Kvalitetsprogram Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen , dnr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403"

Transkript

1 Kvalitetsprogram Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen , dnr:

2 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp: Akademisk kvalitet i meningen hög internationell standard i forskning, utbildning och i all övrig verksamhet; Kvalitet utifrån studenters, anställdas och övriga intressenters perspektiv samt; Effektivitet och rättsäkerhet i verksamheten. Högskolans vision och profileringsarbete är styrande för den centrala förvaltningen vars mål är att verka och utvecklas i samklang med Högskolans och omvärldens krav och behov. Den gemensamma förvaltningens uppgift är att ge såväl strategiskt som operativt stöd till utbildning, forskning och samverkan. Den gemensamma förvaltningen ger såväl strategiskt som operativt stöd till Högskolans ledning (styrelse, rektor, rektors ställföreträdare och förvaltningschef), nämnder, sektioner och bibliotek. Den gemensamma förvaltningen handlägger och bereder uppgifter som är gemensamma för Högskolan samt att den svarar för att Högskolan uppfyller de krav som ställs på en statlig myndighet. Ansvaret för den gemensamma förvaltningen framgår av Arbetsordning för Högskolan i Halmstad. Vidaredelegationen inom förvaltningen förtydligar det ansvar och befogenheter förvaltningschefen delegerat till avdelningscheferna. Den gemensamma förvaltningen är idag organiserad i följande avdelningar under förvaltningschefen: Ledningskansliet Ekonomiadministrativa avdelningen Enheten för strategiskt stöd Internationella avdelningen IT-avdelningen Personalavdelningen Studerandeavdelningen Studenthälsan Tekniska avdelningen Förvaltningschefen har personal- och ledningsansvar för ledningskansliet och avdelningscheferna inom förvaltningen. Förvaltningschefen är företrädare för förvaltningen i rektors ledningsgrupp samt har det övergripande ansvaret för förvaltningens ekonomi, budget, personal och utveckling. Den gemensamma förvaltningens kvalitetsarbete Den gemensamma förvaltningens kvalitetsarbete består av tre huvuddokument. De tre dokumenten är; Kvalitetsprogram som beskriver den gemensamma förvaltningens kontinuerliga arbete och dess prioriteringar under perioden Kvalitetsprogrammet syftar till att tydliggöra hur arbetet utförs för att säkerställa en god kvalitet (kvalitetssäkring) i dess stöd till Högskolans verksamhet samt bedriva utvecklingsarbete för att förfina metoder i arbetet (kvalitetsutveckling). En årlig handlingsplan som beskriver vad som kommer att prioriteras i kvalitetsarbetet under året. En årlig kvalitetsrapport som är en uppföljning av kvalitetsarbetet under föregående år. Den gemensamma förvaltningens kvalitetsarbete består av både punktvisa insatser och projekt som utgör en integrerad del av den verksamhet som planeras och genomförs i det reguljära arbetet. 1 I dokumentet benämns det HH 2

3 Processen med framtagandet av kvalitetsdokumenten under 2012 genomfördes i flera steg. Det första steget var ett internat med avdelningscheferna där ramen för det nya kvalitetsprogrammet arbetades fram. Steg två var att förankra inom sina respektive verksamheter och inkomma med synpunkter till dokumenten. Dokumenten färdigställdes slutligen av förvaltningschefen tillsammans med utredare. Dokumenten togs därefter upp på ett avdelningschefsmöte innan det slutligen rapporterades till Kvalitetsrådet. Utifrån kvalitetsrådets synpunkter, samt ytterligare inkomna synpunkter från remissrundan inom förvaltningen, ändrades dokumenten innan de slutligen godkändes av prorektor. Under 2013 har ett par ändringar gjorts i kvalitetsprogrammet för att anpassa dokumentet till gemensamma förvaltningens utökade uppdrag, vilket ändrades då Enheten för kontakter och samverkan upphörde som egen enhet under rektor och ersattes av den nya avdelningen inom gemensamma förvaltningen, Enheten för strategiskt stöd. Detta för med sig konsekvenser i form av att mål har setts över och en diskussion har förts med den nya avdelningen gällande nuvarande kvalitetsprogram. Ett av målen i kvalitetsprogrammet är att det ska genomföras en genomlysning av administrativa stödprocesser på lärosätet. Detta mål kommer att påverka kvalitetsprogrammet framöver eftersom vi kommer att sträva efter att skriva in ett tydligare processtänk i dokumentet, i syfte att stärka implementeringen av de utvalda prioriterade processerna utifrån 2012 års genomlysning. Ett önskemål som framkommit från avdelningar och kvalitetsrådet är att tydliggöra gemensamma förvaltningens handlingsplan, så att det blir tydligt vilken avdelning som äger frågan/åtgärderna som ska genomföras. Detta gjordes redan under 2012, men vi har valt att se över handlingsplanen igen för att ytterligare tydliggöra vilken avdelning som är huvudägare av åtgärder. Denna förändring är ett led i att få fram ett processägarskap för specifika frågor i den gemensamma förvaltningens kvalitetsarbete. Arbetet med förtydligandet av ägandeskapet av vissa mål arbetades fram vid en workshop under våren med avdelningscheferna. Under året kommer även den gemensamma förvaltningens kvalitetssamordnare att föra dialoger med respektive avdelning för att förankra och tydliggöra vad som förväntas av respektive avdelning i programmet, samt få input till utvecklingen av programmet och i förlängningen den gemensamma förvaltningens kvalitetsarbete. Kvalitetsprogrammets struktur Strukturen för kvalitetsprogrammet är uppbyggt utifrån att de övergripande kvalitetsmålen redovisas med en rubrik. Till kvalitetsmålen finns förutsättningar kopplade för att uppnå, bibehålla och utveckla målen. Kvalitetsmålen och förutsättningarna kan ha såväl kvalitativ som kvantitativ karaktär. Till förutsättningar finns även delmål kopplade för att säkerställa att rutiner efterlevs och utvecklas, men även för att tydliggöra riktningen mot målen. 3

4 Övergripande kvalitetsmål Den gemensamma förvaltningens kvalitetsarbete har flera syften, dels att kontrollera att verksamheten och resultaten håller avsedd nivå (kvalitetssäkring), dels lärande, utveckling och ständig förbättring (kvalitetsutveckling) samt att granska i vilken utsträckning målen uppfylls (kvalitetsutvärdering). Med kvalitetssäkring avses olika system och metoder som garanterar att verksamheten är av god kvalitet, medan kvalitetsutveckling avser system och metoder som bidrar till att höja den nuvarande kvalitetsnivån. Den gemensamma förvaltningens övergripande kvalitetsmål är framtagna för att vi bedömer att det finns ett behov av utveckling för att stödja hela verksamheten. Under perioden har den gemensamma förvaltningen valt att prioritera följande kvalitetsmål. Den gemensamma förvaltningen ska: Bidra till god kvalitet före, under och efter utbildning Utveckla metoder och rutiner för att säkerställa stödfunktionernas kvalitet Verka för en god och attraktiv arbetsmiljö för studenter och personal Bidra till en ökad delaktighet 4

5 Kvalitetsmål 1 - Bidra till god kvalitet före, under och efter utbildning Framgångsfaktorer för att nå målet är: strategisk rekrytering av studenter som ger rätt förväntningar på HH och vårt utbildningsutbud väl fungerande studieadministrativa och studiesociala stöd Förutsättning 1: Strategisk rekrytering av studenter som ger rätt förväntningar på HH och vårt utbildningsutbud Inom den gemensamma förvaltningen arbetar olika avdelningar med att marknadsföra HH, rekrytera studenter samt analysera efterfrågan och utfallet. Detta arbete sker i dialog med nämnder och sektioner så att det följer de av ledningen uppsatta målen. Delmål för att nå denna förutsättning är: Delmål 1.1: Strategisk rekrytering av studenter Den strategiska rekryteringen av studenter bygger på att marknadsföra lärosätet och dess utbildningar på mässor, sociala medier, skolturné och andra aktiviteter ex. Öppet hus. Uppföljning sker genom analys av söktryck till lärosätets utbildningar och genom den årliga rekryteringsenkäten. Dessa verktyg kan ge oss en bild av hur attraktivt lärosätet är samt om våra rekryteringsinsatser varit effektiva. Indirekt kan detta även påverkas av Högskoleverkets utvärderingar. Delmål 1.2: Överskådligt och attraktivt informationsmaterial En viktig förutsättning för den strategiska rekryteringen är att det finns korrekt informationsmaterial som skapar rätt förväntningar på HH. Denna information ska appellera till såväl svenska som internationella studenter och finnas tillgänglig såväl på webb som i tryckt form. Detta förutsätter att material till studenter visar upp vårt utbud på ett informativt, överskådligt och attraktivt sätt. Uppföljning av processer sker kontinuerligt och synliggörs indirekt genom söktrycket till lärosätet. Förutsättning 2: Väl fungerande studieadministrativa och studiesociala stöd En viktig förutsättning för lärosätet är att ha en effektiv och serviceorienterad studieadministration och ett bra studiesocialt stöd. Med ett fungerande system bidrar den gemensamma förvaltningen till en fortsatt god genomströmning. Delmål för att nå denna förutsättning är: Delmål 2.1: En effektiv och serviceorienterad studieadministration Att ha en tydlig ingång för studenterna gällande studieadministrativa frågor är en åtgärd som är prioriterad under denna period. Genom införandet av en gemensam studentexpedition är målsättningen att servicen blir mer tillgänglig och rättsäker samt att den utgör ett stöd för studenterna i deras utbildning. Detta delmål följs upp genom kontinuerliga egeninitierade utvärderingar för att få till en smidig implementering av arbetsuppgifter och rutiner i en gemensam studentexpedition. Servicen följs även upp genom studentbarometern som genomförs vart tredje år. 5

6 Delmål 2.2: Proaktivt arbete för studenternas välbefinnande under studietiden Fortsätta arbetet med att vara ett stöd för studenterna och arbeta proaktivt med hälsofrämjande aktiviter för att se till att studenterna mår väl. Genom ett bra välbefinnande kan fokus flyttas till studierna och därmed bättre prestationer. Uppföljning sker genom årlig uppföljning av studenthälsans verksamhet samt genom studentbarometern. Delmål 2.3: Förbättrat karriärstöd för studenter Införandet av Karriärcentrum har till syfte att tydligare stötta studenterna under studierna och tydliggöra deras karriärvägar efter studierna. Med karriärcentrum som paraply för karriäraktiviteter får vi en ingång dit studenter kan vända sig för att delta på aktiviter och bland annat få studie- och karriärvägledning. Uppföljning pågår av studie- och karriärvägledarnas verksamhet och karriärcentrums verksamhet kommer också att följas upp. Verksamheten utvärderas även genom studentbarometern som görs vart tredje år. Kvalitetsmål 2 Utveckla metoder och rutiner för att säkerställa stödfunktionernas kvalitet Målet är att bibehålla en god service till verksamheten och skapa möjligheter att bedriva en optimal utbildning och forskning. Det är även viktigt att se nya möjligheter om hur verksamheten kan förbättras och utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv och givna medel. Förutsättningar för att nå målet är att: Bidra till att utbildning och forskning genomförs rättsäkert Utveckla och följa riktlinjer och rutiner Respektera hålltider och deadlines Utveckla stödsystem och rutiner för ökad användarvänlighet Arbeta proaktivt genom omvärldsbevakning Förutsättning 1: Bidra till att utbildning och forskning genomförs rättsäkert En viktig roll för den gemensamma förvaltningen är att bidra till att utbildning och forskning genomförs rättsäkert. Delmål 1.1: Arbeta för att minska studenternas regelöverträdelser Med en korrekt information till studenterna och en ökad förståelse om de regler som finns för våra utbildningar, är målet att minimera antal regelöverträdelser. Detta mål mäts genom antalet anmälda disciplinärenden, där målet under perioden är att minska andelen med 25 %. Under 2011 var det 29 disciplinärenden. Delmål 1.2: Kontinuerlig uppföljning/ revidering av kursplaner Bidra till att kontrollera att kursplaner följer de fastställda riktlinjerna och att dessa anpassas till de direktiv som kommer från HSV. Detta för att säkerställa rättsäkerheten för lärosätet och studenten. Målet är att 100 % av kursplaner ska vara fastställda i tid fram till

7 Delmål 1.3: Utbilda personal om Högskolan som myndighet Årligen genomföra utbildningar som förbättrar personalens kunskaper och kompetens gällande det myndighetsansvar vi har. Delmål 1.4: Utveckla stödsystem för forskning Under perioden ska en funktion för forskningsstöd inrättas. Forskningsstödet ska bidra till Högskolans profilering och vision genom att särskilt fokusera på och bidra till att Högskolan utvecklas till ett forskningsbaserat och innovationsdrivande lärosäte med balans mellan forskning och utbildning (40/60). Förutsättning 2: Utveckla och följa riktlinjer och rutiner Riktlinjer och rutiner är en viktig del i Högskolans arbete, dels för att säkerställa rättsäkerhet och dels för att underlätta arbetet. Delmål 2.1: Sammanställning av lokala regler för lärosätet Under perioden är ett mål att arbeta vidare med att samla lärosätets lokala regler så att de finns lättillgängliga och att de synliggörs för personal och studenter. Delmål 2.2: Kontinuerlig översyn och uppföljning Våra riktlinjer och rutiner ses över kontinuerligt för att vara uppdaterade enligt gällande beslut och lagstiftning. Förutsättning 3: Respektera hålltider och deadlines För att vara en profession fungerande verksamhet är det viktigt att hålltider och deadlines hålls. Det förutsätter korrekta underlag inför beslutsfattande och implementering. Delmål 3.1: Relevant underlag Informera om betydelsen av korrekta underlag till medarbetare inför beslutsfattande av ledning, men även vid framtagande av högskolegemensamma dokument t.ex. årsredovisning och utbildningskatalog. Delmål 3.2: Ärendeuppföljning och ärendesystemet W3D3 Under perioden kommer ett nytt ärendehanteringssystem, W3D3, att införas. Målsättningen med systemet är bland annat att underlätta flödesscheman när ärenden uppstår och därmed få en bättre uppföljning. Förutsättning 4: Utveckla stödsystem och rutiner för ökad användarvänlighet Genom att utveckla våra stödsystem med att tydliggöra processer för personal, studenter och blivande studenter samt öka delaktigheten kan det leda till att förstärka och förbättra ett fungerande system. Delmål 4.1: Se över administrativa stödprocesser Under hösten 2012 kommer de administrativa stödprocesserna att genomlysas i syfte att minimera dubbelarbete och skapa en effektivare administration. Delmål 4.2: Processbeskrivning av hur en student antas, tas emot och registreras vid HH Med att tydliggöra hur antagning och registrering fungerar för studenter och personal är målet att skapa en delaktighet och en förståelse. Med tydliga riktlinjer och en förbättrad antagningsordning är detta ett verktyg som kan kvalitetssäkra och bidra till en kvalitetsförbättring av ett redan fungerande system. 7

8 Delmål 4.3: Se över system och rutiner för tidig upptäckt av studenter som hamnat efter i studierna Under perioden är ett delmål att se över vårt system för att upptäcka studenter som mår dåligt eller inte presterar i den grad som förutsätts för hel-/deltidsstudier. Med ett fungerande system kan vi bidra till att genomströmningen ökar och stödja den enskilde. Förutsättning 5: Arbeta proaktivt genom omvärldsbevakning En viktig del i lärosätets utvecklingsarbete är att vi genom omvärldsbevakning tar del av vad som händer i vår omvärld och att vi är proaktiva och försöker tyda signaler så att vi ligger i framkant. Delmål 5.1: Nätverkande, konferenser, webben Genom att hålla oss ajour om vad som händer i vår omvärld kan vi utveckla och förändra vårt lärosäte i den takt vi önskar. Genom nätverkande och deltagande på konferenser får vi en god input till vår verksamhet. Webben är ett annat verktyg att hålla oss uppdaterade. Kvalitetsmål 3 - Verka för en god och attraktiv arbetsmiljö för studenter och personal En god arbets- och studiemiljö är en konkurrensfaktor för att attrahera studenter och personal. Förutsättningar för att nå målet är: God tillgänglighet för alla på HH Bra bemötande och respekt för varandras arbete Kontinuerlig utbildning God studentrepresentation Utveckla HH till en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald Förutsättning 1: God tillgänglighet för alla på HH En god tillgänglighet relaterar till både fysisk arbetsmiljö och infrastruktur i denna förutsättning. Genomförandet av delmålen säkerställer att aspekter som hållbar utveckling beaktas. Delmål 1.1: Arbetsmiljöronder Arbetsmiljöronder sker kontinuerligt och arbete följs upp i arbetsmiljökommittén och på avdelningsnivå. Delmål 1.2: Uppföljning av tillgänglighetsinventeringen Säkerställa att lärosätets lokaler följer de riktlinjer och åtgärdsförslag som framkommit i inventeringen Förutsättning 2: Bra bemötande och respekt för varandras arbete För att nå målet om en god och attraktiv arbetsmiljö är det viktigt med bra bemötande och respekt för varandra arbete. En förutsättning för detta mål är att lika villkor beaktas i arbetet. Delmål 2.1: Diskussion på avdelningsmöten För att nå förutsättningen är det viktigt att det finns ett öppet samtalsklimat på avdelningar och att frågor av olika karaktär kan ventileras. Delmål 2.2: Medverka till att ta fram en gemensam värdegrund Under perioden är målet att arbeta fram en gemensam värdegrund. Arbetet ställer krav på öppenhet och delaktighet från samtliga parter. 8

9 Förutsättning 3: Kontinuerlig utbildning För att skapa en attraktiv arbetsmiljö för personalen är kontinuerlig utbildning en förutsättning. Dels för att kunna utveckla individen och dels för att vara en modern och attraktiv arbetsgivare som tar till vara på individens kunskap och kompetens. Delmål 3.1: Tillse att medarbetarna erbjuds relevant kompetensutveckling Det åligger varje chef och medarbetare att identifiera de behov av kompetensutveckling som krävs för individens fortsatta arbete och verksamhetens utveckling. Förutsättning 4: God studentrepresentation För verksamhetens utveckling är det önskvärt med en god dialog mellan studenter och lärosätet. Genom en god studentrepresentation möjliggörs inflytande i såväl utbildningen, forskningen som stödfunktionernas utveckling. Delmål 4.1: Forum för utbyten och diskussioner mellan studentrepresentanter Studenthälsan genomför idag utbildning för blivande studentrepresentanter och nyckelpersoner inom nollningen, vilket vi önskar utveckla vidare så att kvaliteten säkerställs. Delmål 4.2: Se över principerna för studentrepresentation På lärosätet finns möjligheter till inflytande, men till vissa organ har det genom åren visat sig svårt att rekrytera studentrepresentanter. Målet är en god studentrepresentation, men antalet poster kan behöva ses över för att säkerställa inflytandet. Delmål 4.3: Synliggöra studentrepresentanterna Ett sätt att stödja Kåren med att finna intresserade studentrepresentanter är att synliggöra de poster i styrelse/nämnder/råd/kommittéer som finns tillgängliga på lärosätet. Förutsättning 5: Utveckla HH till en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald Jämställdhet och mångfald ska vara en naturlig del för oss som en modern arbetsgivare. Förutsättningar ska ges så att alla kan utvecklas och att hinder arbetas bort. Delmål 5.1: Ökad jämställdhet och mångfald inom stödverksamheten HH ska vara en arbetsplats där jämställdhet och mångfald är en självklarhet, eftersom det berikar arbetsmiljön. Därför ser vi att dessa aspekter beaktas vid rekryteringar av nya anställningar inom stödverksamheten. Delmål 5.2: Utbildning om jämställdhet och mångfald Att personal har en medvetenhet och förståelse för begreppen är en väsentlig del i arbetet med en god och attraktiv arbetsmiljö. Genom utbildning ökar förståelsen, öppenheten och tryggheten. En medvetenhet och förståelse är en viktig del i den värdegrund Högskolan ska vila på. Kvalitetsmål 4 Bidra till en ökad delaktighet Delaktighet är kunskapshöjande och skapar samhörighet. Enligt Personalbarometern behöver vi förbättra öppenhet, samverkan över gränser och återkoppling. Under kommande treårsperiod fokuserar den gemensamma förvaltningen att arbeta med följande förutsättningar. Förutsättning för att nå målet är: 2 I dokumentet benämns det PB

10 väl fungerande kommunikation och dialog ökad återkoppling mellan medarbetare och mellan medarbetare- chef uppmuntran till ökat samarbete över gränserna Förutsättning 1: Väl fungerande kommunikation och dialog Förutsättningen är att öka öppenheten på HH genom att förtydliga kommunikation från ledning samt att relevant information ges från både chefer och medarbetare. Enligt PB 2012 var Öppenhet på HH 62 % och målet är att under kommande treårsperiod öka till 70% eller högre, vilket följs upp i nästa barometer. Delmål 1.1: Ledningen informerar Fortsätta det arbete som påbörjats med att ledningen kontinuerligt informerar om vad som händer via interna kommunikationskanaler. Implementera ett tänk bland personal att nyttja interna kommunikationskanaler i högre utsträckning. Bli tydligare i kommunikationen gällande högskoleövergripande projekt ex. blackboard, W3D3, gemensam studentexpedition och e-handel. Delmål 1.2: Personalmöten Anordna personal- och informationsmöten varje termin för att samlas och umgås samt se till att alla blir informerade om de förändringar som vi står inför. Förutsättning 2: Ökad återkoppling mellan medarbetare och mellan medarbetare - chef Enligt PB 2012 får återkopplingen mellan chef och medarbetare värdet 61 %. Till nästa barometer är målet att nå 70 % eller högre. Delmål 2.1: Arbeta med att definiera begreppet återkoppling Delmål 2.2: Arbeta med att medarbetare återkopplar till chef för att öka förståelsen Delmål 2.3: Utbildning om medarbetarsamtal Förutsättning 3: Uppmuntran till ökat samarbete över gränserna Målet är att öka samverkan över gränserna genom att eftersträva bred representation i arbetsgrupper som rör högskoleövergripande projekt. Enligt PB 2012 är värdet för samarbete mellan sektioner/avdelning 48 % och målet är att öka till 60 % eller högre i nästa personalbarometer. Delmål 3.1: Vid högskoleövergripande projekt initiera grupper som har en bred representation Delmål 3.2: Bjuda in till informationsträffar vid införandet av nya rutiner eller framarbetande av nya rutiner Delmål 3.3: Informera om vad avdelningar/sektioner gör över en fika för att diskutera samverkansytor 10

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Inledning Högskolebibliotekets kvalitetssystem ska se till att den service och det stöd som ges via biblioteket håller hög kvalitet. Högskolebiblioteket arbetar

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Rektor BESLUT 2015-05-26 Dnr HS 2015/129 Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Jag fastställer härmed handlingsplan för utveclding av excellent lärmiljö år 2015 2016. Rådet för

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Likavillkorsplan 2009-2011

Likavillkorsplan 2009-2011 Likavillkorsplan 2009-2011 Lika villkor, vad menar vi med det? De mänskliga rättigheterna gäller oss alla och ska utgöra en grund för vår verksamhet. På vår länsstyrelse ska vi värna om allas lika möjligheter,

Läs mer

Kriterier för lönesättning vid Högskolan

Kriterier för lönesättning vid Högskolan Kriterier för lönesättning vid Högskolan Dalarna Bilaga till Policy för löner Beslut: Rektor 2005-04-13 Revidering: 2009-02-12, 2013-10-24 Dnr: DUC 2003/539/12 Gäller fr o m: 2013-10-24 Ersätter: Kriterier

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2015 12 11 Statsvetenskapliga institutionen Anders Lidström, prefekt

UMEÅ UNIVERSITET 2015 12 11 Statsvetenskapliga institutionen Anders Lidström, prefekt 1 UMEÅ UNIVERSITET 2015 12 11 Statsvetenskapliga institutionen Anders Lidström, prefekt Arbetsmiljöplan 2016 Fastställd av prefekten 2015 12 11 1. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (2015)

Läs mer

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Karolinska Institutet, 2016-01-01 Ersätter Lönepolicy 2012-10-01, Dnr 5344/2012-200 Lönen som styrmedel INNEHÅLL 1. Lönebildning och lönesättning

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen

pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress:

Läs mer

Förslag till organisation

Förslag till organisation Högskolan i Halmstad Sektionen för lärarutbildning Lisbeth Ranagården 2012-10-14 Cecilia Kjellman 2013-09-04 Förslag till organisation Sektionsstyrelsen på Sektionen för Lärarutbildningen föreslår rektor

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Denna skrift är utgiven av LU Byggnad vid Lunds universitet. Omslagsbild: Andrzej Ploski. Layout: Clyde Lange, Media-Tryck, Lunds universitet. Tryck: Media-Tryck

Läs mer

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet 1. (7) Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet Inledning Detta dokument är en beskrivning av processen i ett utvecklingssamtal. I dokumentet får du en bild av utvecklingssamtalets syfte och uppbyggnad.

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-07 Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083 Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som verksamheten vuxenutbildning

Läs mer

Universitetsdirektörens delegationsordning

Universitetsdirektörens delegationsordning Dnr: ST 2013/32-1.1 Regeldokument Universitetsdirektörens delegationsordning Beslutat av Universitetsdirektör Gäller från 2013-05-07 Inledning Inom ramen för rektors delegation till universitetsdirektören

Läs mer

Handlingsplan för arbete med tillgänglighet vid Högskolan i Skövde åren 2015-2016

Handlingsplan för arbete med tillgänglighet vid Högskolan i Skövde åren 2015-2016 HÖGSKOLAN I SKÖVDE Prorektor BESLUT 2015-06-15 Dnr HS 2015/287 Handlingsplan för arbete med tillgänglighet vid Högskolan i Skövde åren 2015-2016 Jag fastställer härmed handlingsplan för arbete med tillgänglighet

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Ditt ansvar, vårt stöd. -Ett självständigt liv! Förändringar har blivit det normala i dagens samhälle. Förändringar berör alla delar av samhällslivet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Styrdokument, plan Skolstrateg 2014-02-04 Per Kornhall 08-590 976 50 Dnr SVV/2013:112 per.kornhall@upplandsvasby.se IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005 RAPPORT 2005-08-10 Sektionen för Demokrati och styrning Utvärdering av Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering Vara 30 maj 2005 Lars Strid, Sveriges kommuner och landsting Barbro

Läs mer

Utredning Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan. Stockholms universitet Rektor

Utredning Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan. Stockholms universitet Rektor Stockholms universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Angående studentinflytande vid Stockholms universitet Anmälan Stockholms Universitets Studentkår har anmält Stockholms universitets

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad 1 Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad Rapport: Ledarskaparna Management, Ionie Oskarson, 2012-02-10 Uppföljning av granskningar av öppenvårdsinsatserna

Läs mer

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen Mall 2 för utvecklingssamtal 2013-09-19 Personalavdelningen Utvecklingssamtal 1 Vid Linnéuniversitetet genomförs utvecklingssamtal årligen. Inför utvecklingssamtalet ska både chef och medarbetare i god

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Samarbetskommittén 14.4.2014 Personalsektionen 12.5.2014 Kommunstyrelsen 16.6.2014 Kommunfullmäktige 22.9.2014 I Korsholms kommun sätter vi ribban högt. Vi

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Läkarprogrammet och Psykoterapiprogrammen (PRL)

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Läkarprogrammet och Psykoterapiprogrammen (PRL) Page 1 (6) Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 och Psykoterapiprogrammen (PRL) Organisation och ledningsfunktioner Programrådet består av 11 ledamöter inklusive ordföranden. Studenterna tre ledamöter. Administrationen

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 042-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010 Förhandlingsprotokoll Massa/Papper Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer Tid: den 10 april 2010 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige (punkt 1-5) Datum: 2013-06-25 91 För revidering

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta.

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Arbetsordning för Margarethaskolan i Knivsta Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Funktion Lagstiftning Innehåll

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 .doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 1. Inledning Under verksamhetsåret 12/13 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens struktur men än är arbetet inte klart och Kåren

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy Hälso- och friskvårdspolicy Hälso- och friskvårdspolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Hälsofrämjande arbetsplats... 3 Arbetsgivarens ansvar... 4 Medarbetarens ansvar... 4

Läs mer

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal 1 Syfte Dialog- och samrådsavtalet är ett kollektivavtal som ska medverka till att ge inspiration och idéer som möjliggör goda resultat och arbetsglädje. Var

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Inledning och verksamhetsbeskrivning: Medihead ett privat hemtjänst och assistansföretag, med mångkulturell inriktning (främst till persisk-, arabisk- och kurdisk- talande

Läs mer

Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014

Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014 Handläggare 0480-452900 Datum 2012-08-16 INFORMATIONSÄRENDE Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014 1. Bakgrund Utvecklingsplanen för äldreomsorgen i Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07 ARBETSMILJÖ POLICY 1 Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats i kommunen. Den utgör ett redskap och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal Förhandlingsprotokoll Sågverk Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen Tid: den 12 december 2011 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal Föreningen

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer