller inte följer beslut om förbud mot bisyssla kan detta leda till sedvanliga arbetsrättsliga påföljder såsom disciplinpåföljd (skriftlig varning) eller uppsägning av personliga skäl. Bisyssla som innebär att medarbetaren missbrukar ett givet förtroende för egen vinning kan leda till avsked. Checklista I riktlinjerna finns även bilagd en checklista som kan användas för att kunna bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig eller ej.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) Kommunikation av riktlinjerna Föreslagna riktlinjer planerar att uppmärksammas på kommunens interna webb tillsammans med riktlinjer för att motverka mutor och riktlinjer för representation och gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren. Konkreta frågor gällande vad som är förenligt med riktlinjerna och inte kan i många fall vara svåra att avgöra. Syftet med riktlinjerna är att de ska vara vägledande och inte sällan krävs att beslut fattas från fall till fall med beaktande av de omständigheter som omgärdar den aktuella situationen. Av den anledningen planeras därför att införa en funktion på den interna webben där medarbetare ska ha möjlighet att ställa frågor med koppling till riktlinjerna. Både fråga och tillhörande svar kommer att publiceras på webben i syfte att utgöra ett vägledande underlag för kommunens medarbetare. Under hösten 2012 har representanter från kommunstyrelsens förvaltning besökt arbetsplatser inom kommunen för att hålla i workshops där värdegrundsfrågor inom området oegentligheter diskuterats och där bland annat frågor om bisysslor lyfts. Besöken har varit uppskattade och arbetet planeras fortsätta under Remissinstansernas synpunkter Förslaget till riktlinjer har skickats på remiss till samtliga nämnder. Remissinstanserna är i grunden positiva till föreslagna riktlinjer. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit till sig de synpunkter som framkommit av remissvaren (se bilagor) och utefter dessa omarbetat ursprungligt förslag. De synpunkter som framkommit har främst handlat om att förslaget i vissa avseenden bör förtydligas. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är viktigt att det finns riktlinjer för bisysslor som tydliggör vad som är att betrakta som tillåtna respektive otillåtna bisysslor. Det är viktigt att riktlinjerna tydligt redogör för hur rutiner ser ut vad gäller information, anmälan och beslut om bisyssla samt hur eventuella påföljder ser ut i det fall medarbetaren ägnat sig åt en otillåten bisyssla. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att föreliggande förslag till riktlinjer för bisysslor antas.

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Viktoria Thonäng Utredare Bilagor Bilaga 1: Förslag till riktlinjer för bisysslor Bilaga 2: Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden Bilaga 3: Remissvar från miljönämnden Bilaga 4: Remissvar från gymnasienämnden Bilaga 5: Remissvar från grundskolenämnden Bilaga 6: Remissvar från förskolenämnden Bilaga 7: Remissvar från äldreomsorgsnämnden Bilaga 8: Remissvar från socialnämnden Bilaga 9: Remissvar från kultur- och fritidsnämnden Beslutet delges Samtliga nämnder Huddinge kommuns författningssamling (HKF)

6 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF SIDA 1 (7) Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Riktlinjerna gäller alla medarbetare inom Huddinge kommuns verksamheter. Bisyssla Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte hör till privatlivet. En bisyssla är i princip allt som en medarbetare tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man i ytterligare en anställning, utövar något uppdrag eller bedriver någon verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Tillåtna bisysslor är sådana som inte är förtroendeskadliga, arbetshindrande eller innebär konkurrens med Huddinge kommuns egen verksamhet. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas normalt inte som bisyssla. Inte heller statliga eller kommunala uppdrag och uppdrag på domstols förordnande som nämndeman eller god man är att betrakta som bisyssla. Viss försiktighet ska dock iakttas beträffande uppdrag i ideell organisation som har samröre med Huddinge kommun, om medarbetaren har till uppgift att bedöma bidrag eller andra resurser. Alla medarbetare ska enligt anställningsavtalet på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömningen av bisyssla. Cheferna har ett särskilt ansvar att informera om synen på bisyssla och vad som kan göra en bisyssla otillåten. Frågan kan lämpligen tas upp på arbetsplatsträffar och inför anställning av nya medarbetare. Förekomsten av bisyssla ska i Huddinge kommun följas upp regelbundet. Medarbetaren ska anmäla bisyssla och lämna uppgifter som arbetsgivaren behöver för bedömning av bisysslan. Bisysslor måste bedömas i varje enskilt fall och med hänsyn till medarbetarens arbetsuppgifter vid Huddinge kommun.

7 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF SIDA 2 (7) Reglerna om bisyssla återfinns dels i Lag om offentlig anställning (LOA) och dels i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). Förtroendeskadlig bisyssla En bisyssla bedöms vara förtroendeskadlig om den kan skada allmänhetens förtroende för kommunen. Allmänheten ska kunna förvänta sig att ärenden handläggs sakligt och opartiskt. Medarbetare får således inte ha någon bisyssla som kan påverka opartiskheten i arbetet eller skada kommunens anseende. Om bisyssla bedrivs inom samma verksamhetsområde som befattningshavare själv verkar inom ökar risken för att den ska vara förtroendeskadlig. Förtroendeskadlig bisyssla kan exempelvis uppstå om medarbetaren har intressen i företag som anlitas av kommunen och medarbetaren själv beslutar eller kan påverka beslut exempelvis vid myndighetsutövning eller upphandling. Arbetshindrande bisyssla En bisyssla blir arbetshindrande när den har en sådan omfattning och förläggning att den medför att medarbetaren inte hinner eller orkar med sitt arbete kvantitativt eller kvalitativt. Med arbetshindrande bisyssla avses arbete eller uppdrag som menligt påverkar möjligheterna att: - Fullgöra en god arbetsprestation under arbetstid - Förskjuta arbetstid eller byta schema - Ha jour, beredskap eller utföra övertidsarbete Frekvent arbete hos annan arbetsgivare eller i egen firma utöver anställningen vid Huddinge kommun kan vara exempel på en arbetshindrande bisyssla. Konkurrerande bisyssla En bisyssla är konkurrerande när en medarbetare utanför sin anställning hos kommunen erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan genom att tillföra kompetens. Bisysslor som innebär att anställda och arbetsgivare konkurrerar på samma marknad är inte tillåtna. Det är förbjudet att inneha konkurrensbisyssla genom: - Ägarintresse i konkurrerande verksamhet oavsett driftsform - Att ta anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet eller avser att starta sådan verksamhet

8 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF SIDA 3 (7) - Att inneha uppdrag åt någon som bedriver konkurrerande verksamhet. Detta avser uppdrag som styrelseledamot, revisor, men även konsultuppdrag såsom planering, stöd etc. Anmälan av bisysslor Medarbetaren är skyldig att lämna de uppgifter om bisysslan som behövs omfattning och förläggning, innehåll samt organisatoriska och verksamhetsmässiga kopplingar för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om bisysslan är tillåten eller inte. Underlag för bedömning av bisyssla lämnas på blankett Redogörelse för bisyssla När arbetsgivaren begär in uppgifter måste hänsyn tas till medarbetarens integritet. Oftast räcker det med uppgifter om arten av bisyssla för att kunna avgöra om denna är tillåten. Rätten att inhämta uppgifter får inte ske på sådant sätt att medarbetaren känner sig skyldig att lämna uppgifter om åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat hänseende. Omprövning av tidigare godkända bisysslor ska ske regelbundet. Vid bedömningen ska inte bara den egna verksamheten utan hela Huddinge kommuns intressen beaktas. Beslut om att förbjuda bisyssla Beslut i frågor om bisysslor fattas av respektive förvaltningschef eller av den/de som förvaltningschefen utser. Om frågan rör förvaltningschef fattas beslutet av kommundirektören och om beslutet rör kommundirektören fattas beslutet av kommunstyrelsens ordförande. Innan arbetsrättsliga åtgärder eller förbud övervägs ska samråd alltid ske med personalchefen. Arbetsgivarens beslut om att en medarbetare ska upphöra med eller inte åta sig en förtroendeskadlig bisyssla ska vara skriftlig och innehålla en motivering. Förbud mot arbetshindrande- och/eller konkurrerande bisyssla ska förhandlas med berörd facklig organisation före beslut. Vid arbetshindrande bisysslor ska arbetsgivaren beskriva på vilket sätt medarbetaren inte gör en fullgod insats eller på vilket annat sätt bisysslan verkar hindrande på arbetstidsförläggning med mera och i samband med detta föra en diskussion om omfattningen av bisysslan. Vid förbud mot bisyssla bör skälig tid för avveckling ges. Hur lång tid som krävs, avgörs från fall till fall, dock högst sex månader. Om det till exempel efter påpekande från arbetsgivaren står klart att medarbetaren upphört med,

9 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF SIDA 4 (7) eller inte kommer att åta sig en otillåten bisyssla, behöver arbetsgivaren inte fatta något formellt beslut. Medarbetaren ska underrättas om beslutet och det kan överklagas. Tvister om beslutet handläggs enligt Lagen om rättegång i arbetstvister med Arbetsdomstolen som slutinstans. I en tvist om beslutet får domstolen för tiden fram till dess att det finns lagakraftägande avgörande bestämma att beslutet tills vidare inte ska gälla. Påföljder Genom anställningsavtalet förbinder sig varje medarbetare bland annat att vara lojal mot kommunen som arbetsgivare. Medarbetare ska därför alltid prioritera arbetsgivarens verksamhet. Att fullgöra bisyssla som inte har godkänts av arbetsgivaren kan strida mot anställningsavtalet. Om medarbetaren brister i sina skyldigheter genom att inte lämna uppgifter om bisyssla eller inte följer beslut om förbud mot bisyssla kan detta leda till sedvanliga arbetsrättsliga påföljder såsom disciplinpåföljd (skriftlig varning) eller uppsägning av personliga skäl. Bisyssla som innebär att medarbetaren missbrukar ett givet förtroende för egen vinning kan leda till avsked. Bilaga: Checklista för bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet

10 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF SIDA 5 (7) Är bisysslan tillåten eller förbjuden? Checklista för bedömningen av bisysslors förtroendeskadlighet Bestämmelsen i 7 lagen om offentlig anställning (LOA) om förbud mot förtroendeskadliga bisysslor är allmänt hållen. En rad olika omständigheter spelar in vid bedömningen om en bisyssla är förtroendeskadlig eller inte. Först bör man avgöra om det över huvud taget rör sig om en bisyssla i lagens mening eller om det är en sådan aktivitet som typiskt sett hör till privatlivet och som därmed i allmänhet faller utanför bestämmelserna om bisysslor. En samlad bedömning bör sedan göras av de omständigheter som kan påverka allmänhetens förtroende för arbetstagarnas opartiskhet och myndigheternas anseende. Hur stor är risken för att förtroendet rubbas och vilken grad av risk kan man godta? Vid bedömningen bör hänsyn tas till dels vilka arbetsuppgifter den anställde och myndigheten har, dels vad bisysslan går ut på. Syftet med denna checklista är att den ska kunna vara ett stöd för arbetsgivare och arbetstagare när de ska bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig. Är verksamheten en bisyssla i lagens mening? 1. Är det fråga om en anställning vid sidan av huvudanställningen? 2. Är det fråga om ett uppdrag som lämnas av någon annan än huvudarbetsgivaren? 3. Är det fråga om något annat slag av verksamhet än sådant som nämns i fråga 1 och 2 och som bedrivs vid sidan av huvudanställningen? 4. Är det fråga om enbart medlemskap och inte uppdrag, t.ex. som styrelseledamot, i en förening? 5. Är det fråga om en aktivitet som typiskt sett hör till privatlivet, t ex att utöva en hobby eller att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter? 6. Innebär aktiviteten, t ex förvaltning av den egna förmögenheten, att arbetstagaren är engagerad i företag eller branscher som är föremål för dennes verksamhet i tjänsten?

11 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF SIDA 6 (7) Om svaret på någon av frågorna 1-3 och 6 är ja, talar det mesta för att det rör sig om en bisyssla i lagens mening. Om svaret på någon av frågorna 4 och 5 är ja, talar det mesta för att det inte handlar om en bisyssla i lagens mening. Ligger arbetsuppgifterna i huvudanställningen inom något av de områden där man bör vara särskilt försiktig med bisysslor som kan påverka allmänhetens förtroende för arbetstagarna eller myndigheten/förvaltningen? Har arbetstagaren eller den myndighet/förvaltning där arbetstagaren är anställd arbetsuppgift som innebär: - Rättskipning - Myndighetsutövning (beslut om förmåner, rättigheter och skyldigheter, tillstånd med mera för enskilda personer och företag) - Upphandling (köp eller hyra av varor, tjänster, byggentreprenader) - Tillsyn och kontroll över offentlig eller enskild verksamhet - Förvaltning av egendom - Ledning av myndigheter/förvaltningar eller verksamheter inom dessa Om svaret på någon av frågorna är ja, ökar risken för att en bisyssla skadar allmänhetens förtroende för arbetstagaren eller myndigheten. Är bisysslan av sådan beskaffenhet att risken för förtroendeskada ökar? 1. Finns det någon beröring mellan å ena sidan arbetsuppgifterna i bisysslan eller verksamheten i det företag hos vilket bisysslan utförs och å andra sidan myndigheten/förvaltningens verksamhet? 2. Finns det någon beröring mellan arbetstagarens arbetsuppgifter i huvudanställningen och bisysslan? 3. Är arbetsuppgifterna i bisysslan av mera kvalificerat slag? 4. Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan ett privat företag? 5. Är bisysslan ett styrelseuppdrag i aktiebolag eller ekonomisk förening?

12 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF SIDA 7 (7) 6. Gäller bisysslan egen kommersiellt inriktad verksamhet, t.ex. konsultverksamhet? 7. Är bisysslan ett politiskt, fackligt eller ideellt förtroendeuppdrag? 8. Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan en offentlig myndighet? 9. Är det ett allmänt intresse, t ex en myndighets behov av expertis, att arbetstagaren åtar sig bisysslan? Om svaret på någon av frågorna 1-6 är ja, ökar risken för att bisysslan skadar allmänhetens förtroende för arbetstagaren eller myndigheten. Om svaret på fråga 7, 8 eller 9 är ja, minskar risken. Har bisysslan sådan omfattning att risken för förtroendeskada ökar? 1. Är bisysslan tidskrävande? 2. Är bisysslan kortvarig eller av sporadisk art? 3. Får arbetstagaren eller någon anhörig till honom eller henne ekonomisk eller annan ersättning för bisysslan och är denna ersättning i så fall hög? Om svaret på fråga 1 och/eller 3 är ja, ökar risken för förtroendeskada. Om svaret på fråga 2 är ja, minskar risken.

13 FÖRSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Förskolenämnden 5 december Paragraf Diarienummer FSN-2012/ Remiss - Riktlinjer för bisysslor Förskolenämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag om riktlinjer för bisysslor, dvs. verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte tillhör privatlivet. Syftet med riktlinjerna är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Riktlinjerna innehåller också en checklista för bedömningen av bisysslors förtroendeskadlighet. Förvaltningen tillstyrker förslaget, men anser att det i riktlinjerna ska anges att bisysslor ska följas upp årligen, förslagsvis i anslutning till PLUS-samtalen. I förslaget anges att frågan om bisysslor ska tas upp inför anställning, vilket förvaltningen inte anser vara nödvändigt vid alla rekryteringar, men chefer ska då informera om att det finns regler kring bisysslor. Överläggning I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M) och Katharina Wallenborg (DP). Beslutet delges Kommunstyrelsen

14 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2012/ (3) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin Förskolenämnden Remiss - Riktlinjer för bisysslor Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag om riktlinjer för bisysslor, dvs. verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte tillhör privatlivet. Syftet med riktlinjerna är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Riktlinjerna innehåller också en checklista för bedömningen av bisysslors förtroendeskadlighet. Förvaltningen tillstyrker förslaget, men anser att det i riktlinjerna ska anges att bisysslor ska följas upp årligen, förslagsvis i anslutning till PLUSsamtalen. I förslaget anges att frågan om bisysslor ska tas upp inför anställning, vilket förvaltningen inte anser vara nödvändigt vid alla rekryteringar, men chefer ska då informera om att det finns regler kring bisysslor. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag om riktlinjer för bisysslor, dvs. verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte tillhör privatlivet. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas normalt inte som bisyssla. Inte heller statliga eller kommunala uppdrag och uppdrag på domstols förordnande som nämndeman eller god man är att betrakta som bisyssla. Viss försiktighet ska dock iakttas beträffande uppdrag i ideell organisation som har samröre med Huddinge kommun, om medarbetaren har till uppgift att bedöma bidrag eller andra resurser. Alla anställda ska enligt anställningsavtalet på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömningen av POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

15 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2012/ (3) bisyssla. Av riktlinjerna framgår att cheferna har ett särskilt ansvar att informera om synen på bisyssla och vad som kan göra en bisyssla otillåten. Frågan ska tas upp på arbetsplatsträffar och inför anställning av nya medarbetare. Förekomsten av bisyssla ska i Huddinge kommun följas upp regelbundet. Medarbetaren ska anmäla bisyssla och lämna uppgifter som arbetsgivaren behöver för bedömning av bisysslan. Bisysslor måste bedömas i varje enskilt fall och med hänsyn till medarbetarens arbetsuppgifter vid Huddinge kommun. Beslut i frågor om bisysslor fattas av respektive förvaltningschef eller av den/de som förvaltningschefen utser. Av riktlinjerna framgår hur processen ska ske inför ett eventuellt beslut i dessa frågor. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att det är positivt att det utarbetats riktlinjer för bisysslor så att ett enhetligt arbetssätt och en enhetlig bedömning i kommunen säkerställs. Förvaltningen anser också att förslaget till checklista är ett bra stöd för chefer. I riktlinjerna anses att frågan om bisysslor ska tas upp på arbetsplatsträffar och inför anställning av nya medarbetare. Förvaltningen har inte upplevt att det är vanligt med problem kring bisysslor i våra verksamheter. Förvaltningen kan vid vissa perioder, särskilt vid läsårsstarter, ha många rekryteringar och att varje chef ska ta upp frågan om bisyssla inför anställningen kan ur det perspektivet bli något tungrott. Förvaltningen anser inte att denna fråga ska vara nödvändig vid alla rekryteringar, men chefer ska då informera om att det finns regler kring bisysslor. I riktlinjerna skrivs att förekomsten av bisysslor ska följas upp regelbundet. Det har från centralt håll efterfrågats en årlig uppföljning, varför förvaltningen föreslår att detta skrivs in i riktlinjerna. Det är lämpligt att detta sker som en del av en ordinarie process, förslagsvis i anslutning till PLUSsamtalen. Jukka Kuusisto utbildningschef Lisa Tullgren personalchef

16 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2012/ (3) Bilagor Remisshandlingar den 9 oktober 2012 Beslutet delges Kommunstyrelsen

17 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 6 december Paragraf Diarienummer GSN-2012/ Remissvar - Riktlinjer för bisysslor Grundskolenämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag om riktlinjer för bisysslor, dvs. verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte tillhör privatlivet. Syftet med riktlinjerna är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Riktlinjerna innehåller också en checklista för bedömningen av bisysslors förtroendeskadlighet. Förvaltningen tillstyrker förslaget, men anser att det i riktlinjerna ska anges att bisysslor ska följas upp årligen, förslagsvis i anslutning till PLUS-samtalen. I förslaget anges att frågan om bisysslor ska tas upp inför anställning, vilket förvaltningen inte anser vara nödvändigt vid alla rekryteringar, men chefer ska då informera om att det finns regler kring bisysslor. Beslutet delges Kommunstyrelsen

18 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2012/ (3) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin Grundskolenämnden Remiss - Riktlinjer för bisysslor Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag om riktlinjer för bisysslor, dvs. verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte tillhör privatlivet. Syftet med riktlinjerna är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Riktlinjerna innehåller också en checklista för bedömningen av bisysslors förtroendeskadlighet. Förvaltningen tillstyrker förslaget, men anser att det i riktlinjerna ska anges att bisysslor ska följas upp årligen, förslagsvis i anslutning till PLUSsamtalen. I förslaget anges att frågan om bisysslor ska tas upp inför anställning, vilket förvaltningen inte anser vara nödvändigt vid alla rekryteringar, men chefer ska då informera om att det finns regler kring bisysslor. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag om riktlinjer för bisysslor, dvs. verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte tillhör privatlivet. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas normalt inte som bisyssla. Inte heller statliga eller kommunala uppdrag och uppdrag på domstols förordnande som nämndeman eller god man är att betrakta som bisyssla. Viss försiktighet ska dock iakttas beträffande uppdrag i ideell organisation som har samröre med Huddinge kommun, om medarbetaren har till uppgift att bedöma bidrag eller andra resurser. Alla anställda ska enligt anställningsavtalet på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömningen av POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

19 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2012/ (3) bisyssla. Av riktlinjerna framgår att cheferna har ett särskilt ansvar att informera om synen på bisyssla och vad som kan göra en bisyssla otillåten. Frågan ska tas upp på arbetsplatsträffar och inför anställning av nya medarbetare. Förekomsten av bisyssla ska i Huddinge kommun följas upp regelbundet. Medarbetaren ska anmäla bisyssla och lämna uppgifter som arbetsgivaren behöver för bedömning av bisysslan. Bisysslor måste bedömas i varje enskilt fall och med hänsyn till medarbetarens arbetsuppgifter vid Huddinge kommun. Beslut i frågor om bisysslor fattas av respektive förvaltningschef eller av den/de som förvaltningschefen utser. Av riktlinjerna framgår hur processen ska ske inför ett eventuellt beslut i dessa frågor. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att det är positivt att det utarbetats riktlinjer för bisysslor så att ett enhetligt arbetssätt och en enhetlig bedömning i kommunen säkerställs. Förvaltningen anser också att förslaget till checklista är ett bra stöd för chefer. I riktlinjerna anses att frågan om bisysslor ska tas upp på arbetsplatsträffar och inför anställning av nya medarbetare. Förvaltningen har inte upplevt att det är vanligt med problem kring bisysslor i våra verksamheter. Förvaltningen kan vid vissa perioder, särskilt vid läsårsstarter, ha många rekryteringar och att varje chef ska ta upp frågan om bisyssla inför anställningen kan ur det perspektivet bli något tungrott. Förvaltningen anser inte att denna fråga ska vara nödvändig vid alla rekryteringar, men chefer ska då informera om att det finns regler kring bisysslor. I riktlinjerna skrivs att förekomsten av bisysslor ska följas upp regelbundet. Det har från centralt håll efterfrågats en årlig uppföljning, varför förvaltningen föreslår att detta skrivs in i riktlinjerna. Det är lämpligt att detta sker som en del av en ordinarie process, förslagsvis i anslutning till PLUSsamtalen. Jukka Kuusisto utbildningschef Lisa Tullgren personalchef

20 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2012/ (3) Bilagor Remisshandlingar den 9 oktober 2012 Beslutet delges Kommunstyrelsen

21 GYMNASIENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Gymnasienämnden 5 december Paragraf Diarienummer GN-2012/ Remissvar - Riktlinjer för bisysslor Gymnasienämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag om riktlinjer för bisysslor, dvs. verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte tillhör privatlivet. Syftet med riktlinjerna är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Riktlinjerna innehåller också en checklista för bedömningen av bisysslors förtroendeskadlighet. Förvaltningen tillstyrker förslaget, men anser att det i riktlinjerna ska anges att bisysslor ska följas upp årligen, förslagsvis i anslutning till PLUS-samtalen. I förslaget anges att frågan om bisysslor ska tas upp inför anställning, vilket förvaltningen inte anser vara nödvändigt vid alla rekryteringar, men chefer ska då informera om att det finns regler kring bisysslor. Beslutet delges Kommunstyrelsen

22 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2012/ (3) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin Gymnasienämnden Remiss - Riktlinjer för bisysslor Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag om riktlinjer för bisysslor, dvs. verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte tillhör privatlivet. Syftet med riktlinjerna är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Riktlinjerna innehåller också en checklista för bedömningen av bisysslors förtroendeskadlighet. Förvaltningen tillstyrker förslaget, men anser att det i riktlinjerna ska anges att bisysslor ska följas upp årligen, förslagsvis i anslutning till PLUSsamtalen. I förslaget anges att frågan om bisysslor ska tas upp inför anställning, vilket förvaltningen inte anser vara nödvändigt vid alla rekryteringar, men chefer ska då informera om att det finns regler kring bisysslor. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag om riktlinjer för bisysslor, dvs. verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte tillhör privatlivet. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas normalt inte som bisyssla. Inte heller statliga eller kommunala uppdrag och uppdrag på domstols förordnande som nämndeman eller god man är att betrakta som bisyssla. Viss försiktighet ska dock iakttas beträffande uppdrag i ideell organisation som har samröre med Huddinge kommun, om medarbetaren har till uppgift att bedöma bidrag eller andra resurser. Alla anställda ska enligt anställningsavtalet på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömningen av POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

23 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2012/ (3) bisyssla. Av riktlinjerna framgår att cheferna har ett särskilt ansvar att informera om synen på bisyssla och vad som kan göra en bisyssla otillåten. Frågan ska tas upp på arbetsplatsträffar och inför anställning av nya medarbetare. Förekomsten av bisyssla ska i Huddinge kommun följas upp regelbundet. Medarbetaren ska anmäla bisyssla och lämna uppgifter som arbetsgivaren behöver för bedömning av bisysslan. Bisysslor måste bedömas i varje enskilt fall och med hänsyn till medarbetarens arbetsuppgifter vid Huddinge kommun. Beslut i frågor om bisysslor fattas av respektive förvaltningschef eller av den/de som förvaltningschefen utser. Av riktlinjerna framgår hur processen ska ske inför ett eventuellt beslut i dessa frågor. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att det är positivt att det utarbetats riktlinjer för bisysslor så att ett enhetligt arbetssätt och en enhetlig bedömning i kommunen säkerställs. Förvaltningen anser också att förslaget till checklista är ett bra stöd för chefer. I riktlinjerna anses att frågan om bisysslor ska tas upp på arbetsplatsträffar och inför anställning av nya medarbetare. Förvaltningen har inte upplevt att det är vanligt med problem kring bisysslor i våra verksamheter. Förvaltningen kan vid vissa perioder, särskilt vid läsårsstarter, ha många rekryteringar och att varje chef ska ta upp frågan om bisyssla inför anställningen kan ur det perspektivet bli något tungrott. Förvaltningen anser inte att denna fråga ska vara nödvändig vid alla rekryteringar, men chefer ska då informera om att det finns regler kring bisysslor. I riktlinjerna skrivs att förekomsten av bisysslor ska följas upp regelbundet. Det har från centralt håll efterfrågats en årlig uppföljning, varför förvaltningen föreslår att detta skrivs in i riktlinjerna. Det är lämpligt att detta sker som en del av en ordinarie process, förslagsvis i anslutning till PLUSsamtalen. Jukka Kuusisto utbildningschef Lisa Tullgren personalchef

24 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2012/ (3) Bilagor Remisshandlingar den 9 oktober 2012 Beslutet delges Kommunstyrelsen

25 GYMNASIENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Gymnasienämnden 5 december Paragraf Diarienummer GN-2012/ Remissvar - Riktlinjer för bisysslor Gymnasienämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag om riktlinjer för bisysslor, dvs. verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte tillhör privatlivet. Syftet med riktlinjerna är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Riktlinjerna innehåller också en checklista för bedömningen av bisysslors förtroendeskadlighet. Förvaltningen tillstyrker förslaget, men anser att det i riktlinjerna ska anges att bisysslor ska följas upp årligen, förslagsvis i anslutning till PLUS-samtalen. I förslaget anges att frågan om bisysslor ska tas upp inför anställning, vilket förvaltningen inte anser vara nödvändigt vid alla rekryteringar, men chefer ska då informera om att det finns regler kring bisysslor. Beslutet delges Kommunstyrelsen

26 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2012/ (2) HANDLÄGGARE Lasses, Börje Kultur- och fritidsnämnden Remiss: Riktlinjer för bisysslor Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar enligt tjänsteutlåtande daterat den 21 november 2012 och skickar det till kommunstyrelsen som sitt eget. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram riktlinjer för bisysslor som nu är ute på remiss till samtliga nämnder. Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Riktlinjerna gäller alla anställda inom Huddinge kommuns verksamheter. Reglerna om bisyssla återfinns dels i Lag om offentlig anställning (LOA) och dels i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att föreliggande förslag till riktlinjer för bisysslor tillsammans med checklista för bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet ger en bra vägledning för arbetstagare och uppdragstagare i Huddinge kommun. Riktlinjerna ger även tydlig vägledning vid beslut om att förbjuda bisyssla samt visar vilka påföljderna kan bli om medarbetarna brister i de skyldigheter som beskrivs i lagtext och riktlinjer. Marina Högland Förvaltningschef Börje Lasses Kansli- och ekonomichef POSTADRESS Kultur- och fritidsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

27 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2012/ (2) Bilagor Riktlinjer för bisysslor Checklista för bedömningen av bisysslors förtroendeskadlighet Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning

28 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Socialnämnden 19 december Paragraf Diarienummer SN-2012/ Riktlinjer för bisysslor - remissvar Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Remiss: Förslag till riktlinjer för bisyssla remissvar och lämnar det som yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Riktlinjer för bisyssla är framtaget för att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med Huddinge kommuns egen verksamhet.riktlinjerna gäller alla anställda och avses verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte hör till privatlivet.regler om bisyssla återfinns dels i Lagen om offentlig anställning (LOA) och dels i kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB).Det är bra att man ser över riktlinjerna för bisyssla och förklarar vad en bisyssla är och vilka regler som gäller. Den checklista som är framtagen ger stöd för arbetsgivare och arbetstagare när de ska bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig. Beslutet delges Kommunstyrelsen

29 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2012/ KS-2012/ (3) HANDLÄGGARE Kerstin Palén Socialnämnden Riktlinjer för bisysslor - remissvar Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Remiss: Förslag till riktlinjer för bisyssla remissvar och lämnar det som yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Riktlinjer för bisyssla är framtaget för att förbygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med Huddinge kommuns egen verksamhet. Riktlinjerna gäller alla anställda och avses verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte hör till privatlivet. Regler om bisyssla återfinns dels i Lagen om offentlig anställning (LOA) och dels i kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB). Det är bra att man ser över riktlinjerna för bisyssla och förklarar vad en bisyssla är och vilka regler som gäller. Den checklista som är framtagen ger stöd för arbetsgivare och arbetstagare när de ska bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig. Beskrivning av ärendet Med hänsyn till att de kommunala myndigheterna och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet är det angeläget att medarbetare inte åtar sig sådan bisyssla, som kan leda till att förtroendet för kommunens verksamhet skadas. Regler om bisyssla återfinns dels i Lagen om offentlig anställning (LOA) och dels i kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB). Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte hör till privatlivet. Tillåtna bisysslor är sådana som inte är förtroendeskadliga, arbetshindrande eller innebär konkurrens med Huddinge kommuns egen verksamhet. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

30 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2012/ KS-2012/ (3) En bisyssla bedöms vara förtroendeskadlig om den kan skada allmänhetens förtroende för kommunen. Allmänheten ska kunna förvänta sig att ärenden handläggs sakligt och opartiskhet i arbete eller skada kommunens anseende. En bisyssla blir arbetshindrande när den har en sådan omfattning och förläggning att det medför att medarbetaren inte hinner eller orkar med sitt arbete kvantitativt eller kvalitativt. En bisyssla är konkurrerande när en medarbetare utanför sin anställning hos kommunen erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan genom att tillföra kompetens. Bisyssla som innebär att anställda och arbetsgivare konkurrerar på samma marknad är inte tillåtna. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas normalt inte som bisyssla. Inte heller statliga eller kommunala uppdrag och uppdrag på domstols förordnande som nämndeman eller god man är att betrakta som bisyssla. Viss försiktighet ska dock iakttas beträffande uppdrag i ideell organisation som har samröre med Huddinge kommun, om medarbetaren har till uppgift att bedöma bidrag eller andra resurser. Förekomsten av bisyssla ska i Huddinge kommunen följas upp regelbundet. Medarbetaren är skyldig att lämna de uppgifter om bisyssla som behövs - omfattning och förläggning, innehåll samt organisatoriska och verksamhetsmässiga kopplingar för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om bisysslan är tillåten eller inte. Underlag för bedömning av bisyssla lämnas skriftligen. Arbetsgivarens beslut om att en medarbetare ska upphöra med eller inte åta sig en förtroendeskadlig bisyssla ska vara skriftligt och innehålla en motivering. Förbud mot arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla ska förhandlas med berörd facklig organisation före beslut. Det är förvaltningschefen eller den som förvaltningschefen utser som fattar beslut om bisyssla. Vid förbud mot bisyssla ska skälig tid för avveckling ges, dock högst sex månader. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen tycker det är bra att man ser över riktlinjerna för bisyssla. Förvaltningen anser att det behövs riktlinjer som förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och förhindra bisyssla som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadlig eller konkurrerande med kommunens verksamhet.

31 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2012/ KS-2012/ (3) Den framtagna checklistan ger stöd för arbetsgivaren och arbetstagaren när det gäller att bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Kerstin Palén Personalchef Bilagor: Remiss - Riktlinjer för bisysslor Beslutet delges Kommunstyrelsen

32 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 20 december Paragraf Diarienummer AN-2012/ Riktlinjer för bisysslor - remissvar Äldreomsorgsnämndens beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Remiss: Förslag till riktlinjer för bisyssla remissvar och lämnar det som yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Riktlinjer för bisyssla är framtaget för att förbygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med Huddinge kommuns egen verksamhet.riktlinjerna gäller alla anställda och avses verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte hör till privatlivet.regler om bisyssla återfinns dels i Lagen om offentlig anställning (LOA) och dels i kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB).Det är bra att man ser över riktlinjerna för bisyssla och förklarar vad en bisyssla är och vilka regler som gäller. Den checklista som är framtagen ger stöd för arbetsgivare och arbetstagare när de ska bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig. Överläggning I ärendet yttrar sig Marie Fors (S). Efter detta förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Kommunstyrelsen

33 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ KS-2012/ (3) HANDLÄGGARE Palén, Kerstin Äldreomsorgsnämnden Riktlinjer för bisysslor - remissvar Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Remiss: Förslag till riktlinjer för bisyssla remissvar och lämnar det som yttrande till kommunstyrelsen Sammanfattning Riktlinjer för bisyssla är framtaget för att förbygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med Huddinge kommuns egen verksamhet. Riktlinjerna gäller alla anställda och avses verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte hör till privatlivet. Regler om bisyssla återfinns dels i Lagen om offentlig anställning (LOA) och dels i kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB). Det är bra att man ser över riktlinjerna för bisyssla och förklarar vad en bisyssla är och vilka regler som gäller. Den checklista som är framtagen ger stöd för arbetsgivare och arbetstagare när de ska bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig. Beskrivning av ärendet Med hänsyn till att de kommunala myndigheterna och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet är det angeläget att medarbetare inte åtar sig sådan bisyssla, som kan leda till att förtroendet för kommunens verksamhet skadas. Regler om bisyssla återfinns dels i Lagen om offentlig anställning (LOA) och dels i kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB). Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Huddinge kommun och som inte hör till privatlivet. Tillåtna bisysslor är sådana som inte är förtroendeskadliga, arbetshindrande eller innebär konkurrens med Huddinge kommuns egen verksamhet. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-05-24 Blad 9 Ksau 78 Dnr 214/2016-008 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelseförvaltningen har av kommunstyrelsen

Läs mer

Bilaga till policy för bisysslor

Bilaga till policy för bisysslor Bilaga till policy för bisysslor Antagen av landstingsstyrelsens personaldelegation 2009-04-16 1/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Otillåtna bisysslor... 3 2.1 Förtroendeskadliga bisysslor (LOA

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt:

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2010-07-01 Beslut: KS 154, 2010-06-15 Utvärderad: KS 3, 2012-01-24 1. Bakgrund Med bisyssla avses, i avtalets mening, varje syssla, tillfällig

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-08 165 Riktlinjer för bisysslor Definition Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Hörby kommun.

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

Riktlinjer för prövning av bisyssla

Riktlinjer för prövning av bisyssla r för prövning av 2015-11-30 r för prövning av 1 av 7 Innehåll r för prövning av... 3 1 Definition... 3 2 Information... 3 3 Prövning av... 3 3.1 Grundsyn... 3 3.2 Regler... 3 3.2.1 Förtroendeskadliga

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Med bisyssla menas varje anställning, uppdrag, syssla (dock ej syssla som tillhör privatlivet) som är tillfällig eller permanent och som utövas av kommunanställd arbetstagare vid

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen DIARIENUMMER KS 2015.160 REGLER HR-AVDELNINGEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-12-07 218 Vallentuna kommuns regler för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet Vallentuna kommuns regler för bisysslor

Läs mer

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Datum Diarienummer 2010-03-02 Kst 2009/469.01 Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Definition... 3 2 Otillåtna bisysslor...

Läs mer

Översyn av riktlinjer för att motverka mutor

Översyn av riktlinjer för att motverka mutor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/753.112 Översyn av riktlinjer för att motverka mutor Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Policy för bisysslor Kommunstyrelseförvaltningen. Policy för bisysslor. Antagen av Kommunfullmäktige

Policy för bisysslor Kommunstyrelseförvaltningen. Policy för bisysslor. Antagen av Kommunfullmäktige Policy för bisysslor Kommunstyrelseförvaltningen Policy för bisysslor Antagen av Kommunfullmäktige 207-2-8 254 Policy för bisysslor Kommunstyrelseförvaltningen Policy för Vimmerby kommuns anställdas bisysslor

Läs mer

Bisysslor. Policy. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige 165

Bisysslor. Policy. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige 165 Bisysslor Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad 2003-09-22 av Kommunfullmäktige 165 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig Kommunchef

Läs mer

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08 Riktlinjer Bisyssla Förord Kommunala myndigheter inom offentlig förvaltning ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att inte skada allmänhetens förtroende. Luleå kommun vill som arbetsgivare

Läs mer

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun.

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun. KS 8 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sandmark Mats Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2014-0372 Kommunstyrelsen Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Policy för bisysslor

Policy för bisysslor POLICY FÖR BISYSSLOR 1(1) Personalavdelningen Policy för bisysslor Antagen i Kommunfullmäktige 2011-05-31 Dnr KS310-10 020 I denna policy med tillhörande rutiner anger Hedemora kommun gemensamma värderingar

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 1() FÖRTROENDESKADLIG BISYSSLA Bakgrund Kommunfullmäktige har den 28 februari 2012 beslutat att bestämmelser om anställdas bisysslor skall tillföras de etiska reglerna. Fagersta kommun ska av allmänheten

Läs mer

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND Personal- och löneavdelningen vid Fagersta kommun Datum

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND Personal- och löneavdelningen vid Fagersta kommun Datum 1() Bakgrund Från och med den 1 januari 2002 gäller förbud mot förtroendeskadliga bisysslor. Beslutet medför att kontrollsystemet för förtroendeskadliga bisysslor har skärpts och förtydligats. Med bisyssla

Läs mer

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet 1. Inledning I Luleå tekniska universitets (LTU) uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Många lärare, forskare

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-09-22 KS/2015:295 Handläggare Eva Jansson Tfn 0142-850 63 Kommunstyrelsen Svar på granskning av bisyssla Bakgrund De förtroendevalda revisorerna

Läs mer

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Granskning av bisysslor Region Halland Revisionsrapport April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte, avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun

Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2004-09-28 Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. Reviderad av personalutskottet 2012-08-27 Reviderad av kommunstyrelsen 2015-08-12,

Läs mer

Uppföljning av bisysslor

Uppföljning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Uppföljning av bisysslor Sollentuna kommun Uppföljning av bisysslor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDAS BISYSSLOR FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2002-05-13, 142 MED ÄNDRING 2013-01-28, 27 ANSTÄLLDAS BISYSSLOR Vad är en bisyssla?

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Bisysslor Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag till utveckling... 1 2. Inledning...

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om bisyssla 2011:3 beslutade den 26 september 2011 Innehåll och syfte Dessa riktlinjer innehåller information om bestämmelserna om bisysslor i 7 lagen (1994:260)

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson Revisionsrapport Anställdas bisysslor Gotlands kommun 2010-01-28 Ramona Numelin Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning och revisionsfråga...1 3 Avgränsning och metod...2 4

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2013-12-11 Dag Calminder 08-590 976 13 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:517 dag.calminder@upplandsvasby.se Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer

Läs mer

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande Datum 2012-05-23 Riktlinjer för bisysslor i Tyresö kommun Beslutad av kommundirektören 2012-05-16. 1. Inledning Det är viktigt för Tyresö Kommun att medborgarna har förtroende för kommunens opartiskhet

Läs mer

& SALA KOMMUN DIARIENR: TJÄNSTESKRIVELSE. Ogier 8 923;) Aklbfiagfll

& SALA KOMMUN DIARIENR: TJÄNSTESKRIVELSE. Ogier 8 923;) Aklbfiagfll Anilalgw if. iii-"l _'.'f,'*,.»"l & SALA 2013-01-15 DIARIENR: TJÄNSTESKRIVELSE -- Kflmlsffirggltqyrgommum STYRELSENS F0 RVALTNING sens fvahning Ink. 2318 "02- '3 Stefan lacobsen TJÄNSTESKRIVELSE Ogier

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg. Riktlinjer för bisyssla

FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg. Riktlinjer för bisyssla Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-02-12 Kommunledningskontaret KanslionhetRn 2014-02- 2 6 13 Riktlinjer för bisyssla Dnr Dpi

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 GSN-2012/699.912 1 (2) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin 08-535 360 31 Kerstin.Backman@huddinge.se Grundskolenämnden Revisionsskrivelse

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

B i syssl or för a n stä l l d a i n om Vä stra G öta l a n d sregi on en

B i syssl or för a n stä l l d a i n om Vä stra G öta l a n d sregi on en Beslutad av: Regiondirektören, 2017-11 - 21 Diarienummer: RS - 2017-03912 Giltighet: från 2017-11 - 21 till 2022-11 - 21 Rutin B i syssl or för a n stä l l d a i n om Vä stra G öta l a n d sregi on en

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-08 KS-2014/490.119 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av konsortialavtal,

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

35 Revisorernas granskning av bisysslor

35 Revisorernas granskning av bisysslor PROTOKOLL 2003-03-24 LKD 03087 35 Revisorernas granskning av bisysslor Bakgrund Efter riksdagsbeslut hösten 2001 gäller från och med 2002 ändringar i lagen om offentlig anställning (LOA) vilka innebär

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor i Strängnäs kommun

Riktlinjer för bisysslor i Strängnäs kommun Riktlinjer för bisysslor i Sammanfattning I råder det inte något generellt förbud mot bisysslor, men uppdrag, ägarintressen eller annan verksamhet vid sidan om anställningen får inte förekomma, om det

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun.

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 2014-11-04 1(7) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 2013-05-07 reviderad FSN-2012/405.642 1 (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se

Läs mer

Granskning av bisysslor. 25 september 2013

Granskning av bisysslor. 25 september 2013 Granskning av bisysslor 25 september 2013 Syfte & revisionsfråga Syfte & Revisionsfråga En förstudie har genomförts som syftat till att ta reda på hur förvaltningarna arbetar med förekomsten av bisysslor,

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Beslutsdatum Ansvarig sektor Gäller för Gäller från Gäller till Revideras Ansvarig för revidering

Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Beslutsdatum Ansvarig sektor Gäller för Gäller från Gäller till Revideras Ansvarig för revidering Dokumenttyp Beslutad av Beslutsdatum Ansvarig sektor Gäller för Gäller från Gäller till Revideras Ansvarig för revidering Styrdokument Bestämmelse Kommunchef 2017-xx-xx Sektor kommunstyrelsen Hela organisationen

Läs mer

Bisyssla. Gäller för: Region Kronoberg

Bisyssla. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: 2.4.5 RGK Personaladministration (PA) Område: Arbetsgivarfrågor Giltig fr.o.m: 2018-04-19 Faktaägare: Monica Ranstad, förhandlingschef HR Fastställd av: Caroline Palmqvist, HR-direktör

Läs mer

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/918.351 Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-10-01 GN-2012/133.619 1 (5) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-535 36082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning av anpassnings- och förändringsarbete

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla Cirkulärnr: 17:50 Diarienr: 17/05350 P-cirknr: 17-2:28 Nyckelord: Bisyssla, bisysslor, LOA, AB 8 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen Datum: 2018-01-24 Mottagare Rubrik: Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) D ick Pettersson (C) B engt Löfling (V) Ej

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 september 2013 19 Paragraf Diarienummer KS-2013/336.622 Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke

Läs mer

Dnr 2018/ Ny rutin avseende bisysslor i Sala kommun

Dnr 2018/ Ny rutin avseende bisysslor i Sala kommun SALA I SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (131 LEDNiNGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2018-02-20 Dnr 2018/232 3 26 Ny rutin avseende bisysslor i Sala kommun INLEDNING PWC har på uppdrag av kommunrevisorerna genomfört

Läs mer

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL.

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL. 2013-04-17 SN-2013/1727.112 1 (4) HANDLÄGGARE Jon Niklasson 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i delegationsordning Socialnämnden Lista D: Biståndskansliet - Del 3 Förslag

Läs mer

Personalfrågor Förtroendeskadliga bisysslor Bilagor: SFS 2001:1016 Checklista för bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet

Personalfrågor Förtroendeskadliga bisysslor Bilagor: SFS 2001:1016 Checklista för bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet Cirkulärnr: 2002:5 Diarienr: 2000:2391 P-cirknr: 2002-2:1 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Bisyssla, LOA Förhandlingssektionen Datum: 2002-01-15 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM TIBRO KOMMUN

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM TIBRO KOMMUN Datum Sida 12-03-23 1(10) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM TIBRO KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Tibro kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 KS-2015/638.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-12 SN-2013/4961.156 KS-2013/1036.156 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Riktlinje för

Läs mer

Uppföljning Attendo familjerådgivning

Uppföljning Attendo familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-04 SN-2012/1093.183 1 (3) HANDLÄGGARE Hellman, Therese 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-23 KS-2013/465.112 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av riktlinjer

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN ^ Kommunledningskontoret Mona Birgetz Tjänsteutlåtande 2013-10-07 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0596 KS-2 Diariekod: 140 Kommunstyrelsen Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag i HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2013-10-15 KFN-2013/296.384 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Falk, Christer 08-535 317 20 Christer.Falk@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten 2014-10-15 KFN-2014/249.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Nick.Jones@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 AN-2015/311.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Läs mer

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03087 134 Policy vad gäller bisysslor för anställda inom Landstinget Sörmland Bakgrund Riksdagen beslutade under hösten 2001 om ändringar i lagen om offentlig anställning

Läs mer

Bisyssla riktlinje för SLSO

Bisyssla riktlinje för SLSO 1 (5) Bisyssla riktlinje för SLSO Dokumentnamn Gäller fr.o.m Bisyssla riktlinje för SLSO 2014-10-01 Handläggare Godkänd/signatur Ersätter tidigare dokument Lena Grunditz Annika Blomgren 2013-05-29 2 (5)

Läs mer

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 AN-2014/183.184 1 (5) HANDLÄGGARE Ulrika Torseke Ström 08-535 312 30 Ulrika.TorsekeStrom@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förändring av ersättning

Läs mer

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik 2015-08-26 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Policy om Bisysslor Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 1993-02-09 28 Revisions datum KS 2009-05-13 82 (KS/2009:391)

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer