STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR /2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007"

Transkript

1 STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR /2008 Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Diskrimineringsfunktionärens uppdrag 5 Jämställdhetslagen 6 exempel på frågor kommentarer 7 Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet 8 På grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning exempel på frågor kommentarer 9 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 10 funktionshinder exempel på frågor kommentarer Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet 11 på grund av sexuell läggning kommentarer Antidiskrimineringsbyråer 11 Arbetsmiljölagen och föreskriften om åtgärder mot 12 kränkande särbehandling i arbetslivet exempel på frågor kommentarer 13 2

3 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att som första kommun i landet inrätta en diskrimineringsfunktionär (DF) från och med januari år Diskrimineringsfunktionärens uppdrag gäller arbetsgivaren Stockholms stad. DF är en opartisk instans för information, stöd och rådgivning. Funktionen finns till för stadens anställda, arbetssökande och chefer med personalansvar. Beslutet innebär att Stockholms stad tydligt markerar att diskriminering är oacceptabelt och att staden som arbetsgivare ska leva upp till kraven i stadens personalpolicy och diskrimineringslagstiftningen. Ingen i stadens verksamhet får diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Under år 2007 tog 40 personer kontakt med diskrimineringsfunktionären. Antalet personer som har hört av sig till DF har minskat år från år. Föregående år hörde 47 personer av sig och dessa två senaste år kan jämföras med första året 2000 då närmare 100 personer tog kontakt för information och råd. Mot bakgrund av att staden har anställda är det få personer som idag vänder sig till DF. En förklaring till detta kan vara, att informationen via massmedia och de statliga diskrimineringsombudsmännen har intensifierats de senaste åren. Samtidigt har det förebyggande antidiskrimineringsarbetet och utvecklingen av jämställdhetsoch mångfaldsarbetet i stadens verksamheter, bidragit till att stadens medarbetare är bättre informerade om sina rättigheter idag än för åtta år sedan. I medarbetarenkäten 2006 uppgav 70 procent av de svarande, att de vet var man får hjälp om man blir diskriminerad eller utsatt för kränkande särbehandling på arbetet. I medarbetarenkäten 2008 svarar 74 procent att de känner till vart de kan vända sig om de skulle bli utsatta för diskriminering eller kränkande särbehandling på arbetet. I kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer för jämställdhets- och mångfaldsplaner november 2004, finns ett krav att i verksamhetsberättelser redovisa antal ärenden, tvister och förlikningar samt eventuella kostnader. Under 2007 redovisades 11 tvister och förlikningar. Sammanlagd ersättning till de anställda uppgick till kronor. Tre ärenden är ännu inte avslutade. 3

4 Under de senaste åren har merparten av frågorna avsett Lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Många frågor har även rört Arbetsmiljölagen och dess föreskrift om Kränkande särbehandling. Ibland kan en diskrimineringsfråga även ha kopplingar in i flera diskrimineringslagar och en multipel diskriminering kan uppstå. Information om diskrimineringsfunktionären (DF) finns på stadens hemsida ( Många invånare vänder sig också till DF med frågor som rör såväl diskriminering i arbetslivet som diskriminering i samhället i stort. Invånarna uppfattar att Stockholms stads diskrimineringsfunktionär är till för alla som bor eller arbetar i Stockholm. Det har dock visat sig vara värdefullt att i möjligaste mån kunna informera och lotsa även andra än stadens anställda till rätt instans. Stockholm den 15 maj 2008 Lena Ring Stockholms stads diskrimineringsfunktionär Personalstrategiska avdelningen 4

5 Diskrimineringsfunktionärens uppdrag Diskrimineringsfunktionärens uppdrag gäller arbetsgivaren Stockholms stad. DF är en opartisk instans för information, stöd och rådgivning. Funktionen finns till för stadens anställda, arbetssökande och chefer med personalansvar. Diskrimineringsfunktionärens uppgift är att effektivisera det förebyggande arbetet i staden och också se till att fel och brister rättas till snabbt. Enskilda människor som på olika sätt blir missgynnade eller diskriminerade ska kunna få hjälp att tillvarata sina rättigheter. Detta kan sedan leda till att de tar kontakt med berörd facklig organisation eller vänder sig till någon av de fyra statliga ombudsmännen som utreder anmälningar om diskriminering i arbetslivet. Ombudsmännen kan juridiskt pröva enskilda fall, vilket däremot inte ingår i diskrimineringsfunktionärens uppdrag. Totalt 40 personer (26 kvinnor och 14 män) kontaktade DF under året. Av dessa var 6 invånare. Dessa 40 personer hade frågor fördelade enligt följande: 5 personer (samtliga kvinnor) hade frågor om jämställdhet 17 personer (11 kvinnor och 6 män) hade frågor om diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 3 personer (1 kvinna och 2 män) hade frågor om diskriminering i arbetslivet grund av funktionshinder 0 personer hade frågor om sexuell läggning 11 personer (8 kvinnor och 3 män) hade frågor om den psykosociala arbetsmiljön 4 personer (1 kvinna och 3 män) hade frågor om åldersdiskriminering I arbetet som diskrimineringsfunktionär ingår besök och telefonsamtal med enskilda personer. Därutöver ingår utbildnings- och informationsinsatser för olika målgrupper, ta emot studiebesök och att besvara frågor och enkäter från universitet, högskolor, myndigheter eller organisationer. 5

6 Jämställdhetslagen JL Lagen har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet). Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet. 5 anställda kvinnor har kontaktat DF under året, med frågor om diskriminering på grund av kön. Exempel på frågor från medarbetare En kvinna kontaktade DF då hon ansåg att förvaltningen bröt mot jämställdhetslagen. Under en lång period hade förvaltningen enbart rekryterat manliga enhetschefer. Ambitionen att rekrytera otraditionellt, d v s att rekrytera fler män till de övriga kvinnligt dominerade yrkesgrupperna inom förvaltningen saknades. Detta ansåg kvinnan oförenligt med jämställdhetslagens ändamålsparagraf. Kvinnan kontaktade sin fackliga organisation som förde frågan vidare till förvaltningsledningen. Frågan aktualiserades som viktig jämställdhetsfråga inför kommande rekryteringsarbete på alla nivåer inom förvaltningen. En kvinna ville ha hjälp med en jämförelse mellan sin lön och en manlig kollega. Kvinnan ansåg att arbetsuppgifterna var likvärdiga och att löneskillnaderna var osakliga. DF hänvisade kvinnan till att ta kontakt med sin fackliga företrädare. En kvinna kontaktade DF för råd och information om sexuella trakasserier därför hon ansåg sig vara utsatt av en manlig kollega på arbetsplatsen. Kvinnan hänvisades till att ta kontakt med berörd personalenhet för samtal och utredning. Kommentarer Arbetet med jämställdhet har pågått i över trettio år i staden utfärdade kommunfullmäktige de första anvisningarna för stadens jämställdhetsplaner. Kommunstyrelsens jämställdhetsråd utarbetade en jämställdhetspolicy som 1998 beslutades av kommunfullmäktige. Jämställdhetspolicyn gäller övergripande riktlinjer för stadens nämnder och styrelser och rör såväl medarbetare som invånare. 6

7 Jämställdhetsfrågorna har lyfts till kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott. Uppföljningen av förvaltningars och bolags jämställdhetsoch mångfaldsplaner sker från och med 2007 i utskottet. Av stadens anställda är 75,7 procent kvinnor och 24,3 procent män. Det finns förvaltningar som försökt rekrytera otraditionellt genom att t ex uppmana underrepresenterat kön att söka för att bryta den traditionella uppdelningen. Här kan åtgärderna förbättras i kommande insatser inom stadens rekryteringsarbete. Den 1 januari 2009 träder en ny sammanhållen diskrimineringslag i kraft. Diskrimineringslagen föreslås ha till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Lagen ersätter jämställdhetslagen och sex andra civilrättsliga lagar. En ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, ska ha tillsyn över att lagen följs. Stadens riktlinjer Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. För att anpassa stadens jämställdhets-, mångfalds- och antidiskrimineringsarbete till den nya lagstiftningen, ska stadens riktlinjer för nämnder och styrelsers jämställdhets- och mångfaldsplaner uppdateras under hösten Riktlinjerna från 2004, omfattar nuvarande diskrimineringslagar i arbetslivet och har även invånare och serviceperspektiv, vilket är helt i linje med den kommande diskrimineringslagen. I samband med detta arbete sker även en översyn av stadens rutiner för att motverka kränkande behandling inkluderande trakasserier i olika former. Nätverket för jämställdhets- och mångfaldshandläggare är inne på sitt åttonde år. Nätverket består av drygt 100 personalhandläggare från förvaltningar, bolag och stiftelser, och fungerar som ett forum för utveckling av jämställdhets- och mångfaldsarbetet i verksamheterna. Nätverket medverkar i informationsspridning och utveckling av antidiskrimineringsarbetet i staden. I Statistiska centralbyråns (SCB) jämställdhetsindex och ur den senaste rapporten från 2006, finns JämIndex med en topplista för medelrangordning bland samtliga 290 kommuner i Sverige. Statistiken avser invånarna och Stockholms stad ligger på första plats. Jämställdhetsombudsmannen (JämO) Jämställdhetsombudsmannen har till uppgift att se till att jämställdhetslagen efterlevs. JämO kan begära ett föreläggande om vite om en arbetsgivare inte följer reglerna om aktiva åtgärder. En anmälan om diskriminering kan göras till facklig organisation eller till JämO direkt. Totalt under 2007 inkom 154 anmälningar till JämO från hela landet avseende arbetslivet och jämställdhetslagen. Ingen av dessa 154 anmälningar kom från någon anställd i Stockholms stad. Under 2007 har inget mål som rört jämställdhetslagen avgjorts i Arbetsdomstolen. 7

8 Lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning EDA Lagen har till ändamål att i fråga om arbete, anställningsvillkor och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 17 personer har kontaktat DF under året, med frågor om diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Dessa 17 fördelade sig enligt följande: 12 personer (9 kvinnor och 3 män) var anställda 5 personer (2 kvinnor och 3 män) var invånare Exempel på frågor från medarbetare En kvinna vill ha hjälp. Hon ansåg att hon blivit mobbad och trakasserad av arbetsledare och kollegor utifrån sin etniska tillhörighet. DF kontaktar berörd personalchef som informerar att utredning pågår. Kvinnan hör av sig igen till DF efter ett år och säger att utredningen ännu inte är genomförd och att hon nu har gjort en anmälan till DO. Eftersom ett fackförbund har företräde att föra sina medlemmars talan har DO vidarebefordrat ärendet till kvinnans fackförbund. Ärendet är inte avslutat. En anställd som önskar vara anonym vill ha råd om vart man kan vända sig. Personen känner sig kränkt och diskriminerad på sin arbetsplats. Kollegorna talar om negerpojkar och lakritsgummor. DF uppmanar personen att kontakta närmaste chef igen samt att vända sig till sin fackliga företrädare. En kvinna önskar heltid, arbetar nu 72 procent. Hon nekas heltid och anser sig diskriminerad då andra medarbetare av nordiskt ursprung fått bättre schema tider och heltidsarbete. Hon kommer att vända sig till sin fackliga företrädare. En invånare anser att han har blivit missgynnad i rekryteringsprocessen beträffande ett chefsjobb i staden. Han har översänt en skrivelse till berörd förvaltningschef och begärt information i hur urvalet gick till samt en sammanställning av meriter på den som fick tjänsten. Mannen kommer att göra en anmälan till DO. 8

9 Kommentarer En fjärdedel av stadens personal är utrikes födda. Av stadens personal i september 2007 var 26 procent utrikes födda. Av förvärvsarbetande på Stockholms hela arbetsmarknad är andelen utrikes födda 17,8 %. Att rekrytera utan att diskriminera. För att se över och förbättra rekryteringsförfarandet och för att ta fram metoder för att öka precisionen i rekryteringsarbetet har personalstrategiska avdelningen påbörjat en upphandling av IT-stöd för en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Platsannonserna är stadens ansikte utåt. Informationen om lediga jobb finns på Stadens hemsida under fliken Jobba i stan. Där finns även information om stadens diskrimineringsfunktionär, vilket innebär att arbetssökande ser att de har möjlighet att kontakta DF om de känner sig missgynnade eller diskriminerade i ett rekryteringsförfarande vid någon av stadens verksamheter. Utbildningsinsatser Förvaltningar, bolag och stiftelser redovisar bland annat i sina jämställdhets- och mångfaldsplaner vilka seminarier och andra former av aktiviteter på temat jämställdhet, mångfald och antidiskriminering, som de planerar genomföra under året. För chefer ingår diskrimineringslagstiftningen i stadens chefsutbildningar och chefskörkort. Enheten för arbetsgivarfrågor, personalstrategiska avdelningen, informerar personalchefer/enhetschefer vid förvaltningar om diskrimineringslagarna, när sådana önskemål finns. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har till uppgift att se till att lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning efterlevs. DO kan begära ett föreläggande om vite om en arbetsgivare inte följer reglerna om aktiva åtgärder. En anmälan om diskriminering kan göras till facklig organisation eller till DO direkt. Totalt under 2007 fick Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 346 anmälningar från hela landet avseende arbetslivet. Åtta av dessa 346 anmälningar kom från anställda i Stockholms stad. Fem ärenden avslutas av DO som inte finner att anmälan har samband med etnisk tillhörighet eller att anmälarna tog tillbaka sin anmälan. Tre ärenden har överlämnats till facklig organisation för ställningstagande. Två ärenden är ännu inte avslutade av DO. DO skriver i sin årsredovisning att antalet anmälningar rörande arbetslivet ökade med 27 procent, från 273 till 346, från föregående år. DO har under året väckt tala i AD i åtta nya mål och även antalet förlikningar har ökat kraftigt. På arbetslivsområdet är 53 procent av anmälarna män och 47 procent kvinnor. Den största andelen anmälningar från anställda rör trakasserier. 9

10 Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder - FUDA Lagens ändamål är att motverka diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av skada eller en sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 3 personer har kontaktat DF under året, med frågor om diskriminering på grund av funktionshinder: 2 personer (1 kvinna och 1 man) var anställda i Stockholms stad 1 person (man) var invånare i staden Exempel på frågor från medarbetare De två anställda har frågor om vilka rättigheter anställda har i samband med omorganisationer och uttrycker också bekymmer om att en funktionsnedsättning är ett hinder i karriären eller uppfattas ofördelaktigt i samband med nedskärningar i organisationen. Invånaren frågar efter stadens handikappolitiska program och vem som kan ge ytterligare information. Kommentarer Kommunfullmäktige antog Handikappolitiskt program för Stockholms stad i december Programmet är ett styrdokument för stadens nämnder och styrelser. Det är också användbart för näringslivet, handikapprörelsen och för alla medborgare i Stockholm när det gäller frågor som berör människor med funktionsnedsättning. Arbetet med att motverka all diskriminering har prioritet i staden. Anställningsförfarandet måste ske på objektiva grunder. Det innebär att funktionshinder i sig inte får vara diskvalificerande. Har den arbetssökandes funktionsnedsättning ingen inverkan på förmågan att utföra de uppgifter som ingår i arbetet får den inte betraktas som en negativ faktor. Stockholms stad har en Funktionshindersombudsman (FO) Riita-Leena Karlsson. FO:s uppgift är bland annat att verka för att funktionshindrade tillförsäkras goda levnadsförhållanden och hon ska också ge information och råd till anhöriga. FO är direkt underställd kommunstyrelsen för att bevaka stadens samtliga verksamhetsområden. 10

11 Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning SEDA Lagen har till ändamål att motverka diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning. Frågor om diskriminering på grund av transsexualitet ingår inte i HomO:s uppdrag att bevaka, eftersom detta är en fråga om könstillhörighet inte om sexuell läggning. Sådana frågor faller i stället inom jämställdhetsombudsmannens ansvarsområde, när det gäller diskriminering i arbetslivet. Ingen anställd har kontaktat DF under året, med frågor om diskriminering på grund av sexuell läggning. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) har till uppgift att se till att lagen mot diskriminering på grund av sexuell läggning efterlevs. En anmälan om diskriminering kan göras till facklig organisation eller till HomO direkt. Totalt under 2007 fick Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 11 anmälningar från hela landet avseende arbetslivet. Det framgår inte i HomOs årsredovisning om någon av dessa 11 anmälningar rörde någon anställd i Stockholms stad. Antidiskrimineringsbyråer Förutom de statliga ombudsmännen finns Antidiskrimineringsbyråerna i Stockholm. Antidiskrimineringsbyråerna ger kostnadsfritt råd, stöd och information till enskilda som känner sig diskriminerade på grund av etnicitet, religion, trosuppfattning, kön, funktionshinder eller sexuell läggning. Huvudman är SIOS - Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige. De arbetar med samtliga diskrimineringsgrunder inom såväl arbetslivet som delar i samhällslivet. 11

12 Arbetsmiljölagen och föreskriften om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet Lagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt uppnå en god arbetsmiljö. Miljön ska betraktas ur både fysisk, psykisk och social synvinkel och diskriminering får inte förekomma i något hänseende. 15 personer har kontaktat DF under året, med frågor om kränkande särbehandling och den psykosociala arbetsmiljön 11 personer (8 kvinnor och 3 män) hade frågor om den psykosociala arbetsmiljön 4 personer (1 kvinna och 3 män) hade frågor om åldersdiskriminering Exempel på frågor från medarbetare De anställda som kontaktat DF har framfört kritiska synpunkter på den psykosociala arbetsmiljön och brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Frågorna handlar till stor del om samarbetsproblem och konflikthantering. De önskar bättre information om vem man kan vända sig till på arbetsplatsen om man får problem och vilka rutiner som gäller för att lösa problem och de önskar mer tid för samtal och diskussioner för att få en bra arbetsmiljö. En anställd man kontaktade DF för att han ansåg att den kvinnliga chefen åldersdiskriminerade honom. Chefen uttryckte vid olika tillfällen att hon nu vill se yngre medarbetare. Han tog illa vid sig när chefen dessutom föreslog att han skulle ta pension eller byta jobb. Mannen har vänt sig till sin fackliga organisation då han känner sig särbehandlad och kränkt. En anställd kvinna kontaktade DF då hon tycker att hon blir utfryst på arbetsplatsen, när hon vill föra fram och diskutera förbättringsförslag. Hon vänder sig till sin fackliga organisation och återkopplar något halvår senare till DF, att med hjälp av den fackliga företrädaren är situationen nu löst på ett konstruktivt sätt. En kvinna ansåg att hon blev diskriminerad på grund av ålder i samband med omorganisation på arbetsplatsen. Hon kontaktade DF och framförde att arbetsgivaren inte alltid uppträder korrekt när det kommer till åldersfrågor och det gäller såväl yngre som äldre medarbetare. 12

13 Kommentarer Stadens verksamheter ska kännetecknas av respekt och insikt om alla människors lika värde. En god arbetsmiljö är fri från diskriminering och kränkande särbehandling. Kränkande behandling är ett sammanfattande ord för bl a vuxenmobbing, psykiskt våld, social utstötning och sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. De flesta förvaltningar och bolag har rutiner för hur man ska gå till väga, när det gäller kränkande särbehandling i arbetslivet. DF har dock uppmärksammats på att det kan brista i efterlevnaden och även att rutinerna kan vara okända för medarbetarna. I den fördjupade granskning av stadens jämställdhets- och mångfaldsplaner för 2006 framgick att 30 procent av planerna saknade uppgifter om handlingsplan mot sexuella trakasserier. Frågan behandlades i Kommunstyrelsen personal- och jämställdhetsutskott under våren Detta ledde till att personalstrategiska avdelningen har tillsatt två referensgrupper, en grupp med personalchefer och en grupp med fackliga företrädare, för att i samverkan ta fram övergripande riktlinjer och rutiner för att motverka kränkande behandling och trakasserier i olika former. Resultatet av detta arbete kommer att behandlas under hösten

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 19 Mångfald och jämställdhet Innehållsförteckning MÅNGFALDSPOLICY...2 Begreppsdefinition...2 Diskrimineringslagstiftningen...3 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY...4 Begreppsdefinition...4

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 2 januari 2009 Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Den 1 januari 2009 träder den nya diskrimineringslagen, Diskrimineringslag

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2016-01-18 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer

Ny diskrimineringslag 2009

Ny diskrimineringslag 2009 Ny diskrimineringslag 2009 Arbetslivet i vid bemärkelse Utbildning i vid bemärkelse Samhällsområdet i övrigt Offentliganställda Arbetslivet vem omfattas? Arbetstagare Arbetssökande Förfrågare Praktikanter

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål 1 /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Read Hilmarsdottir Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2016-02-02 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-04 PaN A1511-00358-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-25 59 (68) Ks 279 Au 193 Dnr KS 254/2015 Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Allmänna utskottet Ärendebeskrivning

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier 2011 2013 Vindelns kommun Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Övergripande mål Det övergripande målet för arbetet med

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun Beslut BUN 2013-04-03 29, Dnr 2013/35 Inledning

Läs mer

Att förstå diskrimineringslagen

Att förstå diskrimineringslagen Att förstå diskrimineringslagen Folkhögskolerektorer Malmö, Göteborg och Sthlm 22-24 april 2013 Susanne Fransson & Eberhard Stüber www.diskrimineringslagen.se Ny diskrimineringslag 2009 Arbetslivet i vid

Läs mer

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling Diskriminering trakasserier, kränkande särbehandling Information om hur du som medarbetare, chef, facklig representant eller skyddsombud bör agera i dessa situationer Nationell policy och riktlinjer Ansvarig

Läs mer

Sensus inkluderingspolicy

Sensus inkluderingspolicy Sensus inkluderingspolicy inklusive handlingsplan och begreppsguide fastställd av sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 reviderad 2011-12-14/15 sensus inkluderingspolicy 1 Sensus inkluderingspolicy Sensus

Läs mer

Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier

Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier Antagen i Kommunstyrelsen 2014-02-26 KS/2013:702 Personalavdelningen Kommunstyrelsens förvaltning Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:65

Regeringens proposition 2002/03:65 Regeringens proposition 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering Prop. 2002/03:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (11) Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet 2013-2015 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (11) Övergripande strategi

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun 1 Jämställdhet och mångfald i Fagersta kommun Bakgrund Arbetet med jämställdhet och mångfald hör ihop med ett antal internationella, nationella och lokala

Läs mer

Korvettens förskola 2015-2016

Korvettens förskola 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag (2003:308).

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag (2003:308). Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:477 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att i fråga om

Läs mer

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 1 (8) Handläggare: Anita Hjelm Göran Rosander Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkter... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

Länsstyrelsens Likavillkorsplan

Länsstyrelsens Likavillkorsplan Länsstyrelsens Likavillkorsplan LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 1 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 2 Inledning Länsstyrelsen har en viktig

Läs mer

MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016

MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016 MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning

Läs mer

Innehåll 2015-08-27. Innehållsförteckning

Innehåll 2015-08-27. Innehållsförteckning Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Alpgatans förskola Handlingsplanen är giltig från och med hösten 2015 till och med våren 2016 2015-08-27 Innehållsförteckning

Läs mer

Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling

Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling 1 av 8 Uppdaterat 2011-10-03 Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling Dokumenttyp Policy samt handlingsplan Dokumentägare Personalfunktionen Dokumentinformation Dokumentnamn

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter

Plan för lika rättigheter och möjligheter Nummer: 05:2 Blad: (1) Plan för lika rättigheter och möjligheter Inledning Denna plan är Ekerö kommuns gemensamma Plan för lika rättigheter och möjligheter, tillika jämställdhetsplan. Den belyser enbart

Läs mer

Våra rättigheter diskrimineringslagen

Våra rättigheter diskrimineringslagen 24 Våra rättigheter diskrimineringslagen 4. Träff Mål för den fjärde träffen är att få förståelse för olika sätt att använda begreppet diskriminering få erfarenhet av att säga ifrån? (Plats för eventuellt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Hedesunda skola 2011-12-01 1 Innehållsförteckning Verksamhetsformer, ansvariga, vision, delaktighet, förankring..3 Utvärderingar..4 Främjande insatser..4

Läs mer

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Väsby Kommunala Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bryggan 2015/2016 1 Inledning Förskolan är enligt lag Diskrimineringslagen och Skollagen skyldig att aktivt arbeta mot

Läs mer

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 RIKTLINJER Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015 Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 2/9 1 Inledning Enligt diskrimineringslag arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete

Läs mer

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling s Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål

Läs mer

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Gemensam värdegrund Landstingets gemensamma värdegrund vilar på Människovärdesprincipen och är vägledande för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

Vägledning till studenter

Vägledning till studenter Vägledning till studenter Vid förekomst av trakasserier och diskriminering Vägledning vid förekomst av trakasserier och diskriminering Likabehandlingsarbetet bedrivs av Röda Korsets Högskola i en process

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2014-01-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Stjärnans Förskola 2014/2015. 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD 3 (24) FÖRORD Vårt ansvar är att vara lyhörd, se varje barn, ta till vara varje barns förmåga, att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och att vistas på förskolan,

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Diskriminering Lagstiftning trender och rättsliga dilemman Göteborg 22 februari 2012

Diskriminering Lagstiftning trender och rättsliga dilemman Göteborg 22 februari 2012 Diskriminering Lagstiftning trender och rättsliga dilemman Göteborg 22 februari 2012 - Diskriminering ur ett filosofiskt, historiskt, internationellt och nationellt perspektiv - Diskrimineringsgrunder

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken 2010-04-19 Skolans årliga plan mot kränkande behandling 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken Innehållsförteckning Inledning 3 Förklaring av begrepp 3 Vision 3 Mål för Freinetskolan Tallbacken 3 Förebyggande

Läs mer

SVT:s policy för mångfald och likabehandling

SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT är till för alla. SVT värnar principen om alla människors lika värde. SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, intressen,

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 NORRTÄLJE KOMMUN Skarsjö förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 Innehåll Skarsjö förskolas Likabehandlingsplan... 3 För förebyggande av diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Kommittédirektiv. Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Dir. 2012:80

Kommittédirektiv. Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Dir. 2012:80 Kommittédirektiv Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter Dir. 2012:80 Beslut vid regeringssammanträde den 12 juli 2012 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Policy 2016-04-11, 58 Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Swedbanks jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2018

Swedbanks jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2018 Swedbanks jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2018 Inledning Swedbank AB och de dotterbolag som tillhör Swedbankkoncernen (härefter Swedbank) vill arbeta för att skapa ett klimat där jämställdhet och

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 26 (40) Dnr CK 2010-0554 63 Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Barn har rätt till en trygg skola

Barn har rätt till en trygg skola Barn har rätt till en trygg skola Det är nolltolerans mot kränkningar i förskola och skola. Det är de vuxnas ansvar att se till att alla barn och elever har en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Vägledning vid förekomst av trakasserier och diskriminering av studenter. Reviderad upplaga

Vägledning vid förekomst av trakasserier och diskriminering av studenter. Reviderad upplaga Vägledning vid förekomst av trakasserier och diskriminering av studenter Reviderad upplaga Göteborgs universitet accepterar ingen form av diskriminering Göteborgs universitet (GU) har en jämlikhetsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och annan kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Ljungby kommun www.skola.ljungby.se Årlig plan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Angelstadenheten Förskola, förskoleklass, fritidshem och skola Ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

TILLÄMPNING. Kränkande särbehandling. och. trakasserier

TILLÄMPNING. Kränkande särbehandling. och. trakasserier TILLÄMPNING Kränkande särbehandling och trakasserier Kränkande behandling Konflikter hör till vardagen på alla arbetsplatser. Om konflikterna han teras på ett konstruktivt och respektfullt sätt kan det

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan Blomgatans förskola

Likabehandlingsplan Blomgatans förskola Solna Stad Fridhemsförskoleområde Likabehandlingsplan Blomgatans förskola Innehållsförteckning 1 Allmänt om planen, ny lag och målsättningar 1.1 Ny lag 1.2 Mål för likabehandlingsarbetet 1.3 Definitioner

Läs mer

Likavillkorsplan 2009-2011

Likavillkorsplan 2009-2011 Likavillkorsplan 2009-2011 Lika villkor, vad menar vi med det? De mänskliga rättigheterna gäller oss alla och ska utgöra en grund för vår verksamhet. På vår länsstyrelse ska vi värna om allas lika möjligheter,

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hästhovens förskola Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om trakasserier av student enligt Diskrimineringslagen (2008:567)

Riktlinjer vid misstanke om trakasserier av student enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer vid misstanke om trakasserier av student enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2011-09-12 Rektor SLU.ua.Fe.2011.2.1-2909

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Graningegården 2013/2014 Inledning Vi vill utforma vår skola, Graningegården, så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som är präglad av trygghet,

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014 2015 Planen gäller för samtliga elever och anställda inom RO X vid Västerviks gymnasium. Vision Västerviks gymnasium, rektorsområde X, präglas av respekt och

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Malmgårdens Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan för kränkande särbehandling. för Ekdungens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan Plan för kränkande särbehandling. för Ekdungens förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan Plan för kränkande särbehandling för Ekdungens förskola 2014-2015 Innehåll 1. Vision vad vill vi uppnå? 2. Mål vilka mål vill vi nå? 3. Kartläggning och nuläge hur ser det ut hos oss

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Handlingsplan mot kränkande behandling Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga

Läs mer

ATT MOTVERKA DISKRIMINERING AV GÄSTER. En folder utarbetad av Visita i samverkan med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO.

ATT MOTVERKA DISKRIMINERING AV GÄSTER. En folder utarbetad av Visita i samverkan med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO. ATT MOTVERKA DISKRIMINERING AV GÄSTER En folder utarbetad av Visita i samverkan med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO. Visita arbetar för en besöksnäring fri från diskriminering Restauranger

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Planen gäller fr o m 2015-02-01 Planen gäller t o m 2016-01-31 Planen ska revideras senast 2016-01-31 Ansvarig för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller under ht 2015 vt 2016

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller under ht 2015 vt 2016 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller under ht 2015 vt 2016 Vår vision På Sjöängsskolan ska alla kunna känna arbetsglädje, trivsel, trygghet, självförtroende

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder HANDIKAPP OMBUDSMANNEN SFS nr: 1999:132 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder Utfärdad: 1999-03-11 Ändring införd:

Läs mer