Jämställdhets- och mångfaldsplan för skolförvaltningen juli 2012 juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhets- och mångfaldsplan för skolförvaltningen juli 2012 juni 2015"

Transkript

1 Jämställdhets- och mångfaldsplan för skolförvaltningen juli 2012 juni 2015

2 1. Inledning Skövde kommun har undertecknat CEMR - deklarationen (Council of European Municipalities and Regions), en europadeklaration där Skövde kommun förbinder sig att i sin verksamhet eftersträva jämställdhet, som arbetsgivare och servicegivare. Det är ett politiskt dokument. Jämställdhets- och mångfaldsplanen är en del av kraven i deklarationen och avser rollen som arbetsgivare. Svensk diskrimineringslagstiftning stadgar förbud mot diskriminering och krav på jämställdhetsplan och aktiva åtgärder inom jämställdhet och etnicitet, religion och annan trosuppfattning var tredje år. Jämställdhets- och mångfaldsplanen är en del i det aktiva arbetet kring jämställdhet och mångfald som bedrivs på varje förvaltning. Planen behandlar olika personalpolitiska områden där Skövde kommun har rollen som arbetsgivare. Planen är treårig och innehåller en revision av föregående plan, kartläggning och analys av nuvarande förhållanden och en aktivitetsplan. Planens syfte är att Upptäcka ojämställda och ojämlika förhållanden, besluta om åtgärder som tids- och ansvarbestäms och aktivt genomföra dessa. Integrera arbetet som en viktig del i kommunens arbetsgivarskap. Bidra till effektivisering av verksamheten. Förbättringar ska medverka till ökad kompetens, kreativitet, kvalitet och goda resultat. Vara en del av Vision Skövde 2025 Tillsammans är vi starkare och nämndens utvecklingsarbete för service och tillväxt. Därmed också vara ett led i nämndens ekonomiska ansvarstagande gentemot medborgarna. Skolförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av chefer och medarbetare från skolkontor, förskola, grundskola, elevhälsa och måltidsservice. Gruppen har bestått av sex kvinnor och två män. Fackliga organisationer har varit representerade. 2. Begreppen jämställdhet och mångfald Jämställdhet - Fokuserar på kvinnor och män. Huvudmålet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Mångfald Samlingsbegrepp för kön och könsidentitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder och sexuell läggning. I arbetet med jämställdhet måste också flerfaldig diskriminering motverkas. Det är en demokratisk rättighet att inte bli diskriminerad och en skyldighet att se till att diskriminering inte uppstår.

3 3. Målområden och åtgärder för Skövde kommun 3.1 Centrala målområden för Skövde kommun Lika lön för lika och likvärdigt arbete. Fler kvinnor på ledande befattningar. Jämnare könsfördelning på kommunala befattningar. Ökad anställningstrygghet och ekonomiskt oberoende för kvinnor. Dessa centrala mål är en del i det aktiva jämställdhetsarbetet. Vid sidan av dessa behandlar planen också de övriga områden som lagstiftningen föreskriver. 3.2 Generella åtgärder för Skövde kommun Chefs- och ledaransvar - samtliga chefer ska vara väl insatta i såväl lagstiftning som Skövde kommuns policys och planer. Varje chef ansvarar för en god arbetsmiljö, jämställdhet och jämlikhet och med att tillvarata alla medarbetares kompetenser. Det är ett chefsansvar att göra planen känd och att omsätta den till praktisk handling. Medarbetaransvar varje medarbetare är medansvarig i arbetet för en god arbetsmiljö, jämställdhet och jämlikhet. Det innebär att vi strävar efter en frisk arbetsmiljö fri från diskriminering och andra psykosociala ohälsofaktorer. Vi eftersträvar en blandad sammansättning av människor oavsett nivå eller verksamhet. Medarbetare behöver kunskap och kompetens som förmedlas vid introduktion, personalmöten och olika utbildningar. Jämställdhets- och mångfaldsplanen ska informeras om och vara tillgänglig på samtliga arbetsplatser. Kartläggning av arbetsförhållanden sker bl.a. via statistik, medarbetarenkät, arbetsmiljörevision, personalmöten, uppföljning av föräldraledighet, arbetsskador och sjukfrånvaro. Dialog sker via medarbetarsamtal, lönesamtal och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Lönekartläggning genomförs för att följa upp löneutfall och eventuella osaligheter. En handlingsplan upprättas och åtgärdas inom tre år. Rekrytering beakta behoven av en jämn könsfördelning, blandade grupper och att spegla samhället i övrigt. 3.3 Skolförvaltningen ska främja en jämn könsfördelning inom olika yrkesgrupper och chefsbefattningar. verka för att kvinnor och män ges lika möjlighet till utveckling och befordran och lika lön för lika och likvärdigt arbete. verka för att lediga befattningar söks av både kvinnor och män. Vid ojämn könsfördelning inom en yrkeskategori uppmuntra sökande av det underrepresenterade könet, om inte särskilda skäl talar emot sådana åtgärder. kunna använda positiv särbehandling när det kan ske under förutsättning att det ej sker på bekostnad av ren kompetens.

4 verka för att jämställdhets- och mångfaldsarbetet ingår som en naturlig del och integreras med övriga verksamhetsfrågor. organisera arbetet så att förvärvsarbete och familjeliv går att förena oavsett kön. vara fritt från diskriminering, främlingsfientlighet och trakasserier. sträva efter att spegla det samhälle vi är verksamma i. kännetecknas av ett arbetsklimat grundat på Skövde kommuns värderingar uttryckta i policies och värdegrunder. 4. Nulägesanalys och aktiviteter för juli 2012 juni 2015 De statistiska värden som redovisas visar hur det såg ut 1 november 2011, förutom statistik för sjukfrånvaro, föräldraledighet och vård av barn som redovisas för hela Som grund för jämställdhetsplanen görs en kartläggning och nulägesanalys som baseras på statistiska värden, medarbetsundersökningar m.m. 4.1 Personalstruktur, rekrytering och möjligheten till ekonomisk självständighet Vid rekrytering ska målen i Skövde kommuns övergripande jämställdhetspolicy eftersträvas, d.v.s. jämnare könsfördelning på ledande befattningar samt möjlighet till ekonomisk självständighet och anställningstrygghet. Positiv särbehandling är en metod att använda när lika kompetens mellan kvinna och man föreligger. Vi ska arbeta för att bredda mångfalden i övrigt. Arbetssökande ska bedömas efter sina individuella förutsättningar utan ovidkommande hänsyn till etnisk tillhörighet. Annonser ska utformas så att ingen sökande utestängs, direkt eller indirekt. Antal anställda per anställningsform Anställningsform Antal kvinnor Antal män Samtliga % Kvinnor % Män % Samtliga Tillsvidareanställda ,2 87,3 90,6 Visstidsanställda ,8 12,7 9,4 Totalt Sysselsättningsgrader Anställningsform 100 % % 1 74 % Tillsvidareanställda Kvinnor 83,4 13,5 3,2 Män 91,0 3,0 6,0 Visstidsanställda Kvinnor 38,2 35,5 35,3 Män 30,0 35,0 35,0

5 Åldersfördelning Anställningsform Ålder % Kvinnor % Män % Samtliga Tillsvidareanställda år 6,3 4,0 6, år 21,4 23,4 21, år 30,9 25,4 30, år 29,2 31,3 29,5 60 år och över 12,2 15,9 12,7 Visstidsanställda år 33,0 35,7 33, år 27,5 28,6 27, år 22,0 14,3 20, år 11,9 10,7 11,7 60 år och äldre 5,5 7,1 5,8 Antal tillsvidareanställda chefer per kön och chefsnivå Chefsbefattningar finns inom tre nivåer; A, B och C (A= är förvaltningschef, B= avdelningschef eller motsvarande, C= enhetschef). Chefsnivå Kvinnor Män Totalt per nivå A 1 1 B C Totalt antal chefer Av de tillsvidareanställda i skolförvaltningen är 14,6 % män. Fritidsledare är den enda yrkesgrupp med fler män än kvinnor är anställda, 12 män och 4 kvinnor. Därefter finns störst andel män anställda som lärare i praktiskt/estetiska ämnen och som lärare i de senare åren. Andel deltidstjänster är större bland kvinnor än bland män. I medarbetarenkätens resultat framkommer det att 7 % av kvinnorna och 4 % av männen önskar högre sysselsättningsgrad. Aktiviteter inom området personalstruktur, rekrytering och möjligheten till ekonomisk självständighet Skolförvaltningen vill rekrytera fler män och personer med annan etniskt ursprung än svensk till förskolan och till grundskolans tidiga åldrar. Kontakt kommer att tas med grundskolor och gymnasieskolor för att förskollärare och lärare från skolförvaltningen ska få möjlighet att informera elever om förskollärar- och läraryrket. Timavlönade män i skolförvaltningen arbetar främst i skolan och på fritidshem. Genom att i större utsträckning erbjuda män arbete i förskolan kan intresset att utbilda sig till förskollärare öka. Rektorer kommer att uppmanas till detta. Genom att annonsera och erbjuda tillsvidaretjänster på heltid i samtliga yrken, ökar urvalet av sökande och möjlighet att anställa enligt den kravprofil som önskas. Dessutom ökar möjligheten till ekonomisk självständighet för den som anställs. Chefer kommer att uppmanas att vid varje anställningsbehov undersöka möjligheten att anställa tillsvidare på heltid.

6 4.2 Arbetsmiljö Vi strävar efter en frisk arbetsmiljö fri från diskriminering och andra psykiska och fysiska ohälsofaktorer, en arbetsmiljö som bejakar mångfald. Vi efterstävar en blandad sammansättning av människor oavsett nivå eller verksamhet. Arbetsmiljöarbetet ska drivas offensivt och systematiskt. Arbetsmiljön ska kännetecknas av respekt och tillit till alla samt vara säker och stimulerande. Den ska underlätta för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Total sjukfrånvaro 2011 och långtidssjukfrånvaro > 60 dagar, 2011 Tillgänglig ord Sjukfrånvaro % Sjukfrånvaro arbtid 29 år och yngre Kvinnor , ,0 5,1 Män ,8 731,7 1,5 29 år och yngre , ,7 4, år Kvinnor , ,0 5,0 Män , ,3 2, år , ,2 4,7 50 år och äldre Kvinnor , ,6 5,7 Män , ,6 2,9 50 år och äldre , ,2 5,3 Totalt för valda förvaltningar , ,1 4,9 Som tabellen visar är kvinnor sjukskrivna i betydligt högre omfattning än män. Resultatet av 2011 års medarbetarenkät visar dock att män upplever sin arbetsmiljö sämre än kvinnor. 64 % av kvinnorna och 55 % av männen är nöjda med sin fysiska arbetsmiljö och större andel kvinnor än män anser att den fysiska utrustningen är anpassad för att underlätta utförandet av arbetet. 36 % av männen och 48 % av kvinnorna anser att de har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete väl. Det är ingen skillnad mellan könen när det gäller upplevd stress på grund av arbetet. Vidare svarar större andel män än kvinnor att det förekommer våldssituationer på deras arbetsplats. 27 % av männen och 14 % av kvinnorna anger att de under den senaste 12- månadersperioden blivit hotade vid minst ett tillfälle på sin arbetsplats. Det är högst troligt att männen upplever hot och våld i större utsträckning, eftersom de arbetar på arbetsplatser där detta är förekommer oftare. Aktiviteter inom området arbetsmiljö Arbetsmiljön ska i möjligaste mån anpassas efter individens fysiska och psykiska förutsättningar, så att denne själv kan påverka sin arbetssituation. Ålder och graviditet är exempel på faktorer som kan påverka förutsättningarna. Till exempel bör det på förskolorna finnas höj - och sänkbara skötbord och tillgång till möbler som är anpassade för vuxna.

7 4.3 Kompetensutveckling Kompetensutveckling är viktigt för verksamheten och individen. Medarbetares kompetens och engagemang är en grund för goda framtidsmöjligheter och anställningstrygghet. Tillgång till kompetensutveckling är därmed viktig för alla och en framgångsfaktor för kommunens resultat. Mångfald i dess olika former ger möjlighet till ökad kompetens genom att bidra med perspektiv, erfarenheter och kompetenser. Medarbetarsamtalet med såväl individuellt som verksamhetsmässigt perspektiv är en central metod för kompetensutveckling. Enligt medarbetarenkätens resultat anser de flesta att det råder lika villkor för kompetensutveckling oavsett kulturell bakgrund och mellan är kvinnor och män. Däremot har det framkommit att det finns yrkesgrupper som tycker att de får för lite kompetensutveckling. Aktiviteter inom området kompetensutveckling Alla medarbetare, oavsett befattning, ska ha en individuell utvecklingsplan. 4.4 Föräldraskap och arbete Vårt samhälle ska ge såväl kvinnor som män rätten och möjligheten till att förena arbete, privatliv och föräldraskap. Inom arbetslivet ska Skövde kommun stödja arbetstagarens möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap och delaktighet inom olika samhällsområden. Detta ska kunna ske utan negativa effekter för den enskilde, t.ex. försämringar i arbetsmiljön, i löneutvecklingen eller karriärmöjligheten. En strävan bör vara att föräldralediga har en kontinuerlig kontakt med sin arbetsplats och deltar i verksamhetens utveckling. Föräldraledighet och vård av sjukt barn 2011 Kön Ordinarie arbetstid Vård av barn Vård av barn % Föräldraled Föräldraled % K , ,2 M , ,0 Totalt för valda förvaltningar , ,8 Som tabellen visar tar kvinnor ut mer föräldraledighet och vård av barn än män. Skolförvaltningen är positiv till att både kvinnor och män tar ut ledighet. Det har inte påvisats några hinder i skolförvaltningen för män att ta ut föräldraledighet och vård av barn. Aktiviteter inom området föräldraskap och arbete Vid schemaläggning på förskolor och fritidshem ska hänsyn tas till föräldrar/vårdnadshavare som har yngre barn.

8 4.5 Löner Lika lön för lika och likvärdigt arbete är en central uppgift i arbetet för jämställdhet. Lönekartläggningar är därför viktiga verktyg liksom de handlingsplaner som ska upprättas för att åtgärda osakliga löner inom tre år. Vi tillämpar individuell lönesättning. Den vilar på följande delar; befattningens värdering, bedömning av lönestruktur, bedömning av arbetstagarens resultat samt marknadssituation. Lön och lönesättning ska vara sakligt grundade och samma lönesättningsprinciper ska gälla för alla. Löneskillnader i skolförvaltningen efter 2011 års lönerevision Yrke Medianlön Kv Medianlön Män Diff. Kv-Män Kock Fritidspedagog Elevassistent Lärare tidiga åldrar Lärare Praktisk/estetisk Lärare senare åldrar Fritidsledare Enhetschefer Förskollärare Statistiken visar löneskillnader i ett urval av yrkesgrupper, men faktum är att medianlönen är högre för män i alla övriga yrkesgrupper där det finns både kvinnor och män anställda och som har minst fem anställda. Dessutom visar resultatet av den senaste medarbetarenkäten att endast 61 % av kvinnorna och 64 % av männen anser att det råder lika villkor för lönesättning för kvinnor och män med samma bakgrund, utbildning och yrkesroll. Mellan yrkesgrupper finns också löneskillnader. Bland lärargrupperna är medianlönen är lägst för förskollärare, följt av lärare i de tidiga åren. Samtidigt är andel kvinnor högst bland förskollärarna och lägst bland lärare i de senare åren. Om dessa löneskillnader är osakliga eller inte går inte att uttala sig om, eftersom befattningsvärdering inte är gjord. Aktiviteter inom området löner Löneökningar mellan kvinnor och män ska följas upp på enhetsnivå. Fortsätta med att utveckla och göra lönesamtal och lönekriterier tydliga, bland annat genom diskussioner på arbetsplatsträffar. Genomföra befattningsvärdering för förskollärare och lärare i de tidiga respektive senare åldrarna. Befattningsvärderingen ska syfta till att ta reda på ifall de löneskillnader som finns mellan grupperna är sakliga.

9 4.6 Trakasserier Det är förbjudet att trakassera. En drabbad person utsätts för stor påfrestning. Sexuella trakasserier har sexuell innebörd. Trakasserier på grund av kön eller könsidentitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder kan innebära andra handlingar, t.ex. osynliggörande, utebliven befordran, sämre löneutveckling m.m. Kommunens policy kring kränkande särbehandling ska tillämpas och ett förebyggande arbete ska bedrivas. Alla ska ha kunskap om ämnet och veta hur eventuellt uppkomna trakasserier ska hanteras. I medarbetarenkäten ställdes ett antal frågor kopplade till mångfald. Så här såg resultatet för skolförvaltningen ut på några av frågorna: Min arbetsgivare tycker att det viktigt med kunskap och förståelse för kulturella skillnader/olikheter, 78 %. På min arbetsplats respekterar vi varandras olikheter, 89 %. På min arbetsplats behandlas äldre och yngre anställda lika, 81 %. Medarbetarna fick också svara på ifall någon chef eller arbetskamrat (under den senaste 12- månadersperioden) utsatt dem för trakasserier eller annan kränkande särbehandling på grund av kön, ålder, handikapp, etnisk härkomst eller sexuell läggning. 7 % av männen och 5 % av kvinnorna anser att de någon gång har blivit det. Samma fråga ställdes när det gällde ifall någon kund, klient eller elev utsatt dem för trakasserier eller annan kränkande särbehandling. 22 % av männen och 9 % av kvinnorna angav att de någon gång blivit det. Anledningen till att fler män utsätts för trakasserier/kränkande särbehandling av kund, klient eller elev är troligtvis att de arbetar på arbetsplatser där detta är vanligare. Aktiviteter inom området trakasserier Arbeta med attitydförändringar, i form av exempelvis föreläsningar och diskussioner på arbetsplatsträffar. Samtliga medarbetare ska känna till vad de ska göra ifall de själva eller en arbetskamrat utsätts för trakasserier eller kränkande särbehandling. 5. Sammanfattning av aktiviteter Här följer en sammanfattning av planerade aktiviteter inom respektive område. Personalstruktur, rekrytering och möjligheten till ekonomisk självständighet Skolförvaltningen vill rekrytera fler män och personer med annan etniskt ursprung än svensk till förskolan och till grundskolans tidiga åldrar. Kontakt kommer att tas med grundskolor och gymnasieskolor för att förskollärare och lärare från skolförvaltningen ska få möjlighet att informera om förskollärar- och läraryrket.

10 Timavlönade män i skolförvaltningen arbetar främst i skolan och på fritidshem. Genom att i större utsträckning erbjuda män arbete i förskolan kan intresset att utbilda sig till förskollärare öka. Rektorer kommer att uppmanas till detta. Genom att annonsera och erbjuda tillsvidaretjänster på heltid i samtliga yrken, ökar urvalet av sökande och möjlighet att anställa enligt den kravprofil som önskas. Dessutom ökar möjligheten till ekonomisk självständighet för den som anställs. Chefer kommer att uppmanas att vid varje anställningsbehov undersöka möjligheten att anställa tillsvidare på heltid. Arbetsmiljö Arbetsmiljön ska i möjligaste mån anpassas efter individens fysiska och psykiska förutsättningar, så att denne själv kan påverka sin arbetssituation. Ålder och graviditet är exempel på faktorer som kan påverka förutsättningarna. Till exempel bör det på förskolorna finnas höj - och sänkbara skötbord och tillgång till möbler som är anpassade för vuxna. Kompetensutveckling Alla medarbetare, oavsett befattning, ska ha en individuell utvecklingsplan. Föräldraskap och arbete Vid schemaläggning på förskolor och fritidshem ska hänsyn tas till föräldrar/vårdnadshavare som har yngre barn. Löner Löneökningar mellan kvinnor och män ska följas upp på enhetsnivå. Fortsätta med att utveckla och göra lönesamtal och lönekriterier tydliga, bland annat genom diskussioner på arbetsplatsträffar. Genomföra befattningsvärdering för förskollärare och lärare i de tidiga respektive senare åldrarna. Befattningsvärderingen ska syfta till att ta reda på ifall de löneskillnader som finns mellan grupperna är sakliga. Trakasserier Arbeta med attitydförändringar, i form av exempelvis föreläsningar och diskussioner på arbetsplatsträffar. Samtliga medarbetare ska känna till vad de ska göra ifall de själva eller en arbetskamrat utsätts för trakasserier eller kränkande särbehandling.

Jämställdhets- och mångfaldsplan Omvårdnadsförvaltningen april 2013 juni 2015

Jämställdhets- och mångfaldsplan Omvårdnadsförvaltningen april 2013 juni 2015 Jämställdhets- och mångfaldsplan Omvårdnadsförvaltningen april 2013 juni 2015 Innehåll Inledning... 1 CEMR - deklarationen och svensk diskrimineringslagstiftning... 1 Förvaltningen... 1 Arbetet med uppföljning

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) 2013-12-03 Bilaga 6 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Telefonvägen 30 Box 490 129 04 Hägersten Växel 08-508 22 000 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010-2012 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2010 Inriktningsmål för jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbete för jämställdhet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Mångfaldsplan Habilitering och hjälpmedel 2015-2017

Mångfaldsplan Habilitering och hjälpmedel 2015-2017 Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm Ledningskansli +46155245325 2014-12-02 HU-HOH14-201-1 Ä R E N D

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan För medarbetare i Trollhättans Stad 2016 2018 Gärdhemsvägen 9 46183 Trollhättan Tfn: 0520-49 50 00 Mejl: trollhattans.stad@trollhattan.se CSK Innehållsförteckning Jämställdhets-

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009 S HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Linda Vikström BILAGA 6 SID 1 (6) 2008-11-18 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnds mål För att

Läs mer

8:3 Aktiviteter inom område arbetsmiljö Kompetensutveckling :1 Utvärdering och nulägesanalys för område kompetensutveckling

8:3 Aktiviteter inom område arbetsmiljö Kompetensutveckling :1 Utvärdering och nulägesanalys för område kompetensutveckling Innehåll 1. Inledning... 3 1:2 Jämställdhet- och mångfaldsplanens syfte... 3 1:3 Begreppen jämställdhet och mångfald... 4 1:4 Kulturförvaltningen skall... 4 1:5 Resultat uppnås genom aktiva åtgärder och

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Fastställd/upprättad 2012-12-20 av Kommunfullmäktige, 96 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid 2013-2015 Dokumentansvarig

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Arbetsförhållanden Utveckling och lönefrågor Rekrytering Trakasserier 2016-2018 DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567, KAP 3, 13 Inledning Räddningstjänsten SÖRFs

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR BILS HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Bilaga 6 SID 1 (13) 2011-11-25 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2010-2012 Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning STADSDELSFÖRVALTNING SID 2 (13)

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37)

W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37) ~ LJUSNARSBERGS W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37 Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTET 2015-11-11 Au 193 Dnr KS 254/2015 Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ärendebeskrivning Personalchef Ann-Sofie

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 ) Datum Sida 2013-11-05 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, 95 Balansacertifierad 2013-10-18 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan.

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan. Strategiskt Dokumentnummer 2958 Version 5.0 Fastställt: 2016-03-04 Fastställd av: Johnsson Torgny, HC Granskad av: Norberg Anette, HC Handläggare: Wikman Lena, RNC Förändringar från senaste version Revidering

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (15) 2012-10-31 JÄMSTÄLLDHETS - OCH MÅNGFALDSPLAN 2013 2015 En kombination av olika människors kunskaper, synsätt, värderingar och erfarenheter ska medverka till

Läs mer

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-19 KS 80 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Jämställdhet... 1 1.2 Kön och organisation... 1 1.3 Jämställdhet

Läs mer

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Mångfaldsplan Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Framtagen av Mångfaldskommittén: Jens Holtinger, Platschef Nina Persson, HR-chef Jenny Gustafsson, HR Business Partner Thomas Medin, Funktionschef

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OCH BAKGRUND... 3 2. JÄMSTÄLLDHET... 4 2.1 Arbetsmiljö... 4 2.2 Förena arbete och föräldraskap...

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sid 1 (10) Dokumenttyp Policy/plan Dokumentansvarig Personalchef Beslutad av (datum och ) KF, 2016-03-21, 21 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2016-03-21 Senast reviderad Jämställdhetsplan

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Jämställdhetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING malm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1280-2012-1.1 SID 1 (10) JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015... 2 Inledning... 2

Läs mer

Tillväxtverkets likabehandlingsplan

Tillväxtverkets likabehandlingsplan Datum Dessa riktlinjer beslutades 140212 Version Översyn 150901 Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Tillväxtverkets likabehandlingsplan 2014 2016 Tillväxtverket

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

KS 93-557. Policy kring jämställdhet för Skövde kommun

KS 93-557. Policy kring jämställdhet för Skövde kommun KS 93-557 Policy kring jämställdhet för Skövde kommun Antaget av kommunfullmäktige 26 juli 1993, 54 Uppdaterad av personalavdelningen år 2005, 2008 och 2014 INNEHÅLL A. Inledning. 3 B. Jämställdhetspolicy

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2014 Datum: 2013-11-18 Handläggare: Dnr: Johanna Wennerth VON/2013:71-029 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-05, 116 Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Vi gör skillnad för människan i vardagen

Jämställdhets- och mångfaldsplan Vi gör skillnad för människan i vardagen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Vi gör skillnad för människan i vardagen Dnr: 1.1-567/2015 Utgivare: Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning Kontaktperson: Petra Kron Forsling 3 (16) Innehåll 1.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer