Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan"

Transkript

1 Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

2 Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter. Produktion: Universitetsförvaltningen, KTH. Tryck: Intellecta Ducusys, Stockholm i juni ISBN:

3 Innehåll rektors ord 5 mångfaldspolicy 6 Grundsyn 6 Övergripande mål 6 mångfaldsplan 7 Mål 7 Organisation 7 Ansvar 7 mål och åtgärder 8 inom beredande och beslutande organ 8 inom utbildningen 8 rekrytering studiemiljö övergång från studier till yrkesliv 9 inom anställningen 10 rekrytering personalutveckling arbetsmiljö 11 löner 11 stödprogram 12 vid funktionshinder vid diskriminering och trakasserier uppföljning och utvärdering 13 att göra en årlig plan 14

4

5 ETT KTH för alla studier och arbete på lika villkor Universiteten är hjärtat i samhället. Här vårdas, förmedlas och skapas den kunskap som allas våra värderingar bygger på. Här formas de unga människornas tänkande. KTH är ett av de ledande tekniska universiteten i Europa. På KTH studerar och arbetar dagligen studenter och anställda; kvinnor och män, med olika etnisk bakgrund, religion och andra förutsättningar. För att kunna samverka på bästa sätt erfordras kunskap om mångfalds- och jämställdhetsfrågor och hur dessa skall integreras i det dagliga utbildnings- och forskningsarbetet på KTH. Ett öppet universitet är viktigt i en mångkulturell vardag för både samhället och den enskilde och är något som Sverige eftersträvar. KTH vill därför arbeta strategiskt med att skapa ett KTH för alla där var och en får möjlighet att utveckla och använda hela sin kompetens, och där skillnader ses som ett mervärde till gagn för såväl den enskilde som hela verksamheten. Att verka för ett KTH för alla innebär att: skapa ett universitet där vi-känslan är stark, där ingen diskrimineras och där ingen utsätts för trakasserier ge studenter och anställda den kunskap om jämställdhet, mångfald och likabehandling som behövs för att de skall kunna verka vid KTH och i samhället stimulera utvecklingen av ny teknik för alla utveckla studieformer, uppföljning och campuslivet med lyhördhet för olika studerandegruppers önskemål och behov rekrytera de bästa medarbetarna och studenterna till KTH genom jämställdhet och mångfald öka kvaliteten i KTHs utbildning och forskning Studenter och anställda måste arbeta tillsammans för att vi skall kunna nå målet ett KTH för alla. KTH kommer att erbjuda stöd med utbildning och information för att KTHs anställda och studerande tillsammans skall kunna diskutera hur frågor av denna typ bäst integreras i verksamheten. Jämställdhetsoch mångfaldsplaner, stödprogram vid diskriminering och trakasserier, stödprogram vid funktionshinder, är tillsammans med en konkret handledning KTHs verktyg i vardagsarbetet. I handledningen finns också en mall för framtagandet av en årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan till stöd för institutionerna. Målet att arbeta för ett KTH för alla måste studenter och anställda ta till sig. Frågorna skall ingå i vår vardag i utbildningen, i forskningen och i all annan verksamhet vid KTH. Tillsammans arbetar vi för att KTH skall bli det bästa universitetet att studera och arbeta vid för alla. Anders Flodström rektor KTH mångfaldspolicy och mångfaldsplan 5

6 Mångfaldspolicy grundsyn KTH skall vara ett universitet där människor med olika bakgrund och erfarenheter verkar med det gemensamma syftet att förvalta, förnya och förmedla kunskap. Att leva upp till dessa gemensamma ideal och värderingar ställer krav på såväl anställda som studenter. I KTHs arbete med mångfald skall syftet vara att främja en respekterande och flexibel organisationskultur. Denna flexibilitet kräver dock en stabilitet. Centralt i detta sammanhang är grundsynen lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett etnicitet, religion och social bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder med koppling till lagen om likabehandling i högskolan. Det ligger ett kvalitativt värde i att kunna ta tillvara människors olika erfarenheter och perspektiv. Detta är särskilt viktigt i en organisation vars främsta syfte är att utveckla teknik som främjar samhälle och natur. Mångfaldsarbetet skall därför integreras på ett naturligt sätt i den dagliga verksamheten. Detta är KTHs första policy och handlingsplan för mångfald. Handlingsplanen är upplagd på samma sätt som jämställdhetsplanen, det vill säga varje område har en övergripande målsättning som sedan följs av konkreta åtgärder. övergripande mål Mångfaldsarbetet vid KTH syftar till att ge anställda och studerande vid KTH oavsett etnicitet, religion, social bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. KTH ser i första hand mångfaldsarbetet som en demokratisk fråga där framför allt ett samhällsansvar ingår. KTHs mångfaldsarbete är inriktat på arbetsförhållanden, undervisning, forskning och teknikutveckling. Genom att berika undervisning och forskning med olika erfarenheter och perspektiv på teknik kan teknikutvecklingen påverkas i en positiv riktning. Som utbildande organisation skall KTH utifrån ett mångfaldsperspektiv verka för breddad rekrytering av studenter goda studiesociala förhållanden att underlätta övergången mellan universitetsutbildning och arbetsliv en medvetenhet om vad ett mångfaldsperspektiv kan tillföra grundutbildningen Som forskande organisation skall KTH verka för forskningssamarbete och utbyte av teknikutvecklingsfrågor mellan olika länder och kulturer en medvetenhet om vad ett mångfaldsperspektiv kan tillföra forskningen Som arbetsgivare skall KTH ge anställda lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett etnicitet, religion, social bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder när det gäller inflytande, ansvar och befogenheter i den aktuella anställningen anställningsförfarande utvecklingsmöjligheter Det personalpolitiska utvecklingsarbetet vid KTH skall ha mångfald och likabehandling som en av sina utgångspunkter. Ett särskilt stödprogram för studenter och anställda med olika former av funktionshinder har funnits i flera år och uppdateras kontinuerligt. 6 mångfaldspolicy och mångfaldsplan

7 Mångfaldsplan mål KTH skall som ett fristående universitet skapa, värdera och sprida kunskap i dialog med dagens globala samhälle. Detta förutsätter en öppenhet hos KTHs anställda och studenter inför samhällets olika aktörer, såväl kvinnor som män. En förutsättning för att ovanstående skall gå att genomföra är att mångfaldsaspekten beaktas. KTHs mångfaldspolicy slår fast att aspekten mångfald måste ingå i all planering och verksamhet på KTH. Detta innebär att samtliga beslutsfattare och personer med personalansvar måste beakta vilka konsekvenser övergripande mål och beslut får för olika berörda i organisationen. Genom ett integrerat arbetssätt påskyndas utvecklingen mot mångfald. Målet att förbättra mångfalden vid KTH kräver aktiva insatser som leder till en ökad mångfald inom beredande och beslutande organ, inom olika befattningar och inom grupper av studerande i grund- och forskarutbildning ökar studenters och anställdas möjligheter att oberoende av traditionellt tänkande få utvecklas i KTHs organisation öppnar för ett bredare perspektiv på teknikbegreppet, bland annat genom att öka mångfalden inom forskar- och lärarkåren. organisation För att initiera, samordna och följa upp mångfalds- och likabehandlingsinsatser fattar rektor beslut om arbetets organisation. För att utveckla och driva jämställdhetsarbetet finns en heltidsanställd jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingssamordnare till stöd i vardagen för hela verksamheten. ansvar Universitetsstyrelsen och rektor har det strategiska ansvaret för genomförandet av jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsarbetet på KTH. Ett direkt ansvar för att ta initiativ till aktiva jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsinsatser har ordföranden i varje styrelse, nämnd, kommitté eller projekt/ arbetsgrupp, prefekter och studierektorer, varje chef och arbetsledare med personalansvar. Institutionsledningar, arbetsenheter, centrumbildningar, kanslier samt nämnder eller motsvarande skall följa målen och åtgärderna nedan vid implementeringen av jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågorna i den dagliga verksamheten i verksamhetsplan och i årsredovisning framlägga vilka åtgärder som planeras respektive gjorts under året mångfaldspolicy och mångfaldsplan 7

8 Mål och åtgärder för att öka mångfalden inom beredande och beslutande organ KTH eftersträvar utifrån mångfaldsperspektivet en bredare representation inom beredande och beslutande organ. för att beakta mångfalden inom utbildningen För att KTH skall få och behålla de bästa studenterna måste rekryteringsbasen öka. Det innebär att KTH måste nå och attrahera grupper som idag inte representeras i någon större omfattning i verksamheten. KTH har också ett samhällsansvar när det gäller att tillföra arbetslivet högutbildad arbetskraft, inte minst med tanke på den förväntade arbetskraftsbristen. rekrytering Regeringens grundtanke är att rekryteringen till högre utbildning skall vidgas genom förändring av utbildningarnas innehåll och undervisningsformer. Dessutom skall lärosätena främja rekrytering av grupper med låga studietraditioner. KTH skall därför intensifiera kontakterna med gymnasie- och ungdomsskolor i flera av Stockholms förorter ge utbildning som kan bredda rekryteringen av studenter som till exempel tekniskt basår Ansvarig är fakultetsnämnd studiemiljö De studenter som antagits till KTH har alla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter i förhållande till studiemiljön. Ett viktigt avstamp till det studiesociala livet är mottagningen av förstaårsstudenterna. Det blir därför viktigt att äldre studenter och andra som är ansvariga vid mottagningen är medvetna om vilken betydelse etnisk och religiös tillhörighet, funktionshinder och sexuell läggning kan ha i vardagen på KTH. KTH skall därför skapa en väl fungerande mottagningsverksamhet där samtliga oavsett etnicitet, religion, social bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder känner sig välkomna till KTH Ansvariga är fakultetsnämnd tillsammans med THS skapa en tolerant atmosfär när det gäller respekt för olika individer Ansvariga är alla programansvariga, studierektorer, lärare, studenthälsan m fl ge studenter tillgång till mentorer inom utbildningen Ansvarig är resp utbildningsnämnd underlätta för studenter med funktionshinder Ansvarig är fakultetsnämnd 8 mångfaldspolicy och mångfaldsplan

9 övergången från studier till arbetsliv Ett av de problem vid KTH som är relaterat till mångfald är svårigheten för studenter med otraditionell bakgrund att få en anställning efter examen. KTH skall därför utveckla ett fungerande samarbete med näringslivet som gynnar KTHs studenter oavsett etnisk och religiös tillhörighet, social bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder Ansvarig är rektor med hjälp av mentorer underlätta övergången mellan universitetsstudier och arbetsliv Ansvarig är rektor mångfaldspolicy och mångfaldsplan 9

10 Mål och åtgärder för att beakta mångfalden bland anställda Mångfaldsarbetet skall vara integrerat i den vardagliga verksamheten. Samtliga ledare med personalansvar skall ha kunskap om vilken betydelse etnicitet, religion och social bakgrund kan ha i det dagliga arbetet. rekrytering Rekryteringsannonser skall visa att alla behöriga, oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder, är välkomna att söka lediga anställningar inom såväl administration, undervisning som forskning vid KTH. KTH skall dessutom eftersträva att vid rekrytering använda olika media och därmed bredda rekryteringsbasen. Vid varje rekrytering är det därför viktigt att försöka se till och värdera varje sökandes kunskaper och erfarenheter oavsett ovan nämnda faktorer. KTH skall därför använda sig av öppna rekryteringsförfaranden för att bredda rekryteringsbasen till lediga tjänster vid KTH verka för en utjämning av de strukturella skillnader som idag finns inom olika tjänstenivåer på KTH verka för att personer med rekryteringsansvar har kunskap om KTHs grundsyn när det gäller mångfald Ansvarig är personalenheten och ansvarig för högre tjänster är rekryteringsnämnden personalutveckling För att kunna skapa attitydförändringar utifrån ett mångfaldsperspektiv krävs kunskap om dessa frågor. Ett led i detta arbete är att genom personalutvecklande åtgärder visa på fördelarna med heterogena arbetsgrupper. KTH skall därför inom den interna personalutbildningen ge chefer och medarbetare kunskap om vad det kan innebära att vara i minoritet verka för att samtliga chefer som genomför utvecklingssamtal är medvetna om mångfaldsperspektivets betydelse ge de anställda vid KTH som kommer i kontakt med rekrytering kunskap om fördelar med heterogena arbetsgrupper Ansvarig är rektor 10 mångfaldspolicy och mångfaldsplan

11 arbetsmiljö Ett av målen med KTHs arbetsmiljöarbete är att skapa de bästa förutsättningarna för forskning och utbildning. I detta ligger att skapa ett arbets- och studieklimat som kännetecknas av öppenhet, delaktighet och medarbetarskap. KTH skall därför göra anställda i ledande positioner medvetna om att de fungerar som förebilder för medarbetare och studenter Ansvarig är rektor förebygga och förhindra att någon anställd eller studerande vid KTH utsätts för trakasserier på grund av etnicitet, religion, social bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder Ansvariga är alla på KTH, ledning, anställda och studenter i den interna personalpolicyn ta med information om att olika behov utifrån etnisk och religiös bakgrund kan uppstå när det gäller raster i arbetet och/eller förläggning av semester Ansvarig är rektor erbjuda mentorer som kan fungera som diskussionspartners till medarbetare och studenter med annan etnisk, religiös eller social tillhörighet Ansvarig för medarbetare är prefekter, chefsadministratörer eller motsvarande, ansvarig för studenter är respektive utbildningsnämnd underlätta för anställda med funktionshinder Ansvarig är rektor löner KTH har en differentierad lönesättning vilket innebär att varje anställd skall kunna påverka sin lön genom arbetsinsatser och personlig utveckling. KTH skall därför ur ett mångfaldsperspektiv analysera lönesättning i relation till utbildning, kompetens, ansvar och tjänst. Denna kartläggning skall ligga till grund vid rekrytering och löneförhandlingar aktivt förhindra osakliga löneskillnader som grundar sig i mångfaldsaspekten verka för att chefer som genomför lönesamtal beaktar mångfaldsaspekten Ansvarig är rektor mångfaldspolicy och mångfaldsplan 11

12 Stödprogram vid funktionshinder KTH har sedan flera år tillbaka ett separat stödprogram som stöd för teknologer med olika funktionshinder. Stödprogrammet uppdateras för att också omfatta anställda. Planer och riktlinjer för detta arbete finns i lagen om likabehandling i högskolan (år 2002) samt i handikappombudsmannens riktlinjer (år 2003) om statliga myndigheter som föredöme beträffande stödåtgärder för funktionshindrade. Stödprogrammet skall finnas tillgängligt på varje institution och enhet samt på KTHs hemsida. vid diskriminering och trakasserier Detta program täcker alla former av diskriminering och trakasserier och gäller både anställda och studenter: Uppdaterad version finns på KTHs hemsida hösten mångfaldspolicy och mångfaldsplan

13 Årlig uppföljning och utvärdering Dekaner, prefekter samt personer i arbetsledande och utbildningsledande ställning skall informera all personal om mångfaldsplanens innehåll och verka för att dess intentioner efterlevs med avseende på både studenter och anställda ansvara för att institutionen eller enheten årligen, med stöd av mall i KTHs handledning Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor, upprättar en mångfalds-, jämställdhets- och likabehandlingsplan omfattande både utbildning och arbete samt följer upp dess genomförande årligen redovisa genomförda samt planerade ekonomiska satsningar på mångfalds-, jämställdhets- och likabehandlingsarbetet KTH centralt skall varje år följa upp de lokala jämställdhets- och mångfaldsplanerna på institutions- och programnivå etc för koppling till KTHs årsredovisning årligen granska de centrala planerna för kontinuerlig översyn och revidering. Detta redovisas löpande på KTHs hemsida vart tredje år göra en fördjupad utvärdering av jämställdhets- och mångfaldsplanerna till grund för det fortsatta strategiska arbetet inom KTH med avseende på dessa frågor, med koppling till KTHs utvecklingsplan Ansvarig för samtliga punkter är jämställdhets- och mångfaldssamordnaren mångfaldspolicy och mångfaldsplan 13

14 Att göra en lagstadgad jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan på institutionsnivå eller motsvarande Alla arbetsenheter om tio anställda eller fler skall enligt lagen göra en årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan. Till hjälp finns förutom planerna beträffande jämställdhet, mångfald och likabehandling, stödprogram vid diskriminering och trakasserier samt stödprogram vid funktionshinder även en konkret handledning för arbetet med att uppnå: Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Handledningen innehåller nulägesanalys för olika verksamhetsområden, förslag på aktiviteter, statistik samt en arbetsmall för en årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan. Ifylld mall/plan skall inlämnas till KTH centralt och vara direkt kopplad till arbetet med verksamhetsplan och årsredovisning på både lokal och central nivå. All KTH-information som berör dessa frågor finns också att hämta på Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Stödprogram vid diskriminering och trakasserier Stödprogram vid funktionshinder Handledning Att arbeta med jämställdhet, mångfald och likabehandlingsfrågor Nuläge lagar konkreta aktiviteter mall för årligt planarbete Jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan, ht 2003 Mångfaldspolicy och mångfaldsplan, ht 2003 Handledning, vt 2004 Stödprogram vid diskriminering och trakasserier, ht 2004 Stödprogram vid funktionshinder, ht 2004 Som KTH-are har du ansvar för att bidra till ökad jämställdhet, mångfald och likabehandling. Innehåll och broschyrer finns att hämta på webben, THS, Info-center, studievägledarexpeditioner, Studenthälsan, kanslier samt hos jämställdhets- och mångfaldssamordnaren Christina Sternerup, Valhallavägen 79 bv (rektorsbyggnaden). 14 mångfaldspolicy och mångfaldsplan

15 Mångfaldsarbetet grundas på regeringsformen 1 kap. 2, 2 kap. 15, 2 kap. 23 diskrimineringslagar Lag (1999:133) om förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning Lag om likabehandling av studenter i högskolan (SFS 2001:1286), Svensk Författningssamling högskolelagen (1992:1434) främjandelagen Lag 1974:13 om vissa anställningsfrämjande åtgärder anställningsförordning Lag 1994:373, Bedömningsgrunder vid anställning stadgar och konventioner Förenta Nationernas stadgar och konventioner FN:s stadgar om mänskliga rättigheter FN:s rasdiskrimineringskonvention, artikel 1 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet Stödprogram för funktionshindrade, KTH, 1999 (omarbetas med anledning av Handikappombudsmannens riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning år 2003) europeiska direktiv, konventioner och fördrag Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, artikel 14. mångfaldspolicy och mångfaldsplan 15

16 kth, SE Stockholm. Tel Fax

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 1 (8) Handläggare: Anita Hjelm Göran Rosander Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkter... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan)

Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan) Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan) Skola: Teknikvetenskap Enligt lag skall jml-plan - göras och följas - av alla arbetsenheter med tio eller fler anställda. Mallen nedan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om diskriminering och trakasserier av anställda enligt diskrimineringslagen

Riktlinjer vid misstanke om diskriminering och trakasserier av anställda enligt diskrimineringslagen Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer vid misstanke om diskriminering och trakasserier av anställda enligt diskrimineringslagen Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2011-01-30 Rektor

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

Länsstyrelsens Likavillkorsplan

Länsstyrelsens Likavillkorsplan Länsstyrelsens Likavillkorsplan LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 1 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 2 Inledning Länsstyrelsen har en viktig

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan.

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm 2014-11-24 Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. Inledning Syftet med en övergripande mångfaldsplan

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer

SVT:s policy för mångfald och likabehandling

SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT är till för alla. SVT värnar principen om alla människors lika värde. SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, intressen,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Uppdraget att motverka kränkande behandling är en del av det demokratiska uppdraget.

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 2012-12-12 Styrande lagar och dokument som bildar underlag för handlingsplanen FN:s konvention om barnets rättigheter Barnkonventionen

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

Likabehandlingsplan Kompetenscenter, Köping

Likabehandlingsplan Kompetenscenter, Köping Sida 1 av 6 Senast reviderad: 2015-01-09 Likabehandlingsplan Kompetenscenter, Köping Inledning Denna plan avser all verksamhet som bedrivs i Kompetenscenters regi såsom: utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Plan Mångfald- och jämställdhet Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23 Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Innehållsförteckning Mångfald och jämställdhetsplan... 3 Övergripande

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Vägledning vid förekomst av trakasserier och diskriminering av studenter. Reviderad upplaga

Vägledning vid förekomst av trakasserier och diskriminering av studenter. Reviderad upplaga Vägledning vid förekomst av trakasserier och diskriminering av studenter Reviderad upplaga Göteborgs universitet accepterar ingen form av diskriminering Göteborgs universitet (GU) har en jämlikhetsplan

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Luleå kommun/buf sid 1/5 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2012/2013 Luleå kommun/buf sid 2/5 Vår vision Alla på vår förskola ska känna sig

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014-2015

Likabehandlingsplan 2014-2015 Likabehandlingsplan 2014-2015 Bakgrund. Utbildningen i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människors okränkbarhet, individens

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Malmgårdens Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...2 2. Inledning...4 3. Grunduppgifter...4 4. Likabehandlingsplanens syfte...4 5. Vår Vision 4 6. Mål...5 7. Främjande arbete...6

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken 2010-04-19 Skolans årliga plan mot kränkande behandling 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken Innehållsförteckning Inledning 3 Förklaring av begrepp 3 Vision 3 Mål för Freinetskolan Tallbacken 3 Förebyggande

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun 1 Jämställdhet och mångfald i Fagersta kommun Bakgrund Arbetet med jämställdhet och mångfald hör ihop med ett antal internationella, nationella och lokala

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan för attraktiv arbetsgivare

Plan för attraktiv arbetsgivare SID 1(8) Plan för attraktiv arbetsgivare PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJE Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Innehållsförteckning Inledning sid

Läs mer

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 RIKTLINJER Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015 Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 2/9 1 Inledning Enligt diskrimineringslag arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 26 (40) Dnr CK 2010-0554 63 Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

TILLÄMPNING. Etnisk mångfald. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Etnisk mångfald. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Etnisk mångfald i Hudiksvalls kommun Plan för aktiva åtgärder Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Lunds Waldorfskola. Likabehandlingsplan mot diskriminering och plan mot kränkande behandling för Lunds Waldorfskola och fritidshem

Lunds Waldorfskola. Likabehandlingsplan mot diskriminering och plan mot kränkande behandling för Lunds Waldorfskola och fritidshem Lunds Waldorfskola Likabehandlingsplan mot diskriminering och plan mot kränkande behandling för Lunds Waldorfskola och fritidshem Uppdaterad dec 2013 Gäller från VT- 2014 1 Innehåll Innehåll 2 1. Vår grundsyn

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun Beslut BUN 2013-04-03 29, Dnr 2013/35 Inledning

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011 Likabehandlingsplan för Eductus Sfi, Gruv Höganäs 2011 (reviderat 08.02.2011) Datum: 08.02.2011 Vad: Sfi, Gruv, Eductus Var: Höganäs Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 4 Visioner... 4 Definition..... 5 Diskriminering....

Läs mer

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018 Plan för jämställdhet och likabehandling Korsholms kommun 2016 2018 Behandlad i: Arbetarskyddskommissionen 20.10.2015 Samarbetskommittén 16.11.2015 Personalsektionen 24.11.2015 Kommunstyrelsen 19.1.2016

Läs mer

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Karolinska Institutet, 2016-01-01 Ersätter Lönepolicy 2012-10-01, Dnr 5344/2012-200 Lönen som styrmedel INNEHÅLL 1. Lönebildning och lönesättning

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk strategi

Barn- och ungdomspolitisk strategi Datum Barn- och ungdomspolitisk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-09-09, 136 Dokumentägare: Förvaltningschef Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Barn- och ungdomspolitisk Dokumentansvarig:

Läs mer

Onsjöskolans likabehandlingsplan

Onsjöskolans likabehandlingsplan 151007 Onsjöskolans likabehandlingsplan Onsjöskolans likabehandlingsplan omfattar såväl arbetet med likabehandling, arbetet mot diskriminering (Diskrimineringslagen) och arbetet mot kränkande behandling

Läs mer

Likavillkorsplan 2009-2011

Likavillkorsplan 2009-2011 Likavillkorsplan 2009-2011 Lika villkor, vad menar vi med det? De mänskliga rättigheterna gäller oss alla och ska utgöra en grund för vår verksamhet. På vår länsstyrelse ska vi värna om allas lika möjligheter,

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun.

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-05-20 Ks 527/2014 orebro.se 2 POLICY FÖR BARNETS RÄTTIGHETER I PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Gemensam värdegrund Landstingets gemensamma värdegrund vilar på Människovärdesprincipen och är vägledande för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Norrskenet

Likabehandlingsplan. Förskolan Norrskenet Likabehandlingsplan Förskolan Norrskenet Bakgrund Denna likabehandlingsplan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever samt Läroplan för förskolan (Lpfö-98)

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes År 2012

Lokal likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes År 2012 UDDEVALLA KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Lokal likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes År 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Vision... 3 Kartläggning...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-05-27 Reviderad Tuna skolområde 2014-05-26 1 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tuna skolområde INNEHÅLL: o Lagtexter o Tuna skolområde en beskrivning o Vision o Främjande arbete

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2016-01-18 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan Kalvhagens förskola 2009

Likabehandlingsplan Kalvhagens förskola 2009 Likabehandlingsplan Kalvhagens förskola 2009 Lidingö Stad Utbildningsförvaltningen Källängens skolområde 1. Inledning Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Luleå kommun/buf sid 1/6 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2014 Luleå kommun/buf sid 2/6 Vår vision Alla på vår förskola, både barn och vuxna,

Läs mer

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Datum: 2015-12-28 Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Innehåll: 1. Inledning 2. Likabehandlingsplanens syfte 3. Definitioner 4.

Läs mer

Korvettens förskola 2014-2015

Korvettens förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro Likabehandlingsplan Alsalamskolan i Örebro 2015/2016 Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro 1 Likabehandlingsplan 2015/2016 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Alla människor

Läs mer

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor Verksamhetsplan Blästad och Fredriksbergs förskolor 2008-2009 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av området. 2. Styrdokument. 3. Målsättning för Blästad Fredriksbergs förskolor. 4. Innehåll i förskolornas

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 Sidan 1 av 5 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 ÅBYSKOLAN Planen är framtagen i samverkan med elever och personal. Elever och personal har analyserat utvärderingen av 2014 års arbete,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande... 5 Vision Område ÖST...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 19 Mångfald och jämställdhet Innehållsförteckning MÅNGFALDSPOLICY...2 Begreppsdefinition...2 Diskrimineringslagstiftningen...3 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY...4 Begreppsdefinition...4

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer