Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster"

Transkript

1 Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Revisionsfrågor, revisionsmetod och avgränsning Granskningsresultat Definitioner Redovisningsmässig/systemmässig hantering av granskade kostnader Bokföring av de granskade kostnaderna Landstingsinterna regler för tjänster från bemanningsföretag Inköp av externa tjänster från bemanningsföretag Räkenskapsmaterial Revisionell bedömning...6

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund Landstingets revisorer genomför årliga granskningar med inriktning mot vissa konton. Konton som väljs ut är sådana där kostnaderna kan sägas vara svåra att kontrollera och där felaktiga utbetalningar kan minska förtroendet för landstinget. Denna granskning har inriktats mot inhyrd och externt köpta konsulttjänster av vårdpersonal. Landstingets revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra granskning med ovanstående inriktning. 1.2 Revisionsfrågor, revisionsmetod och avgränsning Syftet med granskningen är huvudsakligen att följa upp och bedöma tillämpningen av gällande rutiner och regelverk samt räkenskapsmaterialets kvalitet. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Uppfyller räkenskapsmaterialet kraven enligt kommunala redovisningslagen och landstingets egna anvisningar? Efterlevs landstingets interna regelverk för nyttjande av bemanningsföretag? Granskningen omfattar en genomgång av landstingets egna regelverk och gällande lagstiftning på området. Stickprovsmässig manuell granskning och registeranalys har gjorts av räkenskapsmaterial. Intervjuer har genomförts med tjänstemän från landstingets centrala funktioner för inköp, ekonomi och Administrativ Service. Granskningen omfattar räkenskapsmaterial för landstinget externa köp av vårdtjänster och privata vårdgivare. Landstinget centrala funktioner har berörts av granskningen i egenskap av administrativa stödenheter respektive servicefunktion i upphandlingsfrågor. Granskningen omfattar perioden januari december

4 2 Granskningsresultat 2.1 Definitioner I lag om kommunal redovisning 2:2 ställs krav på att bokföringen ska vara så ordnad att en tillfredsställande finansstatistisk information kan lämnas. Inhyrd personal för verksamhetsanknutna tjänster Definition enligt L-BAS (normalkontoplan för landsting): Inhyrd personal från personaluthyrningsföretag eller liknande för att täcka tillfällig personalbrist. Kontot efterfrågas i bokslutsstatistiken. I landstingets redovisning motsvaras detta av konto Inhyrd personal med anställningsliknande förhållanden I de situationer personal tillfälligt hyrs in men där den inhyrde inte hör till bemanningsföretag och saknar F-skattesedel utgår lön (och sociala avgifter) varvid landstinget redovisar kostnaden under konto 5098 Ersättning stafettläkare med lön. Externt köpta vårdtjänster Med externt köpta vårdtjänster avses enligt landstingets egen definition, vårdtjänster som utförs på vårdinrättningar utanför landstingets lokaler (men ej inom annat landsting). Hit hör följande konton: 4042 Avgifter och ersättningar för läkare (exkl. stafettläkare) 4043 Avgifter och ersättningar för fotvård 4044 Avgifter och ersättningar för psykoterapitjänster 4045 Avgifter och ersättningar för yrkesinriktad rehab 4047 Avgifter och ersättningar för sjukgymnasttjänster 4048 Avgifter och ersättningar för sjukvårdspersonal (exkl läkare) Kommentar: Granskningen visar att landstinget inte följer normalkontoplanen för landsting ( L-BAS). Landstinget har, för att klara kraven på att lämna bokslutsstatistik, ett konto (4049 Köp av sjukvårdspersonal) som motsvarar L-BAS:s (555 Inhyrd personal för verksamhetsanknutna tjänster). Bokföringen av inhyrd personal med anställningsliknande förhållanden följer rekommendationer men avviker även det följdenligt kontostrukturmässigt från L-BAS. 2

5 Normalkontoplanen för landsting (L-BAS) har definitioner för varje konto för att underlätta klassificering av bokföringsposter vilket inte landstingets kontoplan har. Även om landstinget med hjälp av översättningstabeller klarar att lämna finansstatistik bör en fullständig anpassning till L-BAS i en framtid övervägas. Förutom att det skulle underlätta jämförelser och statistiklämnande, skulle landstinget också erhålla en kontoplan (med definitioner) som ständigt utvecklas av SKL. 2.2 Redovisningsmässig/systemmässig hantering av granskade kostnader Ovan nämnda kostnader skapas i landstingets redovisning i huvudsak av olika administrativa system enligt följande: Kostnadsslag Adm system Avgifter och ersättningar för läkare Privata vårdgivare (AVIR) Slutregistrering elektroniska fakturor Avgifter och ersättningar för fotvård Slutregistrering elektroniska fakturor Avgifter och ersättningar för psykoterapitjänster Slutregistrering elektroniska fakturor Avgifter och ersättningar för sjukgymnasttjänsterprivata vårdgivare (AVIR) Slutregistrering elektroniska fakturor Avgifter och ersättningar för sjukvårdspersonal Slutregistrering utlandsfaktura Slutregistrering elektroniska fakturor Inhyrd personal från bemanningsföretag Slutregistrering utlandsfaktura Slutregistrering elektroniska fakturor Ersättning stafettläkare med lön Lönesystemet (PABAS) Kommentarer: Granskningen visar att redovisningsposterna för de granskade kostnaderna skapas av de administrativa system man kan förvänta sig. Att lönesystemet PABAS används för att ersätta stafettläkare förklaras av att det finns stafettläkare som saknar f-skattsedel och som landstinget har ett anställningsliknande förhållanden med. Dessa är dock av minskande omfattning. 2.3 Bokföring av de granskade kostnaderna I lag om kommunal redovisning 2:2 ställs krav på att bokföringen ska vara så ordnad att de ekonomiska utfallen kan jämföras med budget och en tillräcklig kontroll över verksamheten kan upprätthållas. 3

6 Division, tkr S:a 2006 Jfr 2005 Finansiering Landstingsgemensamt Diagnostik Folktandvård Medicinska spec Opererande spec Primärvård Vuxenpsyk S:a Utfall Budget Avvikelse Kommentar: Uppgifterna i ovanstående tabell är hämtade från landstingets redovisning och visar på god budgetföljsamhet med undantag för konto 4049 inhyrd personal för verksamhetsanknutna tjänster. Det stora budgetöverskridandet på detta konto bedöms inte uppstått med anledning av bristande ordning i bokföringen. Budgeten är fördelad till verksamheter och som lönekostnad på ordinarie befattningar. Tvärt om är vår bedömning att bokföringen är ordnad så att budgeten och ekonomin i övrigt kan följas på ett sätt så att en tillräcklig kontroll över verksamheten är möjlig. 2.4 Landstingsinterna regler för tjänster från bemanningsföretag I Landstingets gemensamma regler för 2006 framgår att Nyttjandet av bemanningsföretag ska ske med stor restriktivitet. Hur nyttjandet ska begränsas eller hur restriktiviteten ska åstadkommas bestäms inte i dessa regler, utan det får därför anses ha överlåtits till cheferna inom respektive divisions linjeorganisation att realisera. Kommentarer: Vår bedömning är att regeln om att nyttjande av bemanningsföretag ska ske med stor restriktivitet är välkänt av divisionsorganisationerna. Vi bedömer att det finns en tillräcklig kontroll på området även om man inte håller budgeten på de tre stora divisionerna Opererande specialiteter, Medicinska specialiteter och Primärvård. Tydliga orsaker till negativa budgetavvikelser för inhyrd sjukvårdspersonal framgår av divisionernas årsrapporter för Inköp av externa tjänster från bemanningsföretag I Landstingets gemensamma regler för 2006 framgår att Tjänster som ska utföras av externa bemanningsföretag ska avropas från de företag som landstinget har tecknat avtal med. 4

7 Granskningen av landstingets fakturaregister visar att inköp av tjänster från bemanningsföretag endast gjorts från företag med vilka landstinget har tecknade avtal, enligt följande: Företag Antal fakturor Fakturabelopp, tkr Partnerskap för vård AB Vik-Team APS Framtidsvården AB Läkarjouren i Norrland AB Poolia Doctor AB 2 98 Otima AB Medpro Psykiatrika AB Doc Care AB S:a Kommentar: Vår bedömning är att regeln om att endast nyttja bemanningsföretag med vilka landstinget har avtal, följs utan undantag. 2.6 Räkenskapsmaterial I lag om kommunal redovisning och mervärdesskattelagen ställs krav på att verifikationer ska innehålla följande: När verifikationen sammanställts När den ekonomiska händelsen ägt rum Vad den ekonomiska händelsen avser till vilket belopp den ekonomiska händelsen gäller vilken motpart den ekonomiska händelsen berör Upplysning om ev. handlingar som legat till grund för den ekonomiska händelsen Verifikationsnummer/identifieringstecken Fakturamottagare Momsbelopp/skattesats Ett urval av 50 st fakturor från de olika divisionerna har granskats med avseende på ovanstående krav på innehåll. Urvalet har gjorts från samtliga i granskningen ingående konton med undantag från Kommentarer: Vi bedömer att de granskade fakturorna motsvarar de juridiska krav som ställas på dess innehåll. Följande iakttagelse värd att beakta har dock gjorts: I en av de granskade fakturorna röjs namnet på en patient som varit inlagd på psykiatrisk avdelning. Fakturan har behandlats på ett öppet sätt i systemet LEVIS, vilket många har titta- 5

8 behörigheter till. En närmare granskning av hanteringen visar att den aktuella fakturan av misstag inte sorterats på rätt sätt vid skanningsmomentet. Fakturor med känsliga uppgifter ska enligt gällande rutin hanteras så att åtkomsten till dessa inte sprids till obehöriga. Vi föreslår att rutinerna för sekretessbelagda uppgifter i fakturor ses över. 3 Revisionell bedömning Granskningens resultat visar att det ekonomiska utfallet avseende granskade kostnadsslag kan jämföras med budget, tillfredsställande finansstatistik kan lämnas, samt att verifikationerna innehåller de uppgifter som krävs enligt lag. Vi kan också notera däremot att budgetföljsamheten avseende inhyrd personal under en följd av år varit bristfällig. Landstinget har emellertid rutiner för uppföljning och analys av denna kostnadspost. Det är därför vår bedömning att tillräcklig kontroll av verksamheten kan upprätthållas. Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor är det vår sammanfattande revisionella bedömning att: räkenskapsmaterialet uppfyller kraven enligt kommunala redovisningslagen och landstingets egna anvisningar och att landstingets interna regelverk för nyttjande av bemanningsföretag efterlevs. De kommentarer och förslag vi har med anledning av gjorda iakttagelser, finns redogjort för under Kommentarer till respektive avsnitt. 6

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Norrbottens läns landsting November 2007 Carina Olausson Certifierad kommunal revisor Åsa Öberg revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Landstingsanställdas bisysslor

Landstingsanställdas bisysslor Revisionsrapport Landstingsanställdas bisysslor Norrbottens läns landsting Mars 2010 Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander, Revisionskonsult

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Granskning av hantering av leverantörsfakturor

Granskning av hantering av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av hantering av leverantörsfakturor samt inköp Avesta kommun Mars 2009 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Samir Sandberg Åsa Sandgren

Samir Sandberg Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av rutiner för momsredovisning Tyresö Kommun Samir Sandberg Åsa Sandgren Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer....

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Revisionsrapport* Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Eslövs kommun Augusti 2006 Anna Eriksson Kerstin Larsson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Vallentuna kommun Maj 2003 Carin Markström Anders Petersson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Revisionsrapport Borgensåtaganden Tyresö kommun

Revisionsrapport Borgensåtaganden Tyresö kommun Revisionsrapport Borgensåtaganden Tyresö kommun Augusti 2012 Jan Nilsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömningar och rekommendationer 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och avgränsning

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer