Granskning av anställdas bisysslor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av anställdas bisysslor"

Transkript

1 Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Bakgrund Uppdrag och revisionsfrågor Metod och avgränsning Regelverk och interna riktlinjer Regelverk Policy för bisyssla Definition Gränsdragning Otillåtna bisysslor Uppgifter om bisyssla Efterlevnad av regelverk och interna riktlinjer Förekomsten av bisysslor Resultat av kontroll mot Bolagsverket Fakturering till kommunen...8

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Smedjebackens kommun har genomfört granskning av anställdas bisysslor. Revisionsfrågorna som ska besvaras är: Har kommunen ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor? Efterlevs regelverken för anställdas bisysslor? Förekommer jävsförhållanden vid upphandlingar? Har kommunen ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor? Smedjebackens kommun har till och med 2012 saknat interna riktlinjer och anvisningar för hur bisysslor hos anställda ska hanteras. I november 2012 har en policy tagits fram, Policy för bisyssla 2012, som vid granskningstillfället inte ännu antagits av kommunstyrelsen. Vår bedömning är att kommunen i dagsläget inte har ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor. Efterlevs regelverken för anställdas bisysslor? Enligt Allmänna Bestämmelser 2012 (AB12 Kap 3 8) skall arbetstagare på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Vid intervjuer har framkommit att man trots avsaknad av interna riktlinjer ändå hanterat frågan avseende bisysslor i samband med anställningar och medarbetarsamtal. Någon dokumentation av de uppgifter som kommit fram vid dessa tillfällen har dock inte gjorts varför kontroll av hur regelverken har efterlevts ej har kunnat genomföras. Förekommer jävsförhållanden vid upphandlingar? De företag där anställda har engagemang har samkörts med kommunens leverantörsregister. Totalt återfanns 22 st företag/föreningar i kommunens leverantörsregister varav man under 2012 har köpt varor/tjänster av 7 st till ett värde av totalt 314 tkr. Vid genomgången har framkommit att en anställd själv attesterat en faktura från eget företag, i övrigt har inget framkommit som tyder på att anställda gjort beställningar till företag i vilka den anställde själv har intressen. 1 av 8

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Regler om offentliganställdas bisysslor finns i Allmänna bestämmelser (AB 12), Lagen om offentlig anställning (LOA) och Smedjebacken kommuns egna riktlinjer. Av ovanstående regelverk framgår att kommunens verksamhet måste utövas på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för kommunen och dess anställdas oberoende och integritet inte kan ifrågasättas. Medarbetare ska på begäran anmäla bisyssla och lämna uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Uppgiftsskyldigheten omfattar alla slags bisysslor. Ett verksamhetsområde som i förarbeten till regelverken särskilt utpekas som riskfyllt när det gäller förtroendeskadliga bisysslor är upphandling av varor och tjänster Uppdrag och revisionsfrågor Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Har kommunen ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor? Efterlevs regelverken för anställdas bisysslor? Förekommer jävsförhållanden vid upphandlingar? 2.3. Metod och avgränsning Projektet avgränsas till att följa upp de anställda inom kommunen som har ett engagemang i företag som är registrerade i Bolagsverkets handels- och föreningsregister samt aktiebolagsregister. Samtliga anställda inom kommunen som har en tillsvidareanställning har kontrollerats. Med engagemang menas att den anställde finns registrerad som ledamot eller suppleant i aktiebolag, bolagsman i handelsbolag, kommanditdelägare eller innehavare av enskild firma. I vår granskning ingår inte att göra bedömningen om den anställdes engagemang i företag inverkar hindrande för den ordinarie arbetsuppgiften, om bedriven verksamhet konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet, om verksamheten påverkar arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete eller om den anställdes agerande på annat sätt kan skada kommunens eller koncernföretagens anseende och trovärdighet. 2 av 8

5 Granskningen genomförs genom att göra förfrågan hos Bolagsverket om anställda i kommunens personalregister finns registrerade som funktionärer i företag enligt handels- och föreningsregistret och aktiebolagsregistret. Uppgifter från Bolagsverkets register analyseras mot kommunens leverantörs register och leverantörsreskontra för att utröna om kommunen köpt varor/tjänster av dessa företag och vem som i förekommande fall attesterat dessa fakturor. Intervjuer görs med kommunens personalchef och ett urval av förvaltningschefer eller andra berörda chefer. Bedömningen görs mot de regler om bisysslor som finns i Allmänna bestämmelser (AB 12) och Lagen om offentlig anställning (LOA) samt Smedjebacken kommuns egna riktlinjer om anställdas bisysslor. 3 av 8

6 3. Regelverk och interna riktlinjer 3.1. Regelverk Regler om offentliganställdas bisysslor finns i Allmänna bestämmelser (AB 12) och Lagen om offentlig anställning (LOA) 7. Enligt Allmänna Bestämmelser 2012 (AB12 Kap 3 8) skall arbetstagare på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna, b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller kommunalförbund regleras i 7 lagen om offentlig anställning (LOA). För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, landsting eller kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt detta avtal. I Lagen om offentlig anställning (LOA) 7 framgår att ; En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. I samma paragraf framgår även att arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 samt att arbetstagaren skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor Policy för bisyssla Smedjebackens kommun har i november 2012 tagit fram interna riktlinjer för hur anställdas bisysslor ska hanteras inom kommunen. Dessa har dokumenterats i ett styrdokument Policy för bisyssla 2012 Smedjebackens kommun. Vid vårt granskningstillfälle har policyn inte ännu antagits av kommunfullmäktige Definition Enligt kommunens Policy för bisyssla definierar man bisyssla som varje syssla, tillfällig eller permanent som en medarbetare har vid sidan av sin huvudanställning hos kommunen och som inte hör till privatlivet. 4 av 8

7 Gränsdragning Det finns inget generellt bisyssleförbud utan varje medarbetares bisyssla måste prövas för sig och bedömas om den är tillåten eller ej. Fackliga och politiska uppdrag räknas inte som bisyssla Otillåtna bisysslor Förtroendeskadliga bisysslor Mot bakgrund av att man i kommunal verksamhet skall iaktta saklighet och opartiskhet är det angeläget att arbetstagarna inte åtar sig andra uppdrag som kan rubba förtroendet eller på annat sätt skada anseendet för kommunens verksamhet. Medarbetaren får inte heller åta sig bisysslor som medför risk för att jäv uppkommer för medarbetaren eller någon annan på samma arbetsplats Arbetshindrande bisysslor Med arbetshindrande bisyssla avses att bisysslan inte får påverka kvaliteten på medarbetarens arbetsinsatser eller hans/hennes möjligheter att fullgöra god arbetsprestation Konkurrerande bisysslor Med konkurrerande bisyssla avses bisyssla som menligt påverkar kommunens affärsverksamhet. Medarbetaren får inte genom arbete i egen regi, hos annan arbetsgivare eller genom annat uppdrag inneha bisyssla i verksamhet med samma utbud och kundkrets som kommunen Uppgifter om bisyssla Enligt kommunens Policy för bisyssla ska chefer årligen informera sina anställda om kommunens syn på bisyssla och vad som kan göra en bisyssla otillåten Inlämnande av uppgift Uppgifter om bisysslor ska lämnas av den anställde årligen i samband med medarbetarsamtalet och i samband med anställningstillfället. I det fall den anställde innehar en bisyssla skall blankett fyllas i och översändas till personalenheten för förvaring i personakten. Samtliga förvaltningar ska årligen följa upp och redovisa beviljade bisysslor i verksamhetsberättelsen Bedömning av bisysslor Vid ifyllandet av blanketten för anmälan om bisyssla ska chefen även göra en bedömning av om bisysslan är tillåten eller icke tillåten utifrån gällande lag och avtal. 5 av 8

8 Efterlevnad av regelverk och interna riktlinjer Vid granskningstidpunkten saknar kommunen fastställda interna riktlinjer och anvisningar för hur bisysslor hos anställda ska hanteras. Ett policy dokument har tagits fram där innehållet beskrivs ovan. Styrdokumentet har dock ej ännu antagits i kommunstyrelsen. Kommunens Policy för bisyssla bedöms som ändamålsenlig i sin utformning men kan kompletteras med riktlinjer för hur bedömningen av bisysslorna ska ske och var ansvaret ligger. Vid intervjuer har framkommit att trots avsaknad av interna riktlinjer så har frågan avseende bisysslor tagits upp i samband med anställningsförfaranden samt medarbetarsamtal. Någon dokumentation av de uppgifter som kommit fram vid dessa tillfällen har dock inte gjorts. 6 av 8

9 4. Förekomsten av bisysslor 4.1. Resultat av kontroll mot Bolagsverket Samtliga anställda i kommunen med tillsvidareanställning (761 st)har kontrollerats mot Bolagsverkets register med avseende på engagemang i aktiebolag, handelsbolag/kommanditbolag samt enskild firma. Uppdrag i kommunala företag och bostadsrättsföreningar har exkluderats. Av totalt 761 personer är 74 registrerade hos bolagsverket vilket motsvarar ca 10%. Totalt antal registreringar uppgår till 89 st vilket överstiger antalet registrerade personer. Detta beror på att en person kan vara registrerad i flera företag. Efter avdrag för kommunala företag och bostadsrättsföreningar återstår 76 st registreringar. Antal personer 761 Antal registreringar 89 Avgår: Kommunala bolag -3 Bostadsrättsföreningar -10 Summa 76 Antal personer med bisyssla 74 Nedan redovisas en sammanställning över registreringarna. Ledamot i AB 7 Suppleant i AB 23 Bolagsman i HB 13 Kommanditdelägare/komplementär i 0 KB Enskild näringsidkare 29 Ledamot i Ek. förening 4 Suppleant i Ek. förening 0 Summa 76 7 av 8

10 4.2. Fakturering till kommunen De företag där anställda har engagemang har samkörts med kommunens leverantörsregister. Av totalt 71 st företag och föreningar återfanns 22 st i kommunens leverantörsregister. Av dessa har kommunen under 2012 köpt varor/tjänster av 7 st till ett värde av totalt 314 tkr. Ett urval av fakturor från ovanstående 7 företag har granskats. Vid genomgången har framkommit att en anställd själv attesterat en faktura från eget företag, i övrigt har inget framkommit som tyder på att anställda gjort beställningar till företag i vilka den anställde själv har intressen Malin Liljeblad Projektledare 8 av 8

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av anställdas bisysslor Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3.

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Landstingsanställdas bisysslor

Landstingsanställdas bisysslor Revisionsrapport Landstingsanställdas bisysslor Norrbottens läns landsting Mars 2010 Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander, Revisionskonsult

Läs mer

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 GSN-2012/699.912 1 (2) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin 08-535 360 31 Kerstin.Backman@huddinge.se Grundskolenämnden Revisionsskrivelse

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor YTTRANDE 1(3) 2014-08-04 LJ 2014/558 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor Landstingets revisorer har genomfört en granskning av bisysslor.

Läs mer

Ornskoldsviks kommun

Ornskoldsviks kommun Revisjonsrapport / 2013 Genomford på uppdrag av revisorevna september 2013 Ornskoldsviks kommun Granskning av bisysslor '~ ~ ~~. ~i ~ ~:,. ~I/ ~.,,_. =~-~~ ~ =~ ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do

Läs mer

u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~

u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~ Sao v u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~ Opplands V~sby kommun Revisjonsskrivelse Revisorevna 2013-09-24 Till kommunfullm~ktige, kommunstyrelsen cc samtlige nemnder Revisjonsrapport nr 3/2013 Granskning av bisysslor

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun POLICY Sida 1(8) Datum Diarienummer 2010.504.022 2009-09-03 Kommunledningskontoret Antagen av Paragraf Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 Fullmäktige 2009-11-17 161 ulrika.thorell@bengtsfors.se Rev KS 2010-05-04

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 29 november Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Syfte 5 4. Avgränsning 5 5. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer