Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag ur Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare Linda Svahn KS 365 Dnr 2011/430-KS-367 Revisionsrapport - Granskning av bisysslor Beslut Kommunstyrelsen beslutar - för egen del att godkänna stadsledningskontorets förslag till åtgärder för att formalisera och förstärka kontrollen avseende bisysslor bland stadens medarbetare samt - att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. Ärendebeskrivning Ernst&Young har till Västerås stad inkommit med en granskningsrapport Granskning av bisysslor (Dnr 2011/403-KS-074). Kommunstyrelsen beslutade att revisionsrapporten anmäls och återkommer till kommunstyrelsen för behandling vid ett senare tillfälle. Rätt utdraget intygar Linda Svahn

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Stadsledningskontoret Dnr: 2011/430-KS Eva Little Telefon e-post Kommunstyrelsen Delges Granskning av bisysslor Förslag till beslut Efter genomgång av granskningsrapporten Granskning av bisysslor, föreslår stadsledningskontoret kommunstyrelsen besluta att godkänna stadsledningskontorets förslag till åtgärder för att formalisera och förstärka kontrollen avseende bisysslor bland stadens medarbetare att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna Ärendebeskrivning Ernst&Young har till Västerås stad inkommit med en granskningsrapport Granskning av bisysslor (Dnr 2011/403-KS-074). Kommunstyrelsen beslutade att revisionsrapporten anmäls och återkommer till kommunstyrelsen för behandling vid ett senare tillfälle. Bakgrund Ernst&Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad granskat om Västerås stad har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att otillåtna bisysslor inte förkommer. Granskarnas sammanfattande bedömning är att Västerås stad brister i att regelbundet informera medarbetarna om förhållanden som gör en bisyssla otillåten och att påminna om att medarbetare som har bisyssla är skyldiga att anmäla det. Mot bakgrund av granskningens synpunkter föreslår stadsledningskontoret att följande insatser genomförs under Omformulera den information om bisysslor som idag finns i Västerås stads medarbetarhandbok, till en riktlinje. - Riktlinjen formuleras så att det tydligt framgår att medarbetaren är skyldig att anmäla bisyssla till arbetsgivaren, vad det kan innebära om stadens medarbetare innehar olämpliga bisysslor, att det är chef enligt delegering som bedömer bisysslans lämplighet samt hur verksamheten ska agera om otillåtna bisysslor identifieras. - Formulera anställningsavtalet vid nyanställning så att medarbetaren vid underskrift av detsamma, samtidigt intygar att han/hon tagit del av och ID: Svar på revision om bisysslor 2011

3 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2011/430-KS förstått riktlinjen om bisyssla. Riktlinjerna för bisyssla bifogas anställningsavtalet. - Komplettera mallen för medarbetarsamtal med en punkt om bisyssla så att frågan rutinmässigt aktualiseras i samtal mellan medarbetare och chef, en gång om året. Monica Ericsson Stadsdirektör Eva Little Personaldirektör

4 1 (2) Styrelsen för proaros Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Styrelsen för proaros Sammanträdesdatum Tisdag den 16 augusti 2011 Plats och tid Stadshuset rum E 466, kl 13:30-17:00 Sekreterare Anita Fröberg - PLAF01 PS 81 Dnr 2011/114-PS-012 Revisionsrapport Granskning av bisysslor Beslut proaros styrelse har tagit del av revisionsrapporten och stödjer förslagen till förbättringar. Tillägg; Styrelsen för proaros vill påpeka att enligt AB 8 det inte är möjligt att generellt begära att alla anställda skall avlämna uppgift on ev. bisyssla. Ärendebeskrivning proaros är en kommunal förvaltning som agerar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Det är därför mycket angeläget att medarbetare i proaros inte åtar sig bisysslor som kan skada förtroendet och anseendet för proaros som aktör. Att medarbetarna inte åtar sig bisysslor som kan ha negativ inverkan på möjligheterna att utföra sina arbetsuppgifter eller som konkurrerar med proaros verksamheter är en av många viktiga förutsättningar för att nå framgång. proaros ingår i Västerås stad och många regler och riktlinjer blir starkare och tydligare då de gäller staden som helhet. proaros styrelse stödjer därför inriktningen att grunderna i regelverket kring bisyssla skall vara stadsgemensamma. Enligt rekommendationen i revisionsrapporten kommer proaros ledning att arbeta vidare med att: Föra en dialog med stadsledningens HR och Konsult & Service HR kring utvecklingen av policydokument, underlag för medarbetarsamtal, introduktionsmaterial, information vid anställningsintervjuer. Förtydliga introduktionsprogrammet för nyanställda så att information om bisyssla och gällande regler säkert finns med. Ta fram ett material som kan användas på arbetsplatsträffar för att informera och diskutera bisyssla och de regler som gäller.

5 Säkra att samtliga chefer vet vilka regler som gäller och förstår vikten av att informera kring och följa upp bisysslor. Utreda möjligheten att säkra en sammanställning av vilka medarbetare som anmält bisyssla samt vilka typer av bisysslor som finns i organisationen. Kopia till Stadsledningskontoret Rätt utdraget intygar Anita Fröberg - PLAF01

6 Karolina Samuelsson - ad611 E-post: Kopia till Stadsledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Dnr: 2011/114-PS-012 Kommunrevisionen Revisionsrapport Granskning av bisysslor Förslag till beslut proaros styrelse har tagit del av revisionsrapporten och stödjer förslagen till förbättringar. Ärendebeskrivning proaros är en kommunal förvaltning som agerar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Det är därför mycket angeläget att medarbetare i proaros inte åtar sig bisysslor som kan skada förtroendet och anseendet för proaros som aktör. Att medarbetarna inte åtar sig bisysslor som kan ha negativ inverkan på möjligheterna att utföra sina arbetsuppgifter eller som konkurrerar med proaros verksamheter är en av många viktiga förutsättningar för att nå framgång. proaros ingår i Västerås stad och många regler och riktlinjer blir starkare och tydligare då de gäller staden som helhet. proaros styrelse stödjer därför inriktningen att grunderna i regelverket kring bisyssla skall vara stadsgemensamma. Enligt rekommendationen i revisionsrapporten kommer proaros ledning att arbeta vidare med att: Föra en dialog med stadsledningens HR och Konsult & Service HR kring utvecklingen av policydokument, underlag för medarbetarsamtal, introduktionsmaterial, information vid anställningsintervjuer. Förtydliga introduktionsprogrammet för nyanställda så att information om bisyssla och gällande regler säkert finns med. Ta fram ett material som kan användas på arbetsplatsträffar för att informera och diskutera bisyssla och de regler som gäller. Säkra att samtliga chefer vet vilka regler som gäller och förstår vikten av att informera kring och följa upp bisysslor. Utreda möjligheten att säkra en sammanställning av vilka medarbetare som anmält bisyssla samt vilka typer av bisysslor som finns i organisationen. Bilagor Rapport bisysslor - slutlig.pdf, Revisionsrapport Granskning av bisysslor Skickad av: Karolina Samuelsson - ad611

7 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2011/114-PS /114-PS

8 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 17 augusti 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-17:32 Sekreterare Linda Svahn KS 285 Dnr 2011/403-KS-074 Anmälan av Revisionsrapport - Granskning av bisysslor Beslut Kommunstyrelsen beslutar att revisionsrapporten anmäls och återkommer till kommunstyrelsen för behandling vid ett senare tillfälle. Ärendebeskrivning Revisorerna har inkommit med en revisionsrapport om granskning av bisysslor. Rätt utdraget intygar Linda Svahn

9 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 23 juni 2011 Västerås stad Granskning av bisysslor

10 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Granskningens genomförande Regelverk Allmänna bestämmelser, AB Lag (1994:260) om offentlig anställning, LOA SKL:s kommentar till LOA och AB Interna riktlinjer Resultat från granskningen Västerås stads gemensamma dokument om bisysslor Konsult och Service proaros Fastighetskontoret Sociala nämndernas stab Tekniska nämndens stab Teknik- och idrottsförvaltningen...18 Bilagor: Bilaga 1 Källförteckning 1

11 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad har Ernst & Young granskat om Västerås stad har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att otillåtna bisysslor inte förekommer. Projektplanen för granskningen fastställdes den 12 april Vår sammanfattande bedömning är att Västerås stad brister i att regelbundet informera medarbetarna om förhållanden som gör en bisyssla otillåten och att påminna om att medarbetare som har bisyssla är skyldiga att anmäla det. Nedan redovisas en sammanfattning av iakttagelser och rekommendationer från granskningen. I Västerås stad finns ett gemensamt dokument om bisysslor inklusive en blankett för anmälan om bisyssla. Dokumentet finns tillgängligt i medarbetarhandboken på stadens intranät. Två av de sex granskade förvaltningarna kände inte till stadens gemensamma dokument om bisysslor utan arbetar med egna interna policys. De fyra övriga förvaltningarna uppgav att de tillämpar stadens riktlinjer för bisysslor. Enligt stadens gemensamma dokument är det naturligt att inhämta uppgifter om bisyssla i samband med introduktion av nyanställd medarbetare och i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Vidare framgår av stadens dokument att ansvarig chef har ansvar för att informera sina medarbetare om synen på bisysslor och vad som kan göra en bisyssla otillåten och att det är lämpligt att frågan tas upp i samband med introduktion av nyanställda, i medarbetarsamtal samt på arbetsplatsträffar. Att inhämta uppgifter om bisyssla och informera om förhållanden som gör en bisyssla otillåten sker vanligtvis vid introduktion av nyanställda. För två av de granskade förvaltningarna är dock vår bedömning att rutinen för detta kan förbättras. Att inhämta uppgifter om bisyssla och informera om förhållanden som gör en bisyssla otillåten sker i regel inte på det årliga medarbetarsamtalet. Att informera om synen på bisysslor och förhållanden som gör en bisyssla otillåten är inte heller information som normalt förekommer på arbetsplatsträffar. Det är enbart en av de sex granskade förvaltningarna som årligen, dock ej i anslutning till medarbetarsamtal eller arbetsplatsträff, utför en systematisk kontroll och uppföljning av medarbetares bisysslor, trots att det bör genomföras enligt stadens gemensamma dokument om bisysslor. För att formalisera och förstärka kontrollen avseende otillåtna bisysslor dvs. för att vara säker på att information om förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten regelbundet lämnas och att medarbetare som har bisyssla påminns om att de är skyldiga att anmäla det, rekommenderar vi att bisysslor tas upp i medarbetarsamtalen precis som stadens gemensamma dokument om bisysslor förespråkar. Vår rekommendation är dock att skrivningen i dokumentet ska göras tydligare och mer styrande. Vi föreslår att medarbetare som har bisyssla inför medarbetarsamtalet fyller i stadens gemensamma blankett för anmälan om bisyssla som överlämnas till chefen på medarbetarsamtalet. Detta skulle innebära att typ och omfattning av medarbetares bisysslor årligen följs upp. Om det finns stöddokument för genomförande av medarbetarsamtal föreslår vi att stöddokumenten kompletteras med att information om förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten ska lämnas på medarbetarsamtalet och att medarbetare som har bisyssla är skyldiga att anmäla typ och omfattning. Målet med att regelbundet informera om bisysslor och förhållan- 2

12 den som kan göra en bisyssla otillåten är att medarbetarna ska få så god insikt i vad som gäller för bisysslor så att de själva tar initiativ till att stämma av om en bisyssla som eventuellt planeras faller inom ramen för vad som kan accepteras. Därigenom undviks att medarbetaren lägger ned tid och pengar på att starta upp bisyssla som, när den uppdagas, kanske inte kan godkännas. Och allra viktigast är att allmänhetens förtroende för Västerås stad därigenom kan upprätthållas. Ett alternativ till att ta upp bisysslor på medarbetarsamtalen är att årligen kommunicera bisysslor på en arbetsplatsträff. För att vara säker på att en av årets arbetsplatsträffar innefattar att dels informera om förhållanden som gör en bisyssla otillåten och dels att inhämta uppgifter om medarbetares bisysslor bör detta, enligt vår uppfattning, framgå av stadens agenda för arbetsplatsträffar. För att tydliggöra och höja kvaliteten i stadens gemensamma dokument om bisysslor, som vi för övrigt anser bör utgöra grunden för information om bisysslor på samtliga förvaltningar, ger vi dessutom följande rekommendationer: Att dokumentet inledningsvis betonar vikten av att tillämpliga lagar och avtal följs och vad det kan innebära för staden om medarbetare innehar olämpliga bisysslor. Att medarbetare som har bisyssla är skyldiga att anmäla bisysslan till arbetsgivaren med fördel kan framgå tydligare. Att skrivningen om att staden tillåter medarbetare att i egen regi på icke arbetstid får sälja sina tjänster till andra kommuner och organisationer tas bort då en sådan bisyssla enligt vår bedömning sannolikt kommer att klassificeras som otillåten. Att skrivningen om att det är närmaste chef som bedömer om en bisyssla är tillåten eller inte, ändras till att det är chef enligt delegering som ansvarar för det. Att skrivningen om vilka bisysslor som normalt alltid är tillåtna tas bort då LOA inte gör undantag för förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer. Att dokumentet kompletteras med en handlingsplan hur verksamheten ska agera om otillåtna bisysslor hos medarbetare identifieras. Att dokumentet om bisysslor kompletteras med en skrivning om att nyanställda skriftligen bekräftar att de har förståelse för vilka förhållanden som gör en bisyssla otillåten och är medvetna om att medarbetare som innehar bisyssla är skyldig att anmäla det. Detta för att säkerställa att nyanställda tagit del av stadens gemensamma dokument om bisysslor. Att dokumentet om bisysslor ska vara ett styrande dokument. Därigenom skulle processen att informera om förhållanden som gör en bisyssla otillåten och att inhämta uppgifter om bisysslor formaliseras och förstärkas. För att ytterligare förebygga risken att otillåtna bisysslor förekommer föreslår vi att information om att det finns bestämmelser i LOA och AB som begränsar möjligheten till bisysslor för anställda i kommuner och kommunala företag m.fl. lämnas redan i en anställningsintervju. Detta bedöms vara särskilt viktigt om sökanden kommer från den privata sektorn. 3

13 2. Inledning 2.1. Bakgrund och syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad har Ernst & Young granskat om Västerås stad har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att otillåtna bisysslor inte förekommer. Med bisyssla avses anställning, uppdrag eller annan verksamhet som medarbetare bedriver, tillfälligt eller stadigvarande, vid sidan om den ordinarie yrkesutövningen inom Västerås stad. Regler om bisysslor för offentligt anställda återfinns i Allmänna bestämmelser (AB) samt i Lag om offentlig anställning (LOA). År 2009 lät revisorerna Ernst & Young kartlägga skyddet mot oegentligheter med fokus på muta och bestickning. Kartläggningen visade att staden bör formalisera och förstärka befintliga kontroller i processer och verksamheter, exempelvis rörande bisyssla. I Västerås stad finns tillsvidareanställda medarbetare. Om medarbetare har olämpliga bisysslor skulle det kunna resultera i att allmänhetens förtroende för Västerås stad skadas. I granskningen besvaras bl. a. följande revisionsfrågor: Har Västerås stad en dokumenterad policy avseende bisysslor? Har förvaltningarna en dokumenterad policy avseende bisysslor? Följer policyn Lag om offentlig anställning och Allmänna bestämmelser? Hur kommuniceras policyn till medarbetarna? Hur sker rapportering/ redovisning från medarbetarna om bisysslor? Hur ofta redovisar medarbetarna sina bisysslor? Hur dokumenteras rapporteringen och bedömningen av bisysslor? Vem är ansvarig för att kontrollera och systematisera inrapporterade uppgifter? Hur agerar förvaltningen om otillåtna bisysslor uppdagas? Hur dokumenteras uppföljningen och rapporteringen till förvaltningschef och nämnd / styrelse där det är aktuellt? Projektplanen för granskningen fastställdes den 12 april Granskningens genomförande Sex förvaltningar har valts ut med avseende på att uppnå syftet med granskningen enligt ovan. Befattningen inom parentes avser de som vi har intervjuat. Konsult och Service (förvaltningschef) proaros (två HR-specialister och chef på Bemanningstjänst) Fastighetskontoret (personalchef) Sociala nämndernas stab (förvaltningschef) Tekniska nämnden stab (förvaltningschef) Teknik- och idrottsförvaltningen (förvaltningschef och tf personalchef) Granskningen baseras på intervjuer med ovan nämnda personer och genomgång av de interna riktlinjer/policys som finns för att säkerställa att otillåtna bisysslor inte förekommer. Interna riktlinjer/policys har stämts av mot regler om bisysslor i AB och LOA. Kontakt har även tagits med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. De intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten och skriftliga bekräftelser har inhämtats från samtliga att de haft den möjligheten. 4

14 3. Regelverk Med hänsyn till att de kommunala myndigheterna och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska visa saklighet och opartiskhet i sin verksamhet är det angeläget att arbetstagarna inte åtar sig sådan bisyssla som kan rubba förtroendet för arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagarna får inte heller åta sig en bisyssla som kan inverka negativt på arbetstagarens möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter eller som innebär konkurrerande verksamhet med arbetsgivarens. Regler om bisysslor finns dels i avtalet Allmänna bestämmelser (AB) och dels i Lag om offentlig anställning (LOA). För anställda i kommunala förvaltningar gäller AB med undantag av förtroende skadliga bisysslor, för vilka LOA gäller. I 7 LOA regleras förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor för anställda i kommuner, landsting och kommunalförbund. Lagen är tvingande och tar över AB:s bestämmelser om förtroendeskadliga bisysslor. Förutom lagar och avtal finns också interna riktlinjer. Dels har Västerås stad ett stadsgemensamt dokument avseende bisysslor och dels kan förvaltningarna ha egna riktlinjer Allmänna bestämmelser, AB Vad gäller arbetshindrande och konkurrerande bisysslor omfattas alla kommunanställda av 8 AB. Arbetstagaren ska enligt 8 AB på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan inverka hindrande för arbetsuppgifterna eller innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. Enligt 8 AB räknas inte förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer som bisyssla enligt AB Lag (1994:260) om offentlig anställning, LOA Vad gäller förtroendeskadliga bisysslor omfattas alla som är anställda i kommunala förvaltningar av 7 LOA. Arbetstagaren får inte enligt 7 LOA ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Arbetsgivaren är enligt 7a LOA skyldig att på lämpligt sätt informera sina arbetstagare om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7. Arbetstagare är enligt 7b LOA skyldiga att på begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om arbetstagarens bisyssla är tillåten eller inte. Arbetsgivarens beslut om att en arbetstagare ska upphöra med, eller inte åta sig, en förtroendeskadlig bisyssla ska enligt 7c LOA vara skriftlig och innehålla en motivering. Beslutet behöver enligt 42 LOA inte föregås av förhandling enligt MBL. LOA gör inga undantag motsvarande de som finns i AB för förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer. 5

15 3.3. SKL:s kommentar till LOA och AB Lagen säger att det är förbjudet för anställda att inneha förtroendeskadlig bisyssla. Arbetstagare som innehar bisyssla är skyldig att anmäla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma dessa. Arbetstagaren är inte skyldig att intyga att man inte har någon bisyssla. Arbetsgivaren får därmed inte skriftligen begära in intyganden från samtliga medarbetare Interna riktlinjer Förutom lagar och avtal avseende bisysslor finns också interna riktlinjer. För Västerås stad finns ett gemensamt dokument om bisysslor samt en blankett för anmälan om bisyssla. Därutöver har vissa förvaltningar egna riktlinjer och egna blanketter för anmälan om bisyssla. 4. Resultat från granskningen Inledningsvis redovisas resultatet från granskningen av stadens gemensamma dokument om bisysslor. Därefter följer redovisning av iakttagelser och rekommendationer för varje förvaltning separat. Då våra rekommendationer är aktuella för flera förvaltningar gör vår disposition att samma rekommendationer återkommer flera gånger. Detta bedöms dock övervägas av att förvaltningarna får en komplett bild av rekommendationer för sitt fortsatta arbete med att säkerställa att otillåtna bisysslor inte förekommer Västerås stads gemensamma dokument om bisysslor Västerås stads gemensamma dokument om bisysslor innehåller bl.a. Definition av vad som avses med bisyssla Att det är avtalet Allmänna bestämmer (AB) och Lagen om offentlig anställning (LOA) som styr regleringen kring bisysslor Beskrivning av arbetshindrande bisysslor Beskrivning av konkurrerande bisyssla Beskrivning av förtroendeskadlig bisyssla Vilka bisysslor som normalt är tillåtna Anmälan av bisyssla - att medarbetarna på arbetsgivarens begäran är skyldiga att lämna uppgifter för att kunna bedöma bisysslan Uppföljning av bisyssla att det är naturligt att inhämta uppgifter om bisyssla i samband med introduktion av nyanställd medarbetare och i samband med det årliga medarbetarsamtalet Att arbetsgivaren ska informera om synen på bisysslor och vad som kan göra en bisyssla otillåten Att arbetsgivaren ensidigt kan bestämma om en bisyssla är tillåten eller inte Påföljder dvs. om medarbetaren brister i sina skyldigheter att det kan leda till disciplinpåföljd eller i svårare/upprepade fall till uppsägning Som bilaga till dokumentet finns en checklista med frågor att ställa eller fundera kring som stöd vid prövning av om en bisyssla är tillåten eller inte. Dessutom har staden en gemensam blankett för anmälan om bisyssla. På blanketten ska de som redovisar bisyssla bl.a. uppge: Bisysslans omfattning dvs. nedlagd tid per dag, eller per vecka, eller per månad eller per år 6

16 Om semester eller komptid används för bisysslan Bisysslans innehåll Vem som är uppdragsgivare När uppdraget påbörjades och när uppdraget löper ut Iakttagelser från granskning av Västerås stads gemensamma dokument om bisysslor Västerås stads gemensamma dokument är ett stödjande dokument för förvaltningarna. Vid beskrivningen av konkurrerande bisyssla, och när konkurrerande bisyssla anses föreligga, framgår att Västerås stad tillåter medarbetare att i egen regi på icke arbetstid sälja sina tjänster till andra kommuner och organisationer om inte hinder uppstår för att bisysslan kan klassificeras som konkurrerande bisyssla. Enligt vår uppfattning inbjuder denna skrivning till en bisyssla som sannolikt inte kan accepteras p.g.a. att den kommer att betraktas som konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig. Enligt dokumentets beskrivning av förtroendeskadlig bisyssla framgår också att om bisysslan bedrivs inom samma verksamhetsområde som medarbetaren själv verkar inom ökar risken för att den ska vara förtroendeskadlig. Det är delegationsordningen som styr vem som ansvarar för uppföljning, kontroll och prövning av bisysslor. Enligt dokumentet om bisysslor är det närmaste chef som ska bedöma om en bisyssla är tillåten eller inte. Denna skrivning kan enligt vår mening tolkas som att det är annan chef än den som ansvarar enligt delegationsordningen. LOA gör inga undantag motsvarande de som finns i AB för förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer. Skrivningen om tillåtna bisysslor kan enligt vår bedömning tolkas som att dessa uppdrag sällan är en otillåten bisyssla. I dokumentet om bisysslor föreslås information till medarbetare om stadens syn på bisysslor och vad som kan göra en bisyssla otillåten ske i samband med introduktion av nyanställda, i medarbetarsamtalen och på arbetsplatsträffar. Vår uppfattning är att detta är bra och vi vill understryka att vi, förutom vid introduktion av nyanställda, tycker att medarbetarsamtalet som är årligen återkommande är ett mycket bra tillfälle att både informera om och följa upp förekomst av bisysslor. Därigenom skulle typ och omfattning av medarbetares bisysslor följas upp minst en gång per år Rekommendationer för att ytterligare höja kvaliteten i Västerås stads gemensamma dokument om bisysslor Vi föreslår att dokumentet om bisysslor ska vara ett styrande dokument. Därigenom skulle processen att informera om förhållanden som gör en bisyssla otillåten och att inhämta uppgifter om bisysslor formaliseras och förstärkas. Vi föreslår att Västerås stad som en inledning i dokumentet om bisysslor betonar vikten av att tillämpliga lagar och avtal följs och vad det kan innebära för Västerås stad om medarbetare innehar olämpliga bisysslor. Att arbetstagare som har bisyssla är skyldiga att anmäla bisysslan till arbetsgivaren kan enligt vår bedömning med fördel framgå tydligare i dokumentet. Vi föreslår att dokumentets skrivning om att Västerås stad tillåter medarbetare att i egen regi på icke arbetstid får sälja sina tjänster till andra kommuner och organisationer (andra 7

17 stycket under rubriken Konkurrerande bisyssla) tas bort då en sådan bisyssla enligt vår bedömning sannolikt kommer att klassificeras som otillåten. Vi rekommenderar att skrivningen om att det är närmaste chef som bedömer om en bisyssla är tillåten eller inte, ändras till att det är chef enligt delegering som ansvarar för det. Vi rekommenderar att skrivningen om vilka bisysslor som normalt alltid är tillåtna tas bort då LOA inte gör undantag för förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer. För att stärka intern kontrollen avseende otillåtna bisysslor dvs. för att vara säker på att information om förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten regelbundet lämnas till medarbetarna och att medarbetare som har bisyssla regelbundet påminns om att de är skyldiga att anmäla det, rekommenderar vi att bisysslor tas upp i medarbetarsamtalen precis som stadens gemensamma dokument om bisysslor förespråkar. Vår rekommendation är dock att skrivningen i dokumentet ska göras tydligare och mer styrande. Målet med att regelbundet informera om förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten är att medarbetarna ska vara väl medvetna om vad som gäller för bisysslor så att avstämning av bisyssla vanligtvis sker innan något påbörjas. Därigenom undviks att medarbetaren lägger ned tid och pengar på att starta upp bisyssla som, när den uppdagas, kanske inte kan accepteras. Och allra viktigast är att allmänhetens förtroende för Västerås stad därigenom kan upprätthållas. Ett alternativ till att ta upp bisysslor på medarbetarsamtalen är att årligen kommunicera bisysslor på en arbetsplatsträff. För att vara säker på att en av årets arbetsplatsträffar innefattar att dels informera om förhållanden som gör en bisyssla otillåten och dels att inhämta uppgifter om medarbetares bisysslor bör detta, enligt vår uppfattning, framgå av stadens agenda för arbetsplatsträffar. Vi föreslår att stadens gemensamma dokument om bisysslor kompletteras med en beskrivning hur verksamheten ska agera om otillåtna bisysslor identifieras. T.ex. bör en sådan beskrivning, eller en sådan handlingsplan, bl.a. innehålla information om att berörda skriftligen ska meddelas om att bisysslan är otillåten och att berörda skriftligen ska bekräfta att de har mottagit informationen, att berörda parter ingår en överenskommelse om hur avvecklingen av bisysslan ska ske och vilken tidplan som gäller, att en analys ska göras över vilken omfattning verksamheten, och därigenom staden, lidit skada och om slutsatserna ska presenteras för berörd nämnd. För att säkerställa att nyanställda tagit del av stadens gemensamma dokument om bisysslor rekommenderar vi att det skriftligen bekräftas. Vi föreslår att stadens gemensamma dokument om bisysslor kompletteras med en skrivning om att nyanställda skriftligen bekräftar att de har förståelse för vilka förhållanden som gör en bisyssla otillåten och att medarbetare som innehar bisyssla är skyldig att anmäla det. 8

18 4.2. Konsult och Service Förvaltningen tillämpar ett internt dokument med policy och regler för bisysslor inklusive en intern blankett för anmälan om bisysslor. Policyn omfattar bl.a. följande: Definition av vad som avses med bisyssla. Gränsdragningen mellan tillåten respektive otillåten bisyssla. Vilket regelverk som styr bisysslor. Konsult och Service allmänna inställning till bisysslor. Otillåtna bisysslor vilka delas upp i o o o Förtroendeskadlig bisyssla Arbetshindrande bisyssla Konkurrerande bisyssla Tillåtna bisysslor, att det är bisysslor som inte är förtroendeskadliga, arbetshindrande eller innebär konkurrens med Konsult och Service egen verksamhet. Anmälan om bisyssla, att arbetstagaren på begäran ska anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för bedömning av bisysslan. Hänvisning sker till bilaga 1 anmälan om bisysslor. Här framgår vidare att affärsområdeschefen har det primära ansvaret för uppföljning och kontroll av förekomst av bisysslor samt att medarbetarsamtalet utgör ett naturligt tillfälle till diskussion om bisyssla. Som bilaga till den interna policyn finns blankett för anmälan om bisysslor Iakttagelser hos Konsult och Service Enligt uppgift är det förvaltningschefen som enligt delegationsordningen ansvarar för prövning av bisysslor. Det är också förvaltningschefen som godkänner medarbetares bisysslor enligt blanketten för anmälan om bisysslor. Förvaltningen var inte medveten om att staden har ett gemensamt dokument om bisysslor inklusive en blankett för anmälan om bisyssla. Förvaltningens policy avseende bisysslor är daterad I policyn hänvisas till AB 98. AB 98 är ett gammalt kollektivavtal som har ersatts av AB. I policyn framgår inte att det är 7 i Lagen om offentlig anställning som styr förtroendeskadliga bisysslor. Policyn är skriven som att det är AB som styr även förtroendeskadlig bisyssla. Vad gäller blanketten för anmälan om bisyssla så hänvisar även den till AB 98 och inte till de AB som är aktuella. Blanketten för anmälan om bisyssla frågar enbart efter vilka bisysslor vederbörande har dvs. uppgiftslämnare ska enbart svara på Jag har följande bisyssla/bisysslor. Detta är enligt vår mening tämligen lite information om bisysslan. Enligt förvaltningschefen inhämtas mer information i varje enskilt fall om det anses vara aktuellt för att kunna göra en korrekt bedömning huruvida bisysslan är tillåten eller inte. 9

19 I inledande text på blanketten för anmälan om bisysslor framgår att förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer inte räknas som bisyssla. LOA gör dock inte de undantagen. Undantagen sker enbart i AB. Förvaltningen har en checklista med saker att informera nyanställda om. I checklistan framgår enligt uppgift att nyanställda ska läsa igenom de dokument som finns på intranätet. Ett av dokumenten på intranätet är förvaltningens policy och regler för bisysslor. Därigenom informeras arbetstagarna om vilka förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. I policydokumentet vid rubriken anmälan om bisyssla framgår att arbetsgivaren t.ex. via enkät kan göra förfrågan om bisyssla. Detta bedöms vara ok och i linje med SKL:s tolkning om enbart de som har bisyssla behöver svara på enkäten. Den interna policyn avseende bisysslor kommuniceras enligt förvaltningschefen i huvudsak vid nyanställningar. Därutöver påminns medarbetarna, ungefär vartannat år, att de som har bisyssla ska anmäla det till affärsområdeschefen. Detta gjordes senast i april 2009 och är enligt uppgift planerat att genomföras igen i maj Anmälan av bisyssla sker på blanketten för anmälan om bisysslor som finns på förvaltningens intranät. När bisysslan prövats av förvaltningschefen skriver förvaltningschefen under blanketten. Medarbetaren får en kopia på den underskrivna blanketten och originalet sparas i personalakten. En ej godkänd ansökan motiveras skriftligen på blanketten och överlämnas till chef och medarbetare som får komma överens om hur problemet ska lösas. Inget ärende har hittills rapporterats till nämnden. Vad vi erfar är bisysslor och information om vad som gör en bisyssla otillåten inte ett ämne som regelbundet återkommer på medarbetarsamtalen. Enligt förvaltningens interna policy är det affärsområdeschefen som har det primära ansvaret för uppföljning och kontroll av förekomst av bisysslor. Det åligger även enligt policyn affärsområdeschefen att informera medarbetarna om Konsult och Service policy och regler för utövande av bisysslor. Det finns ingen sammanställning, inget dokument som ger en totalbild, över medarbetarnas bisysslor. Blanketten med redovisade bisysslor finns i respektive medarbetares personalakt Rekommendationer till Konsult och Service Vi rekommenderar i första hand att stadens gemensamma dokument om bisysslor utgör grunden för information om bisysslor. Detta gäller även blanketten för anmälan om bisyssla, att vi rekommenderar att stadens gemensamma blankett tillämpas vid redovisning av bisyssla. Avseende förvaltningens interna policy (inkl blankett för anmälan av bisysslor) lämnar vi nedanstående rekommendationer för att höja kvaliteten ytterligare. Vi rekommenderar att policyn (inkl blankett för anmälan av bisysslor) uppdateras så att hänvisning sker till aktuellt avtal Allmänna bestämmelser, AB. Vi rekommenderar att policyn justeras så att det framgår att det är 7 LOA som reglerar frågan om förtroendeskadlig bisyssla, att lagen är tvingande och således tar över avtalets bestämmelser om förtroende skadliga bisysslor. Vi rekommenderar att den inledande texten på blanketten för anmälan om bisysslor justeras så att det inte kan tolkas som att förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella or- 10

20 ganisationer aldrig betraktas som en otillåten bisyssla med hänsyn till att LOA inte gör de undantagen. För att höja effektiviteten vid prövning av om en bisyssla är tillåten eller inte, och redan från början ha en komplett bild av en bisysslas omfång, rekommenderar vi att blanketten som medarbetaren vid anmälan av bisyssla ombeds att fylla i kompletteras med ytterligare frågor kring bisysslan. Notera att nedanstående förslag på tillägg inte är fullständigt, utan enbart exempel på uppgifter som vi bedömer vara väsentliga för en adekvat bedömning av bisysslan. Bisysslans omfattning dvs. hur mycket tid per dag, alternativt per vecka, eller per månad läggs ned på bisysslan. Är bisysslan tidskrävande? Bisysslans tidsmässiga förläggning dvs. när utförs bisysslan. På helger? På kvällar? När påbörjades bisysslan och hur länge beräknas den pågå? Är bisysslan kortvarig eller av sporadisk art? Vem är uppdragsgivare. Är arbetsgivaren eller uppdragsgivaren för bisysslan ett privat företag? Får arbetstagaren eller någon anhörig till honom eller henne ekonomisk eller annan ersättning för bisysslan och i så fall, hur stor är denna ersättning? För att stärka intern kontrollen avseende otillåtna bisysslor dvs. för att vara säker på att information om förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten regelbundet lämnas till medarbetarna och att medarbetare som har bisyssla regelbundet påminns om att de är skyldiga att anmäla det, rekommenderar vi att bisysslor tas upp i de årliga medarbetarsamtalen precis som stadens gemensamma dokument och förvaltningens interna policy om bisysslor förespråkar. Vår rekommendation är dock att skrivningen i förvaltningens policy om att medarbetarsamtalet utgör ett naturligt tillfälle till diskussion om eventuell bisyssla eller ägande i ekonomisk verksamhet ska göras tydligare och mer styrande. Vi föreslår vidare att medarbetare som har bisyssla inför medarbetarsamtalet fyller i blanketten (vi rekommenderar i första hand stadens gemensamma blankett) för anmälan om bisyssla som överlämnas till chefen på medarbetarsamtalet. Detta skulle innebära att typ och omfattning av medarbetares bisysslor årligen följs upp. Om det finns stöddokument för genomförande av medarbetarsamtal föreslår vi att stöddokumenten kompletteras med information om att förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten ska lämnas på medarbetarsamtalet och att medarbetare som har bisyssla är skyldiga att anmäla typ och omfattning på medarbetarsamtalet. Målet med att regelbundet informera om bisysslor och förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten är att medarbetarna ska få så god insikt i vad som gäller för bisysslor så att de själva tar initiativ till att stämma av om en bisyssla som eventuellt planeras faller inom ramen för vad som kan accepteras. Därigenom undviks att medarbetaren lägger ned tid och pengar på att starta upp bisyssla som, när den uppdagas, kanske inte kan godkännas. Och allra viktigast är att allmänhetens förtroende för Västerås stad därigenom kan upprätthållas. Ett alternativ till att ta upp bisysslor på medarbetarsamtalen är att årligen kommunicera bisysslor på en arbetsplatsträff. För att vara säker på att en av årets arbetsplatsträffar innefattar att dels informera om förhållanden som gör en bisyssla otillåten och dels att inhämta uppgifter om medarbetares bisysslor bör detta, enligt vår uppfattning, framgå av stadens agenda för arbetsplatsträffar. 11

21 Vi föreslår att policyn för bisysslor kompletteras med en beskrivning hur verksamheten ska agera om otillåtna bisysslor identifieras. T.ex. bör en sådan beskrivning, eller en sådan handlingsplan, bl.a. innehålla information om att berörda medarbetare skriftligen ska meddelas om att bisysslan är otillåten och skriftligen bekräfta att de har mottagit informationen, att berörda parter ingår en överenskommelse om hur avvecklingen av bisysslan ska ske, att en analys ska göras över vilken omfattning verksamheten, och därigenom staden, lidit skada och att slutsatserna ska presenteras för berörd nämnd. För att säkerställa att nyanställda tagit del förvaltningens policy och regler om bisysslor rekommenderar vi att det skriftligen bekräftas. Vi föreslår att förvaltningens policy om bisysslor kompletteras med en skrivning om att nyanställda skriftligen bekräftar att de har förståelse för vilka förhållanden som gör en bisyssla otillåten och att medarbetare som innehar bisyssla är skyldig att anmäla det. För bättre överblick av bisysslor som förekommer hos medarbetarna föreslår vi att förvaltningen (exempelvis på enhetsnivå) gör en sammanställning av anmälda bisysslor. En sådan sammanställning är enligt vår uppfattning ett bra stöd vid uppföljning av bisysslor. Även vid chefsbyten eller på förfrågan från politiker etc. kan det vara bra att snabbt kunna få överblick av vilka typer av bisyssla som förekommer på enheten och vilka medarbetare som utövar bisyssla. Vi föreslår att information om att det finns bestämmelser i LOA och AB som begränsar möjligheten till bisysslor för anställda i kommuner och kommunala företag m.fl. lämnas redan i anställningsintervjun. Detta bedöms vara särskilt viktigt om sökanden kommer från den privata sektorn proaros Förvaltningen tillämpar enligt uppgift Västerås stads gemensamma dokument om bisysslor samt stadens gemensamma blankett för anmälan om bisysslor. Enligt stadens gemensamma dokument är det naturligt att inhämta uppgifter om bisyssla i samband med introduktion av nyanställd medarbetare och i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Vidare framgår att ansvarig chef har ansvar för att informera sina medarbetare om synen på bisysslor och vad som kan göra en bisyssla otillåten och att det är lämpligt att frågan tas upp i samband med introduktion av nyanställda, i medarbetarsamtal samt på arbetsplatsträffar Iakttagelser hos proaros Enligt uppgift är det medarbetarens närmaste chef som enligt delegationsordningen har rätt att besluta om en bisyssla är tillåten eller inte. I introduktionsprogram för nyanställda chefer framgår att nyanställda chefer ska ta del av förvaltningens medarbetarhandbok där stadens gemensamma dokument om bisysslor ingår. Därigenom erhålls information om förhållanden som gör en bisyssla otillåten och att den som innehar bisyssla är skyldig att anmäla det. I introduktionsprogram för nyanställda medarbetare framgår inte lika tydligt som för nyanställda chefer att medarbetaren som ett led i sin introduktion ska ta del av medarbetarhandboken. Vi kan inte heller se att genomgång av medarbetarhandboken, för att därigenom få 12

22 information om förhållanden som gör bisysslor otillåtna, ingår i något annat moment i introduktionsprogrammet. Bisysslor kommenteras inte heller separat i introduktionsprogrammet. Enligt uppgift är bisysslor och information om vad som gör en bisyssla otillåten inte ett ämne som regelbundet återkommer på medarbetarsamtalen eller på arbetsplatsträffar. Det finns för övrigt, vad vi erfar, ingen rutin för att regelbundet (förutom vid introduktion av nyanställda chefer) informera om förhållanden som gör en bisyssla otillåten eller för att påminna medarbetare som har bisyssla att de är skyldiga att anmäla det. Hittills har medarbetarna i huvudsak blivit ombedda att redovisa bisysslor enbart på förekommen anledning. En bisyssla som ej kan accepteras avslås i samspel med medarbetaren som i princip har att välja på att avsluta sin bisyssla eller avsluta sin anställning. Inget ärende har hittills rapporterats till nämnden. Det finns ingen sammanställning, inget dokument som ger en totaltbild, på t.ex. enhetsnivå över medarbetarnas bisysslor Rekommendationer till proaros Vi rekommenderar att introduktionsprogrammet för nyanställda medarbetare förtydligas vad gäller skyldigheten att ta del av medarbetarhandboken för att nyanställda därigenom ska erhålla information om förhållanden som gör en bisyssla otillåten och att den som innehar bisyssla är skyldig att anmäla det. För att stärka intern kontrollen avseende otillåtna bisysslor dvs. för att vara säker på att information om förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten regelbundet lämnas till medarbetarna och att medarbetare som har bisyssla regelbundet påminns om att de är skyldiga att anmäla det, rekommenderar vi att bisysslor tas upp i medarbetarsamtalen som stadens gemensamma dokument om bisysslor förespråkar. Vi föreslår att medarbetare som har bisyssla inför medarbetarsamtalet fyller i stadens gemensamma blankett för anmälan om bisyssla som överlämnas till chefen på medarbetarsamtalet. Om det finns stöddokument för genomförande av medarbetarsamtal föreslår vi att stöddokumenten kompletteras med att information om förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten ska lämnas på medarbetarsamtalet och att medarbetare som har bisyssla är skyldiga att anmäla typ och omfattning på medarbetarsamtalet. Målet med att regelbundet informera om bisysslor och förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten är att medarbetarna ska vara väl medvetna om vad som gäller för bisysslor så att avstämning av bisyssla vanligtvis sker innan bisysslan påbörjas. Därigenom undviks att medarbetare lägger ned tid och pengar på att starta upp bisyssla som, när den uppdagas, kanske inte kan accepteras. Och allra viktigaste är att allmänhetens förtroende för Västerås stad därigenom kan upprätthållas. Ett alternativ till att ta upp bisysslor på medarbetarsamtalen är att årligen kommunicera bisysslor på en arbetsplatsträff. För att vara säker på att en av årets arbetsplatsträffar innefattar att dels informera om förhållanden som gör en bisyssla otillåten och dels att inhämta uppgifter om medarbetares bisysslor bör detta, enligt vår uppfattning, framgå av stadens agenda för arbetsplatsträffar. För bättre överblick av bisysslor som förekommer hos medarbetarna föreslår vi att förvaltningen t.ex. på enhetsnivå gör en sammanställning av anmälda bisysslor. En sådan sammanställning är enligt vår uppfattning ett bra stöd vid uppföljning av bisysslor. Även vid chefsbyten eller på förfrågan från politiker etc. kan det vara bra att snabbt kunna få överblick av vilka typer av bisyssla som förekommer på enheten och vilka medarbetare som utövar bisyssla. 13

23 Vi föreslår att information om att det finns bestämmelser i LOA och AB som begränsar möjligheten till bisysslor för anställda i kommuner och kommunala företag m.fl. lämnas redan i anställningsintervjun. Detta bedöms vara särskilt viktigt om sökanden kommer från den privata sektorn Fastighetskontoret Förvaltningen tillämpar inga riktlinjer i egentlig mening vad gäller bisysslor. Istället har Fastighetskontoret ett dokument som beskriver delar i anställningsvillkoren som omfattar en skrivning om bisysslor. Följande formuleras angående bisysslor: Du som har bisyssla är skyldig att anmäla detta till arbetsgivaren. Du anmäler bisyssla till din närmaste chef. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om den kan - inverka hindrande på arbetsuppgifterna - konkurrera med arbetsgivarens verksamhet - kan rubba förtroendet för arbetsgivaren (lagen om offentlig anställning) Förtroende uppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla Iakttagelser hos Fastighetskontoret Enligt delegationsordningen ansvarar förvaltningschefen för samtliga personalfrågor. Förvaltningen var inte medveten om att staden har ett gemensamt dokument om bisysslor och en gemensam blankett för anmälan av bisysslor. LOA gör inga undantag motsvarande de som finns i AB för förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer. Förvaltningens skrivning angående förtroendeuppdrag kan enligt vår bedömning tolkas som att den typen av uppdrag aldrig är en otillåten bisyssla. Som ett led i introduktionen för nyanställda ingår att läsa dokumentet som beskriver delar i anställningsvillkoren (omfattar bisysslor) och som finns på Fastighetskontorets intranät. Därigenom får nyanställda information om att bisysslor ska anmälas till arbetsgivaren och att bisysslor i vissa fall kan förbjudas. På initiativ av personalchefen sker varje år en kartläggning och kontroll av medarbetarnas bisysslor. Medarbetare som har bisyssla ombeds då att anmäla bisysslan till närmaste chef. Att medarbetare som har bisyssla årligen ombeds att redovisa den framgår inte i Fastighetskontorets dokument som beskriver delar i anställningsvillkoren. Uppgifter om medarbetares bisysslor sammanställs i ett dokument som redovisas för ledningsgruppen som leds av förvaltningschefen. Ledningsgruppen fattar beslut om respektive bisyssla kan accepteras eller inte. Att bisysslorna prövas av ledningsgruppen framgår av protokoll från ledningsgruppsmötet. Om en bisyssla inte kan accepteras har medarbetaren att välja på att avsluta sin bisyssla eller avsluta sin anställning. Inga personalärenden rapporteras till fastighetsnämnden. Löpande under året kommuniceras bisysslor muntligen från medarbetaren till den närmaste chefen som i sin tur skriver ned erhållen information och rapporterar vidare till personalchefen. Personalchefen upplever att det finns en medvetenhet kring bisysslor hos medarbetarna och att rapportering om bisyssla vanligtvis sker innan någon påbörjar något. 14

24 Rekommendationer till Fastighetskontoret Vi rekommenderar i första hand att stadens gemensamma dokument om bisysslor utgör grunden för information om bisysslor till medarbetarna. Förslagsvis kan dokumentet som beskriver delar i anställningsvillkoren hänvisa till stadens gemensamma dokument. Detta gäller även blanketten för anmälan om bisyssla, att vi rekommenderar att stadens gemensamma blankett tillämpas för anmälan om bisysslor. Beträffande Fastighetskontorets dokument som beskriver delar i anställningsvillkoren och skrivningen angående bisyssla som avser förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer så rekommenderar vi att detta formuleras om så att det inte kan tolkas som att förtroendeuppdragen aldrig betraktas som en otillåten bisyssla med hänsyn till att LOA inte gör de undantagen. För att stärka intern kontrollen avseende otillåtna bisysslor dvs. för att vara säker på att information om förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten regelbundet lämnas och att medarbetare som har bisyssla påminns om att de är skyldiga att anmäla det, rekommenderar vi att bisysslor tas upp i medarbetarsamtalen som stadens gemensamma dokument om bisysslor förespråkar. Vi föreslår att medarbetare som har bisyssla inför medarbetarsamtalet fyller i stadens gemensamma blankett för anmälan om bisyssla som överlämnas till chefen på medarbetarsamtalet. Om det finns stöddokument för genomförande av medarbetarsamtal föreslår vi att stöddokumenten kompletteras med att information om förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten ska lämnas på medarbetarsamtalet och att medarbetare som har bisyssla är skyldiga att anmäla typ och omfattning på medarbetarsamtalet. Målet med att regelbundet informera om bisysslor och förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten är att bibehålla medvetenheten kring detta så att rapportering eller avstämning av bisyssla sker innan bisyssla påbörjas. Därigenom kan allmänhetens förtroende för Västerås stad upprätthållas. Ett alternativ till att ta upp bisysslor på medarbetarsamtalen är att årligen kommunicera bisysslor på en arbetsplatsträff. För att vara säker på att en av årets arbetsplatsträffar innefattar att dels informera om förhållanden som gör en bisyssla otillåten och dels att inhämta uppgifter om medarbetares bisysslor bör detta, enligt vår uppfattning, framgå av stadens agenda för arbetsplatsträffar. Vi föreslår att information om att det finns bestämmelser i LOA och AB som begränsar möjligheten till bisysslor för anställda i kommuner och kommunala företag m.fl. lämnas redan i anställningsintervjun. Detta bedöms vara särskilt viktigt om sökanden kommer från den privata sektorn Sociala nämndernas stab Förvaltningen tillämpar enligt uppgift Västerås stads gemensamma dokument om bisysslor. Enligt stadens gemensamma dokument om bisysslor är det naturligt att inhämta uppgifter om bisyssla i samband med introduktion av nyanställd medarbetare och i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Vidare framgår av stadens gemensamma dokument att ansvarig chef har ansvar för att informera sina medarbetare om synen på bisysslor och vad som kan göra en bisyssla otillåten och att det är lämpligt att frågan tas upp i samband med introduktion av nyanställda, i medarbetarsamtal samt på arbetsplatsträffar. 15

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Bisysslor Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag till utveckling... 1 2. Inledning...

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande Datum 2012-05-23 Riktlinjer för bisysslor i Tyresö kommun Beslutad av kommundirektören 2012-05-16. 1. Inledning Det är viktigt för Tyresö Kommun att medborgarna har förtroende för kommunens opartiskhet

Läs mer

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik 2015-08-26 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Policy om Bisysslor Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 1993-02-09 28 Revisions datum KS 2009-05-13 82 (KS/2009:391)

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2013-12-11 Dag Calminder 08-590 976 13 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:517 dag.calminder@upplandsvasby.se Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun. Granskning av bisysslor

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun. Granskning av bisysslor Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund och syfte... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun.

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun. KS 8 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sandmark Mats Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2014-0372 Kommunstyrelsen Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDAS BISYSSLOR FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2002-05-13, 142 MED ÄNDRING 2013-01-28, 27 ANSTÄLLDAS BISYSSLOR Vad är en bisyssla?

Läs mer

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08 Riktlinjer Bisyssla Förord Kommunala myndigheter inom offentlig förvaltning ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att inte skada allmänhetens förtroende. Luleå kommun vill som arbetsgivare

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor Styrning och kontroll av anställdas bisysslor KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6 Anställdas bisysslor 2010 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Med bisyssla menas varje anställning, uppdrag, syssla (dock ej syssla som tillhör privatlivet) som är tillfällig eller permanent och som utövas av kommunanställd arbetstagare vid

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-09-22 KS/2015:295 Handläggare Eva Jansson Tfn 0142-850 63 Kommunstyrelsen Svar på granskning av bisyssla Bakgrund De förtroendevalda revisorerna

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun.

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 2014-11-04 1(7) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert.

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Revisionskonsult Anställdas bisysslor Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 GSN-2012/699.912 1 (2) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin 08-535 360 31 Kerstin.Backman@huddinge.se Grundskolenämnden Revisionsskrivelse

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg. Riktlinjer för bisyssla

FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg. Riktlinjer för bisyssla Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-02-12 Kommunledningskontaret KanslionhetRn 2014-02- 2 6 13 Riktlinjer för bisyssla Dnr Dpi

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen DIARIENUMMER KS 2015.160 REGLER HR-AVDELNINGEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-12-07 218 Vallentuna kommuns regler för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet Vallentuna kommuns regler för bisysslor

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

Policy för bisysslor

Policy för bisysslor POLICY FÖR BISYSSLOR 1(1) Personalavdelningen Policy för bisysslor Antagen i Kommunfullmäktige 2011-05-31 Dnr KS310-10 020 I denna policy med tillhörande rutiner anger Hedemora kommun gemensamma värderingar

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN ^ Kommunledningskontoret Mona Birgetz Tjänsteutlåtande 2013-10-07 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0596 KS-2 Diariekod: 140 Kommunstyrelsen Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-08 165 Riktlinjer för bisysslor Definition Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Hörby kommun.

Läs mer

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt:

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2010-07-01 Beslut: KS 154, 2010-06-15 Utvärderad: KS 3, 2012-01-24 1. Bakgrund Med bisyssla avses, i avtalets mening, varje syssla, tillfällig

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson Revisionsrapport Anställdas bisysslor Gotlands kommun 2010-01-28 Ramona Numelin Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning och revisionsfråga...1 3 Avgränsning och metod...2 4

Läs mer

2014-02-12. Efter genomförd granskning är bedömningen att kommunen inte har ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor.

2014-02-12. Efter genomförd granskning är bedömningen att kommunen inte har ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-02-12 Faissnbfi kommun K );-utiunl ijkontaret 2014-02- 2 6 12 Dnr Dpi.ö'l Granskning av anställdas

Läs mer

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Datum Diarienummer 2010-03-02 Kst 2009/469.01 Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Definition... 3 2 Otillåtna bisysslor...

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av anställdas bisysslor Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3.

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun

Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2004-09-28 Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. Reviderad av personalutskottet 2012-08-27 Reviderad av kommunstyrelsen 2015-08-12,

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Riktlinjer för prövning av bisyssla

Riktlinjer för prövning av bisyssla r för prövning av 2015-11-30 r för prövning av 1 av 7 Innehåll r för prövning av... 3 1 Definition... 3 2 Information... 3 3 Prövning av... 3 3.1 Grundsyn... 3 3.2 Regler... 3 3.2.1 Förtroendeskadliga

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Anställdas bisysslor. Johan Karlander Richard Vahul

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Anställdas bisysslor. Johan Karlander Richard Vahul Revisionsrapport Anställdas bisysslor Botkyrka kommun Johan Karlander Richard Vahul Augusti 2011 2011-08-25 Johan Karlander Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03087 134 Policy vad gäller bisysslor för anställda inom Landstinget Sörmland Bakgrund Riksdagen beslutade under hösten 2001 om ändringar i lagen om offentlig anställning

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om bisyssla 2011:3 beslutade den 26 september 2011 Innehåll och syfte Dessa riktlinjer innehåller information om bestämmelserna om bisysslor i 7 lagen (1994:260)

Läs mer

Bilaga till policy för bisysslor

Bilaga till policy för bisysslor Bilaga till policy för bisysslor Antagen av landstingsstyrelsens personaldelegation 2009-04-16 1/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Otillåtna bisysslor... 3 2.1 Förtroendeskadliga bisysslor (LOA

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Kommunstyrelsens personalutskott 2012-10-18 1-7 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30-10.15 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Bisyssla riktlinje för SLSO

Bisyssla riktlinje för SLSO 1 (5) Bisyssla riktlinje för SLSO Dokumentnamn Gäller fr.o.m Bisyssla riktlinje för SLSO 2014-10-01 Handläggare Godkänd/signatur Ersätter tidigare dokument Lena Grunditz Annika Blomgren 2013-05-29 2 (5)

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av bisysslor Kungälvs kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Revisionsfrågor och revisionskriterier...

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor I II ~ Landstinget DALARNA Persona/enhet ~JLAGA AU ~ 17A Datum 2013-01-14 1 (3) Dnr LD12103031 Uppdnr 397 2013-01-14 2013-01-28 Landstingsstyrelsen Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Granskning av bisysslor Region Halland Revisionsrapport April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte, avgränsning

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun December 2009 Lars Edgren Innehållsförteckning Granskning av anställdas bisysslor... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA. Anställd som vid (område)

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA. Anställd som vid (område) 1(5) ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA Namn Personnummer Anställd som vid (område) Anställningsgrad: % ÖVRIGA BISYSSLOR, DVS BISYSSLOR SOM INTE ÄR ATT HÄNFÖRA

Läs mer

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet REGLER Dnr V 2012/56 Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet Publicerad: Beslutsfattare : Handläggare: www.styrdokument.adm.gu.se rektor Hilding Sjödén Beslutsdatum: 2007-01-22. Beslut

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA Peder Björn 2014-12-16 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Ärende 7. Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor. Landstingsstyrelsen: 1. Yttrandet till revisorerna enligt bilaga c) godkänns.

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor. Landstingsstyrelsen: 1. Yttrandet till revisorerna enligt bilaga c) godkänns. I II ~, Landstinget DALARNA Personalen het g()~, BESLUTSUND~~AG -() lss 1'1-1l_ ~I TT Datum 2013-01-28 1 (3) Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 s arbetsutskott 2013-01-28 Svar på revisorernas granskning

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet

Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet Bilaga, Rektors beslut nr 159-06, 2006-11-07 Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet Dokumentets syfte Universitetets syn på bisysslor Vad är bisyssla?

Läs mer

Ornskoldsviks kommun

Ornskoldsviks kommun Revisjonsrapport / 2013 Genomford på uppdrag av revisorevna september 2013 Ornskoldsviks kommun Granskning av bisysslor '~ ~ ~~. ~i ~ ~:,. ~I/ ~.,,_. =~-~~ ~ =~ ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do

Läs mer

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. 1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-11-27 LS-LED07-567 100 Policy för bisyssla i landstinget. Revidering Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Göte

Läs mer

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering Härjedalens kommun 23 juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-05-24 Blad 9 Ksau 78 Dnr 214/2016-008 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelseförvaltningen har av kommunstyrelsen

Läs mer

Linda Yacoub. September 2012

Linda Yacoub. September 2012 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Linda Yacoub September 2012 Tyresö kommun 2012-09-05 Linda Yacoub Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Innehållsförteckning 1. Sammanfattaning...

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun 2010-04-20 Lars Edgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Bakgrund... 3 3. Syfte revisionsfrågor...

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Anna-Lena Söderström 2007-08-28 LS 0708-0861 Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting 2 (10) Definition och kategorier av bisysslor m.m. Bisysslor är i princip

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

BESLUT Dnr HS 2015/678

BESLUT Dnr HS 2015/678 HÖGSKOLAN I SKÖVDE Rektor BESLUT 2015-10-06 Dnr HS 2015/678 Riktlinjer för bisysslor Jag beslutar härmed om revidering av dokumentsnamn från Föreskrifter bisysslor, Dnr HS 2014/464 till Riktlinjer för

Läs mer

Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011

Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011 , Jämtlands Läns Landsting Landstingets revisorer Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Bisysslor På vårt uppdrag har

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.2014.1.1.1-3565 Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Dan Åkhagen Beslutsdatum: 2015-01-19

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer för bisysslor Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2015-01-19 Rektor SLU.ua.2014.1.1.1-3565 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Dan

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 6 april 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:15 Sekreterare

Läs mer

Granskning av bisysslor. 25 september 2013

Granskning av bisysslor. 25 september 2013 Granskning av bisysslor 25 september 2013 Syfte & revisionsfråga Syfte & Revisionsfråga En förstudie har genomförts som syftat till att ta reda på hur förvaltningarna arbetar med förekomsten av bisysslor,

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor vid KMH

Riktlinjer för bisysslor vid KMH Riktlinjer Personalenheten 2015-05-05 Maria Wennerström Dnr 15/373 Personalchef Riktlinjer för bisysslor vid KMH Dessa riktlinjer för bisysslor omfattar alla anställda såväl lärare som teknisk/administrativ

Läs mer

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter www.pwc.se Förstudie Mjölby kommuns revisorer Hans-Lennart Stenqvist Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 1 1.1. Bakgrund och

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

04 Riktlinjer för bisyssla i landstinget. Landstingsstyrelsens beslut

04 Riktlinjer för bisyssla i landstinget. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-01-21 LS-LED07-567 04 Riktlinjer för bisyssla i landstinget Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer Riktlinjer för bisyssla i landstinget.

Läs mer

Anvisningar för handläggning av bisysslor Dnr 1-627/2016

Anvisningar för handläggning av bisysslor Dnr 1-627/2016 Anvisningar för handläggning av bisysslor Dnr 1-627/2016 Universitetsförvaltningen 2016-09-13 HR-avdelningen Anvisningar för handläggning av bisysslor INNEHÅLL 1. Inledning... 1 2. Den anställde... 1 3.

Läs mer

Granskning av Bisysslor

Granskning av Bisysslor Revisionsrapport Granskning av Bisysslor Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Rebecca Andersson Mars 2014 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH AVVECKLING AV CHEFSPERSONER

RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH AVVECKLING AV CHEFSPERSONER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH AVVECKLING AV CHEFSPERSONER SAMMANFATTNING Landstinget Sörmlands revisionskontor har på uppdrag av landstingets revisorer genomfört en granskning av vilka riktlinjer och

Läs mer