att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen."

Transkript

1

2 Kultur & Utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Anna Ek Jämställdhetsplan, uppdaterad 2006 Bakgrund Inom Kultur- och utbildningsförvaltningen har vi valt att arbeta med en tvåårig jämställdhetsplan med en årlig utvärdering, kartläggning och revidering av planen. Denna version är en uppdatering av jämställdhetsplanen Till grund för planen har vi använt oss av Jämställdhetslagen samt Landstinget Sörmlands personalpolicy. MBL-samverkan Samråd har skett vid Kultur- och utbildningsrådet den 29/ Hemställan Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet föreslås besluta att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen. Bertil Larsson Förvaltningschef Anna Ek PA-konsult Namn: Titel: Telefon (Direkt): Mobil: Anna Ek PA-konsult E-post: Besöksadress: Postadress: Ö. Trädgårdsgatan 2 Box Nyköping Fax: Telefon (Växel): E-post (Landstinget): ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Juni 07\ 19\Tjutl Sidan 1(1) Jämställdhetsplanen 2006.doc Utskriftsdatum: :14

3 Jämställdhetsplan Uppdaterad 2006 Beslut nämnden xxxx-xx-xx

4 Innehållsförteckning Inledning... 3 Arbetsförhållanden... 4 Föräldraskap... 5 Sexuella trakasserier... 6 Rekrytering och intern rörlighet... 7 Lönekartläggning... 8 Bilagor Frånvaro... 1 Anställda per befattningskategori...2 Lönestatistik... 3 Kränkande särbehandling

5 Inledning Kultur & Utbildning har en ambition att jämställdhetsarbetet ska vara en integrerad och naturlig del i verksamheten. De mer övergripande jämställdhetsfrågorna hanteras på förvaltningsnivå. De löpande besluten och övriga åtgärderna hanteras inom respektive verksamhet. Samrådsavtalet styr samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer i samtliga personalpolitiska frågor, så även jämställdhet. Vi har valt att arbeta med en tvåårig jämställdhetsplan med en årlig utvärdering, kartläggning och revidering av planen. Denna version är en uppdatering av jämställdhetsplanen Den färdiga planen har sedan diskuterats inom ledningsgruppen samt förvaltningens gemensamma samverkansorganisation (Kultur & Utbildningsrådet). Till grund för planen har vi använt oss av Jämställdhetslagen samt Landstinget Sörmlands personalpolicy: Enligt Jämställdhetslagen 13 (1991:433) En arbetsgivare skall varje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen skall innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. Planen skall också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren skall göra enligt 11. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts skall tas in i efterföljande års plan. ( ) Landstingets personalpolicy, antagen 1995: Kvinnor och män ska ha lika rätt ifråga om arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Arbetet med jämställdhet är en strategisk fråga på ledningsnivå. I landstinget ska varje verksamhet ta ansvar för att efterleva lagen. Som vägledning i detta arbete har landstinget fastställt följande jämställdhetsmål: Chefer ska förmås att se värdet med att det råder jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Det ska eftersträvas att fler kvinnor får högre tjänster och att fler tjänster tillsätts med underrepresenterat kön. Anställda ska ges ökade kunskaper om skillnader i språk, synsätt och värderingar mellan män och kvinnor. 3

6 Arbetsförhållanden 4 Jämställdhetslagen Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvinnor och män. Syftet med denna paragraf i Jämställdhetslagen är att se om det finns några praktiska hinder för att ha både manliga och kvinnliga anställda och om arbetsmiljön passar för både män och kvinnor. Analys Inom Kultur & Utbildning arbetar 202 (223 personer år 2005) personer som tillsvidareanställd personal. 64 % av dessa är kvinnor, 37% är män (63 % resp 36 % år 2005). Medelsysselsättningsgrad för kvinnor är 89 % och för män 93 % (87% resp 92% år 2005). Så långt det är möjligt för verksamheten åtgärdas ofrivillig deltidssysselsättning. Sjukfrånvaron har sjunkit sedan föregående mätning, för män från 13,5 till 12,6 dagar per anställd år och för kvinnor från 34,1 till 29,4 dagar per anställd och år (se bilaga 1). Mål Arbetsmiljön och arbetsorganisationen ska vara anpassad för både män som för kvinnor. Så stor hänsyn som möjligt tas till individens behov. Aktiviteter Jämställdhetsplanen är känd hos alla medarbetare och ingår i introduktionen vid alla nyanställningar. En sammanställning av sjukfrånvaron i hela förvaltningen görs och analyseras med avseende på jämställdhetsaspekten. Rutiner utarbetas för att säkerställa att dagar som tas i anspråk för kompetensutveckling registreras. Ansvarig Tidplan Ansvarig chef Fortlöpande PA-funktion 2007 PA-funktion 2007 De övriga aktiviteter som genomförs, t ex medarbetarsamtalen, rehabiliteringsutredningar m m ska även innehålla perspektivet jämställdhet. 4

7 Föräldraskap 5 Jämställdhetslagen Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Analys Vid föregående mätning av uttag av föräldraledighet kunde man se en tendens till utjämning av uttaget mellan könen. I årets mätning är skillnaden i uttag åter stort. Under perioden 1 tog kvinnorna ut 20,7 dagar per anställd och år och männen 3,4 dagar per anställd och år. Under förgående period 2 var fördelningen 14,9 dagar per kvinna och 8 dagar per man. Fördelningen av vård av barn är lika jämt fördelat som föregående mätperiod, ca 1 uttagen dag för vardera kön (se bilaga 1). Förvaltningens chefer ska föregå med en positiv syn på att män i större utsträckning är föräldralediga. Det är också viktigt att föräldralediga vid önskemål ska kunna arbeta enstaka dagar under en föräldraledighet om man så önskar. Individuella lösningar för att kunna kombinera förvärvsarbete och föräldraskap bör uppmuntras. Mål Det ska vara möjligt att förena arbetet med ansvar för barn. Aktiviteter Ansvarig Tidplan Föräldralediga bjuds in till Ansvarig chef Fortlöpande informationsmöten, arbetsplatsträffar och personalsammankomster Planerad introduktion vid återgång i arbete efter längre föräldraledighet Ansvarig chef Fortlöpande

8 Sexuella trakasserier 6 Jämställdhetslagen Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering. Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet i arbetet. Syfte Enligt denna bestämmelse är arbetsgivaren skyldig att förebygga sexuella trakasserier även om man inte tror att det förekommer på arbetsplatsen. Arbetsplatsen är även skyldig att ha en policy med åtgärds- och beredskapsplan för eventuella sexuella trakasserier enl Arbetsmiljöverkets AFS 1993:17. En sådan policy finns i Kultur & Utbildnings dokument Systematiskt arbetsmiljöarbete (se bilaga 5.). Analys I jämställdhetsplanen för var en prioriterad åtgärd att genomföra en utbildningsinsats kring kränkande särbehandling och sexuella trakasserier under Utbildningen har inte genomförts p ga stor arbetsbelastning på staben. Utbildningsinsatsen planeras nu att genomföras under Mål Ingen medarbetare ska vid något tillfälle känna sig utsatt för någon form av ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet i arbetet. Åtgärder Ansvarig Tidplan Kultur & Utbildnings policy för kränkande Verksamhetschef Fortlöpande särbehandling är känd hos alla medarbetare Utbildning om kränkande särbehandling och PA-funktion 2007 sexuella trakasserier genomförs för samtliga medarbetare med chefsansvar. Åtgärder enl policyn för kränkande särbehandling genomförs så snabbt som möjligt om sexuella trakasserier eller annan negativ särbehandling kommer till en chefs kännedom Ansvarig chef Fortlöpande Ev. förekomst av kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier inventeras i samband med enkät ang. den psykosociala arbetsmiljön. PA-funktion Årligen med start De årliga medarbetarsamtalen är viktiga för att uppmärksamma dessa frågor. 6

9 Rekrytering och intern rörlighet 7 Jämställdhetslagen Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom kategorier av arbetstagare. 8 Jämställdhetslagen Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män. 9 Jämställdhetslagen När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar. Första stycket skall dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt Analys Kultur & Utbildning har fyra befattningskategorier med fler än fyra anställda där fördelningen mellan könen är utanför minimimålsättningen 40/60. Mål Fördelningen män/kvinnor håller sig mellan % inom befattningskategorier där minst fem anställda finns. Åtgärder Ansvarig Tidplan Vid årliga medarbetarsamtal diskutera individuellt anpassad kompetensutveckling där särskild hänsyn tas till önskemål om utveckling till yrkeskategori med underrepresenterat kön. Ansvarig chef En gång per år Vid lediga befattningar analysera kravspecifikationen så att samtliga krav är könsneutrala och relevanta. Beakta jämställdhetsaspekten vid annonsering/rekrytering och anpassa t ex språk och annonseringsmedia efter underrepresenterat kön. Ansvarig chef/pafunktion Ansvarig chef/pafunktion Fortlöpande Fortlöpande 7

10 Lönekartläggning 10 Jämställdhetslagen I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män skall arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren skall bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen skall särskilt avse skillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. 11 Jämställdhetslagen Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10. I planen skall anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen skall innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen så att de lönejusteringar som behövs skall genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts skall tas in i efterföljande års handlingsplan. ( ) Analys I de av Kultur & Utbildnings lönekategorier där det går att göra en statistisk jämförelse är skillnaden mellan mäns och kvinnors löner mycket liten. (se bilaga 3.). Intressant är dock att se fördelningen av lön mellan kvinnor och män beroende på ålder. Man kan vid en sådan jämförelse se att bland anställda födda på 80-talet ligger medellönen för kvinnor i genomsnitt 683 kr över männens. Bland anställda födda på 70-talet är situationen den omvända och männen tjänar i genomsnitt 828 kr mer per månad än vad kvinnorna gör. Männen fortsätter sedan att tjäna mer än kvinnorna. Bland anställda födda på 60-talet är skillnaden 1607 kr, på 50-talet 304 kr och för anställda födda före 1949 är skillnaden 1235 kr per månad. (se bilaga 4). Den totala bilden visar att kvinnorna inom förvaltningen i genomsnitt tjänar mindre än männen. Detta torde innebära att vi antingen har en något ojämn lönefördelning mellan mansoch kvinnodominerade yrken eller att kvinnor är överrepresenterade på mindre kvalificerade yrken inom förvaltningen. För att undersöka detta skulle en arbetsvärderingsstudie behöva göras. Vi finner att en sådan studie är allt för tidskrävande för Kultur & Utbildning i nuläget i förhållande till det resultat arbetsinsatsen skulle kunna ge för våra anställda och avvaktar istället centrala direktiv från landstinget kring arbetsvärdering. Musiker/skådespelare är en yrkesgrupp som inte specificerats i tidigare lönestatistik. Vid en undersökning under hösten 2006 är skillnaden i lön för denna grupp 3185 kr per månad till männens fördel (21780 kr per månad jämfört med kr per månad). Det är en liten yrkesgrupp och individuella skillnader i ålder och utbildning kan då få stort genomslag. Förvaltningen avser dock att se över dessa skillnader inför lönerörelsen

11 Mål Inom Kultur & Utbildning ska inga löneskillnader finnas beroende på kön, varken inom en yrkeskategori eller mellan arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga. Åtgärd Ansvarig Tidplan Utifrån den landstingsövergripande policyn kartlägga och analysera förvaltningens löner PA-funktion Utifrån resultatet av kartläggningen och analysen ska en kostnadsberäkning göras för de eventuella lönejusteringar som behövs samt en tidplanering över dessa. Varje medarbetare ska veta utifrån vilka kriterier hennes/hans lön sätts. Därför ska individuella lönekriterier finnas som utgår från landstingets lönepolicy och de centrala avtalen. Ledning/PA-funktion Verksamhetschef/ stabschef Årligen inför lönerevisionsförhandlingarna Årligen inför lönerevisionsförhandlingarna Fortlöpande 9

12

13 Bilaga 1 Frånvaro Frånvarodagar per anställd beräknat för period samt för period Kvinnor Män Kvinnor Män Sjuk f rånvaro Vård av barn Semester Föräldra ledighet Ut bildning Fackligt uppdrag Övr frånvaro m lön Övr frånvaro utan lön Flex ledighet Sjuk frånvaro Vård av barn Föräldra ledighet Utbildning Fackligt uppdrag Övrig frånvaro m lön Övrig frånvaro utan lön Flex ledighet Semester Kvinnors uttag i antal dagar 29,4 1 29,8 20,7 2,6 0,1 3,3 14,3 1,5 Mäns uttag i antal dagar 12,6 0,9 27,8 3,4 0,8 0,1 2,3 19,6 0,6 Mäns uttag i % av kvinnors 43% 90% 93% 16% Kvinnors uttag i antal dagar 34,1 1,2 30,2 14,9 1 0,1 3,6 8,9 1 Mäns uttag i antal dagar 13,5 1,3 33, ,1 15,7 0,5 Mäns uttag i % av kvinnors 40% 108% 111% 54%

14 Bilaga 2. Anställda per befattningskategori Befattningskategori Antal Andel kvinnor Andel män Antal Andel kvinnor Andel män Antal Andel kvinnor Andel män 0 Ingen kategori 11 55% 45% 12 50% 50% 12 42% 58% 101 Sjuksköterska 1 100% 0% 1 100% 0% 1 100% 0% 202 Kurator 1 100% 0% 1 100% 0% 1 100% 0% 501 Administrativ personal 25 80% 20% 28 75% 25% 33 79% 21% 502 Kontorsservice 8 100% 0% 9 100% 0% 8 100% 0% 606 Teknisk personal 1 0% 100% 1 0% 100% 1 0% 100% 701 Skolledare o bitr skolledare 4 75% 25% 4 75% 25% 5 60% 40% 703 Gymnasielärare 26 50% 50% 28 40% 60% 35 49% 51% 705 Lärare i folkhögskola 53 53% 47% 52 56% 44% 48 54% 46% 710 Arbetstagare i fritidsverksamhet 1 100% 0% 1 100% 0% 1 100% 0% 711 Jordbruks och trädgårdsverksamhet 8 25% 75% 12 50% 50% 14 57% 43% Övrig utbildningspersonal 80 69% 31% 76 68% 32% 75 69% 31% 903 Ekonomi och transport 26 77% 23% 29 79% 21% 29 76% 24% Övrig ekonomi och transport 1 0% 100% 2 0% 100% 3 0% 100% Totalt % 36% % 36% % 36% Befattningsklassificeringen utgår från det landstingsgemensamma klassificeringssystemet från 1994 (tidigare BOL) Ingen kategori I klassen läggs personal som inte kan klassas i något av övriga befattningsklasser; hälso- och sjukvårdspersonal, paramedicin, läkare, tandvård, administration, teknik, utbildning och fritid, omsorg, ekonomi o transport Sjuksköterska 0202 Kurator 0501 Administrativ personal I klassen ingår befattningar så som sektionschef, ekonomichef, personalchef, utredningssekreterare, ADB-tekniker, inköpsassistent, kontorsföreståndare mfl Kontorsservice I klassen ingår befattningar så som kanslist, lärarassistent, kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist mfl 0606 Teknisk personal I klassen ingår befattningar så som hantverkare, fastighetsskötare, värmeskötare, maskinskötare mfl 0701 Skolledare o bitr skolledare I klassen ingår befattningar så som rektor, särskolechef, bitr skolledare mfl Gymnasielärare arbetstagare som undervisar mm i gymnasieskola och/eller medverkar i skolans administration Lärare i folkhögskola arbetstagare som undervisar mm i folkhögskola Arbetstagare i fritidsverksamhet arbetstagare med chefs-, lednings och /eller samordningsansvar inom landstings-, förvaltningseller sjukvårdsområdet (eller motsvarande). Kan även aktivt delta i fritidsverksamheten eller ha andra uppgifter inom landstingets fritidsverksamhet. I klassen ingår befattningar så som fritidskonsulent, fritidsassistent mfl Jordbruks och trädgårdsverksamhet I klassen ingår befattningar så som arbetsförman, 1:e trädgårdsarbetare, jordbruksförman, ladugårdsförman, rättare, djurskötare, traktorskötare, jordbruksarbetare/trädgårdsarbetare mfl Övrig utbildnings- cch fritidspersonal (HÖK) - I klassen ingår den utbildningspersonal som inte är något av: Skolledare och bitr skolledare, rektor, särskolechef, bitr skolledare, högskolelektor, högskolelärare, gymnasielärare, lärare i särskola lärare i folkhögskola, bibliotekarie, förskolekonsultent, förskolelärare, -pedagog el liknande, internatföreståndare, bitr internatföreståndare, fritidskonsulent (med chefs-, lednings-, samordningsansvar), fritidsassistent (kan vara ansvarig för ledning och planering samt ha underställd personal) eller jordbruks- och trädgårdspersonal. HÖK innebär att man ingår i kommunals avtalsområde Övrig utbildnings- och fritidspersonal (ÖLA) - I klassen ingår den utbildningspersonal som inte är något av: Skolledare och bitr skolledare, rektor, särskolechef, bitr skolledare, högskolelektor, högskolelärare, gymnasielärare, lärare i särskola lärare i folkhögskola, bibliotekarie, förskolekonsultent, förskolelärare, -pedagog el liknande, internatföreståndare, bitr internatföreståndare, fritidskonsulent (med chefs-, lednings-, samordningsansvar), fritidsassistent (kan vara ansvarig för ledning och planering samt ha underställd personal) eller jordbruks- och trädgårdspersonal. ÖLA innebär (i princip) att man tillhör något annat än kommunals avtalsområde Ekonomi och transport I klassen ingår befattningar så som förrådsbiträde, kokerska, kock, kallskänka, serveringsbiträde, köksbiträde, överstäderska, städerska, sömmerska, sömnadsbiträde, tvättmaskinsskötare, tvättbiträde, bussförare, bilförare, 1:e vaktmästare, vaktmästare och expeditionsbiträde Övrig ekonomi- och transportpersonal (HÖK) I klassen ingår befattningar inom ekonomi- och transport som inte kan klassa i något av de uppräknade under HÖK innebär att man ingår i kommunals avtalsområde Övrig ekonomi- och transportpersonal (HÖK) I klassen ingår befattningar inom ekonomi- och transport som inte kan klassa i något av de uppräknade under ÖLA innebär (i princip) att man tillhör något annat än kommunals avtalsområde.

15 Bilaga 4 Lönestatistik Medianlön heltid kvinnor Kvinnolön i % av manslön Befattningsgrupp Antal kvinnor Antal män Medianlön heltid män Ingen befattning % Skolsköterska Kurator Förv chef, central adm Sekt chef, avd chef Sekreterare Assistent Kanslist Ingenjör Hantverkare Rektor Gymnasielärare % Lärare fhsk % Fritidsassistent Arbetsförm, 1:e trädg Djursköt, jordbruks Övr utb- och frit Övr utb- och frit % Kock/kokerska Städ/överstäderska :e vaktm, vakt Övr ek- och trptp Totalt % Vid färre än 5 anställda inom en grupp anges inte medianlönen

16 Bilaga Befattningsgrupp Medianlön heltid kvinnor Medianlön heltid män Kvinnolön i % av manslön Medianlön heltid kvinnor Medianlön heltid män Kvinnolön i % av manslön Ingen befattning % % Skolsköterska Kurator Förv chef, central adm Sekt chef, avd chef Sekreterare Assistent Kanslist Hantverkare Rektor Gymnasielärare % % Lärare fhsk % % Fritidsassistent Arbetsförm, 1:e trädg Djursköt, jordbruks Övr utb- och frit p % % Arbetsledare, verkmästare Kock/kokerska Städ/överstäderska :e vaktm, vakt Övr ek- och trptp Totalt % % Antal av PersonNr (Alla) Summa av NyGrundlön (Alla) Genomsnittlig lön (heltid) män och kvinnor efter åldersgrupp Summa av Genomsnittlig lön Kön Kvinnor Män tal 1960-tal 1970-tal 1980-tal PersonNr2

17 Bilaga 4 Kränkande särbehandling Allmän målsättning Alla medarbetare har rätt att känna sig trygga och delaktiga vid sin arbetsplats. Kränkande särbehandling, eller mobbing, är ett allvarligt brott mot dessa grundvalar. För att förhindra förekomsten av mobbing är det viktigt att ingripa vid ett tidigt stadium och hela tiden visa att detta inte kan accepteras. Chefer och arbetsledare har ett särskilt ansvar att förebygga och motverka förekomsten av mobbing, men övriga medarbetare har också ett ansvar att det uppmärksammas när sådana här problem förekommer. Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Exempel på kränkande särbehandling är förtal eller nedsvärtningar av arbetstagare, medvetet undanhållande av arbetsrelaterad information, medvetna förolämpningar, olika former av förföljelser (t.ex. sexuella trakasserier) osv. Både chefer och arbetsledare samt enskilda eller grupper av medarbetare kan göra sig skyldiga till kränkande särbehandling. Mål: - Alla medarbetare ska känna till förvaltningens allmänna målsättning samt handlingsregler för kränkande särbehandling - Chefer ska ha tillräcklig psykosocial kompetens för att kunna upptäcka och hantera dessa problem när de uppstår Beroende av orsaken till varför kränkande särbehandling har förekommit, kan någon/några av nedanstående åtgärder vara lämpliga: - Chefen tydliggör för berörda och övriga medarbetare att beteendet inte accepteras, oavsett motiv. - Samla arbetsgruppen och diskutera hur fortsatt mobbning eller kränkning ska förebyggas. Vid ett sådant samtal kan man ex. ta hjälp av företagshälsovården. Det är viktigt att tydliggöra allas ansvar i att förhindra den här typen av beteende, även om arbetsgivaren alltid är ytterst ansvarig. - Se över organisationen, de berördas arbetsuppgifter osv. för att undanröja orsaker som har att göra med pressad arbetssituation. - Tillse att den utsatte får hjälp och stöd i att bearbeta det som hänt. Företagshälsovården har sådana resurser.

18 Kultur & Utbildning Sörmland, Box 314, Nyköping

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 1 (15) Jämställdhet definierar vi som att: Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15

Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15 Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15 Denna jämställdhetsplan har upprättats i samverkan mellan Ödeshögs kommun och berörda fackliga organisationer. Hela kommunens verksamhet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Söderhamns kommun 2006/2008 Jämställdhetsplan för Söderhamns Kommun. Denna jämställdhetsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i jämställdhetslagen, JämL,

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (11) Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet 2013-2015 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (11) Övergripande strategi

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige (punkt 1-5) Datum: 2013-06-25 91 För revidering

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2016-02-02 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-04 PaN A1511-00358-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Lönekartläggning 2009

Lönekartläggning 2009 Lönekartläggning 2009 Kartläggningen genomförd 2008-11-25/26 Beslutad i kommunstyrelsen 2009-02-03 2 (46) Sammanfattning Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare med fler än 25 anställda att göra en lönekartläggning.

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Personalutvecklare Carina Petersson 2016-02-24 1 (2) Planeringssekreterare Lillian Alverö

Läs mer

Jämställdhetsplan. för. Värnamo kommun

Jämställdhetsplan. för. Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige -04-28, 62 Jämställdhetsplan för Värnamo kommun JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 3 RIKTLINJER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET... 3 DEFINITIONER... 4 ARBETSFÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan.

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm 2014-11-24 Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. Inledning Syftet med en övergripande mångfaldsplan

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017

JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 2 0 1 5 2 0 1 7 JÄ M STÄ L L D H E TS P L A N fö r G ö t e b o r g s O per a n JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperan - det mest jämställda operahuset i Europa. GöteborgsOperans

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun Beslut BUN 2013-04-03 29, Dnr 2013/35 Inledning

Läs mer

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-06-02, 186 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Personalchef GÄLLER

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs Stad

Lönekartläggning Helsingborgs Stad STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN HR-AVDELNINGEN 2015-07-13 SID 1(36) Lönekartläggning Helsingborgs Stad 2015 HR-avdelningen Stadsledningsförvaltningen 251 89 Helsingborg 042-10 40 00 hravdelningen@helsingborg.se

Läs mer

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Plan Mångfald- och jämställdhet Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23 Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Innehållsförteckning Mångfald och jämställdhetsplan... 3 Övergripande

Läs mer

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier 2011 2013 Vindelns kommun Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Övergripande mål Det övergripande målet för arbetet med

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Handlingsplan mot KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Antagen av Kommunfullmäktige 1998 Kf 47 ARBOGA KOMMUNS HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Målsättning Arboga kommuns målsättning är att arbetsmiljön på

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värnamo kommun 2002

Jämställdhetsplan för Värnamo kommun 2002 för Värnamo kommun 1(1) JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 3 RIKTLINJER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET... 3 DEFINITIONER... 4 ARBETSFÖRHÅLLANDEN... 4 KARTLÄGGNING... 4 UTVÄRDERING...

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Plan för jämställd personalpolitik Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Förord Syftet med Plan för jämställd personalpolitik är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet.

Läs mer

Lönekartläggning 2011

Lönekartläggning 2011 ekartläggning 2011 ekartläggning 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 1. BAKGRUND 3 1.1. DISKRIMINERINGSLAGEN 3 2. METOD 4 2.1 VERKTYG 4 2.2 ARBETSGÅNG 4 2. 3 SAMVERKAN 5 3. ORGANISATIONENS

Läs mer

rw"'x}-c". ':- TRANÅS KOMMUN

rw'x}-c. ':- TRANÅS KOMMUN rw"'x}-c". i ':- TRANÅS KOMMUN " KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum 2015-11-02 Sida 15 (36) 245 Dnr 657/15 Redovisning av lönekartläggning 2015 Personalutvecklare Christina Gustafsson

Läs mer

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 285 1(18) Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 2(18) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syftet med kartläggningen...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING MOBBNING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER på arbetsplatsen Policy och vägledning Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och mobbning Kränkande särbehandling förekommer överallt.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun Jämställdhetsplan 2009-2011 för Värnamo kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Bakgrund... 3 2. Arbetsförhållanden ska lämpa sig för såväl kvinnor som män...

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är

Läs mer

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 RIKTLINJER Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015 Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 2/9 1 Inledning Enligt diskrimineringslag arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Lönekartläggning. Borgholm Energi AB och Elnät AB. I samarbete med

Lönekartläggning. Borgholm Energi AB och Elnät AB. I samarbete med ekartläggning Borgholm Energi AB och Elnät AB 2014 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING 1 1. BAKGRUND 2 1.1. DISKRIMINERINGSLAGEN 2 2. METOD 3 2.1 VERKTYG 3 2.2 ARBETSGÅNG 3 3. ORGANISATIONENS

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, sfi och särvux vid Hjalmar Strömerskolan 20150701-20160630 1 Innehållsförteckning:

Läs mer

PhotoXpress.com. Jämställdhetsplan för Skara stiftsorganisation 2012-2014. Antagen 2012-03-06

PhotoXpress.com. Jämställdhetsplan för Skara stiftsorganisation 2012-2014. Antagen 2012-03-06 Photopress.com Jämställdhetsplan för Skara stiftsorganisation 2012-2014 Antagen 2012-03-06 Jämställdhetsplan 2012... 2 Planens innehåll... 2 Revidering av jämställdhetsplan... 2 Samverkan... 2 Mål med

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018 Plan för jämställdhet och likabehandling Korsholms kommun 2016 2018 Behandlad i: Arbetarskyddskommissionen 20.10.2015 Samarbetskommittén 16.11.2015 Personalsektionen 24.11.2015 Kommunstyrelsen 19.1.2016

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 10

Kommunstyrelsen. Ärende 10 Kommunstyrelsen Ärende 10 Kommunledningsstaben, Personalavdelningen Jessica Nilsson jessica.nilsson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-26 1(1) Beredning Centrala ledningsgruppen 151126 Beredning Allmänna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALKOHOL OCH DROGPOLICY 1 POLICY 1 2 MÅLSÄTTNINGAR OCH REGLER 2 2.1 Mål och medel 2 2.2 Regler 2 3 CHEFENS/ARBETSLEDARENS ROLL OCH ANSVAR 3 4 TIDIGA TECKEN PÅ MISSBRUK

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Med den här lathunden vill din fackliga organisation informera om

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter

Plan för lika rättigheter och möjligheter Nummer: 05:2 Blad: (1) Plan för lika rättigheter och möjligheter Inledning Denna plan är Ekerö kommuns gemensamma Plan för lika rättigheter och möjligheter, tillika jämställdhetsplan. Den belyser enbart

Läs mer

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Gemensam värdegrund Landstingets gemensamma värdegrund vilar på Människovärdesprincipen och är vägledande för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING.

HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. Bakgrund styrdokumenten säger: Det demokratiska uppdraget är formulerat i skollagen, läroplaner och kursplaner. Det består

Läs mer

lönekartläggning Så faller bitarna på plats Handlingsplan Bestämmelser & Praxis Likvärdiga Arbeten Lika Arbete SAMVERKAN

lönekartläggning Så faller bitarna på plats Handlingsplan Bestämmelser & Praxis Likvärdiga Arbeten Lika Arbete SAMVERKAN Lönekartläggning Så faller bitarna på plats Handlingsplan SAMVERKAN Sakliga lönekriterier LÖNESÄTTNING SUMMERING av lönekartläggning Bestämmelser & Praxis Likvärdiga Arbeten Kartläggning & ANALYS ÅTGÄRDA

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 Handläggare Karita Jeansson/Helen Nilsson JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för personal och elever/studerande inom Kalmarsunds Gymnasieförbund Antagen av styrelsen 120327 Sida 2 av 14 1. Bakgrund Kalmarsunds

Läs mer

Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling

Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling 1 av 8 Uppdaterat 2011-10-03 Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling Dokumenttyp Policy samt handlingsplan Dokumentägare Personalfunktionen Dokumentinformation Dokumentnamn

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Högsby kommuns förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grund och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning. NY LAG Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

och jämställdhet 2012-01-01 2012-12-31

och jämställdhet 2012-01-01 2012-12-31 STIFTSORGANISATIONENS Policy och handlingsplan mångfald FÖR och jämställdhet 2012-01-01 2012-12-31 1 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Stiftsorganisationens policy avseende mångfald, jämställdhet 4 och

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02 1(10)...... [Förskolechef] Eva Jäger : -02 --------------------------------------------------.. (Arbetsmiljöansvarig) Linn Alex -02 1 INLEDNING Detta dokument riktar sig till alla anställda på förskolan.

Läs mer

Lönekartläggning. Lönepåverkande faktorer. Vad säger den officiella lönestatistiken? Malmö Jonas Mörnås Bergmark

Lönekartläggning. Lönepåverkande faktorer. Vad säger den officiella lönestatistiken? Malmö Jonas Mörnås Bergmark Lönekartläggning Malmö Jonas Mörnås Bergmark 1 Vad säger den officiella lönestatistiken? Inkomst, lön och skillnad begrep som förvirrar Den viktigaste orsaken till löneskillnaden mellan kvinnor och män

Läs mer

Energibranschens arbetsplatser ska vara fria från diskriminering

Energibranschens arbetsplatser ska vara fria från diskriminering Sidan 1 av 8 Policydokument Energibranschens arbetsplatser ska vara fria från diskriminering December 2006 EFA CF Ledarna SEKO Sif Sidan 2 av 8 Konstruktiv energianvändning Vi eldar inte för kråkorna.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och

Läs mer

ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET. jämställdhetsombudsmannen. Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003

ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET. jämställdhetsombudsmannen. Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003 ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003 jämställdhetsombudsmannen Innehållsförteckning Bakgrund 2 Sammanfattning 2 Resultat av granskningen

Läs mer

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia 2014-06-12 ionsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850 Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258 Internet: www.academedia.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-11 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-11 Kommunstyrelsens personalutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-11 Kommunhuset klockan 08.30-12:00. Beslutande Övriga deltagande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot

Läs mer

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-28 DNR KS 2015.027 ANDERS CALLERMO SID 1/1 PERSONALCHEF 0858785012 ANDERS.CALLERMO@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Jämställdhets-

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm personalen 2008 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009. Innehåll Inledning 4 Anställda i

Läs mer

Kränkande särbehandling i arbetslivet. Haparanda Stad. Antagen av kommunstyrelse 2002-12-02

Kränkande särbehandling i arbetslivet. Haparanda Stad. Antagen av kommunstyrelse 2002-12-02 1 Kränkande särbehandling i arbetslivet Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2002-12-02 2 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET Haparanda stads grundsyn är att kränkande särbehandling inte SKALL förekomma

Läs mer

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-25 59 (68) Ks 279 Au 193 Dnr KS 254/2015 Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Allmänna utskottet Ärendebeskrivning

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2016-01-18 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer