JÄMSTÄLLDHETSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014"

Transkript

1 Handläggare Karita Jeansson/Helen Nilsson JÄMSTÄLLDHETSPLAN för personal och elever/studerande inom Kalmarsunds Gymnasieförbund Antagen av styrelsen

2 Sida 2 av Bakgrund Kalmarsunds Gymnasieförbund arbetar aktivt med att främja jämställdhet både som utbildare och arbetsgivare. Jämställdhet ska prägla organisationen och dess verksamhet, både från ett medarbetarperspektiv och från ett elevperspektiv. Kalmarsunds Gymnasieförbunds arbetsmiljöarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utveckling i arbetet. På en jämställd arbetsplats värderas alla elever/studerande och medarbetares kompetens och erfarenheter utifrån samma grund oavsett kön. En jämn fördelning av kvinnor och män i alla typer av grupper, på alla nivåer, ger ökad arbetstillfredsställelse, bättre arbetsmiljö och höjd effektivitet. Alla arbetsgivarorganisationer (med över 25 anställda) är enligt diskrimineringslagen skyldiga att bedriva ett målinriktat och planmässigt jämställdhetsarbete samt vidta aktiva åtgärder för ökad jämställdhet. Att upprätta en jämställdhetsplan är en del av detta arbete. Utgångspunkter för arbetet är nationella jämställdhetsmål, diskrimineringslag, skollag och läroplan samt Kalmarsunds Gymnasieförbunds jämställdhetsvision och policy. Vision: Kalmarsunds Gymnasieförbund är en jämställd organisation vilket skapar en effektiv och attraktiv verksamhet Policy: Män och kvinnor, flickor och pojkar i Kalmarsunds Gymnasieförbund behandlas likvärdigt, utan förutfattade meningar kring kön. Elever/studerande och personal skall känna trygghet och lika värde, kvinnor/flickor och män/pojkar har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter Syftet med jämställdhetsplanen är att göra det tydligt för chefer, medarbetare och elever/studerande hur vi lever upp till intentionerna i mål, policy och lag. Planen med konkreta och mätbara mål är vägledning för chefer, medarbetare och elever/ studerande att användas i arbetet med jämställdhet och mångfald i verksamheten utifrån ett arbetsgivare- och elevperspektiv. Kalmarsunds Gymnasieförbund har som prioriterat mål En ökad jämställdhet från och med Detta innebär en fortsatt systematisk strategi för att öka kunskap och höja medvetenhet, förändra attityder samt följa upp upprättade handlingsplaner. Jämställdhet och Genus Jämställdhet ingår i det samlade begreppet jämlikhet. Jämlikhetsbegreppet utgår från principen om alla människors lika värde, oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionshinder, utbildning, ekonomi, ålder och kön m.m. Begreppet jämställdhet omfattar endast förhållandet mellan kvinnor och män. I jämställdhetsarbetet ska hänsyn tas till att kvinnor och män, pojkar och flickor, ibland har lika behov och förutsättningar och ibland har olika behov och förutsättningar. Detta beror på både biologiska könsskillnader och socialt konstruerade skillnader (genusskillnader). Att arbeta för att öka genusmedvetenhet hos elever/studerande och personal är en del av jämställdhetsarbetet. Genus är ett begrepp för hur vi kulturellt skapar könsskillnader. Vad som betraktas som manligt och kvinnligt konstrueras av de värderingar och attityder som råder i en viss kultur.

3 Sida 3 av 14 Samtidigt leder uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt till vissa attityder och värderingar, vilket i sin tur får maktstrukturella konsekvenser, oftast i form av mäns överordning och kvinnors underordning. Detta kan skapa orättvis fördelning av resurser, orättvist bemötande och kränkande behandling. Brist på jämställdhet får konsekvenser för flickors och pojkars möjlighet att lära och utveckla en identitet utan begränsningar eller förtryck baserat på föreställningar om kön. Brist på kunskap och medvetenhet leder tyvärr ofta till en oförmåga bland skolledare, lärare och annan personal i skolan att upptäcka genusstrukturerna, även om det givetvis också finns många skolledare och lärare som är kunniga och medvetna i genusfrågor. Jämställdhet i skolan/på arbetsplatsen råder när flickor/kvinnor och pojkar/män har samma makt och möjlighet att påverka skolan/arbetsplatsen, det egna lärandet och den egna utvecklingen. 2. Styrdokument Nationella jämställdhetsmål (SOU 2005/6:66, Prop. 2005/06:155) 1994 fastställdes, med propositionen Delad makt, delat ansvar, ett övergripande mål för svensk jämställdhetspolitik. (Prop. 1993/94:147) - Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta betyder: Jämn fördelning av makt och inflytande Ekonomisk jämställdhet Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Nationell strategi Jämställdhetsintegrering Arbetsgivaren är skyldig att metodiskt arbeta på ett långsiktigt sätt för att uppnå politiskt uppsatta jämställdhetsmål. Jämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas, och därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Nuvarande svensk jämställdhetspolitik utgår från propositionen Makt att forma samhället och sitt liv där begreppet jämställdhetsintegrering (jämtegrering) lanserades som en strategi för att integrera jämställdhetsperspektiv i beslutprocessens alla led, från beredning till beslut och genomförande. Jämtegrering som politisk strategi antogs av riksdagen den 16 maj Lagar Diskrimineringslag (2008:567) Den 1 januari 2009 infördes en ny diskrimineringslag i Sverige. Lagen skyddar individer mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Vidare har arbetsgivaren en skyldighet att utreda och vidta åtgärder när en arbetstagare anser sig ha utsatts för trakasserier.

4 Sida 4 av 14 Diskrimineringslagen ställer krav på hur internt jämställdhetsarbete ska bedrivas. Alla arbetsgivare med minst tjugofem anställda ska bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att främja lika rättigheter i arbetslivet. Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en jämställdhetsplan med aktiva åtgärder inom områdena; arbetsförhållanden, rekrytering, föräldraskap, trakasserier, kompetensutveckling samt lön. Planen ska även innehålla en uppföljning av föregående plan. Arbetsmiljölag Enligt arbetsmiljölagen (AML 3 kap 1a ) ska arbetsgivare och arbetstagare/studerande samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivare har en skyldighet att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete (AML 3 kap 2 a ) i enlighet med arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter, arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Skollag (SFS 2010:800) Skollagens 1:a kap 5, 8 beskriver tydligt att var och en som verkar inom utbildning ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Skollagen skriver även att Alla oberoende av geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden ska ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. SFS 2010:800, börjar tillämpas på utbildningar och annan verksamhet från och med den 1 juli Vuxenutbildningen tillämpar lagen från och med 1 juli En viktig förändring i lagen är att utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Planer Likabehandlingsplan Kalmarsunds Gymnasieförbund har en plan för likabehandling som innehåller förebyggande åtgärder, rutiner för förankring och uppföljning. Förhållningssätt Vi accepterar inte kränkningar av något slag! ska vara vägledande för anställda och elever. Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 (reviderad 2011) Läroplanen beskriver skolans värdegrund och uppgift, samt reglerar vad lärare och övrig personal i skolan ska göra för att verka för jämställdhet och likabehandling. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet som ansvarskännande individ och medborgare.

5 Sida 5 av 14 Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön [ ], könsöverskridande identitet [ ] eller annan kränkande behandling. Alla som verkar i skolan ska alltid hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Lärarens ansvar för att inkludera alla elever i undervisningen är tydligt, det kan t.ex. handla om vem som får komma till tals, vilka exempel som hänvisas till, vilka perspektiv som synliggörs. 3-årig Handlingsplan för att jämställdhetsintegrera verksamheten. Gy 11 innebär en stor förändring i ämnesplaner och programmässigt. Läroplanen betonar att jämställdhet ska integreras i ämnen och att jämställdhet handlar om kunskap beslutade styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund om en treårig handlingsplan för att integrera frågorna i kärnverksamheten. 3. Ansvar och styrning Vårt gemensamma ansvar Det är ett gemensamt ansvar att utveckla organisationen och arbetsförhållandena så att Kalmarsunds Gymnasieförbund får jämställda arbetsplatser, jämställda verksamheter och en arbetsplats där alla är välkomna. Politikeransvar Styrelsen är högsta beslutande organ och bestämmer inriktning för Kalmarsunds Gymnasieförbund som arbetsgivare. I Budget 2012 och ekonomisk planering är jämställdhet ett prioriterat område. Kalmarsunds Gymnasieförbunds uppgift är att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som styrelsen har beslutat. Styrelsen ska ge förbundet förutsättningar att förverkliga verksamhetens målsättningar och att redovisa analyser av jämställdhetsarbetet i samband med budget- och verksamhetsuppföljning. Förbundschefsansvar Förbundschefen ansvarar för att ett arbete bedrivs för ökat jämställdhet i enlighet med de mål och riktlinjer som styrelsen har beslutat. Chefsansvar Jämställdhet är ett chefsansvar och skall integreras i alla personal- och verksamhetsbeslut. Alla chefer ansvarar för att följa Budget 2012 och ekonomisk planering och att arbeta för ökad jämställdhet utifrån jämställdhetsplanen. Medarbetaransvar Förbundets anställda har ett eget ansvar att inhämta kunskap om jämställdhetsfrågor. Varje anställd ska se till att jämställdhetsfrågor integreras i den dagliga verksamheten. Förbundets jämställdhetsnätverk, Håjjarna, med representanter från samtliga enheter

6 Sida 6 av 14 ansvarar i samarbete med chefer för det strategiska jämställdhetsarbetet samt fungerar som en extra resurs i enheternas arbete med genus, jämställdhet och likabehandling. Elev/studerandeansvar Elever/studerande har ett eget ansvar att inhämta kunskap om jämställdhetsfrågor samt ställa krav på en jämställdhetsintegrerad undervisning. 4. Uppföljning och resultat Utvärdering och uppföljning av jämställdhetsplanen ska ske en gång per år där resultatet redovisas i årsredovisningen. Vart tredje år upprättas en ny plan för de tre kommande åren. Ytterst ansvarig för upprättande av jämställdhetsplanen är förbundschefen i samverkan med berörda fackliga parter. Uppföljningen av jämställdhetsplanen ska som en naturlig del i informationen presenteras för personal och elever/studerande samt, i förekommande fall, föräldrar, i lämpliga former.

7 Sida 7 av 14 Mål 1 Makt och inflytande Inom Kalmarsunds Gymnasieförbund har kvinnor och män, pojkar och flickor samma rätt och möjlighet att forma villkoren för beslutsfattande. Nuläge: I förbundets styrelse ligger könsfördelningen inom intervallet procent (kvinnor-män). Det finns flera nivåer av samverkansgrupper och möjlighet till aktivt delaktighet och inflytande i förbundet. I den förbundscentrala samverkansgruppen (CSVG) är övervägande av deltagarna kvinnor, 75 procent. Makten att påverka är inte enbart en fråga om representation utan även möjligheten att påverka dagordningen och förutsättningarna för beslutsfattandet. En sådan undersökning saknas samt hur samverkan på lokal nivå ser ut. Alla medarbetare oavsett kön har rätt till inflytande, delaktighet och utveckling. Årligen sammanställa på enhetsnivå genomförda aktiviteter för ökad jämställdhet. Skriftlig återkoppling i personalredovisning. (centralt) chef / årligen i anslutning till personalredovisning Statistik är könsuppdelad och kommuniceras på det sätt styrelsen beslutar om. Ta fram gemensamma nyckeltal (centralt i Hypergene) och analysera dessa i syfte att mäta såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter av jämställdhet i ordinarie uppföljningssystem. Könskonsekvensanalys ska utarbetas (centralt) och genomföras inför beslut som berör inflytande och delaktighet. löpande Elever/Studerande Nuläge: Vid 2011-års mätning (Jämställdhetsenkät: elever) svarar 51 procent av eleverna instämmer helt på påståendet: jag upplever att tjejer och killar har samma rättigheter och skyldigheter. Kartläggning kring pojkar och flickors representation i demokratisektioner/ elevkårer saknas. Pojkar/män och flickor/kvinnor har rätt till likvärdigt inflytande och delaktighet. Genomföra genusanalys av resultat från 3KVH/trivselenkät samt uppföljning. Kartläggning och analys av könsfördelning i grupper med elevinflytande (elevkår, programråd m.m.) håjjare årligen i anslutning till personalredovisning

8 Sida 8 av 14 Mål 2 Verksamheten Kalmarsunds Gymnasieförbund har ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, lärare och elever. Resurser fördelas i enlighet med jämställdhetsplanen och jämställdhetsarbetet är en naturlig del i verksamheten som genomsyras av ett normkritiskt förhållningssätt. Det innebär att personal sinsemellan och tillsammans med elever kontinuerligt reflekterar och diskuterar normer och värderingar. Nuläge: Vid 2010-års utvärdering av jämställdhetsplan 2008 svarar över hälften av personal instämmer på påståendet förbundet har ett systematiskt och metodiskt arbete för jämställdhet. Ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete i enlighet med jämställdhetsplanen bedrivs i hela organisationen i samverkan med arbetstagarorganisationerna. Vart tredje år ta fram en övergripande jämställdhetsplan med konkreta mål och åtgärder. Målen och åtgärderna i planen ska kontinuerligt följas upp och redovisas. förbundschef löpande Jämställdhetsfrågor har en fast punkt på dagordning i samverkansgrupper och på arbetsplatsträffar. rektor årligen i anslutning till personalredovisning Jämställdhetsplanen förankras i hela förbundet. Anordna en central workshop för rektorer och Håjjare. Håjjarna har kontinuerliga nätverksträffar. förbundschef förbundschef samordnare årligen månadsvis Elever /Studerande Nuläge: Vid 2011 års mätning svarar 43 procent av eleverna stämmer inte på påståendet mina lärare tar upp könsroller, manligt och kvinnligt i undervisningen. 10 procent av eleverna svarar stämmer inte på påståendet min skola arbetar med frågor om demokrati och jämställdhet. Undervisningen bedrivs och planeras utifrån ett genusmedvetet/normkritiskt perspektiv där frågor kring genus, jämställdhet, jämlikhet och demokrati har genomslag i det vardagliga arbetet. Arbetslagen skapar varje läsårsstart en genusstrategi. Skolan har program för sex- och samlevnad, mentorstid och normkritiska inslag enligt handlingsplan. Följa upp handlingsplan för jämställdhetsintegrerad undervisning genom en jämställdhetsenkät. rektor/ årligen i programansvarig/ årsredovisning anslutning till arbetslagsledare

9 Sida 9 av 14 Mål 3 Arbetsförhållanden Arbetsmiljön och arbetsförhållanden inom Kalmarsunds Gymnasieförbund lämpar sig för både kvinnor och män, pojkar och flickor, samt ger samma villkor och möjligheter. Nuläge: Centrala skyddskommittén (CSK) har utarbetat en förbundsövergripande psykosocial enkät som kommer att genomföras i mars Enkäten ska ge anställda möjlighet att beskriva hur de upplever sitt arbete och sin arbetsmiljö för att sedan kunna vara delaktiga i arbetet med att utveckla arbetsmiljön och verksamheten. Resultatet kommer att presenteras under juni Arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är utformade på ett sådant sätt att den fysiska och psykiska arbetsmiljön är god för kvinnor och män. Den förbundsgemensamma enkäten kartläggs (centralt) och analyseras kring hur kvinnor och män upplever den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Alla medarbetare har samtal kring arbetsmiljö och jämställdhet. chef rektor vartannat år uppföljning av den förbundsgemensamma enkäten årligen i anslutning till personalredovisning, skyddsronder, arbetsplatsträffar, samtal Elever/Studerande Nuläge: Det saknas en komplett statistik över elevernas medverkan för en god arbetsmiljö och antal elevskyddsombud i enlighet med arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Årligen genomförs en omfattande trivselenkät bland samtliga elever gällande skolans kvalitet och trivsel. År 2011 visade resultatet på pojkars och flickors trivsel i skolan ett medelbetyg på 5,16 i en 6-gradig skala. Pojkar/män och flickors/kvinnors arbetsplats och arbetsmiljö är sådan att båda könen känner trygghet, studiero och arbetsglädje. Elever/studerande har samtal kring arbetsmiljö och jämställdhet. Frågor kring flickor/kvinnors och pojkar/ mäns psykosociala arbetsmiljö är en stående punkt vid klassråd/elevråd. mentor/lots mentor/lots terminsvisa kontinuerligt Analys och uppföljning av elevers/ studerandes arbetsmiljö (3KVH, skyddsrond) rektor/håjjare årligen

10 Sida 10 av 14 Mål 4 Arbete och föräldraskap I Kalmarsunds Gymnasieförbund finns en positiv attityd till föräldraskap samt en möjlighet att kombinera arbete och familj på ett tillfredställande sätt. Nuläge: Det finns könsrelaterade skillnader när det gäller sysselsättningsgrader. Av de tillsvidareanställda kvinnorna arbetade 13 procent deltid, medan motsvarande siffra för männen var 10 procent. Kvinnor står för 74 procent av det totala uttaget av föräldraledighet, i jämförelse med männens uttag med 26 procent. När det gäller uttag av vård av sjukt barn tar män ut 47 procent av total tillfällig föräldrapenning. Män och kvinnor kan kombinera föräldraskap och god utveckling i arbetet (arbetssituation, arbetsuppgifter, löneutveckling eller annan utveckling i arbetet). Ge tydligt budskap till de anställda att föräldraledighet är något positivt. Föräldralediga ska erbjudas möjlighet att delta på arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal/uppdragsdialog, lönesamtal och utbildning under ledigheten samt ges adekvat information. / rektor / rektor årliga återkommande samtal Viktiga möten och aktiviteter förläggs i möjligaste mån till tid och plats som underlättar kombination av arbete och föräldraskap. Hålla återgångssamtal när medarbetare återgår i tjänst efter föräldraledighet som varat i mer än sex månader. / rektor / rektor Elev/Studerande Nuläge: Kartläggning kring elevers (ungdomsgymnasium) möjlighet att förena studier och föräldraskap saknas. Pojkar (män) och flickor (kvinnor) ska kunna kombinera studier med föräldraskap Åtgärdsprogram med flexibla studielösningar skapas. Genomföra kontinuerliga uppföljningssamtal utifrån åtgärdsprogrammet. rektor mentor/lots vid behov

11 Sida 11 av 14 Mål 5 Trakasserier Ingen form av kränkande behandling eller sexuella trakasserier förekommer inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. Nuläge: Den förbundsövergripande psykosociala enkäten kommer att göra det möjligt att kartlägga antalet trakasserier och kränkande behandling. Resultatet kommer att presenteras under juni Chef informerar all personal, inklusive nyanställda om vilka rutiner som gäller vid kränkningar och trakasserier. rektor Ingen, man eller kvinna, känner sig utsatt för ovälkomna närmanden, olämpligt språkbruk eller andra former av trakasserier på grund av kön. Frågor kring trakasserier och kränkande behandling är en stående punkt vid uppdragsdialog. Öka kunskap och medvetenhet kring frågan genom utbildning. rektor vid nyanställning, arbetsplatsträffar Elever/Studerande Nuläge: Vid 2011 års mätning svarade totalt 8,5 procent (192 elever), 7,3 procent flickor och 10 procent pojkar, att de under senaste året upplevt sig kränkta och/eller trakasserade. Av dessa upplever 32 flickor och 21 pojkar att kön har varit grund för kränkning. Ingen, pojke/man eller flicka/kvinna, känner sig utsatt för ovälkomna närmanden eller andra former av trakasserier. Mentor informerar elever/studerande om vilka rutiner som gäller vid kränkningar och trakasserier enligt likabehandlingsplan. mentor/lots centralt läsårsstart I trivselenkäten/3kvh kartläggs förekomst av kränkningar och trakasserier. Återkoppling till klasserna. förbundsgemensamma enkäten Frågor kring trakasserier och kränkande behandling är en stående punkt i utvecklingssamtalet Öka kunskap och medvetenhet kring frågan genom utbildning/se handlingsplan för jämställdhetsintegrering. mentor/lots terminsvisa samtal

12 Sida 12 av 14 Mål 6 Utveckling Kvinnor och män, pojkar och flickor har samma möjlighet till utbildning, utveckling och karriärutveckling i arbetet. Nuläge: Varje anställd har årligen uppdragsdialog/medarbetarsamtal med sin chef där en individuell utvecklingsplan skapas som sedan följs upp. Lärare som blev beviljade fortbildning inom Lärarlyftet I 2011 var 30 personer, varav 25 kvinnor och 5 män. Karriärutveckling kan även vara uppdrag såsom arbetslagsledare, programansvarig, ämnesansvarig. Kartläggning kring detta saknas. Kvinnor och män har lika möjligheter till utveckling, som beaktas vid planering och genomförande av all utbildning och kompetensutveckling. I den förbundsgemensamma enkäten kartläggs (centralt) och analyseras kvinnor och mäns möjligheter till karriär- och kompetensutveckling. förbundsgemensamma enkäten, vartannat år Elever/Studerande Nuläge: Pojkar och flickors måluppfyllelse, som mäts genom betyg, uppvisar skillnader, både när det gäller samlat betygspoäng och antal höga/låga betyg. Flickor har generellt sett högre betyg. Andel flickor med MVG är 30,7 procent med motsvarande pojkar på 18,6 procent (2011). Flickor har generellt sett högre medelpoäng per ämne (förutom IdH/Ma). Pojkar/män och flickor/kvinnor har lika möjligheter till god utveckling. Årlig analys av könsuppdelad betygstatistik via ämneslag Genomföra genusmedveten metodik och bedömning ämnesansvarig lärare terminsslut löpande Elever som väljer icke könstraditionellt program ska särskilt uppmärksammas, och all berörd personal ska vara uppmärksam på hur de trivs i sin grupp. (via utvecklings- och hälsosamtal). mentor/lots skolsköterska

13 Sida 13 av 14 Mål 7 Rekrytering/Antagning En jämnare fördelning mellan könen eftersträvas på alla utbildningar/arbetsplatser och inom varje yrkesgrupp/elevgrupp. Förbundets personalrekrytering/antagning utgår från en jämställdhetsstrategi. Nuläge: Förbundet har generellt sett en jämn könsfördelning (enligt lagen är förhållandet 40/60 procent att betraktas som kvantitativ jämställdhet). Det finns dock stora könskillnader inom specifika yrkesgrupper i förbundet såsom elevhälsa, vaktmästare, yrkeslärare, SFI-lärare. Förbundet verkar för att alla anställda oavsett kön ska kunna söka lediga anställningar men uppmuntrar kvinnor eller män att söka utlysta tjänster där det råder en ojämn könsfördelning i den yrkesgruppen. Förbundet har riktlinjer för rekrytering som främjar en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom olika kategorier av arbetstagare. Utveckla en gemensam rekryteringsprocess som utgår från kompetensbaserad rekrytering. centralt Vid rekrytering och i annonser lyfta fram att förbundet arbetar aktivt för jämställdhet och marknadsföra Together. årligen i anslutning till personalredovisning Tillämpa positiv särbehandling vad gäller kön vid rekrytering, vilket innebär att vid likvärdiga meriter anställs den som tillhör det underrepresenterade könet. Elever/Studerande Nuläge: Endast Samhällsprogrammet, Handelsprogrammet och Naturprogrammet av förbundets utbildningsprogram ligger inom ramen för kvantitativ jämställdhet. Barn och fritid-, Hantverk-, Styling-, Omvårdnadsprogrammet är program med stark majoritet av flickor. Bygg och Anläggning-, Fordon och transport- och El och Energiprogrammet är program med stark majoritet av pojkar. Förbundet har riktlinjer för informationssatsningar som främjar en jämn fördelning mellan pojkar/män och flickor/kvinnor på programmen. Ta fram riktlinjer/checklista för genusmedvetna informationssatsningarmarknadsstrategi. centralt årligen Varje programlag har en strategi för att via gymnasiemässa lyfta ett genusmedvetet perspektiv på utbildningen. Genomföra aktivitetet som skapar attraktiva program oberoende av kön arbetslagsledare/ programansvarig lärare

14 Sida 14 av 14 Mål 8 Lönekartläggning Ett aktivt jämställdhetsarbete ska genom den lagstadgade lönekartläggningen identifiera och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Lika lön för kvinnor och män ska gälla för lika arbete. Nuläge: Vid senaste lönekartläggningen förelåg inga skillnader i lön p.g.a. kön. Förbundet avser att göra en ny lönekartläggning år Löneskillnader beroende Vart tredje år genomförs lönekart- vart tredje år av kön förekommer inte mellan arbeten som är att läggning (centralt) för att upptäcka skillnader lön mellan kvinnor och män samt analys. betrakta som lika eller likvärdiga.

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun Beslut BUN 2013-04-03 29, Dnr 2013/35 Inledning

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Personalutvecklare Carina Petersson 2016-02-24 1 (2) Planeringssekreterare Lillian Alverö

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

Grebbestadskolans Likabehandlingsplan

Grebbestadskolans Likabehandlingsplan 2012-01-04 Grebbestadskolans Likabehandlingsplan ÖVERGRIPANDE MÅL Alla elever ges möjligheter att lyckas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Ingen form av diskriminering eller annan

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Plan Mångfald- och jämställdhet Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23 Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Innehållsförteckning Mångfald och jämställdhetsplan... 3 Övergripande

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011 Likabehandlingsplan för Eductus Sfi, Gruv Höganäs 2011 (reviderat 08.02.2011) Datum: 08.02.2011 Vad: Sfi, Gruv, Eductus Var: Höganäs Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 4 Visioner... 4 Definition..... 5 Diskriminering....

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Gemensam värdegrund Landstingets gemensamma värdegrund vilar på Människovärdesprincipen och är vägledande för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 RIKTLINJER Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015 Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 2/9 1 Inledning Enligt diskrimineringslag arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete

Läs mer

Postadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Södertälje kommun 08-523 015 25 08-550 237129 Utbildningskontoret Wendela Hebbegymnasiet Västergatan 4

Postadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Södertälje kommun 08-523 015 25 08-550 237129 Utbildningskontoret Wendela Hebbegymnasiet Västergatan 4 Likabehandlingsplan Wendela Hebbegymnasiet 2011 INLEDNING 3 VISION 3 MÅLSÄTTNING 3 KARTLÄGGNING 4 NULÄGESANALYS 4 FÖREBYGGANDE ARBETE 5 UPPFÖLJNING 6 BILAGOR 6 Likabehandlingsgruppen 7 Definitioner 8 Diskriminering

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun 1 Jämställdhet och mångfald i Fagersta kommun Bakgrund Arbetet med jämställdhet och mångfald hör ihop med ett antal internationella, nationella och lokala

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Definitioner och begrepp (Utdrag ur Skolverkets Allmänna råd och kommentarer För arbetet med att främja likabehandling )

Definitioner och begrepp (Utdrag ur Skolverkets Allmänna råd och kommentarer För arbetet med att främja likabehandling ) 4.3 LIKABEHANDLINGSPLAN Vision Alltid bästa möjliga möte proaros övergripande vision. Carlforsska gymnasiet skall vara en arbetsplats där ingen, oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund - Policy 02 1(6)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund - Policy 02 1(6) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund - Policy 02 1(6) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Kjerstin Brandt, kurator

Läs mer

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde Delfinens förskola Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor Verksamhetsplan Blästad och Fredriksbergs förskolor 2008-2009 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av området. 2. Styrdokument. 3. Målsättning för Blästad Fredriksbergs förskolor. 4. Innehåll i förskolornas

Läs mer

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och Fritidshem a för planen Rektor Anna

Läs mer

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-06-02, 186 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Personalchef GÄLLER

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Elevhälsa. Handlingsplan. Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Elevhälsa. Handlingsplan. Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Elevhälsa Handlingsplan Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA MÅL Skolans allmänna målsättning enligt skollag, arbetsmiljölag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Vuxenutbildningen i Motala kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Vuxenutbildningen i Motala kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Vuxenutbildningen i Motala kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Regelverk... 3 Bakgrund och syfte... 3 Definitioner... 3 Lagar och riktlinjer... 5 Diskrimineringslag

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Inom Lunds kommun är mångfald en naturlig och värdefull del av verksamheten som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Graningegården 2013/2014 Inledning Vi vill utforma vår skola, Graningegården, så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som är präglad av trygghet,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING

HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-02-25 HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING Regelverket: 1. Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagens ändamål är

Läs mer

Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, sfi och särvux vid Hjalmar Strömerskolan 20150701-20160630 1 Innehållsförteckning:

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen 2014-12-10 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola 2014-12-10 Inledning Vi som är anställda i Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens tjänst.

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan.

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm 2014-11-24 Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. Inledning Syftet med en övergripande mångfaldsplan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2016-02-02 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-04 PaN A1511-00358-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Innehållsförteckning Introduktion... 1 Vision... 1 Bakgrund... 1 Definitioner... 2 Kartläggning av risker... 3 Metod för kartläggningen...

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier 2011 2013 Vindelns kommun Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Övergripande mål Det övergripande målet för arbetet med

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014 2015 Planen gäller för samtliga elever och anställda inom RO X vid Västerviks gymnasium. Vision Västerviks gymnasium, rektorsområde X, präglas av respekt och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Gymnasieskolan läsåret 2015/16 Alla elever på Bildningscentrum Facetten ska känna sig

Läs mer

SVT:s policy för mångfald och likabehandling

SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT är till för alla. SVT värnar principen om alla människors lika värde. SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, intressen,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen Likabehandlingsplan Förskolan Lärkdrillen 2011 10 25 Styrdokument Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, poängterar vikten av en lika behandling av alla individer inom verksamheten, bl.a. går det att läsa:

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

Teamet för Likabehandling 2014/15

Teamet för Likabehandling 2014/15 Teamet för Likabehandling 2014/15 STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM Johan von Gerber, rektor Åsa Furn, kurator Anneli Berg, skolsköterska Fredrik Sohlberg, biträdande rektor och lärare Johan Hansson, lärare

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016 Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling för Högakustenskolan 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Vision 3 Övergripande mål 3 Bestämmelser 4 Diskrimineringslagen 4 Skollagen 4 Övriga

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02 1(10)...... [Förskolechef] Eva Jäger : -02 --------------------------------------------------.. (Arbetsmiljöansvarig) Linn Alex -02 1 INLEDNING Detta dokument riktar sig till alla anställda på förskolan.

Läs mer

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken 2010-04-19 Skolans årliga plan mot kränkande behandling 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken Innehållsförteckning Inledning 3 Förklaring av begrepp 3 Vision 3 Mål för Freinetskolan Tallbacken 3 Förebyggande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 2/9 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 1 (8) Handläggare: Anita Hjelm Göran Rosander Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkter... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan läsåret 2014/2015 Innehåll Inledning... 3 Lagar och styrdokument... 4 Begreppsförklaringar - Definitioner... 5 Kartläggning och nulägesanalys...

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Strategi för jämställdhet och mångfald Nr: Datum: 2014-09-22 Inledning Södertörns brandförsvarsförbunds vision är att skapa säkerhet, trygghet och förtroende. I ett

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 Kunskapsskolan Västerås Gäller tom 31 augusti 15 1 Den 1 januari 2009 infördes Diskrimineringslagen och 14:e kapitlet skollagen. Där finns

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hästhovens förskola Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer