Bildningsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildningsförvaltningen"

Transkript

1 Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet

2 Bildningsförvaltningen

3 Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling september 2014 augusti 2016 Innehåll Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling... 4 augusti 2014 juli Inledning och vision Planens framtagande (förslag) Uppföljning av föregående jämställdhetsplan... 5 Arbetsförhållanden... 6 Föräldraskap... 7 Trakasserier... 8 Könsfördelning rekrytering kompetensutveckling utbildning... 9 Lön Uppföljning av planen Genomförande av planen Bilagor: Bilaga 1 Sammanfattning av förskolechefs/rektors/enhetschefs ansvarsområden i planen Bilaga 2 Uppföljning av föregående jämställdhetsplan

4 Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling augusti 2014 juli Inledning och vision På Bildningsförvaltningen ser vi jämställdhets- och likabehandlingsarbetet som ett uttryck för att rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska vara lika, oavsett kön, könsövergripande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder samt sexuell läggning. I enlighet med vårt personalpolitiska program ska jämlikhets- och jämställdhetsarbetet integreras i all vår verksamhet i såväl planering som organisering av arbetet. Vårt förhållningssätt mot varandra kännetecknas av respekt, öppenhet, tydlighet och tillit (RÖTT). Jämställdhet handlar om kvinnors och mäns lika villkor, att ha lika rättigheter och möjligheter. Det är inte det faktum att du är en kvinna eller man som ska bestämma vilken lön du får, vilken tjänst du har eller vilka arbetsuppgifter som du ska göra. Det är din kompetens och erfarenhet som är viktig. Vi i Bildningsförvaltningen vill att vi bemöter varandra på ett likvärdigt sätt så att alla medarbetare kommer till sin rätt här. Tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats. Jämlikhet är ett större begrepp och handlar om alla människors lika värde och om makten i samhället för olika grupper. Den här likabehandlingsplanen med inriktning mot likabehandling är Bildningsförvaltningens handlingsplan för att förbättra jämställdhet och likabehandling på våra arbetsplatser. Här har vi samlat de åtgärder vi ska göra under den närmaste 3-årsperioden för att ge kvinnor och män lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Vi har i den här planen följt de krav som ställs på arbetsgivare enligt Diskrimineringslagen (2008:567) och den omfattar alla medarbetare inom förvaltningens verksamheter.

5 2. Planens framtagande Planen har tagits fram i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Samverkansmöte har hållits den 12/ där jämställdhetsplanen med inriktning mot likabehandling har behandlats. Planen har fastslagits av förvaltningschefen den 13/ Följande personer har deltagit i beslutet: Jörgen Rüdeberg, verksamhetschef Lars Andersson, sekreterare Annette Karlsén, Kommunal Bo Sundahl, Lärarförbundet Ulrica Westerdahl, Lärarförbundet Alexander Broberg, Lärarnas Riksförbund Yvonne Waldefors, Skolledarförbundet Britt-Marie Karlström, Akademikerförbundet SSR Annette Lidman Thelin, Vårdförbundet Anna Thörn, verksamhetschef Helene Björkqvist, förvaltningschef När vi har tagit fram jämställdhetsplanen har vi använt följande underlag: Nöjd medarbetarindex, NMI Medarbetarundersökning genomförd 2013 Personalstatistik för 2013 Aktuella policyer och rutiner. Personalhandboken Årsredovisning Bildningsförvaltningen 3. Uppföljning av föregående jämställdhetsplan Vi har följt upp föregående jämställdhetsplans mål och åtgärder för år En sammanställning av uppföljningen finns redovisad i bilaga 1. Målen i området lön är helt uppnådda och i området föräldraskap, trakasserier till största delen uppfyllda. Det finns behov av att kolla upp vissa av åtgärderna och säkerställa dessa. Prioriterat område i den nya jämställdhetsplanen är området arbetsförhållanden där vi hittade stora skillnader mellan kvinnor och män i statistiken. När det gäller målen ur elevperspektiv är arbetsförhållanden och trakasserier uppfyllda eller till hälften uppfyllda. Det finns ett mål i Jämställdhetsplanen med ett vårdnadshavarperspektiv, som gäller personalens bemötande av vårdnadshavarna. Målet är inte uppföljt och behöver tas med i verksamheternas likabehandlingsplaner, som idag är det dokument där jämställdhetsplan riktad mot verksamheten ska finnas.

6 Arbetsförhållanden Personalstatistiken visar att kvinnors sjukskrivningstal är högre än mäns och ökande samt att totalen också är ökande. Sjukfrånvaro i % (Siffror från årsredovisningen 2013) 2012: kvinnor 5,38 män 3,49 totalt 4,99 (skillnad: 1,89) 2013: kvinnor 5,64 män 4,0 totalt 5,30 (skillnad: 1,64 ) Enligt medarbetarundersökningen finns det en tämligen stor obalans mellan hur kvinnor och män upplever den fysiska arbetsmiljön. Nöjd med arbetsmiljöarbete kvinnor 48 % män 56 % skillnad: 8 % Nöjd med lokaler kvinnor 52 % män 64 % skillnad: 12 % Nöjd med personalutrymmen kvinnor 56 % män 64 % skillnad: 8 % Totalt kvinnor 52 % män 61 % skillnad: 9 % Mål Kvinnors/Mäns sjukskrivningsdagar ska minska med 1 % totalt och skillnaden mellan kvinnors och männens sjukfrånvaro ska närma sig noll. Minst 70 % kvinnor och män ska vara nöjda med sin fysiska arbetsmiljö.

7 Åtgärder Åtgärd Ansvarig Datum Uppföljning söka var sjukfrånvaron främst finns. Ta fram förslag på insatser för minskad korttidsfrånvaro i samarbete med de fackliga organisationerna. söka var i organisationen medarbetarna är minst nöjda. Ta fram insatser, i samarbete med de fackliga organisationerna, för att förbättra den fysiska arbetsmiljön där de största bristerna finns. Jörgen Rüdeberg 2014 Vid den årliga uppföljningen i juni Jörgen Rüdeberg året. Vid den årliga uppföljningen i juni Jörgen Rüdeberg 2014 Vid den årliga uppföljningen i juni Jörgen Rüdeberg året. Vid den årliga uppföljningen i juni Föräldraskap Från medarbetarenkäten från 2013 framgår att av bildningsförvaltningens medarbetare anser 60 % att de kan kombinera arbetsliv och privatliv, jämfört med kommunens total på 66 %. Kvinnor är dock 4 % mindre nöjda än män (kvinnor 60 %, män 64 %). Det är ett för lågt värde på totalen samt förvaltningens siffror. Det är inte okej att kvinnorna upplever att de har svårare att kombinera arbete och privatliv. Mål Både kvinnor och män ska i större utsträckning uppleva att de kan kombinera arbetsliv och privatliv. Målet är att minst 70 % av vartdera könet tycker så vid nästa mätning. Alla medarbetare (100 %) ska uppleva att det är möjligt att förena arbete och föräldraskap.

8 Åtgärder Åtgärd Ansvarig Datum Uppföljning Ta reda på vad det är som gör att medarbetarna inte tycker att det går att förena arbetsliv och privatliv. Göra en analys och förslag till åtgärder för att öka möjligheten att förena arbetsliv och privatliv. Organisera arbetet så att möjlighet till flexibla arbetstider ökar. Föräldrar som behöver anpassa sina arbetstider ska prioriteras. Så långt det är möjligt förlägga möten och aktiviteter till tider så att alla kan delta. Föräldralediga erbjuds ta del av information från arbetsplatsen och att delta i planeringsmöten, APT och andra möten som är viktiga för arbetsplatsen. Jörgen Rüdeberg året. Augusti 2015 Jörgen Rüdeberg året. Augusti 2015 Förskolechef/rektor/ Förskolechef/rektor/ Förskolechef/rektor/ Förskolechef/rektor/ Via årlig statistik samt Via årlig statistik samt Via årlig statistik samt Via årlig statistik samt Trakasserier För trakasserier av alla slag ska nollvision gälla. Vi har också en handlingsplan mot trakasserier i kommunens personalhandbok. I medarbetarenkäten för 2013 har medarbetarna i förvaltningen fått uppge om man upplevt sig trakasserad. 11 % av kvinnorna och 10 % av männen har det. Av dessa har fler män blivit trakasserade på grund av kön (6 % resp. 4 %), ålder (6 % resp. 0 %) och könsöverskridande uttryck (6 % resp. 1 %) än kvinnor, medan kvinnor har mer trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet än män (3 % resp. 0 %). Vilka är det som man blir trakasserad av? chef: kvinnor 26 % män 19 % arbetskamrat: kvinnor 38 % män 12 % elev/vårdnadshavare: kvinnor 38 % män 62 % annan: kvinnor 12 % män 12 %

9 Mål Alla medarbetare skall ha kännedom om hur de skall agera om någon upplevt sig trakasserad. jämställdhetsplanens period ska antalet medarbetare som upplever att man blivit trakasserad minska med 5 % hos båda könen. Åtgärder Åtgärd Ansvarig Datum Uppföljning Uppdatera checklistan för introduktion av nyanställda. Ansvarig chef ska kontinuerligt på arbetsplatsträffar (minst en gång/år) gå igenom kommunens handlingsplan för trakasserier. Ansvarig chef ska medvetet arbeta med RÖTT på minst 2 arbetsplatsträffar. Kartlägga och analysera orsakerna till de höga procenttalen för männen (trakasserier från brukare) och kvinnorna (trakasserier från chef och arbetskamrater). Ta fram förslag på åtgärder för att minska upplevelserna av de könsspecifika trakasserierna. Personalkontoret (Jörgen Rüdeberg) Förskolechef/rektor/ Förskolechef/rektor/ juli 2015 Årligen. juli 2015 Jörgen Rüdeberg juli 2015 Jörgen Rüdeberg juli 2017 Via Könsfördelning rekrytering kompetensutveckling utbildning Vårt underlag visar att vi har en ojämn könsfördelning bland nyanställda på vår arbetsplats hade bildningsförvaltningen 1101anställda av vilka 871 var kvinnor (79,1 %) och 230 var män (20,9 %). Bland de nyanställda var 22,7 % kvinnor och77,3 % män. Många yrkesgrupper har en ojämn könsfördelning och vi har få sökanden av underrepresenterat kön i flera av våra verksamheter. Mål Det är minst 85 % män bland de nyanställda år Andelen män i förvaltningen ska öka till 25 %. Alla chefer i bildningsförvaltningen har genomgått utbildning om genus, normkritiskt tänkande och jämställdhet. Förvaltningen har en mångfaldspolicy vid rekrytering av personal.

10 Åtgärder Åtgärd Ansvarig Datum Uppföljning Uppmana både kvinnor och män i annonser att söka tjänsterna utifrån den aktuella könsfördelningen i den aktuella tjänsten. Generella och riktade åtgärder för chefer för att höja kunskapen om jämställdhet vad gäller ledning och rekrytering. Vid likvärdiga kvalifikationer ges på arbetsplatsen underrepresenterat kön företräde. För att rekryteringsproces-sen ska kvalitetssäkras och risken för diskriminering minimeras ska tydliga kravprofiler upprättas vid varje rekrytering utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Till hjälp för rekryterande chef ska ett underlag till annonsen göras. Göra en könsuppdelad enkätundersökning om möjligheten till lärande och utveckling - för analys. Individuell kompetensut-veckling skall diskuteras, planläggas och dokumenteras inom det årliga medarbetarsamtalet. Kartlägga personalen utifrån ett mångfaldsperspektiv. Rekryterande chef. Årligen via statistik. Förvaltningens ledning tillsammans med dess processledare i jämställdhet. perioden Alla chefer har vid periodens slut genomgått utbildning enligt åtgärd. Uppföljning årligen i juli. Rekryterande chef. Årligen via statistik. Rekryterande chef. Årligen via statistik. Jörgen Rüdeberg juli 2015 Förskolechef/rektor/ Förskolechef/rektor/ Årligen. Jörgen Rüdeberg juli 2015 Via årliga medarbetarsamtal ha med en fråga om medarbetaren har goda möjligheter till lärande och utveckling i sitt arbete. Via

11 Lön Vi ska behandla kvinnor och män lika när det gäller löner. Inför den årliga löneöversynen görs därför en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra sakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, som utför likadant eller likvärdigt arbete. Mål Det skall inte föreligga några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i jämförbara befattningar. Åtgärder Åtgärd Ansvarig Datum Uppföljning Löneskillnaden mellan kvinnor och män analyseras genom lönekartläggningen med stöd av personalkontoret. Analyser skall även göras årligen inom vår verksam-het i samband med löne-revisionen. Lönekriterier ska diskuteras, tydliggöras och förankras på en arbetsplatsträff, minst en gång/år. Helene Björkqvist Jörgen Rüdeberg Anna Thörn Helene Björkqvist Jörgen Rüdeberg Anna Thörn Förskolechef/rektor/ Årligen. juli 2015 juli 2016 juli 2017 Årligen. juli 2015 juli 2016 juli 2017 Efter lönekartläggningen. 4. Uppföljning av planen Den här planen ska följas upp halvårsvis via verksamheternas arbetsplatsträffar, APT, där det i årsplaneringen ska framgå vilka två träffar det gäller. Ansvarig för uppföljningen är förskolechef/rektor/enhetschef, vilka ska rapportera till förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningschef/verksamhetschef redovisar uppföljningarna med eventuella revideringar kontinuerligt halvårsvis i förvaltningens övergripande, centrala samverkansgrupp. Jämställdhetsplanen följs också upp årligen med avseende på måluppfyllelse av förvaltningens ledningsgrupp med stöd av processledaren i jämställdhet. Denna uppföljning ska ske i samband med årsbokslut. 5. Genomförande av planen Den här planen ska förankras i ledningsgruppen vid ordinarie ledningsgruppsmöte, och bland samtliga förvaltningens chefer under augusti september För att tillgängliggöra planen för alla anställda kommer den att publiceras på intranätet Communis. Alla medarbetare informeras dessutom om planen via arbetsplatsträffarna i förvaltningens olika verksamheter. De halvårsvisa uppföljningarna av jämställdhetsplanen kanaliseras ut vid respektive verksamhets arbetsplatsträff. Nyanställda informeras om planen via kommunens introduktionsprogram för nyanställda. Ansvarig är respektive förskolechef/rektor/

12 Bilagor: Sammanfattning av förskolechefs/rektors/enhetschefs ansvarsområden i planen (s.11 12) Uppföljning av föregående jämställdhetsplan (eget dokument)

13 Bilaga 1 Sammanfattning av förskolechefs/rektors/enhetschefs ansvarsområden i planen Åtgärd Ansvarig Datum Uppföljning Organisera arbetet så att möjlighet till flexibla arbetstider ökar. Föräldrar som behöver anpassa sina arbetstider ska prioriteras. Så långt det är möjligt förlägga möten och aktiviteter till tider så att alla kan delta. Föräldralediga erbjuds ta del av information från arbetsplatsen och att delta i planeringsmöten, APT och andra möten som är viktiga för arbetsplatsen. Ansvarig chef ska kontinuerligt på arbetsplatsträffar (minst en gång/år) gå igenom kommunens handlingsplan för trakasserier. Uppmana både kvinnor och män i annonser att söka tjänsterna utifrån den aktuella könsfördelningen i den aktuella tjänsten. Uppmana både kvinnor och män i annonser att söka tjänsterna utifrån den aktuella könsfördelningen i den aktuella tjänsten. Vid likvärdiga kvalifi-kationer ges på arbets-platsen underrepresenterat kön företräde. För att rekryteringsprocessen ska kvalitetssäkras och risken för diskriminering minimeras ska tydliga kravprofiler upprättas vid varje rekrytering utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Göra en könsuppdelad enkätundersökning om möjligheten till lärande och utveckling - för analys. Individuell kompetensutveckling skall diskuteras, planläggas och dokumenteras inom det årliga medarbetarsamtalet. Lönekriterier ska diskuteras, tydliggöras och förankras på en arbetsplatsträff, minst en gång/år. Förskolechef /rektor/ Förskolechef /rektor/ Förskolechef /rektor/ Förskolechef /rektor/ Förskolechef /rektor/ Rekryterand e chef. Rekryterand e chef. Rekryterand e chef. Rekryterand e chef. Förskolechef /rektor/ Förskolechef /rektor/ Förskolechef /rektor/ Årligen. Årligen. juli 2015 juli 2016 juli 2017 Via årlig statistik samt Via årlig statistik samt Via årlig statistik samt Via årlig statistik samt Via Årligen via statistik. Årligen via statistik. Årligen via statistik. Årligen via statistik. Via årliga medarbetarsamtal ha med en fråga om medarbetaren har goda möjligheter till lärande och utveckling i sitt arbete. Via

14 Bilaga 2 Bildningsförvaltningen Uppföljning av föregående jämställdhetsplan Datum: Handläggare: Maria Evald, processledare i jämställdhet pföljning av föregående jämställdhetsplan

15 Bildningsförvaltningen Mål ur personalperspektiv Område/mål Mål/ Åtgärder Resultat Kommentarer Arbetsförhållanden Kvinnor och män ska ha samma arbetsvillkor. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter till delaktighet och inflytande. Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter till utveckling i arbetet. Den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön skall utformas så att den lämpar sig för både män och kvinnor. 1. Både kvinnor och män ska kunna påverka sina arbetsförhållanden genom utveckling av samverkansformer i fråga om arbetstider samt fysisk/psykosocial arbetsmiljö. 2. Nyanställda ska ges information om jämställdhetsarbetet inom förvaltningen. 3. Brister i jämställda arbetsförhållanden för kvinnor/män ska uppmärksammas i medarbetarenkäter och åtgärdas om det finns sådana. 4. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska innehålla ett jämställdhetsperspektiv Vi kan se i kommunens medarbetarenkäts NMI att det råder en ojämställdhet beträffande arbetsklimat och fysisk arbetsmiljö. Bildningsförvaltningen ligger något lägre än Katrineholms kommun totalt. Kvinnor ligger sämre med ca 4 % på alla delfrågor i arbetsklimat, samt med ca 10 % gällande fysisk arbetsmiljö. När det gäller samverkan är det ingen större skillnad mellan könen (mindre än 2 %) 2. Vi har ännu inga gemensamma rutiner i förvaltningen om hur information till nyanställda ska ske och om vad den ska innehålla. Prioriterat område i nästa jämställdhetsplan. Vad beror skillnaderna på? Var finns skillnaderna i verksamheten? Behöver utvecklas. Det finns med i plan för nyanställda på kommunnivå (2) I Arbetsmiljöverkets gamla checklista som har gällt under perioden har inget jämställdhetsperspektiv funnits. Finns i Arbetsmiljöverkets nya Checklista. (4)

16 Föräldraskap Både kvinnor och män ska uppleva att förvaltningen ser föräldraledighet och vård av barn som positiva erfarenheter för yrkeslivet. Förvaltningen ska underlätta för alla anställda att förena arbete med föräldraskap. 1. Information till chefer och medarbetare om förvaltningens syn på föräldraledighet. 2. Flextidavtalet och samråd i fråga om schemaläggning ska i möjligaste mån ge särskilt utrymme för föräldrar att planera sin arbetstid i överenskommelse med chefen. 3. Schemalagda aktiviteter på arbetsplatsen ska förläggas på ett sådant sätt att det underlättar för anställda med små barn. 1. Finns på Forum i personalpolitiska programmet och kommer att finnas på Communis efter juni På respektive chefs ansvar. Personalhandboken. Samverkansavtalet. 3. På respektive chefs ansvar. Personalhandboken. Samverkansavtalet. Förvaltningen behöver göra: - en egen checklista till rektorer, förskolechefer och enhetschefer - en kort information på Communis till medarbetarna. Trakasserier Alla anställda, barn, elever och föräldrar/vårdnadshavare ska bemötas respektfullt, fritt från kränkande omdömen och beteenden. Se även: Handlingsplan vid trakasserier och kränkande behandling 1. Årligen återkommande psykosocial kartläggning, information om resultaten samt i förekommande fall planering av åtgärder för förbättring. 2. Genomföra medarbetarsamtalen på ett sådant sätt att det finns utrymme för att ta upp trivselfrågor och ev. brister i den psykosociala arbetsmiljön, som vid behov ska leda till förbättringsinsatser. 3. Alla chefer ska informera sina anställda om förvaltningens policydokument avseende kränkande behandling och sexuella trakasserier, före 1 november 2010, samt att nyanställda ges information under introduktionsutbildningen. Det finns en handlingsplan vid trakasserier och kränkande behandling som är under revidering. Den beräknas bli klar under Sker som ett moment i det systematiska arbetsmiljöarbetet i varje personalansvarigs chefs verksamheter. 2. Finns med i checklistan för medarbetarsamtal i Personalhandboken. 3. Väldigt oklart vad och hur detta sker. Det finns ingen information i checklistan för introduktion av nyanställda av vad som ska ingå. Länken till Viadidakt är inte uppdaterad. Handlingsplanen är kommungemensam för personal och samma dokument ska finnas på varje expedition. Skolverksamheterna har likabehandlingsplaner, som riktar sig mot elever. 1. Behöver finnas med i alla planeringsårshjul. 2. Behöver lyftas fram lite tydligare i checklistan. 3. Behöver ses över och uppdateras.

17 Rekrytering Vår rekryteringsprocess ska vara kvalitetssäkrad ur ett antidiskrimineringsoch mångfaldsperspektiv. Verksamheterna och förvaltningen ska säkerställa att kravspecifikationen vid annonsering är könsneutralt formulerad. 1. Arbetsgivaren ska verka för att en jämnare könsfördelning sker på varje befattning där en ojämn könsfördelning finns. 2. Vid rekrytering av personal ska det vid annonsering framgå att förvaltningen eftersträvar sökande av det underrepresenterade könet Annonserna är könsneutrala. Vi stickprov hittades inga ansatser för att rekrytera personer av det underrepresenterade könet Behöver ses över. Kontakt ska tas med Personalkontoret. Könsfördelning utbildning - kompetensutveckling Kompetensutveckling ska styras av verksamhetens behov inte påverkas av kön eller någon annan av de andra diskrimineringsgrunderna. 3. Genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder inom organisationen ska arbetsgivaren främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete. 3. Inga åtgärder vidtagna. Behöver lyftas i förvaltningens policy utifrån diskrimineringsgrunderna. Lön Att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan män och kvinnor. Katrineholms kommuns mål är att utveckla och förtydliga kommunens arbete i fråga om lönestruktur mellan olika yrken och att detta arbete sker könsneutralt. 1. Katrineholms kommun och bildningsförvaltninge n ska kontinuerligt se över lönekriterierna så att de säkerställer möjligheterna att de individuella lönerna relateras till kompetens, ansvar och prestation och inte till kön. 2. De krav som diskrimineringslagen ställer på lönekartläggning hanteras i regel på kommunövergripand e nivå. Strategiskt inriktade prioriteringar i kommuncentrala löneöverläggningar har genomförts för att på sikt uppnå lika lön för likvärdiga arbeten. 1. Granskas årligen i samband med lönerevideringen/ -översynen i samarbete med de fackliga organisationerna. 2. Sker i samverkan på kommunövergripand e nivå. Om skillnader hittas som kan härledas till kön eller någon annan diskrimineringsgrund görs justeringar för att rätta till den uppkomna diskrimineringen. 2. perioden har vissa yrken uppgradetas på grund av den här kartläggningen. Inom bildningsförvaltningen är det förskollärare och fritidspedagoger som har fått extra lönepåslag.

18 Mål ur elevperspektiv Område/mål Mål/åtgärder Resultat Kommentarer Arbetsförhållanden Personalen är medveten om jämställdhetsfrågornas betydelse i undervisningen. Personalen behandlar flickor och pojkar på lika villkor. Föräldraskap 5. Bemötandet av flickor/pojkar ska uppmärksammas i brukarenkäter och vid utvecklingssamtal. Måluppfyllelsen utifrån läroplansmålen ska redovisas könsuppdelat i både verksamheternas och kommunens kvalitetsredovisninga r. Om skillnader mellan könen konstateras ska förbättringsåtgärder införas. 5. Ett av målen är uppnått: Bildningsförvaltningen redovisar måluppfyllelsen könsuppdelat. Skillnader har konstaterats och flera åtgärder har satts in. (T.ex. Övergripande handlingsplan för jämställdhetsintegrering inom Bildningsförvaltningens område samt ett projekt för att öka pojkars läsning i samverkan med skolbibliotekarierna.) Bemötandet av flickor/pojkar har uppmärksammats i brukarenkäter men går inte att analysera eftersom könsuppdelad statistik saknas. Hur utvecklingssamtalen är utformade är idag helt upp till varje enskild lärare och vi vet inte om aspekten tas upp. Könsuppdelade enkäter ska införas från och med våren En lathund för utvecklingssamtalens värdegrundsdel bör skrivas. Trakasserier Alla anställda, barn, elever och föräldrar/vårdnadshavare ska bemötas respektfullt, fritt från kränkande omdömen och beteenden. Rekrytering Se även: Likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling (Förskolans/skolans webbplats) Det finns likabehandlingsplaner i varje elevverksamhet där jämställdhetsperspektive t finns med. Alla områden som har en webbplats har planen utlagd. Planen revideras årligen. Granskning av verksamheternas likabehandlingsplane r med avseende på jämställdhet görs årligen på förvaltningskontoret. Förvaltningen har en processledare i jämställdhet för att kvalitetssäkra arbetet. Könsfördelning utbildning - kompetensutveckling Lön

19 Mål ur föräldra-/vårdnadshavarperspektiv Område Mål/åtgärder Resultat Kommentarer Arbetsförhållanden Personalen är medveten om jämställdhetsfrågornas betydelse i kontakten med föräldrar/vårdnadshavare. 6. Bemötandet av vårdnadshavare ska uppmärksammas i brukarenkäter. Om skillnader konstateras ska förbättringsåtgärder införas. Det finns inget sådant perspektiv i brukarenkäterna. Frågor om hur verksamheten bemöter vårdnadshavaren bör läggas till i Qualisenkäten. Föräldraskap Trakasserier Alla anställda, barn, elever och föräldrar/vårdnadshavare ska bemötas respektfullt, fritt från kränkande omdömen och beteenden. Frågor om hur verksamheten bemöter vårdnadshavaren bör läggas till i Qualisenkäten. Rekrytering Könsfördelning utbildning - kompetensutveckling Lön

Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling. Bildningsförvaltningen

Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling. Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Datum: 2014-05-15 Handläggare: Maria Evald processledare i jämställdhet Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun 1 Jämställdhet och mångfald i Fagersta kommun Bakgrund Arbetet med jämställdhet och mångfald hör ihop med ett antal internationella, nationella och lokala

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan.

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm 2014-11-24 Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. Inledning Syftet med en övergripande mångfaldsplan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2016-02-02 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-04 PaN A1511-00358-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 Handläggare Karita Jeansson/Helen Nilsson JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för personal och elever/studerande inom Kalmarsunds Gymnasieförbund Antagen av styrelsen 120327 Sida 2 av 14 1. Bakgrund Kalmarsunds

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Innehållsförteckning Introduktion... 1 Vision... 1 Bakgrund... 1 Definitioner... 2 Kartläggning av risker... 3 Metod för kartläggningen...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun Beslut BUN 2013-04-03 29, Dnr 2013/35 Inledning

Läs mer

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (11) Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet 2013-2015 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (11) Övergripande strategi

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Plan för jämställd personalpolitik Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Förord Syftet med Plan för jämställd personalpolitik är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Personalutvecklare Carina Petersson 2016-02-24 1 (2) Planeringssekreterare Lillian Alverö

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bessemerskolan Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 15/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (11) Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vuxenutbildningen Läsår: 2014/2015 2 (11) Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Inom Lunds kommun är mångfald en naturlig och värdefull del av verksamheten som

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro & Västerhöjd. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. UTF125 Rev. 2014-08-25

Gymnasium Skövde Kavelbro & Västerhöjd. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. UTF125 Rev. 2014-08-25 Gymnasium Skövde Kavelbro & Västerhöjd Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling UTF125 Rev. 2014-08-25 INLEDNING... 2 VISION... 2 CENTRALA BEGREPP... 3 Kränkning... 3 Diskriminering... 3

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Lönngården 2015/2016 Lönngårdens vision Alla

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 RIKTLINJER Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015 Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 2/9 1 Inledning Enligt diskrimineringslag arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Vasaparkens förskola

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Vasaparkens förskola Skolor Norr Centrums Skolor Rektor/Enhetschef: Carla S Wahl 021-39 32 91 Rektor/Enhetschef: Lena Nordberg 021-39 32 75 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vasaparkens förskola Inledning

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016

MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016 MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

SVT:s policy för mångfald och likabehandling

SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT är till för alla. SVT värnar principen om alla människors lika värde. SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, intressen,

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Gymnasieskolan läsåret 2015/16 Alla elever på Bildningscentrum Facetten ska känna sig

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige (punkt 1-5) Datum: 2013-06-25 91 För revidering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är reviderad under hösten 2014 och

Läs mer

Linnégymnasiet samrådsutgåva 101124

Linnégymnasiet samrådsutgåva 101124 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Linnégymnasiet samrådsutgåva 101124 Antagen 2010-12-21 Gäller till 2011-12-31 Enhetschef Torbjörn Kättström Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Plan Mångfald- och jämställdhet Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23 Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Innehållsförteckning Mångfald och jämställdhetsplan... 3 Övergripande

Läs mer

Jämställdhetsplan. för. Värnamo kommun

Jämställdhetsplan. för. Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige -04-28, 62 Jämställdhetsplan för Värnamo kommun JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 3 RIKTLINJER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET... 3 DEFINITIONER... 4 ARBETSFÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde DOMHERREN Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan mot diskriminering

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Likabehandlingsplan Kompetenscenter, Köping

Likabehandlingsplan Kompetenscenter, Köping Sida 1 av 6 Senast reviderad: 2015-01-09 Likabehandlingsplan Kompetenscenter, Köping Inledning Denna plan avser all verksamhet som bedrivs i Kompetenscenters regi såsom: utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅSEBRO SKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har

Läs mer

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-28 DNR KS 2015.027 ANDERS CALLERMO SID 1/1 PERSONALCHEF 0858785012 ANDERS.CALLERMO@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Jämställdhets-

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Likabehandlingsplan För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Sigtuna kommuns gemensamma vision för förskolan: Alla barn i Sigtuna kommuns förskolor ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter

Plan för lika rättigheter och möjligheter Nummer: 05:2 Blad: (1) Plan för lika rättigheter och möjligheter Inledning Denna plan är Ekerö kommuns gemensamma Plan för lika rättigheter och möjligheter, tillika jämställdhetsplan. Den belyser enbart

Läs mer

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Revisionsrapport Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i

Läs mer

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015 ÅRLIG PLAN mot kränkande behandling / Likabehandlingsplan BLÅ HUSET 2015 Innehåll 1. Vision 2. Bakgrund 3. Likabehandlingsarbete 4. Definitioner/ begrepp 5. Kartläggning/Mål 6. Åtgärder 7. Uppföljning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken Antagen: 2014-10-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Krokom 2013-01-01 Inger Olsson, förskolechef Innehåll Inledning...5 Bakgrund...6 Mobbning kännetecknas av:... 7 Befogade tillsägelser... 7 Lagar

Läs mer

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier 2011 2013 Vindelns kommun Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Övergripande mål Det övergripande målet för arbetet med

Läs mer