Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31"

Transkript

1 KS Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser utifrån kraven i svensk diskrimineringslagstiftning och Skövde kommuns personalpolitiska jämställdhetsmål. Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

2 Innehåll 1. Jämställdhets - och mångfaldsplan för Skövde kommun 2. Övergripande analys, resultat och aktiviteter 2.1 Lika lön för lika och likvärdigt arbete 2.2 Fler kvinnor på ledande befattningar 2.3 Jämnare könsfördelning på kommunala befattningar 2.4 Ökad anställningstrygghet och ekonomisk självständighet för kvinnor 3. Etnisk mångfald 4. Sammanfattning av övergripande kommunaktiviteter Bilaga: Kommunövergripande lönekartläggning 5. Sektorernas analyser och aktiviteter 5.1 Barn och utbildning 5.2 Medborgare och samhällsutveckling 5.3 Samhällsbyggnad 5.4 Service 5.5 Socialtjänst 5.6 Styrning och verksamhetsstöd 5.7 Vård och omsorg 2

3 1. Jämställdhets- och mångfaldsplan för Skövde kommun, juli 2015 juni 2018 Jämställdhets- och mångfaldsplanen syftar till att skapa jämställda arbetsförhållanden för anställda i Skövde kommun. Den utgår ifrån diskrimineringslagstiftningens krav på arbetsgivaren Skövde kommun att aktivt arbeta med analys och åtgärder inom områden föreskrivna i lagstiftningen. Skövde kommun har i sin jämställdhetspolicy fyra centrala målområden som utgör riktning för analysen av nuvarande situation och åtgärder som behövs för bättre måluppfyllelse. Varje år redovisas jämställdhets- och mångfaldsarbetet i Skövde kommuns personalredovisning. Lagstiftningen föreskriver aktiva åtgärder också inom området etnicitet och jämställdhetsplanen kompletteras därför med aktiviteter utifrån Skövde kommuns policy och handlingsplan för att främja etnisk mångfald. Andra diskrimineringsgrunder har också stor påverkan på kvinnors och mäns möjligheter i arbetslivet. Tillsammans med diskrimineringsgrunden kön och etnicitet kan de utgöra en flerfaldig diskriminering. Könsöverskridande identitet eller uttryck är nära knutet till begreppet kön. Den behandlas inte specifikt i denna plan även om kunskap om området är viktigt i jämställdhetsarbetet. En plan för Skövde kommun 1 januari 2015 omorganiserades kommunen i sektorer med en central arbetsgivarmyndighet (KS) för samtliga anställda. Denna plan är den första samlade planen för Skövde kommun. Tidigare har respektive facknämnder också ansvarat för respektive förvaltnings jämställdhetsplan. Skövde kommun har drygt anställda (ca 80 % kvinnor, 20 % män) fördelade på sju sektorer (sektorerna samhällsbyggnad, medborgare och samhällsutveckling, styrning och verksamhetsstöd, barn och utbildning, vård och omsorg, socialtjänst och service). Verksamheterna har stor bredd och är personalintensiva. Inom vissa områden råder en stark traditionell uppdelning i kvinno- och mansdominerade arbeten. Framtagning av en plan - arbetsprocess Underlag för arbetet är svensk diskrimineringslagstiftning, Skövde kommuns jämställdhetspolicy och policy för att motverka etnisk diskriminering, statistik och andra undersökningar rörande arbetsförhållanden och medarbetarskap. Jämställdhetsplanerna kompletteras med etnisk mångfald, specifikt avseende arbetsförhållanden, rekrytering och trakasserier utifrån krav i diskrimineringslagstiftning och policydokument. Sektorerna reviderar föregående planer och tar fram aktiviteter utifrån sina förutsättningar och problem. En gemensam mall används. Varje sektor eftersträvar aktiviteter som är förankrade och motiverade av de förhållanden som finns inom respektive sektor. Ansvarig är respektive sektorchef. HR-enheten samlar materialet och presenterar en plan för Skövde kommun. Planen innehåller statistik för analyser, kommunövergripande aktiviteter och sektorsanknutna aktiviteter. Resultat från höstens 3

4 medarbetarenkät är inte klara och därför inte belysta i denna plan. De kan komma att aktualisera flera av planens områden ytterligare. Skövde kommuns policys Jämställdhetspolicy med fyra centrala målområden: Lika lön för lika och likvärdigt arbete Fler kvinnor på ledande befattningar Jämnare könsfördelning på kommunala befattningar Ökad anställningstrygghet och ekonomisk självständighet för kvinnor Policy och handlingsplan för att främja etnisk mångfald och motverka etnisk diskriminering i Skövde kommun har följande målområden: Arbetsförhållanden där kommunen aktivt ska arbeta för en mångkulturell arbetsplats och aktivt motverka främlingsfientlighet och rasism. Rekryteringsprocessen ska utformas så att ingen utestängs, direkt eller indirekt. Bedömning ska ske utifrån individuella förutsättningar. Ingen anställd ska utsättas för etniska trakasserier Alla chefer skall vara väl insatta i såväl lagstiftning som Skövde kommuns policys och planer. Varje chef ansvarar för en god arbetsmiljö, jämställdhet och jämlikhet och att alla medarbetares kompetenser tillvaratas. Det är ett chefsansvar att göra planen känd och att omsätta den till praktisk handling. Varje medarbetare är medansvarig i arbetet för en god arbetsmiljö, jämställdhet och jämlikhet. CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions) Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår som en del (arbetsgivarskap) i handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR-deklarationen. CEMR - deklarationen är en europadeklaration där Skövde kommun förbinder sig att i sin verksamhet eftersträva jämställdhet, både som arbetsgivare och som servicegivare. Några begrepp Jämställdhet - Fokuserar på kvinnor och män. Huvudmålet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Mångfald Samlingsbegrepp för kön och könsidentitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Lönekartläggning - Arbetsgivaren ska var tredje år kartlägga och analysera löner och anställningsvillkor för kvinnor respektive män. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön. Finner man osakliga löneskillnader som har samband med kön ska dessa åtgärdas. 4

5 2. Övergripande analys, resultat och förslag på aktiviteter utifrån Skövde kommuns centrala målområden 2.1 Lika lön för lika och likvärdigt arbete Lika lön för lika arbete fokuserar på osakliga löneskillnader mellan kvinna och man i samma jobb. Lika lön för likvärdigt arbete fokuserar på hur olika yrkesområden är lönesatta och könskodade, dvs. betraktade som kvinno- alternativt manliga yrken. Historiskt kan dessa skillnader förklaras utifrån hur samhället organiserats och hur normerna lever kvar med kvinnors och mäns olika arbetsuppgifter, ansvarsområden och löner. Likvärdig lön för likvärdigt arbete utgår ifrån olika yrkesområden dominerade av kvinnor alternativt män vars lönekriterier jämförs. Det innebär att analys om likvärdig lön mellan olika yrken dominerade av kvinnor och män är centralt för att uppnå jämställdhetsmålet men också för att lägga grunden för andra mål i kommunens jämställdhetspolicy, t ex jämnare könsfördelning på kommunala befattningar. Sektorerna generellt önskar en bättre blandning av kvinnor och män inom sina verksamheter. Lönerevision 2015 Skövde kommuns lönestrategiska ambition är att kunna erbjuda löner som står sig i konkurrensen. Med detta menas också att utifrån analys av lönekartläggningen och bedömningen av framtida rekryteringsmöjligheter prioritera så att nyanställningar inte medför stora oönskade förskjutningar i lönestrukturen. Ur ett omvärldsperspektiv ska Skövde kommuns löner generellt ha en acceptabel nivå. Fakta Efter lönerevision 2015 tjänar tillsvidareanställda kvinnor i Skövde kommun 91.4 % av männens lön (medellön). I denna siffra är inte hänsyn tagen till ålder och yrkeskategori. Utfallet i lönerevisionsprocessen 2015 är 2,73 % (2,72 % män och 2,73 % kvinnor) vilket är 0,1 % högre än föregående år. Medellön kvinnor: kr Medellön män: kr Medianlön kvinnor: kr Medianlön män: kr I översynen inför lönerevision 2015 framkom skillnader framförallt bland lärargrupper och fritidspedagoger där män tjänar betydligt mer än kvinnor i nästan alla grupper. Omvänd ordning råder inom grupper elevassistenter där kvinnor tjänar betydligt mer än män. I administration/handläggargrupper har kvinnor ökat i lön och skillnaderna är idag inte lika stora. Kvinnliga chefer inom vård och omsorg tjänar mindre än kvinnliga och manliga chefer inom övriga verksamheter i kommunen. Utifrån målet om lika och likvärdig lön ska sektor vård och omsorg utreda ingångslönernas nivå för kvinnor och män. Det gäller såväl chefer som medarbetare. Inom sektor service finns starkt kvinnodominerade områden (skolmåltid, lokalvårdare) och starkt mansdominerade områden (drifttekniker, anläggningsarbetare, mekaniker m fl.). Målet är att under perioden göra en grundlig analys av befattningsgrupperna lokalvård och kock/kokerska. 5

6 Sektorsspecifika satsningar har gjorts på grupperna upphandlare, sjuksköterskor, socialsekreterare, psykiatrisjuksköterskor, tekniker på teatern, ingenjörer, kock/kokerskor, receptionister, fritidsledare, boendestödjare med utbildning till Case manager samt lokalvårdare. Lönejämförelser görs med femton jämförelsekommuner. Här följer några resultat: Grupperna lärare, biståndsbedömare och socialsekreterare har sjunkit i lön i jämförelse med femton jämförelsekommuner. Gruppen förskollärare, lokalvårdare och receptionister har ett lågt löneläge sedan tidigare. Till gruppen fogas fritidspedagoger och skötare. Grupper som förbättrat sin position i jämförelse med andra kommuner är upphandlare, specialpedagoger och distriktssköterskor. Högt i jämförelse med jämförelsekommuner ligger undersköterskor i äldreomsorg, vårdbiträden i hemvård, IT-handläggare, löneadministratörer och skoladministratörer. Stor lönespridning har fritidsledare, receptionister, HR-partners, It-tekniker, fysiska samhällsplanerare och ekonomer. Låg lönespridning har grupper som skolsköterskor, kuratorer, vaktmästare, parkarbetare och studie- och yrkesvägledare vilket kommer att ses över i kommande lönerevision. Lönekartläggning i bilaga. Kommunövergripande aktivitet: Arbetsvärderingsanalys Förbättrat verktyg för arbetsvärderingsanalys. Avser såväl tydlighet som kontinuitet. Effekterna som eftersträvas är förbättring av verktygen för analys av likvärdiga yrken och bättre underlag för statistikjämförelser och lönebildning. Tid: Ansvarig: Personalchef och projektledare 2.2 Fler kvinnor på ledande befattningar Vid mättillfället 30 juni 2015 har Skövde kommun 181 chefer. Andelen manliga chefer dominerar på högre chefsbefattningar. Undantag är sektorerna skola och utbildning, samhällsbyggnad och socialtjänst. Högst antal kvinnliga chefer är på enhetschefsnivå (C nivå). Ett fortsatt arbete inom målområdet avser främst en ökning av andelen kvinnor på de två högsta chefsnivåerna. Chefsgruppen bör också bättre spegla könsfördelningen bland anställda i Skövde kommun. Fördelningen kvinnor/män bland Skövde kommuns anställda är 80 % kvinnor och 20 % män. Fakta På högre chefsbefattningarna (kommunnivå, sektornivå och avdelningsnivå) är andelen kvinnliga chefer 35,3 %. På högsta nivå (sektornivå och kommunnivå) är andelen kvinnliga chefer 12,5 %. Andel kvinnliga chefer totalt är 65,2 %. Inom sektor samhällsbyggnad, medborgare och samhällsutveckling, styrning och 6

7 verksamhetsstöd är könsfördelningen inom ramen 40 % - 60 % mellan män och kvinnor på ledande befattningar. Inom sektorerna barn och utbildning, vård och omsorg och socialtjänst är övervägande delen av cheferna kvinnor. Inom sektor service är det övervägande män som innehar chefsbefattningar. Inom sektor styrning och verksamhetsstöd eftersträvades i rekryteringsprocessen av enhetschef att bryta den manliga chefslinjen. Detta ledde till positivt resultat. Antal chefer på respektive nivå (observera datum 25 november 2015) Chefsnivå Kvinnor Män Totalt per chefsnivå A kommun- och sektornivå B avdelningsnivå C enhetsnivå Totalt antal chefer Definition: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda kvinnor resp. män per chefsnivå 25 november A-chef motsvarar sektorchef, B-chef motsvarar avdelningschef, C-chef motsvarar enhetschef. Kommunen behöver attrahera kvinnor med rätt kompetens att söka högre chefsbefattningar inom kommunen. Denna faktor kommer att tas med i arbetet med employer branding och strategisk kompetensförsörjning. Kommunövergripande aktivitet: Chefsprogram för kommande chefer där hänsyn tas till såväl kommunens jämställdhetspolitiska mål som behov av ökad rekrytering av människor med annan etnisk bakgrund. Tid: Ansvarig: Personalchef Utbildning i jämställdhet och mångfald inom ramen för det obligatoriska chefs- och ledarutvecklingsprogrammet Tid: Ansvarig HR-partner 2.3 Jämnare könsfördelning på kommunala befattningar Alla sektorer ser fördelar med en ökad blandning av kvinnor och män i sina verksamheter oavsett område eller nivå. Positiv särbehandling är en metod vid lika kompetens. Just kompetens redovisas som den faktor som försvårar arbetet med en jämnare könsfördelning. Vi har en yrkesmässig segregering och svårigheterna är stora i att åstadkomma en jämnare könsfördelning inom yrkesgrupper som idag är kvinno- eller mansdominerade. Det beror på många faktorer, som t ex. den påverkan på kvinnor och män i familj och samhälle som leder till kvinno- och mansdominerade yrken. Uppdelningen i yrkesområden som upplevs som specifikt manliga eller 7

8 kvinnliga har också medfört en skillnad i arbetsvillkor och organisation. Dessa skillnader utgör exempel på hur arbetsgivaren anpassat sin organisation till uppfattade normer i samhället. En jämnare könsfördelning kräver åtgärder inom en rad områden som finns med i denna plan. Att öka andelen män på kommunala befattningar är en del i arbetet med attraktiv arbetsgivare och employer branding. Det blir en del av det övergripande arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Fakta Kommunen är kvinnodominerad. Kommuner är generellt attraktivare för kvinnor än män. Andelen män är 21,2% vilket är en ökning med ca 1 % (20 personer) sedan årsskiftet. Kvinnodominerade yrken är framförallt omvårdnadsyrken, yrken inom socialtjänsten, lärare tidiga åldrar och förskollärare, bibliotekarier, administrationsyrken och handläggaryrken, måltidsbiträden, lokalvårdare. Mansdominerade yrken är framförallt byggnadsinspektör, fastighetsingenjör, tekniker IT och drift, elektriker, fastighetsskötare, anläggningsarbetare, fordonsförare och vaktmästare. Yrken med jämnare könsfördelning är gymnasielärare, handläggare inom IT, upphandlare, fritidsledare, badpersonal och mätningsingenjörer. Sektor barn och utbildning arbetar aktivt för fler män till yrken som förskollärare och lärare för tidiga åldrar. Detta sker genom att tidigt inom grundskolan börja marknadsföra yrket inför gymnasievalet och även marknadsföra dessa yrkesgrupper mera aktivt till studie- och yrkesvägledare och gymnasielever som ett framtida yrkesval inför högskolestudier. Inom sektor service är genusperspektivet alltid aktuellt vid rekrytering men ofta är det ingen eller mycket få sökande från det underrepresenterade könet med i urvalet. Utmaningen ligger i att locka människor att söka sig till sektor service yrkesområden genom utbildning både på gymnasienivå, yrkeshögskola och högskola/universitet. Sektor vård och omsorg arbetar med ambassadörskapet och vill utveckla arbetet inom sektorn för fler yrkeskategorier än sjuksköterskor. Sektorn fortsätter även med att tydliggöra behovet av mångfald i annonsering och sociala medier. Inom sektor socialtjänst har andelen män ökat till 22,7 %. Målsättningen är 25 %. En metod är att erbjuda underrepresenterat kön praktikplatser. Kommunövergripande aktivitet: Traineeprogram för specifika bristyrkesgrupper där hänsyn tas till såväl kommunens jämställdhetspolitiska mål som behov av ökad rekrytering av människor med annan etnisk bakgrund. Tid: Ansvarig: Personalchef 2.4 Ökad anställningstrygghet och ekonomisk självständighet för kvinnor Ökad anställningstrygghet och ekonomisk självständighet för kvinnor är en organisationsfråga. Osäkra anställningsvillkor och deltidsarbete är i huvudsak en kvinnofråga. De medverkar till osäker 8

9 ekonomisk självständighet under arbetslivet och visar sig i en låg pension. Största delen deltidsanställningar finns inom sektor vård och omsorg. En annan sektor med många deltidsanställda är sektor medborgare och samhällsutveckling (kultur och fritid). Ett sätt att arbeta med ofrivillig deltid är att erbjuda årsarbetstid. Inom gruppen visstidsanställningar har fler män heltid jämfört med kvinnor. Deltid kan vara en ingångsport till arbete för unga kvinnor och män precis som det är en nedtrappning för kvinnor och män i pensionsåldern. Däremot att deltider ökar för kvinnor i högintensiv ålder (30-49 år) är tecken på strukturella skillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet där upplevelsen av olika ansvar för familjeliv och arbetsliv ger olika effekter. Detta gäller generellt för hela arbetsmarknaden och motverkar att målet om ekonomisk självständighet uppnås. Inom sektor barn och utbildning är sjukfrånvaron för kvinnor i år 8 %. Inom vård och omsorg är den drygt 10 %. Ett sätt att arbeta med kvinnor och mäns möjligheter till att kombinera arbete med familjeliv och privatliv är att satsa på föräldravänliga arbetsplatser. Faktorer som bidrar till att knyta den enskilde på ett positivt sätt till arbetsgivaren och arbetsplatsen och som medverkar till starkare arbetsidentitet är t ex. ett ansvarsfullt medarbetarskap som rymmer flexibla arbetsvillkor och en jämställd kompetens- och karriärutveckling. Skövde kommuns totala sjukfrånvaro första halvåret 2015 var 6,8 % vilket är en marginell ökning från helår Gruppen med högst sjukfrånvaro i kommunen är kvinnor mellan år. Högst sjukfrånvaro har sektor vård och omsorg (9,6 %) och sektor barn och utbildning (6,2 %). Lägst sjukfrånvaro har sektor styrning och verksamhetsstöd följda av sektor service och sektor medborgare och samhällsutveckling som alla ligger under 5 %. Kvinnor tar ut störst andel av föräldraledigheten. Män ökar sin andel i vård av sjukt barn men föräldraskapet är fortfarande mycket en fråga för kvinnor. Effekterna av dessa dubbla ansvarsområden för kvinnor (arbete och familj) ingår i nationella analyser kring kvinnors högre sjukfrånvaro. Som belyses ovan påverkar olika faktorer möjligheten till ekonomisk självständighet och trygghet i anställningen. Olika åtgärder för att stärka anställningstryggheten och den ekonomiska självständigheten kan också motverka andra målområden. T ex. kan erbjudande om ökad sysselsättningsgrad till anställd vid ledig tjänst motverka målet om en jämnare könsfördelning på kommunala befattningar då många tjänster inte blir aktuella för extern annonsering. Den viktigaste frågeställningen är hur arbetet organiseras. Anställningsvillkor och anställningsförhållanden är faktorer som påverkar såväl attraktivitet som kvalitet. Ekonomisk självständighet inom ramen för arbetslivet bygger på egen inkomst. En struktur med deltider försvårar att målet uppnås. Ett led i arbetet är att undersöka graden av ofrivilliga deltider (dvs. den anställde önskar högre sysselsättningsgrad än som erbjuds) och att därefter ta fram en handlingsplan. Kommunövergripande aktivitet: Ofrivillig deltid ska motverkas. Förekomsten av ofrivillig deltid ska kartläggas och analyseras. Möjligheter att minska och motverka ofrivillig deltid ska därefter ses över. Tid: Ansvarig: HR-enhetschef 9

10 3. Etnisk mångfald Skövde kommun har fattat politiskt beslut om att andelen anställda med annan etnisk bakgrund bör öka. Huvudsakligen bör det arbetet fokusera på rekryteringsprocessen. Flera sektorer nämner andra sökvägar och att pröva avidentifiering vid något rekryteringstillfälle. Arbetet mot trakasserier behandlas i alla sektorers aktiviteter. Eventuell förekomst får vi bättre kunskap om utifrån resultat i medarbetarundersökningen. Utbildning i rekrytering inom ramen för det obligatoriska chefs- och ledarutvecklingsprogrammet Tid: Ansvarig HR-partner 4. Sammanfattning av kommunövergripande aktiviteter Arbetsvärderingsanalys Tid: Ansvarig: Personalchef och projektledare Chefsprogram för kommande Tid: Ansvarig: Personalchef chefer Utbildning i jämställdhet, Utbildning i jämställdhet, Ansvarig: HR-partner mångfald och rekrytering (chefer) mångfald och rekrytering (chefer) Traineeprogram för specifika Tid: Ansvarig: Personalchef bristyrkesgrupper Ofrivillig deltid ska motverkas Tid: Ansvarig: HR-enhetschef 10

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Plan Mångfald- och jämställdhet Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23 Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Innehållsförteckning Mångfald och jämställdhetsplan... 3 Övergripande

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2016-02-02 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-04 PaN A1511-00358-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (11) Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet 2013-2015 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (11) Övergripande strategi

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 PLAN 1(6) 2009-09-16 KS-415/2009 020 Handläggare, titel, telefon Rania Issa Särnblad, HR-konsult 011-151028 Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 Syftet med planen är att konkretisera kommunens

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun 1 Jämställdhet och mångfald i Fagersta kommun Bakgrund Arbetet med jämställdhet och mångfald hör ihop med ett antal internationella, nationella och lokala

Läs mer

SVT:s policy för mångfald och likabehandling

SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT är till för alla. SVT värnar principen om alla människors lika värde. SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, intressen,

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd KF, 2016-04-25, 53 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2016-04-25-- 2019-12-31 Plan Riktlinje Reviderad Tjänsteföreskrift

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun Jämställdhetsplan 2009-2011 för Värnamo kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Bakgrund... 3 2. Arbetsförhållanden ska lämpa sig för såväl kvinnor som män...

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan.

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm 2014-11-24 Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. Inledning Syftet med en övergripande mångfaldsplan

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter

Plan för lika rättigheter och möjligheter Nummer: 05:2 Blad: (1) Plan för lika rättigheter och möjligheter Inledning Denna plan är Ekerö kommuns gemensamma Plan för lika rättigheter och möjligheter, tillika jämställdhetsplan. Den belyser enbart

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007

STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007 STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008 Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Diskrimineringsfunktionärens

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15

Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15 Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15 Denna jämställdhetsplan har upprättats i samverkan mellan Ödeshögs kommun och berörda fackliga organisationer. Hela kommunens verksamhet

Läs mer

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 285 1(18) Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 2(18) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syftet med kartläggningen...

Läs mer

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 RIKTLINJER Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015 Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 2/9 1 Inledning Enligt diskrimineringslag arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07

För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07 För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07 Innehåll Inledning... 3 Löneskillnader mellan könen... 4 Lönespridning... 4 Erfarenhet lönar sig dåligt för socialsekreterare...

Läs mer

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier 2011 2013 Vindelns kommun Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Övergripande mål Det övergripande målet för arbetet med

Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 19 Mångfald och jämställdhet Innehållsförteckning MÅNGFALDSPOLICY...2 Begreppsdefinition...2 Diskrimineringslagstiftningen...3 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY...4 Begreppsdefinition...4

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen.

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen. Kultur & Utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Anna Ek 2007-05-23 Jämställdhetsplan, uppdaterad 2006 Bakgrund Inom Kultur- och utbildningsförvaltningen har vi valt att arbeta med en tvåårig

Läs mer

Lönekartläggning 2009

Lönekartläggning 2009 Lönekartläggning 2009 Kartläggningen genomförd 2008-11-25/26 Beslutad i kommunstyrelsen 2009-02-03 2 (46) Sammanfattning Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare med fler än 25 anställda att göra en lönekartläggning.

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 1 (15) Jämställdhet definierar vi som att: Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Plan för jämställd personalpolitik Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Förord Syftet med Plan för jämställd personalpolitik är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet.

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Energibranschens arbetsplatser ska vara fria från diskriminering

Energibranschens arbetsplatser ska vara fria från diskriminering Sidan 1 av 8 Policydokument Energibranschens arbetsplatser ska vara fria från diskriminering December 2006 EFA CF Ledarna SEKO Sif Sidan 2 av 8 Konstruktiv energianvändning Vi eldar inte för kråkorna.

Läs mer

Lönekartläggning 2014. Alingsås kommun

Lönekartläggning 2014. Alingsås kommun Lönekartläggning 2014 Alingsås kommun Inledning Enligt diskrimineringslagen ska samtliga arbetsgivare genomföra en lönekartläggning minst vart tredje år. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka,

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun Beslut BUN 2013-04-03 29, Dnr 2013/35 Inledning

Läs mer

Länsstyrelsens Likavillkorsplan

Länsstyrelsens Likavillkorsplan Länsstyrelsens Likavillkorsplan LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 1 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 2 Inledning Länsstyrelsen har en viktig

Läs mer

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram Liberal feminism - att bestämma själv stämmoprogram Partistämman 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige (punkt 1-5) Datum: 2013-06-25 91 För revidering

Läs mer

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Gemensam värdegrund Landstingets gemensamma värdegrund vilar på Människovärdesprincipen och är vägledande för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV Antagen av kommunfullmäktige 69 2011 11 28 BJURHOLMS KOMMUN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV Ur ett arbetstagarperspektiv Framtagen av jämställdhetsgruppen Jämställdhet i Bjurholms

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Mångfaldspolicy. Regionfullmäktige 2009-05-28

REGION VÄRMLAND. Mångfaldspolicy. Regionfullmäktige 2009-05-28 REGION VÄRMLAND Mångfaldspolicy Regionfullmäktige 2009-05-28 MÅNGFALDSPOLICY 1. BAKGRUND Egna organisationen Omvärlden 2. NULÄGESBESKRIVNING Kända data Upplevt nuläge Framtid 3. SYFTE/VISION 4. FRAMGÅNGSFAKTORER

Läs mer

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-28 DNR KS 2015.027 ANDERS CALLERMO SID 1/1 PERSONALCHEF 0858785012 ANDERS.CALLERMO@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Jämställdhets-

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värnamo kommun 2002

Jämställdhetsplan för Värnamo kommun 2002 för Värnamo kommun 1(1) JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 3 RIKTLINJER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET... 3 DEFINITIONER... 4 ARBETSFÖRHÅLLANDEN... 4 KARTLÄGGNING... 4 UTVÄRDERING...

Läs mer

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-25 59 (68) Ks 279 Au 193 Dnr KS 254/2015 Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Allmänna utskottet Ärendebeskrivning

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Inom Lunds kommun är mångfald en naturlig och värdefull del av verksamheten som

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

TILLÄMPNING. Etnisk mångfald. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Etnisk mångfald. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Etnisk mångfald i Hudiksvalls kommun Plan för aktiva åtgärder Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Jämställdhetsanalys av löner steg för steg. handledning

Jämställdhetsanalys av löner steg för steg. handledning Jämställdhetsanalys av löner steg för steg handledning Diskrimineringsombudsmannen, DO DO DO H2.1 2012 ISBN 978-91-979591-5-5 Tabergs tryckeri, Taberg, 2012 Jämställdhetsanalys av löner steg för steg Innehåll

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs Stad

Lönekartläggning Helsingborgs Stad STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN HR-AVDELNINGEN 2015-07-13 SID 1(36) Lönekartläggning Helsingborgs Stad 2015 HR-avdelningen Stadsledningsförvaltningen 251 89 Helsingborg 042-10 40 00 hravdelningen@helsingborg.se

Läs mer

Jämställdhetsplan. för. Värnamo kommun

Jämställdhetsplan. för. Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige -04-28, 62 Jämställdhetsplan för Värnamo kommun JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 3 RIKTLINJER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET... 3 DEFINITIONER... 4 ARBETSFÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Jämställdhet gör skillnad

Jämställdhet gör skillnad Jämställdhet gör skillnad Handlingsplan för jämställd regional tillväxt i Västra Götaland 2012-2014 Dnr RUN 610-839-12 1 (11) Innehåll Sid 1. Bakgrund...3 2. Varför jämställdhet?...3 3. Nationella och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 Handläggare Karita Jeansson/Helen Nilsson JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för personal och elever/studerande inom Kalmarsunds Gymnasieförbund Antagen av styrelsen 120327 Sida 2 av 14 1. Bakgrund Kalmarsunds

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-06-02, 186 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Personalchef GÄLLER

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017

JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 2 0 1 5 2 0 1 7 JÄ M STÄ L L D H E TS P L A N fö r G ö t e b o r g s O per a n JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperan - det mest jämställda operahuset i Europa. GöteborgsOperans

Läs mer

Lönekartläggning 2011

Lönekartläggning 2011 ekartläggning 2011 ekartläggning 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 1. BAKGRUND 3 1.1. DISKRIMINERINGSLAGEN 3 2. METOD 4 2.1 VERKTYG 4 2.2 ARBETSGÅNG 4 2. 3 SAMVERKAN 5 3. ORGANISATIONENS

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Söderhamns kommun 2006/2008 Jämställdhetsplan för Söderhamns Kommun. Denna jämställdhetsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i jämställdhetslagen, JämL,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för skolförvaltningen juli 2012 juni 2015

Jämställdhets- och mångfaldsplan för skolförvaltningen juli 2012 juni 2015 Jämställdhets- och mångfaldsplan för skolförvaltningen juli 2012 juni 2015 1. Inledning Skövde kommun har undertecknat CEMR - deklarationen (Council of European Municipalities and Regions), en europadeklaration

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Rapporten översänds även för kännedom till Kommunfullmäktiges presidium samt övriga nämnder.

Rapporten översänds även för kännedom till Kommunfullmäktiges presidium samt övriga nämnder. Sida 1(1) Datum 2012-03-23 Revisionen Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Övriga nämnder Granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv har på uppdrag av kommunens

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjningsplan Barn och grundskolenämnden 2015 2020 Skellefteå kommun Dokumentnamn Kompetensförsörjningsplan 2015 2020, barn och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Reviderad 2015 06

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling

Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling 1 av 8 Uppdaterat 2011-10-03 Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling Dokumenttyp Policy samt handlingsplan Dokumentägare Personalfunktionen Dokumentinformation Dokumentnamn

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2016-03-23

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2016-03-23 1 (3) Kallelse/föredragningslista Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2016-03-23 Tid: 18:30 ca 22.00 Plats: Medborgarsalen, Röd tornet Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Strategi för jämställdhet och mångfald Nr: Datum: 2014-09-22 Inledning Södertörns brandförsvarsförbunds vision är att skapa säkerhet, trygghet och förtroende. I ett

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun Antagen: KF 185 2015-12-15 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun 2016-2018 Inledning Alvesta kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer