Antagande av övergripande Jämställdhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott, föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande: Anta j ämställdhetsplan i enlighet med bilaga till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning I personalpolicyn benämns planen likabehandlingsplan. För att tydliggöra att Sollentuna kommun uppfyller diskrimineringslagens krav om jämställdhetsplan föreslås att planen för benämns j ämställdhetsplan. Jämställdhetsarbetet i Sollentuna kommun bedrivs både genom aktiva åtgärder för medarbetarna och genom att jämställdhetsperspektivet integreras i förvaltningarnas samtliga verksamheter. Som underlag för jämställdhetsplanen har Sollentuna kommun i samarbete med Nyckeltalsinstitutet tagit fram ett jämställdhetsindex, Jämix, som genom nio nyckeltal visar hur jämställdheten ser ut i organisationen och gör det också möjligt att jämföra Sollentuna kommun med övriga medverkande organisationer. Sollentuna kommun har i mätningen av 2012 års Jämix fått resultat 120. Medianvärdet för kommuner är 120 och för samtliga deltagande organisationer 117. Högsta uppmätta värde är 158. Jämställdhetsplanens struktur är baserad på de nio olika nyckeltalen i Jämix samt området trakasserier. Till de olika områdena identifieras fakta/nuläge, mål, åtgärder, ansvarig samt uppföljning. Varje område svarar mot särskilda paragrafer i Jämställdhetslagen Jämställdhetsplanen gäller för 2012 till 2014 och revideras årligen. Den övergripande jämställdhetsplanen ska brytas ned och anpassas till förvaltningarnas olika förutsättningar och behov. Ulf Bergh Kommundirektör Mona Birgetz Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-7 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott, föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 1. Anta jämställdhetsplan i enlighet med bilaga till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Redovisning av ofrivillig deltid i förhållande till kön och personalkategori läggs till handlingarna. Sammanfattning Ärendet återremitterades från Kommunfullmäktige till kommunledningskontoret för kartläggning av ofrivillig deltid i förhållande till kön och personalkategori. Se bilaga Kartläggning av ofrivillig deltid. Tidigare i ärendet föreligger tjänsteutlåtande Dnr 2012/0257 KS-1. Jämställdhetsplanen ska följas upp och revideras årligen. Detta bör ske genom nämndövergripande åtaganden år Kommundirektör Mona Birgetz Besök Postadress Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna Telefon växel Fax reception Internet

3 KOMMUN Kommunledningskontoret Brev Mona Birgetz Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0257 KS-6 Diariekod: 148 Kartläggning av ofrivillig deltid Som underlag för jämställdhetsplanen har Sollentuna kommun i samarbete med Nyckeltalsinstitutet tagit fram ett jämställdhetsindex, Jämix, som genom nio nyckeltal visar hur jämställdheten ser ut i organisationen och gör det också möjligt att jämföra Sollentuna kommun med övriga medverkande organisationer. Sollentuna kommun har i mätningen av 2012 års Jämix fått resultat 120. Medianvärdet för kommuner är 120 och för samtliga deltagande organisationer 117. Högsta uppmätta värde är 158. Jämställdhetsplanens struktur är baserad på de nio olika nyckeltalen i Jämix samt området trakasserier. Inom nyckeltalet heltidstjänster uppmätte Sollentuna kommun att 75,6% tillsvidareanställda kvinnor och 83,5% tillsvidareanställda män har heltidstjänster, en skillnad mellan kvinnor och män på 9%. Inom de olika förvaltningarna fördelade sig andel deltidsanställda enligt nedanstående tabell: Totalt Antal deltid Andel deltid Antal deltid Andel deltid OrgKontor Kvinnor Män Andel deltid anställda kvinnor kvinnor män män Barn & Utbildningskontoret ,0% ,2% 43 19,2% Kommun lödnings kontoret Kultur- & Fritidskontor ,3% 8 8,7% 1 2,0% ,7% 16 31,4% 7 20,0% Miljö- & Byggnadskontor ,0% 0 0,0% 0 0,0% Socialkontoret ,5% 16 10,3% 1 4,0% Trafik och fastighetskontoret ,5% 1 6,3% 1 6,7% Vård- & Omsorgs kontoret ,9% ,4% ,9% Grand Total ,8% ,6% 86 15,2% De flesta deltidsanställningar finns således inom Vård och omsorgskontoret, Barn och utbildningskontoret samt Kultur och Fritidskontoret. Förklaringar till deltidsanställningar Vård och Omsorgskontoret: Det är vårdpersonal det vill säga vårdbiträden och undersköterskor som till största delen har deltidsanställningar. Den optimala personalplaneringen är det som styr och ytterst förstås den ersättningen vi får. Det är också absolut nödvändigt för oss att kunna justera bemanningen från ena dagen till nästa beroende på hur t.ex. antalet kunder eller timmar i hemtjänsten varierar eller hur beläggningen är på ett särskilt boende. Behovet av deltidsanställningar kan öka i och med Socialstyrelsens nya direktiv som ökar kraven på bemanning. Barn och Ungdomskontoret Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

4 Brev Dnr. 2012/0257 KS-6 Sidan 2 av 2 Lärare i vissa ämneskombinationer där det inte finns tillräckligt tjänsteunderlag för hela tjänster samt elevassistenter och barnskötare är de yrkeskategorier där det finns flest deltidsanställningar. Förklaringen till detta är att elevernas val inom exempelvis språk ändrar sig mellan åren. Antalet barn i behov av särskilt stöd varierar liksom efterfrågan på platser inom förskolan. Kraven på behörighet i ämnena för lärare kan skapa ännu färre heltidstjänster. Kultur och Fritidskontoret Pedagoger på kulturskolan samt fritidsledare är de yrkeskategorier där det finns flest deltidsanställningar. Det som styr deltidstjänster är elevunderlag, olika ämnesspecifika kompetenser och ekonomi. Kulturskolan har pedagoger med ämnesspecifika komptenser där har vi inte möjlighet att strukturera om tjänster alt. slå samman fler deltider till en heltid beroende på elevunderlag. Inom vissa ämnen vill många av pedagogerna inte arbeta heltid. Få fritidsledare inom Kultur och fritidsförvaltningen arbetar heltid då detta innebär mycket arbete kvällstid. Ofrivillig deltid Hur stor andel av deltidsanställningarnas som är ofrivillig har vi ingen statistik på i Sollentuna kommun. I närliggande kommuner som infört rätt till heltid har det varit under 50% av de deltidsanställda som accepterat erbjudande om heltid. Mona Birgetz

5 \# Jämställdhetsplan för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige Inledning Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Likabehandling är ett fokusområde i Sollentuna kommuns personalpolicy. I denna policy framgår att: I Sollentuna kommun lever vi upp till grundläggande demokratiska värderingar om alla människors lika rättigheter och möjligheter. Vi vill vara en inkluderande arbetsgivare som välkomnar mångfald på våra arbetsplatser och aktivt tillvaratar människors kompetens och erfarenheter. Vi tar därmed avstånd från alla former av exkludering genom direkt eller indirekt diskriminering, kränkning och trakasserier. Sollentuna kommun tar avstånd från stereotypa, fördomsfulla, kränkande och nedsättande uttalanden och ageranden gentemot enskilda eller grupper av medarbetare. Avvikelser från detta ska hanteras i enlighet med interna rutiner och gällande lagstiftning. Jämställdhetsarbetet i Sollentuna kommun bedrivs både genom aktiva åtgärder för medarbetarna och genom att jämställdhetsperspektivet integreras i förvaltningarnas samtliga verksamheter. Jämställdhetsplanen gäller för 2012 till 2014 och revideras årligen enligt diskrimineringslagen (2008:567). Den övergripande jämställdhetsplanen ska brytas ned och anpassas till förvaltningarnas olika förutsättningar och behov. Sollentuna\Jämställdhetsplan docx Sida 1 av 13

6 Bakgrund Jämix Sollentuna kommun samarbetar från och med 2012 med Nyckeltalsinstitutet. Nyckeltalsinstitutet har tagit fram ett jämställdhetsindex, Jämix, som genom nio nyckeltal visar hur jämställdheten ser ut i organisationen och gör det också möjligt att jämföra Sollentuna kommun med övriga medverkande organisationer. År 2012 års mätning baseras på 243 organisationer med cirka anställda. Jämix syftar till att på ett konkret sätt belysa jämställdheten i en organisation. Nio nyckeltal vägs samman till ett jämställdhetsindex. De nio nyckeltalen och de frågor Jämix ställer och som används för att belysa jämställdheten i organisationen är: Yrken - är yrkesgrupperna i organisationen jämställda (40-60%)? Ledning - är den högsta ledningsgruppen jämställd (40-60%)? Chefskap - har kvinnor och män samma möjligheter att blir chef? Lön - är lönen lika för kvinnor och män? Ohälsa - ser långtidssjukfrånvaron olika ut? Föräldraskap - tar männen ut föräldraledighet? Deltid - är sysselsättningsgraden lika? Trygghet - är anställningsgraden lika? Jämställdhetsplan - arbetar ni aktivt med er jämställdhetsplan? Sollentuna kommun har i mätningen av 2012 års Jämix fått resultat 121. Medianvärdet för kommuner är 120 och för samtliga deltagande organisationer 117. Högsta uppmätta värde är 158. l:\gruppbibliotek\personal\jämställdhet o likabehandling\jämstä!ldhetsplan SollentunaVJämställdhetsplan docx Sida 2 av 13

7 JAMIX Sollentuna kommun Jämställdhets arbete / / Tillsvidare / anställda \ K Yrkesgrupper 20. Kommuner edningsgrupp Karriär möjligheter Heltidstjänster K " Lön Föräldradaga A/ Långtids sjukfrånvaro Figur 1. Jämix för Sollentuna kommun i jämförelse med andra kommuner. Ju högre poäng desto bättre jämställdhet. Högt värde på t ex lön eller långtidssjukfrånvaro innebär inte att organisationen har "hög" lön eller "låg" långtidssjukfrånvaro utan att lönerna och långtidssjukfrånvaron är lika för kvinnor och män. JAMIX m Sollentuna kommun Yrkesgrupper -» Föregående ar Figur 2. Jämix 2012 för Sollentuna kommun baserat på underlag för 2010 och l:\gruppbibliotek\personal\jämstäl!dhet o likabehandlingvjämställdhetsplan SollentunaVJämställdhetsplan docx Sida 3 av 13

8 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanens struktur Jämställdhetsplanens struktur är baserad på de nio olika nyckeltalen i Jämix samt området trakasserier. Till de olika områdena identifieras fakta/nuläge, mål, åtgärder, ansvarig samt uppföljning. Varje område svarar mot särskilda paragrafer i jämställdhetslagen. 1 Yrkesgrupper Är yrkesgrupperna i organisationen jämställda? 7-9 jämställdhetslagen. Arbetsgivare ska sträva efter en jämnare könsfördelning genom extern rekrytering och intern rekrytering/rörlighet. Yrken Sollentuna kommun har rapporterat in 86 yrkesgrupper för Fakta/nuläge Av de 86 rapporterade yrkesgrupperna har 16 gruppen en könsfördelning där inget kön har färre än 40 %. Jämix värde Sollentuna: 19 % Kommungenomsnitt: 14 % Hur stor andel av det totala antalet yrkesgrupper har en könsfördelning där inget kön har färre än 40 % av de anställda? Ju högre värde desto högre andel jämställda yrkesgrupper. Målsättningen är att öka antalet yrkesgrupper med fördelning så att Jämix värdet är 21 %. Åtgärd: Medvetenhet vid rekrytering, följa rekryteringsprocessen. Uppmuntra sökande av det underrepresenterade könet i våra rekryteringsannonser. Vid extern rekrytering ska, om möjligt, tre slutkandidater tas ut varav två är från underrepresenterat kön. Samtliga chefer Årligt Jämix resultat rapporteras till ledningsgrupp l:\gruppbibliotek\personal\jämställdhet o likabehandlingvjämställdhetsplan Sollentuna\Jämställdhetsp1an docx Sida 4 av 13

9 2 Ledningsgrupp Är den högsta ledningen jämställd? 7 jämställdhetslagen. Arbetsgivaren skall genom utbildning kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete inom olika kategorer av arbete. Fakta/nuläge Nuvarande ledningsgrupp består av 7 kvinnor och 6 män och är därmed jämställd. Jämix värde Sollentuna: 54 % Kommungenomsnitt: 50 % Andel kvinnor i högsta ledningsgruppen. Det är jämställt om värdet är mellan 40 % till 60 %. Bibehålla en jämställd ledningsgrupp. Åtgärd: Medvetenhet vid rekrytering. Kommundirektör Årligt Jämix resultat rapporteras till ledningsgrupp Sollentuna\Jämställdhetsplan docx Sida 5 av 13

10 3 Karriärmöjligheter Har kvinnor och män samma möjligheter att bli chef? 7 jämställdhetslagen. Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbete. Fakta/nuläge (tillsvidareanställda, mätdatum ) Kvinnor Män Totalt Antal anställda Antal chefer Jämix värde Sollentuna: 0,86 Kommungenomsnitt: 0,90 Vid värde 1,0 är det jämställt, då speglar fördelningen bland chefer alla anställda. Är värdet under 1,0 är kvinnor underrepresenterade på chefspositioner. Målsättningen är att nå medianvärdet för kommuner 0,90. Åtgärd: Aktiv ersättarplanering Ledarskapsakademin, målsättning att fördelning kvinnor och män i ledarskapsutbildning ska vara samma som fördelning kvinnor och män i kommunen. Kalla samtliga internsökande som uppfyller kravprofilen på intervju Samtliga chefer Årligt Jämix resultat rapporteras till ledningsgrupp. Chefsrekrytering såväl intern som extern följs upp på kommunövergripande nivå en gång per år genom personalavdelningen, rapporteras till ledningsgrupp. Personalavdelningen redovisar sammansättning i ledarskapakademin. SollentunaVJämställdhetsplan docx Sida 6 av 13

11 , SOLLENTUNA % 4 Lön Är lönen lika för kvinnor och män? jämställdhetslagen. Arbetsgivaren ska kartlägga och analysera löneskillnader. Fakta/nuläge Lönekartläggning genomförs vartannat år av personalavdelningen. Handlingsplaner upprättas om osakliga löneskillnader påträffas. Jämix värde Sollentuna: -3 Kommungenomsnitt: -5 Ju mera minus desto lägre lön har kvinnor i genomsnitt i relation till män, oberoende av arbetsuppgift. Väl kända och tydliga lönekriterier, fokusområdet lön i medarbetarenkät ska öka från 60 % år 2011 till 63 % Osakliga löneskillnader ska inte förekomma mellan kvinnor och män som arbetar med likvärdiga arbetsuppgifter. Löneskillnaderna får inte bero på kön, ålder, etniskt ursprung eller andra faktorer som saknar tydlig koppling till den anställdes arbetsinsats och kompetens. Åtgärd: Använda lönebildningsprocessen vid löneöversyn. Personalavdelningen ansvarar för att genomföra lönekartläggning vartannat år. Alla chefer ansvarar för att sätta upp tydliga lönekriterier och informera om dessa. Personalavdelningen rapporterar resultat av lönekartläggning till ledningsgrupp. Resultat på frågor kring lönesättning/lönekriterier i medarbetarenkät vartannat år. l:\gruppbibliotek\personal\jämställdhet o likabehandlingvjämställdhetsplan Sollentuna\Jämställdhetsplan docx Sida 7 av 13

12 # \ I SOLLENTUNA 5 Långtidssjukfrånvaro Ser långtidssjukfrånvaron olika ut? 4 jämställdhetslagen. Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvinnor och män. Fakta/nuläge Sjukfrånvaron i Sollentuna kommun är förhållandevis låg. Långtidsfrånvaron (från dag 15) för kvinnor är 2,7 % och för män 1,6 %. Kvinnor har 66 % mer långtidssjukfrånvaro än män mätt i antal timmar. Kvinnors långtidssjukskrivningar har ökat från 2010 till Jämix värde Sollentuna: 66 % Kommungenomsnitt: 89 % Skillnader i lång sjukfrånvaro kvinnor - män. Om kvinnor och mäns långtidssjukfrånvaro i genomsnitt är lika hög ska värdet vara 0 %. Skillnaden mellan kvinnor och mäns långtidssjukfrånvaro ska minska till 64 %. Åtgärder: Kartlägga gruppen långtidssjuka kvinnor och utreda sjuk- och friskfaktorer i organisationen. Arbeta enligt arbetsmiljö och hälsa processen. Uppföljning av sjukfrånvarostatistik regelbundet. Varje chef ansvarar för att följa upp sjukfrånvaron månadsvis i beslutsstöd - sjukfrånvaro. Personalavdelningen följer upp sjukfrånvaron halvårs- och helårsvis och rapporterar till ledningsgrupp. Sollentuna\Jämställdhetsplan docx Sida 8 av 13

13 6 Föräldradagar Tar männen ut föräldraledighet? 5 jämställdhetslagen. Arbetsgivaren skall underlätta för både manliga och kvinnliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Fakta/nuläge - uttag av antal föräldradagar Männen i Sollentuna kommun som tar ut föräldradagar tar i genomsnitt ut 86 föräldradagar per år, kvinnor tar i genomsnitt ut 113 föräldradagar per år. Kommungenomsnittet är att männen tar ut 45 föräldradagar per år. Fakta/nuläge - skillnad i uttag av föräldradagar Jämix värde Sollentuna: 31 % Kommungenomsnitt: 120% Av de anställda som tar ut föräldradagar tar kvinnorna ut 31 % fler föräldradagar. Om kvinnor och män tar ut föräldradagar i lika stor utsträckning är värdet 0 %. Vi vill bidra till en organisationskultur som uppmuntrar till lika uttag av föräldraledighet och därmed påvisa möjligheten till att förena arbetsliv och familjeliv. Sollentuna kommun ska vara en arbetsplats för alla perioder i livet. Arbete och föräldraskap ska gå att kombinera för både kvinnor och män. Målsättningen ska vara att mäns uttag av föräldradagar ska vara 50 % högre än genomsnittet för kommuner. Målsättningen ska vara att män ökar sitt uttag av föräldradagar så att jämix värdet blir 49 %. Åtgärder: Uppmuntra män att vara föräldralediga Obligatoriska planeringssamtal med både män och kvinnor inför föräldraledighet och återgång i arbete. Alla chefer Årligt Jämix resultat rapporteras till ledningsgrupp SollentunaUämställdhetsplan docx Sida 9 av 13

14 7 Heltidstjänster Är sysselsättningsgraden lika? 4 jämställdhetslagen. Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsfördhållandena skall lämpa sig för både kvinnor och män. Fakta/nuläge Sollentuna kommun har 75,6 % heltidsanställda kvinnor och 83,5 % heltidsanställda män. Jämix värde Sollentuna: -9 % Kommungenomsnitt: -4 % Ju mer minus desto fler män har heltidsanställning jämfört med kvinnor. Kvinnor och män ska erbjudas heltidstjänstgöring i lika stor grad. Målsättningen är att nå median värdet för kommuner som är -4 %. Åtgärd: Följa rekryteringsprocessen. Vid all rekrytering ska en könsneutral inställning tillämpas och heltidtjänstgöring ska erbjudas i möjligaste mån. Alla chefer Årligt Jämix resultat rapporteras till ledningsgrupp Sollentuna\Jämställdhetsplan docx Sida 10 av 13

15 8 Tillsvidareanställda Är anställningsformen lika? 4 jämställdhetslagen. Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvinnor och män. Fakta/nuläge Andel tillsvidareanställda kvinnor är 87,6 % och andel tillsvidareanställda män 78,6 %. Jämix värde Sollentuna: 11,5 % Kommungenomsnitt: 2 % Om kvinnor har tillsvidareanställningar i lika hög grad som män ska skillnaden vara 0 %. Ju mer plus desto fler kvinnor har tillsvidareanställning jämfört med män. Kvinnor och män ska ha tillsvidareanställning i lika stor omfattning. Åtgärder: Följa rekryteringsprocessen. Tillsvidarenanställningar ska erbjudas i möjligaste mån. Alla chefer Årligt Jämix resultat rapporteras till ledningsgrupp SollentunaUämställdhetsplan docx Sida 11 av 13

16 v SOLLENTUNA % 9 Jämställdhetsarbete Arbetar vi aktivt med jämställdhetsplanen? Finns jämställdhetsplan enligt bestämmelserna i 2, 4-11 och 13 jämställdhetslagen. Fakta/nuläge Jämix värde Sollentuna: 13 Kommungenomsnitt: 17 Självskattning enligt checklistan om jämställdhetsarbete. Mål och årgärder för Arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor i det vardagliga arbetet. Aktiviteterna i jämställdhetsplanen ska stödja uppsatta jämställdhetsmål. Målsättning att nå median värdet för kommuner som är 17. Åtgärd: Förankra Sollentuna kommuns jämställdhetsplan och upprätta lokala handlingsplaner på förvaltningarna. Ytterst ansvarig för jämställhetsarbetet och för att jämställdhetsplan för förvaltningarna upprättas och uppdateras är respektive förvaltningschef. Personalavdelningen ansvarar för att förvaltningscheferna har underlag för att upprätta egna handlingsplaner. Personalavdelningen ansvarar för att ta fram central jämställdhetsplan. Förvaltningarnas jämställdhetsplaner ska skickas in till personalavdelningen. Årligt Jämix resultat rapporteras till ledningsgrupp Sollentuna\Jämställdhetsplan docx Sida 12 av 13

17 ^SOLLENTUNA \# 10 Trakasserier 6 jämställdhetslagen. Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätt för trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier. Fakta/nuläge Kommunen har i sin personalpolicy regler för att förebygga trakasserier och förhindra diskriminering i arbetslivet. Kommunen har också en antagen handlingsplan vid diskriminering. Sollentuna kommun tar avstånd från alla typer av trakasserier. Trakasserier accepteras inte i något fall. Alla anställda har rätt att behandlas med respekt. Vid medarbetarenkäten 2013 ska inga medarbetare ange att de har utsatts för trakasserier. Åtgärd: Informera om vår policy och handlingsplan. Tydliga rutiner kring vad som gäller om trakasserier ändå uppstår. Personalavdelningen ansvarar för att information och rutiner finns tillgänglig för alla på intranätsidan. Alla chefer ansvarar för att omedelbart ta tag i alla former av trakasserier och att informera all personal om kommunens policy. Uppföljning Årligt Jämix resultat rapporteras till ledningsgrupp Medarbetarenkät 2013 Sollentuna\Jämställdhetsplan docx Sida 13 av 13

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 RIKTLINJER Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015 Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 2/9 1 Inledning Enligt diskrimineringslag arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter

Plan för lika rättigheter och möjligheter Nummer: 05:2 Blad: (1) Plan för lika rättigheter och möjligheter Inledning Denna plan är Ekerö kommuns gemensamma Plan för lika rättigheter och möjligheter, tillika jämställdhetsplan. Den belyser enbart

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Plan Mångfald- och jämställdhet Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23 Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Innehållsförteckning Mångfald och jämställdhetsplan... 3 Övergripande

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Plan för jämställd personalpolitik Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Förord Syftet med Plan för jämställd personalpolitik är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet.

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan.

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm 2014-11-24 Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. Inledning Syftet med en övergripande mångfaldsplan

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15

Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15 Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15 Denna jämställdhetsplan har upprättats i samverkan mellan Ödeshögs kommun och berörda fackliga organisationer. Hela kommunens verksamhet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2016-02-02 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-04 PaN A1511-00358-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun Beslut BUN 2013-04-03 29, Dnr 2013/35 Inledning

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen.

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen. Kultur & Utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Anna Ek 2007-05-23 Jämställdhetsplan, uppdaterad 2006 Bakgrund Inom Kultur- och utbildningsförvaltningen har vi valt att arbeta med en tvåårig

Läs mer

Reviderad Jämställdhetsplan för Järfälla kommun

Reviderad Jämställdhetsplan för Järfälla kommun Reviderad 2016-06-13 1 (10) Dnr: Kst 2015/452 Jämställdhetsplan 2016-2018 för Järfälla kommun Inledning Jämställdhet är tillsammans med mångfald ett av fokusområdena i Järfälla kommuns Personalpolicy 1.

Läs mer

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 1 (8) Handläggare: Anita Hjelm Göran Rosander Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkter... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun Jämställdhetsplan 2009-2011 för Värnamo kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Bakgrund... 3 2. Arbetsförhållanden ska lämpa sig för såväl kvinnor som män...

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (11) Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet 2013-2015 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (11) Övergripande strategi

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 1 (15) Jämställdhet definierar vi som att: Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 PLAN 1(6) 2009-09-16 KS-415/2009 020 Handläggare, titel, telefon Rania Issa Särnblad, HR-konsult 011-151028 Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 Syftet med planen är att konkretisera kommunens

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FOR KORSHOLMS KOMMUN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FOR KORSHOLMS KOMMUN JÄMSTÄLLDHETSPLAN FOR KORSHOLMS KOMMUN Enligt den reviderade jämställdhetslagen som trädde i kraft 1.6.2005 hör det varje arbetsplats med 30 eller fler anställda till att utarbeta en jämställdhetsplan.

Läs mer

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Inom Lunds kommun är mångfald en naturlig och värdefull del av verksamheten som

Läs mer

Swedbanks jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2018

Swedbanks jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2018 Swedbanks jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2018 Inledning Swedbank AB och de dotterbolag som tillhör Swedbankkoncernen (härefter Swedbank) vill arbeta för att skapa ett klimat där jämställdhet och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Söderhamns kommun 2006/2008 Jämställdhetsplan för Söderhamns Kommun. Denna jämställdhetsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i jämställdhetslagen, JämL,

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-06-02, 186 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Personalchef GÄLLER

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier 2011 2013 Vindelns kommun Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Övergripande mål Det övergripande målet för arbetet med

Läs mer

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-28 DNR KS 2015.027 ANDERS CALLERMO SID 1/1 PERSONALCHEF 0858785012 ANDERS.CALLERMO@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Jämställdhets-

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018 Plan för jämställdhet och likabehandling Korsholms kommun 2016 2018 Behandlad i: Arbetarskyddskommissionen 20.10.2015 Samarbetskommittén 16.11.2015 Personalsektionen 24.11.2015 Kommunstyrelsen 19.1.2016

Läs mer

Jämställdhetsplan. för. Värnamo kommun

Jämställdhetsplan. för. Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige -04-28, 62 Jämställdhetsplan för Värnamo kommun JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 3 RIKTLINJER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET... 3 DEFINITIONER... 4 ARBETSFÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2011-2013

Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2011-2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2010-11-26 1 (6) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2011-2013

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd KF, 2016-04-25, 53 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2016-04-25-- 2019-12-31 Plan Riktlinje Reviderad Tjänsteföreskrift

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Personalutvecklare Carina Petersson 2016-02-24 1 (2) Planeringssekreterare Lillian Alverö

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-25 59 (68) Ks 279 Au 193 Dnr KS 254/2015 Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Allmänna utskottet Ärendebeskrivning

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 Handläggare Karita Jeansson/Helen Nilsson JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för personal och elever/studerande inom Kalmarsunds Gymnasieförbund Antagen av styrelsen 120327 Sida 2 av 14 1. Bakgrund Kalmarsunds

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017

JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 2 0 1 5 2 0 1 7 JÄ M STÄ L L D H E TS P L A N fö r G ö t e b o r g s O per a n JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperan - det mest jämställda operahuset i Europa. GöteborgsOperans

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning år 2010 för fristående. gymnasieskolor och gymnasieverksamhet inom Utbildning Silverdal

Barn- och utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning år 2010 för fristående. gymnasieskolor och gymnasieverksamhet inom Utbildning Silverdal SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2010-11-16 Susanne Lager Sidan 1 av 1 Dnr 2010/81 GVN. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden Kvalitetsredovisning år 2010 för fristående

Läs mer

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Datum: 2015-12-28 Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Innehåll: 1. Inledning 2. Likabehandlingsplanens syfte 3. Definitioner 4.

Läs mer

2015-2016. Datum: 2015-08-13

2015-2016. Datum: 2015-08-13 Datum: 2015-08-13 Mönsteråsgymnasiets Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (gäller både gymnasieskolan och vuxenutbildningen) 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN FRAMTIDEN Februari 2012-Juni 2013 Innehåll: STYRANDE DOKUMENT... 2 VÅR VISION... 2 VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SER UT ENLIGT FÖLJANDE...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun Antagen: KF 185 2015-12-15 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun 2016-2018 Inledning Alvesta kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun 1 Jämställdhet och mångfald i Fagersta kommun Bakgrund Arbetet med jämställdhet och mångfald hör ihop med ett antal internationella, nationella och lokala

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 19 Mångfald och jämställdhet Innehållsförteckning MÅNGFALDSPOLICY...2 Begreppsdefinition...2 Diskrimineringslagstiftningen...3 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY...4 Begreppsdefinition...4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Förskolan Friggagatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Göteborgs Stad Centrum Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vår vision... 3 3. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete präglas av ett

Läs mer

SVT:s policy för mångfald och likabehandling

SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT är till för alla. SVT värnar principen om alla människors lika värde. SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, intressen,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Lönekartläggning 2009

Lönekartläggning 2009 Lönekartläggning 2009 Kartläggningen genomförd 2008-11-25/26 Beslutad i kommunstyrelsen 2009-02-03 2 (46) Sammanfattning Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare med fler än 25 anställda att göra en lönekartläggning.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016 Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling för Högakustenskolan 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Vision 3 Övergripande mål 3 Bestämmelser 4 Diskrimineringslagen 4 Skollagen 4 Övriga

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Plan för attraktiv arbetsgivare

Plan för attraktiv arbetsgivare SID 1(8) Plan för attraktiv arbetsgivare PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJE Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Innehållsförteckning Inledning sid

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Handlingsplan mot kränkande behandling Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2013-10-07 ON 2013/0086 0702 375706 Omsorgsnämnden Systematiskt arbetsmiljöarbete Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Jämställdhetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING malm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1280-2012-1.1 SID 1 (10) JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015... 2 Inledning... 2

Läs mer

rw"'x}-c". ':- TRANÅS KOMMUN

rw'x}-c. ':- TRANÅS KOMMUN rw"'x}-c". i ':- TRANÅS KOMMUN " KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum 2015-11-02 Sida 15 (36) 245 Dnr 657/15 Redovisning av lönekartläggning 2015 Personalutvecklare Christina Gustafsson

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, 09.30 10.45

Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, 09.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2010-03-01 1 (2) Tid och plats Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, 09.30 10.45 Beslutande Filip Nilsson (M) Lars Olsson (S) Erna Arhag (M)

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer