Granskning av bisysslor 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av bisysslor 2013"

Transkript

1 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN

2

3 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor

4 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Revisionskriterier Granskningens avgränsning och genomförande Regelverk Allmänna bestämmelser, daterad Lag (1994:260) om offentlig anställning, LOA SKL:s kommentar till AB Kommunövergripande riktlinjer och rutiner Förvaltningsspecifika rutiner Stickprov Svar på revisionsfrågor och sammanfattande bedömning Revisionsfrågor Sammanfattande bedömning och förslag på utvecklingsområden...12 Källförteckning 1

5 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrköpings kommun har EY granskat om kommunen har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att otillåtna bisysslor inte förekommer. Vår bedömning är att Norrköpings kommun kan utveckla sitt arbete och stärka den interna kontrollen kring hantering av bisysslor. Norrköpings kommun har inga dokumenterade kommunövergripande riktlinjer och rutiner avseende bisysslor. Enligt uppgift finns det muntliga riktlinjer som anger att frågan om förekomst av bisyssla ska ställas i samtliga medarbetarsamtal inom kommunen. Personalavdelningen upplever att frågan kring bisysslor sällan behöver diskuteras och HR-konsulterna får mycket sällan frågor som berör hantering av bisysslor. Kommunens uppfattning är att bisysslor förekommer i en begränsad omfattning. För att erhålla mer ändamålsenliga rutiner, stärka den interna kontrollen och säkerställa ett mer enhetligt arbetssätt inom kommunen ger vi följande rekommendationer till fortsatt arbete: Kommunen bör fastställa gemensamma övergripande riktlinjer som bildar en gemensam utgångspunkt för hur kommunen ska hantera bisysslor. De övergripande riktlinjerna bör bl.a. innehålla; definitionen av vad som avses med bisyssla, vilket regelverk som styr regleringen av bisysslor, hur anmälan om bisyssla ska ske, exempel på tillåtna och otillåtna bisysslor, hur uppföljning och rapportering av bisysslor ska ske, vilka påföljder som kan bli aktuella om medarbetaren brister i sina skyldigheter m.m. Arbetsgivaren bör informera om kommunens syn på bisysslor och vad som kan göra en bisyssla otillåten. Denna information kan med fördel ges vid introduktion för nyanställda och även någon gång per år, på olika arbetsplatsträffar. Det är väsentligt att kommunen har en bra överblick av bisysslor som förekommer hos medarbetarna. Vår rekommendation är att förvaltningen (exempelvis på enhetsnivå) gör en sammanställning av anmälda bisysslor. En sådan sammanställning är enligt vår uppfattning ett bra stöd vid uppföljning av bisysslor. Även vid chefsbyten eller på förfrågan från politiker etc. kan det vara bra att snabbt kunna få överblick av vilka typer av bisyssla som förekommer på enheten och vilka medarbetare som utövar bisyssla. För att erhålla ett enhetligt och likformigt arbetssätt kring hantering av bisysslor kan det med fördel tas fram mallar/blanketter för anmälan om bisyssla och beslut om bisyssla. Det finns förvaltningar inom kommunen som redan har upprättade mallar och dessa kan användas som utgångspunkt. Användande av mallar/blanketter ger bra förutsättningar för en enhetlig och fullständig dokumentation. Det bör säkerställas att samtliga förvaltningar arbetar efter fastställda riktlinjer. Följsamhet till regelverk och riktlinjer avseende bisysslor kan med fördel finnas med som ett kontrollmoment i förvaltningarnas internkontrollplaner. På detta sätt får även nämnderna information och uppföljning avseende hantering och förekomst av bisyssla. 2

6 2. Inledning 2.1. Bakgrund och syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrköpings kommun har EY granskat om kommunen har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att otillåtna bisysslor inte förekommer. Med bisyssla avses anställning, uppdrag eller annan verksamhet som medarbetare bedriver, tillfälligt eller stadigvarande, vid sidan om den ordinarie yrkesutövningen inom Norrköpings kommun. Regler om bisysslor för offentligt anställda återfinns i Allmänna bestämmelser (AB) samt i Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA). Norrköpings kommun är kommunens största arbetsgivare med över anställda. Om medarbetare har olämpliga bisysslor skulle det kunna resultera i att allmänhetens förtroende för Norrköpings kommun skadas. I granskningen besvaras bl. a. följande revisionsfrågor: Finns dokumenterade riktlinjer för hantering av bisysslor? Följs riktlinjerna för rapportering av bisysslor? I vilken omfattning förekommer bisysslor i kommunen? Hur dokumenteras rapporteringen och bedömningen av bisysslan? Vem är ansvarig för att kontrollera och systematisera inrapporterade uppgifter? Hur ofta görs uppföljning av inrapporteringen? Hur agerar kommunen om otillåtna bisysslor uppdagas? Hur dokumenteras uppföljningen och rapportering till förvaltningschef, nämnd/styrelse där det är aktuellt? 2.2. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) Allmänna bestämmelser (AB) 2.3. Granskningens avgränsning och genomförande Granskningen har utförts genom intervjuer, genomgång av interna riktlinjer/policys och kontroll i Bolagsverkets register. Granskningen omfattar chefspersoner och andra ansvariga tjänstemän inom kommunens samtliga nämnder med ett särskilt fokus på socialnämnden, byggnads- och miljöskyddsnämnden samt stadsplaneringsnämnden. Ett stickprov av personer har kontrollerats mot Bolagsverkets register över funktionärer. Stickprovet består dels av personer som innehar en chefsposition eller är ansvarig tjänsteman inom kommunens samtliga nämnder/förvaltningar och dels av personer som arbetar 3

7 med myndighetsutövning inom de nämnder som särskilt ingått i granskningen. De personer som finns registrerade som funktionärer i registret har följts upp med avseende på om och hur bisyssla rapporterats, om bisysslan är godkänd och hur arbetsgivaren följer upp den. I granskningen har det även ingått att kontrollera om någon av de leverantörer/bolag, som de anställda är funktionärer i, fakturerat/erhållit bidrag från Norrköpings kommun under perioden Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 4

8 3. Regelverk Med hänsyn till att de kommunala myndigheterna och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska visa saklighet och opartiskhet i sin verksamhet är det angeläget att arbetstagarna inte åtar sig sådan bisyssla som kan rubba förtroendet för arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagarna får inte heller åta sig en bisyssla som kan inverka negativt på arbetstagarens möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter eller som innebär konkurrerande verksamhet med arbetsgivarens. Regler om bisysslor finns dels i avtalet Allmänna bestämmelser (AB) och dels i Lag om offentlig anställning (LOA). För anställda i kommunala förvaltningar gäller AB med undantag av förtroendeskadliga bisysslor, för vilka LOA gäller. I 7 LOA regleras förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor för anställda i kommuner, landsting och kommunalförbund. Lagen är tvingande och tar över AB:s bestämmelser om förtroendeskadliga bisysslor. Norrköpings kommun har inga övergripande kommungemensamma riktlinjer, policys eller rutiner som avser hantering av bisysslor Allmänna bestämmelser, daterad Enligt 3 kap. 8 i AB framgår bestämmelserna kring bisysslor. Arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan; a) inverka hindrande på arbetsuppgifterna, b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller kommunalförbund regleras i 7 lagen om offentlig anställning (LOA). För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, landsting eller kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB Lag (1994:260) om offentlig anställning, LOA Vad gäller förtroendeskadliga bisysslor omfattas alla som är anställda i kommunala förvaltningar av 7 LOA. Arbetstagaren får inte enligt 7 LOA ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Arbetsgivaren är enligt 7a LOA skyldig att på lämpligt sätt informera sina arbetstagare om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7. 5

9 Arbetstagare är enligt 7b LOA skyldiga att på begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om arbetstagarens bisyssla är tillåten eller inte. Arbetsgivarens beslut om att en arbetstagare ska upphöra med, eller inte åta sig, en förtroendeskadlig bisyssla ska enligt 7c LOA vara skriftlig och innehålla en motivering. Beslutet behöver enligt 42 LOA inte föregås av förhandling enligt MBL. LOA gör inga undantag motsvarande de som finns i AB för förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer SKL:s kommentar till AB Förhandlingssektionen inom Sveriges Kommuner och Landsting, har utarbetat kommentarer till Allmänna bestämmelser för att ge vägledning och underlätta det personalpolitiska arbetet samt bidra till att utveckla arbetsgivarrollen. Följande kommentarer avser bisysslor. 8 Bisysslor Arbetstagare är skyldig att på arbetsgivarens begäran anmäla bisysslor och lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma dessa. Om arbetstagaren inte uppfyller detta så är det ett brott mot avtalet, alternativt fel eller försummelse i arbetet, som kan medföra disciplinpåföljd enligt AB 11 och i mycket allvarliga fall uppsägning. Med bisyssla förstås varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet (AD 1985 nr 69) Kommunövergripande riktlinjer och rutiner Norrköpings kommun har inga skriftliga kommungemensamma riktlinjer eller rutiner som avser hantering av bisysslor. Enligt uppgift förekommer det inte i dagsläget någon politisk diskussion kring bisysslor i kommunen. Hänvisning sker till bestämmelserna i LOA och AB. Bisysslor har aldrig förekommit i Personalkontorets intern kontrollplan. Dock uppges att de identifierat vilka yrkesgrupper inom kommunen där otillåten bisyssla kan förekomma. Det finns dock ingen dokumentation kring detta. Enligt uppgift är det uttalat att bisysslor ska tas upp på medarbetarsamtalen för anställda inom Norrköpings kommun. Vid dessa tillfällen ska bestämmelserna i LOA och AB tas upp med medarbetaren. Uppkommer det frågor kring regelverket avseende bisysslor ska förvaltningarna vända sig till Personalkontoret/HR-konsulterna. Om en otillåten bisyssla identifieras är det ansvarig chef som ska följa upp att åtgärd sker. Första linjens chefer, dvs. de chefer som är närmast medarbetarna och känner dem bäst ska ha god kunskap om bestämmelserna kring bisysslor och de bör även ha mest kännedom om sina medarbetares ev. bisysslor. Nya chefer inom Norrköpings kommun genomgår en chefsintroduktion på två dagar. I denna introduktion tas regelverket kring bisysslor upp och budskapet är att kontakt ska tas med berörd HR-konsult om frågeställningar kring bisysslor kommer upp i verksamheten. Nyanställda inom kommunen får ingen information kring regelverket eller kommunens rutiner avseende bisysslor på den kommungemensamma introduktionsdagen. 6

10 Personalkontoret, HR-konsulterna och Helpdesk uppger att de sällan får frågor som handlar om bisysslor. Vid något tillfälle har frågan kring bisysslor varit uppe för diskussion i Kommundirektörens ledningsgrupp (leds av Kommundirektören och består av förvaltningschefer och personaldirektör) Förvaltningsspecifika rutiner Bygg- och miljökontoret Förvaltningen består av ca 80 medarbetare uppdelade på fem verksamhetsområden samt gemensam administration. De olika områdena omfattar; miljö- och hälsoskydd, bygglov, livsmedelskontroll, bostadsanpassningsbidrag och kommunalt lantmäteri. Det finns fem verksamhetschefer som ansvarar för de olika områden och förvaltningens arbetsuppgifter består till största delen av myndighetsutövning. Enligt uppgift har regelverk, rutiner och uppföljning av bisysslor diskuterats med verksamhetscheferna. Förvaltningen har tagit fram en blankett som kan användas för att anmäla bisyssla. Blanketten innehåller uppgifter om namn, personnummer, befattning och en ruta som kan kryssas i om bisyssla är aktuell. Bisysslans art och omfattning ska beskrivas och blanketten ska skrivas under av den anställde. På blanketten ska även beslut om bisyssla dokumenteras och underskrift ska ske av ansvarig chef. Förvaltningen skickade ut denna blankett till samtliga anställda i april Uppfattningen är att samtliga anställda lämnade in blanketten. De personer som angav att de hade en bisyssla är genomgångna och ansvarig chef har gjort en bedömning och beslutat om bisysslan är ok eller inte. Blanketterna där bisyssla angavs sparas i respektive personalakt. Då denna rutin inte är kommungemensam så kommer blanketten inte att skickas ut vid fler tillfällen. Förvaltningen har tagit fram ett dokument som berör förslag till frågor i medarbetarsamtalet. I detta dokument finns bisyssla med som en fråga/punkt som ska gås igenom med medarbetarna. Om medarbetaren svarar att bisyssla förekommer så ska framtagen blankett användas enligt ovan. Bygg- och miljökontoret har tagit fram en rutin som avser introduktion av nyanställd. Enligt uppgift ska denna rutin kompletteras med en punkt som berör rutinerna och regelverket kring bisysslor. Förvaltningen uppger att de ska formulera ett kontrollmål/kontrollmoment som avser bisysslor i sin internkontrollplan framöver. På detta sätt får nämnden en redovisning och uppföljning på hur förvaltningen hanterar denna fråga. Det finns önskemål om kommungemensamma rutiner och blanketter/mallar avseende bisysslor. Socialkontoret Socialkontoret inom Norrköpings kommun arbetar med omsorg om barn och unga, föräldrastöd och missbruk. De hanterar bl.a. familjerättsliga frågor om vårdnad och umgänge samt serveringstillstånd. Verksamheten är indelad i verksamhetsstöd, myndighetskontoret barn/ungdom, utförarverksamheten barn/ungdom och vuxenverksamheten. Förvaltningen har en ledningsgrupp som träffas 1 gång per vecka och i denna grupp ingår de två verksamhetscheferna, chefen för verksamhetsstöd, ekonomichefen och informatören. Förvaltningen har också en storledningsgrupp där även de 12 enhetscheferna ingår. I dessa grupper har frågan kring bisysslor diskuterats och man har även diskuterat vilka yrkesgrupper inom Socialkontoret som kan beröras av otillåtna bisysslor. Man har även fört samtal/diskussioner kring vad en otillåten bisyssla kan vara. 7

11 Socialkontoret har tagit fram en blankett för anmälan om bisyssla. På denna blankett ska namn, personnummer och arbetsställe anges. Det finns sedan följande alternativ för medarbetarna att välja på; - Har ingen bisyssla - Beskrivning av bisyssla - Omfattning av bisyssla, ange antal timmar per vecka - Arbetsgivare Blanketten ska skrivas under av den anställde. Det finns inget utrymme på blanketten där ansvarig chef kan dokumentera sin bedömning av ev. bisyssla. Storledningsgruppen tog ett beslut den 25 mars 2013 att respektive chef är ansvarig för att hålla koll på medarbetarnas bisysslor. Man ska börja med att fråga de nyanställda och då ska ovan nämnda blankett användas. Underskrivna blanketter ska förvaras på enheten. Det finns inga fastställa rutiner att frågan kring bisyssla ska tas upp på medarbetarsamtalen och bisyssla har aldrig varit med i nämndens/förvaltningens internkontrollplan. Även denna förvaltning uttrycker att det finns fördelar med kommungemensamma rutiner och riktlinjer avseende bisysslor. Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret arbetar med planer, mark- och exploateringsfrågor, lokalförsörjning och kommunens egna behov och geografiska informationssystem som stöd för samhällsplaneringen. Inom förvaltningen arbetar ca 100 medarbetare. Förvaltningens rutin är att frågan kring förekomst av bisyssla ska tas upp i medarbetarsamtalen. Detta framgår av den mall/checklista som stadsbyggnadskontoret tagit fram för medarbetarsamtal. Det uppges att samtliga ansvariga chefer som har medarbetarsamtal är medvetna om att frågan om bisyssla ska ställas till samtliga medarbetare. Dokumentation ska ske i minnesanteckningar från medarbetarsamtalet och om det uppkommer en bisyssla ska ansvarig chef vid tveksamma fall diskutera med förvaltningschefen innan beslut tas om bisysslan är tillåten eller otillåten. Det finns ingen särskild mall/blankett där anmälan och beslut om bisyssla ska dokumenteras. Förvaltningschefen uppger att det i dagsläget inte finns några anmälda bisysslor inom förvaltningen. Förvaltningen har inte haft med bisysslor i sin intern kontrollplan. Det har dock diskuterats vilka yrkesgrupper inom förvaltningen där bisyssla kan förekomma. Bisyssla finns inte med som en fastställd punkt i förvaltningens introduktion för nyanställda. 8

12 4. Stickprov Ett stickprov av personer har kontrollerats mot Bolagsverkets register över funktionärer. Med funktionärer menas om personen är VD, styrelseledamot, styrelsesuppleant och firmatecknare. Registret ger ingen fullständig bild av ägarförhållandena. Stickprovet berör samtliga kommunens nämnder/förvaltningar och består dels av personer som innehar en chefsposition eller är ansvarig tjänsteman och dels av personer som arbetar med myndighetsutövning inom de nämnder som särskilt ingått i granskningen (Socialnämnden, Stads- och planeringsnämnden och Byggnads- och miljöskyddsnämnden). Det har även skett ett urval bland personalen på IT-enheten. De personer som träffats som funktionärer i registret har följts upp med avseende på om och hur bisyssla rapporterats, om bisysslan är godkänd och hur arbetsgivaren följer upp den. I granskningen har det även ingått att kontrollera om någon av de leverantörer/bolag, som de anställda är funktionärer i, fakturerat/erhållit bidrag från Norrköpings kommun under perioden Chefstjänstemän och andra ansvariga tjänstemän inom kommunens samtliga nämnder som ingår i urvalet: som finns med i Bolagsverkets register Antal anmälda bisysslor Förekomst i Norrköpings kommuns leverantörsreskontra *) 3 0**) *) Av de 11 personer som finns med i Bolagsverkets register avser 8 av träffarna kommunala bolag. 3 träffar avser funktion (styrelseledamot och bolagsman) i privata aktiebolag och handelsbolag. Samtliga fall är enligt uppgift anmälda som bisyssla och godkända av berörd persons närmaste chef. Anmälan och beslut om att bisysslan är tillåten har skett muntligt. **) Avser de bolag som de anställda anmält som bisysslor. Förfrågan har skett om dessa bolag fakturerat Norrköpings kommun alt. erhållit något stöd/bidrag under åren Inget av aktuella bolag finns med i ekonomisystemet. Socialnämnden som ingår i urvalet: som finns med i Bolagsverkets register Antal anmälda bisysslor Förekomst i Norrköpings kommuns leverantörsreskontra 15 2*) 0 1**) *) Två personer finns med i Bolagsverkets register. Träffarna avser funktion (styrelsesuppleant eller styrelseledamot) i privata aktiebolag och föräldrakooperativ. Förvaltningen har inga fastställda rutiner för att samla upp anmälan om bisysslor, därav anges 0 i tabellen ovan. Förvaltningschefens bedömning var dock att dessa bisysslor var kända. Inget av bolagen/kooperativet bedriver någon verksamhet som berör Socialnämndens ansvars- och verksamhetsområde. 9

13 **) Avser de bolag som de anställda anmält som bisysslor. Förfrågan har skett om dessa bolag fakturerat Norrköpings kommun alt. erhållit något stöd/bidrag under åren Föräldrakooperativet som bedriver förskoleverksamhet har erhållit bidrag under , utifrån gällande regler baserat på antalet barn/prisklass. Stadsplaneringsnämnden som ingår i urvalet: som finns med i Bolagsverkets register Antal anmälda bisysslor Förekomst i Norrköpings kommuns leverantörsreskontra 11 0 e.t. e.t. e.t. = ej tillämpligt, beroende på att ingen person i urvalet fanns med i Bolagsverkets register. Byggnads- och miljöskyddsnämnden som ingår i urvalet: som finns med i Bolagsverkets register Antal anmälda bisysslor Förekomst i Norrköpings kommuns leverantörsreskontra 16 0 e.t. e.t. e.t. = ej tillämpligt, beroende på att ingen person i urvalet fanns med i Bolagsverkets register. IT-enheten som ingår i urvalet: som finns med i Bolagsverkets register Antal anmälda bisysslor Förekomst i Norrköpings kommuns leverantörsreskontra 21 3*) 0 1**) *) träffarna avser en enskild firma, ett personalkooperativ och ett privat aktiebolag. Den enskilda firman och aktiebolaget har registrerad verksamhet som ligger inom/nära IT-enhetens verksamhetsområde. IT-enheten har inga fastställda rutiner för att samla upp anmälan om bisysslor. Ansvarig chef anger att kännedom om dessa bisysslor finns och att utredning pågår kring om dessa ska bedömas vara godkända eller inte. **) Avser de bolag som de anställda anmält som bisysslor. Förfrågan har skett om dessa bolag fakturerat Norrköpings kommun alt. erhållit något stöd/bidrag under åren En faktura (690 kr) från ett av bolagen har identifierats och den är bokförd i oktober Fakturan är beslutad och attesterad av en rektor och en administratör på en grundskola inom Norrköpings kommun. 10

14 5. Svar på revisionsfrågor och sammanfattande bedömning 5.1. Revisionsfrågor Finns dokumenterade riktlinjer för hantering av bisysslor? Det finns inga skriftligt fastställda kommungemensamma riktlinjer och rutiner avseende bisysslor. Enligt uppgift finns det en muntligt uttalad rutin att det vid medarbetarsamtalen ska ställas en fråga till varje medarbetare avseende förekomst av bisyssla. Denna information ska enligt uppgift ha gått ut till samtliga förvaltningschefer. Vid granskningen noteras att det finns vissa förvaltningsspecifika blanketter och mallar för medarbetarsamtal som berör bisysslor. Följs riktlinjerna för rapportering av bisysslor? Det finns inga kommungemensamma riktlinjer som berör hur rapportering av bisysslor ska gå till/dokumenteras. I vilken omfattning förekommer bisysslor i kommunen? Det finns ingen samlad dokumentation som visar förekomst av anmälda bisysslor på en övergripande nivå i kommunen. Bygg- och miljökontoret använder en blankett för anmälan om bisyssla. Bedömning av bisysslan har skett på samma blankett av behörig chef. Dessa blanketter finns sparade i respektive persons personalakt. Även Socialkontoret har tagit fram en blankett som ska användas vid anmälan om bisyssla. Ingen förvaltning uppger att de har en samlad dokumentation av förekomst av bisyssla på förvaltningsövergripandenivå. Hur dokumenteras rapporteringen och bedömningen av bisysslan? Det finns inga fastställda rutiner som anger hur rapportering och bedömning av bisyssla ska hanteras och dokumenteras. Vid intervjuer med förvaltningschefer på de förvaltningar/nämnder som särskilt ingått i granskningen framkommer att det sker på olika sätt. En förvaltning anger att rapportering av bisysslan ska framgå i minnesanteckningar från medarbetarsamtalen. Då det hittills inte förkommit någon som anmält en bisyssla så finns det inte framtaget några rutiner för hur bedömningen av bisysslan ska dokumenteras. Vem är ansvarig för att kontrollera och systematisera inrapporterade uppgifter? På förvaltningsnivå anges att behörig chef, som genomför medarbetarsamtalen, är ansvarig för att kontrollera förekomst av bisyssla minst en gång per år vid ett medarbetarsamtal. Hur ofta görs uppföljning av inrapporteringen? Det finns inga rutiner för en systematisk uppföljning av bisysslor, varken på kommunövergripande nivå eller på förvaltningsnivå. 11

15 Hur agerar kommunen om otillåtna bisysslor uppdagas? Enligt uppgift ska närmast ansvarig chef följa upp att åtgärder vidtas i de fall otillåten bisyssla har identifierats. Om inte den anställde vidtar aktuella åtgärder anges att kommunen ska tilllämpa de rättsliga påföljder som är möjliga enligt LOA och AB. Inga sådana fall har hittills varit aktuella i kommunen. Hur dokumenteras uppföljningen och rapportering till förvaltningschef, nämnd/styrelse där det är aktuellt? Det finns inga fastställda rutiner för uppföljning och rapportering till förvaltningschef eller nämnd. En förvaltning angav att de ska ta med bisyssla i kommande intern kontrollplaner vilket skapar en möjlighet till rapportering till nämnden Sammanfattande bedömning och förslag på utvecklingsområden Norrköpings kommun har inga dokumenterade kommunövergripande riktlinjer och rutiner avseende bisysslor. Enligt uppgift finns det muntliga riktlinjer som anger att frågan om förekomst av bisyssla ska ställas i samtliga medarbetarsamtal inom kommunen. Personalavdelningen upplever inte att bisysslor är någon stor fråga inom kommunen och HR-konsulterna får mycket sällan frågor som berör hantering av bisysslor. Kommunens uppfattning är att bisysslor förekommer i en begränsad omfattning. Vår bedömning är att Norrköpings kommun kan utveckla sitt arbete och stärka den interna kontrollen kring hantering av bisysslor. Vi ger följande rekommendationer till fortsatt arbete: Kommunen bör fastställa gemensamma övergripande riktlinjer som bildar en gemensam utgångspunkt för hur kommunen ska hantera bisysslor. De övergripande riktlinjerna bör bl.a. innehålla; definitionen av vad som avses med bisyssla, vilket regelverk som styr regleringen av bisysslor, hur anmälan om bisyssla ska ske, exempel på tillåtna och otillåtna bisysslor, hur uppföljning och rapportering av bisysslor ska ske, vilka påföljder som kan bli aktuella om medarbetaren brister i sina skyldigheter m.m. Arbetsgivaren bör informera om kommunens syn på bisysslor och vad som kan göra en bisyssla otillåten. Denna information kan med fördel ges vid introduktion för nyanställda och även någon gång per år, på olika arbetsplatsträffar. Det är väsentligt att kommunen har en bra överblick av bisysslor som förekommer hos medarbetarna. Vår rekommendation är att förvaltningen (exempelvis på enhetsnivå) gör en sammanställning av anmälda bisysslor. En sådan sammanställning är enligt vår uppfattning ett bra stöd vid uppföljning av bisysslor. Även vid chefsbyten eller på förfrågan från politiker etc. kan det vara bra att snabbt kunna få överblick av vilka typer av bisyssla som förekommer på enheten och vilka medarbetare som utövar bisyssla. För att erhålla ett enhetligt och likformigt arbetssätt kring hantering av bisysslor kan det med fördel tas fram mallar/blanketter för anmälan om bisyssla och beslut om bisyssla. Det finns förvaltningar inom kommunen som redan har upprättade mallar och dessa kan användas som utgångspunkt. Användande av mallar/blanketter ger bra förutsättningar för en enhetlig och fullständig dokumentation. 12

16

17

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson Revisionsrapport Anställdas bisysslor Gotlands kommun 2010-01-28 Ramona Numelin Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning och revisionsfråga...1 3 Avgränsning och metod...2 4

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-08 165 Riktlinjer för bisysslor Definition Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Hörby kommun.

Läs mer

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt:

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2010-07-01 Beslut: KS 154, 2010-06-15 Utvärderad: KS 3, 2012-01-24 1. Bakgrund Med bisyssla avses, i avtalets mening, varje syssla, tillfällig

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun. Granskning av bisysslor

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun. Granskning av bisysslor Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund och syfte... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Granskning av bisysslor Region Halland Revisionsrapport April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte, avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Uppföljning av bisysslor

Uppföljning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Uppföljning av bisysslor Sollentuna kommun Uppföljning av bisysslor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 GSN-2012/699.912 1 (2) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin 08-535 360 31 Kerstin.Backman@huddinge.se Grundskolenämnden Revisionsskrivelse

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Granskning av bisysslor. 25 september 2013

Granskning av bisysslor. 25 september 2013 Granskning av bisysslor 25 september 2013 Syfte & revisionsfråga Syfte & Revisionsfråga En förstudie har genomförts som syftat till att ta reda på hur förvaltningarna arbetar med förekomsten av bisysslor,

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Datum Diarienummer 2010-03-02 Kst 2009/469.01 Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Definition... 3 2 Otillåtna bisysslor...

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för prövning av bisyssla

Riktlinjer för prövning av bisyssla r för prövning av 2015-11-30 r för prövning av 1 av 7 Innehåll r för prövning av... 3 1 Definition... 3 2 Information... 3 3 Prövning av... 3 3.1 Grundsyn... 3 3.2 Regler... 3 3.2.1 Förtroendeskadliga

Läs mer

Bilaga till policy för bisysslor

Bilaga till policy för bisysslor Bilaga till policy för bisysslor Antagen av landstingsstyrelsens personaldelegation 2009-04-16 1/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Otillåtna bisysslor... 3 2.1 Förtroendeskadliga bisysslor (LOA

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-05-24 Blad 9 Ksau 78 Dnr 214/2016-008 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelseförvaltningen har av kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av anställdas bisysslor Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3.

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

35 Revisorernas granskning av bisysslor

35 Revisorernas granskning av bisysslor PROTOKOLL 2003-03-24 LKD 03087 35 Revisorernas granskning av bisysslor Bakgrund Efter riksdagsbeslut hösten 2001 gäller från och med 2002 ändringar i lagen om offentlig anställning (LOA) vilka innebär

Läs mer

Ornskoldsviks kommun

Ornskoldsviks kommun Revisjonsrapport / 2013 Genomford på uppdrag av revisorevna september 2013 Ornskoldsviks kommun Granskning av bisysslor '~ ~ ~~. ~i ~ ~:,. ~I/ ~.,,_. =~-~~ ~ =~ ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08 Riktlinjer Bisyssla Förord Kommunala myndigheter inom offentlig förvaltning ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att inte skada allmänhetens förtroende. Luleå kommun vill som arbetsgivare

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Bisysslor Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag till utveckling... 1 2. Inledning...

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor Styrning och kontroll av anställdas bisysslor KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6 Anställdas bisysslor 2010 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of

Läs mer

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande Datum 2012-05-23 Riktlinjer för bisysslor i Tyresö kommun Beslutad av kommundirektören 2012-05-16. 1. Inledning Det är viktigt för Tyresö Kommun att medborgarna har förtroende för kommunens opartiskhet

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert.

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Revisionskonsult Anställdas bisysslor Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet 1. Inledning I Luleå tekniska universitets (LTU) uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Många lärare, forskare

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) D ick Pettersson (C) B engt Löfling (V) Ej

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDAS BISYSSLOR FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2002-05-13, 142 MED ÄNDRING 2013-01-28, 27 ANSTÄLLDAS BISYSSLOR Vad är en bisyssla?

Läs mer

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-10 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten SBN/2014:469 Mervi Nyqvist Stadsbyggnadsnämnden Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 2005-10-19 Kultur- och fritidsnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av hur

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun.

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 2014-11-04 1(7) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun December 2009 Lars Edgren Innehållsförteckning Granskning av anställdas bisysslor... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Avesta kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12

Avesta kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12 ABCD Avesta kommun Bisysslor Revisionsrapport KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12 ABCD Avesta kommun Bisysslor Revisionsrapport 2010-12-14 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Yttrande. Granskning av upphandlingar i Malmö stad. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:

Yttrande. Granskning av upphandlingar i Malmö stad. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande: Malmö stad Tekniska nämnden 1 (9) Datum 2016-02-17 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2016-160 Yttrande Till Stadsrevisionen revisorskollegiet Granskning av upphandlingar i Malmö stad SR-2015-28

Läs mer

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun.

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun. KS 8 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sandmark Mats Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2014-0372 Kommunstyrelsen Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN ^ Kommunledningskontoret Mona Birgetz Tjänsteutlåtande 2013-10-07 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0596 KS-2 Diariekod: 140 Kommunstyrelsen Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-09-22 KS/2015:295 Handläggare Eva Jansson Tfn 0142-850 63 Kommunstyrelsen Svar på granskning av bisyssla Bakgrund De förtroendevalda revisorerna

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext 1 (7) Personalstrategiska enheten MEDDELANDE NR 1/10 Arbetsrätt och förhandling 2010-05-07 Dnr 346/10 Till Göteborgs Stads förvaltningar Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext Rekryteringsordning

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik 2015-08-26 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Policy om Bisysslor Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 1993-02-09 28 Revisions datum KS 2009-05-13 82 (KS/2009:391)

Läs mer

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2013-12-11 Dag Calminder 08-590 976 13 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:517 dag.calminder@upplandsvasby.se Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

Landstingsanställdas bisysslor

Landstingsanställdas bisysslor Revisionsrapport Landstingsanställdas bisysslor Norrbottens läns landsting Mars 2010 Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander, Revisionskonsult

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö.

Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö. Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Socialnämnden/Älvsjö sdn Verksamhetschef: Jacqueline Manriquez

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av bisysslor Kungälvs kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Revisionsfrågor och revisionskriterier...

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Lekmannarevision 2007

Lekmannarevision 2007 Granskningsredogörelse * Lekmannarevision 2007 Krokomsbostäder 21 februari 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor *connectedthinking 2008-02-21 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten

Granskning av förrådsverksamheten Granskning av förrådsverksamheten Kustbostäder och Oxelö Energi Datum 2010-12-16 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN Deloitte. -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan lönköpings kommun Maj 2014 Innehåll 1. Sammanfattning 1 Revisionsfrågor 1 Svar på revisionsfrågan Iakttagelser

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Slutrapport internkontrollplan 2015

Slutrapport internkontrollplan 2015 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2016-01-08 1 (9) Socialförvaltningen Kvalitet och utveckling ÖFNES/2015:15 Elin Lindh /070-086 21 44/ Slutrapport internkontrollplan 2015 Överförmyndarnämnden

Läs mer

Arboga kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2014-02-28 Antal sidor: 12

Arboga kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2014-02-28 Antal sidor: 12 KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Med bisyssla menas varje anställning, uppdrag, syssla (dock ej syssla som tillhör privatlivet) som är tillfällig eller permanent och som utövas av kommunanställd arbetstagare vid

Läs mer

Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön

Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-11-16 Dnr KS 2015/0336 Till Kommunstyrelsen Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön Sammanfattning

Läs mer

Olofströms kommun. Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 2012-03-20

Olofströms kommun. Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 2012-03-20 Olofströms kommun Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 0-03-0 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the 0-03-0 Innehåll. Bakgrund och syfte. Avgränsning 3. Metod

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering Härjedalens kommun 23 juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer