Swedbanks jämställdhets- och mångfaldsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbanks jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2018"

Transkript

1 Swedbanks jämställdhets- och mångfaldsplan Inledning Swedbank AB och de dotterbolag som tillhör Swedbankkoncernen (härefter Swedbank) vill arbeta för att skapa ett klimat där jämställdhet och mångfald är självklara delar av verksamheten och där olikheter används aktivt för att skapa affärsnytta. Vår ambition är att medarbetarnas sammansättning ska spegla mångfalden bland våra kunder och på de marknader där vi är verksamma. På så sätt kan vi bättre tillfredsställa kundernas olika behov och identifiera nya affärsmöjligheter. 1

2 Innehållsförteckning Inledning... 1 Arbetet bedrivs lokalt... 4 Roller & ansvar... 4 Chef... 4 Medarbetare... 4 Personalchef... 4 Group HR... 4 Arbetsförhållanden... 5 Inledning... 5 Kartläggning... 5 Målsättning... 5 Handlingsplan... 6 Ansvarsområde... 6 Föräldraskap och förvärvsarbete... 7 Inledning... 7 Kartläggning... 7 Målsättning... 8 Handlingsplan... 8 Ansvarsområde... 9 Kompetensutveckling och intern- och externrekrytering Inledning Kartläggning Målsättning Handlingsplan Ansvarsområde Lönefrågor Inledning Kartläggning Målsättning Handlingsplan Ansvarsområde Trakasserier och diskriminering

3 Inledning Kartläggning Målsättning Handlingsplan Ansvarsområde Likabehandling och mångfald Inledning Kartläggning Målsättning Handlingsplan Ansvarsområde Undertecknat

4 Arbetet bedrivs lokalt Vårt arbete med jämställdhet och mångfald bedrivs lokalt. Vi har en decentraliserad organisation vilket återspeglar sig i jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Jämställdhets- och mångfaldsplaner upprättas därför lokalt varje år och är en del av ordinarie verksamhetsplanering. Alla enheter med minst 25 anställda ska upprätta en egen jämställdhets- och mångfaldsplan som utformas utifrån de lokala förutsättningarna. Mindre enheter inkluderar jämställdhetsarbetet i verksamhetsplanen alternativt utformar en egen lokal jämställdhetsoch mångfaldsplan. De lokala planerna är av yttersta vikt. Denna centrala plan är en sammanfattning av Swedbanks centrala jämställdhets- och mångfaldsarbete. En sammanställning över de aktiviteter som genomförs sammanställs årligen som ett underlag för utvärdering och uppföljning i samband med den årliga, strategiska planeringen. Roller & ansvar Chef Varje chef med personalansvar är ansvarig för att bedriva ett målinriktat jämställdhets- och mångfaldsarbete. Det innebär att chefen är ansvarig för att ta initiativ, genomföra förändringar, sprida information, målsätta och kontinuerligt följa upp i jämställdhet- och mångfaldsarbetet. Chefen ansvarar också för att en lokal jämställdhets- och mångfaldsplan följs upp. Detta arbete ska göras tillsammans med fackliga företrädare. Medarbetare Varje medarbetare har ansvar för att efterleva Swedbanks värderingar, riktlinjer och direktiv. Diskriminering och trakasserier är oacceptabelt och anses som ett agerande i strid med anställningsavtalet och därmed leda till disciplinärende. Personalchef Personalchef för respektive affärsområde ansvar för att följa upp och stödja det lokala jämställdhets- och mångfaldsarbetet i sitt affärsområde. Denna uppföljning ska ske tillsammans med fackliga företrädare. Group HR Group HR inkluderar jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i processer, verktyg och strategier samt följer upp den övergripande utvecklingen i banken. 4

5 Arbetsförhållanden Inledning Swedbank jobbar aktivt för att ge alla medarbetare förutsättningar för god fysik och psykosocial hälsa på arbetsplatsen oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder. Med arbetsförhållanden menas organisatoriska, fysiska och psykosociala förhållanden. Kartläggning Ett mått på förhållandena på arbetsplatsen är till exempel resultatet av medarbetarundersökning samt sjukfrånvaro. Medarbetarundersökningen har varierat över tid men har två frågor som återkommit är stress och engagemang. Medarbetarundersökningen går i dagsläget inte att bryta ner på kön men kommer att åtgärdas under kommande år. Sjuktalen går däremot att bryta ned på kön. Sjukfrånvaron totalt ligger i dagsläget på 3%. Kvinnor har dock dubbelt så hög sjukfrånvaro än män, vilket är en trend som har funnits i flera år (se tabell 1 och diagram 1 nedan). TABELL 1 Sjukfrånvaro Sverige Sjukfrånvaro Baltikum Sjukfrånvaro Swedbank totalt Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män ,6 1,9 N/A N/A N/A N/A ,8 1,8 0,7 0,3 2, ,8 1,9 0,7 0,3 2,25 1,1 DIAGRAM 1 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Sjukfrånvaro Sverige Kvinnor Sjukfrånvaro Sverige Män 1 0, Målsättning Arbetsförhållanden, fysiska som psykosociala, ska vara lämpliga för alla medarbetare och alla ska ha lika förutsättningar när de gäller arbetsuppgifter och möjligheter till karriär. 5

6 Handlingsplan Vad och hur? När? Vem? Arbeta med enhetens Varje år Chef attityder och förhållningssätt, till exempel genom workshops i syfte att skapa ett öppet arbetsklimat och reflektion kring normer och fördomar. Vara observant på signaler på obalans i medarbetarundersökningen. Ta fram och genomföra handlingsplan vid indikationer på sjunkande välbefinnande, ökad balans i upplevelsen av utvecklingsmöjligheter etc. Varje år Följa upp och analysera sjukfrånvaro (lång- och korttidssjukskrivningar) utifrån ett könsperspektiv och ta fram förslag på eventuella lokala handlingsplaner. Varje kvartal Lokal nivå: Chef och HR partner. Central nivå: Group HR Respektive HAMK (Hälsooch arbetsmiljökommitte) inklusive CHAMK (central). Ansvarsområde Vad och hur? När? Vem? Arbetsmiljö och rehabansvar Löpande Group HR Lokala siffror och Löpande HR partners djupdykningar Processansvar Group HR 6

7 Föräldraskap och förvärvsarbete Inledning Swedbanks mål är att det inte ska vara några problem att förena arbete och familj. Vår ambition är att skapa ett klimat där möjligheten till balans mellan familjeliv och arbetsliv är en självklarhet och där man underlättar för både män och kvinnor att vara föräldralediga. Vi vill också medverka till att pappor i större utsträckning är föräldralediga och tar hand om barnen när de är sjuka. Föräldraledighet ska uppmuntras på alla enheter och nivåer i banken och får inte påverka medarbetarens karriär- och löneutveckling negativ. Utifrån verksamhetens krav ska arbetsförhållandena, så långt som möjligt, anpassas så att föräldrar ska kunna förena arbete med familj. Om verksamheten tillåter ska det finnas acceptans för och möjlighet till distans- och deltidsarbete. Kartläggning Kvinnor i Sverige är i större utsträckning än män föräldralediga och arbetar mer deltid med stöd av föräldraledighetslagen (se diagram 2 och 3 nedan). Kvinnors uttag av föräldraledighet är 73% av det totala i banken idag. Männens uttag har ökat marginellt mot tidigare år. Av de medarbetare som 2014 är deltidsarbetande med stöd av föräldraledighetslagen är 91% kvinnor. DIAGRAM 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 80% 75% 74% 73% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 25% 26% 27% Kvinnor Män 10% 0%

8 DIAGRAM 3 TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING T.EX. VAB 80% 70% 60% 50% 40% 30% kvinnor män 20% 10% 0% 2013 okt-14 Swedbank bedriver ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete där föräldraledighet ses som en viktig faktor för att öka jämställdheten. Vi erbjuder förmåliga villkor vid föräldraledighet samt vill uppmuntra och underlätta för alla medarbetare på alla nivåer att kunna kombinera föräldraskapet med arbetet. Från och med våren 2011 erbjuder vi Föräldracoachning, ett program som stöd i karriären för nyblivna föräldrar. Vi deltar i JÄMIX, Nyckeltalsinstitutets årliga undersökning som mäter företags jämställdhet, tex föräldraledighetsuttag, yrkesrollsfördelning och karriärsmöjligheter. Målsättning Alla medarbetare ska kunna förena ansvaret för familjen med karriären Handlingsplan Vad och hur? Uppföljning? När? Vem? Möten förläggs på ordinarie Årlig enkät. HR partner och chefer arbetstid där tidiga morgnar och sena eftermiddagar helst undviks för att underlätta för föräldrar att kombinera arbetsliv och föräldraskap. Uppmuntra till ökat uttag av mäns föräldraledighet och Årlig enkät HR partners och chefer 8

9 VAB. Detta kan ske via information och lönesamtal mm. Samtliga föräldralediga ska bli kallade till lönesamtal Utbildning/workshop kring attityder Undersök mönster i löneutveckling för föräldrar Genomföra lönesamtal med föräldralediga under och efter föräldraledigheten, samt hitta former för hur kontakt med arbetsplatsen kan behållas under föräldraledigheten. Årlig enkät medarbetare och HR stämmer av med chef HR partner och chef HR partner och chef Group HR, Lön och belöning Chef Ansvarsområde Vad och hur? Uppföljning? När? Vem? Undvik diskrimineringsärenden HR partner och chefer vid rekrytering, lönesättning och kompetensutveckling. Jobba proaktivt. Säkerställ att HR partners har bra inblick i diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen för att säkerställa ett gott stöd till cheferna. Personalchef för respektive BA 9

10 Kompetensutveckling och intern- och externrekrytering Inledning I Swedbank är det verksamhetens behov och människors kompetens som ska avgöra vem som ska rekryteras, befordras och kompetensutvecklas. För att på bästa sätt utveckla verksamheten behöver vi chefer och medarbetare med olika egenskaper, kompetenser och kvalitéer. En förutsättning för det är en medveten och kvalitetssäkrad rekrytering och kompetensutveckling. Kompetensutveckling är en viktig del i ett kunskapsintensivt företag som Swedbank. Det är verksamhetens behov och medarbetarnas kompetens som avgör kompetensutvecklingsinsatsen. Kartläggning Swedbanks rekryteringsprocess baseras på kompetensbaserad intervjuteknik som utgår från en tydlig kravprofil. Tester används där det är relevant för att bedöma kunskapsnivån. Swedbank har i många år rankats som branschens mest jämställda börsbolag vad gäller fördelning kvinnor och män i ledningen. Trots det når vi ännu inte en 40/60 fördelning rent kvantitativt, vilket gör det viktigt att se över hur man ytterligare kan skapa balans mellan män och kvinnor på högra chefspositioner. Därutöver har vi påbörjat ett kvalitativt arbete i hela banken med chefsutbildningar och workshops som ska bidra till öka medvetenhet, kunskap och förändrade attityder och aktivitet i frågan. Dessutom görs olika lokala kompetensutvecklingsmetoder såsom Women moving forward ett program där kvinnor med företagserfarenhet utbyter erfarenheter med kvinnor från privatsidan för att bredda kompetenserna antogs också en policy om jämställdhet och mångfald där all rekrytering, från medarbetare till styrelseledamöter, ska präglas av mångfald. DIAGRAM 4 GENOMSNITTLIG ANSTÄLLNINGSTID Female Male Total 10,0 10,7 9,3 9,8 7,0 6,9 8,0 7,4 7,8 14,1 13,1 11,8 12,0 11,5 10,6 EE LT LV SE GROUP 10

11 DIAGRAM 5 ÅLDERSSPRIDNING ,6% 1,8% 1,2% 5,6% 5,4% 8,5% 8,5% 11,4% 23,4% 19,2% 17,4% 24,0% 17,8% 23,0% 42,2% 43,5% 49,7% 24,7% 32,5% 24,2% 24,0% 24,7% 26,8% 18,5% 21,1% EE LT LV SE GROUP DIAGRAM 6 KÖNSFÖRDELNING MEDARBETARE Total gender spread GROUP 35% 65% SE 44% 56% LV 22% 78% LT 24% 76% EE 21% 79% 11

12 DIAGRAM 7 KÖNSFÖRDELNING CHEFER Manager s gender spread GROUP 48% 52% SE 55% 45% LV 36% 64% LT 45% 55% EE 32% 68% Målsättning Alla ska ges likvärdiga möjligheter till kompetensutveckling och karriär. Alla ska bemöta andra medarbetare, arbetssökande och kunder likvärdigt. Definiera likvärdigt. Handlingsplan Vad och hur? När? Vem? Strukturerade intervjuer med tydliga kravprofiler används i rekryteringsprocessen Vid varje rekrytering Uppnå 40/60 könsfördelning i högre chefspositioner, ledningsgrupper och övriga arbetsgrupper Minst 2 intervjuare deltar vid varje intervju Uppmuntra samtliga medarbetare att genomföra bankens interaktiva genus- Innan 2016 års slut Vid varje rekrytering Innan år 2016 Rekryteringsavdelningen, HR partner samt rekryterande chef BA Chef Rekryterande chef Chef 12

13 och jämställdhetsutbildning. Sträva efter jämn könsfördelning vid alla rekryteringar Använda positiv särbehandling vid rekrytering för att skapa bättre könsfördelning Säkerställa att HR partners har inblick i diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen för att vara ett gott stöd vid rekrytering och säkersälla en icke diskriminerande rekrytering Vid varje rekrytering Vid varje rekrytering Rekryterande chef Rekryterande chef Personalchef Ansvarsområde Vad och hur? När? Vem? En inkluderande Group HR rekryteringsprocess Implementering av processen Löpande HR partners Uppföljning av nyckeltal Group HR 13

14 Lönefrågor Inledning Löneskillnader ska endast bero på könsneutrala och sakliga lönekriterier. Enligt Diskrimineringslagen ska varje företag med fler än 25 anställda var tredje år genomföra en lönekartläggning i syfte att kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor samt i förekommande fall ta fram en handlingsplan. I Swedbank genomförs lönekartläggning varje år i enlighet med gällande kollektivavtal. Lönekartläggning genomförs för varje enskild legal enhet i samverkan med facken. Lönekartläggningen ska genomföras per juridisk enhet med anställda i Sverige. Lönekartläggning hålls samman av group HR för Swedbank AB medan den genomförs lokalt inom övriga bolag. Kartläggning Swedbank har en löneprocess, löneprinciper, lönekriterier, förankringsmodell och vid behov handlingsplan som finns tillgängliga för medarbetare och chefer via intranätet. Swedbank har en tydlig intern struktur för lönesättning och fortsatt utbildning av lönesättande chefer ska genomöras. Lönesamtal genomförs under kvartal 1 och den individuella grundlönen sätts utifrån lönekriterier. Två extrainsatta lönerevisioner har tillsatts under perioden för att utjämna upptäckta osakliga löneskillnader. Över 1000 individers löner blev justerade och ett proaktivt, förebyggande arbete är den största och viktigast utvecklande insatsen framöver. Roburs lönekartläggning blev 2014 granskad av DO (Diskrimineringsombudsmannen) och fick godkänt. Målsättning Löneskillnader ska endast bero på könsneutrala och sakliga lönekriterier. Handlingsplan Vad och hur? När? Vem? Train the trainers: genus- Innan 2015 års utgång Group HR och HR partners och jämställdhetsworkshops för chefer Utbilda chefer i lönesättning Varje år Group HR och HR partners och lönesamtal Kartlägga löner och genomföra åtgärder enligt handlingsplan från lönekartläggningen Varje år Group HR Ansvarsområde Vad och hur? När? Vem? Jämställda löner Löpande Group HR processansvar 14

15 Trakasserier och diskriminering Inledning I Swedbank ska det inte förekomma någon diskriminering eller några trakasserier. Vi motverkar diskriminering och trakasserier genom att skapa ett öppet arbetsklimat, där varje medarbetare med sina olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenhet är en viktig del av den samlade mångfalden. Kartläggning Swedbank arbetar fortlöpande mot diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. En beredskapsplan finns fastställd med kontaktpersoner och anmälningsrutiner om trakasserier eller diskriminering trots allt skulle uppstå. Informationen finns tillgänglig för alla medarbetare på Kanal1/Medarbetare och chef/jämställdhet & mångfald. Att medvetet utsätta någon för kränkande särbehandling anses vara i strid med Swedbanks anställningsavtal och kan rapporteras både anonymt och öppet. Kartläggning sker varje år i medarbetarundersökningen med frågor om upplevelsen av att ha blivit förbigången eller illa behandlad pga kön, ålder eller annan diskrimineringsgrund. Uppföljning av resultatet sker både centralt och lokalt. I medarbetarundersökningen från kan man, på samma sätt som tidigare år, se att upplevelsen av att ha blivit förbigången finns. Målsättning Ingen ska utsättas för trakasserier eller annan kränkande särbehandling. Handlingsplan Vad och hur? Uppföljning? När? Vem? Sprida jämställdhetsplanen Enkät årligen HR partner och chef tillsammans med info om trakasserier och diskriminering Säkerställa att man själv i Chef och Hr partner rollen som chef har god inblick i området och informera medarbetarna om handlingsplanen Följa upp ev indikationer på medarbetarundersökningen och ta fram handlingsplan Chef och HR partner Ansvarsområde Vad och hur? När? Vem? Lokala siffror och HR partners 15

16 djupdykningar Säkerställa att uppdaterad handlingsplan finns tillgänglig på intranätet Group HR 16

17 Likabehandling och mångfald Inledning Swedbank vill skapa ett klimat som främjar och bejakar mångfald. Vi har många kunder och medarbetare och vill därför kunna möta och spegla både kundernas och medarbetarnas mångfald. Öppenhet och acceptans för olikheter är av stor vikt. Mångfaldsarbetet innebär till stor del att arbete mot förutfattade meningar för att skapa en öppenhet för olikheter. Mångfald kan innebära synliga olikheter som till exempel ålder och kön, men även underliggande olikheter som till exempel trosuppfattning. Mångfaldsarbetet handlar också om att kritiskt granska interna och externa strukturer och normer samt se hur organisationen kan utvecklas för att bättre kunna ta tillvara och dra nytta av likheter och förändringar. Kartläggning Varje enhet bedriver jämställdhets- och mångfaldsarbetet utifrån sina förutsättningar. Det innebär att det lokala jämställdhets- och mångfaldsarbetet kan se olika ut. Ur ett kundperspektiv arbetar kontoren med att förstå och möta sina kunders mångfald, det kan tex vara språklig- och kulturell kompetens. Mångfaldsarbetet handlar mycket om att skapa ett klimat som kännetecknas av öppenhet. Förutom övergripande jämställdhets- och mångfaldsplan finns lokala jämställdhets- och mångfaldsplaner samt en handlingsplan vid kränkande särbehandling. Detta baseras på tron att tydliga interna strukturer gällande jämställdhet och mångfald leder till ett inkluderande och öppet klimat där olikheter ses som framgångsfaktorer. Utbildningar ses kontinuerligt över ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och bildmaterial tas fram med ambitionen att spegla våra kunder och medarbetare. Swedbank är och har i flera år varit huvudsponsor till stiftelsen Friends som motarbetar mobbning i skolan. Att sponsra och stödja dessa initiativ är en del i att förmedla och synliggöra våra värderingar och ställningstagande för öppenhet och respekt. Swedbanks medarbetare ska återspegla den mångfald som finns hos våra kunder. I Sverige har 20% av invånarna utländsk bakgrund, dvs är själv utrikesfödd eller har två föräldrar som är det. I Swedbank är samma siffra 12% vilket ska förändras genom initiativet Äntligen jobb. Äntligen jobb är ett samarbete med Arbetsförmedlingen som syftar till att få fler utrikesfödda akademiker i arbete. Sen initiativet startade 2012 har över 100 Äntligen jobbare praktiserat på Swedbank, vilket har lett 80% i jobb och 66% har börjat inom Swedbank. Målsättning Alla medarbetare ska agera i enlighet med bankens värderingar och bemöta alla kunder och kollegor med respekt. 17

18 Handlingsplan Vad och hur? När? Vem? Fortsätta följa upp utländsk Group HR bakgrund via SCB Göra en mer nyanserad Group HR intern enkät om språk, identifikation och internationell bakgrund Genomföra aktiviteter och kampanjer för att främja och bejaka mångfalden samt öka öka kundnöjdheten i den egna närmiljön. Chef Ansvarsområde Vad och hur? När? Vem? Implementera jämställdhets- Löpande Group HR och mångfaldsperspektivet i processer, strategier och verktyg Säkerställa att Swedbank Academy likabehandlingsperspektivet finns integrerat i alla utbildningar Implementera jämställdhetsoch mångfaldsplanen i samtliga delar av verksamheten. Löpande Chef 18

19 Undertecknat Denna jämställdhets- och mångfaldsplan är framtagen i samförstånd mellan Swedbank, Finansförbundet och Akademikerföreningen och uttrycker Swedbanks, Finansförbundets och Akademikerföreningens gemensamma syn på jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom Swedbank. Stockholm den Lars Friberg Personaldirektör Stockholm den Karin Elmin Arbetsrättsjurist Stockholm den Madelene Persson Koncernansvarig jämställdhet & mångfald Stockholm den Kristina Kjell Företrädare för Finansförbundet Stockholm den Karin Sandström Företrädare för Akademikerföreningen 19

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Energibranschens arbetsplatser ska vara fria från diskriminering

Energibranschens arbetsplatser ska vara fria från diskriminering Sidan 1 av 8 Policydokument Energibranschens arbetsplatser ska vara fria från diskriminering December 2006 EFA CF Ledarna SEKO Sif Sidan 2 av 8 Konstruktiv energianvändning Vi eldar inte för kråkorna.

Läs mer

SVT:s policy för mångfald och likabehandling

SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT är till för alla. SVT värnar principen om alla människors lika värde. SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, intressen,

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan.

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm 2014-11-24 Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. Inledning Syftet med en övergripande mångfaldsplan

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun 1 Jämställdhet och mångfald i Fagersta kommun Bakgrund Arbetet med jämställdhet och mångfald hör ihop med ett antal internationella, nationella och lokala

Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 19 Mångfald och jämställdhet Innehållsförteckning MÅNGFALDSPOLICY...2 Begreppsdefinition...2 Diskrimineringslagstiftningen...3 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY...4 Begreppsdefinition...4

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Mångfaldspolicy. Regionfullmäktige 2009-05-28

REGION VÄRMLAND. Mångfaldspolicy. Regionfullmäktige 2009-05-28 REGION VÄRMLAND Mångfaldspolicy Regionfullmäktige 2009-05-28 MÅNGFALDSPOLICY 1. BAKGRUND Egna organisationen Omvärlden 2. NULÄGESBESKRIVNING Kända data Upplevt nuläge Framtid 3. SYFTE/VISION 4. FRAMGÅNGSFAKTORER

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007

STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007 STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008 Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Diskrimineringsfunktionärens

Läs mer

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Inom Lunds kommun är mångfald en naturlig och värdefull del av verksamheten som

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (11) Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet 2013-2015 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (11) Övergripande strategi

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2016-02-02 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-04 PaN A1511-00358-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling Diskriminering trakasserier, kränkande särbehandling Information om hur du som medarbetare, chef, facklig representant eller skyddsombud bör agera i dessa situationer Nationell policy och riktlinjer Ansvarig

Läs mer

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 1 (8) Handläggare: Anita Hjelm Göran Rosander Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkter... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Malmgårdens Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling

Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling 1 av 8 Uppdaterat 2011-10-03 Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling Dokumenttyp Policy samt handlingsplan Dokumentägare Personalfunktionen Dokumentinformation Dokumentnamn

Läs mer

Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier

Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier Antagen i Kommunstyrelsen 2014-02-26 KS/2013:702 Personalavdelningen Kommunstyrelsens förvaltning Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Framtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS).

Framtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS). Likabehandlingsplan Beslutad xx av xx 1. Inledning Trelleborgs kommun ska kännetecknas av öppenhet, respekt och ansvar vilket ska bidra till bra arbetsklimat och en god och stimulerande arbetsmiljö. Trelleborgs

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017

JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 2 0 1 5 2 0 1 7 JÄ M STÄ L L D H E TS P L A N fö r G ö t e b o r g s O per a n JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperan - det mest jämställda operahuset i Europa. GöteborgsOperans

Läs mer

MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016

MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016 MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Likabehandlingsplan 2012 Rockadens förskola Förskolechef: Camilla Norrhede Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 1 (15) Jämställdhet definierar vi som att: Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter

Plan för lika rättigheter och möjligheter Nummer: 05:2 Blad: (1) Plan för lika rättigheter och möjligheter Inledning Denna plan är Ekerö kommuns gemensamma Plan för lika rättigheter och möjligheter, tillika jämställdhetsplan. Den belyser enbart

Läs mer

Sensus inkluderingspolicy

Sensus inkluderingspolicy Sensus inkluderingspolicy inklusive handlingsplan och begreppsguide fastställd av sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 reviderad 2011-12-14/15 sensus inkluderingspolicy 1 Sensus inkluderingspolicy Sensus

Läs mer

Likavillkorsplan 2009-2011

Likavillkorsplan 2009-2011 Likavillkorsplan 2009-2011 Lika villkor, vad menar vi med det? De mänskliga rättigheterna gäller oss alla och ska utgöra en grund för vår verksamhet. På vår länsstyrelse ska vi värna om allas lika möjligheter,

Läs mer

Handlingsplan för mångfald 2009-2010

Handlingsplan för mångfald 2009-2010 DATUM: 29-5-15 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: Administrativa avdelningen, personalenheten Maria Wahl ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-13 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 Fax +46 8 21

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Länsstyrelsens Likavillkorsplan

Länsstyrelsens Likavillkorsplan Länsstyrelsens Likavillkorsplan LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 1 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 2 Inledning Länsstyrelsen har en viktig

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier 2011 2013 Vindelns kommun Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Övergripande mål Det övergripande målet för arbetet med

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Flik 9 2010-04-10. Framgångsfaktorer som främjar likabehandling:

Flik 9 2010-04-10. Framgångsfaktorer som främjar likabehandling: Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling och handlingsplan för jämställdhet Enligt diskrimineringslagen ska en likabehandlingsplan upprättas. Enligt skollagen ska även en plan mot kränkande

Läs mer

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 PLAN 1(6) 2009-09-16 KS-415/2009 020 Handläggare, titel, telefon Rania Issa Särnblad, HR-konsult 011-151028 Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 Syftet med planen är att konkretisera kommunens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Luleå kommun/buf sid 1/5 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2012/2013 Luleå kommun/buf sid 2/5 Vår vision Alla på vår förskola ska känna sig

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 SID 1 (8) Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 INLEDNING Förskolan i Östra Söders förskole enhet som omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering

Läs mer

Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018. Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39

Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018. Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39 Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Jämställdhetsarbetets juridiska grund... 3 3. Målsättningar

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...2 2. Inledning...4 3. Grunduppgifter...4 4. Likabehandlingsplanens syfte...4 5. Vår Vision 4 6. Mål...5 7. Främjande arbete...6

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Luleå kommun/buf sid 1/6 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2014 Luleå kommun/buf sid 2/6 Vår vision Alla på vår förskola, både barn och vuxna,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2011-2013

Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2011-2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2010-11-26 1 (6) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2011-2013

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Handlingsplan mot kränkande behandling Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga

Läs mer

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-25 59 (68) Ks 279 Au 193 Dnr KS 254/2015 Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Allmänna utskottet Ärendebeskrivning

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Plan för jämställd personalpolitik Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Förord Syftet med Plan för jämställd personalpolitik är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet.

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kesbergs förskola Äventyrsförskolan i Vårgårda HT 2015-VT 2016

Likabehandlingsplan för Kesbergs förskola Äventyrsförskolan i Vårgårda HT 2015-VT 2016 Likabehandlingsplan för Kesbergs förskola Äventyrsförskolan i Vårgårda HT 2015-VT 2016 Bakgrund och uppdrag Från 2006-04-01 gäller en lag i Sverige som syftar till att främja alla barn och elevers lika

Läs mer

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 RIKTLINJER Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015 Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 2/9 1 Inledning Enligt diskrimineringslag arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete

Läs mer

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Gymnasieskolan läsåret 2015/16 Alla elever på Bildningscentrum Facetten ska känna sig

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Hasselbol Fastställd 20150915 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Vasaparkens förskola

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Vasaparkens förskola Skolor Norr Centrums Skolor Rektor/Enhetschef: Carla S Wahl 021-39 32 91 Rektor/Enhetschef: Lena Nordberg 021-39 32 75 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vasaparkens förskola Inledning

Läs mer

Ekendals förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekendals förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekendals förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekendals förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekendals

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Likabehandlingsplan För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Sigtuna kommuns gemensamma vision för förskolan: Alla barn i Sigtuna kommuns förskolor ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 NORRTÄLJE KOMMUN Skarsjö förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 Innehåll Skarsjö förskolas Likabehandlingsplan... 3 För förebyggande av diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Policy 2016-04-11, 58 Kommunfullmäktige

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 1 BAKGRUND Likabehandlingsarbetet regleras av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800). Likabehandlingsarbetet behövs för att skapa en skola

Läs mer

Skolområde Västra. Slättängens förskola

Skolområde Västra. Slättängens förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) 2015-02-16 Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 INLEDNING En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

Arealens Förskola Arealens Förskola A

Arealens Förskola Arealens Förskola A Arealens Förskola Arealens Förskola A Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Likabehandlingsplan för Arealens förskola Syfte:

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan 2018-2019 Advania Sverige AB Innehåll 1. Advanias verksamhet... 3 2. Definitioner... 3 3.... 3 3. Riskbedömning... 3 4. Handlingsplan... 4 4.1 Rekrytering... 4... 4... 4 4.2 Ledarskap... 4... 5... 5 4.3

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Krokom 2013-01-01 Inger Olsson, förskolechef Innehåll Inledning...5 Bakgrund...6 Mobbning kännetecknas av:... 7 Befogade tillsägelser... 7 Lagar

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan 1 (9) Likabehandlingsplan 2018-2021 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2018-09-19 80) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2018-09-19 Dokumentansvarig: HR-kontoret

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen Likabehandlingsplan Förskolan Lärkdrillen 2011 10 25 Styrdokument Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, poängterar vikten av en lika behandling av alla individer inom verksamheten, bl.a. går det att läsa:

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun Beslut BUN 2013-04-03 29, Dnr 2013/35 Inledning

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Eklundaskolan 2013/2014

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Eklundaskolan 2013/2014 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Eklundaskolan 2013/2014 Örebro kommuns Trygghetsvision I Örebros förskolor och skolor har vi en trygghetsvision. Den antogs av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund. LIKABEHANDLINGSPLAN Likabehandlingsplan för Sven Eriksonsgymnasiet 10/11 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra

Läs mer