Jämställdhetsplan för Värnamo kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun"

Transkript

1 Jämställdhetsplan för Värnamo kommun 1

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Ansvar Bakgrund Arbetsförhållanden ska lämpa sig för såväl kvinnor som män Arbete och hälsa Kartläggning Uppföljning Anställning Kartläggning Uppföljning Sysselsättningsgrad Kartläggning Uppföljning Arbete och föräldraskap Föräldraledighet Uppföljning Partiell föräldraledighet Kartläggning Uppföljning Flexibla lösningar Flexibel arbetstid Kartläggning Uppföljning Förebygga trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier Kartläggning En jämn könsfördelning Könsfördelning Kartläggning Uppföljning Att söka arbete Kartläggning Uppföljning Handlingsplan för jämställda löner Mål och åtgärder för jämställdhet i Värnamo kommun Mål Åtgärd Tidpunkt Ansvar Kunskap Sysselsättningsgrad Föräldraledighet Flexibel arbetstid Förebygga trakasserier En jämnare könsfördelning Bilaga 1 Handlingsplan för jämställda löner

3 1. Inledning Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare att vart tredje år ska upprätta en jämställdhetsplan. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av åtgärderna som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Planen ska också innehålla en översiktlig redovisning av de handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren ska göra. Värnamo kommuns jämställdhetsplan innehåller kartläggning och uppföljning från föregående år av jämställdheten inom olika områden. Sist i jämställdhetsplanen finns en handlingsplan med mål och åtgärder för ökad jämställdhet. Till planen biläggs också handlingsplanen för jämställda löner. 1.1 Syfte Värnamo kommun ska vara en attraktiv arbetsplats för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Det gäller arbetsförhållanden, möjlighet att förena arbete med föräldraskap och förhindrande av trakasserier. Det ska finnas möjligheter till arbete och utveckling oavsett kön i alla förvaltningar och inom alla yrken. Jämställdhetsplanen ger riktlinjerna och målen för detta arbete. 1.2 Ansvar Det yttersta ansvaret för att jämställdhetsarbetet bedrivs enligt lagens intentioner vilar på kommunstyrelsen. Personalavdelningen leder och samordnar jämställdhetsarbetet. Personalavdelningen är ansvarig för att lönekartläggning, handlingsplan för jämställda löner och en kommungemensam jämställdhetsplan upprättas i enlighet med Diskrimineringslagen och i samverkan med personalorganisationerna. Respektive nämnd ansvarar för att jämställdhetsplanens mål uppnås senast Chefer på alla nivåer har ansvar för att målen konkretiseras och praktiskt genomförs. Varje medarbetare är ansvarig för att arbeta efter de uppsatta målen för jämställdhetsarbetet. Utöver jämställdhetsplanen görs varje år en lönekartläggning och en handlingsplan för jämställda löner. 1.3 Bakgrund Ålder Kvinnor Kvinnor Män Män Summa Kvinnor andel andel Kvinnor andel Män Män andel Summa % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 426 Summa % % % % Tabell 1.1. Köns- och åldersfördelning. Urval: tillsvidareanställda 3

4 Av Värnamo kommuns invånare är 50,3 procent kvinnor och 49,7 procent män, vilket är samma fördelning som i riket i övrigt. Liksom andra kommuner är det dock en stor kvinnodominans bland medarbetarna. Störst andel män finns i åldersintervallet 60 år och äldre, där de utgör 27 procent. Störst andel kvinnor finns i åldersintervallet 39 år och yngre. Från 2004 till 2007 har könsfördelningen varit oförändrad med 81 procent kvinnor har det skett en liten ökning av andelen kvinnor till 82 procent. Andelen kvinnor är större i de yngre åldersgrupperna, varför det kan antas att andelen kvinnor ökar på sikt. En del av denna ökning kan hänföras till barn- och utbildningsförvaltningen där lärargruppen blir alltmer kvinnodominerad. Majoriteten av de lärare som anställts på senare år utgörs av kvinnor och majoriteten av männen finns i de övre åldersintervallen. Enligt Högskoleverket var enbart 24 procent av nybörjarna på lärarutbildningen höstterminen 2007 män. Dessutom lämnar hälften av alla män utbildningen utan att ta examen. 1 Detta påverkar könsfördelningen i kommunen då lärarna är en stor yrkeskategori och det kan antas att det även framöver kommer att leda till en större andel kvinnliga lärare. Under 2008 var cirka en tredjedel av alla utannonserade tjänster i kommunen lärartjänster, vilket motsvarar cirka 100 tjänster. En annan anledning till att andelen kvinnor ökar i kommunen är att omsorgsförvaltningen har ökat i antal medarbetare. Då omsorgsförvaltningen har en kvinnodominerad verksamhet är det framförallt fler kvinnor som har anställts. 2. Arbetsförhållanden ska lämpa sig för såväl kvinnor som män Diskrimineringslagen 3 kap. 4 : Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. För att belysa arbetsförhållandena i Värnamo kommun har tre områden valts ut för kartläggning: arbete och hälsa, anställning och sysselsättningsgrad. 2.1 Arbete och hälsa Bra arbetsförhållanden ger förutsättningar för en god hälsa bland medarbetarna och det är utgångspunkten i kommunens arbetsmiljöarbete. Enligt Arbetsmiljöverket uppger 24 procent av kvinnorna och 19 procent av männen i Sverige att de har haft kroppsliga eller andra besvär relaterade till arbetet under De vanligaste orsakerna till arbetsorsakade besvär är tung manuell hantering samt stress och andra psykiska påfrestningar. 2 Ohälsa kan dock ha sin grund i andra omständigheter än arbetet. Ett erkänt samband mellan ohälsa och kön är ojämställdhet i livssituationen. Det är idag fortfarande vanligt att kvinnor tar större ansvar än män för det obetalda hemarbetet. I Sverige gör kvinnor i genomsnitt tre gånger så mycket hushållsarbete som män. 3 Detta visar att hälsa är ett komplext område som innefattar många faktorer Boye K (2008) Happy hour? Studies on well-being and time spent on paid and unpaid work 4

5 2.1.1 Kartläggning Åldersintervall och kön Sjukdagar/anställd Sjukfrånvarotid Sjukdagar/anställd Sjukfrånvarotid Kvinnor ,6 % 11 4,0 % Män ,7 % 5 1,8 % Totalt ,5 % 10 3,6 % Kvinnor ,9 % 18 4,7 % Män ,7 % 9 2,2 % Totalt ,5 % 16 4,3 % Kvinnor ,9 % 23 5,7 % Män ,0 % 10 3,1 % Totalt ,5 % 20 5,0 % Totalt kvinnor 20 5,2 % 19 5,0 % Totalt män 12 3,4 % 9 2,6 % Totalt ,8 % 17 4,5 % Tabell 2.1. Sjukdagar/anställd samt sjukfrånvarotid utifrån kön och ålder. Urval: tillsvidareanställda, tidsbegränsat månadsanställda. Sjukfrånvaron i Värnamo kommun är högst bland kvinnor över 50 år och lägst bland män 29 år och yngre. Kvinnors totala sjukfrånvarotid i Värnamo kommun är 5,0 procent och mäns är 2,6 procent. I jämförelse med rikets kommuner är sjukfrånvaron i Värnamo kommun låg då genomsnittet i Sverige är 7,3 procent för kvinnor och 4,1 procent för män. 4 I jämförelse med rikets kommuner har kvinnor 29 år och yngre i Värnamo kommun samma antal sjukdagar som genomsnittet i Sveriges kommuner. För övriga åldersgrupper, män som kvinnor, är sjukdagarna betydligt färre i Värnamo kommun än genomsnittet i Sveriges kommuner. 5 I kommunen arbetas det kontinuerligt med arbetsmiljö- och hälsofrågor, bland annat arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud, hälsosamtal med förvaltningschefer, motion på arbetstid och friskvårdstävling Uppföljning I jämförelse mellan åren 2007 och 2008 kan konstateras att sjukdagarna minskar för såväl män som kvinnor i samtliga åldersintervall med undantag för kvinnor 29 år och yngre som ökar sjukdagarna med cirka 1 dag/anställd. Gruppen kvinnor 29 år och yngre är relativt liten (193 personer) och då några individer har varit långtidssjukskrivna under året påverkar det genomsnittet i hög grad. Det är framförallt männens sjukdagar som minskar. Den största minskningen av sjukfrånvaro finns inom intervallet 50 år och äldre, där den minskat med 0,5 procentenheter vilket motsvarar cirka 1,3 dagar/anställd. Även i denna grupp är det framförallt männens sjukdagar som minskar. Trenden är liknande i hela Sverige där sjukfrånvaron har minskat kontinuerligt sedan SKL; Obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen 2008, kommuner 5 SKL; Sjukfrånvaro och frisknärvaro i kommuner och landsting 2006 en personalstatistisk rapport 6 5

6 2.2 Anställning Värnamo kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats med goda anställningsförhållanden. Nyckeltalet anställningsform visar, tillsammans med nyckeltalen lön (se lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner) och sysselsättningsgrad resursfördelningen mellan könen och handlar om ställning på arbetsmarknaden. Ett klarläggande av kvinnors och mäns anställningsformer i kommunen visar också möjligheten att få tillsvidareanställning och om det finns skillnader mellan könen. Forskning visar att anställningsformen påverkar upplevelsen av anställningstrygghet Kartläggning Kvinnor Män Kvinnor Män Tillsvidareanställning inkl visstidsanställda med tillsvidareanställning som grundtjänst 92 % 93 % 93 % 94 % Tidsbegränsat anställda (ej timavlönade) 8 % 7 % 7 % 6 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % Tabell 2.2. Anställningsform. Tillsvidareanställda I Värnamo kommun har 93 procent av kvinnorna och 94 procent av männen tillsvidareanställningar. Det är således en liten skillnad mellan kvinnors och mäns anställningsformer, vilket visar på att kvinnor och män har samma möjligheter till tillsvidareanställningar och därmed lika anställningstrygghet. Jämfört med genomsnittet för övriga kommuner, som är 90 procent, har Värnamo kommun en hög andel tillsvidareanställd personal Tidsbegränsat månadsanställda Timavlönade Tidsbegränsat månadsanställda Timavlönade Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Kvinnor % % % % Män % 42 9 % % % Totalt % % % % Tabell 2.3. Tidsbegränsat månadsanställda och timavlönade. Tidsbegränsat månadsanställda Med utgångspunkt i de tidsbegränsat månadsanställda i Värnamo kommun utgör kvinnor 83 procent. I relation till kommunens totala könsfördelning, där kvinnor utgör 82 procent, innebär det att inget av könen är överrepresenterat bland tidsbegränsat månadsanställda. Enligt SCB var andelen kvinnor på tidsbegränsade anställningar högre än mäns i Sverige under Isaksson & Bellaagh (2005) Anställningskontrakt och psykologiska kontrakt - förändrade relationer på arbetsplatserna 8 SKL; Kommunal personal 2007 personalstatistisk undersökning 9 6

7 Timavlönade När det gäller timavlönade i Värnamo kommun utgörs den gruppen till 88 procent av kvinnor. Jämfört med kommunens totala könsfördelning är därmed kvinnor något överrepresenterade i den gruppen. Anledningen till det är att behovet av timavlönad personal främst finns inom omsorgsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen där yrkena är kvinnodominerade Uppföljning Andelen kvinnor och män som har tillsvidareanställning har ökat med en procentenhet vardera och skillnaden mellan könen är fortfarande liten. Av de tidsbegränsat månadsanställda har kvinnorna ökat i andel, men minskat i antal. Även männen har minskat i antal. Samtidigt har antalet timavlönade medarbetare ökat. Männen står för den största ökningen i den gruppen, vilket har lett till att andelen timavlönade män har ökat. 2.3 Sysselsättningsgrad En förutsättning för jämställdhet är att såväl kvinnor som män har rätt och möjlighet att försörja sig på sitt arbete. Ju högre sysselsättningsgrad desto bättre förutsättningar finns att kunna leva på sin lön. Sysselsättningsgraden i kommunen visar möjligheten till heltidsarbete. Framförallt är det kvinnors möjlighet till heltidsarbete som belyses då kvinnor i högre utsträckning än män arbetar deltid Kartläggning Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 100 % 54 % 90 % 60 % 54 % 88 % 60 % 75-99% 30 % 5 % 25 % 31 % 6 % 26 % 0-74% 16 % 5 % 15 % 15 % 6 % 14 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tabell 2.4. Sysselsättningsgrad per kön. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. Genomsnittet för rikets kommuner är att 66 procent av kvinnorna arbetar heltid. Av männen arbetar 86 procent heltid. 11 I Värnamo kommun är det således en mindre andel kvinnor än genomsnittet som arbetar heltid. Samtidigt är det en större andel män som arbetar heltid. I jämförelse med Gislaved och Gnosjö har Värnamo ungefär samma siffror. När det gäller alla kommuner i Jönköpings län är andelen heltidsanställda kvinnor 56 procent. Värnamo ligger därmed något lågt men ändå inte så långt ifrån genomsnittet. Det är framförallt Jönköping och närliggande kommuner som har störst andel heltidsanställda (omkring 60 procent). Flytande arbetstid Inom omsorgsförvaltningen finns möjligheten för medarbetare med ofrivillig deltid att utöka sysselsättningsgraden genom att förlägga viss arbetstid flytande. Det innebär att de tar extra arbetspass utöver sitt vanliga schema, till exempel på en annan avdelning, för att arbeta den önskade sysselsättningsgraden. 10 SOU 2005:105 Stärkt rätt till heltid Betänkande av Heltidsutredningen 11 SKL; Kommunal personal 2008 personalstatistisk undersökning 7

8 2.3.2 Uppföljning Kvinnor som har procent sysselsättningsgrad har ökat med en procentenhet sedan 2007, medan andelen kvinnor som har mindre än 75 procent sysselsättningsgrad har minskat. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,2 procentenheter för kvinnor sedan De senaste åren har sysselsättningsgraden ökat för kvinnor hade 53 procent av kvinnorna 100 procent sysselsättningsgrad, 2005 var andelen 52,8 procent och procent. 12 Ökningen kan hänföras till såväl tekniska kontoret som omsorgsförvaltningen. Tekniska kontoret har gett deltidsanställda möjlighet att arbeta heltid och de anställda som idag arbetar deltid har själva önskat det. Detta har lett till att kvinnors genomsnittliga sysselsättningsgrad på tekniska kontoret har ökat från 90 procent till 93 procent mellan 2007 och Omsorgsförvaltningen, som utgörs av kvinnodominerade verksamheter, arbetar med att höja sysselsättningsgraden genom schemautveckling och erbjudande om flytande arbetstid. Detta har lett till att den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda inom omsorgsförvaltningen har höjts fyra procentenheter från 2000 till På barn- och utbildningsförvaltningen är trenden omvänd, då flera istället har önskat gå ner i sysselsättningsgrad. Generellt sett försöker barn- och utbildningsförvaltningen alltid möta medarbetares önskan om sysselsättningsgrad. Andelen män som har 100 procent sysselsättningsgrad har minskat de senaste åren. Från 2008 till 2007 har andelen män med 100 procent sysselsättningsgrad minskat med två procentenheter. Sedan 2004 har andelen minskat med tre procentenheter Arbete och föräldraskap Diskrimineringslagen 3 kap. 5 : Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. En förutsättning för jämställdhet är att föräldrar delar på ansvar för barn och hem och därmed också på föräldraledigheten. En strävan är att åstadkomma en jämnare fördelning av det betalda och obetalda arbetet. Kvinnor som tar en stor del av ansvaret för hem och barn och således lever med en ojämlik uppdelning av det obetalda arbetet upplever sitt välbefinnande och sin hälsosituation sämre än kvinnor med jämlik börda i hemmet. Kvinnor med stort ansvar för hemarbetet löper också större risk att drabbas av sjukskrivning. 14 Därför är det viktigt att även kommunen som arbetsgivare arbetar för en jämnare fördelning av hemarbetet bland medarbetarna. 3.1 Föräldraledighet Dagar/anställd Dagar/anställd Kvinnor 18,2 19,8 Män 3,8 3,0 Totalt 15,6 16,7 Tabell 3.1. Föräldraledighet. Urval: tillsvidareanställda, visstidsanställda 12 SKL; Kommunal personal [från respektive år] personalstatistisk undersökning 13 SKL; Kommunal personal [från respektive år] personalstatistisk undersökning 14 Staland-Nyman, C. (2008) Associations between strain in domestic work and self-rated health: A study of employed women in Sweden. Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 36, No. 1,

9 19,8 föräldraledighetsdagar per anställd togs ut av kvinnor, medan männen tog ut 3,0 föräldraledighetsdagar per anställd. Av alla tillsvidareanställda kvinnor tog 20 procent ut någon föräldraledighet under 2008, medan motsvarande siffra för de tillsvidareanställda männen är 11 procent. Till föräldraledighet räknas såväl hel som partiell föräldraledighet Kvinnor 87 % 89 % Män 13 % 11 % Totalt 100 % 100 % Tabell 3.2. Fördelning av föräldraledighetsdagar mellan män och kvinnor. Urval: tillsvidareanställda, visstidsanställda Av alla föräldraledighetsdagar som togs ut under 2008 togs 89 procent ut av kvinnor och 11 procent av män. Detta kan jämföras med riket där kvinnor tog ut 79 procent av föräldrapenningdagarna I Värnamo kommun tar således kvinnor ut en större andel föräldraledighetsdagar än kvinnor i Sverige i övrigt. Till stor del kan den ojämna fördelningen förklaras med att flest andel män (27 procent) finns i åldersgruppen 60+ och lägst andel män (14 procent) finns i åldersgruppen där det är vanligare med föräldraledighet. Dessutom är 82 procent av kommunens personal är kvinnor, vilket också leder till en ojämn fördelning av föräldraledigheten Dagar/anställd Dagar/anställd Kvinnor 1,5 1,4 Män 0,9 1,0 Totalt 1,4 1,3 Tabell 3.3. Tillfällig föräldrapenning. Urval: tillsvidareanställda, visstidsanställda När det gäller tillfällig föräldrapenning (framförallt vård av barn) är det jämnare fördelat mellan kvinnor och män i Värnamo kommun än föräldraledigheten. Kvinnorna tar 1,4 dagar per anställd och männen 1 dag per anställd. Även i Sverige i övrigt var den tillfälliga föräldrapenningen jämnare fördelad än föräldraledigheten då kvinnorna tog ut 64 procent Uppföljning Kvinnors uttag av föräldraledighet har ökat. Kvinnor står 2008 också för en större andel av all uttagen föräldraledighet jämfört med Det kan bero på att kvinnors andel av samtliga anställda i kommunen är störst i åldern 49 år och yngre som är den ålder när det är vanligast att ta ut föräldraledighet. 3.2 Partiell föräldraledighet För att underlätta för medarbetare i Värnamo kommun att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap finns möjligheten att vara partiellt tjänstledig för barn upp till tolv år under förutsättning att det inte medför olägenheter för verksamheten på arbetsplatsen. Arbetsgivaren tar beslut om den ökade möjligheten till partiell tjänstledighet i varje enskilt fall. Möjligheten är förmånlig för Värnamo kommuns medarbetare, då föräldraledighetslagen enbart medger partiell ledighet för barn som inte har fyllt åtta år. 15 SCB; På tal om kvinnor och män SCB; På tal om kvinnor och män

10 3.2.1 Kartläggning Antal Antal Kvinnor Män 1 1 Totalt Tabell 3.3. Partiell föräldraledighet för medarbetare med barn mellan åtta och tolv år. Till 97 procent är det kvinnor som utnyttjar möjligheten att arbeta deltid när de har barn i åldern åtta till tolv år, vilket visar på den ojämna fördelningen av hem och barn även när barnen har blivit lite äldre Uppföljning Antalet medarbetare med barn mellan åtta och tolv år som utnyttjar möjligheten att arbeta deltid har ökat mellan 2007 och 2008 med elva personer (55 procent). Det är enbart kvinnor som står för ökningen och förmånen har således inte bidragit till att åstadkomma en jämnare fördelning av hemarbetet. 3.3 Flexibla lösningar I personalhandboken uppmanas chefer och arbetsledare att ha en generös attityd till flexibla lösningar för medarbetare med yngre barn till exempel förskjuten arbetstid, förlägga visst arbete hemma och tjänstledighet. 3.4 Flexibel arbetstid Kartläggning 2008 Antal Andel Kvinnor % Män % Totalt % Tabell 3.4 Medarbetare som inkluderas i flextidsavtalet Flextid Flextid kan underlätta kombinationen arbete och föräldraskap. Av samtliga män i kommunen har 22 procent flextid, medan det enbart är 10 procent av kvinnorna. Det kan bero på att männen utgör en större andel av tjänstemännen än bland Kommunals grupper och det är främst tjänstemän som har flextid. Flexibel arbetstidsplanering Inom omsorgsförvaltningen är ett mål att samtliga självplanerande arbetslag ska ha flexibel arbetstidsplanering (önskeschema/tvättstugeschema). Flexibel arbetstidsplanering ger medarbetarna möjlighet till större inflytande över arbetstidens förläggning, vilket kan underlätta kombinationen arbete och föräldraskap. 10

11 3.4.2 Uppföljning Antalet medarbetare som har flexibel arbetstid har inte förändrats mellan 2007 och Medarbetare som utnyttjar möjligheten till flexibel arbetstidsplanering ökar dock hela tiden. 4. Förebygga trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier Diskrimineringslagen 3 kap. 6 : Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. 4.1 Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier Kartläggning Inga anmälningar har inkommit om trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier under Utifrån detta är det svårt att veta om det förekommer trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier utan att anmälningar görs eller om det inte alls förekommer i Värnamo kommun. Troligen finns ett mörkertal då det är vanligt att drabbade känner rädsla eller oro för att anmäla händelsen till arbetsgivaren. Handlingsplan vid sexuella trakasserier på arbetsplatsen samt handlingsplan vid kränkande särbehandling finns i personalhandboken på intranätet. I handlingsplanerna framgår hur chefer ska gå tillväga om det förekommer sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen. 5. En jämn könsfördelning Diskrimineringslagen 3 kap. 7 : Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. Diskrimineringslagen 3 kap. 8 : Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. Diskrimineringslagen 3 kap. 9 : När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. 11

12 5.1 Könsfördelning Kartläggning 0% 20% 40% 60% 80% 100% Handläggare adm Adm/assistenter Sjuksköterska Undersköterska Skötare/vårdare/vårdarinna Omsorgshandledare Vårdbiträde Personlig assistent Arbetsterapeut Sjukgymnast Arebtsterapibitr Socialsekreterare Biståndshandläggare Behandlingsassistent Kurator Grundskollärare tidigare år Grundskollärare senare år Lärare gymn Yrkeslärare/estetiska ämnen/idrott Specialpedagog Förskollärare Fritidspedagog Barnskötare/dagbarnvårdare Elevassistent/resurspedagog/skolvärd Bibliotekarie Fritidsledare Handläggare miljö- och stadsbyggnad Ingenjörer IT-tekniker Drifttekniker Fastighetsskötare Yrkesarbetare Brandman Kock/kokerska Ekonomibiträde/skolmåltidsbiträde Lokalvårdare % Kvinnor % Män Diagram 5.1. Yrke och könsfördelning efter Arbetsidentifikation (AID). Urval: tillsvidareanställda, tidsbegränsat anställda Värnamo kommun är, liksom Sveriges arbetsmarknad i övrigt, könssegregerad. Grupperna undersköterska, förskollärare, fritidspedagog, barnskötare och assistenter är de grupper som har störst kvinnodominans av de 30 största yrkena i Sverige och det är dessa yrkesgrupper som utgör en stor del av kommunens verksamhet SCB; På tal om kvinnor och män

13 0% 20% 40% 60% 80% 100% Chef A Chef B % Kvinnor % Män Chef C Chef L Diagram 5.2. Chefers könsfördelning efter Arbetsidentifikation (AID). Att tydliggöra andelen kvinnor som är chefer ger en bild av utvecklingsmöjligheter i kommunen för kvinnor. Cheferna är indelade i grupper enligt AID (Arbetsidentifikation). Gruppen chef A inbegriper förvaltningschef eller motsvarande. Gruppen chef B omfattar chefer direkt underställda förvaltningschef eller motsvarande och gruppen chef C är i de flesta fall underställda chef B. Gruppen chef L innehar antingen budget-, verksamhets- eller personalansvar (till exempel gruppledare). Av samtliga chefer i Värnamo kommun utgörs 50 procent av kvinnor, vilket kan jämföras med rikets övriga kommuner där cheferna 2006 utgjordes till 62 procent av kvinnor. 18 Chef L har en jämn könsfördelning, medan chef C domineras av kvinnor. Därefter ökar andelen män ju högre chefsnivå Uppföljning När det gäller förvaltningschefer (chef A) så har det inte skett någon förändring av könsfördelningen under Då AID registrerades under 2008 finns det ingen jämförande statistik för övriga yrkeskategorier bakåt i tiden. Det kan således inte tydliggöras om könsfördelningen inom yrkeskategorierna eller chefskategorierna har förändrats under året. Som kan ses i avsnitt 1.3 ökar dock andelen kvinnor i kommunen successivt. För att förändra könsfördelningen i kommunen, i enlighet med diskrimineringslagens intentioner, är det framförallt fler män som behöver rekryteras, då de flesta och största yrkeskategorierna domineras av kvinnor. Det finns dock några yrken där det behövs fler kvinnor, framförallt gäller det ingenjörer, fastighetsskötare, yrkesarbetare, brandmän, drifttekniker och förvaltningschefer (chef A). 18 SCB; På tal om kvinnor och män

14 5.2 Att söka arbete Kartläggning 0% 20% 40% 60% 80% 100% Administratör Barnskötare Bibliotekarie Chef Civilingenjör Ekonomibiträde Elevassistent Feriearbete Fritidsledare Fritidspedagog Förskollärare Kock/kokerska Lärare estetisk/praktiska Lärare gymnasie Lärare senare år Lärare specialpedagogik Lärare tidigare år Lärare yrkesämnen Modersmålslärare Pedagog Resurspedagog Sjuksköterska Skolledare Socialsekreterare Undersköterska Vårdare/vårdarinna Biståndshandläggare Förskollärare Omsorgspersonal semestervik Personlig assistent % Kvinnor % Män Diagram 5.3. Arbetssökande och yrke. Uppgifterna i ovanstående diagram grundar sig på vilket kön de arbetssökande angett i Heroma Rekrytering när de har sökt utannonserade tjänster. Det är dock inte obligatoriskt att ange kön, vilket visar sig i bortfall i diagrammet (alla staplar är inte 100 procent). Enbart de kategorier som har haft mer än en tjänst utannonserad under 2008 finns med. Till alla kategorier med mer än en tjänst utannonserad under 2008 har såväl män och kvinnor sökt anställning. Att såväl män som kvinnor söker anställning inom kommunen ger förutsättningar att jämna ut könsfördelningen inom de yrken där den är ojämn. Inom barn- och utbildningsförvaltningen skrivs ibland i annonserna att man gärna ser manliga sökande. I övrigt finns ingen särskild strategi för att få sökande av det underrepresenterade könet. Ansökningarna är dock ojämnt fördelade, då det till majoriteten av de utannonserade tjänsterna under 2008 var en övervägande del kvinnliga sökande. Undantagen var chef och 14

15 civilingenjör där mer än 50 procent av de sökande var män. Det är yrkesgrupper som i stort sett redan domineras av män och det är således tydligt att män i större utsträckning söker sig till traditionellt manliga yrken och vice versa. Att sökande till redan tidigare kvinnodominerade yrkesgrupper till största delen utgörs av kvinnor minskar kommunens möjligheter att göra könsfördelningen jämnare i dessa grupper Uppföljning Då Heroma Rekrytering började användas under 2008 finns ingen jämförbar statistik bakåt i tiden. 6. Handlingsplan för jämställda löner Diskrimineringslagen 3 kap. 11 : Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. Värnamo kommun har i enlighet med diskrimineringslagen kartlagt och analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbeten. Syftet har varit att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader (se Lönekartläggning 2009). Lönekartläggningen har resulterat i en handlingsplan för jämställda löner (se bilaga 1). Handlingsplanen för jämställda löner i Värnamo kommun grundas på lönekartläggningarna från 2008 och Då osakliga löneskillnader ska åtgärdas senast inom tre år sträcker sig handlingsplanen därmed från 2008 till 2010, vilket innebär att de osakliga löneskillnader som fanns 2008 måste vara åtgärdade senast De osakliga löneskillnader som är nya 2009 måste vara åtgärdare senast kommer en ny lönekartläggning att genomföras med reviderad handlingsplan för jämställda löner som följd. 15

16 7. Mål och åtgärder för jämställdhet i Värnamo kommun Under åren 2009 till 2011 ska följande mål uppnås som ett led i ökad jämställdhet i Värnamo kommun. Där det anges följs målen upp löpande eller efter en bestämd tid. Under våren 2012 ska alla mål följas upp inför upprättandet av en ny jämställdhetsplan. Mål Åtgärd Tidpunkt Ansvar Kunskap Alla chefer ska ha kunskap om jämställdhet och förstå vikten av att arbeta aktivt med jämställdhet. Sysselsättningsgrad Från och med hösten 2009 kommer jämställdhet och mångfald ingå som en del i arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud. Syftet är att stödja chefer och skyddsombud i jämställdhets- och mångfaldsarbete samt motverka alla former av diskriminering. Start hösten 2009, därefter löpande. Personalavdelningen. 56 % av kvinnorna i Värnamo kommun ska ha en sysselsättningsgrad på 100 %. Tillgodose medarbetarnas önskemål om sysselsättningsgrad. Uppföljning hösten Chefer. Erbjuda medarbetare flytande arbetstid. Utforma heltidstjänster i så stor utsträckning som möjligt inför rekrytering. 16

17 Föräldraledighet Alla chefer ska ha kunskap om vikten av jämställdhet inom livets alla områden och arbeta aktivt med att öka mäns föräldraledighet. Jämställdhet och mångfald ska ingå som en del i arbetsmiljöutbildningen för nya chefer och skyddsombud. Start hösten 2009, därefter löpande. Personalavdelningen. Flexibel arbetstid Revidera avsnittet om föräldraledighet i personalhandboken och informera om kommunens flexibla lösningar för föräldrar med hemmavarande barn. Klart hösten Personalavdelningen. 25 % av samtliga medarbetare i kommunen ska ha flextid i syfte att underlätta för medarbetare att förena arbete och föräldraskap. Revidera nuvarande flextidsavtal med syfte att omfatta fler yrkeskategorier. Klart hösten Personalavdelningen. 25 % av medarbetarna inom omsorgsförvaltningen ska använda sig av flexibel arbetstidsplanering i syfte att underlätta för medarbetare att förena arbete och föräldraskap. Förebygga trakasserier Öka andelen medarbetare med flexibel arbetstidsplanering. Uppföljning hösten Omsorgsförvaltningens chefer. Inga sexuella trakasserier och ingen kränkande särbehandling ska förekomma. Om det trots allt sker ska arbetsgivaren agera snabbt enligt kommunens handlingsplan vid sexuella trakasserier. En jämnare könsfördelning Revidera handlingsplaner vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier i personalhandboken och informera om dessa. Klart hösten Personalavdelningen. Antalet yrkeskategorier bestående av fem medarbetare eller mer och som är enkönsdominerade till mer än 95 % ska minska med 10 %. Vid lika kvalifikationer har underrepresenterat kön företräde till anställning i dessa grupper. Uppföljning hösten Varje chef med ansvar för rekrytering. 17

18 Alla arbeten ska sökas av män och kvinnor. Platsannonser ska utformas så att underrepresenterat kön söker anställning. Uppföljning hösten Varje chef med ansvar för rekrytering. Riktlinjer för rekrytering med jämställdhets- /diskrimineringsperspektiv i personalhandboken ska revideras. Klart hösten Personalavdelningen. Utbildning i rekrytering för chefer. Klart hösten Personalavdelningen. Jämställdhet och mångfald ska ingå som en del i arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud. Start hösten 2009, därefter löpande. Personalavdelningen. 18

19 Bilaga 1 Kommunledningskontoret Personalavdelningen Handlingsplan för jämställda löner Åtgärder Kostnad exkl PO Antal pers som berörs Yrkeskategori Förklaring Tid kvar för åtgärd Inom yrkesgrupperna Behandlingsassistent med högskoleutbildning 0 kr Avvakta åtgärd. 6 2 år kvar för åtgärd Ekonom kr En tredjedel av åtgärden (617 kronor av 1850 kronor). 5 1 år kvar för åtgärd Fritidsledare 0 kr Se över kommunens gemensamma lönepolitik. 8 2 år kvar för åtgärd Fritidsledare outbildad 0 kr Se över kommunens gemensamma lönepolitik. 3 2 år kvar för åtgärd Lärare grundskola senare år 0 kr Avvakta åtgärd år kvar för åtgärd Lärare grundskola tidigare år kr Halva åtgärden (275 kronor av 550 kronor). Särskild hänsyn ska tas till kvinnorna i åldern år år kvar för åtgärd Lärare gymnasium allmänna ämnen kr Halva åtgärden (250 kronor av 500 kronor) år kvar för åtgärd Lärare kulturskolan 0 kr Avvakta åtgärd pga att gruppens medellön är hög i förhållande till fritidspedagog och förskollärare. Beakta dock kvinnorna i löneöversynen år kvar för åtgärd Lärare praktiska estetiska ämnen kr Halva åtgärden (125 kronor av 250 kronor). 1 år kvar för åtgärd PA-konsult kr Halva åtgärden (1925 kronor av 3850 kronor). 2 1 år kvar för åtgärd Studie- och yrkesvägledare 0 kr Avvakta åtgärd. 6 2 år kvar för åtgärd Totalt kr 283 Mellan yrkesgrupperna/inom boxarna Fritidspedagog kr 450 kronor i åtgärd av 950 kronor resp 1200 kronor år kvar för åtgärd Förskollärare kr 300 kronor i åtgärd av 550 kronor resp 800 kronor år kvar för åtgärd Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0 kr Avvakta åtgärd. 1 2 år kvar för åtgärd Sjuksköterska med vidareutbildning kr En tredejdel av åtgärden (250 kronor i åtgärd av 750 kronor) år kvar för åtgärd Totalt kr 292 1

20 Bilaga 1 Mellan boxarna Barnskötare/dagbarnvårdare 0 kr Avvakta åtgärd men beakta parkarbetares löneutveckling i förhållande till barnskötare/dagbarnvårdare i löneöversyn år kvar för åtgärd Behandlingassistent utan högskoleutbildning kr 200 kronor i åtgärd av 800 kronor resp 850 kronor. Beakta parkarbetares och fastighetsskötares löneutveckling i förhållande till behandlingsassistent utan högskoleutbildning i löneöversyn år kvar för åtgärd Elevassistent 0 kr Avvakta åtgärd men beakta parkarbetares löneutveckling i förhållande till elevassistent i löneöversyn år kvar för åtgärd Förskollärare/fritidspedagog outbildad 0 kr Avvakta åtgärd men beakta parkarbetares löneutveckling i förhållande till förskollärare/fritidspedagog outbildad i löneöversyn år kvar för åtgärd Kock/kokerska 0 kr Avvakta åtgärd men beakta parkarbetares löneutveckling i förhållande till kock/kokerska i löneöversyn år kvar för åtgärd Områdeschef C 0 kr Avvakta åtgärd men beakta biträdande rektorers löneutveckling i förhållande till områdeschef C i löneöversyn år kvar för åtgärd Socialsekreterare förste 900 kr Två tredjedelar av åtgärden (300 kronor i åtgärd av 450 kronor). 3 1 år kvar för åtgärd Specialpedagog kr Två tredjedelar av åtgärden (250 kronor i åtgärd av 350 kronor) år kvar för åtgärd Totalt kr 386 Total kostnad för 2009 exkl PO Total kostnad för 2010 exkl PO kr kr Åtgärder 2010 Yrkeskategori Kostnad exkl PO Förklaring Tid kvar för åtgärd Inom yrkesgrupperna Behandlingsassistent med högskoleutbildning kr Halva åtgärden. 1 år kvar för åtgärd Ekonom kr Två tredjedelar av åtgärden (1233 kronor av 1850 kronor). 0 år kvar för åtgärd Fritidsledare 0 kr Se över kommunens gemensamma lönepolitik. 1 år kvar för åtgärd Fritidsledare outbildad 0 kr Se över kommunens gemensamma lönepolitik. 1 år kvar för åtgärd 2

21 Bilaga 1 Lärare grundskola senare år kr Halva åtgärden (75 kronor av 150 kronor). 1 år kvar för åtgärd Halva åtgärden (275 kronor av 550 kronor). Särskild hänsyn Lärare grundskola tidigare år kr ska tas till kvinnorna i åldern år. 0 år kvar för åtgärd Lärare gymnasium allmänna ämnen 0 kr Avvakta åtgärd pga att gruppens medellön är hög i förhållande till sjuksköterska med vidareutbildning. Beakta dock kvinnorna i löneöversynen år kvar för åtgärd Lärare kulturskolan 0 kr Avvakta åtgärd pga att gruppens medellön är hög i förhållande till fritidspedagog och förskollärare. Beakta dock kvinnorna i löneöversynen år kvar för åtgärd Lärare praktiska estetiska ämnen kr Halva åtgärden (125 kronor av 250 kronor). 0 år kvar för åtgärd PA-konsult kr Halva åtgärden (1925 kronor av 3850 kronor). 0 år kvar för åtgärd Studie- och yrkesvägledare kr Halva åtgärden (300 kronor av 600 kronor). 1 år kvar för åtgärd Totalt kr Mellan yrkesgrupperna/inom boxarna Fritidspedagog kr 350 kronor i åtgärd (då är hela åtgärden mot behandlingsassistent med högskoleutbildning åtgärdad). 0 år kvar för åtgärd Förskollärare kr 250 kronor i åtgärd (då är hela åtgärden mot behandlingsassistent med högskoleutbildning åtgärdad). 1 år kvar för åtgärd Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0 kr Avvakta åtgärd. 1 år kvar för åtgärd Sjuksköterska med vidareutbildning kr En tredjedel av åtgärden (250 kronor i åtgärd av 750 kronor). 1 år kvar för åtgärd Totalt kr Mellan boxarna Barnskötare/dagbarnvårdare kr En tredjedel av åtgärden samt beakta parkarbetares löneutveckling i förhållande till barnskötare/dagbarnvårdare i löneöversyn år kvar för åtgärd Behandlingassistent utan högskoleutbildning kr 650 kronor i åtgärd. 0 år kvar för åtgärd Elevassistent kr En tredjedel av åtgärden samt beakta parkarbetares löneutveckling i förhållande till elevassistent i löneöversyn år kvar för åtgärd Förskollärare/fritidspedagog outbildad kr En tredjedel av åtgärden samt beakta parkarbetares löneutveckling i förhållande till förskollärare/fritidspedagog outbildad i löneöversyn år kvar för åtgärd Kock/kokerska kr En tredjedel av åtgärden samt beakta parkarbetares löneutveckling i förhållande till kock/kokerska i löneöversyn 1 år kvar för åtgärd

22 Bilaga Områdeschef C kr 300 kronor i åtgärd men beakta biträdande rektorers löneutveckling i förhållande till områdeschef C i löneöversyn år kvar för åtgärd Socialsekreterare förste 450 kr En tredjedel av åtgärden (150 kronor av 450 kronor). 0 år kvar för åtgärd Specialpedagog kr En tredjedel av åtgärden (100 kronor av 350 kronor). 0 år kvar för åtgärd Totalt kr Total kostnad för 2010 exkl PO Total kostnad för 2011 exkl PO kr kr Åtgärder 2011 Yrkeskategori Kostnad exkl PO Förklaring Tid kvar för åtgärd Inom yrkesgrupperna Behandlingsassistent med högskoleutbildning kr Halva åtgärden. 0 år kvar för åtgärd Fritidsledare kr 350 kronor i åtgärd (vilket är hela åtgärden) samt se över kommunens gemensamma lönepolitik. 0 år kvar för åtgärd Fritidsledare outbildad kr 750 kronor (vilket är hela åtgärden) samt se över kommunens gemensamma lönepolitik. 0 år kvar för åtgärd Lärare grundskola senare år kr Halva åtgärden (75 kronor av 150 kronor). 0 år kvar för åtgärd Studie- och yrkesvägledare kr Halva åtgärden (300 kronor av 600 kronor). 0 år kvar för åtgärd Totalt kr Kostnad för 2011 exkl PO Kostnad för 2012 exkl PO kr kr Mellan yrkesgrupperna/inom boxarna Fritidspedagog kr 250 kronor i åtgärd (då är hela åtgärden mot lärare kulturskolan åtgärdad). 0 år kvar för åtgärd Förskollärare kr 250 kronor i åtgärd (då är hela åtgärden mot lärare kulturskolan åtgärdad). 0 år kvar för åtgärd Medicinskt ansvarig sjuksköterska kr Hela åtgärden. 0 år kvar för åtgärd Sjuksköterska med vidareutbildning kr 250 kronor i åtgärd (vilket motsvarar resterande belopp). 1 år kvar för åtgärd 4

23 Bilaga 1 Totalt Mellan boxarna Barnskötare/dagbarnvårdare Elevassistent Förskollärare/fritidspedagog outbildad Kock/kokerska Områdeschef C Totalt Total kostnad för 2011 exkl PO Total kostnad för 2012 exkl PO kr kr kr kr kr kr kr kr kr Två tredjedelar av åtgärden samt beakta parkarbetares löneutveckling i förhållande till barnskötare/dagbarnvårdare i löneöversyn år kvar för åtgärd Två tredjedelar av åtgärden samt beakta parkarbetares löneutveckling i förhållande till elevassistent i löneöversyn år kvar för åtgärd Två tredjedelar av åtgärden samt beakta parkarbetares löneutveckling i förhållande till förskollärare/fritidspedagog outbildad i löneöversyn år kvar för åtgärd Två tredjedelar av åtgärden samt beakta parkarbetares löneutveckling i förhållande till kock/kokerska i löneöversyn år kvar för åtgärd 800 kronor i åtgärd men beakta biträdande rektorers löneutveckling i förhållande till områdeschef C i löneöversyn år kvar för åtgärd 5

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Plan Mångfald- och jämställdhet Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23 Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Innehållsförteckning Mångfald och jämställdhetsplan... 3 Övergripande

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27 80

Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27 80 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27 80 Innehåll Inledning...3 Ansvar...3 Arbetsförhållanden ska lämpa sig för såväl kvinnor som män...4 Arbete och hälsa...4 Anställning...5 Tillsvidareanställda...5

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Jämställdhetsplan. för. Värnamo kommun

Jämställdhetsplan. för. Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige -04-28, 62 Jämställdhetsplan för Värnamo kommun JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 3 RIKTLINJER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET... 3 DEFINITIONER... 4 ARBETSFÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Lönekartläggning 2009

Lönekartläggning 2009 Lönekartläggning 2009 Kartläggningen genomförd 2008-11-25/26 Beslutad i kommunstyrelsen 2009-02-03 2 (46) Sammanfattning Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare med fler än 25 anställda att göra en lönekartläggning.

Läs mer

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 RIKTLINJER Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015 Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 2/9 1 Inledning Enligt diskrimineringslag arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2016-02-02 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-04 PaN A1511-00358-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värnamo kommun 2002

Jämställdhetsplan för Värnamo kommun 2002 för Värnamo kommun 1(1) JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 3 RIKTLINJER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET... 3 DEFINITIONER... 4 ARBETSFÖRHÅLLANDEN... 4 KARTLÄGGNING... 4 UTVÄRDERING...

Läs mer

Lönekartläggning 2014. Alingsås kommun

Lönekartläggning 2014. Alingsås kommun Lönekartläggning 2014 Alingsås kommun Inledning Enligt diskrimineringslagen ska samtliga arbetsgivare genomföra en lönekartläggning minst vart tredje år. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka,

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 1 (15) Jämställdhet definierar vi som att: Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15

Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15 Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15 Denna jämställdhetsplan har upprättats i samverkan mellan Ödeshögs kommun och berörda fackliga organisationer. Hela kommunens verksamhet

Läs mer

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 285 1(18) Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 2(18) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syftet med kartläggningen...

Läs mer

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen.

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen. Kultur & Utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Anna Ek 2007-05-23 Jämställdhetsplan, uppdaterad 2006 Bakgrund Inom Kultur- och utbildningsförvaltningen har vi valt att arbeta med en tvåårig

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs Stad

Lönekartläggning Helsingborgs Stad STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN HR-AVDELNINGEN 2015-07-13 SID 1(36) Lönekartläggning Helsingborgs Stad 2015 HR-avdelningen Stadsledningsförvaltningen 251 89 Helsingborg 042-10 40 00 hravdelningen@helsingborg.se

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige (punkt 1-5) Datum: 2013-06-25 91 För revidering

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Plan för jämställd personalpolitik Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Förord Syftet med Plan för jämställd personalpolitik är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet.

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (11) Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet 2013-2015 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (11) Övergripande strategi

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-06-02, 186 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Personalchef GÄLLER

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Lönekartläggning 2011

Lönekartläggning 2011 ekartläggning 2011 ekartläggning 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 1. BAKGRUND 3 1.1. DISKRIMINERINGSLAGEN 3 2. METOD 4 2.1 VERKTYG 4 2.2 ARBETSGÅNG 4 2. 3 SAMVERKAN 5 3. ORGANISATIONENS

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Söderhamns kommun 2006/2008 Jämställdhetsplan för Söderhamns Kommun. Denna jämställdhetsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i jämställdhetslagen, JämL,

Läs mer

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Inom Lunds kommun är mångfald en naturlig och värdefull del av verksamheten som

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjningsplan Barn och grundskolenämnden 2015 2020 Skellefteå kommun Dokumentnamn Kompetensförsörjningsplan 2015 2020, barn och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Reviderad 2015 06

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Personalutvecklare Carina Petersson 2016-02-24 1 (2) Planeringssekreterare Lillian Alverö

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

rw"'x}-c". ':- TRANÅS KOMMUN

rw'x}-c. ':- TRANÅS KOMMUN rw"'x}-c". i ':- TRANÅS KOMMUN " KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum 2015-11-02 Sida 15 (36) 245 Dnr 657/15 Redovisning av lönekartläggning 2015 Personalutvecklare Christina Gustafsson

Läs mer

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm personalen 2008 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009. Innehåll Inledning 4 Anställda i

Läs mer

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier 2011 2013 Vindelns kommun Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Övergripande mål Det övergripande målet för arbetet med

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun 1 Jämställdhet och mångfald i Fagersta kommun Bakgrund Arbetet med jämställdhet och mångfald hör ihop med ett antal internationella, nationella och lokala

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter

Plan för lika rättigheter och möjligheter Nummer: 05:2 Blad: (1) Plan för lika rättigheter och möjligheter Inledning Denna plan är Ekerö kommuns gemensamma Plan för lika rättigheter och möjligheter, tillika jämställdhetsplan. Den belyser enbart

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan.

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm 2014-11-24 Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. Inledning Syftet med en övergripande mångfaldsplan

Läs mer

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 1 (8) Handläggare: Anita Hjelm Göran Rosander Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkter... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2005 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007

STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007 STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008 Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Diskrimineringsfunktionärens

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

Lönekartläggning. Borgholm Energi AB och Elnät AB. I samarbete med

Lönekartläggning. Borgholm Energi AB och Elnät AB. I samarbete med ekartläggning Borgholm Energi AB och Elnät AB 2014 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING 1 1. BAKGRUND 2 1.1. DISKRIMINERINGSLAGEN 2 2. METOD 3 2.1 VERKTYG 3 2.2 ARBETSGÅNG 3 3. ORGANISATIONENS

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Jämställdhetsanalys av löner steg för steg. handledning

Jämställdhetsanalys av löner steg för steg. handledning Jämställdhetsanalys av löner steg för steg handledning Diskrimineringsombudsmannen, DO DO DO H2.1 2012 ISBN 978-91-979591-5-5 Tabergs tryckeri, Taberg, 2012 Jämställdhetsanalys av löner steg för steg Innehåll

Läs mer

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2008-04-28 Diarienummer 101-08-033 Carola Lilja

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2008-04-28 Diarienummer 101-08-033 Carola Lilja Personalbokslut Örebro kommun 27 2 Innehållsförteckning Årets heta nyckeltal 3 Antalet anställda 4 Månadsavlönade 4 Arbetstid 5 Timavlönade 5 Fyllnadstid och övertid 6 Sysselsättningsgrader 7 Arbetad tid/frånvaro

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Rapportserie 2015:3 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-28 DNR KS 2015.027 ANDERS CALLERMO SID 1/1 PERSONALCHEF 0858785012 ANDERS.CALLERMO@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Jämställdhets-

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2013

Personalekonomisk redovisning 2013 Personalekonomisk redovisning 2013 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07

För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07 För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07 Innehåll Inledning... 3 Löneskillnader mellan könen... 4 Lönespridning... 4 Erfarenhet lönar sig dåligt för socialsekreterare...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV Antagen av kommunfullmäktige 69 2011 11 28 BJURHOLMS KOMMUN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV Ur ett arbetstagarperspektiv Framtagen av jämställdhetsgruppen Jämställdhet i Bjurholms

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2016-01-18 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Tillförsikt inför framtiden

Tillförsikt inför framtiden Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2010 Tillförsikt inför framtiden För att utvecklas som arbetsgivare inom personalområdet är kommunens personalekonomiska redo visning ett viktigt instrument där

Läs mer

Revideras senast 2018-01-01

Revideras senast 2018-01-01 Revideras senast 2018-01-01 Innehållsförteckning... 1... 1... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 5... 6... 6... 6... 8... 9... 10... 10... 10... 10... 11... 11... 11... 12... 13... 13... 13...

Läs mer

Lönekartläggning. Lönepåverkande faktorer. Vad säger den officiella lönestatistiken? Malmö Jonas Mörnås Bergmark

Lönekartläggning. Lönepåverkande faktorer. Vad säger den officiella lönestatistiken? Malmö Jonas Mörnås Bergmark Lönekartläggning Malmö Jonas Mörnås Bergmark 1 Vad säger den officiella lönestatistiken? Inkomst, lön och skillnad begrep som förvirrar Den viktigaste orsaken till löneskillnaden mellan kvinnor och män

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Emelie Svensson Foto: Axel Bergendorff

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

och jämställdhet 2012-01-01 2012-12-31

och jämställdhet 2012-01-01 2012-12-31 STIFTSORGANISATIONENS Policy och handlingsplan mångfald FÖR och jämställdhet 2012-01-01 2012-12-31 1 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Stiftsorganisationens policy avseende mångfald, jämställdhet 4 och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 Handläggare Karita Jeansson/Helen Nilsson JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för personal och elever/studerande inom Kalmarsunds Gymnasieförbund Antagen av styrelsen 120327 Sida 2 av 14 1. Bakgrund Kalmarsunds

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd KF, 2016-04-25, 53 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2016-04-25-- 2019-12-31 Plan Riktlinje Reviderad Tjänsteföreskrift

Läs mer

Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2015-03-02 BUN 2015.0123 Handläggare: Lotta Frisk Barn- och utbildningsnämnden Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-25 59 (68) Ks 279 Au 193 Dnr KS 254/2015 Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Allmänna utskottet Ärendebeskrivning

Läs mer