Landstingsanställdas bisysslor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsanställdas bisysslor"

Transkript

1 Revisionsrapport Landstingsanställdas bisysslor Norrbottens läns landsting Mars 2010 Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander, Revisionskonsult 1

2 Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning Inledning Bakgrund Väsentlighets- och riskanalys Revisionsfråga Revisionsmetod och avgränsning Regelverk och riktlinjer avseende bisysslor Lag om offentlig anställning (LOA) Allmänna bestämmelser (AB 07) Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för bisysslor inom Norrbottens läns landsting Praktisk hantering av uppgifter om bisysslor Granskningsresultat Bisysslor inom Norrbottens läns landsting Landstingets förteckning över kända bisysslor Bolagsverkets uppgifter Kontroll av bisysslor inom divisionerna Division Opererande specialiteter Division Medicinska specialiteter Division Primärvården Landstingets inköp från företag där anställda har en funktion Förekomst av inköp från företag där anställda har en funktion...9 2

3 1 Revisionell bedömning De förtroendevalda revisorerna Norrbottens läns landsting har gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska de landstingsanställdas bisysslor inom Norrbottens läns landsting. Den övergripande revisionsfrågan är om den interna kontrollen för att styra, följa upp och kontrollera anställdas bisysslor och säkra att de följer lag och internt regelverk, är tillräcklig. Mer konkret ska följande frågor besvaras: Finns tydliga regler, riktlinjer och rutiner för att styra, följa upp och kontrollera anställdas bisysslor? Vi bedömer att det finns tydliga regler och riktlinjer för hur bisysslor ska hanteras inom landstinget. Förekommer bisysslor som inte är i enlighet med landstingets regelverk? Granskningen visar att det finns ett stort antal bisysslor som inte fanns med på landstingets sammanställning av bisysslor för Vid granskningstillfället fanns endast 106 bisysslor anmälda samtidigt som anställda förekom i Bolagsverkets register med engagemang i aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och föreningar. Den sammanställning som landstinget utarbetat under granskningens gång har dock kompletterats med ett antal personer. Exempelvis innehöll sammanställningen från 2009 åtta läkare med bisysslor. Sammanställningen som färdigställts den 10 februari 2010 innehåller 31 läkare med bisysslor. Anmärkningsvärt är dock att den sammanställning som erhållits från Bolagsverket innehåller bland annat 200 läkare som innehar någon form av bisyssla. Granskningen visar vidare att det i landstingets diarium endast finns tre anmälningar om bisysslor registrerade (samtliga är från 2006), trots att landstingets tillämpningsanvisningar anger att diarieföring ska ske av såväl godkända som icke godkända bisysslor. Vi kan vidare konstatera att landstinget köper varor och tjänster från 111 företag där anställda i Norrbottens läns landsting har engagemang. Engagemang i dessa företag är enligt landstingets riktlinjer en bisyssla. Majoriteten av dessa är inte anmälda till landstinget, vilket inte är tillfredsställande. Exempelvis förekommer försäljning av läkartjänster till landstinget via företag där anställda har engagemang utan att ha godkänd bisyssla. Granskningen visar således att det förekommer bisysslor som inte är godkända enligt landstingets regelverk samt att landstingets rutiner för att styra, följa upp och kontrollera 1

4 förekommande bisysslor inte fungerar tillfredställande. Med anledning härav är det vår sammanfattande bedömning att den interna kontrollen i sammanhanget inte är tillräcklig. 2 Inledning 2.1 Bakgrund En bisyssla är i princip allt som en anställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Även extra arbete för huvudarbetsgivaren eller annan myndighet kan vara bisyssla. Regler om offentliganställdas bisysslor finns i Lagen om offentlig anställning (LOA), allmänna bestämmelser (AB 07) och i landstinget egna riktlinjer. De förtroendevalda revisorerna i Norrbottens läns landsting har gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska de landstingsanställdas bisysslor. 2.2 Väsentlighets- och riskanalys De främsta anledningarna till en reglering av anställdas rätt att ha en bisyssla vid sidan av sin anställning är: Allmänhetens intresse av saklighet och opartiskhet i utövandet av landstingets verksamhet så att förtroendet för landstinget och dess anställda upprätthålls. Arbetsgivarens/landstingets direkta intresse av att den anställde gör en fullgod arbetsinsats och i tillräcklig utsträckning ägnar kraft åt det arbete hon/han får lön för samt att arbetsgivaren inte ska behöva möta konkurrens från sina egna anställda. Även allmänhet och patienter, har intresse av att landstingets anställda inte har bisysslor som har en negativ påverkan på det ordinarie arbetet. Revisorerna genomförde under 2009 en granskning av landstingets interna kontroll avseende läkare som inhyrts från bemanningsföretag. I granskningen framkom resultat som indikerar på att brister finns i den interna kontrollen avseende bisysslor. Risk finns för att landstingsanställd personal utövar otillåtna bisysslor (inom och utom landstinget) och att landstinget pga. detta drabbas av förtroendeskada. Inte heller får bisysslor hos den egna personalen riskera bedrivas på ett sådant sätt att bisysslan i sig riskerar snedvrida konkurrensen inom något område. Landstingets verksamhet måste således utövas på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för landstinget och dess anställdas oberoende och integritet inte kan ifrågasättas. 2

5 2.3 Revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan är om den interna kontrollen för att styra, följa upp och kontrollera anställdas bisysslor och säkra att de följer i enlighet med lag och internt regelverk är tillräcklig. Mer konkret ska följande frågor besvaras: Finns tydliga regler, riktlinjer och rutiner för att styra, följa upp och kontrollera anställdas bisysslor? Förekommer bisysslor som inte är i enlighet med landstingets regelverk? 2.4 Revisionsmetod och avgränsning 1. Lagar, landstingets regelverk och rutinbeskrivningar och annan därtill hörande dokumentation granskas. 2. Kartläggning/granskning av personal med engagemang i bolag: Utdrag görs ur landstingets personalsystem (källa: landstingets administrativa enhet) Förfrågan görs hos Bolagsverket och uppgifter från register analyseras mot landstingets leverantörsregister/avtalskatalog för att lokalisera förekomst av anställda med överställd funktion (styrelseledamot/vd) i hos Bolagsverket registrerade bolag samt ägare (i de fall ägare = funktionär). 3. Granskning av om köp av varor och tjänster från bisyssle-bolag förekommer samt om inhyrning av landstingets egen personal från bemanningsföretag förekommer: Stickprovsvis jämförelse (slumpmässigt urval) mellan Bolagsverkets registerutdrag och landstingets leverantörsreskontra, leverantörsfakturor och anbudsdatabas för att lokalisera eventuell förekomst av försäljning av varor och tjänster till NLL. Stickprovet ger indikation om landstingets egen personal hyrs in via bemanningsföretag. 4. Kompletterande verifiering av tillämpning, uppföljning och kontroll av bisysslor: Uppföljande intervjuer görs med landstingets personalchef/stabspersonal och ett urval chefer på verksamhetsnivå. Urvalet chefer i verksamheten styrs av förekomst av bisysslor/verksamhet. Granskning av om anmälningar om bisysslor diarieförs i enlighet med gällande riktlinjer. Avstämning mellan landstingets förteckning av anställdas bisysslor och diariet. Avgränsning görs till Division Opererande specialiteter, Division Medicinska specialiteter samt Division Primärvården. Bedömningen görs mot de regler om bisysslor som finns i Lagen om offentlig anställning (LOA) och Allmänna bestämmelser (AB 07) samt mot landstingets egna regler och riktlinjer om anställdas bisysslor. 3

6 I granskningen beaktas i tillämpliga delar resultat från revisionens tidigare granskning av inhyrda läkare. Information om granskningen lämnas till landstingets personuppgiftsombud. Efter granskningens slutförande destrueras underlag med personuppgifter. Inga personuppgifter sparas således. 3 Regelverk och riktlinjer avseende bisysslor Granskningen utgår ifrån regelverken kring offentliganställdas bisysslor. I regelverken definieras vad som menas med bisyssla. Bedömningen om bisysslan är negativ för arbetsgivaren prövas utifrån om bisysslan kan vara; förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande. Inledningsvis kan konstateras att ett generellt bisyssleförbud inte är arbetsrättsligt hållbart utan varje arbetstagares bisyssla måste prövas var för sig. 3.1 Lag om offentlig anställning (LOA) Riksdagen fattade 2001 beslut om ändring i lagen om offentlig anställning (LOA). Ändringen innebär att det fr.o.m. 1 januari 2002 gäller denna lag inte bara statligt anställda utan även arbetstagare i kommun, landsting och kommunalförbund. LOA reglerar i första hand förtroendeskadliga bisysslor. Av lagen framgår att: Det är förbjudet för arbetstagare att ha en förtroendeskadlig bisyssla Arbetstagare är, på arbetsgivarens begäran, skyldig att upplysa arbetsgivaren om de bisysslor som arbetstagaren har Om arbetsgivaren bedömer att arbetstagaren har en förtroendeskadlig bisyssla, ska arbetsgivaren förbjuda bisysslan. Ett sådant beslut är inte en förhandlingsfråga enligt medbestämmandelagen. Bestämmelsen i LOA innehåller även föreskrifter om att arbetsgivaren på ett lämpligt sätt ska uppfylla sin skyldighet att informera de anställda om vilka förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten ur förtroendeskadlig aspekt. 3.2 Allmänna bestämmelser (AB 07) Av AB 07 framgår att arbetsgivaren också kan förbjuda arbetstagare att inneha bisyssla som inverkar hindrande på arbetet eller som innebär att arbetstagaren konkurrerar med arbetsgivaren. 4

7 Ett synsätt vid bedömningen av dessa bisysslor är att arbetstagaren i första hand ska samla sina personliga resurser hos sin huvudarbetsgivare. Enligt bestämmelsen har arbetstagaren en skyldighet att på begäran lämna uppgifter som arbetsgivaren behöver för att bedöma bisysslan. 3.3 Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för bisysslor inom Norrbottens läns landsting Norrbottens läns landsting har utarbetat riktlinjer för vad som gäller avseende eventuella bisysslor för sin egen personal. Riktlinjerna definierar bisysslor enligt följande: Med bisyssla avses varje syssla eller verksamhet som en medarbetare har vid sidan av sin anställning i landstinget och som inte är hänförlig till privatlivet. Av riktlinjerna framgår att landstingets chefer ska, vid det årliga medarbetarsamtalet, kartlägga om arbetstagaren innehar bisyssla och i så fall i vilken omfattning. Chefen bedömer därefter, om bisysslan kan anses vara förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande i lagens eller i kollektivavtalets mening. Om bisysslan bedöms vara olämplig utifrån något av de tre kriterierna skall chefen vidta åtgärder vilket innebär att bisysslan kan komma att förbjudas alternativt beläggas med vissa restriktioner. Respektive chefs insamlade uppgifter om bisysslor ska vidarebefordras till divisionscheferna. Uppgifterna ska därefter årligen sammanställas av centrala personalenheten och redovisas till landstingsdirektören. Riktlinjerna har kompletterats med konkreta tillämpningsanvisningar. Av dessa framgår vad som kan anses vara tillåtna respektive otillåtna bisysslor. Tillämpningsanvisningarna innehåller även information till chefer hur de kan agera för att samla in medarbetarnas eventuella bisysslor på ett korrekt sätt. Av riktlinjerna framgår att medarbetare som befinner sig i ledningsfunktion, arbetar med upphandling eller egendomsförvaltning eller önskar arbeta som hyrläkare eller i bemanningsföretag, själva är skyldiga att anmäla bisysslor. Även medarbetare som arbetar i eller genom ägarintresse/styrelseuppdrag är verksam i företag som levererar tjänster eller produkter till landstinget, ska själva anmäla denna bisyssla. Vad som innefattar ledningsfunktion är inte definierat skriftligt inom landstinget. Enligt uppgift från personalavdelningen handlar det om att personen i fråga har ett chefsuppdrag, det vill säga är ansvarig för personal. Enligt personalavdelningen finns i dagsläget cirka 390 anställda som har ett ledningsuppdrag på olika nivåer. Övriga medarbetare ska på arbetsgivarens begäran lämna uppgift om bisyssla i samband med medarbetarsamtal. Samtliga överenskommelser kring bisysslor, oavsett om de är godkända eller inte, skall diarieföras. 5

8 3.3.1 Praktisk hantering av uppgifter om bisysslor Det praktiska ansvaret för anmälningarna ligger på flera nivåer. Landstingsdirektören ger landstingets centrala personalavdelning i uppdrag att begära in uppgifter från divisionerna. Landstingets förhandlingschef skickar i och med detta en begäran om uppgifter till respektive divisionschef och divisionernas personalchefer. Divisionscheferna eller personalchefen ska samla in de uppgifter som cheferna i sina medarbetarsamtal har fått information om samt de uppgifter de personer som själv har ansvar för att anmäla bisysslor lämnat in. Uppgifterna som kommer in till centrala personalavdelningen sammanställs därefter av förhandlingschefen och vidarebefordras till landstingsdirektören. Denna procedur ska genomföras i januari varje år. 4 Granskningsresultat 4.1 Bisysslor inom Norrbottens läns landsting Landstingets förteckning över kända bisysslor Inom ramen för granskningen har vi tagit del av landstingets sammanställning av de anställdas bisysslor inom landstinget för år Sammanställningen erhölls och avser Efter granskningens början har ytterliggare en sammanställning upprättats inom landstinget, daterad Då inte heller den nya listan var komplett bygger vår granskning på de uppgifter som finns i den sammanställning daterad , då utdraget ur Bolagsverkets register gjordes. Av sammanställningen daterad framgår att det finns 106 personer inom landstinget som har anmälda bisysslor. Av dessa har två personer fått vissa restriktioner vad gäller sina bisysslor. De övriga har enligt sammanställningen bisysslor som godkänts av respektive chef. Av listan över personer med bisysslor framgår att det finns åtta läkare som har anmälda och godkända bisysslor. Som nämns ovan skall samtliga överenskommelser diarieföras. Vid vår granskning av landstingets diarium, visade det sig, att det endast fanns tre registrerade anmälningar om bisyssla. Samtliga var från Bolagsverkets uppgifter Bolagsverket är den myndighet som för register över företag, föreningar och dess funktionärer. Förfrågan gjordes hos Bolagsverket om förekomst av landstingsanställda i deras handels- och bolagsregister respektive aktiebolagsregister. Resultatet av denna 6

9 förfrågan gav en förteckning på personer som var anställda i Norrbottens läns landsting och som också fanns registrerade i Bolagsverkets register 2009 som funktionärer. Exempel på engagemang som förekommer är; styrelseledamot, suppleant och VD i aktiebolag, bolagsman i handelsbolag, kommanditdelägare och komplementär i kommanditbolag, innehavare av enskild firma, styrelseledamot och suppleant i Folkets Husföreningar, styrelseledamot och suppleant i bostadsrättsföreningar. Vid granskningen framkom att 200 anställda som innehar läkartjänst i Norrbottens läns landsting också finns i Bolagsverkets register. De kan därmed per definition sägas ha en bisyssla i form av engagemang i ett företag eller i en förening. Kommentar Vi kan konstatera att det finns avsevärda skillnader mellan de av landstinget kända bisysslorna och förekomsten av engagemang i företag och föreningar utifrån Bolagsverkets register. Av de personer som finns i Bolagsverkets register är 200 läkare. Enligt landstingets lista över bisysslor 2009 fanns endast åtta av dessa anmälda. Vidare kan konstateras att det endast i tre fall under 2000-talet har registrerats anmälningar om bisysslor i landstingets diarium. 4.2 Kontroll av bisysslor inom divisionerna Utifrån förekomst av bisysslor, per division, i Bolagsverkets förteckning har vi valt att närmare granska följande tre divisioner. Opererande specialiteter Medicinska specialiteter Primärvården Vid granskningen av rutinerna inom de tre divisionerna har kontakt tagits med divisionernas respektive personalchef Division Opererande specialiteter Enligt divisionens personalchef har respektive chef ett ansvar för att efterfråga bisysslor hos de anställda. Blanketten Anmälan, beslut om Bisyssla ska användas och vara underskriven av verksamhetschef. I anställningsavtal för personer i chefsställning finns följande formulering får inte förekomma bisyssla utan överordnads chefs godkännande. 7

10 Av den lista som vi erhöll från landstingets centrala personalavdelning daterad finns inga anmälda bisysslor från Division opererande specialiteter. Kontakt har tagits med divisionens personalchef och en lista på anmälda bisysslor daterad har då erhållits. Denna lista innehåller totalt 20 anmälda bisysslor varav 13 av dessa är läkare. Bolagsverkets lista på läkare med bisysslor inom divisionen innehåller dock betydligt fler namn än de som angetts av divisionen Division Medicinska specialiteter Rutinen inom divisionen ska enligt divisionens personalchef fungera enligt följande. Personalspecialisterna informerar kontinuerligt divisionens chefer om deras ansvar att kontrollera förekomst av bisysslor. Cheferna ska i sina årliga medarbetarsamtal ta upp frågan avseende bisysslor. Eventuella bisysslor ska därefter diarieföras av respektive chef. Av landstingets sammanställning avseende anmälda bisysslor finns ingen läkare upptagen från Division Medicinska specialiteter. Listan från Bolagsverket visar dock att ett flertal läkare inom divisionen har bisysslor i någon form Division Primärvården Rutinerna kring bisysslor inom divisionen bygger, enligt divisionens personalchef, på att chef och medarbetare har en dialog kring dessa frågor. Avvikelser mellan divisionens lista för anmälda bisysslor och de listor som erhållits från Bolagsverket, beror enligt personalchefen på att läkarna inte har redovisat sina bolagsaktiviteter till närmaste chef. Enligt sammanställningen av bisysslor som vi erhållit från landstingets centrala personalavdelning ( ) finns åtta läkare inom divisionen med godkända bisysslor. I Bolagsverkets förteckning finns ett stort antal läkare med bisysslor som inte är upptagna på denna lista. Kommentarer Vi kan konstatera att det finns stora diskrepanser mellan de uppgifter som erhållits från landstingets totala sammanställning av anställdas bisysslor år 2009 och de uppgifter som Bolagsverket levererat. Vid kontroll av hanteringen inom divisionerna kan även konstateras att kunskap om vilka bisysslor som förekommer bland läkare inte finns i tillräcklig omfattning. Nya listor på bisysslor har framkommit under granskningen, där fler nya namn på läkare finns upptagna. Dessa läkare borde dock ha funnits redan på listan daterad eftersom bisysslorna i de flesta fall fanns redan då. Rutiner finns inom divisionerna avseende hur bisysslor ska hanteras. Granskningen visar dock att dessa rutiner inte följs fullt ut, eftersom det finns ett stort antal bisysslor som inte finns anmälda. 8

11 4.3 Landstingets inköp från företag där anställda har en funktion Av landstingets tillämpningsanvisningar avseende inköp från företag där anställda har ett engagemang framgår förbudet mot förtroendeskadlig bisyssla. Exempel på förtroendeskadlig bisyssla anges vara om en medarbetare har intressen i företag som anlitas av landstinget och den anställde själv beslutar eller kan påverka beslut avseende till exempel upphandling. Detta handlar främst om risk för jäv. Vidare anges att följande konkurrerande bisysslor är förbjudna: Ägarintresse i en konkurrerande verksamhet oavsett om det är enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Förbudet omfattar även ren portföljinvestering. Att ta anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet eller avser att starta upp sådan verksamhet. Att ha uppdrag åt någon som bedriver konkurrerande verksamhet, såsom styrelseledamot, revisor eller konsultuppdrag. Den anställde får inte heller under tjänstledighet fullgöra uppdrag i konkurrerande verksamhet. Konkurrerande verksamhet innefattar verksamhet som har samma utbud och kundkrets som landstinget har Förekomst av inköp från företag där anställda har en funktion I landstingets förteckning över anlitade leverantörer under 2008 och 2009 återfanns 111 företag där landstingsanställda har engagemang såsom styrelseledamot, styrelsesuppleant, VD eller bolagsman. Omsättningen på dessa bolags försäljning av varor och tjänster till landstinget uppgick till cirka 67 mnkr 2009 och 69 mnkr Vid en genomgång av dessa företag framkom bl.a. följande 16 läkare anställda av Norrbottens läns landsting förekommer i bolag som har sålt varor eller tjänster till det egna landstinget. Majoriteten av dessa bisysslor är inte anmälda. Några av dessa läkare sitter som styrelseledamöter i bemanningsföretag som säljer läkartjänster till Norrbottens läns landsting. Dessa bisysslor är inte anmälda. Ett antal läkare anställda av Norrbottens läns landsting har avtal som privata vårdgivare till Norrbottens läns landsting, en av dem har en godkänd bisyssla Kommentarer Vi kan konstatera att landstinget köper varor och tjänster från företag där anställda har engagemang. Engagemang i dessa företag är enligt landstingets riktlinjer en bisyssla. Majoriteten av dessa är inte anmälda till landstinget, vilket inte är tillfredsställande. 9

12 Vi har särskilt noterat ett antal läkare som har godkända bisysslor inom sin division enligt lista som uppkommit under granskningens gång, dock ej på förteckningen daterad De godkända bisysslorna avser dock endast del av den bedrivna verksamheten och då endast den del som handlar om ett fåtal timmars arbete på privatmottagning. Vi kan emellertid konstatera att det företag som dessa läkare är engagerade i, som styrelseledamöter och VD, även bedriver bemanningsverksamhet med uthyrning av läkartjänster. Landstinget har köpt tjänster från företaget i relativt stor omfattning 1 under de två senaste åren. Detta trots att företaget inte har ramavtal med landstinget. Inom Norrbottens läns landsting ska all upphandling ske inom Division Service. Detta gäller även upphandling avseende läkartjänster från bemanningsföretag. Vi har dock i tidigare granskning (Granskning av vissa kostnadsslag, Inhyrd personal via bemanningsföretag 2009) noterat att köp av läkartjänster sker ute i divisionerna i relativt stor omfattning. 1 Köp avseende läkartjänster från bolaget uppgår till ca 4,7 mnkr 2008 och 3,2 mnkr

13 Per Ståhlberg, projektledare Carina Olausson, uppdragsledare 11

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av anställdas bisysslor Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3.

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun 2010-04-20 Lars Edgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Bakgrund... 3 3. Syfte revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Policy för bisysslor

Policy för bisysslor POLICY FÖR BISYSSLOR 1(1) Personalavdelningen Policy för bisysslor Antagen i Kommunfullmäktige 2011-05-31 Dnr KS310-10 020 I denna policy med tillhörande rutiner anger Hedemora kommun gemensamma värderingar

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA Peder Björn 2014-12-16 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Ärende 7. Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t

Läs mer

Avesta kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12

Avesta kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12 ABCD Avesta kommun Bisysslor Revisionsrapport KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12 ABCD Avesta kommun Bisysslor Revisionsrapport 2010-12-14 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 GSN-2012/699.912 1 (2) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin 08-535 360 31 Kerstin.Backman@huddinge.se Grundskolenämnden Revisionsskrivelse

Läs mer

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun.

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun. KS 8 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sandmark Mats Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2014-0372 Kommunstyrelsen Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08 Riktlinjer Bisyssla Förord Kommunala myndigheter inom offentlig förvaltning ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att inte skada allmänhetens förtroende. Luleå kommun vill som arbetsgivare

Läs mer

Granskning av Bisysslor

Granskning av Bisysslor Revisionsrapport Granskning av Bisysslor Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Rebecca Andersson Mars 2014 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Bisysslor. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Bisysslor. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Bisysslor Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV72 2(12) Sammanfattning Landstingets revisorer granskade senast under 2008 och 2011 förekomsten av bisysslor inom landstinget. Den första

Läs mer

Svedala kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-05-24 Antal sidor: 10

Svedala kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-05-24 Antal sidor: 10 KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011

Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011 , Jämtlands Läns Landsting Landstingets revisorer Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Bisysslor På vårt uppdrag har

Läs mer

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03087 134 Policy vad gäller bisysslor för anställda inom Landstinget Sörmland Bakgrund Riksdagen beslutade under hösten 2001 om ändringar i lagen om offentlig anställning

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor YTTRANDE 1(3) 2014-08-04 LJ 2014/558 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor Landstingets revisorer har genomfört en granskning av bisysslor.

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Arboga kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2014-02-28 Antal sidor: 12

Arboga kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2014-02-28 Antal sidor: 12 KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

Ornskoldsviks kommun

Ornskoldsviks kommun Revisjonsrapport / 2013 Genomford på uppdrag av revisorevna september 2013 Ornskoldsviks kommun Granskning av bisysslor '~ ~ ~~. ~i ~ ~:,. ~I/ ~.,,_. =~-~~ ~ =~ ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Uppföljning av tidigare genomförd granskning av bisysslor. Revisionsrapport. KPMG AB Augusti 2015 Antal sidor: 15

Landstinget i Uppsala län. Uppföljning av tidigare genomförd granskning av bisysslor. Revisionsrapport. KPMG AB Augusti 2015 Antal sidor: 15 Revisionsrapport KPMG AB sidor: 15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och revisionsfrågor 2 4. Metod och avgränsning 3 5. Tidigare granskning 3 6. Ansvariga nämnder/styrelser 4 7. Projektorganisation

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

.Stadsrevisionen i Örebro kommun

.Stadsrevisionen i Örebro kommun 'Rapport av förstudie.stadsrevisionen i Örebro kommun April2010.Lars Wigström, Certifierad,kommunal revisor \) 2010-04-01 fi 'j l \ WiCfW~ A I-zu, I u/;;/',l ly- ~ Lars Wigström I Kurt Westerback Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Anna-Lena Söderström 2007-08-28 LS 0708-0861 Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting 2 (10) Definition och kategorier av bisysslor m.m. Bisysslor är i princip

Läs mer

Östhammar kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-06-18 Antal sidor: 12

Östhammar kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-06-18 Antal sidor: 12 KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om bisyssla 2011:3 beslutade den 26 september 2011 Innehåll och syfte Dessa riktlinjer innehåller information om bestämmelserna om bisysslor i 7 lagen (1994:260)

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor 2006-12-13 Kommunstyrelsen Samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av bisysslor På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers granskat förekomsten

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Landstinget Halland Februari 2009 Anita Andersson Margareta Bertin Christel Eriksson certifierad kommunal revisor

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Norrbottens läns landsting November 2007 Carina Olausson Certifierad kommunal revisor Åsa Öberg revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering Revisionsrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering Johan Bokinge Karin Norrman Elgh Landstinget i Jönköpings län 2011-10-04 Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Landstinget

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Redovisning av mervärdesskatt

Redovisning av mervärdesskatt Revisionsrapport Redovisning av mervärdesskatt Lena Blomstedt, Skattejurist Norrbottens läns landsting Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Inhyrd personal - läkarförsörjning

Inhyrd personal - läkarförsörjning Revisionsrapport Inhyrd personal - läkarförsörjning Augusti 2013 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer Landstingets revisorer Grafisk formgivning: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, april 2011 Det är vi som är Revisorerna i Norrbottens läns landsting Lars Hedberg (s) ordf Marita Björkman (s) vice

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor

Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor nr 3 2013 årgång 41 I juni 2012 redogjorde Södermanlands Nyheter (2012) för misstankar om en rad oegentligheter i en sörmländsk kommun. Bland annat

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer