Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor"

Transkript

1 Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Granskningens genomförande Regelverk Allmänna bestämmelser, AB Lag (1994:260) om offentlig anställning, LOA Interna riktlinjer Resultat av granskningen Registerkontroll Avstämning mot inlämnade bisysslodeklarationer Iakttagelser från intervjuer Bedömning Bedömning utifrån revisionsfrågorna Förslag till förbättringsområden:

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har Ernst & Young genomfört en granskning av kommunens hantering av bisysslor. Revisionen genomförde våren 2011 en Granskning av skydd mot oegentligheter. I rapporten konstaterades det att en policy för bisysslor saknas. En rutin finns dock om att uppgift om bisysslor ska lämnas årligen. Vid granskningen framkom att denna rutin inte fungerar för alla kommunens verksamhetsområden. Syftet med granskningen är att bedöma kommunens kontroll och uppföljning av bisysslor. Revisionsfrågorna fokuserar på omfattning, rapportering och uppföljning av otillåtna bisysslor i kommunen. Som revisionskriterier används gällande regler om bisysslor för offentligt anställda som återfinns i Allmänna bestämmelser (AB) samt i Lag om offentlig anställning (LOA). Granskningen avser samtliga styrelser och nämnder, men avgränsas till att enbart omfatta kommunens chefer. Granskningen baseras på Bolagsverkets register över funktionärer, dokumentstudier och intervjuer med relevanta befattningshavare. En matchning har även gjorts mot Huddinge kommuns leverantörsfakturaregister. En fördjupad kontroll gjordes av ett antal chefer där träffar i Bolagsverkets register indikerade en eventuell risk för konkurrerande verksamhet. Vilka som har intervjuats har överenskommits med revisionen. En bedömning av respektive revisionsfråga görs i kapitel 5. Den sammanfattande bedömningen är att Huddinge kommun ännu inte har riktlinjer och rutiner för att säkerställa att otillåtna bisysslor inte förekommer. Vi noterar dock att riktlinjer är under framtagande. Samtliga träffar i bolagsverkets register bedömdes av ansvarig chef vara godkända bisysslor. Vid kontroll mot kommunens leverantörsregister var en av cheferna registrerad som ledamot i en firma som fakturerat kommunen. Personen sitter dock i styrelsen på uppdrag av kommunen. Omfattningen av bisysslor bedöms vara begränsad och ingen av de intervjuade kände till något beslut om att avveckla otillåten bisyssla. Samtliga förvaltningar samlar information om bisysslor centralt på respektive förvaltning, med undantag för barn- och utbildningsförvaltningen där grundskole- och gymnasiechefen ansvarar för att rapporter från chefer och medarbetare samlas in för respektive verksamhet. Rutinen om att kontrollera bisysslor bedöms fungera, men bedöms sårbar då den är personberoende. Med utgångspunkt från denna granskning har följande förbättringsområden identifierats: Kommunstyrelsen bör besluta om riktlinjer angående bisysslor Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs Samtliga styrelser/nämnder bör säkerställa en ändamålsenlig återrapportering av bisysslor 3

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har Ernst & Young genomfört en granskning av kommunens hantering av bisysslor. Med bisyssla avses anställning, uppdrag eller annan verksamhet som medarbetare bedriver, tillfälligt eller stadigvarande, vid sidan om den ordinarie yrkesutövningen inom Huddinge kommun. Regler om bisysslor för offentligt anställda återfinns i Allmänna bestämmelser (AB) samt i Lag om offentlig anställning (LOA). Revisionen genomförde våren 2011 en Granskning av skydd mot oegentligheter. I rapporten konstaterades det att en policy för bisysslor saknas. En rutin finns dock om att uppgift om bisysslor ska lämnas årligen. Vid granskningen framkom att denna rutin inte fungerar för alla kommunens verksamhetsområden. I kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2011 tas upp att kommunstyrelsens förvaltning ska utreda möjligheterna till och värdet av en central lista över anställdas bisysslor. Någon sådan lista har inte tagits fram, men uppgifterna för hela förvaltningen är samlade i en pärm. I de fall någon bisyssla inte skulle vara förenlig med anställningen så ska den anställde delges detta av sin chef. Det fanns inga sådana bedömningar Syfte och revisionsfrågor Syftet med granskningen är att bedöma kommunens kontroll och uppföljning av bisysslor. Följande revisionsfrågor belyses i granskningen: Omfattning av bisysslor inom granskade nämnder/styrelse? Om rutinerna för rapportering av bisysslor följs och hur denna sker? Hur dokumenteras rapporteringen och bedömningen av bisysslan? Vem är ansvarig för att kontrollera och systematisera inrapporterade uppgifter? Hur ofta görs uppföljning av inrapporteringen? Hur agerar kommunen om otillåtna bisysslor uppdagas? Hur dokumenteras uppföljningen och rapportering till förvaltningschef, nämnd/styrelse där det är aktuellt? Granskningen avser samtliga styrelser och nämnder, men avgränsas till att enbart omfatta kommunens chefer Granskningens genomförande Personer som innehar en chefsposition har kontrollerats mot Bolagsverkets register över funktionärer. I uppdraget ingår även att kontrollera om någon av de leverantörer/ bolag, som de anställda är funktionärer i, fakturerat Huddinge kommun under år 2011 och om så har skett att person som inte är funktionär eller funktionär närstående har attesterat fakturan. Granskningen baseras på registerkontroll, intervjuer och granskning av dokument. Registerutdrag med anställda som hade en chefsposition år 2011 i Huddinge kommun har skickats till Bolagsverket med uppdraget att kontrollera vilka funktionärsuppdrag de innehar. En matchning har gjorts mot Huddinge kommuns leverantörsfakturaregister. Syftet är att säkerställa att 4

5 inget av de bolag där anställda har funktionärsuppdrag har fakturerat kommunen under Funktionärsuppdragen jämfördes sedan med inrapporterade och godkända bisysslor. En fördjupad granskning har genomförts av några utvalda personer som revisorerna anser är av intresse. Valet av dessa personer har gjorts utifrån informationen från Bolagsverket, i huvudsak om firmanamnet har indikerat en möjlig konkurrenssituation mot personens uppdrag i kommunen. Telefonintervjuer har genomförts med förvaltningschefer eller deras personalchef samt ansvariga chefer där oklarheter finns. De intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 3. Regelverk Med hänsyn till att de kommunala myndigheterna och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska visa saklighet och opartiskhet i sin verksamhet är det angeläget att arbetstagarna inte åtar sig sådan bisyssla som kan rubba förtroendet för arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagarna får inte heller åta sig en bisyssla som kan inverka negativt på arbetstagarens möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter eller som innebär konkurrerande verksamhet med arbetsgivarens. Regler om bisysslor finns dels i avtalet Allmänna bestämmelser (AB) och dels i Lag om offentlig anställning (LOA). För anställda i kommunala förvaltningar gäller AB med undantag av förtroendeskadliga bisysslor, för vilka LOA gäller. I 7 LOA regleras förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor för anställda i kommuner, landsting och kommunalförbund. Lagen är tvingande och tar över AB:s bestämmelser om förtroendeskadliga bisysslor Allmänna bestämmelser, AB Vad gäller arbetshindrande och konkurrerande bisysslor omfattas alla kommunanställda av 8 AB. Arbetstagaren ska enligt 8 AB på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan inverka hindrande på arbetsuppgifterna eller innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. Enligt 8 AB räknas inte förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer som bisyssla Lag (1994:260) om offentlig anställning, LOA Vad gäller förtroendeskadliga bisysslor omfattas alla som är anställda i kommunala förvaltningar av 7 LOA. Arbetstagaren får inte enligt 7 LOA ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Arbetsgivaren är enligt 7a LOA skyldig att på lämpligt sätt informera sina arbetstagare om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7. 5

6 Arbetstagare är enligt 7b LOA skyldiga att på begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om arbetstagarens bisyssla är tillåten eller inte. Arbetsgivarens beslut om att en arbetstagare ska upphöra med, eller inte åta sig, en förtroendeskadlig bisyssla ska enligt 7c LOA vara skriftlig och innehålla en motivering. Beslutet behöver enligt 42 LOA inte föregås av förhandling enligt MBL. LOA gör inga undantag motsvarande de som finns i AB för förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer Interna riktlinjer Förutom lagar och avtal avseende bisysslor finns också ett förslag i kommunen till interna riktlinjer som nu är på remiss. De interna riktlinjerna innehåller även en checklista för att underlätta för bedömningen om en bisyssla är tillåten eller otillåten. I anställningsavtalet ingår även att arbetsgivaren har rätt att samla information om samtliga arbetstagare har bisyssla eller inte. Kommunen har även en mall för redovisning av bisysslor. Det finns en årlig rutin om att samla in blankett från samtliga anställda avseende bisyssla. 4. Resultat av granskningen 4.1. Registerkontroll Huddinge kommuns samtliga chefer omfattades av registerkontrollen. Vid matchning mot Bolagsverket erhölls följande antal träffar på unika individer, bostadsrättsföreningar exkluderade. Tabell 1. Antal träffar i Bolagsverkets register över funktionärer per förvaltning. Förvaltning Antal träffar Antal av dessa träffar som rapporterats till förvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 27 0 Kommunstyrelseförvaltningen 4 4 Kultur- och fritidsförvaltningen 2 2 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Social- och äldreomsorgsförvaltningen Totalt 49 6 Dessa chefer fördelas på funktion enligt Bolagverkets register: 1 VD 1 vvd 10 Ledamöter i aktiebolag 22 Suppleanter i aktiebolag 22 Innehavare av enskild firma 7 Bolagsman i handelsbolag 1 Komplementär i kommanditbolag 6

7 Vid kontroll mot kommunens leverantörsregister var en av cheferna registrerad som ledamot i en firma som fakturerat kommunen. Personen sitter dock i styrelsen på uppdrag av kommunen Avstämning mot inlämnade bisysslodeklarationer Samtliga förvaltningar, med barn- och utbildningsförvaltningen som enda undantag, har samlat inrapporterade bisysslor centralt. För barn- och utbildningsförvaltningen samlar förvaltningschefen in rapporter från direktrapporterande chefer. Grundskole- och gymnasiechefen ansvarar för att rapporter från chefer och medarbetare samlas in för respektive verksamhet. En påminnelse om att informera om bisysslor görs årligen. Vid en matchning mot erhållet resultat av registerkörningen och inlämnade bisysslodeklarationer fanns inga oklarheter för kommunstyrelsens förvaltning (KSF), kultur- och fritidsförvaltningen (KUF) och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB). När det gäller socialoch äldreomsorgsförvaltningen (SÄF) var inga av de 16 träffarna i Bolagsverket inrapporterade. Dessa bedömdes efter särskilt kontroll inte vara otillåten bisyssla av förvaltningens personalchef. Barn- och utbildningsförvaltningen samlar som nämnt inte in material på central nivå. Av de 27 träffarna i Bolagsverkets register har åtta stycken kontrollerats separat. Urvalet har i huvudsak gjorts om firmanamnet har indikerat en möjlig konkurrenssituation mot personens uppdrag i kommunen. Samtliga träffar i registret bedömdes av ansvarig chef som godkända bisysslor Iakttagelser från intervjuer Kännedom Av de intervjuade hade alla kännedom om att det pågår ett arbete i kommunen med att ta fram riktlinjer vad gäller bisysslor. Vidare nämnde samtliga att kommunens personalchef tydligt påminde om vikten av att samla in information angående bisysslor från samtliga anställda för cirka ett år sedan Definition av bisyssla De intervjuade har god kännedom om att bisysslor ska dokumenteras, men det framträder en oklarhet vad gäller att definiera bisyssla. Den tydligaste oklarheten gäller bedömningen av styrelseuppdrag i aktiebolag eller bolagsman i kommandit- eller handelsbolag Omfattning Huddinge kommun samlar in information från alla anställda om de har bisysslor eller inte, men beslut fattas endast när bisyssla inte är godkänd och ska avvecklas. Inget beslut om godkänd bisyssla fattas. Det finns ingen sammanställning av vilka bisysslor, eller i vilken omfattning, chefer och medarbetare har bisysslor inom kommunen. De intervjuade menar även att det inte finns något intresse eller nytta av en sådan information. Ingen av de intervjuade hade kännedom om att något beslut fattats angående otillåten bisyssla Informationsspridning Medarbetare informeras vid anställning och på arbetsplatsträffar om att blanketten om bisysslor ska fyllas i. Det finns en årlig rutin om att samla in eller uppdatera information om bisysslor. Förvaltningarnas personalchefer ansvarar för att årligen påminna kommunens chefer om rutinen. 7

8 Dokumentation Ingen av de intervjuade hade tagit beslut om att en bisyssla ska upphöra. De bisysslor som var kända och godkända har dokumenterats i kommunens mall. 5. Bedömning 5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna Omfattning av bisysslor inom granskade nämnder/styrelse? Omfattningen av bisysslor hos chefer är begränsad, med undantag för barn och utbildningsförvaltningen. Om rutinerna för rapportering av bisysslor följs och hur denna sker? Personalchef har ansvaret att påminna om årlig uppdatering. Närmaste chef samlar information från medarbetare och samtliga blanketter samlas på förvaltningsnivå. Inom barn- och utbildningsförvaltningen samlas informationen per rektorsområde. Hur dokumenteras rapporteringen och bedömningen av bisysslan? Bisysslor dokumenteras i gemensam mall. Bedömningen dokumenteras inte utan beslut fattas vid otillåten bisyssla. Vem är ansvarig för att kontrollera och systematisera inrapporterade uppgifter? Personalcheferna ansvarar för att systematisera insamlingen, närmsta chef ansvarar för kontroll av uppgifter. Hur ofta görs uppföljning av inrapporteringen? Personalchefen påminner chefer årligen, enligt rutin. Hur agerar kommunen om otillåtna bisysslor uppdagas? Oklart. Enligt preliminära icke beslutade riktlinjer fattas ett skriftligt beslut av förvaltningschef, eller av den som förvaltningschef utser. Hur dokumenteras uppföljningen och rapportering till förvaltningschef, nämnd/styrelse där det är aktuellt? Rutiner vad gäller återrapportering av bisysslor till styrelser och nämnder saknas. Den sammanfattande bedömningen är att Huddinge kommun ännu inte har riktlinjer och rutiner för att säkerställa att otillåtna bisysslor inte förekommer. Vi noterar dock att riktlinjer är under framtagande. Med utgångspunkt från denna granskning har följande förbättringsområden identifierats: 5.2. Förslag till förbättringsområden: Kommunstyrelsen bör besluta om riktlinjer angående bisysslor Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs Samtliga styrelser/nämnder bör säkerställa en ändamålsenlig återrapportering av bisysslor Stockholm 17 december 2012 Klas Öberg 8

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 GSN-2012/699.912 1 (2) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin 08-535 360 31 Kerstin.Backman@huddinge.se Grundskolenämnden Revisionsskrivelse

Läs mer

Ornskoldsviks kommun

Ornskoldsviks kommun Revisjonsrapport / 2013 Genomford på uppdrag av revisorevna september 2013 Ornskoldsviks kommun Granskning av bisysslor '~ ~ ~~. ~i ~ ~:,. ~I/ ~.,,_. =~-~~ ~ =~ ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do

Läs mer

u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~

u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~ Sao v u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~ Opplands V~sby kommun Revisjonsskrivelse Revisorevna 2013-09-24 Till kommunfullm~ktige, kommunstyrelsen cc samtlige nemnder Revisjonsrapport nr 3/2013 Granskning av bisysslor

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av anställdas bisysslor Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3.

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Landstingsanställdas bisysslor

Landstingsanställdas bisysslor Revisionsrapport Landstingsanställdas bisysslor Norrbottens läns landsting Mars 2010 Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander, Revisionskonsult

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor YTTRANDE 1(3) 2014-08-04 LJ 2014/558 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor Landstingets revisorer har genomfört en granskning av bisysslor.

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer