Uppföljning av bisysslor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av bisysslor"

Transkript

1 Revisionsrapport Sofia Nylund Uppföljning av bisysslor Sollentuna kommun

2 Uppföljning av bisysslor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Inledning Bakgrund Revisionsfråga, revisionskriterier och kontrollmål Revisionsfråga Revisionsmetod Tidigare granskning Kommunens riktlinjer... 5 Förtroendeskadliga bisysslor... 5 Arbetshindrande bisysslor... 5 Konkurrerande bisyssla Anmälningsskyldighet... 5 Rutin vid nyanställning... 6 Rutin för redan anställda Beslut om förtroendekänsliga bisysslor... 6 Uppföljning av kontrollmål Praktisk hantering av bisysslor Redovisning av bisysslor till nämnden... 7 Uppföljning av kontrollmål Granskningsresultat Avstämning mot Bolagsverkets register... 8 Barn och ungdomskontoret... 9 Kommunledningskontoret... 9 Kultur- och fritidskontoret Miljö- och byggnadskontoret Socialkontoret Trafik- och fastighetskontoret Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Vård- och omsorgskontoret Rösjöskolans kontor Avstämning mot kommunens leverantörsregister Inköp från funna företag Attestering av inköp Bilaga 1. Checklista bisysslor Sollentuna kommun

3 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer På uppdrag av revisorerna i Sollentuna kommun har gjort en uppföljande granskning avseende kommunens hantering av bisysslor. Den revisionsfråga som har besvaras med anledning av granskningen är: Är kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll tillräcklig gällande kartläggning och bedömning av bisysslor? Inom ramen för granskningen har två kontrollmål utarbetats för att besvara den övergripande revisionsfrågan. o Kommunens riktlinjer avseende bisysslor är ändamålsenliga Granskningen visar att riktlinjer avseende hantering av bisysslor tagits fram efter föregående granskning. Riktlinjerna bedöms vara ändamålsenliga. o Regelbundna genomgångar/kontroller sker av eventuella bisysslor hos anställda Enligt riktlinjerna ska respektive förvaltningschef årligen vid nämndens sista årliga möte redovisa en lista för nämnden på förekommande bisysslor inom förvaltningen. Granskningen visar att endast en förvaltning har sammanställt och redovisat bisysslor för nämnden de senaste två åren. Ytterligare två förvaltningar har i augusti 2013 för första gången redovisat förekomsten av bisysslor för nämnden. I granskningen har även ingått en jämförelse mellan kommunens personalregister och Bolagsverkets register. Efter att avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har eliminerats finns totalt 306 träffar på de anställda som granskats. Huruvida dessa bisysslor är anmälda går emellertid inte att bedöma eftersom endast tre förvaltningar har gjort sammanställningar över förekommande bisysslor. Utifrån ovanstående är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll gällande kartläggning och bedömning av bisysslor inte är tillräcklig. Det stora antal träffar som gjorts i bolagsregistret visar på vikten av att fastställda regelverk efterlevs. Att dessutom 69 av träffarna från bolagsregistret återfinns i kommunens avtalsregister är anmärkningsvärt. Därtill har en anställd både sakgranskat och attesterat inköp från ett företag där denne har engagemang. Detta kan anses som synnerligen allvarligt och förtroendeskadligt. Sollentuna kommun 1 av 17

4 Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna att: Säkerställa att kommunens riktlinjer avseende bisysslor följs För rekommendationer avseende attest, se granskningsrapport avseende intern kontroll av leverantörsutbetalningar. Sollentuna kommun 2 av 17

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund I april 2009 gjordes en granskning av hanteringen av bisysslor i Sollentuna kommun. Syftet med granskningen var att kontrollera i vilken utsträckning kommunen arbetar för att förebygga illojalt beteende bland anställda. Granskningen visade att kommunens kunskap om anställdas bisysslor var låg och att kommunens riktlinjer inte var ändamålsenliga. Enligt AB01 är en bisyssla en verksamhet som bedrivs vid sidan av ordinarie arbete och som inte hör till privatlivet. Bisysslor är i princip tillåtna med vissa begränsningar. Regler kring bisysslor finns i Allmänna bestämmelser (AB01) och Lagen om offentlig anställning Revisionsfråga, revisionskriterier och kontrollmål 2.3. Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll tillräcklig gällande kartläggning och bedömning av bisysslor? Revisionsfrågan ska besvaras genom att följande kontrollmål följs upp: Kommunens riktlinjer avseende bisysslor är ändamålsenliga Regelbundna kontroller sker av förekomsten av bisyssla hos anställda. Bedömning sker av eventuella bisysslor Revisionsmetod Dokumentgranskning kommer att genomföras av för granskningen relevanta riktlinjer och rutiner. I granskningen ingår även jämförelse mellan kommunens personalregister, Bolagsverkets register samt kommunens leverantörsregister. Sollentuna kommun 3 av 17

6 3. Tidigare granskning I april 2009 gjordes en granskning av hanteringen av bisysslorna i Sollentuna kommun. Syftet med granskningen var att kontrollera i vilken utsträckning kommunen arbetar för att förebygga illojalt beteende bland anställda. Nedanstående text är sammanfattningen från granskningsrapporten: Granskningen visar att kommunens kunskap om anställdas bisysslor är låg. Möjligheten att utöva intern kontroll avseende otillåtna bisysslor är följaktligen lika låg. Vår bedömning är därför att Sollentuna kommuns riktlinjer inte är ändamålsenliga. Det är vår uppfattning att även om kommunens riktlinjer är korrekta i juridisk mening innehåller de endast begränsade anvisningar kring hur förvaltningarna ska agera för att nå en god intern kontroll avseende bisysslor. De granskade nämnderna har inte brutit ned de centrala riktlinjerna och arbetar i varierande utsträckning med tillämpning. Utifrån granskningens resultat och de bedömningar vi gjort rekommenderar vi Sollentuna kommun att: - Upprätta riktlinjer och reglemente över hur bisysslor ska hanteras - Arbeta för bättre kännedom av de lagar och riktlinjer som rör bisysslor, samt de skyldigheter som följer av dessa - Upprätta en blankett för anmälan av bisyssla som presenteras vid nyanställningar. Blanketten bör utformas så att arbetstagaren förbinder sig att självmant anmäla framtida bisysslor - Upprätta centralt register över bisysslor som anställda innehar - Dokumentera arbetsgivarens bedömning av anställdas bisysslor - Genomföra uppföljningar i form av stickprov av bisysslor Sollentuna kommun 4 av 17

7 4. Kommunens riktlinjer Kommunens hantering av bisysslor regleras av Riktlinjer och tillämpningsföreskrifter för bisysslor antagna av kommunstyrelsen , 118. Bisysslor är verksamhet som bedrivs vid sidan av det ordinarie arbetet men som inte är hänförligt till privatlivet. Bisysslor är i sig inte något som arbetsgivaren motsätter sig förutom då bisysslor, enligt AB 05 (bilaga till huvudavtalet om allmänna bestämmelser) kan sorteras under följande kategorier: Förtroendeskadliga bisysslor Arbetshindrande bisysslor Konkurrerande bisysslor Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla. Förtroendeskadliga bisysslor Förtroendeskadliga bisysslor regleras i lag (LOA, Lagen om offentlig anställning) I 7 LOA står att en arbetstagare inte får ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan påverka förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbete eller som kan skada myndighetens anseende. Särskilt stor är risken i verksamheter med myndighetsutövning, tillsyn, upphandling, egendomsförvaltning och ledning av offentlig förvaltning. Arbetshindrande bisysslor Arbetsgivaren måste göra en bedömning om huruvida en bisyssla inverkar hindrande för arbetsuppgifterna och har rätt att förbjuda bisyssla om så är fallet. Det kan gälla t.ex. engagemang i eget eller annans företag. Konkurrerande bisyssla På alla anställda vilar ett lojalitetskrav som följer med anställningen i sig. Anställda får därför inte påbörja eller bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren på ett sätt som kan tillfoga arbetsgivaren påtaglig skada Anmälningsskyldighet Arbetstagaren ska på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Varje chef har ett ansvar att i förekommande fall utreda om medarbetare har bisysslor som uppfyller någon eller några av de kriterier som nämnts ovan. Sollentuna kommun 5 av 17

8 Avstår medarbetaren från att svara, eller lämnar han/hon så otillräckliga eller missvisande uppgifter att det försvårar arbetsgivarens bedömning, kan det anses vara tillräcklig grund för disciplinär åtgärd och i särskilt allvarliga fall grund för uppsägning. Rutin vid nyanställning I samband med nyanställning ska chef informera om de regler som gäller för bisyssla och ta upp frågan om ev. bisyssla med den nyanställde. Den nyanställde ska lämna uppgifter om nuvarande bisyssla och om eventuell avsikt att bedriva bisyssla i framtiden. Rutin för redan anställda Chefer har ansvar för att informera redan anställda om de regler som gäller för bisyssla. Arbetstagaren är skyldig att meddela arbetsgivaren förekomsten av bisyssla och är skyldig att lämna uppgifter så att arbetsgivaren kan avgöra om bisysslan är tillåten. Förfrågan om arbetstagarens bisysslor kan lämpligen ske vid det årliga medarbetarsamtalet Beslut om förtroendekänsliga bisysslor Arbetsgivaren kan inte fatta beslut mot bisyssla utan att det enskilda fallet föregås av en noggrann utredning som är både individuellt och sakligt grundad. Som stöd för bedömning finns en checklista (se bilaga 1). Respektive förvaltningschef ska årligen vid nämndens sista årliga möte redovisa en lista för nämnden på förekommande bisysslor inom förvaltningen. Innan beslut om förbud mot bisyssla sker ska samråd med personalavdelningen ske. Ett förbud mot bisyssla ska alltid föregås av MBL 11 förhandling. Protokoll ska skrivas under av parterna. Den enda rättsliga prövning som kan komma i fråga är om den utredning som föregått beslutet är gjord på ett riktigt sätt. I de fall tillämpningen av riktlinjer leder till arbetsrättsliga konsekvenser ska personalchef fatta formellt beslut i ärendet. Uppföljning av kontrollmål 1 Vi har noterat att riktlinjer har upprättats i enlighet med den rekommendation som lämnades Kontrollmål Kommunens riktlinjer avseende bisysslor är ändamålsenliga Kommentar Uppfylls Kommunens riktlinjer avseende bisysslor bedöms vara ändamålsenliga. Sollentuna kommun 6 av 17

9 5. Praktisk hantering av bisysslor 5.1. Redovisning av bisysslor till nämnden Enligt riktlinjerna ska respektive förvaltningschef årligen vid nämndens sista årliga möte redovisa en lista för nämnden på förekommande bisysslor inom förvaltningen. En kontroll har gjorts angående om förekommande bisysslor har redovisats för ansvarig nämnd, se tabellen nedan: Förvaltning Barn- och ungdomskontoret Ja, i augusti - Redovisar en stickprovsundersökning av en skola (Dnr 2011/64 BUN.149) Kommunledningskontoret - - Kultur- och fritidskontoret - - Miljö- och byggnadskontoret Ja, under Ja, under IK IK Socialkontoret Ja, i - - augusti Trafik- och fastighetskontoret - - Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret - - Vård- och omsorgskontoret - - Rösjöskolans kontor - - Av tabellen kan utläsas att det endast är miljö- och byggnadskontoret som redovisat bisysslor enligt kommunens riktlinjer under åren Därtill visar granskningen att två kontor redovisat bisysslor i augusti Uppföljning av kontrollmål 2 Kontrollmål Regelbundna genomgångar/kontroller sker av eventuella bisysslor hos anställda Kommentar Uppfylls ej Granskningen visar att det enbart är en förvaltning som regelbundet har kontrollerat eventuella bisysslor hos anställda. Sollentuna kommun 7 av 17

10 6. Granskningsresultat 6.1. Avstämning mot Bolagsverkets register Per fanns det i Sollentuna kommun följande: Tabell 1. Antal granskade per anställningstyp Typ av anställning Antal Kontrollerade Andel Tillsvidareanställd ,1 % Visstidsanställd ,7 % Provanställd ,0 % Totalt ,6 % Av de tillsvidareanställda har ett urval av personalkategorier valts ut för kontroll. Av totalt anställda har kontrollerats mot aktiebolagsregistret samt handelsoch föreningsregistret hos Bolagsverket. Urvalet motsvarar 32,6 procent av alla anställda i kommunen. De personalkategorier som valts ut för kontroll omfattar strategiska tjänster såsom samtliga chefer, anställda med ekonomirelaterade befattningar samt handläggare inom olika verksamheter. Även andra befattningar, där förekomst av bisysslor förefaller vara vanlig, har kontrollerats. Utöver detta har stickprov gjorts i de flesta personalkategorier. Sökningen i bolagsregistret gav sammanlagt 780 träffar på 540 individer, se Tabell 2. Tabell 2. Antal träffar i Bolagsregistret Status Antal träffar Aktiv Inaktiv 126 Avregistrerad 234 Konkurs/fusion 55 BRF 59 Totalt 780 Efter att avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har eliminerats finns totalt 306 träffar kvar på de anställda som granskats. Bakom de 306 träffarna finns 270 anställda, dvs. en anställd har flera registrerade bolag. 1 Tre av träffarna avser anställda som genom sin befattning i kommunen även har styrelseeller ledningsuppdrag. Sollentuna kommun 8 av 17

11 Förvaltning Antal aktiva företag Antal individer Barn & Utbildningskontoret Kommunledningskontoret Kultur- & Fritidskontoret Miljö- & Byggnadskontoret 6 6 Socialtjänstkontoret Trafik och fastighetskontoret 3 3 Utbildn. och arbetsmarkn. kontoret Vård- & Omsorgskontoret Rösjöskolan Kontor Kommunfullmäktige & nämnder 6 4 Totalt Nedan redovisas antalet träffar per förvaltning samt exempel på funna bisysslor som skulle kunna klassas som konkurrerande bisyssla utifrån förvaltning eller den anställdes befattning. Barn och ungdomskontoret På barn- och ungdomskontoret finns vid granskningstillfället ca anställda. Av dessa har ca 480 jämförts med bolagsverkets register, vilket motsvarar ca 30 procent av de anställda. Efter att avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har eliminerats finns 101 bolag kvar. Enligt SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen bl.a. följande verksamhet: Bolaget skall bedriva mjukvaruutveckling och konsultverksamhet avseende systemering och programmering inom databranschen och därmed förenlig verksamhet (flera) Konsultverksamhet avseende företagsorganisation Stödverksamhet för utbildningsväsendet Utbildning inom grundsärskola Enligt ett tjänsteutlåtande (Dnr 2013/0114 BUN-1) har de kommunala förskolorna och skolorna inventerat förekomsten av bisysslor hos sin personal. Av tjänsteutlåtandet framgår att antalet tillsvidareanställda är ca 1300 och av dessa har ca 3 procent anmält bisyssla. Vanliga bisysslor är helgjobb som personlig assistent, vårdbiträde, affärsbiträde. Det finns några som arbetar med musik eller skriver läromedel. Enligt förvaltningens inventering av bisysslor har ca 40 personer anmält bisyssla. Vid jämförelsen med bolagsverkets register fann 101 registrerade företag på den andel av de anställda som kontrollerades. Detta är en stark indikation på att det finns många som inte anmält bisyssla. har valt att inte ta in någon sammanställning av de anmälda bisysslorna och därför kan vi inte uttala oss om hur många av de funna bisysslorna som har anmälts av de anställda och sedan godkänts. Kommunledningskontoret På kommunledningskontoret finns vid granskningstillfället ca 16o anställda. Samtliga av dessa har jämförts med bolagsverkets register. Efter att avregistrerade och Sollentuna kommun 9 av 17

12 inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har eliminerats finns 30 bolag kvar. Enligt SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen bl.a. följande verksamhet: Konsultverksamhet avseende företagsorganisation (flera) Datakonsultverksamhet (flera) Annan telekommunikation Personaluthyrning Eftersom förvaltningen inte har gjort någon sammanställning av befintliga bisysslor kan vi inte veta om de funna bisysslorna har anmälts av de anställda och godkänts. Kultur- och fritidskontoret På kultur- och fritidskontoret finns ca 190 anställda. Av dessa har ca 120 jämförts med bolagsverkets register, vilket motsvarar ca 63 procent av de anställda. Efter att avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har eliminerats finns 28 bolag kvar. Enligt SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen bl.a. följande verksamhet: Bolaget ska bedriva forskning och konsultverksamhet inom säkerhet och försvar samt därmed förenlig verksamhet. Datakonsultverksamhet, reklambyråverksamhet Stödtjänster till artistisk verksamhet Eftersom förvaltningen inte har gjort någon sammanställning av befintliga bisysslor kan vi inte veta om de funna bisysslorna har anmälts av den anställda och godkänts. Enligt uppgift från t.f. förvaltningschef, finns det på kontoret inga rutiner för hantering av bisysslor men att avsikten är att ta fram rutiner så att frågan systematiseras vid anställningar och medarbetarsamtal. Miljö- och byggnadskontoret På miljö- och byggnadskontoret finns vid granskningstillfället ca 35 anställda. Samtliga av dessa har jämförts med bolagsverkets register. Efter att avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har eliminerats finns sex bolag kvar. Enligt SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen bl.a. följande verksamhet: Aktiebolaget skall bedriva handel med livsmedel och drycker Bolaget skall bedriva försäljning av bilar, bildelar, reservdelar och tillbehör och därmed förenlig verksamhet. Press- och övrig fotografverksamhet Enligt den sammanställning som gjorts av förvaltningen vid uppföljning av internkontrollplan 2012, ser de anmälda bisysslorna ut att stämma överens med de som nämns ovan. Enligt uppgift från förvaltningschefen är det, på grund av verksamhetens karaktär, viktigt att ha god kontroll över vilka bisysslor som eventuellt finns bland de anställda. Ytterligare en uppföljning av bisysslor har gjorts på förvaltningen under maj Sollentuna kommun 10 av 17

13 2013. Förvaltningschefen påminner de anställda, både på medarbetarsamtal men även i andra sammanhang, om vikten av att anmäla alla bisysslor. Socialkontoret På socialkontoret finns vid granskningstillfället ca 280 anställda. Av dessa har ca 120 jämförts med bolagsverkets register, vilket motsvarar 43 procent av de anställda. Efter att avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har eliminerats finns 36 bolag kvar. Enligt SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen följande verksamhet: Konsultation i ungdomsfrågor, behandling av ungdomar och familjer Tolk och översättning Barnomsorg, dagbarnvårdare och därmed förenlig verksamhet Familjebehandling med råd och stöd till föräldrar och förskola - skolor kring föräldraskap samt barn och ungdomars sociala utveckling. Eftersom förvaltningen inte har gjort någon sammanställning av befintliga bisysslor kan vi inte veta om de funna bisysslorna har anmälts av de anställda och godkänts. Enligt uppgift från förvaltningen ska respektive chef informera och inhämta ifylld blankett om bisyssla från sina anställda. Socialnämndens sekreterare ska samla in alla blanketter och göra en sammanställning över samtliga bisysslor. Socialchefen ska bedöma om bisysslan är godtagbar eller inte. Skriftlig rapport ska lämnas till socialnämnden. Anmälan om bisyssla ska lämnas en gång per år. Enligt uppgift från förvaltningen har frågan om bisysslor emellertid tappats bort och någon sammanställning har inte gjorts under 2011 och Vid augustinämnden 2013 redovisade socialkontoret inventeringen av bisysslor. Av socialkontorets samtliga 226 anställda har 26 personer anmält bisyssla, vilka inte bedömts vara av karaktären förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande. Vid jämförelsen med bolagsverkets register fann 36 registrerade företag på den andel av anställda som kontrollerades. Detta är en indikation på att det finns många som inte anmält bisyssla. har valt att inte ta in någon sammanställning de anmälda bisysslorna och därför kan vi inte uttala oss om hur många av de funna bisysslorna som har anmälts av de anställda och sedan godkänts. Trafik- och fastighetskontoret På trafik- och fastighetskontoret finns ca 35 anställda. Samtliga av dessa har jämförts med bolagsverkets register. Efter att avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har eliminerats finns tre bolag kvar, varav två är enskilda firmor och ett är aktiebolag. Enligt SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen följande verksamhet: Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik Trädgårdsanläggning samt skötsel. Körning av och med arbetshästar Installation av industrimaskiner och utrustning Sollentuna kommun 11 av 17

14 Eftersom förvaltningen inte har gjort någon sammanställning av befintliga bisysslor kan vi inte veta om de funna bisysslorna har anmälts av de anställda och godkänts. Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret På utbildnings- och arbetsmarknadskontoret finns ca 365 anställda. Av dessa har ca 140 jämförts med bolagsverkets register, vilket motsvarar 38 procent av de anställda. Efter att avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har eliminerats finns 41 bolag kvar. Enligt SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen bl.a. följande verksamhet: Konsultverksamhet inom litteratur, utbildning och ledning Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet och högskola Författare av läromedel (böcker) Eftersom förvaltningen inte har gjort någon sammanställning av befintliga bisysslor kan vi inte veta om de funna bisysslorna har anmälts av de anställda och därefter godkänts. Enligt förvaltningschefen har ingen sammanställning av bisysslorna gjorts eftersom nämnden och förvaltningen är så pass nybildade. Ambitionen är dock att alla bisysslor på förvaltningen ska rapporteras i slutet av Vård- och omsorgskontoret På vård- och omsorgskontoret finns ca anställda. Av dessa har ca 310 jämförts med bolagsverkets register, vilket motsvarar 22 procent av de anställda. Efter att avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har eliminerats finns 28 bolag kvar. Enligt SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen bl.a. följande verksamhet: Konsultverksamhet avseende företagsorganisation Tjänsteföretag, köper och säljer varor och tjänster inom vård och omsorg Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder Eftersom förvaltningen inte har gjort någon sammanställning av befintliga bisysslor kan vi inte veta om de funna bisysslorna har anmälts av de anställda och godkänts. Rösjöskolans kontor På Rösjöskolans kontor finns 206 anställda. Samtliga anställda har jämförts med bolagsverkets register. Efter att avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har eliminerats finns 27 bolag kvar. Enligt SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen följande verksamhet: Stödverksamhet för utbildningsväsendet (flera) Personalutbildning (flera) Bolagets verksamhet ska vara att erbjuda utredningar, handledning, konsultation samt utbildning inom psykologi Sollentuna kommun 12 av 17

15 Marknadsföring och försäljning av poker samt casinorelaterade tjänster och varor Eftersom förvaltningen inte har gjort någon sammanställning av befintliga bisysslor kan vi inte veta om de funna bisysslorna har anmälts av de anställda och godkänts Avstämning mot kommunens leverantörsregister Samtliga 780 träffar (se Tabell 2. Antal träffar i bolagsregistret) har jämförts med kommunens leverantörsregister. Resultatet av jämförelsen presenteras i tabellen nedan: Tabell 3. Funna företag med träff i kommunens bolagsregister Status Antal träffar Aktiv 56 Inaktiv 4 Avregistrerad 8 BRF 1 Företag där styrelseuppdrag ingår 2 Totalt 69 Jämförelsen visar att 69 företag, där en anställd i kommunen innehar styrelseuppdrag, ledningsposition eller är enskild näringsidkare, finns i kommunens leverantörsregister Inköp från funna företag För samtliga 69 träffar i kommunens leverantörsregister har en kontroll gjorts mot kommunens leverantörsreskontra för att se hur mycket som köpts från dessa företag under Resultatet presenteras i tabellen nedan: Period Antal leverantörer Belopp Fakturerat under Fakturerat innan ej granskat Inga fakturor 1 ej granskat Fakturering OK 3 ej granskat 6.4. Attestering av inköp Samtliga inköp för de leverantörer där inköp gjorts under har attesten kontrollerats, dvs. att attestmoment inte får ske av en medarbetare som själv ska betala till kommunen eller själv ta emot betalning från kommunen. Granskningen visar att en anställd både har sakgranskat och attesterat fakturor från ett företag där denna har styrelseuppdrag. Dessa inköp har gjorts under 2011 och 2012 och utifrån de fakturaunderlag som begärts in kan inköpen inte hänföras till företagets ordinarie verksamhet. Därtill hör inköpen till sådana produktkategorier som borde köpas från kommunens ramavtalsleverantörer. Under har Sollentuna kommun 13 av 17

16 inköp från detta företag gjorts för ca kr varav ca kr både har sakgranskats och attesterats av den anställde själv. Vi har även noterat att det för ett flertal av de granskade inköpen är samma person som sakgranskat och attesterat en faktura. Detta är ett allvarligt avsteg från tvåhandsprincipen. Sollentuna kommun 14 av 17

17 Bilaga 1. Checklista bisysslor Är bisysslan tillåten eller förbjuden? Checklista för bedömningen av bisysslors förtroendeskadlighet. Bestämmelsen i 7 lagen om offentlig anställning (LOA) om förbud mot förtroendeskadliga bisysslor är allmänt hållen. En rad olika omständigheter spelar in när man skall bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig eller inte. Först bör man avgöra om det över huvud taget rör sig om en bisyssla i lagens mening eller om det är en sådan aktivitet som typiskt sett hör till privatlivet och som därmed i allmänhet faller utanför bisyssleregeln. Man bör sedan göra en samlad bedömning av de omständigheter som kan påverka allmänhetens förtroende för arbetstagarnas opartiskhet och myndigheternas anseende. Hur stor är risken för att förtroendet rubbas och vilken grad av risk kan man godta? Vid bedömningen bör man ta hänsyn till dels vilka arbetsuppgifter den anställde och myndigheten har, och dels vad bisysslan går ut på. Syftet med denna checklista är att den skall kunna vara ett stöd för arbetsgivare och arbetstagare när de skall bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig. Det är naturligtvis inte tanken att den med automatik skall kunna leda fram till rätta svaret på frågan om förtroendeskadligheten. Är verksamheten en bisyssla i lagens mening? 1. Är det fråga om en anställning vid sidan av huvudanställningen? 2. Är det fråga om ett uppdrag som lämnas av någon annan än huvudarbetsgivaren? 3. Är det fråga om något annat slag av verksamhet än sådant som nämns i fråga 1 och 2 och som bedrivs vid sidan av huvudanställningen? 4. Är det fråga om enbart medlemskap och inte uppdrag, t.ex. som styrelseledamot i en förening? 5. Är det fråga om en aktivitet som typiskt sett hör till privatlivet, t.ex. att utöva en hobby eller att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter? 6. Innebär aktiviteten, t.ex. förvaltning av den egna förmögenheten, att arbetstagaren är engagerad i företag eller branscher som är föremål för hans verksamhet i tjänsten? Om svaret på någon av frågorna 1-3 och 6 är ja, talar det mesta för att det rör sig om en bisyssla i lagens mening. Om svaret på någon av frågorna 4 och 5 är ja, talar det mesta för att det inte handlar om en bisyssla i lagens mening. Ligger arbetsuppgifterna i huvudanställningen inom något av de områden där man bör vara särskilt försiktig med bisysslor som kan påverka allmänhetens förtroende för arbetstagarna eller myndigheten/förvaltningen? Har arbetstagaren eller den myndighet/förvaltning där han eller hon är anställd, arbetsuppgifter som innebär - rättskipning - myndighetsutövning (beslut om förmåner, rättigheter och skyldigheter, tillstånd, bidrag m.m. för enskilda personer och företag) - upphandling (köp eller hyra av varor, tjänster eller byggentreprenader) - tillsyn och kontroll över offentlig eller enskild verksamhet - förvaltning av egendom - ledning av myndigheter/förvaltningar eller verksamheter inom dessa Sollentuna kommun 15 av 17

18 Om svaret på frågan är ja, ökar risken för att en bisyssla skadar allmänhetens förtroende för arbetstagaren eller myndigheten. Är bisysslan av sådan beskaffenhet att risken för förtroendeskada ökar? 1. Finns det någon beröring mellan å ena sidan arbetsuppgifterna i bisysslan eller verksamheten i det företag hos vilket bisysslan utförs och å andra sidan myndigheten/förvaltningens verksamhet? 2. Finns det någon beröring mellan arbetstagarens arbetsuppgifter i huvudanställningen och bisysslan? 3. Är arbetsuppgifterna i bisysslan av mera kvalificerat slag? 4. Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan ett privat företag? 5. Är bisysslan ett styrelseuppdrag i aktiebolag eller ekonomisk förening? 6. Gäller bisysslan egen kommersiellt inriktad verksamhet, t.ex. konsultverksamhet? 7. Är bisysslan ett politiskt, fackligt eller ideellt förtroendeuppdrag? 8. Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan en offentlig myndighet? 9. Är det ett allmänt intresse, t.ex. en myndighets behov av expertis, att arbetstagaren åtar sig bisysslan? Om svaret på någon av frågorna 1-6 är ja, ökar risken för att bisysslan skadar allmänhetens förtroende för arbetstagaren eller myndigheten. Om svaret på fråga 7, 8 eller 9 är ja, minskar risken. Har bisysslan sådan omfattning att risken för förtroendeskada ökar? 1. Är bisysslan tidskrävande? 2. Är bisysslan kortvarig eller av sporadisk art? 3. Får arbetstagaren eller någon anhörig till honom eller henne ekonomisk eller annan ersättning för bisysslan och är denna ersättning i så fall hög? Om svaret på fråga 1 och/eller 3 är ja, ökar risken för förtroendeskada. Om svaret på fråga 2 är ja, minskar risken Sollentuna kommun 16 av 17

19 Sofia Nylund Projektledare Anders Haglund Uppdragsledare Sollentuna kommun 17 av 17

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt:

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2010-07-01 Beslut: KS 154, 2010-06-15 Utvärderad: KS 3, 2012-01-24 1. Bakgrund Med bisyssla avses, i avtalets mening, varje syssla, tillfällig

Läs mer

Bilaga till policy för bisysslor

Bilaga till policy för bisysslor Bilaga till policy för bisysslor Antagen av landstingsstyrelsens personaldelegation 2009-04-16 1/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Otillåtna bisysslor... 3 2.1 Förtroendeskadliga bisysslor (LOA

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson Revisionsrapport Anställdas bisysslor Gotlands kommun 2010-01-28 Ramona Numelin Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning och revisionsfråga...1 3 Avgränsning och metod...2 4

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Med bisyssla menas varje anställning, uppdrag, syssla (dock ej syssla som tillhör privatlivet) som är tillfällig eller permanent och som utövas av kommunanställd arbetstagare vid

Läs mer

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08 Riktlinjer Bisyssla Förord Kommunala myndigheter inom offentlig förvaltning ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att inte skada allmänhetens förtroende. Luleå kommun vill som arbetsgivare

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-05-24 Blad 9 Ksau 78 Dnr 214/2016-008 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelseförvaltningen har av kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Bisysslor Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag till utveckling... 1 2. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-08 165 Riktlinjer för bisysslor Definition Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Hörby kommun.

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Granskning av bisysslor Region Halland Revisionsrapport April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte, avgränsning

Läs mer

Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-09-22 KS/2015:295 Handläggare Eva Jansson Tfn 0142-850 63 Kommunstyrelsen Svar på granskning av bisyssla Bakgrund De förtroendevalda revisorerna

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

Granskning av bisysslor. 25 september 2013

Granskning av bisysslor. 25 september 2013 Granskning av bisysslor 25 september 2013 Syfte & revisionsfråga Syfte & Revisionsfråga En förstudie har genomförts som syftat till att ta reda på hur förvaltningarna arbetar med förekomsten av bisysslor,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDAS BISYSSLOR FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2002-05-13, 142 MED ÄNDRING 2013-01-28, 27 ANSTÄLLDAS BISYSSLOR Vad är en bisyssla?

Läs mer

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN ^ Kommunledningskontoret Mona Birgetz Tjänsteutlåtande 2013-10-07 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0596 KS-2 Diariekod: 140 Kommunstyrelsen Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Datum Diarienummer 2010-03-02 Kst 2009/469.01 Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Definition... 3 2 Otillåtna bisysslor...

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen DIARIENUMMER KS 2015.160 REGLER HR-AVDELNINGEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-12-07 218 Vallentuna kommuns regler för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet Vallentuna kommuns regler för bisysslor

Läs mer

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet 1. Inledning I Luleå tekniska universitets (LTU) uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Många lärare, forskare

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun.

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun. KS 8 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sandmark Mats Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2014-0372 Kommunstyrelsen Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av anställdas bisysslor Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3.

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om bisyssla 2011:3 beslutade den 26 september 2011 Innehåll och syfte Dessa riktlinjer innehåller information om bestämmelserna om bisysslor i 7 lagen (1994:260)

Läs mer

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert.

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Revisionskonsult Anställdas bisysslor Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Riktlinjer för prövning av bisyssla

Riktlinjer för prövning av bisyssla r för prövning av 2015-11-30 r för prövning av 1 av 7 Innehåll r för prövning av... 3 1 Definition... 3 2 Information... 3 3 Prövning av... 3 3.1 Grundsyn... 3 3.2 Regler... 3 3.2.1 Förtroendeskadliga

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Policy för bisysslor

Policy för bisysslor POLICY FÖR BISYSSLOR 1(1) Personalavdelningen Policy för bisysslor Antagen i Kommunfullmäktige 2011-05-31 Dnr KS310-10 020 I denna policy med tillhörande rutiner anger Hedemora kommun gemensamma värderingar

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun

Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2004-09-28 Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. Reviderad av personalutskottet 2012-08-27 Reviderad av kommunstyrelsen 2015-08-12,

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

2014-02-12. Efter genomförd granskning är bedömningen att kommunen inte har ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor.

2014-02-12. Efter genomförd granskning är bedömningen att kommunen inte har ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-02-12 Faissnbfi kommun K );-utiunl ijkontaret 2014-02- 2 6 12 Dnr Dpi.ö'l Granskning av anställdas

Läs mer

35 Revisorernas granskning av bisysslor

35 Revisorernas granskning av bisysslor PROTOKOLL 2003-03-24 LKD 03087 35 Revisorernas granskning av bisysslor Bakgrund Efter riksdagsbeslut hösten 2001 gäller från och med 2002 ändringar i lagen om offentlig anställning (LOA) vilka innebär

Läs mer

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2013-12-11 Dag Calminder 08-590 976 13 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:517 dag.calminder@upplandsvasby.se Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer

Läs mer

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 GSN-2012/699.912 1 (2) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin 08-535 360 31 Kerstin.Backman@huddinge.se Grundskolenämnden Revisionsskrivelse

Läs mer

Uppföljning av regionens hantering av anställdas bisysslor Region Gotland

Uppföljning av regionens hantering av anställdas bisysslor Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Fredrik Carlsson Uppföljning av regionens hantering av anställdas bisysslor Region Gotland Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Revisionsmetod/Avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun. Granskning av bisysslor

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun. Granskning av bisysslor Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund och syfte... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor Styrning och kontroll av anställdas bisysslor KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6 Anställdas bisysslor 2010 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar Mönsterås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar Augusti 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1. Bakgrund 1 1.2. Kontrollmål/granskningsmål 1 1.3.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) D ick Pettersson (C) B engt Löfling (V) Ej

Läs mer

Linda Yacoub. September 2012

Linda Yacoub. September 2012 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Linda Yacoub September 2012 Tyresö kommun 2012-09-05 Linda Yacoub Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Innehållsförteckning 1. Sammanfattaning...

Läs mer

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande Datum 2012-05-23 Riktlinjer för bisysslor i Tyresö kommun Beslutad av kommundirektören 2012-05-16. 1. Inledning Det är viktigt för Tyresö Kommun att medborgarna har förtroende för kommunens opartiskhet

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av bisysslor Kungälvs kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Revisionsfrågor och revisionskriterier...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 9/2015 Upplands Väsby kommun Granskning av avgångsvederlag Innehåll 1 Sammanfattning och svar på revisionsfrågor samt rekommendationer... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun 2010-04-20 Lars Edgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Bakgrund... 3 3. Syfte revisionsfrågor...

Läs mer

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-04-08 Blad 7 Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 Redovisning av interna kontrollarbetet år 2013 Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun.

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 2014-11-04 1(7) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer

Ornskoldsviks kommun

Ornskoldsviks kommun Revisjonsrapport / 2013 Genomford på uppdrag av revisorevna september 2013 Ornskoldsviks kommun Granskning av bisysslor '~ ~ ~~. ~i ~ ~:,. ~I/ ~.,,_. =~-~~ ~ =~ ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Etiska regler. NOVEMBER 2005 (Senast uppdaterad 2009-06-23)

Etiska regler. NOVEMBER 2005 (Senast uppdaterad 2009-06-23) Etiska regler NOVEMBER 2005 (Senast uppdaterad 2009-06-23) 1. Inledning En viktig förutsättning för att Riksbanken ska kunna fullgöra sina uppgifter är att allmänheten har förtroende för Riksbanken. För

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

Bisyssla riktlinje för SLSO

Bisyssla riktlinje för SLSO 1 (5) Bisyssla riktlinje för SLSO Dokumentnamn Gäller fr.o.m Bisyssla riktlinje för SLSO 2014-10-01 Handläggare Godkänd/signatur Ersätter tidigare dokument Lena Grunditz Annika Blomgren 2013-05-29 2 (5)

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA Peder Björn 2014-12-16 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Ärende 7. Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

ETT LITET HÄFTE OM BISYSSLOR 1. INLEDNING 2 2. LAG-, FÖRORDNINGS- OCH AVTALSTEXT OM BISYSSLOR 3. Förtroendeskadlig bisyssla 3

ETT LITET HÄFTE OM BISYSSLOR 1. INLEDNING 2 2. LAG-, FÖRORDNINGS- OCH AVTALSTEXT OM BISYSSLOR 3. Förtroendeskadlig bisyssla 3 STUN ETT LITET HÄFTE OM BISYSSLOR 1. INLEDNING 2 2. LAG-, FÖRORDNINGS- OCH AVTALSTEXT OM BISYSSLOR 3 Förtroendeskadlig bisyssla 3 Arbetshindrande bisyssla 3 Konkurrensbisyssla 3 Ämnesbundna FoU-bisysslor

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Förtroendeskadligt beteende och oegentligheter Nr 2, 2015

Förtroendeskadligt beteende och oegentligheter Nr 2, 2015 Förtroendeskadligt beteende och oegentligheter Nr 2, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-174/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet

Läs mer

Landstingsanställdas bisysslor

Landstingsanställdas bisysslor Revisionsrapport Landstingsanställdas bisysslor Norrbottens läns landsting Mars 2010 Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander, Revisionskonsult

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Kommunstyrelsens personalutskott 2012-10-18 1-7 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30-10.15 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer