Ornskoldsviks kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ornskoldsviks kommun"

Transkript

1 Revisjonsrapport / 2013 Genomford på uppdrag av revisorevna september 2013 Ornskoldsviks kommun Granskning av bisysslor '~ ~ ~~. ~i ~ ~:,. ~I/ ~.,,_. =~-~~ ~ =~ ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do

2 Building a better Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Granskningens genomforande Regelverk Allminna bestemmelser, AB Lag (1994:260) om offentlig anst~llning, LOA Interns riktlinjer Resultat av granskningen Registerkontroll Iakttagelser från intervjuer Rekommendationer Bedomning Bedomning utifrån revisionsfrågorna Forslag till forb~ttringsområden...8 ~a

3 Building a better 1. Sammanfattning På uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Ornskoldsviks kommun har Ernst &Young genomfort en granskning av kommunens hantering av bisysslor. Syftet med granskningen har varit att bedoma kommunens kontroll och uppfoljning av bisysslor. Revisionsfrågorna fokuserar på omfattning, rapportering och uppfoljning av otillåtna bisysslor i kommunen. Som revisionskriterier har anv~nts gallande regler om bisysslor for offentligt anst~llda som återfinns i Allmånna bestemmelser (AB) samt i Lag om offentlig anstållning (LOA). Granskningen avser samtliga styreiser och nåmnder, men avgr~nsas till att enbart omfatta anst~llda inom kommunen som innehar chefspositioner. Granskningen har baserats på Bolagsverkets register over funktion~rer, dokumentstudier och intervjuer med relevanta befattningshavare. En matchving har given gjorts mot Ornskoldsviks kommuns leverantorsfakturaregister. En fordjupad kontroll gjordes dir treffar i Bolagsverkets register indikerade en eventuell risk for otillåten bisyssla. En bedomning av respektive revisionsfråga gors i kapitel 5. Den sammanfattande bedomningen år att Ornskoldsviks kommun ennu finte har riktlinjer, rutiner och kontroller for att såkerst~lla att otillåtna bisysslor finte forekommer. Vi notevar dock att riktlinjer ~r under framtagande. Vid kontroll mot kommunens leverantorsregister var en av cheferna registrerad som styrelsesuppleant i en firma som fakturerat kommunen. Oppdraget var dock upphandlat och personen anstålld efter upphandlingens genomforande. Omfattningen av bisysslor bedoms vara begr~nsad och de intervjuade kynde till ett beslut om att avveckla otillåten bisyssla. 3

4 7 Bwldinq a better 2. Inledning 2.1. Bakgrund Enligt Jagen (1994:260) om offentlig anst lining gåiler att en arbetstagare finte får ha någon anst~llning eller något uppdrag eller utova någon verksamhet som kan rubba fortroendet for den sammes opartiskhet i arbetet eller som kan skada kommunens anseende. Dessutom finns i kollektivavtalets allminna beståmmelser "AB" vissa regleringar auseende otiflåtna bisysslor. Derutover har arbetsgivaren en skyldighet att informere de anst~llda om vilka forhållanden som kan leda till att en bisyssla ej tillåts. Den anst~llde ska också på arbetsgivarens beg~ran I~mna sådans uppgifter som behovs for att arbetsgivaren skall kunna bedoma bisysslornas beskaffenhet. Arbetsgivaren ska d~refter besluta om bisysslan ~r att betrakta som otillåten. Som otillåtna betraktes fortroendeskadliga, konkurrerande eller arbetshindrande bisysslor. Med bisyssla auses anst~llning, uppdrag eller annan verksamhet som medarbetare bedriver, tiflfålligt eller stadigvarande, vid sidan om den ordinarie yrkesutovningen inom Ornskoldsvik kommun. Regler om bisysslor for offentligt anst~llda återfinns i Allminna bestemmelser (AB) samt i Lag om offentlig anst~llning (LOA) Syfte och revisionsfrågor Syftet med granskningen har varit att overgripande utv~rdera hur kommunen hanterar anstålldas bisysslor for att d~rigenom kunna I~mna forb~ttringsforslag betr~ffande rutiner for bisysslor. granskningen har foljande revisionsfrågor besvarats: 1 Hur ser omfattningen av bisysslor ut inom granskade nåmnder/styreiser? 2 Har kommunen ~ndamålsenliga riktlinjer, rutiner och kontroller for hantering av bisysslor? 3 Finns ~ndamålsenliga rutiner for rapportering av bisysslor? a. Foljs rutinerna for rapportering av bisysslor och hur sker denne? s. Hur dokumenteres rapporteringen och bedomningen av bisysslan? s. Vem ~r ansvarig for att kontrollere och systematisere inrapporterade uppgifter? r. Hur ofte gors uppfoljning av inrapporteringen? $. Hur agerer kommunen om otillåtna bisysslor uppdagas? 9. Hur dokumenteres uppfoljningen och rapportering till forvaltningschef, nemnd/styrelse dir det ~r aktuellt? ~o. Finns det personer inom kommunen med bisysslor som kan befares finverka på anst~llningen i kommunen genom t ex bisysslans art, omfattning eller juv vid upphandlingar eller ensteka kop? Granskningen avser samtlige styreiser och nemnder, men avgr~nsas till att enbart omfatta anst~llda inom kommunens med ett chefsansvar. Granskningen omfattar endast Ornskoldsvik kommuns handl~ggning av bisysslor. Åtaganden i form av ledamot i styrelse eller forvaltere av en stiftelse, politiske eller fackliga fortroendeuppdrag omfattes finte av granskningen. 4

5 _ 1_~ 3uildinq a het4er 2.3. Granskningens genomforande Granskningen har baserats på intervjuer, databaserede registerkontroller samt dokumentstudier av riktlinjer och rutiner for hantering av bisysslor. Intervjuer har genomforts med kommunens personaldirektor, kommunchef, forhandlingschef, en forvaltningschef och andra relevante tj~nstem~n. Telefonayståmningar har genomforts i syfte att samla in information om leverantorer dir anstållda har intressen eller andra engagemang. Granskningen har också kompletterats genom att kommunens personalregister, leverantorsregister och leverantorsreskontra samt uppgifter från Bolagsverkets handels- och foreningsregister samt aktiebolagsregister sammanst~lls och granskes for att på så sitt identifiers eventuelle bisysslor och se om riktlinjer och rutiner foljts. Personer som innehar en chefsposition har genom urval kontrollerats mot Bolagsverkets register over funktionårer. I uppdraget ingår given att kontrollere om någon av de leverantorer/ bolag, som de anstållda år funktion~rer i, fakturerat Ornskoldsviks kommun under år 2012 och 2013 och om så har skett att person som finte ~r funktion~r eller funktion~r n~rstående har attesterat fakturan. De intervjuede har beretts tillf~lle att faktagranska rapporten. 3. Regelverk Med hensyn till att de kommunale myndigheterna och andra som fullgor uppgifter inom den offentlige forvaltningen ska visa saklighet och opartiskhet i sin verksamhet år det angel get att arbetstagarna finte åtar sig sådan bisyssla som kan rubba fortroendet for arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagare får finte heller åta sig en bisyssla som kan finverka negativt på arbetstagarens mojlighet att utfora sine arbetsuppgifter eller som inneber konkurrerande verksamhet med arbetsgivarens. Regler om bisysslor finns dels i kollektivavtalet Allmånna bestemmelser (AB) och dels i Lag om offentlig anst~llning (LOA). For anst~llda i kommunale forvaltningar gåiler AB med undantag for fortroendeskadliga bisysslor, for vilka LOA gyller. I LOA 7 regleras forbudet mot fortroendeskadliga bisysslor for anst~llda i kommuner, landsting och kommunalforbund. Legen år tvingande och tar over AB:s bestemmelser om fortroendeskadliga bisysslor Allmånna beståmmelser, AB Vad gyller arbetshindrande och konkurrerande bisysslor omfattes alla kommunanstållda av AB 8. Arbetstagaren ska enligt AB 8 på beg~ran anm~la bisyssla och låmna de uppgifter som arbetsgivaren behover for bedomning av bisysslan. Arbetsgivaren kan forbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan finverka hindrande på arbetsuppgifterna eller inneber verksamhet som konkurrerer med arbetsgivarens. Enligt AB 8 råknas finte fortroendeuppdrag inom fackliga, politiske eller ideelle organisationer som bisyssla Lag (1994:260) om offentlig anst~llning, LOA Alla anst~llda i kommunale forvaltningar omfattes av LOA 7 vad gyller fortroendeskadliga bisysslor. Arbetstagaren får finte enligt detta lagrum ha någon anstållning eller något uppdrag eller utova någon verksamhet som kan rubba fortroendet for hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. 5

6 Building a bette,~ Arbetstagaren ~r (enligt LOA 7b ) skyldig att på begåran låmna de uppgifter som behovs for att arbetsgivaren ska kunna bedoma om arbetstagarens bisyssla ~r tillåten eller finte. Arbetsgivaren ~r (enligt LOA 7a ) skyldig att på låmpligt sitt informere sine arbetstagare om vilka slags forhållanden som kan gore en bisyssla otillåten enligt 7. Arbetsgivarens beslut om att en arbetstagare ska upphora med, eller finte åta sig, en fortroendeskadlig bisyssla ska (enligt LOA 7c ) vara skriftlig och innehålla en motivering. Beslutet behover (LOA 42 ) finte foregås av forhandling enligt MBL. LOA gor inga undantag motsvarande de som finns i AB for fortroendeuppdrag inom fackliga, politiske eller ideelle organisationer Interne riktlinjer Till de lagar och avtal som finns auseende bisysslor och som beskrivs på kommunens intran~t, I~nkas en checklists som stod for bedomning av om bisysslan ~r fortroendeskadlig eller finte. Ornskoldsviks kommuns introduktion for chefer och medarbetare, ska enligt vad vi erfarit från hosten 2013 innehålla ett avsnitt om bisysslor. Avsikten ~r att kommunen framgent tydligare tar med bisysslefrågan i de årlige utvecklingssamtalen. Hittills har insamlande av uppgift om bisyssla gjorts vid anstållningstillf~llet och i vissa fall vid utvecklingssamtai. Detta har dock finte varit formaliserat på serskilt sitt. 4. Resultat av granskningen 4.1. Registerkontroll Ornskoldsviks kommuns samtlige chefer inom två utvalda forvaltningar, som lyder under tvi nemnder, omfattades av registerkontrollen. Vid matchning mot Bolagsverket erholls 20 treffar på unika individer; bostadsr~ttsforeningar, kommunale och statlige bolag exkluderade. Dessa chefer fordeles på funktion enligt Bolagverkets register: 7 Ledemoter i aktiebolag ~ 6 Suppleanter i aktiebolag ~ 3 Innehavere av enskild firma 2 Bolagsman i handelsbolag 2 Ledamot i ekonomisk forening Vid kontroll av ovenstående funktion~rsuppdrag mot kommunens leverantorsregister framkom att en av cheferna år registrerad som styrelsesuppleant i en firma som fakturerat kommunen under åren 2012 och 2013, tom juli månad. Opphandling var dock genomford innan chefen anstålldes, verfor attest etc bedoms vara korrekt hanterad. Vid påpekende till kommunen har information erhållits om att bisysslan kommer att foreslås bli ayslutad. Ovriga bolag dir chefer har en funktion enligt ovan har finte fakturerat kommunen under de perioder som granskningen avser. ~

7 Builtling a better working word 4.2. Iakttagelser från intervjuer Kånnedom Av de intervjuade hade alla kånnedom om att det pågår ett arbete med att finfora en rutin dir kommunen årligen ska samla in och dokumentera uppgift om bisyssla skriftligt vid utvecklingssamtal samt att årligen bedoma identifierade bisysslor Omfattning och dokumentation Vad vi beskrivit ovan år att dokumentation om bisysslor och bedomning av desamma i flertalet fall finte finns nedtecknade. Det finns ingen sammanst~llning av vilka bisysslor, eller i vilken omfattning, chefer och medarbetare inom kommunen har bisysslor. De intervjuade menar given att det finte finns någon nytta av en sådan sammanst~lld information. De intervjuade hade kånnedom om att beslut ska fattats angående otillåten bisyssla, då sådan har identifierats Rekommendationer Kommunstyrelsen bor uppdatera de finterna instruktioner och styrdokument som finns i samband med att rutinen nu for~ndras till att årligen samla in uppgifter om bisysslor samt gora en årlig oversyn och bedomning av desamma. Kommunstyrelsen bor given verka for framtagandet av en mall/blankett for redovisning av bisysslor och att ifyllda blanketter forvaras Gentralt. Någon uppfoljning och kontroll av faktiska bisysslor kontra inrapporterade gors idag finte inom Ornskoldsviks kommun, varfor vi rekommenderar att systematiska kontroller finfors och kommuniceras i organisationen. 5. Bedomning 5.1. Bedomning utifrån revisionsfrågorna Omfattning av bisysslor inom granskade nåmnder/styrelse? Omfattningen av bisysslor hos chefer bedoms vara relativt begr~nsad. Detta styrks bland annat av de substansbaserade granskningsåtg~rder som genomforts i samband med granskningen. Har kommunen ~ndamålsenliga riktlinjer, rutiner och kontroller for hantering av bisysslor? Foljs rutinerna for rapportering av bisysslor och hur sker denna? Hur dokumenteras rapporteringen och bedomningen av bisysslan? Hur ofta gors uppfoljning av inrapporteringen? De finterna riktlinjer och rutiner som gyller for 2013 bedoms finte vara åndamålsenliga. Det utfors finte någon kontinuerlig, årlig finsamling av bisysslor inom Ornskoldsviks kommun. Bisysslan dokumenteras finte alltid skriftligt på ett strukturerat och formaliserat sitt. Någon uppfoljning och kontroll av faktiska bisysslor kontra inrapporterade gors idag finte inom Ornskoldsviks kommun. Vi ser dock positivt på att ett arbete pågår med att utveckla rutinen så att kommunen från och med år 2014 årligen har for aysikt att samla in uppgifter om bisysslor samt gora en årlig bedomning av dessa på ett tydligare sitt. 7

8 Building a better working word Hur agevar kommunen om otillåtna bisysslor uppdagas? Ansvariga inom berord verksamhet diskuterar med berord person och d~refter att bisysslan eller anst~liningen inom kommunen ayslutas, beroende på vad berord person anser ~r I~mpligt. Hur dokumenteras uppfoljningen och rapportering till forvaltningschef, nemnd/styrelse dir det år aktuellt? Enligt den information som vi erhållit inom ramen for granskningen sker en muntlig information till nåmnd och styrelse om otillåten bisyssla uppdagas. Finns det personer inom kommunen med bisysslor som kan befaras finverka på anst~llningen i kommunen genom t ex bisysslans art, omfattning eller jåv vid upphandlingar eller enstaka kop? Vår granskning har finte foranlett någon synpunkt h~rvid lag. Den sammanfattande bedomningen ~r att Ornskoldsviks kommun ånnu finte har riktlinjer och rutiner for att s~kerst~lla att otillåtna bisysslor finte forekommer. Vi notevar dock att riktlinjer ~r under framtagande Forslag till forbåttringsområden Med utgångspunkt från denna granskning har foljande forb~ttringsområden identifierats: Kommunstyrelsen bor uppdatera finterna styrdokument i samband med att rutinen for~ndras. Kommunstyrelsen bor verka for framtagande av en gemensam mall/blankett for redovisning av bisysslor och dessa bor forvaras Gentralt. Detta i syfte att mojliggora en effektiv hantering och uppfoljning av rapporterade bisysslor. Samtliga styreiser/nemnder bor s~kerstålla en ~ndamålsenlig och tydlig återrapportering av bisysslor Samtliga styreiser/nåmnder bor vidta åtg~rder for att s~kerst~lla rutiner angående bisyssla så att riktlinjen åtfoljs Någon uppfoljning och kontroll av faktiska bisysslor kontra inrapporterade utfors idag finte inom Ornskoldsviks kommun, varfor vi rekommenderar att systematiska kontroller finfors och kommuniceras i organisationen. U e sep~em, 2013 G alin W Blom ~~ Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Ystads kommun. Granskning av avtalshantering =~ ERNST &YOUNG. ~~~~ ~ =ote ~,~-,.~å. Quality In Everything We Do

Ystads kommun. Granskning av avtalshantering =~ ERNST &YOUNG. ~~~~ ~ =ote ~,~-,.~å. Quality In Everything We Do Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerma juni 2013 Ystads kommun Granskning av avtalshantering ~i''~ c~ ~ (~~c~~ c~ ~ J~ Jam., ;. ~,~ o~o ` c- :~ ~- 00000 ~ ~~(l~ ~~_ J i ~~~~ ~ =ote ~,~-,.~å

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 9 Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Landstingsrevisorernas

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m.

11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m. Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m., Avsnitt 11 135 11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m. Bestämmelser om förtroendeskadliga bisysslor Gränsdragning 11.1 Bisysslor I 7 lagen (1994:260) om

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer